Artikel 3 - T(w)o-Way Language Improvement

advertisement
TAALLESSEN VOOR VOLWASSENEN –
T(w)oWay Language Improvement
T(w)oWay Language Improvement is vooral nuttig in situaties waar twee of
meerdere groepen mensen die een verschillende taal spreken, met elkaar
moeten samenwerken.
Met de voortdurende toename van transnationale fusies enzovoort, krijgt een
toenemend aantal bedrijven en instellingen met deze problematiek te maken.
Het systeem gaat ervan uit dat – voor het elkaar beter begrijpen – het niet alleen
noodzakelijk is dat één of beide groepen de andere taal leert, maar dat ook de
andere groep tegelijkertijd het begrip voor de taal en de cultuur van de ander
verbetert en dat men aan wederzijdse taalvereenvoudiging werkt. Deze manier
van kijken naar de wijze waarop begrip tussen mensen of groepen die een verschillende taal spreken, tot stand komt, is volstrekt uniek. Het concept werd
exclusief door Learning Centers Int’l S.A. ontwikkeld en uitgetest.
Veronderstel dat een groep mensen (A) de taal van een tweede groep (B) moet
leren om de leden van groep B beter te kunnen verstaan en vooral begrijpen,
dan gaat T(w)oWay Language Improvement er vanuit dat dit niet genoeg zal
zijn en dat, integendeel, het leren van groep B veel beter tot zijn recht zal komen
als er ook van de kant van groep A iets gebeurt. Ons uitgangspunt is communicatie en dat is noodzakelijkerwijze een “Two-Way” gebeuren.
Het gaat er dus om, om beide groepen bij elkaar te brengen. Hoewel het accent
van de eigenlijke taalverwerving – uiteraard – bij de leden van groep A blijft, kan
er ook bij groep B veel verbeterd worden. Het uitgangspunt van elke situatie is
een nauwkeurige analyse van de achterliggende factoren die tot de taalverwerving van groep A, maar ook van groep B, geleid hebben.
Er zijn drie elementen die bij dit wederzijdse proces een cruciale rol spelen :
► Taalbegrip (bij beide groepen)
► Taalmotivatie (vooral bij groep A)
► Taalvereenvoudiging (vooral bij groep B)
Taalbegrip
Taalbegrip is veel meer dan het “simpelweg” begrijpen van de grammaticale en
overige structuren van een bepaalde taal.
Taalbegrip ontstaat vooral door een kennisname – op een positieve manier – van de
kenmerken van een taal, van de culturele achtergronden ervan en van de ontstaansen ontwikkelingsgeschiedenis die tot die kenmerken hebben geleid, van de voor- en
nadelen van die kenmerken – ook in vergelijking met vergelijkbare kenmerken bij de
moedertaal –, van de “klank” van de taal enz.
Om een voorbeeld te geven :
Franstaligen zullen veeleer zoeken naar structuren en vaste regels bij het leren van
een vreemde taal. Dit is een gevolg van de manier waarop zijzelf hun moedertaal
geleerd hebben en die op haar beurt weer een gevolg is van de ontwikkelingsgeschiedenis, de specifieke kenmerken enz. van het Frans.
Zij zullen vaak teleurgesteld zijn om dit in bijvoorbeeld het Nederlands niet of in elk
geval in veel mindere mate terug te vinden, of bijvoorbeeld te vinden dat het Engels
een enorme nadruk kan leggen op de manier waarop het gesprokene wordt gezegd en
de klemtonen die daarbij gelegd worden (“I do not want to tell you that” – zie *) hieronder).
Het loont de moeite om hen uit te leggen waarom zij dit niet of iets anders juist weer
wél terug zullen vinden in die andere taal, welke de negatieve aspecten zijn die daar
het gevolg van zijn, maar OOK welke de positieve aspecten zijn enz.
Zo geldt dat, op zijn beurt, ook voor Nederlandstaligen ten opzichte van het Frans,
voor Japanners ten opzichte van Spaans en ga zo maar door.
Het ontwikkelen van wederzijds taalbegrip is dus ten eerste een kwestie van een
grondige kennis van de talen waar men mee te maken heeft en van de gevolgen van de
kenmerken van die talen, voor het begrip en de verwerving ervan en ten tweede een
kwestie van goed luisteren, van toenadering en van goede wil. DIT KAN ONTWIKKELD
WORDEN !
Taalbegrip is ontzettend belangrijk voor het op een positieve manier benaderen van
een vreemde taal en dus voor het zich eigen maken van die taal (in de letterlijke
betekenis van het woord “eigen”). Zolang iemand zich een taal niet “eigen” heeft
gemaakt, zal hij of zij niet in staat zijn om zich vaardig in die taal uit te drukkken.
Het ontwikkelen van taalbegrip is overigens, ook zonder “T(w)oWay”, de eerste stap in
het “leer”proces naar het “leren” van een “vreemde” taal.
Taalmotivatie, Luggageless Learning© en Layered Learning©.
Professor Spoelder van de Rijks Universiteit in Gent (België) heeft eens gezegd dat bij
het leren van een vreemde taal, meer nog dan bij het leren van om het even welke
andere discipline, geldt dat „wie niet van sneeuw houdt niet, of slechts moeilijk, kan
leren skieën“ en Professor Lut Baten van de Katholieke Universiteit Leuven heeft ooit
in één van haar studies aangetoond dat een belangrijke factor voor het zeer moeilijk
kunnen aanleren van het Nederlands door Franstaligen, het onbegrip ten opzichte van
de Nederlandse c.q. Vlaamse cultuur is (dit is trouwens ongetwijfeld ook zo in om het
even welke andere interactieve taalsituatie).
Dit, naast de vele buitenlandse studies over de invloed van het onderbewuste op het
leren van een vreemde taal, gecombineerd met onze eigen kennis over het aanleren
van vreemde talen door kinderen, heeft ons tot de overtuigde conclusie gebracht dat
het „niet-leer” aspect bij het „aanleren“ van een vreemde taal een grote rol speelt, niet
altijd, maar wél vaak.
Taalvereenvoudiging
Dit principe sluit aan op hetgeen hierboven staat.
Soms kan men binnen een bedrijf of een organisatie eigenlijk teveel vragen van
degenen die een vreemde taal moeten leren.
Het zou ook veel helpen wanneer twee (of zelfs meerdere) taalgroepen binnen een
bedrijf of organisatie zoveel mogelijk hun best zouden doen om :
1. Ten eerste elkaars (taal)cultuur beter te begrijpen en
2. Ten tweede de wederzijds gehanteerde taal eenvoudiger te maken
Het werken naar een dergelijke situatie is eenvoudig in de theorie maar moeilijk in de
praktijk en vraagt zeer uitvoerige bedrijfsinterne analyses, alsmede een weldoordachte
en goed uitgevoerde interne aanpak. Dit soort – volstrekt nieuwe – inzichten is
nergens beschreven.
Wij kunnen, door ervaring en onderzoek wijs geworden, bedrijven en
instellingen helpen, niet alleen met taaloplossingen voor individuen en
groepen, maar ook met TOTALE taaloplossingen, die een nog veel groter
rendement in zich zullen dragen. Onze kennis wordt gedeeld met de met
ons samenwerkende taalinstituten.
Zie ook : “Wie leert wat ?”
Download