2016 06 22 Reglement MMC

advertisement
MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC) TONGEREN
Huishoudelijk Reglement ‘Minder Mobielen Centrale (MMC)’
Artikel 1:
Aanbod:
De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoer op oproep aan senioren en personen met een
handicap. De Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs en chauffeurs in dienst bij het
dienstencentrum De Piepel (entiteit binnen OCMW Tongeren). De chauffeurs helpen bij het in- en
uitstappen, vervoeren de personen naar de vooraf afgesproken bestemming en begeleiden indien
nodig tot aan de deur. Om recht te hebben op deze dienstverlening moet er sprake zijn van een
beperkt inkomen, een handicap of een zekere mate van hulpbehoevendheid en de onmogelijkheid
om zelf in zijn vervoer te voorzien. Er kan geen gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer of
beroep gedaan worden op familie of vrienden.
Mobiliteit is een voorwaarde tot kwaliteitsvol leven. Het doel van de MMC is vermijden dat
vervoersarmoede leidt tot een zorgtekort of sociaal isolement.
Een vraag voor vervoer voor medisch onderzoek of medische behandeling wordt altijd prioritair
behandeld.
Artikel 2:
Voorwaarden:
Een maatschappelijk assistent controleert of de aanvrager in aanmerking komt voor het
lidmaatschap. De aanvragers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
-
-
-
-
gedomicilieerd zijn in Tongeren - m.u.v. personen die in een andere gemeente hun
domicilie-adres hebben, maar feitelijk in een woonzorgcentrum te Tongeren verblijven;
minimum 60 jaar zijn - deze leeftijdsvoorwaarde geldt niet indien de persoon een
attest kan voorleggen van het F.O.D. Sociale Zaken, waaruit een
ongeschiktheidpercentage blijkt van 66% of 9 punten;
het netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het
corresponderend bedrag van de wetgeving m.b.t. leefloon. Het gezinsinkomen
betekent het inkomen van iedereen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd
is;
buiten de woning waarin de aanvrager gedomicilieerd is, mag de aanvrager / het gezin
geen andere onroerende eigendommen in volle eigendom bezitten die een
vastgoedinvestering inhouden;
mobiliteitsproblemen hebben (zie artikel 1).
De aanvrager is ertoe gehouden op vraag van de maatschappelijk assistent alle inkomstenbewijzen
voor te leggen. De ledenlijst wordt maandelijks aan het bijzonder comité sociale dienst van het
OCMW ter kennisgeving overgemaakt.
Artikel 2 bis:
Een aanvrager heeft geen recht op lidmaatschap wanneer er op zijn adres personen gedomicilieerd
zijn die geen beroepsactiviteit uitoefenen, noch hetzij als zelfstandige, noch hetzij als werknemer en
die over een persoonlijk voertuig beschikken.
Artikel 2 tertio:
De leeftijdgrens zoals vastgesteld in artikel 2 geldt niet voor personen die vervoerd moeten worden
om redenen van radiotherapie, chemotherapie, nierdialyse of een andere levensnoodzakelijke
medische behandeling. De aanvrager dient hiervan een attest voor te leggen vanwege de
behandelende zorgverstrekker.
Artikel 3:
Wijze van lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt effectief als de overeenkomst ingevuld, ondertekend is en het lidgeld
betaald wordt. Het lidgeld bedraagt € 10 per jaar en € 5 als het lidmaatschap aanvangt na 1 juli.
De erkende leden krijgen een lidmaatschapskaart, die zij bij elke rit moeten kunnen voorleggen.
Het lidmaatschap is persoonlijk. Enkel de aanvrager kan er gebruik van maken.
Artikel 4:
Werking:
Alle aanvragen voor ritten moeten rechtstreeks gebeuren bij de Minder Mobielen Centrale, en dit
tijdens de kantooruren van de voormiddag. Het lid mag nooit zelf naar een vrijwilliger bellen.
Aanvragen voor ritten moeten minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren.
Bij de aanvraag wordt duidelijk afgesproken: naam, dag, uur, bestemming, duur van de wachttijd of
uur van de terugrit. De verantwoordelijke van de MMC deelt de betreffende prijs mee. In
uitzonderlijke gevallen kan de verantwoordelijke van de M.M.C. toestaan dat een begeleider
meegaat.
Er worden geen ritten voorzien in het weekend en op feestdagen. De ritten die verzorgd worden
door werknemers in dienstverband kunnen enkel plaatsvinden tijdens de kantooruren. De ritten die
verzorgd worden door vrijwilligers kunnen uitzonderlijk plaatsvinden buiten de kantooruren en enkel
omwille van medische redenen. Dit in overleg en met toestemming van de vrijwilligers.
Indien de MMC geen chauffeur ter beschikking heeft wordt de aanvrager hiervan onmiddellijk
verwittigd.
Wanneer de chauffeur wegens onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet kan uitvoeren, wordt
de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt indien nodig samen naar een andere
oplossing gezocht.
Wanneer de gebruiker bij ziekte of om andere redenen zijn afspraak niet kan na komen, moet deze
de centrale zo vlug mogelijk verwittigen. Wanneer de chauffeur de gebruiker gaat ophalen en deze
niet aanwezig is of niet meegaat, dan blijft hij het OCMW de kostprijs verschuldigd, behalve in
gevallen van overmacht.
Artikel 4 bis:
Elke gebruiker van de MMC heeft recht op maximaal 3 verplaatsingen per week.
Ritten om redenen van radiotherapie, chemotherapie en nierdialyse worden niet meegeteld voor
het berekenen van het maximaal toegelaten aantal ritten.
De afstand per rit (heen en terug) mag 200 km niet overschrijden.
De coördinator registreert individueel het aantal ritten. Wanneer een gebruiker het maximaal aantal
bestemmingen opgebruikt heeft, wordt hij hiervan schriftelijk verwittigd.
Artikel 5:
De gebruikers betalen een vergoeding per afgelegde km. Voor de chauffeur – vrijwilliger geldt de
afstand van zijn woonst naar bestemming en terug. Voor de chauffeur in vast dienstverband geldt de
afstand vanaf de burelen van het dienstencentrum naar de bestemming en terug.
Indien het aantal gereden kilometers onduidelijk is of betwist wordt, wordt de route berekend via
een routeplanner op het internet.
Kosten voor de leden:
5.1.
Gebruikers met een laag (gezins)inkomen kunnen rekenen op een sociaal tarief van € 0,10
per km voor:
1. max. 200 km per jaar voor een bestemming naar keuze
2. max. 200 km per jaar voor verplaatsingen om deel te nemen aan het
dienstverleningsaanbod van het dienstencentrum De Piepel (inbegrepen verplaatsingen
naar een dorpsrestaurant).
De toekenning van het sociaal tarief gebeurt op basis van een sociaal onderzoek, waarbij
nagegaan wordt of de gebruiker aan de voorwaarden voor het sociaal tarief voldoet.
Voorwaarden:
Het lid heeft recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel
37§19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Het lid / gezin mag geen onroerend goed dat als een vastgoedinvestering kan
beschouwd worden in volle eigendom bezitten – ander dan de woning waarin
gewoond wordt. Bij inschrijving wordt hiervoor een “verklaring op eer” ondertekend.
De maatschappelijk assistent consulteert hieromtrent de kruispuntbank sociale
zekerheid.
Indien de mobiliteitsvraag van betrokkenen de grens van het maximaal toegelaten kmcontingent voor het sociaal tarief overtreft zal hem voor de overschrijding het normale
tarief aangerekend worden. (zie 5.2).
Indien de gebruiker zijn vervoerskosten vanwege de mutualiteit terugbetaald krijgt
geldt de normale tarifering. (zie 5.2.).
De lijst van gebruikers van het sociaal tarief wordt maandelijks aan het bijzonder comité
sociale dienst van het OCMW ter kennisgeving overgemaakt.
5.2.
Gebruikers die niet gerechtigd zijn op het sociaal tarief betalen per kilometer een vergoeding
die gelijk is aan het corresponderende bedrag dat een ambtenaar ontvangt wanneer hij een
dienstreis in opdracht van zijn openbaar bestuur met eigen voertuig maakt. Momenteel
bedraagt dit € 0,3401 / km. (juli 2014)
De vergoedingen aan de MMC worden trimestrieel afgerekend. De MMC stuurt de leden een
overzicht/afrekening met overschrijving. De leden dienen hun bijdrage binnen de maand over te
maken. Bij niet- betaling kan het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW het lidmaatschap
van betrokkene schorsen tot de verschuldigde som is vereffend.
Artikel 6:
Bijzondere situaties van sociale nood:
Het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW kan op basis van het sociaal onderzoek:
vrijstelling verlenen m.b.t. de voorwaarden om lid te worden
een bijkomend kilometercontingent voor het sociaal tarief toekennen
Artikel 7:
Verzekering:
De gebruiker, zowel als de chauffeur, worden door de MMC verzekerd voor de Burgerlijke
Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de wederzijdse schade en de schade aan derden, die per
ongeluk zou kunnen toegebracht worden tijdens het in- of uitstappen in de wagen en tijdens het
verloop van de rit.
Artikel 7 bis:
Het bijzonder comité sociale dienst van kan bij niet betaling of zwaar misbruik het lidmaatschap
schorsen of ontnemen.
Artikel 8:
Algemene bepalingen:
De gebruiker moet op vraag van de chauffeur zijn/haar lidkaart kunnen tonen.
Het vervoeren van huisdieren is verboden.
Parkeergelden worden betaald door de gebruiker.
Roken in de wagen is verboden.
Wanneer de gezondheidstoestand (psychisch of fysisch) van de gebruiker een bedreiging vormt voor
de (verkeers)veiligheid, mag een chauffeur de rit weigeren. Hij dient de coördinator van de MMC
hiervan onmiddellijk te verwittigen.
De MMC heeft het recht om een dringende rit, meer bepaald betreffende een medische consultatie
of behandeling voor een chronische of levensbedreigende aandoening, te laten voorgaan op een rit
voor eerder sociale doeleinden.
Artikel 9:
Afspraken met de vrijwilliger van de Minder Mobielen Centrale
Artikel 9.1:
Voorwaarden om vrijwilliger te worden:
De kandidaat moet over een eigen wagen beschikken en in orde zijn met de verzekering.
Tevens moet hij/zij telefonisch bereikbaar zijn.
Een persoonlijk gesprek met de medewerker wijst uit of betrokken kandidaat voldoende geschikt en
gemotiveerd is voor deze job.
De kandidaat bepaalt zelf op welke tijdstippen van de week hij zich voor de MMC beschikbaar wil
houden en maakt hieromtrent een afspraak met de MMC.
Artikel 9.2.:
Werkwijze:
Alle aanvragen voor ritten gebeuren rechtstreeks bij de Minder Mobielen Centrale, die contact
opneemt met de chauffeurs. Het lid mag nooit zelf naar een vrijwilliger bellen. De vrijwilliger maakt
nooit rechtstreeks een afspraak met een gebruiker.
Bij de aanvraag wordt duidelijk afgesproken: naam, afhaaladres, dag, uur , bestemming, duur van de
wachttijd of uur van de terugrit. Deze gegevens worden duidelijk doorgegeven aan de chauffeur. De
chauffeur wordt ook ingelicht betreffende de eventuele begeleider.
De chauffeur neemt nota van het ritnummer en het aantal kilometers en legt zijn rittenboekje voor
telkens de MMC erom vraagt.
Wanneer de chauffeur wegens onvoorziene omstandigheden verhinderd is, verwittigt hij zo vlug
mogelijk de MMC, dat op zijn beurt de gebruiker op de hoogte brengt. Wanneer de gebruiker door
onvoorziene omstandigheden zijn afspraak niet kan nakomen dient hij/zij de MMC hiervan op
voorhand te verwittigen, zoniet betaalt hij/zij toch de afgesproken prijs. De MMC verwittigt de
chauffeur dat de rit niet doorgaat.
Artikel 9.3.:
Vergoedingen
De Minder Mobielen Centrale betaalt de vrijwilliger na voorlegging van het rittenboekje. De
vrijwilliger ontvangt eenzelfde onkosten km-vergoeding als de km-vergoeding geldend voor
dienstreizen voor ambtenaren voor lokale besturen, verminderd met het bedrag per kilometer die de
MMC aan Taxistop betaalt voor de omniumverzekering. Momenteel bedraagt dit bedrag € 0,038 per
kilometer (mei 2013).
Artikel 9.4.:
Verzekering:
De gebruiker, zowel als de chauffeur, worden door het MMC verzekerd voor de Burgerlijke
Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de wederzijdse schade en de schade aan derden, die per
ongeluk zou kunnen toegebracht worden tijdens het in- of uitstappen in de wagen en tijdens het
verloop van de rit.
Verder wordt de wagen omnium verzekerd door de MMC via Taxistop en dit uitsluitend tijdens de
ritten voor de MMC.
De MMC informeert de chauffeur over zijn rechten en verplichtingen en wat te doen bij een
eventueel ongeval.
Artikel 9.5.:
Algemene bepalingen:
De chauffeur mag het lid alleen naar de vooraf aan de centrale doorgegeven bestemming brengen.
De chauffeur kan met al zijn problemen terecht bij de medewerker van de MMC.
Bij eventuele betwisting wordt de zaak voorgelegd aan de hogere overheid.
Artikel 10:
Kredieten:
De prestaties van de MMC kunnen maar gebeuren ten bedrage van het voorziene
krediet in het budget van OCMW Tongeren.
Artikel 11:
Het aangepaste reglement treedt in werking op 1 september 2016.
Deze beslissing werd genomen bij OCMW-raadsbesluit dd. 22.06.2016
Michel Geerinckx
secretaris
Johnny Vrancken
voorzitter
Download