Voorbeeld ICT-beleidsplan

advertisement
Voorbeeld ICT-beleidsplan
1. Uitgangspunten
1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan
1.2 Inhoud van het ICT beleidsplan
1.3 Schoolbeleidsplan t.a.v. ICT
2. Beginsituatie
2.1 Huidige situatie
2.1.1 Gebruik in de ‘bouwen’ (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) of ICT per groep
2.1.2 Gebruik in het documentatiecentrum
2.1.3 Gebruik door groepsleerkrachten (persoonlijk computergebruik)
2.1.4 Gebruik door leerlingen (educatief computergebruik)
2.1.5 Gebruik op het terrein van management
2.2 Infrastructuur: situering in gebouw, plattegrond
2.3 Hardware: overzicht aanwezige hardware, fysieke plaats in gebouw(en)
2.4 Programmatuur
2.4.1 Netwerk OS: netwerk besturingssysteem, back-ups
2.4.2 Software: aanwezige software, Office pakketen, viruspakketten, licenties
2.4.3 Educatieve software: aanwezige educatieve software
2.5 Ingezette middelen
2.5.1. Financiële middelen
2.5.2. Personele middelen
2.6 Faciliteiten: taakomvang en taak van de functionarissen
2.6.1 Rol schoolleiding: bij wie ligt de eindverantwoording
2.6.2 Coördinatie en beheer: verklaring organisatiestructuur en onderdelen structuur,
wanneer wel/niet aanwezig
2.6.2.1 Coördinator ICT: functieomschrijving, taken
2.6.2.2 Werkgroep ICT: samenstelling, legitimering (indien van toepassing)
2.6.2.3 Systeembeheer: functieomschrijving, taken
2.6.3 Interne expertise / ondersteuning: wat is er in huis (school) aan specifieke kennis en
vaardigheden en op wie kan er voor specifieke taken een beroep gedaan worden
2.6.4 Externe ondersteuning: ondersteuningscontracten, onderhoudscontracten
2.6.5 Financiën: overzicht huidige opzet, afschrijving, onderhoud
2.7 Knelpunten: opsomming van zaken die nu als een belemmering ervaren worden
2.7.1 Infrastructuur
2.7.2 Hardware
2.7.3 Programmatuur
2.7.4 Coördinatie en beheer
3. Gewenste situatie
3.1 Lange termijndoelen (2-3 jaar): vanuit onderwijskundig standpunt, leerlijnen
3.2 Korte termijndoelen (1 jaar): meer toegespitst op waar, wat, wanneer, hoe en door wie
4. Uitwerking korte termijndoelen in activiteiten (1 jaar)
4.1 Beschrijving per activiteit: wat is er concreet nodig om 3.2 te realiseren
4.2 Projectbeschrijving: hoe realiseren we e.e.a. het eerste jaar
4.3 Prioritering: volgorde in de te ondernemen acties
4.4 Evaluatie: momentbepaling: vastleggen evaluatiemomenten
5. Ontwikkelingsmiddelen
5.1 Personen en functies bij de planning, voorbereiding en realisatie: wat moet er
veranderen en aangevuld worden in de omschrijving bij 2.5 om de gestelde doelen te halen?
5.2 Rol schoolleiding: welke beleidsstappen en stimulering is nodig om de gestelde
doelen te halen
5.3 Scholing: per onderdeel scholingsbehoefte inventariseren, een scholingsplan opstellen
5.3.1 Management
5.3.2 ICT-coördinator
5.3.3 Systeembeheer
5.3.4 Leerkrachten
5.3.5 Overig personeel
5.4 Afstemming belangen
5.5 Aan te schaffen
5.5.1 Infrastructuur
5.5.2 Hardware
5.5.3 Software
5.6 Criteria bij aanschaffen
5.7 Inrichting: aanpassing aan de lokalen / gebouwen
5.8 Financiën
5.8.1 Exploitatiebegroting
5.8.2 Investeringsbegroting
5.9 Faciliteiten (uren, rooster, ruimten): wat is er noodzakelijk om doelen te bereiken
6. Communicatie
6.1 Informatievoorziening: vakspecifiek naar functionarissen, interne communicatie,
draagvlak creëren!
6.1.1 Bestuur
6.1.2 Team
6.1.3. Ouders
6.1.4. Anderen
7. Evaluatie
7.1 Hoe is het proces verlopen?
7.2 Zijn de geformuleerde ambities bereikt?
7.3 Hoe gaan we verder?
Download