Strategisch beleidsplan Stichting Lijn 83po

advertisement
Ruimte en vertrouwen
'In verbinding leren en ontwikkelen'
Strategisch beleidsplan Lijn 83.
Versie januari 2015
1. Inleiding
Voor u ligt het eerste strategisch beleidsplan van de nieuwe Stichting Lijn 83 primair onderwijs,
in het vervolg Lijn 83.
Deze stichting is per 1 januari 2015 ontstaan vanuit het samengaan van SKOMeN en
SKBO Bergen.
Bij Lijn 83 staat het primaire proces centraal. Onze leraren zijn de spil waar het om draait als
het gaat om goed onderwijs. Verantwoordelijkheden leggen we zo laag als mogelijk in onze
organisatie. We geven ruimte en vertrouwen zodat de mensen hun werk goed kunnen doen en
organiseren dat vertrouwen. Dit begint bij onze medewerkers die elkaar aanspreken op
professioneel handelen. We zijn niet alleen een organisatie waarin mensen werken en leren,
maar vooral ook een organisatie waarin de mens centraal staat.
Binnen onze organisatie zorgen we ervoor dat de verantwoording en het toezicht goed zijn
geregeld. Vanuit 'de mens centraal' organiseren we het toezicht zo dat het zowel gaat om
beoordeling van de feiten door o.a. rapportages over resultaten, als om oordeelsvorming
vanuit contact en eigen waarneming.
Het integraal schoolleiderschap in de scholen is gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen
van het primaire proces: onderwijs aan en begeleiding van leerlingen. De rol van het bestuur
richting de scholen is enerzijds stimuleren, faciliteren en adviseren en anderzijds kaders stellen,
doelen bepalen en monitoren van kwaliteit en resultaten.
Binnen Lijn 83 heeft iedere school zijn eigen 'couleur locale'. Dit geeft de scholen ruimte voor
wat betreft de keuzes voor profilering en inrichting van het onderwijs.
Het strategisch beleid laat zien waar Lijn 83 in de komende jaren de beleidstijd aan besteedt.
Het strategisch beleid is tevens richtinggevend en kaderstellend voor de schoolplannen van de
scholen.
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 1
2. Ruimte en vertrouwen
Ons leidend thema voor deze beleidsperiode is 'ruimte en vertrouwen'. We hebben vertrouwen
in het leren en ontwikkelen van elk kind. We willen kinderen daarvoor ook de ruimte geven,
waardoor ze zich uitgedaagd blijven voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen
hebben een natuurlijke vaardigheid tot plezier in leren. Op onze scholen willen we die
natuurlijke vaardigheid ondersteunen en doen we een beroep op hun nieuwsgierigheid. We
willen kinderen voldoende bagage meegeven om uit te kunnen groeien tot volwaardige
burgers. Burgers die volop meedoen in de maatschappij.
Ruimte voor leerlingen
We geven zoveel als mogelijk autonomie en eigenaarschap aan leerlingen, want dit zijn samen
met de innerlijke drive volgens ons de ingrediënten voor levenslang leren. Dit laatste is iets
wat in de maatschappij steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt. We vinden het belangrijk
dat leerlingen veel en veelzijdig leren, betrokken zijn bij hun eigen leerproces, leren kritisch te
denken en de juiste vragen te stellen. Ons doel is dat onze leerlingen hun leven lang plezier
houden in leren.
Ruimte voor leraren
Wat geldt voor onze leerlingen geldt net zo voor onze professionals, de leraren. We willen
leraren die een voorbeeld zijn voor onze leerlingen, leraren die hun leven lang plezier houden
in leren en dat ook uitstralen. Leraren die samen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van kinderen. We willen dat er ruimte is voor professionele overwegingen van
leraren die in gezamenlijkheid kijken wat goed is voor het leren van kinderen. Ook leraren
hebben baat bij autonomie en eigenaarschap. Daarbij vinden we het belangrijk dat dit
autonomie en eigenaarschap is in verbinding. In verbinding naar elkaar, in verbinding binnen
Lijn 83 en in verbinding met de omgeving.
Lector aan de HvA, dr. Marco Snoek stelt dat professionele ruimte en leiderschap voor
leraren kan bestaan bij de gratie van leraren:
• die professional zijn;
• die vertrouwen verdienen;
• die een collectieve kennisbasis hanteren;
• die elkaar aanspreken door middel van een deugdelijke dialoog;
• die persoonlijk professionalisme koppelen aan normatief professionalisme;
• die zich lid voelen van een team en van een beroepsgroep die zichzelf reguleert
en verantwoordt.
Ruimte geven kan alleen als het kader helder is waarbinnen er ruimte is. Het kader wordt
bepaald door de keuzes die we maken op stichtingsniveau. Zo werken we vanuit één missie en
visie. Deze missie en visie geven richting aan ons handelen. We verwachten van de mensen
die werken bij Lijn 83 dat ze werken vanuit deze missie en visie. Als stichting en als scholen
hebben we ook te maken met wet- en regelgeving en onderwijsbeleid. We verwachten van
onze mensen dat ze zich houden aan de wet en aan de afspraken die we als Lijn 83 maken ten
aanzien van het onderwijsbeleid.1
We geven professionele ruimte aan leraren en dit betekent dat onze leraren de taak hebben
om zich verder te ontwikkelen, waardoor zij ook deze ruimte verantwoord kunnen invullen.
1 Onderdeel van het kader zijn ook de afspraken die we als Lijn 83 maken over de bedrijfsvoering binnen onze stichting. Dit is 'going concern' en
nemen we niet op in ons strategisch beleid.
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 2
Uiteraard kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn waarmee vooraf geen rekening is
gehouden. Vanuit eigenaarschap hanteren we het principe van 'pas toe of leg uit'. Anders
gezegd: we vertrouwen erop dat je doet wat is afgesproken en als er goede redenen zijn om
hier van af te wijken, dan leg je dat uit. We verwachten dat onze mensen hier proactief in zijn
en tijdig het gesprek aangaan als zij meer ruimte nodig hebben dan het kader hen geeft. Deze
manier van werken noemen we 'georganiseerd vertrouwen'.
3. Opzet strategisch beleid
Bij de totstandkoming van strategisch beleid hebben we gekeken naar de interne- en externe
ontwikkelingen en vervolgens richtinggevende uitspraken geformuleerd op verschillende
beleidsgebieden. Deze richtinggevende uitspraken gaan we vertalen in jaarplannen waarin we
specifieke doelen benoemen. Aan de doelen koppelen we acties die nodig zijn om de doelen te
bereiken.
De richtinggevende uitspraken zijn uitspraken over leerlingen en onderwijs, personeel en
organisatie.
We maken we een onderscheid in drie typen uitspraken:
1. Verplichtende uitspraken (we zorgen ervoor dat...)
Uitspraken waarvan we vinden dat ze voor iedereen die het aangaat, verplicht zijn. Dit zijn óf
zaken die we zelf beschouwen als basis voor onze stichting óf uitspraken die ons antwoord zijn
op verplichtingen vanuit onderwijsbeleid. In het bestuursakkoord van 10 juli 2014 zijn
afspraken gemaakt tussen de PO Raad namens de schoolbesturen en het ministerie van
OCW. Ons antwoord op deze afspraken hebben we opgenomen in dit strategisch beleid.
2. Stimulerende uitspraken (we stimuleren dat ...)
Lijn 83 wil ontwikkelingen in onze scholen stimuleren en faciliteren. Dit zijn ontwikkelingen die
onze missie en visie waarmaken. We spreken hier over stimuleren en faciliteren, omdat we
scholen de ruimte willen geven om dit 'waarmaken' op hun eigen manier te doen, passend bij
de eigen school.
3. Vragen die we gaan beantwoorden (we geven antwoord op de volgende vragen...)
Er zijn ook onderdelen waar we nu van weten dat we er een antwoord op moeten geven in
deze beleidsperiode en waarvan we tegelijkertijd vinden dat dit antwoord in samenspraak met
relevante betrokkenen tot stand moet komen. Deze onderdelen formuleren we als vragen waar
we in de komende periode een antwoord op geven.
Lijn 83 is een nieuwe organisatie waardoor er in de beginfase extra aandacht nodig is voor
afstemming en het soepel laten verlopen van de organisatie. Tegelijkertijd is het onze ambitie
om innovatief te zijn waardoor we onze missie en visie kunnen waarmaken.
In de volgende paragrafen volgen onze strategische keuzes.
4. Richtinggevende uitspraken leerlingen en onderwijs
We zorgen ervoor dat:

op onze scholen talenten van alle leerlingen worden aangesproken en verder ontwikkeld.
Voor elke leerling realiseren we samen met onze partners een passend onderwijsaanbod.
Speciale aandacht is er voor het leren en ontwikkelen van de meest getalenteerde
leerlingen. We weten dat de ontwikkeling van deze leerlingen in het Nederlandse onderwijs
achterblijft bij die van leerlingen in andere ontwikkelde landen
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 3



er een breed curriculum is en voldoende uitdaging voor onze leerlingen. Onze scholen
bevorderen het onderzoekend leren van leerlingen, onder andere door een aanbod op het
gebied van ‘wetenschap en technologie’ en cultuureducatie. We maken op lokaal niveau
afspraken met als uitgangspunt het streven naar méér bewegingsonderwijs en een
versterking van het buitenschoolse aanbod.
onze digitale technologie het mogelijk maakt om in interactie met de leerling het aanbod af
te stemmen op de behoefte van die leerling. In 2015 hebben we een implementatie- en
investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op onze visie op onderwijs.
Iedereen erbij hoort en verschillen waardeert
We stimuleren dat op iedere school van Lijn 83 :




leerlingen zich 'thuis voelen'.
leerlingen leren en zich ontwikkelen in een moderne rijke leeromgeving
(didactiek, digitaal burgerschap, externe communicatie, samenwerken).
de samenwerking met andere partners, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang, wordt
vormgegeven.
er wordt gewerkt aan innovatie van het onderwijs.
We gaan op de volgende vragen een antwoord geven:




hoe
hoe
van
hoe
hoe
geven we de dialoog met de omgeving en de ouders vorm?
werken we aan (en onderhouden we) een nieuwsgierige en onderzoekende houding
leerlingen (o.a. naar de wereld)?
geven we de leerlingen meer ruimte om ‘out of the box’ te blijven denken?
leren we de leerlingen om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden?
5. Richtinggevende uitspraken personeel
We zorgen ervoor dat:








we een organisatie zijn met aandacht voor het menselijk kapitaal
didactische vaardigheden van leraren op het gebied van differentiatie en ICTbasisvaardigheden worden versterkt
er vanaf uiterlijk 2017 planmatige begeleiding is voor onze leraren en zoveel als mogelijk
ook door onze leraren
in ons HRM beleid is opgenomen dat we leraren opleiden, dan wel aannemen, die een
onderzoekende houding (vragen stellen, oordeel uitstellen) en onderzoekende
vaardigheden hebben
in 2019 minimaal 25% van onze leraren een WO-bachelor of een HBO/universitaire master
heeft afgerond
ons functiebouwwerk is gemoderniseerd waardoor we specifieke kwaliteiten en
ontwikkeling kunnen belonen
in 2018 alle schoolleiders voldoen aan de registratie-eisen: een afgeronde
schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau
alle schoolleiders zich hebben geregistreerd in het schoolleidersregister.
We stimuleren dat:



leraren zich ontwikkelen tot 'teacher leaders', waardoor gedeeld leiderschap in onze
organisatie daadwerkelijk vorm kan krijgen. Hiervoor is o.a. nodig dat leraren kennis
opdoen over onderwijs en leren, schoolorganisaties en veranderprocessen en deel
uitmaken van een professionele leergemeenschap
het potentieel aan talenten van leerkrachten wordt benut
schoolleiders een masteropleiding volgen.
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 4
We gaan op de volgende vraag een antwoord geven:

Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie zich verder ontwikkelt richting een
professionele leergemeenschap?
6. Richtinggevende uitspraken organisatie
We zorgen ervoor dat:







we een financieel gezonde organisatie blijven
we de organisatie inrichten passend bij onze missie en visie: een effectieve, inspirerende
organisatie, die ten dienste staat van het primaire proces en waar het eigenaarschap laag
in de organisatie ligt
ons relatiemanagement (o.a. met gemeenten) op orde is
in 2018 versterken we onze planmatige cyclus van kwaliteitszorg door deze uit te breiden
met zelfevaluaties, interne audits en tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen, ouders en
personeel
de opbrengsten van onze scholen minimaal op voldoende niveau blijven;
we de Code Goed Bestuur PO naleven
we als bestuur een integraal beleid voeren, waarin we sturen op onderwijskwaliteit en waar
we het financieel management en het HRM-beleid op afstemmen.
We stimuleren en faciliteren dat:


onze bestuurders en intern toezichthouders zijn toegerust voor hun rol binnen de
schoolorganisatie en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en dat er sprake is van
een heldere rolverdeling
onze scholen transparant zijn, onder andere door middel van Vensters PO. We presenteren
een samenhangende set van centrale en decentrale indicatoren die in samenspraak met
OCW en (vertegenwoordigers van) belanghebbenden is vastgesteld. Elke school plaatst de
uitkomsten met een eigen toelichting op de lokale context in Vensters PO.
We gaan op de volgende vraag een antwoord geven:


hoe gaan we om met de krimpsituatie (kwaliteit onderwijs, structuur, huisvesting, financiën,
actieve rol omgeving)?
op welke wijze gaan we, in de (nabije) toekomst om met de kosten van ziekte en
vervanging? OCW komt met een plan waarbij de verplichte aansluiting bij het VF wordt
afgeschaft en werkgevers volledig verantwoordelijk zijn voor de kosten van ziekteverzuim.
In dit plan kan een alternatief worden opgenomen voor risicoverevening, op basis van
vrijwilligheid.
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 5
Vormgeving in APARTE KADERS
Bestuursakkoord
De school van 2020 De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks
de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan
niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en
netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. De school van 2020 bereidt
leerlingen hierop voor:
- de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en
leerbehoeften van alle individuele leerlingen.
- de school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle
leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en
maatschappelijke vorming.
- in de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders
die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze teams maken de
school van 2020 mogelijk.
- de school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen.
Gezien de voorgaande analyse bevat het akkoord de volgende vier actielijnen:
Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Professionele scholen
Doorgaande ontwikkellijnen
Inleiding Bestuursakkoord juli 2014
Figuur 1 Analyse interne en externe ontwikkelingen samengevat in een woordweb
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 6
Missie: Waar staan we voor?
We brengen talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende
maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig
persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen.
We werken vanuit onze kernwaarden:
 eigenaarschap in verbinding
 vakmanschap en ambitie
 vertrouwen en optimisme
Deze kernwaarden zijn zichtbaar in het gedrag van ons personeel.
Visie: Waar gaan we voor?
Leerlingen: Elk kind geven we, zoveel als mogelijk, eigenaarschap over zijn eigen leren. We leren
kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We
zorgen voor een brede talentontwikkeling bij kinderen, waarbij de 21th Century Skills (samenwerken,
kennisconstructie, ICT gebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken)
centraal staan. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom persoon, waar een
balans is tussen persoonlijk welbevinden en prestaties.
Organisatie: We zijn een innoverende professionele organisatie, die resultaatgericht werkt. In deze
organisatie nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke
ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd.
Leraren zijn de spil waar het om draait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren
we van en met elkaar binnen een rijke leeromgeving en werken we met gedeeld leiderschap.
Omgeving: We werken aan educatief partnerschap: een sterke betrokkenheid op elkaar van ouders, de
school en de directe omgeving van de school, teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we in dialoog en werken we
zoveel mogelijk samen.
Strategisch beleidsplan
Digi SBP – lijn 83 – 09-02-2015
Pagina 7
Download