Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen

advertisement
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling ESF
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
www.esf-vlaanderen.be
Oproep 405: Begeleiding Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
Vlaanderen en Brussel
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Onderstaande biedt een overzicht van de vragen en antwoorden zoals ze aan bod kwamen tijdens de
consultatiesessie op 16 maart 2017 en de infosessie voor promotoren op 19 mei 2017.
1 Projectorganisatie en -administratie
Wat is de rol van de lokale besturen?
-
Een lokaal bestuur kan opteren om afgestemde projecten financieel te ondersteunen in de
20% cofinancieringseis, dit is echter niet voor elk project verplicht;
Verder heeft het lokaal bestuur ook de mogelijkheid om zelf de rol van promotor op zich te
nemen;
In tegenstelling tot Gent en Antwerpen – waar een afzonderlijke oproep voor werd gelanceerd
– zullen lokale besturen niet optreden als formele evaluator van de projectvoorstellen.
Van waar dient de 20% cofinanciering te komen?
-
Deze kan zowel publiek als privaat zijn. Voor de start van de goedgekeurde projecten dient een
duidelijk cofinancieringsattest bezorgd aan ESF Vlaanderen via de ESF-applicatie.
Wie treedt op als evaluator van de ingediende voorstellen?
-
ESF Vlaanderen evenals de regiecoördinatoren van VDAB. Dit mede met het oog op vrijwaren
van additionaliteit.
Wordt een resultaatsdrempel ingebouwd m.b.t. het zoeken naar werk, hebben van werk, opleiding, ..
-
ESF Vlaanderen legt geen minimaal te behalen drempel op. Binnen het kader van het
operationeel programma dient een percentage van 15% behaald te worden, dit wordt
uiteraard wel gemonitord.
Is een partnerschap verplicht?
-
Dit is niet het geval, maar strekt tot aanbeveling daar waar het partnerschap hetzij geografisch
hetzij naar expertise duidelijke meerwaarde aanbrengt.
Is het mogelijk om te werken aan de hand van toewijzingen?
-
Dit is niet mogelijk. Kosten dienen bewezen te worden aan de hand van tijdsregistraties van
het interne personeel.
Op welke wijze gebeurt de selectie van organisaties en personeel, mede m.b.t. expertise-eis?
-
Tijdens het indienings- en evaluatieproces wordt enerzijds de expertise van de indienende
organisatie en partners onder de loep genomen;
Daarnaast zal voor personeelsleden minimaal een bachelordiploma of twee jaar aantoonbare
relevante ervaring gevraagd worden. Conform de oproepfiche kan ook een functieprofiel met
voorgaande vermelding.
Hoe wordt het aantal inzetbare VTE bekeken?
-
Het is aan de promotor om bij indiening van het projectvoorstel voldoende motivatie te
voorzien voor de inzet van het personeel. De activiteiten van de personeelsleden moeten
duidelijk beschreven worden in de projectbegroting (kolom K). ESF Vlaanderen en de andere
evaluatoren maken een realistische evaluatie van de inzet in verhouding tot de kosten en
aangeboden activiteiten. ESF Vlaanderen legt vooraf geen minima of maxima op.
Is er een minimaal of maximaal aantal te bereiken deelnemers?
-
Het is aan de promotor om bij indiening van het projectvoorstel voldoende motivatie te
voorzien m.b.t. het deelnemersbereik. ESF Vlaanderen en de andere evaluatoren maken een
realistische evaluatie van de inzet in verhouding tot de kosten en aangeboden activiteiten. ESF
Vlaanderen legt vooraf geen minima of maxima op.
Is er een minimale of maximale duurtijd per traject?
-
Het is aan de promotor om bij indiening van het projectvoorstel een inschatting te maken van
de trajectduurtijd binnen het kader van het ingediende project en voldoende motivatie te
voorzien. ESF Vlaanderen en de andere evaluatoren maken een evaluatie van de inzet in
verhouding tot de kosten en aangeboden activiteiten in functie van de beschreven noden. ESF
Vlaanderen legt vooraf geen minima of maxima op. Alle MLP-lijnen dienen afgesloten op de
laatste projectdag.
Staatssteunregime:
-
DAEB - Diensten Algemeen Economisch Belang. Er is bijgevolg geen sprake van de minimis.
Is er een mogelijkheid om als promotor alle activiteiten uit te besteden?
-
Neen. Binnen deze oproep wordt niet gewerkt a.d.h.v. reële kosten, enkel a.d.h.v. input intern
personeel. D.w.z. dat andere organisaties kunnen optreden als formele partners binnen het
project en op die manier aan de hand van hun tijdsregistratie kosten kunnen genereren.
- Facturatie tussen partners is niet toegestaan.
- Binnen de 40% forfait kan echter wel indien gewenst een uitbesteding naar externen
plaatsvinden.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 2 van 8
Zullen deelnemersdossiers ingescand en opgeladen moeten worden in de archiefruimte?
-
Deelnemersdossiers zullen moeten worden bijgehouden aan de hand van het interne
registratiesysteem van de promotor dat geraadpleegd dient te kunnen worden bij controle ter
plaatse of coaching, of in geval van steekproefname bij Controle on Desk. Opladen zal in eerste
instantie niet de bedoeling zijn.
Kunnen promotoren die reeds een project hebben lopen in een andere ESF-oproep ook een project
indienen binnen deze oproep?
-
Dit kan. Indien er overlappende personeelsinzet is, echter niet. Het nieuwe project dient in dat
geval na afloop van het andere project te starten. Latere startdata kunnen in dit kader
besproken worden. Het is belangrijk om de personeelsinzet gescheiden te houden. Voor
verdere info kan u steeds contact opnemen met uw projectbeheerder.
Kunnen bepaalde organisaties partner zijn in meerdere ESF-projecten?
-
In zoverre dat dubbele personeelsinzet, en derhalve dubbelfinanciering, kan worden
uitgesloten, is dit toegestaan.
Dienen deelnemers officieel gescreend door VDAB m.b.t. arbeidsmarktafstand?
-
Dit is niet het geval.
2 Potentiële activiteiten en deelnemers
Welke uren kunnen geregistreerd worden?
-
Outreachend / vindplaatsgericht werken + ikv jobhunting & jobmatching;
Deelnemersbegeleiding.
Is outreachend werken verplicht of kan ook gekend OCMW-personeel als deelnemer in deze
projecten?
-
Dit is niet verplicht. Organisaties zoals OCMW’s met een bekend deelnemersbestand met een
nood conform de oproepbepalingen, kunnen ook daar op inzetten. Als voorwaarde geldt dat
betrokken deelnemers niet behoren tot het TWE-cliënteel.
Kan voorbereiding op / toeleiding naar TWE?
-
Voorbereiding op of toeleiding naar TWE kan. In dat geval zal echter nazorg behoren tot het
regulier TWE-traject en derhalve niet aan ESF gerapporteerd kunnen worden.
Zijn groepsactiviteiten toegestaan?
-
Zowel individuele als groepsactiviteiten zijn toegelaten, dit mits het vrijwaren van het bieden
van maatwerk aan de gekozen doelgroep.
Kunnen oriëntatiemodules deel uitmaken van een traject?
-
Dit kan.
Kan ingezet worden op randvoorwaarden / welzijnscomponenten?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 3 van 8
-
In zoverre dat deze niet de hoofdmoot vormen en duidelijk passen binnen het maatwerktraject
richting arbeids- of opleidingsmarkt, kan dit.
Kan vrijwilligerswerk onderdeel uitmaken van een traject?
-
Indien passend binnen het globaal aangeboden maatwerktraject, kan dit.
Zijn ondersteunende taallessen of een taalbad toegelaten?
-
Deze zijn toegelaten, mits zij een beperkt onderdeel uitmaken van het bredere
maatwerkgeheel van begeleiding richting werk / opleiding / … én mits uitsluiting van
dubbelfinanciering (bv. bij inzet onderwijsactoren die reeds via andere kanalen subsidies
hiervoor ontvangen).
Zijn technische opleidingen toegestaan?
-
Enkel opleidingen die generieke competenties bijbrengen zijn toegestaan. Puur technische
opleidingen kunnen niet.
Zijn acties m.b.t. rijbewijslessen mogelijk?
-
Indien zij een beperkt onderdeel uitmaken van het grotere maatwerkgeheel, kan dit.
Is het bieden van nazorg toegestaan?
-
Het bieden van nazorg na plaatsing op een opleidings- of werkvloer maakt verplicht onderdeel
uit van een project. Enkel in geval van doorstroom naar TWE kan dit niet aangeboden worden
gezien de ESF-actie dient afgesloten te worden bij de start.
Kunnen vluchtelingen als doelgroep?
-
Voorlopig kan deze doelgroep indien lokale additionaliteit aan andere initiatieven gevrijwaard
blijft.
3 Breder kader
Op welke wijze verhoudt deze oproep zich tot TWE?
-
Bij opstart TWE dient het ESF-traject te worden afgesloten en kan er dus ook geen nazorg
meer kan worden geboden.
TWE kan gelden als resultaat van een actie binnen deze oproep.
Op welke wijze verhoudt deze oproep zich tot de WIJ3-oproep?
-
De ESF-oproep WIJ3 loopt van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2020. De oproep bevat
striktere bepalingen omtrent doelgroep en acties. Tot de finale doelgroep behoren
laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 25 jaar. Deze jongeren worden toegeleid door VDAB.
Binnen de methodiek van trajectbegeleiding moet sport een centrale rol spelen.
Op welke wijze verhoudt de oproep zich tot de TAZ, hervorming Arbeidszorg, W2, etc?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 4 van 8
-
Voorstellen die raaklijnen vertonen met dergelijke beleidsinitiatieven zullen ter consultatie
aan de betrokken beleidsmedewerkers worden voorgelegd om complementariteit te
vrijwaren.
Op welke wijze verhoudt de oproep zich tot wijkwerken?
-
Dit zijn twee van elkaar losstaande zaken.
Kan – mede binnen het kader van de hervorming TWE waar de beroepsverkennende stage als
onderdeel van werd opgenomen – alsnog gebruikt gemaakt worden van dit instrument of anderen
binnen deze oproep?
-
De gebruikelijke werkplekleerinstrumenten kunnen ingezet worden, zijnde:
 beroepsverkennende stage/oriënterende stage
 beroepsopleiding en opleidingsstage
 instapstage of BIO
 IBO
De afspraken zoals deze vandaag gelden blijven bestaan, met name is het VDAB die
contractmatig nog alles in beheer heeft voor IBO, BIO en instapstage. ESF-promotoren
kunnen hier dus zelf geen contracten over afsluiten.
De werkervaringsstage kan ENKEL gebruikt worden binnen een TWE-traject en kan bijgevolg
niet opgezet worden.
Kan er ‘concurrentie’ ontstaan tussen de verschillende ingediende projecten?
-
Enerzijds zou ‘onderlinge concurrentie’ enigszins ondervangen moeten worden door de lokale
consultatie van het bestuur en VDAB.;
Anderzijds worden partnerschappen gestimuleerd om dit eveneens mee te ondervangen;
Tijdens het evaluatieproces zal hier eveneens mee op toegezien worden.
Infosessie 19 Mei 2017
Kan ik meer informatie krijgen over de berekeningswijze van het standaarduurtarief?
-
De formule om het standaard uurtarief te berekenen is de volgende:
1,2/100*bruto maandloon = uurtarief
-
De factor 1.2 in deze formule is dusdanig samengesteld dat het de volgende zaken mee in
rekening brengt:



Een fair en redelijk aandeel aan loonkosten bovenop het brutoloon
Eventuele loonkost reducties voor de werkgever/werknemer
Alle niet projecturen zoals verloven, afwezigheden wegens ziekte etc.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 5 van 8
Zitten voordelen in natura vervat in de loonkosten?
-
De voordelen in natura zitten vervat in de factor 1,2 waarmee de bruto loonkosten
vermenigvuldigd worden.
Moeten vakantie- en verlofdagen opgenomen worden in de tijdregistratie?
-
Neen. We volgen de werkwijze van EFRO voor de berekening van het SUT. Hiervoor gelden
volgende richtlijnen: Time sheets blijven nodig maar in een vereenvoudigde vorm aangezien
enkel uren gewerkt op een project (projecturen) geregistreerd dienen te worden. Projecturen
zoals vakantie, afwezigheid wegens ziekte, team activiteiten, opleidingen (buiten het project)
etc. dienen niet gerapporteerd te worden.
De looptijd is maximum 24 tot 27 maanden
-
Mag je ook een traject doen van 3 maanden in 2018 en in 2019 een traject van 3 maanden
herhalen? Dat is OK.
Mogen partners toegevoegd worden in de loop van de uitvoering van het project?
-
Deze moeten al bekend zijn bij de start van het project. Er moet een
partnerschapsovereenkomst worden afgesloten en de partners moeten worden toegevoegd
worden in de ESF-applicatie onder het tabblad “projectorganisatie”. Indien in de loop van het
project alsnog partners worden toegevoegd of er wijzigingen plaatsvinden, dient u hierover
contact op te nemen met uw projectbeheerder.
Welke uren worden erkend?
-
Alles wat te maken heeft met de begeleiding van de deelnemers, is direct. Ook
voorbereidingstijd van de begeleidingen. Stel dat je nog een trajectbegeleider moet zoeken
voor het project, die HR-werkwijze mag niet worden ingediend.
Mogen opleidingen van medewerkers opgenomen in de tijdregistratie?
-
Enkel indien ze te maken hebben met het project, de versterking van de projectactiviteiten.
Worden er minimale resultaatsverwachtingen opgelegd?
-
15% volgens het Operationeel Programma.
Hoe zit de indicatieve spreiding van de middelen over Vlaanderen in elkaar?
-
Eerlijke verdeling van de middelen over de verschillende provincies in geval van ontoereikend
zijn van de oproepmiddelen.
Als je een projectvoorstel hebt dat bij consultatie niet als een meerwaarde wordt erkend door VDAB,
heb je dan nog kans om goedgekeurd te worden?
-
Ja. De consultatieronde sluit geen projectvoorstellen uit. De beslissing valt pas bij de evaluatie
van de projectvoorstellen.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 6 van 8
Moeten de werkzoekenden ingeschreven zijn bij VDAB?
-
Ze moeten registreerbaar zijn. Ze moeten nog niet ingeschreven zijn bij VDAB.
Moet er iets officieel ondertekend zijn door Actiris of VDAB bij de indiening van het projectvoorstel?
-
Nee, slechts vanaf de start van het project. Ervoor is een engagementsverklaring voldoende.
Zijn er minimum of maximumbedragen per projectvoorstel?
-
Nee
Wat wordt er juist bedoeld met een “kwalificatie” behalen?
-
Een door de VDAB-erkende opleiding gevolgd hebben, of een onderwijsopleiding, leidt tot het
behalen van een kwalificatie.
Kan je als organisatie verschillende projecten indienen?
-
Dat kan.
Kan je een stage aanbieden in een traject?
-
ESF is in bespreking met VDAB of werkplekinstrumenten mogen worden ingezet.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 7 van 8
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vragen Consultatieronde Maatschappelijk Kwetsbare Groepen
pagina 8 van 8
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards