SDS EU (Reach Annex II)

advertisement
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum van uitgave: 23-09-2011
Datum herziening: 24-10-2014
Vervangt: 23-09-2014
Versie: 2014.10
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.
Productidentificatie
Stofnaam
: natriummolybdaat, dihydraat
CAS-nr
: 10102-40-6
Producttype
: Zuivere stof
Brutoformule
: Na2MoO4.2H2O
Synoniemen
: dinatriummolybdaat, dihydraat / natriummmolybdaat-2-hydraat / natriummolybdaat(VI)dihydraat
BIG-nr
: 16654
1.2.
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1.
Relevant geïdentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel
1.2.2.
: Geen gegevens beschikbaar
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen relevante data beschikbaar
1.3.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Biron B.V.
Houtwijk 28
8251 GD Dronten - Nederland
T +31 (0)321-336730 - F 0321 - 337 802
[email protected] - www.biron.nl
1.4.
Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer
: Biron B.V.: +31 (0)6 2413 6514 of Vergiftingscentrum +31 (0) 30 274 8888
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.
Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Niet ingedeeld
Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
Niet ingedeeld
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen relevante data beschikbaar
2.2.
Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etikettering niet van toepassing
2.3.
Andere gevaren
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.
Stoffen
Naam
Productidentificatie
%
Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG
natriummolybdaat, dihydraat
(CAS-nr) 10102-40-6
100
Niet ingedeeld
Naam
Productidentificatie
%
Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
natriummolybdaat, dihydraat
(CAS-nr) 10102-40-6
100
Niet ingedeeld
(Voornaamste constituent)
(Voornaamste constituent)
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16
3.2.
Mengsel
Niet van toepassing
24-10-2014
NL (Nederlands)
1/6
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
: Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij
ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het
slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij
voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie.
Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen). Blijf het slachtoffer observeren. Verleen
psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen. Afhankelijk van de
toestand: arts/ziekenhuis.
EHBO na inademing
: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst
raadplegen.
EHBO na contact met de huid
: Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Geen (chemisch)
neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt.
EHBO na contact met de ogen
: Onmiddellijk met veel water spoelen. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar
oogarts brengen als irritatie aanhoudt.
EHBO na opname door de mond
: Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Goed bewust
slachtoffer zo snel mogelijk laten braken. Antigifcentrum raadplegen (www.big.be/antigif.htm).
Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen. Bij inname van grote
hoeveelheden: snel naar ziekenhuis.
4.2.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing
: NA INADEMEN VAN STOF: Irritatie luchtwegen. Neusslijmvliesirritatie. Hoesten.
Ademhalingsmoeilijkheden.
Symptomen/letsels na contact met de huid
: Lichte irritatie.
Symptomen/letsels na contact met de ogen
: Roodheid van het oogweefsel. Irritatie van het oogweefsel.
Symptomen/letsels na opname door de mond
: NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Braken. Misselijkheid.
Chronische symptomen
: NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Prikkeling/irritatie van de huid.
4.3.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
5.2.
: BIJ OMGEVINGSBRAND: Alle blusmiddelen toegestaan.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar
: DIRECT BRANDGEVAAR. Niet brandbaar.
Explosiegevaar
: DIRECT EXPLOSIEGEVAAR. Geen gegevens beschikbaar i.v.m. direct explosiegevaar.
INDIRECT EXPLOSIEGEVAAR. Geen gegevens beschikbaar i.v.m. indirect explosiegevaar.
5.3.
Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen brand
: Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Bij brand/hitte: evacuatie overwegen. Bij brand/hitte:
omwonenden deuren en ramen laten sluiten.
Blusinstructies
: Toxische gassen verdunnen met verneveld water.
Bescherming tijdens brandbestrijding
: Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Algemeen te treffen maatregelen
6.1.1.
: Gevarenzone afbakenen. Geen open vuur. Bij brand/hitte: boven de wind blijven. Bij brand/hitte:
evacuatie overwegen. Bij hitte: omwonenden deuren en ramen laten sluiten. Bij stofwolkvorming:
boven de wind blijven. Bij stofvorming: omwonenden deuren en ramen laten sluiten.
Verontreinigde kleding reinigen.
Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
: Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel.
Noodprocedures
: Gevarenzone afbakenen. Geen open vuur. Verontreinigde kleding reinigen.
Maatregelen bij stof
: Bij stofwolkvorming: boven de wind blijven. Bij stofontwikkeling: omwonenden deuren en ramen
laten sluiten.
6.1.2.
Voor de hulpdiensten
Geen relevante data beschikbaar
6.2.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Geen relevante data beschikbaar
6.3.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
24-10-2014
: Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten.
Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water.
NL (Nederlands)
2/6
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Reinigingsmethoden
6.4.
: Stofwolk voorkomen door bevochtigen. Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten. Bevuilde
oppervlakten reinigen met een overmaat water. Na werkzaamheden kleding en materiaal
reinigen.
Verwijzing naar andere rubrieken
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel
7.2.
: In orde met de wettelijke normen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde
kleding reinigen. Stofontwikkeling vermijden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Strenge
hygiëne. Verpakking goed gesloten houden. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken
in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met ademhalingsbescherming.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagtemperatuur
: 20 °C
Warmte-ontsteking
: PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen.
Samenstockeringsverbod
: PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxidatiemiddelen. halogenen.
Opslagplaats
: Op een droge plaats bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Opslaan bij
kamertemperatuur. In orde met de wettelijke normen.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking
: BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar. zuiver. correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke
normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
Verpakkingsmateriaal
: GESCHIKT MATERIAAL: Geen gegevens beschikbaar. TE MIJDEN MATERIAAL: Geen
gegevens beschikbaar.
7.3.
Specifiek eindgebruik
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.
Controleparameters
Geen relevante data beschikbaar
8.2.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsuitrusting
: Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende
bril. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1. Bij verhitten: gasmasker.
Materiaalkeuze beschermkledij
: BIEDEN UITSTEKENDE BESCHERMING: Geen gegevens beschikbaar. BIEDEN GOEDE
BESCHERMING: Geen gegevens beschikbaar. BIEDEN MINDER GOEDE BESCHERMING:
Geen gegevens beschikbaar. BIEDEN SLECHTE BESCHERMING: Geen gegevens
beschikbaar.
Bescherming handen
: Handschoenen.
Oogbescherming
: Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende bril.
Bescherming van de huid en het lichaam
: Beschermkleding.
Bescherming luchtwegen
: Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1. Bij verhitten: gasmasker.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
: Vast
Voorkomen
: Kristallijne vaste stof. Kristallijn poeder.
Molecuulmassa
: 241,95 g/mol
Kleur
: Kleurloos of wit.
Geur
: Reukloos.
Geurgrens
: Geen gegevens beschikbaar
pH
: 7,9 - 10,3
pH oplossing
: 5%
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt
: 687 °C
Stol-/vriespunt
: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt
: Niet van toepassing
24-10-2014
NL (Nederlands)
3/6
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Zelfontbrandingstemperatuur
: Niet van toepassing
Ontbindingstemperatuur
: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)
: Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
: 3,3
Dichtheid
: 3280 kg/m³
Oplosbaarheid
: Oplosbaar in water.
Water: 64 g/100ml
Log Pow
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch
: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen
: Geen gegevens beschikbaar
9.2.
Overige informatie
Minimale ontstekingsenergie
: Niet van toepassing
VOC gehalte
: Niet van toepassing
Overige eigenschappen
: Reageert basisch.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.
Reactiviteit
Bij verbranding: vorming van (zeer) giftige gassen/dampen. Reageert heftig met (sommige) halogeenverbindingen.
10.2.
Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen relevante data beschikbaar
10.4.
Te vermijden omstandigheden
Geen relevante data beschikbaar
10.5.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen relevante data beschikbaar
10.6.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.
Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
natriummolybdaat, dihydraat (10102-40-6)
LD50 oraal rat
LD50 dermaal rat
ATE (oraal)
: Niet ingedeeld
4233 mg/kg
> 2000 mg/kg
4233,000 mg/kg lichaamsgewicht
Huidcorrosie/-irritatie
: Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie
: Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
: Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen
: Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid
: Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing
: Niet ingedeeld
pH: 7,9 - 10,3
pH: 7,9 - 10,3
24-10-2014
NL (Nederlands)
4/6
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.
Toxiciteit
Ecologie - algemeen
: Milieuclassificatie: niet van toepassing.
Ecologie - lucht
: Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009).
Ecologie - water
: Zwak waterverontreinigend (Oppervlaktewater). Maximale concentratie in drinkwater: 200 mg/l
(natrium) (Richtlijn 98/83/EG). Niet schadelijk voor vissen (LC50(96u) >1000 mg/l). Weinig
schadelijk voor ongewervelden (Daphnia). (EC50, 48u, 100/1000 mg/l). pH-verschuiving.
natriummolybdaat, dihydraat (10102-40-6)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
EC50 andere waterorganismen 1
LC50 vissen 2
EC50 Daphnia 2
EC50 andere waterorganismen 2
Toxiciteitsdrempel andere waterorganismen 1
Toxiciteitsdrempel andere waterorganismen 2
Toxiciteitsdrempel algen 2
12.2.
Persistentie en afbreekbaarheid
natriummolybdaat, dihydraat (10102-40-6)
Persistentie en afbreekbaarheid
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)
Chemische zuurstofbehoefte (CSB)
ThOD
BZV (% van ThOD)
12.3.
Fotolyse in water.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Bioaccumulatie
natriummolybdaat, dihydraat (10102-40-6)
Bioaccumulatie
12.4.
9000 mg/l (72 Hours; SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS; NOMINALE
CONCENTRATIE)
3100 mg/l (24 Hours; DAPHNIA MAGNA; NOMINALE CONCENTRATIE)
> 100 mg/l (72 Hours; SCENEDESMUS SUBSPICATUS; GROEISNELHEID)
7600 mg/l (96 Hours; SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS; NOMINALE
CONCENTRATIE)
330 mg/l (48 Hours; DAPHNIA MAGNA; NOMINALE CONCENTRATIE)
48 mg/l (72 Hours; SCENEDESMUS SUBSPICATUS; BIOMASSA)
100 mg/l (48 Hours; DAPHNIA MAGNA; NOMINALE CONCENTRATIE)
3200 mg/l (96 Hours; SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS; NOMINALE
CONCENTRATIE)
12,5 mg/l (72 Hours; SCENEDESMUS SUBSPICATUS; OESO 201)
Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.
Mobiliteit in de bodem
Geen relevante data beschikbaar
12.5.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen relevante data beschikbaar
12.6.
Andere schadelijke effecten
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvalverwijdering
: Herwinnen/hergebruiken. Neerslaan/onoplosbaar maken. Afvoeren naar vergunde stortplaats
(Klasse I).
Aanvullende informatie
: Gevaarlijk afval (91/689/EEG).
Ecologie - afvalstoffen
: niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en. oplossingen. Gevaarlijk afval
(91/689/EEG). Herwinnen/hergebruiken. Neerslaan/onoplosbaar maken. Afvoeren naar
vergunde stortplaats (Klasse I). verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of. daarmee
is verontreinigd.
EURAL-code
: 06 03 14 - niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.
VN-nummer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving
14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing
14.3.
Transportgevarenklasse(n)
Klasse (VN)
24-10-2014
: -
NL (Nederlands)
5/6
natriummolybdaat, dihydraat
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
14.4.
Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
14.5.
Milieugevaren
Gevaarlijk voor het milieu
: Neen
Mariene verontreiniging
: Neen
Overige informatie
: Geen aanvullende informatie beschikbaar.
14.6.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.6.1.
Landtransport
Transportreglementering (ADR)
: Niet onderworpen
Transportreglementering (RID)
: Niet onderworpen
Voorkomen bij transport (ADR-RID)
: Spoor- en wegvervoer: is niet onderworpen aan ADR-RID
14.6.2.
Transport op open zee
Transportreglementering (IMDG)
14.6.3.
Luchttransport
Transportreglementering (IATA)
14.6.4.
: Niet onderworpen
: Niet onderworpen
Transport op binnenlandse wateren
Geen relevante data beschikbaar
14.7.
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1.
EU-voorschriften
Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
VOC gehalte
: Niet van toepassing
Seveso Informatie
:
15.1.2.
Nationale voorschriften
Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK)
: 1 - zwak waterbedreigend
WGK opmerking
: Classificatie waterverontreinigend volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
(VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 2)
Nederland
Waterbezwaarlijkheid
15.2.
: 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen relevante data beschikbaar
RUBRIEK 16: Overige informatie
SDS EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
24-10-2014
NL (Nederlands)
6/6
Download