de pdf - A.S.R. Vermogensbeheer

advertisement
Iwans blog
6 april 2017
Een week voor de geschiedenisboekjes!
In toekomstige geschiedenisboeken zal de laatste week van maart 2017 ongetwijfeld een plek krijgen in
het hoofdstuk ‘Europese Unie’. Niet zozeer vanwege het feestje ter gelegenheid van ‘60 jaar Verdrag
van Rome’ op 25 maart, maar vooral vanwege de formele aankondiging van premier Theresa May op 29
maart dat het Verenigd Koninkrijk voornemens is om de Europese Unie te verlaten. Na 60 jaar van
uitbreiding, van het ‘Europa van de 6’ in 1957 tot de 28 lidstaten van nu, is het voor het eerst dat een land
de Europese Unie wil verlaten. Als we het vertrek van Groenland in 1985 niet meerekenen. Dat is
weliswaar ook een eiland, maar daar houdt de vergelijking met het VK wel op. Al was het maar omdat
de inwoners van Groenland als onderdanen van het koninkrijk Denemarken nog altijd EU-burgers zijn.
Credits afbeelding: Flickr
1 mijlpaal, of toch 2?
De formele aankondiging van ‘Brexit’ kunnen we als een mijlpaal in de geschiedenis van de EU
beschouwen, ook al weten we waarschijnlijk pas over 2 jaar of meer hoe het vertrek van het VK uit de
EU vorm zal krijgen. Toch kan ook het ‘Verdrag van Rome’-feestje in de toekomst een mijlpaal voor de
EU blijken te zijn geweest. We zullen dat waarschijnlijk op zijn vroegst in de geschiedenisboekjes van
2027 teruglezen. De EU bevindt zich namelijk op een belangrijk scharnierpunt in zijn geschiedenis. Het
is niet vanzelfsprekend dat het Europa van de Verbreding (steeds meer lidstaten) en Verdieping (steeds
Iwans blog
6 april 2017
verder gaande integratie, oftewel ‘the ever closer union’) zondermeer kan blijven doorgaan. Zo blijkt uit
‘Brexit’ en uit het toenemend gemor vanuit andere lidstaten (waaronder Nederland). Voor een aantal
landen in de ‘wachtkamer’ van de EU is het niet uitgesloten dat ze ergens in de komende 10 jaar lid
worden van de EU. Dat geldt met name voor enkele Balkan-landen., Voor Turkije ligt dit een stuk
moeilijker, om over Oekraïne en andere voormalige Sovjet-republieken maar te zwijgen.
Van een ‘ever closer union’ naar een ‘Europa van verschillende snelheden’?
Verdere uitbreiding van de EU en de steeds verder gaande integratie binnen de EU worden niet meer
zo breed gedragen als voorheen. Daarom laat het op 25 maart gesloten akkoord tussen 27 EU-lidstaten
(dus al zonder het VK) ruimte voor een ‘Europa van verschillende snelheden’. Daarbij krijgen lidstaten
de ruimte om niet (of op een ander moment) aan te sluiten bij nieuwe EU-wetgeving en beleid. Hoe dit
in de praktijk vorm gaat krijgen en of het gaat werken, is net zo onzeker als hoe het ‘Brexit’-proces zal
verlopen. In een pessimistisch scenario kan de EU een soort groot speltheoretisch dilemma worden,
waarbij het voor elke individuele lidstaat aantrekkelijk kan zijn om steeds voor ‘wel de lusten, maar niet
de lasten’ te kiezen, terwijl de EU als geheel daar waarschijnlijk niet beter van zou worden. Daarnaast
neemt het risico van afhakers toe, zoals ook het VK ondanks een voorkeursbehandeling (via diverse
‘opt-outs’) uiteindelijk toch besloten heeft de EU te verlaten.
Een meer optimistische zienswijze zou zijn dat deze ontwikkeling een noodzakelijke stap is om de EU
toekomstbestendig te maken. Ook om aan de toenemende kritiek op het ‘democratisch tekort’ van de
EU tegemoet te komen. Dat de Europese Unie er over 10 jaar heel anders uitziet dan nu, is met een
optimistische bril op niet erg. De EU zag er 10 jaar geleden) ook anders uit dan nu. De EU als perpetuum
mobile: altijd in beweging, en waarschijnlijk nooit volledig uitontwikkeld.
Hoofdpijn voor Draghi?
Waar het ‘Europa van de verschillende snelheden’ voor de EU wellicht goed kan werken, vormt het voor
het voortbestaan van de euro vooral een bedreiging. De euro is mede opgezet vanuit de gedachte dat
de deelnemende landen op economisch gebied steeds intensiever zullen samenwerken. en uiteindelijk
ook op elkaar gaan lijken. Dat deze gedachte in de praktijk zijn beperkingen heeft, is al tijdens de
eurocrisis pijnlijk duidelijk geworden: Griekenland is geen Frankrijk geworden en Italië ook geen
Duitsland. Met veel inspanning en extra maatregelen van zowel de eurolanden als de ECB (als
belangrijkste hoeder van de euro), is de eurocrisis van 2011-2012 bezworen. Dat wil niet zeggen dat de
eurozone als muntunie nu definitief in rustig vaarwater terecht is gekomen. Het opnieuw oplaaien van de
eurocrisis, met bijvoorbeeld Griekenland of Italië als aanleiding, valt niet uit te sluiten. In dat geval
biedt het motto ‘volle kracht vooruit’ (zoals in feite in 2011-2012) meer perspectief op overleven van de
euro dan ‘ieder voor zich, op eigen snelheid’.
De baan van ECB-voorzitter Mario Draghi is er na het ‘Verdrag van Rome’-akkoord van 25 maart 2017 in
ieder geval niet makkelijker op geworden. Sinds zijn aantreden in 2011 heeft hij eigenlijk alleen maar
tropenjaren meegemaakt en het ziet er niet naar uit dat dat tot het einde van zijn termijn over 2,5 jaar
heel anders zal zijn…
Iwans blog
6 april 2017
Disclaimer
Deze presentatie is samengesteld door ASR Vermogensbeheer B.V. en/of ASR Nederland
Beleggingsbeheer N.V., beide 100% dochter van ASR Nederland. ASR Vermogensbeheer staat onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) te Amsterdam en beschikt over een vergunning
voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 Wft. Het is ASR Vermogensbeheer
toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van
een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van
orders met betrekking tot financiële instrumenten. ASR Vermogensbeheer is opgenomen in het register
als bedoeld in artikel 1:107 Wft.
De inhoud van deze presentatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt
echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die
informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan
verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Aan de inhoud van deze presentatie, waaronder eventuele berekende waardes en weergegeven
resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Alle copyrights en overige informatie in deze presentatie is eigendom van ASR Vermogensbeheer. De
informatie is alleen bedoeld voor bepaalde (ontvangende) partijen en is vertrouwelijk.
De in/via deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.
De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen
van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het
afnemen van enige dienst van ASR Vermogensbeheer, noch is de informatie bedoeld als basis voor een
beleggingsbeslissing.
Voor de toepasselijke voorwaarden en risico’s van de in deze presentatie vermelde ASR
Vermogensbeheer beleggingsfondsen wordt verwezen naar de prospectussen, fondsvoorwaarden en
essentiële beleggersinformatie (EBI) van deze fondsen. Exemplaren hiervan en van de jaarverslagen
zijn verkrijgbaar via www.asrvermogensbeheer.nl, waar ook alle gegevens van ASR Vermogensbeheer
B.V. kunnen worden geraadpleegd.
Download