Sportcafé 13 oktober 2010

advertisement
WORKSHOP:
SPONSORING & FONDSWERVING
15 JANUARI 2011
Welkom!
AGENDA

10.45 – 11.30 u:

11.30 – 12.00 u:

12.00 – 12.45 u:
Lunchpauze
12.45 – 14.15 u:
14.15 – 15.00 u:
15.00 u
Workshop in groepen
Presentaties groepen
Afsluiting





–
–
–
–
10.00
10.15
10.30
10.45
u:
u:
u:
u:
Ontvangst
Inleiding en mededelingen
Maatschappelijke stage mogelijkheden
Presentatie door Prins Bernhard cultuurfonds Limburg (Paul Geraets)
Sponsoring & Fondsenwerving (Bart
Lemmen)
Subsidies Euregio Rhein-Maas-Nord
(Karin Thevissen, projectcoördinator)
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

09.30
10.00
10.15
10.30

DOEL
VAN VANDAAG
Fondsenwervingsbeleid
 Aanreiken van sponsor- & fondsmogelijkheden
 Delen van succesvolle ervaringen met andere verenigingen
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 U helpen bij het ontwikkelen van sponsor &
AANPAK

Ochtend: aanleveren van informatie omtrent
fondsenwerving en sponsorwerving
Middag:





Karakter van workshop in groepen van 10-12 personen.
Theorie omzetten in de praktijk en concrete projectplannen
Plannen worden gepresenteerd
Aanwezigen bepalen welk plan het beste is
N.B. Na Afloop wordt alle informatie door de LBM gebundeld en
beschikbaar gesteld
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Spreker: Bart Lemmen
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
MAATSCHAPPELIJKE STAGES
MAATSCHAPPELIJKE
STAGES
 Kennis maken met onbetaalde bijdrage aan samenleving
 Organisaties ervaring opdoen met jongeren
 Nieuw imago vrijwilligerswerk
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Doelstelling:
MAATSCHAPPELIJKE
STAGES
 VMBO 48 uur
 HAVO 60 uur
 VWO 72 uur
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Uren schooljaar 2011 - 2012
MAATSCHAPPELIJKE
STAGES
 Organisatie geen winst
 Organisatie ervaring met vrijwilligers
 Organisatie heeft geschikte activiteiten
 Organisatie kan de MaS leerling begeleiding bieden
 Organisatie heeft een Plan van aanpak voor de MaS Stage
 Organisatie sluit contract met de MaS leerling
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Voorwaarde deelname
MAATSCHAPPELIJKE
STAGES
 Stage moet leuk zijn voor de leerling
 Stage moet leerzaam zijn voor de leerling
 Stage moet zinvol zijn voor organisatie, leerling en
samenleving
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Eisen stage opdracht
Spreker:
P.L.M. Geraets, penningmeester
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS LIMBURG
EN
FONDSENWERVING
Spreker: Bart Lemmen
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
SPONSORING
WAT
IS SPONSORING?
vereniging (de gesponsorde) en een bedrijf, merk of persoon
(de sponsor)
 De sponsor stelt geld, goederen en/of diensten ter
beschikking, die voor de gesponsorde een bron van inkomsten
vormen of anderszins ondersteunend zijn in het uitoefenen
van zijn activiteiten.
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen een
DE
AFWEGING
accepteren?
 Bestuursverantwoordelijkheid !
 Afhankelijkheid geldstromen uit sponsoring
 Nakomen afspraken met sponsoren
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Zijn inkomsten van fondsen/sponsoring echt nodig?
 Kunnen we voldoende sponsors vinden?
 Is sponsoring onderdeel van beleid?
 Welke leden kunnen sponsorbeleid uitvoeren?
 Is vereniging bereidt de effecten van sponsoring te
SPONSORPLAN
OPSTELLEN
 Het niveau van de vereniging
 Het bereik van de vereniging
plaatselijk, regio, landelijk
 Bekendheid van de vereniging
 Aantal toeschouwers per concert / evenement
 Welstand en koopkracht van de toeschouwers
 Aandacht in de media
 Imago vereniging
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Wie zijn wij?
Verenigingsprofiel?
Wat zijn we waard?
SPONSORPLAN
OPSTELLEN
(2)
Doelen stellen
 Waarvoor zoeken we sponsors?
 Hoeveel sponsors willen we?
 Welke sponsors willen we?
 Hoeveel geld willen we ophalen met sponsoring?
 Hoe gaan we sponsors benaderen?
 Wie gaat sponsors benaderen?
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
We hebben bepaald wat we waard zijn en nu?
SPONSORPRESENTATIE
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 NAW-gegevens vereniging / contactpersoon
 Oprichtingsdatum / historie (kort)
 Aantal leden / jeugdleden
 Verengingsniveau, ambities en doelstellingen
 Concurrentiepositie t.o.v. verenigingen uit omgeving
 Maatschappelijke betekenis
 Wat de vereniging de sponsors te bieden heeft
 Waarvoor sponsoropbrengsten worden gebruikt
 Vermelding eventuele bestaande sponsors
 Referenties (Comité van aanbeveling)
SPONSORPRESENTATIE (2)
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Belangrijk: Een sponsor wil weten aan welk project /
evenement de sponsoring wordt besteed, dit moet hij intern
verantwoorden.
SPONSORWERVING
 Beschikken over tijd overdag => Arbeidsintensief
 Voeling hebben met bedrijfsleven
 Representatief
 Netwerker die communicatief vaardig is
 Slagvaardig en creatief
 Planmatig werken en rapporteren
 Vereniging door en door kent
De rest van de commissie:
 Werving, invulling / afronden overeenkomst, administratie,
effectmeting, sponsorbeheer etc.
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Wie gaat de sponsors werven?
Profielschets van chef acquisitie:
SPONSORWERVING (2)
Waar te beginnen met sponsorwerving?
–
Warme contacten
 Middelste schil
–
Lauwe contacten
 Buitenste schil
–
Koude contacten
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Binnenste schil
SPONSORWERVING (3)
Hoe krijgen we de aandacht van sponsoren?
 Stuur boeket bloemen in verenigingskleuren met 06-nr
 Maak shirt van club, met daarop logo van concurrent =>
‘Dit laat u toch niet gebeuren’
 Stuur een zandloper met tekst => ‘Meer tijd hebben we
niet nodig’
 Stuur wekelijks een champagne dop, na 3e keer stuur je er
een brief bij: ‘hopelijk iets te vieren’
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

WAT
KUNNEN WE DE SPONSOR BIEDEN?
 Concert aankleding, kleding, concertnaam, sponsornaam aan
podium, boarding, vlaggen, banners, etc.
Associatieve rechten
 Advertentie in krant, verenigingsfoto bij bedrijf etc.
Hospitaliteits rechten
 Accommodatie beschikbaar stellen, verzorgen bedrijfsfeest,
sponsorlounge
Netwerk rechten
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Communicatieve rechten
HOE
AFSPRAKEN VASTLEGGEN?





Vastleggen overeengekomen bedrag, product of dienst
Duur van de overeenkomst
Tegenprestatie die vereniging levert
Evaluatiemomenten / Contactperso(o)n(en)
Ontbindende voorwaarden
 Sponsorcontracten voorbeeld => downloaden of opstellen
jurist/advocaat
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Sponsorcontract opstellen
SPONSORING KENNEN WE?
WELKE
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
MOGELIJKE
SPONSORVORMEN
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Sponsorgradaties (hoofdsponsor, cosponsor, begunstiger etc.)
 Verenigingsponsoring
 Materiaalsponsoring (shirts, tassen, pupiters etc.)
 Club van honderd
 Vriendenclub
 Bedrijvenclub / businessclub
 Evenementensponsoring (concert, evenement, jubilea etc.)
 Product / dienstsponsoring
 Etcetera
DAN NU…..
EN
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Fondsenwerving!
WAT
IS NODIG VOOR FONDSENWERVING?
 PAS OP: Fondsenwerving is bewerkelijk. Lees goed de
doelstellingen van het fonds en speel hier op in!
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Aanvraagformulieren zijn per fonds vaak standaard
 Beschrijving van activiteit / evenement
 Welke doelgroep wordt bereikt
 Welke inzet doet vereniging zelf
 Begroting bijvoegen
 Tijdig aanvragen (beslistermijn vaak per kwartaal)
TYPE
FONDSEN
 Zie lijst
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
 Cultuurfondsen
 Fondsen ter stimulering gehandicapten cultuurparticipatie
 Fondsen ter stimulering jeugdparticipatie in cultuur
 Fondsen ter stimulering betrokkenheid in de samenleving
 Clubspecifieke fondsen
 Serviceclubs (Rotary, Lions, Ronde Tafel, Junior kamer)
GOOD
PRACTICE
- Dhr. Tim Schmitz
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Uit het leven van Fanfare St.Liduina Kelpen-Oler
VRAGEN?
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
SPONSORING
EN FONDSENWERVING
IS EEN SPORT
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Spreker:
Karin Thevissen
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
SUBSIDIES
EUREGIO RHEIN-MAAS-NORD
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
PAUZE
BELEID
Onder beleid verstaan we het aangeven van de
richting en de middelen waarmee we gestelde
doelen willen gaan realiseren. Het Sponsor- en
fondsenwervingsbeleid is in dit geval een
combinatie van een aantal doelstellingen die
leiden tot een aantal activiteiten.
 Sponsor- en fondsenwervingsbeleid is niet een
activiteit van één persoon in de vereniging, maar
alle geledingen komen eraan te pas. Om het
beleid te realiseren stellen we daarom een
projectplan op

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
PROJECTEN
Een project is een cluster van activiteiten met
een duidelijke samenhang, dat in de tijd kan
worden gepland en dat heldere doelen heeft. Een
project wordt geleid door een projectleider.
 Een projectmatige aanpak vergroot de kans op
succes. Daarbij moet er aandacht zijn voor een
goede balans tussen beheersing en besturing
enerzijds en ruimte voor creativiteit anderzijds.

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
VAN BELEID NAAR DOEN – 1
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Het Beleid vaststellen:
 Wat willen we bereiken en met welke middelen
willen we dat doen?
 Stap 1. Doel: welke resultaten wil je bereiken?
 Stap 2. Middelen: op welke wijze?
VAN BELEID NAAR DOEN - 2
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Een projectplan bestaat uit een aantal onderdelen:
 Stap 3. Planning: welke stappen zijn er en
wanneer zijn die klaar?
 Stap 4. Kosten: Welke financiële middelen zijn er
nodig en hoe voorzien we daarin?
 Stap 5. Organisatie: wie gaan het doen, wie is
projectleider en wie is opdrachtgever?
 Stap 6. Informatie: wie wordt waarover, op welke
wijze geïnformeerd?
VAN BELEID NAAR DOEN - 3
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Daarnaast moet er aandacht zijn voor uitvoering:
 Stap 7. Monitoren: hoe gaan we de voortgang
volgen?
 Stap 8. Succesfactoren: welke factoren zijn
bepalend voor het succes en hoe zorgen we dat
die factoren aanwezig zijn?
 Stap 9. Risico’s: welke risico’s loop je en hoe kun
je die afdekken?
WERKINSTRUCTIE - 1





Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Spreek eerst een rolverdeling af: wie is
gespreksleider, wie houdt de discussie bij op flipchart
en wie presenteert?
Kies een project dat de kern vormt van het te plan
(bv. Concert, aanschaf uniformen, reis etc.)
Formuleer doelen die je met dit beleid wilt bereiken
en de middelen (stap 1 en 2). Omschrijf deze zo
concreet mogelijk.
Werk deze doelen dan uit in de verschillende
onderdelen van het projectplan (stappen 3 t/m 6)
Bespreek vervolgens de praktische aspecten (stappen
7 t/m 9).
Zet het resultaat op een flipchart, zodat je dit na
afloop kunt presenteren aan de andere aanwezigen
(presentatie van 3 minuten).
WERKINSTRUCTIE - 2
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Tijdsindeling
Ga globaal uit van de volgende indeling:
 5 minuten:
Lezen van de opdracht
 5 minuten:
Voorstelrondje en afspreken
rolverdeling
 5 minuten:
Afspreken welk project de kern
gaat vormen van het beleid
 45 minuten:
Uitwerken van het complete
plan (stappen 1 t/m 9)
 10 minuten:
Voorbereiden presentatie op 1
flipchart.
WERKINSTRUCTIE – 3
Groepssamenstelling op basis van nummer in
map.
 Ruimtes / tafels zijn genummerd
 Facilitators:

Bart Lemmen – Wim Leunissen – Peter Deriks – Bas
Thomissen
Zij komen langs en helpen bij problemen; spreek
hen aan bij vragen!
 Na afloop 3 min. Presentatie per project.
 Alle aanwezigen stemmen

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

ZAALINDELING
Groepen 1+2+3: Bart Lemmen
 Groepen 4+5+6: Peter Deriks
 Groepen 7+8+9: Wim Leunissen
 Groepen 10+11+12: Bas Thomissen

Groepen 1 t/m 6
Groepen 7 t/m 10
Groepen 11 t/m 12
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Zaal 1:
 Zaal 2:
 Zaal 3:

AFSLUITING
Winnaars hebben een plan, verliezers excuses!
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
Bedankt voor uw aandacht
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
PRESENTATIE WORKSHOPS
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards