Eindopdracht: wiki

advertisement
Eindopdracht: wiki
Positieve psychologie
Tina Breyne
1BaTPa1
Referentie
Leimon, A., McMahon, G. (2009). Positieve psychologie voor dummies (pp. 9-20).
Amsterdam: Pearson Education Benelux
Inhoud
In dit artikel (deel van het boek ) wordt uitgelegd wat positieve psychologie juist is.
Ook wordt er al eens in het kort vermeld wat je met positieve psychologie kunt doen,
hoe je het kan gebruiken en wat voor een invloed het positief denken kan hebben op
geluk, gezondheid en welbevinden.
1
Inhoudsopgave
1. Onderwerpsverkenning
3
Auteurs
Begrippen
Structuur
3
3
3
2. Lijsten
4
Organisaties
Specialisten
Bronnen
4
5
7
3. Synthese
9
4. Stappen
11
2
1. Onderwerpsverkenning
Boek: Positieve psychologie voor dummies
Auteur(s): Averil Leimon, Gladeana McMahon
Belangrijke begrippen:
-
Positieve psychologie
Zinvol
Ervaringen
Plezier/ vreugde
Voldoening
Relaties
Instituties
Moeilijke begrippen:
-
Transcendentie
Matigheid
Cynisme
Gedijen
Hedonistische tredmolen
Bewerkstelligen
Er is zeer veel structuur aanwezig in het artikel. Er word zeer vaak met tussentitels
gewerkt. Ook word er gewerkt met alinea’s die soms inspringen en duidelijke
opsommingen.
3
2. Lijsten
Organisaties
Instituut voor Positieve psychologie
Het IvPP (instituut voor positieve psychologie) biedt training en coaching aan
gebaseerd op inzichten uit de Positieve Psychologie. Hun programma’s zijn
gebaseerd op 3 uitganspunten namelijk: geluk is het doel, positief en
wetenschappelijk onderbouwd. Naaste de trainingen en coaching die ze geven
doen ze zelf ook onderzoek naar positief psychologische manieren van werken.
Contactgegevens:
Postadres: Haarlemmerweg 10A, 1014BE Amsterdam
Telefoonnummer: 0681475282
E-mail: [email protected]
International Positive Psychology Association (IPPA)
Het IPPA heeft 3 missies:
-De wetenschap van de positieve psychologie en de op onderzoek gebaseerde
toepassingen bevorderen.
-De samenwerking vergemakkelijken tussen onderzoekers, docenten, studenten
en beoefenaars van de positieve psychologie over de hele wereld en over
academische disciplines.
-De bevindingen van de positieve psychologie te delen met een zo breed mogelijk
publiek.
Contactgegevens:
Postadres: 19 Mantua Road, Mt. Royal, NJ 08061 U.S.A
Telefoonnummer: (856) 423-2862
E-mail: [email protected]
4
Specialisten
Ad Bergsma Is auteur van vijftien boeken over psychologische onderwerpen als
geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. Daarnaast maakt hij
een psychologisch woordenboek, waarvan in 2010 een nieuwe versie is verschenen.
In 1990 was hij afgestudeerd als psycholoog in Utrecht en heeft sindsdien over
psychologische onderwerpen geschreven voor dagbladen, opiniebladen en
vaktijdschriften. Bij uitgeverij Boom verschenen boeken over Gelukkig werken en
Succesvol ouder worden. Op 10 mei 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift
over geluk aan de Erasmus Universiteit
Martin Seligman is één van de grondleggers van positieve psychologie. Martin
Seligman heeft de positieve psychologie onder de belangstelling gebracht tijdens zijn
voorzitterschap van de Amerikaanse Psychologische Associatie in 1998. Seligman is
onder andere bekend van zijn onderzoek naar depressies en het aangeleerde
hulpeloosheid-fenomeen .Volgens hem en Mihaly Csiksentmihalyi gaat positieve
psychologie over 3 onderwerpen: Positieve ervaringen die mensen kunnen hebben,
zoals geluk, hoop en liefde, positieve eigenschappen, zoals vitaliteit,
doorzettingsvermogen en wijsheid en positieve instituties oftewel manieren waarop
instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.
Barbara Fredrickson is een Amerikaanse professor in het departement van de
psychologie aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. social
psychologistemotionspositive psychology Fredrickson is een sociaal psycholoog die
onderzoek doet naar emoties en positieve psychologie . broaden-and-build theory of
positive emotions Haar belangrijkste werk is verwant aan haar verbreden-and-build
theorie van positieve emoties , wat suggereert dat positieve emoties leiden tot
nieuwe, expansieve of verkennend gedrag, en dat, na verloop van tijd, deze acties
leiden tot betekenisvolle, langdurige hulpbronnen zoals kennis en sociale relaties. Zij
is de auteur van Positivity, een algemene audiëntie boek dat is gebaseerd op haar
eigen onderzoek en dat van andere sociale wetenschappers.
Edward Diener is een Amerikaanse psycholoog, hoogleraar en auteur. Hij is bekend
om zijn onderzoek over de afgelopen vijfentwintig jaar naar geluk, de meting van
welzijn, temperament en ,persoonlijke invloeden op het welzijn, inkomen en goed
zijn en culturele invloeden op het welzijn. Voor zijn fundamentele onderzoek over het
onderwerk, word Diener ook wel eens Dr. Geluk genoemd.
5
Mihaly Csikszentmihalyi is een Hongaarse psychologie professor, die naar de
Verenigde Staten emigreerde op 22-jarige leeftijd. Claremont Graduate
UniversityUniversity of ChicagoLake Forest CollegeHij is het voormalige hoofd van
de afdeling psychologie aan de Universiteit van Chicago en van de afdeling
sociologie en antropologie aan Lake Forest College . happinesscreativityflowHij is
bekend voor zijn werk in de studie van geluk en creativiteit , maar is vooral bekend
als de architect van het begrip stroom en voor zijn jaren van onderzoek en het
schrijven over het onderwerp. Martin SeligmanAmerican Psychological
Associationpositive psychology. Hij is de auteur van vele boeken en meer dan 120
artikelen en hoofdstukken uit boeken.
Ruut Veenhoven studeerde sociologie en is ook werkzaam in de sociale
psychologie en de sociale-seksuologie. Hij is een emeritus-hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederland en een bijzonder hoogleraar op NorthWest University in Zuid-Afrika. Een huidige onderzoek van Ruut Veenhoven is de
subjectieve kwaliteit van het leven. Major publications are: 'Conditions of happiness'
(1984), 'Happiness in nations' (1993), 'The four qualities of life' (2000) and 'Greater
happiness for a greater number: Is that possible and desirable?' Belangrijke
publicaties zijn: 'Voorwaarden van geluk' (1984), 'Geluk in landen' (1993), 'De vier
kwaliteiten van het leven' (2000) en 'Groot geluk voor een groter aantal: Is dat
mogelijk en wenselijk?' (2010). (2010). Veenhoven also published on abortion, love,
marriage and parenthood. Veenhoven publiceerde ook over abortus, liefde, huwelijk
en ouderschap. Veenhoven is directeur van het World Database of Happiness en
oprichter en redacteur van het Journal of Happiness Studies.
Corey Keyesis een Amerikaanse socioloog en psycholoog . Hij staat bekend om zijn
werk met de positieve psychologie . Momenteel doceert aan de Emory University in
Georgia .
6
Bronnen
Leimon, A., McMahon, G. (2009). Positieve psychologie voor dummies (pp. 9-20).
Amsterdam: Pearson Education Benelux
Beddington, J., Cooper, C., Field, J., Goswami, U., Huppert, F., & et al. (2008). The
mental wealth of nations. Nature, 455,1057-1060.
Bergsma, A. (2009). De meeste mensen met psychische stoornissen zijn gelukkig.
Psychologie en Gezondheid, 37, 152-161.
Bergsma, A.,Ten Have, M.,Veenhoven, R.,& De Graaf, R. (2009).The association
between mental disorders and happiness;A three year follow up. Manuscript
aangeboden voor publicatie.
Bolier, L. (2008). Geluk kun je leren. In J.A.Walburg (red.), Mentaal
Vermogen;investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Dellemann, O. (2009). "Positieve"psychiatrie. Maandblad Geestelijke Gezondheid,
64, 373-384.
Fava, G.A., Rafanelli, C., Cazzaro, M., Conti, S., & Grandi, S. (1998). Well-being
therapy: A novel psychotherapeutic approach for residual symptoms of affective
disorders. Psychological Medicine, 28, 475-480.
Fava, G.A., Ruini, C., Rafanelli, C., Finos, L., Salmaso, L., Mangelli, L., & Sirigatti, S.
(2005). Well-Being Therapy of Generalized Anxiety Disorder. Psychotherapy and
Psychosomatics S2- Acta Psychotherapeutica, 74, 26-30.
Fredrickson, B. (2009). Positivity: The Path to Flourishing. In IPPA conference
proceedings 2009. Philadelphia: International Positive Psychology Association.
Janssen, M., & Graaf, W. de(2009). Dag vol ledigheid. Amsterdam: Adsearch.
Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005).The benefits of frequent positive affect:
does happiness lead to succes? Psychological Bulletin,131, 803-855.
Seligman, M.E.P., Rashid, T., & Parks, A.C. (2006). Positive Psychotherapy.
American Psychologist, 61, 774-788.
Sin, N.L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive
symptoms with positive psychology interventions: a practice-friendly meta-analysis.
Journal of Clinical Psychology, 65, 467-487.
Smit, F. (2006). Prevention of depression(PhD dissertation). Amsterdam:Vrije
Universiteit,VU medisch centrum.
Veenhoven, R. (2008). World data base of happiness, continuous register of scientific
research on subjective enjoyment of life. Rotterdam: Erasmus Universiteit,
7
Veenhoven, R. (2006). Gezond geluk: effecten van geluk op gezondheid en wat dit
kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg. Rotterdam: Erasmus
Universiteit.
Weehuizen, R. (2006).Mental capital: the economic significance of mental
health(PhD Dissertation). Maastricht, Universiteit van Maastricht.
Wijngaarden, B. van, Bransen, M.E.M., & Wennink, H.J. (2001). Een keten van lege
zondagen. Utrecht: GGZ-NL.
8
3. Synthese
Mij artikel is een hoofdstuk uit het boek 'Positieve psychologie voor dummies'.
Namelijk hoofdstuk 1 (altijd de positieve kant blijven zien) van thema 1 (de
aanpak: een inleiding in positieve psychologie).
Positief denken en doen, is een zinnige en constructieve manier van leven, die je
kans op succes en welbevinden vergroot.
Er zijn denkwijzen en handelingswijzen die je je eigen kunt maken om een goed
leven te leiden.
Positieve psychologie richt zicht op de positieve zijde van het menselijk bestaan.
In dit hoofdstuk worden de basis principes van de positieve psychologie
uitgelegd.
De psychologie van het positieve
Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van wat je leven in waarde
doet toenemen.
Het draait allemaal om het opbouwen van positieve ervaringen, positieve
persoonlijkheidstrekken en positieve instituties, die leiden tot een verbetering van
de kwaliteit van het leven.
Zoeken naar een zinvol thema
De geschiedenis van de positieve psychologie begint met Martin Seligman, hij
zocht als voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen een thema .
Naar aanleiding van zijn dochtertje die veel mopperde, begon hij zich bezig te
houden met wetenschappelijk onderzoek naar optimaal menselijk functioneren of
dus naar was de mens doet bloeien.
Seligman beschreef de positieve psychologie als een wetenschap die na de
Tweede Wereldoorlog was verdwaald.
Omdat er zovelen moesten gerevalideerd worden en de overheid subsidies
beschikbaar stelde, concentreerde de psychologie zich bijna uitsluiten op wat er
bij de mensen fout ging en niet hoe ze zicht hebt best konden ontplooien. Men
wist dus veel over ongeluk maar weinig over geluk.
Echt gelukkig zijn
Seligman hield zich ook bezig met de vraag wat nodig was om echt en oprecht
gelukkig te zijn. Hij stelde 3 wegen naar levensgeluk voor: het plezierig leven (
positieve ervaringen ervaren ), een betrokkenheid leven ( sterkten in praktijk
brengen) en het zinvolle leven ( deel uit maken van iets groter dan jij).
Positieve psychologie is snel ontwikkeld door onderzoek te doen op een breed
terrein.
Het goede, lelijke en slechte meten
Avril (één van de schrijvers van dit boek) zegt dat het zinniger is en voordeliger
om problemen te voorkomen dan te wachten tot dat mensen instorten en er
vervolgens voor te zorgen dat ze op een effectieve manier worden behandeld.
9
Martin Seligman en Christopher Peterson presenteerden een classificatie van
sterkten en deugden in hun boek Classification of Strengths
Een positief leven leiden
Positieve psychologie onderzoekt wat er nodig is voor het 'goede leven' of
eenleven dat echt de moeite waard is om geleefd te worden en ten volle geleefd
te worden. De volgende aspecten dragen bij tot een gezond leven.
- meer positieve dan negatieve gedachten hebben
- voldoening vinden in je leven en in je werk
- deugden in praktijk brengen
- opgaan in activiteiten
- een positief gezins- en familieleven opbouwen
- aan het welzijn van de maatschappij bijdragen
- vinden dat het leven zin heeft
Je bezig houden met positieve psychologie
Eén van de wegen naar geluk verloopt via plezier. Plezier is het aangename
gevoel dat gekoppeld is aan de bevrediging van basisbehoeften zoals honger,
dorst, sex… .
Plezier heeft te maken met plezier scheppen in alles wat je doet. Het is belangrijk
om alle kleine pleziertjes op te merken.
Werken aan iets waarbij de resultaten pas op lange termijn zichtbaar worden
maakt de mens succesvoller en schenkt ze diepere voldoening in hun leven.
Vroeger moesten kinderen werken om zich pleziertjes te kunnen permitteren. Nu
is de cultuur er één van onmiddellijk bevredigen. Het risico is dat wanneer de
eerste opwinding is weggezakt, ze de volgende keer weer iets groters en beters
willen hebben. Dit wordt hedonistische tredmolen genoemd.
Positieve trekken herkennen
Peterson en Seligman begonnen met het classificeren en beschrijven van de
menselijke sterketen en deugden die ervoor zorgen dat mensen bloeien. Ze
vonden zes deugden die door alle culturen op wereld worden erkend en
gerespecteerd.
- wijdheid en kennis
- moed
- liefde
- rechtvaardigheid
- matigheid
- transcendentie
Werken aan positieve instituties
Als alle mensen grote veranderingen aanbregen in de manier waarop ze leven en
met elkaar omgaan, kan dat voldoenden zijn om een omslagpunt te
bewerkstelligen en onze instituties te beïnvloeden.
10
4. Stappen
1) Het boek ‘positieve psychologie voor dummies’ is een boek uit een hele reeks
instructieboeken. Die reeks boeken, over uiteenlopende onderwerpen,
ontstond in 1991 met ‘DOS voor dummies’ geschreven door Don Gookin. De
boeken gaan elk over een bepaald onderwerp, waarin dat onderwerp zo
eenvoudig mogelijk word uitgewerkt. Men gebruikt zeer eenvoudig taalgebruik
en is bedoelt voor mensen die weinig of niets over dat bepaalde onderwerp
weten. De boeken worden voor Vlaanderen en Nederland uitgegeven in de
uitgeverij Pearson Benelux ( dat een
onderdeel is van de ‘kernuitgeverij’ Pearson Education.
Dit boek, positieve psychologie voor dummies’, is uitgeven in 2009 in de
uitgeverij Pearson Benelux en geschreven door Averil Leimon en Gladeana
McMahon.
11
2) In de uitgekozen pagina’s wordt er geen informatie gegeven over de auteurs,
wel in het boek zelf.
Averil Leimon:
-psychologe
-gespecialiseerd in leidinggeven
-gebruikt dagelijks positieve psychologie
-ze is van origine klinische psychologe
-eerst hield ze haar bezig op het terrein van de beschadigde mens, maar
ondertussen houd ze zich niet meer op dat terrein bezig maar op het terrein
van de (betrekkelijk) normale mensen.
-ze werd daardoor coach
-ze was één van de eerste die het Authentic happiness Coaching-programma
van Martin Seligman volgde
-ze is mederedactrice van een reeks boeken over coaching
-boeken van haar: essential Bussiness Coaching, Performance coaching for
Dummies
-…
http://www.google.be/#hl=nl&sclient=psyab&q=Averil+Leimon&oq=Averil+Leimon&gs_l=hp.3..0i19j0i30i19.69007.69007.1.704
90.1.1.0.0.0.0.83.83.1.1.0...0.0...1c.1.LY0wW2ckLTQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r
_qf.&fp=9e199fe9872f405a&bpcl=38625945&biw=1311&bih=595
Gladeana McMahon
http://www.google.be/#hl=nl&sclient=psyab&q=Gladeana+McMahon&oq=Gladeana+McMahon&gs_l=hp.3..0i19j0i10i30i19j0i
30i19l2.881.2527.0.2630.2.2.0.0.0.0.106.106.0j1.1.0...0.0...1c.1.YbaTxyq8_uE&pbx=1
&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=9e199fe9872f405a&bpcl=38625945&biw=1311&b
ih=595
12
3)
a. De tekst kent een zeer duidelijk structuur. De teksten zijn niet te
lang. Er word gewerkt met alinea’s die inspringen , tabellen, … .
b. Er zijn zeer veel tussen titels aanwezig in het boek.
c. In de teksten wordt er niet gerefereerd. Achteraan het boek worden
er enkele hulpbronnen aangehaald. Maar echt referenties worden er
niet weer gegeven.
d. Er wordt vaak met puntjes en onderverdelingen gewerkt. Sommige
zaken worden vet of cursief geplaatst. Er staan ook een tamelijk.
13
Download