Binnen Buurtvereniging Het Dijkhuis worden veel activiteiten, ook

advertisement
Binnen Buurtvereniging Het Dijkhuis worden veel activiteiten, ook voor jongeren georganiseerd. Wij
zijn een vereniging die haar statuten naleeft en graag haar zaken goed op orde heeft. Daar hoort ook
bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers.
Aangezien we als vereniging ook met en voor minderjarigen werken, is het zorgen voor een veilige
omgeving heel belangrijk. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een
gedragscode opgesteld. De gedragscode is gericht op regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor alle bezoekers, met name voor kinderen én vrijwilligers.
Wanneer je bij ons als vrijwilliger betrokken bent bij activiteiten informeren wij je over deze
gedragscode verlangen wij van je volgens de gedragscode zult handelen. Bovendien hangt deze
gedragscode op een duidelijk zichtbare plaats in het buurthuis van Buurtvereniging Het Dijkhuis.
De gedragsregels voor de vrijwilligers van de vereniging:
 Ik draag bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen alle bezoekers zich veilig en gerespecteerd
voelen.
 Ik onthoud me ervan bezoekers te bejegenen op een wijze die bezoekers in hun waardigheid
aantasten.
 Ik onthoud me van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarige
bezoekers.
 Ik zal met respect omgaan met minderjarige bezoekers.
 Ik heb de plicht de minderjarige bezoeker naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat
de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige bezoeker is betrokken, wordt nageleefd.
 Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode zal ik hiervan
melding maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, zal ik daarover in contact treden met de
door het bestuur aangewezen personen.
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding
(volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die
strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen
waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij
politie/justitie worden gemeld.
Download