De Apotheker - 7 feb 2017 - Interview met Marc Gryseels

advertisement
AP205-004-005_Actua reportage 07/02/17 15:38 Pagina 4
ACTUALITEIT
MARC GRYSEELS (BACHI)
Nieuwe leiders, nieuwe regels... al past niet
iedereen dat principe zo extreem toe als Donald
Trump. Marc Gryseels, de nieuwe afgevaardigdebestuurder van Bachi, kiest er duidelijk voor om
de ingezette weg verder in te slaan, zij het met
een extra portie daadkracht en overtuiging. De
gezondheidszorg staat onder druk en het is alleen
de kwestie om daar de opportuniteiten van te
zien. + Désirée De Poot
M
arc Gryseels is dus letterlijk een
man met een missie. “Als Bachi
vertegenwoordigen wij 85 procent
van de hele sector van OTC- en gezondheidsproducten. Het gaat dus om een belangrijke
industrie en die willen wij bij het beleid verdedigen. Dat kan je alleen maar goed doen,
als je ook in de commissies aanwezig bent.
Gelukkig is dat nu ook het geval.”
Maar als die sector zo belangrijk is,
waarom heeft ze dan geen deel gehad in
het Toekomstpact tussen de overheid,
pharma.be en FeBelGen?
“Men is ervan uitgegaan dat alleen de
partners die door de overheid via het Riziv
gesubsidieerd worden, bij die onderhandelingen aanwezig zouden zijn. Dat is een
gemiste kans, want een van de mogelijkheden
om de onbeheersbare kosten in de gezondheidszorg binnen de perken te houden, zou
net kunnen zijn om een aantal genees middelen uit dat terugbetaald segment te
halen en de budgetten die daarmee vrij
komen in te zetten op research voor nieuwe,
terugbetaalde, geneesmiddelen in andere
pathologieën.”
Het is een idee waar al langer mee wordt
gespeeld. Alleen betekent dat een meerkost voor de patiënt. Mooi voorbeeld zien
we met de neussprays die niet langer
voorschriftplichtig zijn.
Als je op micro-niveau kijkt, ja... alhoewel
we nog niet zeker zijn dat die middelen dan
niet in prijs zullen zakken. Maar als die
bedragen geïnvesteerd worden in nieuwe,
betere geneesmiddelen, dan is het voordeel
wel duidelijk. We zouden OTC kunnen voorzien voor geneesmiddelen die niet op reguliere basis op lange termijn moeten inge nomen worden, telkens met aandacht voor
een goede ratio veiligheid-doeltreffendheid.
De andere kant is trouwens ook dat het
© Guy Puttemans
“Het mag nooit de bedoeling zijn dat O
healthcare professional omzeilt ...”
geneesmiddel door de switch
naar OTC toegankelijker
wordt, waardoor patiënten
hun therapie beter zullen
volgen en zo voorkomt dat
zijn aandoening ernstiger – en
dus duurder – wordt.
Riskeer je niet dat mensen te
veel op eigen houtje hun
therapie zullen uitstippelen?
Het mag nooit de bedoeling
zijn om de healthcare professionals te omzeilen! We
moeten de patiënt responsabiliseren, maar wel begeleiden. De apotheker is
een van de belangrijkste schakels in die zelfzorg. Hij is de juiste persoon om de correcte
informatie te geven, te begeleiden en op te
volgen.
De gezondheidszorg verandert razendsnel, niet in het minste door de infor matie die ook online kan ingewonnen
worden.
Binnen de sector gebeuren allerlei dingen
die onze aandacht verdienen: er zijn nieuwe
communicatiemiddelen, we krijgen een massa
aan well-being data... Dat geeft ook heel wat
opportuniteiten, mits ze juist omkaderd en
gekaderd worden. Het is nu aan Bachi om de
overheid te helpen om dat juiste kader te
scheppen. We weten trouwens ook dat de
groep van healthcare professionals aan het
bewegen is. Mooi voorbeeld zijn de vroedvrouwen die nu ook mogen voorschrijven.
Maar we mogen nooit uit het oog verliezen
dat het afleveren van geneesmiddelen de
competentie van de apotheker is en moet
blijven en diagnosestelling die van de arts.
Het gaat bovendien niet alleen over productkennis, maar ook over productgebruik.
Wat zijn de hindernissen die u de volgende jaren verwacht?
4 de apotheker + 13 februari 2017 + nr.205
Mijn grote zorg is dat de omgeving zoveel
sneller zal bewegen dat we er geen controle
meer over hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan
de online verkoop van geneesmiddelen, de
pharmacovigilantie... Op zich zijn die evoluties misschien niet slecht, zolang ze maar
gebeuren in een gecontroleerd kader. Vrij
verkeer van goederen, ja, maar Bachi vindt
het advies van de apotheker wél belangrijk.
Vergeet ook niet dat er ook een economisch
belang aan die apotheker verbonden is. Als je
de omgeving van de apotheker zou vervangen door online, dan raak je rechtstreeks ook
aan het economisch belang. Het is gemakkelijk om een goedkoop product te maken als je
alle andere – socio-economische – eisen aan
je laars lapt: belastingen, sociale lasten... De
gezondheidszorg in België mag dan wel een
van de beste ter wereld zijn, we moeten wel
alert blijven om ervoor te zorgen dat dit zo
blijft.
België kan dat wel niet op zijn eentje.
Neen, daar ligt een grote taak weggelegd
voor Europa: de uniformiteit. Uniformiteit in
kwaliteit, veiligheid, bescherming van het
origineel, verstrekking... maar ook in wachtdiensten bijvoorbeeld. Als we echt een vrij
verkeer van goederen willen, dan moet er een
uniform systeem zijn waar iedereen aan
dezelfde verplichtingen moet voldoen. Ik
weet niet of we ooit zo ver zullen geraken,
maar ik wil me er wel voor inzetten. We
moeten kunnen werken in een open en concurrentieel systeem, maar dan wel op basis
van dezelfde eisen en dezelfde kwaliteiten.
De andere kant is de patiënt. Hoe garandeer je dat die de juiste informatie krijgt?
Wat betreft geneesmiddelen, is de wet al
heel streng. Wij kunnen de apotheker en de
arts, conform de geregistreerde indicaties,
correct informeren. Wat de consumenten
betreft, is de informatie over geneesmiddelen
enkel toegestaan na goedkeuring van het
geneesmiddelenagentschap. Maar voor de
niet-geneesmiddelen is dat anders. Dat een
claim gefundeerd moet zijn – zoals de EFSA
ook eist – steunen wij. Maar het moet efficiënt
gebeuren en dat zou kunnen binnen het
bestaande kader. Het systeem nu, is geen
perfect systeem maar het is altijd beter om
sowieso een systeem te hebben dat niet
perfect is, dan geen systeem. Maar waarom
zouden we dat niet via zelfregulering organiseren? We zien in andere landen dat zelfregulering zeer goed, doeltreffend en
betrouwbaar kan werken. +
AP205-004-005_Actua reportage 07/02/17 15:38 Pagina 5
ACTUALITEIT
OTC de
De rol van
OTC
OTC speelt een veel grotere rol in de
gezondheidszorg dan we soms zelf
inschatten. “Dat OTC ter preventie kan
gebruikt worden, is genoeg geweten”,
zegt Marc Gryseels. “Ook voor de
behandeling van kwaaltjes, is OTC
aangewezen. Maar OTC heeft ook zijn
rol ter noodzakelijke aanvulling van
klassieke therapieën. Schoolvoorbeeld
is osteoporose waar calcium en
vitamine D een onlosmakelijk
onderdeel van de behandeling
vormen. En daar zitten we nu al vast.
Want als dat zo is, dan moet dat in
het medisch dossier terug te vinden
zijn en in het voorschriftensysteem.”
“En dan komen we bij het GPD. Dat is
een prachtig instrument, ware het
niet dat er geen ruimte is voor nietgeneesmiddelen. De arts die via
recip-e zijn voorschrift wil maken,
vindt deze niet geneesmiddelen niet.
Ze komen niet automatisch op het
systeem en kunnen daardoor vaak
zelfs niet op het voorschrift worden
weergegeven, laat staan dat ze in het
GPD zijn opgenomen.”
“En dan komt die patiënt bij de
apotheker. Die heeft géén inzage in
wat de patiënt allemaal inneemt, zelfs
niet in wat hij door de arts
voorgeschreven kreeg, als het om
niet-geneesmiddelen gaat.”
Voor Marc Gryseels zijn we dus niet
optimaal gestart met ons elektronisch
dossier en recip-e. “De arts volgt het
prescriptor-systeem: alleen
geneesmiddelen. De apotheker volgt
alles wat een CNK-nummer heeft...
Hét grote pleidooi is dan ook dat alle
providersystemen, zonder enige
belemmering, àlle
gezondheidszorgproducten zouden
meegeven. Naast geneesmiddelen
dus ook voedingssupplementen,
vitaminen, homeopathische middelen,
fytotherapie, medische
hulpmiddelen... Wat is nu het geval?
De providers willen dat de industrie
betaalt om die er ook op te zetten en
dat klopt niet.”
de apotheker + 13 februari 2017 + nr.205
5
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards