Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2001–2002
27 925
Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten
Nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 22 oktober 2001
Hierbij zend ik u mijn reactie naar aanleiding van het verzoek van
Kamerlid Giskes van D66, gedaan tijdens het ordedebat op 4 oktober,
betreffende additionele informatie over het bevriezen van tegoeden van
terroristen en over de rechtsbases voor deze bevriezingen.
De Minister van Financiën,
G. Zalm
KST56388
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 27 925, nr. 16
1
Vragen van het lid Giskes, d.d. 4 oktober 2001
Hoe verloopt de bevriezing van tegoeden van organisaties die verdacht
worden van connecties met terroristische organisaties? Kan dit op basis
van Europese regelgeving?
Zoals bekend heeft De Nederlandsche Bank op basis van de toen
bestaande drie lijsten (VN-lijst, Bush-lijst en FBI-lijst – zie hieronder) en op
basis van nationale inlichtingen een geconsolideerde lijst opgesteld. Deze
geconsolideerde lijst van personen en organisaties van ruim 500 namen
heeft DNB middels een circulaire verspreid onder alle onder toezicht van
DNB staande instellingen (banken en beleggingsinstellingen) en trustkantoren. De Pensioen- en Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht
Effectenverkeer hebben soortgelijke acties ondernomen. Aan de financiële
instellingen is gevraagd om op korte termijn na te gaan of de personen en
organisaties van de geconsolideerde lijst op enigerlei wijze in de administratie voorkomen en om eventuele tegoeden en andere financiële
middelen, te blokkeren.
Het bevriezen van tegoeden die voorkomen op de VN-lijst kan op basis
van de Europese verordening 467/2001 van 6 maart 2001, zoals gewijzigd
in verordening 1354/2001 van 4 juli 2001. Probleem hierbij is dat de EU
voor het toevoegen van (namen op) lijsten afhankelijk is van aanwijzingen
van het VN Sanctiecomité Talibaan. Alleen wanneer het VN Sanctiecomité
Talibaan nieuwe lijsten toevoegt aan de bestaande lijst, kan de EU deze
nieuwe lijsten in de eigen verordening opnemen. Toen de Bush-lijst (de
lijst van 27 namen van de Presidential Order) op 24 september werd gepubliceerd, was niet duidelijk of en zo ja op welke termijn de VN deze lijst
zou overnemen en wanneer de EU de lijst in zijn verordening zou
opnemen. Nederland heeft daarom besloten om, vooruitlopend op internationale besluitvorming, via de ministeriële Sanctieregeling Talibaan van
Afghanistan II de Bush-lijst van een nationale juridische basis voorzien
zodat de betreffende tegoeden bevroren kunnen worden.
Op 8 oktober besloot het VN Sanctiecomité Talibaan om de toen bestaande VN-lijst aan te vullen met de Bush-lijst. De Europese Commissie heeft
daarop op 11 oktober de zwarte lijst van de bestaande EU-Verordening
Talibaan (467/2001) aangepast. Met deze opneming in de EU-verordening
worden financiële middelen die worden gevonden op zowel de VN-lijst als
de Bush-lijst direct bevroren.
Verder hebben de Verenigde Staten op vrijdag 12 oktober een nieuwe lijst
van 39 personen en organisaties gepubliceerd («Treasury-lijst»), waarvan
de tegoeden bevroren moeten worden. Vooruitlopend op de aanwijzingen
van het VN Sanctiecomité Talibaan en besluitvorming in de EU, zijn deze
financiële middelen in Nederland via een wijziging van de bovengenoemde ministeriële regeling bevroren. De wijziging is op 15 oktober in
de Staatscourant gepubliceerd. Tegelijkertijd met het toevoegen aan de
bestaande regeling van de namen van de Treasury-lijst, zijn – vanwege de
nu bestaande Europese rechtsbasis – de namen van de Bush-lijst ingetrokken.
Indien financiële middelen worden gevonden die toebehoren aan
personen of organisaties van de vertrouwelijke FBI-lijst, kan het Openbaar
Ministerie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek beslag laten
leggen op tegoeden. Uiteraard zijn op dit punt de reguliere rechtswaarborgen van kracht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 27 925, nr. 16
2
Download