Plaats en Datum

advertisement
DCO Internationaal en Ruimtelijk
Commissie Europese Zaken
Aan
de voorzitter van de Tijdelijke commissie
subsidiariteitstoets, J.J. van Dijk
Plaats en Datum
Den Haag, 6 december 2007
Betreft
Voorstellen uit WWP-2008 die in aanmerking komen voor de gemeenschappelijke
subsidiariteitstoets in COSAC-verband
Ons kenmerk
07-EU-B-044
Geachte heer Van Dijk,
Bij brief van 31 oktober jl. verzoekt u de commissie Europese
Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer en de commissie voor Europese
Zaken van de Tweede Kamer een lijst samen te stellen van, in het Wetgevings- en
werkprogramma 2008 van de Europese Commissie opgenomen,
wetgevingsinitiatieven die voor parlementaire toetsing aan de beginselen van
subsidiariteit en proportionaliteit in aanmerking zouden moeten komen.
Ook verzoekt u aan te geven welke twee voorstellen van deze lijst in aanmerking
komen voor toetsing in internationaal (Cosac-)verband.
Ten behoeve van behandeling in Cosac-verband heeft de vaste commissie voor
Europese Zaken de lijst vastgesteld in haar vergadering van heden, na consultatie en
ontvangen voorstellen van de onderscheiden vakcommissies van de Tweede Kamer.
De lijst is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Namens de commissie wordt verzocht de lijst zoals deze door de TCS wordt opgesteld
in zijn volledigheid aan de COSAC aan te bieden in plaats van een beperking tot twee
voorstellen.
Hoogachtend,
Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Lange Poten 4
Den Haag
D.F. Huisinga
Griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel:
Fax:
070 - 3182024
070 - 3183435
E-mail: [email protected]
DCO Internationaal en Ruimtelijk
Commissie Europese Zaken
Betreft
Kenmerk
Voorstellen uit WWP-2008 die in aanmerking komen voor de
gemeenschappelijke subsidiariteitstoets in COSAC-verband
BUZA (vastgesteld in PV 29/11/2007)
Geen.
BZK (vastgesteld in PV 22/11/2007)
Zie Justitie.
DEF (vastgesteld in PV 29/11/2007)
Geen.
EZ (vastgesteld in PV 4/12/2007)
1) Tweede strategische evaluatie van de Europese energiesituatie.
2) Mededeling "Een Europese Wet voor Kleine Ondernemingen".
FIN (vastgesteld in PV 5/12/2007)
3) Herziening van de bestaande wetgeving inzake verlaagde BTW-tarieven
Justitie (vastgesteld in PV 5/12/2007)
4)
5)
6)
7)
Een wetgevend instrument op het gebied van erfenissen en testamenten
Het asiel-pakket (5 voorstellen)
Het migratie-pakket (3 voorstellen)
Mededeling over de volgende meerjaren strategie voor de totstandbrenging
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
8) Wetgevend voorstel inzake de versterking van EUROJUST
9) Voorstel voor een kaderrichtlijn betreffende de contractuele rechten van de
consument
LNV (vastgesteld in PV 04/12/2007)
Geen.
NAAZ (vastgesteld in PV 28/11/2007)
Geen.
OCW (vastgesteld in PV 6/12/2007)
10) Groenboek over migratie en onderwijs.
Vervolg Brief
Bladzijde
2
DCO Internationaal en Ruimtelijk
Commissie Europese Zaken
Betreft
Kenmerk
11) Programma ter bescherming van kinderen die gebruik maken van internet en
de nieuwe media (2009-2013).
SZW (vastgesteld in PV 27/11/2007)
12) Aanbeveling van de Commissie over actieve integratie van de mensen die het
verst van de arbeidsmarkt af staan.
13) Mededeling van de Commissie: Een nieuw engagement voor sociale
rechtvaardigheid in Europa: versterking van de open coördinatiemethode op
het gebied van sociale bescherming en sociale integratie.
14) Ontwerp-richtlijn inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van
seizoensarbeiders.
15) Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad
van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het
werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens
de lactatie.
VROM (vastgesteld in PV 28/11/2007)
16) Witboek over aanpassing aan klimaatverandering.
17) Groenboek over Europese territoriale cohesie.
18) Herschikking van Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de
energieprestaties van gebouwen (onderdeel van het Energiepakket).
V&W (vastgesteld in PV 28/11/2007)
Geen.
VWS (vastgesteld in PV 28/11/2007)
19) Mededeling en aanbeveling van de Raad over de veiligheid van patiënten en
de kwaliteit van gezondheidsdiensten (onderdeel van het Gezondheidspakket).
20) Groenboek over gezondheidswerkers in Europa.
21) Geneesmiddelenpakket:
o Mededeling over de toekomst van de interne markt voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
o Richtlijn betreffende informatie voor de patiënt over geneesmiddelen;
o Versterking en rationalisering van de geneesmiddelenbewaking in de
EU.
Vervolg Brief
Bladzijde
3
Download