Statuten GolfVereniging Nederland

advertisement
Statuten GolfVereniging Nederland NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en draagt de naam: GolfVereniging Nederland (GVN) 2. Zij heeft haar zetel in Capelle aan den IJssel. 3. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder de naam Nederlandse GolfVereniging op 10 november 1999 en functioneert sinds 1 april 2001 onder de gebruiksnaam GolfVereniging Nederland. DOEL ARTIKEL 2. 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de golfsport, evenals het behartigen van de belangen van haar leden op golfgebied. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het registreren van de golfvaardigheid en golfhandicaps van leden, het organiseren van wedstrijden en golfevenementen en voorts het gebruik van alle wettige middelen die het bereiken van het primaire doel kunnen bevorderen, met in achtneming van het statuut en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). 3. De vereniging wil bij het bereiken van haar doelstellingen zo veel als mogelijk is, gebruik maken van de mogelijkheden van elektronisch dataverkeer. VERENIGINGSORGANEN. ARTIKEL 3. 1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de leden. 2. De vereniging kent een Beleidsraad. 3. De vereniging kent commissies en er kunnen regionale afdelingen gevormd worden. 4. De vereniging kan zich associëren met organisaties die een doelstelling hebben waardoor de doelstelling van de vereniging kan worden bevorderd. 5. De verenigingssite www.gvn.nl en de maandelijkse ledenbrief vormen de communicatiemedia voor de vereniging. 6. Het Bestuur van de vereniging berust in de zin van de wet bij de algemeen directeur. Slechts een natuurlijk persoon kan tot algemeen directeur worden benoemd. 7. Naast de algemeen directeur kunnen andere directeuren worden benoemd. Zij zijn geen onderdeel van het Bestuur. 8. De vereniging heeft een serviceovereenkomst met een beheerorganisatie die de verenigingssite namens de vereniging ontwikkelt, beheert en onderhoudt. Deze beheerorganisatie is tevens belast met de ledenadministratie en de financiële administratie 9. De directeur van de beheerorganisatie vormt een personele unie met de algemeen directeur van de vereniging. 10. De eigendom van de functionaliteiten op de verenigingssite berust bij de beheerorganisatie DUUR ARTIKEL 4. 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 oktober tot 1 oktober van een volgend jaar. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 5. 1. De vereniging kent leden. Leden kunnen behoren tot bij reglement vast te stellen subcategorieën. 2. Leden zijn natuurlijke personen die voldoen aan bij reglement vast te stellen lidmaatschapsvoorwaarden en zich via de internetsite van de vereniging als lid hebben aangemeld en door het Bestuur als lid zijn toegelaten. OPZEGGING ARTIKEL 6. 1. Het lidmaatschap eindigt: a. als gevolg van overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting; e. doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5 lid 2 van deze statuten. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden. Zij geschiedt schriftelijk/per e-­‐mail aan de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 3. Het lidmaatschap kan voorts eindigen indien: a. redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen; c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het Bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het Bestuur anders beslist. CONTRIBUTIES ARTIKEL 7. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het Bestuur en is neergelegd in een reglement zoals bedoeld in artikel 14 van deze statuten. RECHTEN EN PLICHTEN LEDEN. ARTIKEL 8. 1. Leden waarbij het lidmaatschap het registratielidmaatschap inhoudt, hebben het recht hun speelsterkte te laten registreren via de vereniging volgens de normen en maatstaven zoals die door de vereniging worden gehanteerd en bij reglement bedoeld in artikel 14 zijn gepubliceerd. 2. Alle leden zijn gerechtigd tot het deelnemen aan door of namens de vereniging voor hun lidmaatschapscategorie georganiseerde wedstrijden of evenementen. 3. Ieder lid van de vereniging kan deelnemen aan de discussieplatforms en opinievorming op de verenigingssite. 4. Ieder lid van de vereniging kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur. 5. Het Bestuur dient zich in directe zin tegenover individuele leden en/of de leden te verantwoorden over het gevoerde beleid binnen de vereniging. 6. De leden kunnen een verzoek doen aan het Bestuur om een adviesbijeenkomst te beleggen of een bepaald onderwerp van algemeen belang op de verenigingssite aan de orde te stellen. DE ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 9. 1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle leden. In de dagelijkse zin wordt de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd door de Beleidsraad. 2. Op verzoek van minimaal 10 leden kan uit naam van de Algemene Vergadering een referendum onder de leden worden gehouden. Daartoe benoemt het Bestuur een onafhankelijk stembureau, waarin minimaal 3 leden zitting hebben, is behulpzaam bij het formuleren van de referendumvraag, geeft gelegenheid tot discussie over het onderwerp en organiseert de stemming volgens een voor die gelegenheid op te stellen protocol, dat goedgekeurd is door de aanvragers van het referendum. 3. Een referendum wordt gehouden onder alle leden, met gebruikmaking van het in een protocol beschreven stemmethode, waarbij de internetsite wordt gebruikt; 4. Een referendum wordt als aangenomen beschouwd als minimaal 10% van de leden deelneemt aan de stemming en er een gewone meerderheid van stemmen, voor heeft gestemd, behalve in geval van zaken zoals aangeduid in artikel 12 en 13. 5. Het Bestuur geeft uitwerking aan de uitslag van het referendum. BELEIDSRAAD ARTIKEL 10. 1. De Beleidsraad wordt jaarlijks opnieuw ad hoc gevormd. De Beleidsraad vertegenwoordigt de Algemene Vergadering. Een lid van de Beleidsraad moet lid zijn van de vereniging. Alle leden kunnen lid zijn van de jaarlijks te vormen Beleidsraad. 2. Door het Bestuur wordt jaarlijks een bijeenkomst voor leden georganiseerd, teneinde het algemeen beleid binnen de vereniging te bespreken in de dan te vormen Beleidsraad. 3. De Beleidsraad wordt geacht te zijn ontbonden op het moment dat vanwege het Bestuur een nieuwe beleidsraad wordt gevormd overeenkomstig voorgaande lid. 4. Uitspraken van de Beleidsraad zijn richtinggevend voor het door het Bestuur uit te voeren beleid. De Beleidsraad houdt toezicht op financiële gang van zaken binnen de vereniging. 5. Het Bestuur verantwoordt zich over het gevoerde beleid, in het bijzonder indien af moet worden geweken van het gewenste beleid. 6. In de Beleidsraad doen de commissies zoals aangegeven in artikel 14, verslag van hun activiteiten en bevindingen. HET BESTUUR/DE ALGEMEEN DIRECTEUR ARTIKEL 11. 1. De algemeen directeur is belast met het besturen van de vereniging in de zin van de wet, en wordt in deze statuten aangeduid als het Bestuur. 2. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in statutaire zin. 3. Het Bestuur neemt het initiatief om jaarlijks, uiterlijk per 1 december van een jaar, rekening en verantwoording af te leggen aan de Beleidsraad over het gevoerde beleid. Tevens wordt inzage gegeven in de financiële positie van de vereniging. 4. Het Bestuur kan het initiatief nemen tot het houden van een referendum onder de leden. STATUTENWIJZIGING. ARTIKEL 12. 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering. Dit besluit wordt genomen bij twee derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, uitgaande van een deelname aan de stemming van minimaal 30% van het aantal leden. 2. De stemming over een besluit tot statutenwijziging wordt georganiseerd als ware sprake van een referendum zoals genoemd in artikel 9. ONTBINDING EN VEREFFENING. ARTIKEL 13. 1. Het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging. 2. Het Bestuur stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 5. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. REGLEMENTEN en COMMISSIES. ARTIKEL 14. 1. Het Bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. In ieder geval wordt een huishoudelijk reglement ingesteld. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 3. Het Bestuur kan commissies instellen teneinde uitvoering te geven aan het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. In ieder geval worden de volgende commissies ingesteld: • de wedstrijd commissie • de regel&handicap commissie • de internetcommissie SLOTBEPALING. ARTIKEL 15. Aan het Bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
Download