AMHC template

advertisement
Stand van zaken beleidsplan
2010-2015
De kern van het beleidsplan
• AMHC kan groeien tot 1800 leden
• Samen beoefenen hockeysport en daarvoor samen de
verantwoordelijkheid dragen
• Breedte en top naast elkaar: ‘Top en tof’ naast ‘Tof en top’
• Onbalans jeugd-senioren:
– Capaciteit op zondag
– Beschikbaarheid trainers/coaches jeugd onder druk
– Overgang jeugd-senioren
•
•
•
•
Professionalisering (technisch)kader
Goede accommodatie: velden en nieuw clubhuis
AMHC als brede sportvereniging
Structureel gezonde financiële positie
Top
Breedte
Actie- en aandachtspunten Hockey
• Mogelijke aanstelling technisch coördinator jeugdhockey
• Vastleggen verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures
lijnhoofden, managers, coaches, trainers
• Actualiseren jeugdhockeyplan
• Heractiveren Keepersclub
• Oprichten Scheidsrechtersclub
• Opzetten bedrijfshockey
• Structurele uitbreiding trimhockey
• Bijeenkomst ouders van nieuwe jeugdleden
• Voorbereiden overgang junioren naar senioren
• Opzetten jeugdbestuur
• Kinderopvang op zondag
• Ledenwerving senioren
+/+/+/+
+
+
+/+/-
Actie- en aandachtspunten
Organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Vertegenwoordiging hockey in DB
Versterken professionele organisatie door aanstelling
verenigingsmanager
Realiseren infrastructuur brede sportvereniging (clubhuis, beach
sport, jeu de boules, arena, veldverlichting)
Realiseren organisatie brede sportvereniging (bso,
huiswerkbegeleiding, leerbedrijf, sport bso, senioren sport)
Onderzoek nut en noodzaak aparte stichting tophockey
Professionalisering horeca (full service concept bar?, electronisch
betaal systeem?)
Vastleggen verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, pva
bij hockey, beheer, financiën, evenementen, overige processen
Verbeteren ledenbeheer (digitale aanmelding, database oud-leden)
+
+
+/+/-
+
+/+
Actie- en aandachtspunten
Communicatie, financiën, lustrum
• Optimaliseren site, proactieve nieuwsgaring
• Introductie narrow casting
• Facebook AMHC
+
+
+
• Verbeteren budgettering, bewaking en realisatie
• Verbeteren transparantie begroting en resultatenrekening
+
+
• Voorzitter lustrumcommissie
• Formeren lustrumcommissie
• PvA lustrumactiviteiten
+
+
+
Huidige situatie
• Alle zeilen bijzetten om dit seizoen zonder verlies af te
sluiten:
– Overschrijding trainerskosten (BTW, sociale lasten, afspraken uit
het verleden, betalingen conform regelgeving)
– Combinatiefunctionaris niet begroot
– Tegenvallende sponsorinkomsten (markt, BTW, dubbeltellingen)
• Een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen:
–
–
–
–
Onderhoudskosten: uitstel vervanging doelen en hekwerk
Minder schoonmaak uitbesteden, meer zelf doen
Leaseauto’s via AMHC ipv SHA
Boekhouding niet meer door accountant maar door AMHC en
SHA
Huidige situatie
• Ook enkele meevallers:
– Meer contributie inkomsten (betere administratie, meer
jeugdleden)
– Meer verhuur accommodatie
• Beter inzicht hoe we er voor staan door:
–
–
–
–
–
Invoering AllUnited
Barautomatisering
Beter contractenregister
Afstemming met SHA
Minder afhankelijk van externe accountant voor
informatievoorziening
Samenvattend
• Afgelopen twee jaar veel aandacht geweest voor
verbeteren organisatie, communicatie, financiën =>
meerderheid doelstellingen gerealiseerd
• Aandacht voor verdere verbetering hockeybeleid was
beperkt
• Onbedoelde consequentie => meeste
hockeydoelstellingen nog niet gerealiseerd
• Conclusie: komende jaren meer prioriteit bij hockey
Maar ……
Structureel tekort
Doelstellingen financieel beleid
• Contributieverhoging behalve prijscompensatie niet wenselijk.
• Ouders en leden intensiever betrekken bij de vereniging en deelgenoot maken
van het probleem en de oplossing.
• Geen nieuwe langlopende verplichtingen met trainers/staf.
• Toewerken naar structureel begrotingsoverschot van € 25.000:
– Opbouw buffer voor tegenvallers
– Opvangen terugtrekkende overheid
– Ruimte voor noodzakelijke investeringen in accommodatie
– Doel: eigen vermogen = 1 jaar sponsorinkomsten en helft barinkomsten
Hockeytechnisch
beleid en –organisatie
Opnieuw vastleggen doelstellingen,
uitgangspunten, randvoorwaarden en
toetsingscriteria
Doelstellingen
• AMHC is toonaangevend in de regio op het gebied van:
– Spelplezier: uitkijken naar volgende wedstrijd/training.
– Spelniveau: passend en met voldoende uitdaging.
– Talentontwikkeling: zowel individu als team.
– Gezelligheid: familievereniging waar ieder zich thuisvoelt.
Uitgangspunten
• Breedtehockey is kloppend hart van de
vereniging.
• Tophockey essentieel voor uitstraling binnen
AMHC en van AMHC in de regio.
• Breedte en top gaan samen.
• Deskundige organisatie op hockeygebied.
• Meetbare en realistische criteria.
Sportieve ambities
– AMHC hoort als club in de top 6 van het district Midden Nederland
– Voor jeugdspelers is er geen reden om voor hun persoonlijke
ontwikkeling naar een andere vereniging uit te wijken (exceptionele
gevallen uitgezonderd)
– JJ (M/JE8, M/JE6, M/JF) 1e teams in poule A van de JJ
bondscompetitie
– JD1/MD1 Topklasse
– JC1/MC1 IDC (1 of 2)
– MA1/B1/ JA1/B1 IDC/Landelijke competitie
– G-hockey vaste waarde in top Midden Nederland
– D2 en H2 aansluiting bij eerste teams, minimaal reserve 1e klasse
– D1 en H1 spelen structureel in de OVK
Randvoorwaarden
• Strakke budgetdiscipline
• Duidelijke scheiding tussen hockeytechnische zaken en
hockeyorganisatorische zaken:
– Pieter Bos en Hien Thé hebben op verzoek bestuur aanzet gegeven
– Komende tijd nader uit te werken
• Technisch plan 2012-2015:
– Invulling rol en functie technisch coördinator
– Bevorderen deskundigheid ‘eigen’
trainers/coaches/managers/lijnhoofden
– Gestructureerde training en trainingsopbouw gedurende het seizoen:
• Checklist technische en tactische vaardigheden
• Checklist beoordeling spelers/trainers/coaches
Download