wijsheid van God - Gezonde woorden

advertisement
Wijsheid
Spreuken  Engels: ‘Proverbs’ = spreekwoorden
Van Dale:
-uitspraak die een algemene levenservaring of
wijze les bevat.
‘Wijsheid’ in het Hebreeuws: ‘chokmah’ (> 100x OT)
Vergelijk: ‘Goochem’ en ‘gochme’
Andere sleutelwoorden in Spreuken:
-verstand, verstandig, plan(nen), begrip,
bedachtzaamheid, leren, inzicht.
Spreuken 4 (nbg)
5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en
wijk niet af van de woorden mijns monds.
(…)
7 Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en
verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
SV  verkrijg wijsheid, verkrijg inzicht
Spreuken 2
4 indien gij haar zoekt als zilver
en naar haar speurt als naar verborgen schatten,
5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan
en de kennis Gods vinden.
6 Want de HERE geeft wijsheid (…)
Spreuken 1
(SW)
1 Spreuken van Salomo, zoon van David, koning van
Israël,
2 om wijsheid te kennen en vermaning, om verstandige
woorden te begrijpen.
H995 en H998 afgeleid van:
2 Timotheüs 2
(SW)
15 Streef er naar jezelf beproefd te presenteren voor
God als een onbeschaamd werker, het woord van de
waarheid juist snijdend
Recht snijdend
2 Timotheüs 2
(SW)
17 (…) en hun woord zal koudvuur als weide hebben,
onder wie zijn Hymeneüs en Philetus
18 die afwijken van de waarheid, zeggend dat de
opstanding reeds is geweest en het geloof van sommigen
omverwerpen.
Galaten 3
24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot
Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden
worden.
25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer
onder de tuchtmeester.
Spreuken 1
(SW)
1 Spreuken van Salomo, zoon van David, koning van
Israël,
2 om wijsheid te kennen en vermaning, om verstandige
woorden te begrijpen.
H995 en H998 afgeleid van:
Spreuken 1
(SW)
3 om discipline te ontvangen, om verstandig te
handelen, in rechtvaardigheid, in oordeel en in
billijkheid.
4 om aan de eenvoudigen kundigheid te geven, aan
de jeugdige kennis en een plan.
Wordt vertaald met: onderwijzing, kastijding, tuchtiging,
instructie.
Heeft te maken met: ‘leren’
Spreuken 1
(SW)
5 De wijze zal horen en hij zal invloed toevoegen, en de
verstandige zal strategieën verwerven.
6 om een spreuk en een puzzel te begrijpen, woorden
van wijzen en hun raadselen
> beeldspraak, typologie
Spreuken 1
(SW)
7 de vrees voor JAHWEH is het begin van kennis (…)
Spreuken 9
10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid…
De vrees/vreze des Heeren  Spr.1:29, 2:5, 8:13, 9:10, 14:2, 26, 27,
15:16, 33, 16:6, 19:23, 22:4, 23:17
Vrees =yir’ah
Zien = ra’ah
Romeinen 1
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet
als God verheerlijkt of gedankt,
> DÉ God!
Romeinen 1
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet
als God verheerlijkt of gedankt,
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
> door-redeneringen
Romeinen 1
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet
als God verheerlijkt of gedankt,
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
Romeinen 1
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet
als God verheerlijkt of gedankt,
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.
God niet als de God
verheerlijken of danken
God WEL als de God
verheerlijken of danken
God niet als de God
verheerlijken of danken
Overleggingen/redeneringen
lopen op niets uit
Duister geworden in hun
hart
Onverstandig hart
Dwaas geworden
God WEL als de God
verheerlijken of danken
God niet als de God
verheerlijken of danken
God WEL als de God
verheerlijken of danken
Overleggingen/redeneringen Overleggingen/redeneringen
lopen op niets uit
worden zinvol
Duister geworden in hun
hart
Onverstandig hart
Dwaas geworden
God niet als de God
verheerlijken of danken
God WEL als de God
verheerlijken of danken
Overleggingen/redeneringen Overleggingen/redeneringen
lopen op niets uit
worden zinvol
Duister geworden in hun
hart
Onverstandig hart
Dwaas geworden
Licht geworden in het hart
Efeze 1
17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de
Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en
van openbaring om Hem recht te kennen:
18 verlichte ogen uws harten (…)
God niet als de God
verheerlijken of danken
God WEL als de God
verheerlijken of danken
Overleggingen/redeneringen Overleggingen/redeneringen
lopen op niets uit
worden zinvol
Duister geworden in hun
hart
Licht geworden in het hart
Onverstandig hart
Verstandig hart
Dwaas geworden
God niet als de God
verheerlijken of danken
God WEL als de God
verheerlijken of danken
Overleggingen/redeneringen Overleggingen/redeneringen
lopen op niets uit
worden zinvol
Duister geworden in hun
hart
Licht geworden in het hart
Onverstandig hart
Verstandig hart
Dwaas geworden
Wijs gemaakt
Gebeden van Paulus
Kolossenzen 1
9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit
gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen,
dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt
worden,
Epignosis: letterlijk  boven-kennis
> besef, realisatie
Kolossenzen 1
9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit
gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen,
dat gij met het besef van zijn wil vervuld moogt worden,
in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Grieks: Sofia (G4678)
Dr. Spiros Zodhiates in zijn lexicon:
Grieks: Sofia (G4678)
Hebreeuws: Tsophiem (H6822)
1 Samuël 14:16
Toen de uitkijkposten van Saul te Gibea in Benjamin dit
zagen (…)
Hooglied 7:4
…een toren van de Libanon, die uitkijkt over Damascus…
Klaagliederen 4:17
…op onze wachttoren zagen wij uit naar een volk (…)
Micha 7:7
Maar ik zal uitzien naar de HERE (…)
Kolossenzen 1
9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit
gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen,
dat gij met het besef van zijn wil vervuld moogt worden,
in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Inzicht = begrijpen, inzien, samen-hang zien
Letterlijk: samen brengen, bij elkaar brengen.
Kolossenzen 1
10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te
behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te
wassen in de rechte kennis van God.
Letterlijk: boven-kennis
> besef, realisatie
Efeze 1
15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw
geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de
heiligen,
16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden,
17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de
Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en
van openbaring om Hem recht te kennen:
Letterlijk: boven-kennis
> besef, realisatie
Efeze 1
18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke
hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner
erfenis bij de heiligen.
Filippenzen 1
9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer
overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle
fijngevoeligheid,
Filippenzen 1
9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer
overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle
fijngevoeligheid,
10 om te onderscheiden, waarop het aankomt.
SV: ‘opdat gij beproeft de dingen die verschillen’.
1 Korinthe 2
10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
Vers 7: maar wij spreken wijsheid van God……
1 Korinthe 1
24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als
Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de
wijsheid Gods.
Kolossenzen 2:3
Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis
verborgen zijn.
1 Korinthe 2
10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten
Gods.
1 Korinthe 2
(…)
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen,
maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons
door God in genade geschonken is.
1 Korinthe 2
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door
menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.
Paulus wat niet gekomen:
• Met ‘schittering van woorden’ (2:1)
• Niet in ‘wijsheid van mensen’ (2:5,13)
• Niet met de ‘wijsheid van deze wereld’ (1:20)
• Niet met de ‘wijsheid van deze aion (=eeuw)’ (1:20)
1 Korinthe 2
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door
menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.
2 Timotheus 3 (SV)
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is;
Geïnspireerd > van God geademd, be-geesterd
2 Timotheus 1 (SW)
13 Heb een patroon van gezonde woorden (…)
1 Korinthe 2
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door
menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.
Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
SV  samen-voegend
1 Korinthe 2
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van
de Geest Gods is,
Psuchikos > psyche = ziels
1 Korinthe 2
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van
de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan,
omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
> nagaan, controleren
1 Korinthe 2
15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf
echter wordt hij door niemand beoordeeld.
> nagaan, controleren
Handelingen 17
11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te
Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid
aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze
dingen zo waren.
2 Timotheus 1 (SW)
7 Want God geeft ons niet de geest van vrees, maar van
kracht en van liefde en van gezond verstand.
1 Korinthe 2
16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou
voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
> denken
Download