Exameninformatie HS-IVWV

advertisement
INFORMATIE OVER HET EXAMEN
Installatie- of Werkverantwoordelijke – Hoogspanning
De examenoproep
Samen met deze informatie ontvangt u een examenoproep met daarop de gegevens van het examen waaraan u
deelneemt (zoals datum, tijd en locatie). Op deze examenoproep moet u uw persoonlijke gegevens controleren en
eventueel aanpassen. Vul deze gegevens duidelijk en correct in, deze gegevens komen op uw certificaat te staan.
U wordt toegelaten tot het examen als u de ingevulde examenoproep en uw legitimatiebewijs meeneemt
naar het examen.
Voorafgaand aan het examen controleert de examinator uw legitimatiebewijs en vraagt om uw examenoproep in te
leveren.
Het examen
Het examen bestaat uit 3 delen, te weten:

Theorie-examen
Het theorie examen bestaat uit een basistoets* en een certificatietoets.
( *Een kandidaat die al eerder is gecertificeerd, is vrijgesteld van de basistoets voor hetzelfde certificaat,
indien de certificatietoets uiterlijk twee (2) jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat
plaatsvindt.)
De basistoets bestaat uit 22 vragen
De certificatietoets bestaat uit 34 vragen
Voor de vraagstukken worden de volgende vraagtypen toegepast:
o
Meerkeuzevragen: elke meerkeuzevraag bestaat uit een stam (de vraag) en een aantal
antwoordalternatieven: één juist antwoord en meerdere onjuiste antwoordmogelijkheden (afleiders).
o
Meer uit meervragen: een vraag kan meerdere goede antwoorden hebben. De kandidaat moet de
antwoorden die juist zijn aanvinken.
o
Rangschikvragen: de kandidaat moet een aantal handelingen in de juiste volgorde plaatsen
o
Invulvragen: de kandidaat moet een getal intoetsen.
Beide toetsen worden online m.b.v. een laptop afgenomen. U mag bij dit onderdeel geen naslag gebruiken.


Schrijven van een schakelbericht:
U krijgt een opdracht voor het uitschrijven van een schakelbericht voor te verrichten activiteiten in een
hoogspanningsinstallatie.
Praktijkexamen:
Tijdens dit onderdeel krijgt u een opdracht om zelf schakelhandelingen te verrichten en
veiligheidsmaatregelen te nemen in een hoogspanningsinstallatie.
Beoordeling



Theoriedeel: Om te slagen voor de theorie moet u voor zowel de basistoets als de certificatietoets een
voldoende behaald hebben. Een toets is voldoende als u minimaal 70% van de vragen goed heeft
beantwoord.
Schrijven van een schakelbericht:
De door u te schrijven schakelbrief wordt beoordeeld door een inhoudelijk deskundige op een aantal
punten. U bent geslaagd als het schakelbericht zodanig is opgesteld dat het beoogde eindresultaat kan
worden bereikt zonder dat daarbij een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt en u niet meer dan 30
strafpunten heeft gekregen.
Praktijkexamen:
De beoordeling vindt te plekke plaats door een examinator. U bent geslaagd als u het beoogde
eindresultaat bereikt zonder dat u een gevaarlijke situatie voor uzelf of voor anderen veroorzaakt die een
ingreep van de examinator noodzakelijk maakt en indien u slechts een beperkt aantal fouten maakt
waardoor u niet meer dan 30 strafpunten heeft gekregen.
Tijdsduur van het examen:
Basistoets:
30 minuten
Certificatietoets:
45 minuten
Schrijven schakelbericht: 45 minuten
Praktijkexamen:
50 minuten
INFKD-IV/WV-HS versie februari 2017
Examenreglement
Het examen wordt afgenomen conform de regels in het IBEX- examenreglement voor Stipel examens. Dit
reglement staat op de website van IBEX en wordt op verzoek gemaild naar de kandidaat.
Uitslag
De uitslag van het examen wordt uiterlijk 4 weken na het examen bekend gemaakt per email aan de kandidaat en
eventueel de contactpersoon van het bedrijf. Slaagt de kandidaat voor zowel het theoriedeel als voor het
praktijkdeel, dan wordt deze voorgedragen voor certificatie bij de Certificerende Instelling KIWA. Als de kandidaat
voor één of meerdere delen gezakt is, kan hij/zij hiervoor binnen 1 jaar herexamen doen. Na 1 jaar moet het hele
examen opnieuw gedaan worden.
Aanvraag, rechten en plichten en geldigheidsduur certificaat
De uitslag van het examen wordt door IBEX voorgelegd aan de Certificerende Instelling KIWA met het verzoek tot
het certificeren van de geslaagde kandidaten. Indien de Certificerend Instelling akkoord gaat met de uitslag
worden de certificaten binnen 2 weken naar IBEX verstuurd. Vervolgens stuurt IBEX de certificaten naar de
kandidaten of de bedrijven als de facturen van het examen zijn voldaan.
Bij het examen dient de kandidaat een verklaring te tekenen dat hij/zij in aanmerking wil komen voor het
persoonscertificaat “Installatie- of Werkverantwoordelijke – Hoog- en Laagspanning”, en dat hij/ zij akkoord gaat
met het IBEX examenreglement en de certificatievoorwaarden zoals omschreven in het Certificatieschema voor
Stipel. Het Certificatieschema is in te zien op www.stipel.nl
Uw certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door
opnieuw examen af te leggen.
Uw certificaat wordt opgenomen in het certificatie register van KIWA. Via www.kiwapersoonscertificering.nl kan
uw persoonscertificaat worden gecontroleerd.
Annulering
Bij afmelden worden kosten in rekening gebracht. Zie hiervoor de algemene voorwaarden op onze website
www.ibex.nl. Meldt u daarom bij verhindering op tijd af bij de aanvrager van het examen. Dit is meestal het
opleidingsinstituut of uw werkgever.
Klachten
In het examenreglement staat vermeld wat u moet doen indien u een klacht heeft over de inhoud, de uitslag of het
verloop van het examen.
INFKD-IV/WV-HS versie februari 2017
Download