PowerPoint-presentatie

advertisement
fotosynthese
en overige processen
in woorden



Fotosynthese is een proces waarin
lichtenergie wordt gebruikt om
koolstofdioxide en water om te zetten in
koolhydraten, zoals glucose
6H2O + 6CO2 + licht → C6H12O6 + 6O2
in groene planten en sommige bacteriën
 deze organismen noemen we:
foto-autotroof
organen voor fotosynthese
chloroplast (bladgroenkorrel)
2 reacties

Lichtreactie



lichtreactie met 2 fotosystemen die
lichtenergie gebruiken
Op membranen van thylakoïd
Donkerreactie


donkerreactie vindt plaats in licht maar
heeft dat niet nodig
In stroma van het chloroplast
begin fotosynthese: fotosysteem II
begin fotosynthese: fotosysteem II


stap 1: fotosysteem II in een
chlorofylpigment absorbeert een
foton (lichtdeeltje)
chlorofylpigmenten zitten in de
thylakoidmembraan
begin fotosynthese: fotosysteem II
fotosysteem II



energie van foton wordt door
pigment opgenomen: elektron raakt
'in aangeslagen' toestand
chlorofylmolecuul (P680) geeft dit
elektron af aan elektronen-acceptor
(Feofytine)
deze elektronen met hoge energie
komen in keten van redoxreacties:
elektronentransportketen
lichtreactie




lichtenergie wordt omgezet in
chemische energie
water wordt gesplitst in protonen,
elektronen en zuurstof: dit heet
fotolyse
protonen en elektronen worden
gebruikt om ATP en NADPH te
maken
O2 wordt niet meer gebruikt
fotosysteem I


elektronentransportketen (ETC)
komt via cytochroom-bf uit in
fotosysteem I
in fotosysteem I worden deze
elektronen gebruikt om NADPH te
vormen
begin fotosynthese: fotosysteem II
BINAS
Eindresultaat 12x lichtreactie
12 H2O + 12 NADP + 18 ADP + 18 Pi + licht
12 NADPH2 + 18 ATP + 6 O2
Nodig voor donkerreactie
NADPH


NADPH is belangrijkste reductor in
cellen
chlorofyl houdt hieraan een tekort
aan elektronen over, deze worden
teruggewonnen uit andere
reductoren: de fotolyse van water:
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-
Fotosynthese
http://bioplek lichtreactie
samenvatting
Fotosynthese
Donkerreactie


Voor 1x de donkerreactie is 12x de
lichtreactie nodig!!
6CO2 + 12 NADPH2 + 18 ATP  C6H12O6
+ NADP + 6H2O + 18 ADP + 18 Pi
De cyclus moet 6x doorlopen worden om
uiteindelijk 1 molecuul glucose te maken
Calvin-cyclus =
donkerreactie
Fotosynthese
Samengevat:

12 H2O + 12 NADP + ADP + Pi + licht
12 NADPH2 + ATP + 6 O2
6 CO2 + 12 NADPH2 + ATP 
C6H12O6 + 12 NADP + 6 H2O + ADP + Pi
------------------------------------------------------Netto:

12 H2O + 6CO2 + licht  C6H12O6 + 6H2O + 6 O2
Fotosynthese


Dat we 6H2O rechts en links niet moeten
verrekenen laten de
purperenzwavelbacteriën zien:
12 H2S + 6CO2 + licht  C6H12O6 + 6H2O + 12 S
Download