Thorichthys ellioti

advertisement
Thorichthys ellioti
Thorichthys ellioti (Meek, 1904)
Bakmaat: 150 cm voor een klein groepje,
Familie: Cichlidae (cichliden)
voor een koppel met enkele kleinere, rustige
Subfamilie: Cichlasomatinae (baarsachtige)
scholenvissen kan een bak van 100-120 cm
Class: Actinopterygii (straalvinnige)
ook al voldoen. Er geldt wel dat hoe groter
Nederlandse naam: niet bekend
de bak, hoe meer plezier je aan deze vissen
Synoniem: T. maculipinnis; Cichlasoma el-
zult beleven.
lioti; Heros maculipinnis
Natuurlijke habitat
Afmeting: man 15 cm, vrouw blijft iets kleiner
Deze vis leeft van nature in helder, minder
Herkomst: zuidoost Mexico, Rio Nacional en
helder of zelfs troebel water met zeer be-
Papaloapán basin lager dan 300 meter.
perkte zichtbaarheid. Het water stroomt lang-
Klimaat: tropisch zoetwater, 22-28°C
zaam en heeft meestal een zanderige bodem
Waterwaarden: pH 7,0-8,5; GH 8-12; hoewel
welke vaak bedekt is door een laag bladeren
aan de waterwaarden niet heel veel eisen
van bomen. Door het troebele water en over-
gesteld worden is een goede waterkwaliteit
hangende takken is de hoeveelheid licht mi-
wel belangrijk.
nimaal en waterplanten zijn hierdoor meestal
aponogeton nieuws l 9
Thorichthys ellioti - door Erik Smits
afwezig. De rivieren zijn meestal omgeven
door bomen waarvan de wortels in het water
staan. Deze geven extra schuilplaatsen voor
Thorychtis. Het water heeft een pH tussen
de 7.5 en 8.0 en een hardheid van ongeveer
8 DH. De temperatuur varieert tussen 25 en
28°C.
In het natuurlijke leefgebied komen cichliden
voor als Petenia splendida, “C” urophthalmus,
Archocentrus octofasciatus, “C” salvini, Paratheraps fenestratus, en Paraneetroplus nebuliferus. Ook veel andere vissen zijn aanwezig,
waaronder vissen uit de families Atherinidae,
Belonidae, Characidae, Clupeidae, Glasbaarzen, Cyprinodontidae, Eleotridae, Gerreidae,
drukt. De rugvin, met draadvormig verlengde
Lepisosteidae, Mugilidae, Pimelodidae, Poeci-
stralen (welke zich ook aan de rug-, aars- en
liidae en Symbranchidae.
staartvin bevinden), heeft aan de bovenkant
een rode streep. De aarsvin heeft eenzelfde
Uiterlijke beschrijving
rode streep, alleen zit deze aan de onderkant.
Thorichthys ellioti lijkt heel erg veel op de an-
Verder heeft deze vis een redelijk spitse kop
dere Thorichthys soorten, zoals de meer be-
met een niet al te groot bekje.
kende vuurkeelcichlide (T. meeki). Opvallend
Het is vaak lastig deze vis te onderscheiden
bij T. ellioti zijn de rode buik, de fluoriserende
van andere Thorichthys soorten. Een verschil
blauwe vlekken bij de bek die doorgaan op de
zou zijn dat T. ellioti dikkere lippen heeft dan
buik en de grote zwarte stip op de zijkant van
de andere Thorichthys soorten. Tussen de
het lichaam. Net als alle Thorichthys soorten
mannetjes en de vrouwtjes van deze soort
(behalve de T. callolepsis) heeft ook T. ellioti
bestaat nog minder verschil. De mannetjes
een zwarte, op een oog gelijkende vlek op de
worden over het algemeen wat groter en de
kieuwdeksels. In de paartijd en tijdens het ver-
vinnen lopen iets puntiger uit, maar dit ver-
dedigen van het territorium zijn de verticale
schil is niet heel groot.
banden over het gehele lijf duidelijk te zien.
Buiten de paartijd is dit minder duidelijk. Vaak
Bakinrichting
loopt er dan, in plaats van de verticale ban-
De bodem moet bestaan uit een fijn en niet
den, een horizontale donkere streep over het
te scherp substraat. Zand als bodem is voor
hele lichaam dat zijdelings sterk is samenge-
deze vis ideaal. Het is belangrijk dat het zand
aponogeton nieuws l 11
Thorichthys ellioti - door Erik Smits
niet te grof en niet te scherp is omdat deze
Voedsel
vis regelmatig een hap zand neemt waarbij
T. ellioti eet vrijwel alle soorten voer. Hoewel
een deel van het zand er via de kieuwen weer
rode muggenlarven tot het natuurlijke dieet
uitkomt. Scherp materiaal zal de kieuwen dan
behoort wordt dit afgeraden. Deze worden
ook beschadigen en moet dus worden ver-
vaak gekweekt in redelijk vervuild water en
meden.
hier is de vis toch wat kwetsbaar voor. Het
De inrichting kan verder bestaan uit keien en
is beter om te kiezen voor voedsel als krill,
kienhout. Zorg uiteraard dat deze stevig lig-
mysis of artemia. Ook droogvoer als spiruli-
gen zodat de vissen er niet onder vast kun-
navlokken of cichlidensticks worden goed
nen komen te zitten.
gegeten.
Planten zijn mogelijk, maar deze moeten
Het voer wordt uit alle waterlagen gegeten,
stevig zijn en een goed wortelgestel hebben.
maar het beste is als het voer niet te lang aan
Hoewel deze vis geen grote graver is zullen
het oppervlak blijft drijven, maar langzaam
kleine plantjes of planten die niet stevig in
naar beneden zakt. Het voer dat niet meteen
de bodem staan uitgegraven worden. Vooral
gepakt wordt en op de bodem komt te liggen
wanneer ze eieren hebben wil er nog wel
wordt meestal later nog wel opgegeten. Ze
eens aardig gegraven worden. Planten als
nemen dan een flinke hap zand en halen hier
Echinodorus zijn zeer geschikt.
het voer tussen uit. Het zand wordt daarna
weer uitgespuugd.
Gedrag
T. ellioti houd zich nabij de bodem of de middenlaag van de waterkolom op, boven zanderige en rotsachtige bodem. Van nature komt
hij voor in stilstaande of langzaam stromende
wateren. Hier leeft hij buiten het broedseizoen in losse groepen. Tijdens het broedseizoen vallen deze groepen uit elkaar en vormen er zich koppels.
Het is een rustige vis die in het aquarium redelijk gemakkelijk te houden is. In tegenstelling tot sommige Midden-Amerikaanse cichliden is T. ellioti geen agressieve soort. Zelfs
wanneer hij een nest heeft is hij nog relatief
vreedzaam. Hier dient men bij de keuze van
aponogeton nieuws l 13
Thorichthys ellioti - door Erik Smits
de medebewoners dan ook rekening mee te
wisselend voeren zullen ze regelmatig eieren
houden. Agressieve medebewoners zullen
afzetten. De hoeveelheid eieren kan tussen
al snel zorgen voor de dood van deze vis.
de 100 en 500 stuks liggen.
Hoewel het mogelijk is deze vis in koppels
Hoewel deze vissen in de vrije natuur hun ei-
te houden, schijnt het beter te zijn hem in
eren in een hol afzetten hoeft er in het aqua-
groepen te houden. Houd deze vis niet met
rium geen grot gebouwd te worden. De vis-
te kleine medebewoners. Wanneer het in zijn
sen nemen ook al snel genoegen met andere
bek past is de kans aanwezig dat dit ook zal
mogelijkheden om hun eieren af te zetten,
gebeuren.
bijvoorbeeld een gladde steen of een groot
Hoewel het mogelijk is meerdere Thorichthys
blad. Na het poetsen van de ondergrond zet
soorten bij elkaar in één bak te houden is dit
het vrouwtje de eieren af en worden deze be-
niet aan te raden. Het is mogelijk dat de soor-
vrucht door het mannetje.
ten met elkaar kruisen en dat is natuurlijk niet
Na het afzetten bewaaieren de ouders de ei-
gewenst.
eren en verdedigen ze deze tegen eierrovers.
Hoewel zonder veel agressie weten ze hun
Kweken
mannetje wel te staan. Naar het schijnt wordt
Het vormen van een koppel gaat meestal
zelfs een Vieja pearsei of synspillum van 30
zeer eenvoudig. Met een man en een vrouw
cm zonder aarzelen verjaagd. Bij het verdedi-
bij elkaar ontstaat er meestal vanzelf al een
gen van het territorium zet het mannetje zijn
koppel. Bij een goede waterkwaliteit en af-
kieuwen op en zwemt dreigend op de indrin-
aponogeton nieuws l 15
Thorichthys ellioti - door Erik Smits
ger af. Meestal is dit genoeg om de indringer
is ook makkelijker met het voeren. Dit kan
te verjagen. De vis zal een indringer dan ook
gedaan worden met Liquifry, stofvoer of met
niet beschadigen of de dood injagen om zijn
artemia naupliën.
jongen te beschermen. Het territorium is
Alles bij elkaar is dit naar mijn mening een erg
meestal maar zo’n 30 cm groot. Dit maakt
leuke vis om te houden. Hij is niet heel erg
het dan ook een goede cichlide voor de “wat
moeilijk te houden en er is ook geen enorm
kleinere bakken”. Met “de wat kleinere bak-
grote bak voor nodig, dit in tegenstelling tot
ken” worden hier niet bakjes van 60 en 80 cm
veel andere midden-amerikaanse cichliden.
bedoeld, maar bakjes vanaf 1 meter, wat voor
Zeker een aanrader voor de beginnende mid-
een Midden-Amerikabak relatief klein is.
den-amerika liefhebber, maar ook de gevorderde aquariaan zal aan deze vis veel plezier
Ook wanneer de eitjes zijn uitgekomen blij-
beleven. Mocht u na het lezen van dit stuk
ven de ouders de jonge visjes beschermen.
geïnteresseerd zijn om deze vis te gaan hou-
In eerste instantie worden de nog niet zwem-
den, dan wil ik u er op wijzen dat ik nog een
mende jongen overgebracht naar een kuiltje
aardig aantal jonge vissen van deze soort heb
in de buurt. Vaak worden ze hierna nog een
zitten die nog op zoek zijn naar een nieuw
aantal keer verplaatst naar een ander kuiltje,
onderkomen. Wilt u deze soort gewoon een
tot dat ze vrij rond gaan zwemmen.
keertje in het echt zien, dan bent u natuurlijk
Dit is het moment waarop het snel fout kan
ook van harte welkom.
gaan. De jongen blijven meestal wel redelijk
in de buurt van de ouders, maar regelmatig
Bronnen
zullen er enkele toch afdwalen. De ouders
• Database A.V. AquaVisie; http://aquavisie.
zullen ze dan in de bek nemen en terug uit-
retry.org/Database/Vissen/Thorichthys_el-
spuwen in de groep. Dit is ook het moment
dat de ouders even minder goed opletten en
lioti.html (laatst bezocht op 30-11-2007)
• Fishbase; http://www.fishbase.org/summa-
daar wordt door andere vissen graag gebruik
ry/speciessummary.php?id=26501
van gemaakt. Als dit regelmatig gebeurt, zal
bezocht op 30-11-2007)
de groep ook snel slinken.
Het is mijzelf tot nu toe nog niet gelukt om
de jongen in de bak groot te brengen. Vaak
vielen ze uiteindelijk ten prooi aan de andere
(laatst
• Malawicichlidhomepage; http://www.malawicichlidhomepage.com/other/thorichthys_
ellioti.html (laatst bezocht op 30-11-2007)
• The
cichlidroom;
http://www.cichlidae.
vissen. Bij de laatste kweek heb ik er voor ge-
com/article.php?id=143 (laatst bezocht op
kozen een (toch wat groot deel) van het nest
30-11-2007)
af te zuigen en over te zetten in een opfokbak. Dit is veiliger voor de jongen, maar het
• Kahl, W.; Atlas aquariumvissen; Uitgeversmaatschappij Tirion.
aponogeton nieuws l 17
Download
Random flashcards
Create flashcards