Eneco EcoStroom® en AardGas 4 jaar

advertisement
Eneco EcoStroom® en AardGas 4 jaar
In dit document vindt u terug:
•
Een maandelijkse kostenberekening voor een gemiddeld Nederlands
huishouden met een standaardverbruik van 3.350 kWh en 1.600 m3
•
Tarieven
•
en voorwaarden betreffende Eneco EcoStroom® en AardGas 4 jaar
Actievoorwaarden
Eneco EcoStroom® en AardGas 4 jaar
Maandelijkse kostenindicatie op basis van standaardprofiel, met gasregio 3
Levering EcoStroom 4 jaar
Levering AardGas 4 jaar
Levering 1)
€20,85
Vastrecht 2)
€1,91
Subtotaal
€22,76
Levering 3)
€46,66
Vastrecht 2)
€1,90
Subtotaal
€48,56
Subtotaal levering
Energiebelasting EcoStroom 4 jaar
Energiebelasting AardGas 4 jaar
€71,32
Energiebelasting
€33,08
Opslag duurzame energie
€0,65
Subtotaal
€33,73
Energiebelasting
€25,26
Opslag duurzame energie
€0,62
Subtotaal
€25,88
Subtotaal belastingen
€59,61
Totaal exclusief BTW 21%
€130,93
Belastingen
BTW 21%
Heffingskorting
€21,92
Aftrek
Totaalkosten levering per maand 4)
Netwerkkosten
€26,55
€126,30
Elektriciteit
€20,43
AardGas
€14,20
Totaal Netwerkkosten 5)
€34,63
Totaalkosten levering + netwerkkosten per maand 6)
€160,93
Leveringskosten per eenheid kunt u vinden in de bijgevoegde tariefbladen.
1) Leveringstarief
elektriciteit dubbel meter: Het leveringstarief is inclusief Energiebelasting en Opslag duurzame energie en exclusief BTW (prijspeil 2014).
Het vastrecht is een abonnement op de dienstverlening rond de levering van energie.
3) Leveringstarief AardGas: Het leveringstarief is inclusief regiotoeslag, Energiebelasting, Opslag duurzame energie en exclusief BTW
(prijspeil 2014).
4) Totaalkosten levering per maand: Dit bedrag is een inschatting van uw maandelijkse kosten op basis van een gemiddeld Nederlands huishouden
met een standaard verbruik van 3.350 kWh en 1.600 m3 AardGas.
5) Totaal netwerkkosten:
Netwerkkosten betaalt u aan uw netbeheerder. Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op de tarieven van de
netbeheerder Liander. Indien u een andere regionale netbeheerder heeft, kunnen deze kosten iets afwijken.
Op eneco.nl/netbeheerder kunt u terugvinden onder welke netbeheerder u valt.
6) Totaalkosten per maand: Totaalkosten levering + netwerkkosten per maand exclusief Toon abonnement t.w.v. € 3,50 per maand.
2) Vastrecht:
Eneco EcoStroom® 4 jaar
1e kwartaal 2014 tot 1-4-2018
voor particuliere klanten
Wat is EcoStroom?
Eneco EcoStroom® is milieuvriendelijke elektriciteit die wordt opgewekt uit
duurzame bronnen als zon, wind en water. Voor het opwekken van EcoStroom
worden geen fossiele brandstoffen gebruikt zoals aardgas en steenkool.
EcoStroom is schoner dan gewone elektriciteit en onuitputtelijk.
Wat betaalt u aan leveringskosten?
U betaalt Eneco voor de levering van energie. Heeft u een contract voor Eneco
EcoStroom 4 jaar afgesloten, dan blijft u vanaf de datum van uw overstap tot
1-4-2018 voor de levering per kWh dezelfde vaste prijs betalen. De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energiekosten die Eneco Retail B.V.
in rekening brengt. Eneco brengt u ook Energiebelasting en Opslag duurzame
energie in rekening, die we in zijn geheel afdragen aan de overheid. Daarnaast heft
Eneco in opdracht van de overheid BTW. De netwerkkosten die u verschuldigd bent
aan uw netbeheerder betaalt u aan ons. Wij dragen dat bedrag weer af aan uw
netbeheerder.
Vastrecht (vaste kosten)
per maand e 1,905 (e 2,31 incl. BTW)
Enkeltariefmeter
Leveringstarief
Per kWh
e
0,07562
Energiebelasting 1)
e
0,1185
Opslag duurzame energie 1)
e
0,0023
BTW
e
0,04125
Totaal
e
0,2377
Dubbeltariefmeter (daluren 23:00-07:00) 2)
Leveringstarief
Normaaltarief kWh
Laagtarief per kWh
e
e
0,08165
0,06653
Energiebelasting 1)
e
e
0,1185
0,1185
Opslag duurzame energie 1)
e
e
0,0023
0,0023
BTW
e
e
0,04251
0,03934
Totaal
e
e
0,2450
0,2267
Dubbeltariefmeter (daluren 21:00-07:00) 2)
Leveringstarief
Normaaltarief kWh
Laagtarief per kWh
e
e
0,08421
0,06653
Energiebelasting 1)
e
e
0,1185
0,1185
Opslag duurzame energie 1)
e
e
0,0023
0,0023
BTW
e
e
0,04305
0,03934
Totaal
e
e
0,2481
0,2267
Alle bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80 ampère.
1) Dit tarief geldt voor een verbruik van 1 - 10.000 kWh.
Voor een verbruik van 10.001- 50.000 kWh geldt een:
Voor een verbruik 50.001- 10.000.000 kWh geldt een:
• Energiebelastingtarief van € 0,0431 per kWh (excl. BTW);
• Energiebelastingtarief van € 0,0115 per kWh (excl. BTW);
• Opslag duurzame energie van € 0,0027 per kWh (excl. BTW).
• Opslag duurzame energie van € 0,0007 per kWh (excl. BTW).
Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt per kalenderjaar een teruggave van Energiebelasting van € 318,62 excl. BTW (incl. BTW € 385,53).
Voor aansluitingen zonder een verblijfsfunctie (groter dan 1*6A) is dit € 119,62 excl. BTW (incl. BTW € 144,74).
EBE.RTL.FOR.TAR.ECOSTROOM.PAR.Q114.april2018
2)
De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als er sprake is van twee aangesloten telwerken. Standaard daluren (periode waarin laagtarief wordt berekend)
gelden doordeweeks van 23.00 tot 7.00 uur dan wel van 21.00 tot 7.00 uur (dit is afhankelijk van de regionale netbeheerder), in de weekenden en op de volgende feestdagen:
1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.
Netwerkkosten
Tevens bent u netwerkkosten verschuldigd aan uw netbeheerder. Op eneco.nl/netbeheerder kunt u terugvinden welke netbeheerder in uw
regio actief is. De bijkomende netwerkkosten voor elektriciteit bedragen voor een gemiddeld gezin € 245,12 per jaar incl. BTW (prijspeil 2014).
Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Liander. Als u een andere regionale netbeheerder heeft, kunnen deze kosten iets
afwijken.
Contractvoorwaarden Eneco EcoStroom® 4 jaar
1e kwartaal 2014 tot 1-4-2018
voor particuliere klanten
Kiezen voor Eneco EcoStroom® 4 jaar van Eneco betekent dat u tot
1-4-2018 een gegarandeerd vaste prijs betaalt voor het leveringstarief per kWh en het vastrecht. Met deze prijsgarantie beschermt
u zich tegen mogelijke prijsstijgingen.
EBE.RTL.FOR.AVW.ECOSTROOM.PAR.Q114.april2018
1. Het aanbod geldt voor consumenten (dit zijn kleinverbruikers
die de geleverde elektriciteit uitsluitend gebruiken voor huishoudelijke doeleinden en die een aansluiting op het elektriciteitsnet hebben met een aansluitwaarde, ≤ 3 x 80 ampère).
2. Eneco EcoStroom 4 jaar is alleen beschikbaar in combinatie
met Eneco AardGas 4 jaar én Toon® van Eneco.
3. Met Eneco EcoStroom 4 jaar betaalt de verbruiker tot
1-4-2018 een gegarandeerde vaste prijs voor het leveringstarief per kilowattuur en het vastrecht elektriciteitslevering.
4. De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als
er sprake is van twee aangesloten telwerken. Standaard
daluren (periode waarin laagtarief wordt berekend) gelden
doordeweeks van 23.00 tot 7.00 uur dan wel van 21.00 tot
7.00 uur (dit is afhankelijk van de regionale netbeheerder),
in de weekenden en op de volgende feestdagen: 1 januari,
2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag,
1e en 2e Kerstdag.
5. De verbruiker verplicht zich tot betaling per automatische
incasso.
6. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1-4-2018 en wordt,
behoudens opzegging (de opzegtermijn bedraagt 30 dagen),
stilzwijgend (automatisch, zonder dat u of Eneco daar iets
voor hoeft te doen) voor onbepaalde tijd verlengd tegen de
dan geldende variabele tarieven voor Eneco EcoStroom®.
De opzegtermijn na stilzwijgende verlenging bedraagt 9 dagen.
7. Indien de verbruiker de overeenkomst voor het verstrijken
van de oorspronkelijke looptijd (tussentijds) beëindigt, is
Eneco Retail B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen.
De boete bedraagt maximaal € 125,- per overeenkomst en is
afhankelijk van de resterende looptijd.
8. De uiterste inschrijfdatum voor Eneco EcoStroom 4 jaar is
31 maart 2014. Eneco behoudt zich het recht voor de
sluitingsdatum op ieder moment te herzien en de mogelijkheid
tot aanmelden stop te zetten.
9. Op de leveringsovereenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden
Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas
aan kleinverbruikers’ en de ‘Kwaliteitscriteria Eneco Retail B.V.
2013’ van toepassing. De geldende tarieven en voorwaarden
zijn beschikbaar op de website van Eneco, eneco.nl en op
aanvraag kosteloos verkrijgbaar via de Klantenservice
telefoonnummer 0900-0201 (€ 0,10 p.m. plus uw telefoonkosten).
10. De verbruiker betaalt administratiekosten voor de verwerking
van het betalingsverkeer (bij aanvang van de levering betreft
dit een bedrag van € 2,00 per maand (incl. BTW)). Deze kosten
worden vermeld op de jaarnota. Klanten die de nota online
ontvangen of met automatische incasso betalen, ontvangen
daarnaast een korting (bij aanvang van de levering betreft dit
een bedrag van € 2,00 per maand (incl. BTW)). Deze korting
wordt vermeld op de jaarnota.
11. De verbruiker ontvangt een herinnering als een nota niet tijdig
is voldaan. De verbruiker betaalt de volgende kosten, wanneer
hij zijn betalingsverplichting niet nakomt: Aanmaning van niet
betaalde facturen (bij aanvang van de levering betreft dit een
bedrag van maximaal € 20,-) en een (slot)sommatie. Als een
vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde
partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen.
De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning,
een (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn
maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten
per factuur. Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn
vrijgesteld van BTW.
12. Indien de verbruiker bij nader inzien wil afzien van de overeenkomst dan dient hij, binnen veertien dagen na ontvangst van
de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst, een
verzoek om annulering in te dienen. U kunt hiervoor bellen
met 010 8906981, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot
18.00 uur. Een schriftelijk verzoek kan naar Eneco Retail,
Postbus 1650, 3000 BR Rotterdam of online via eneco.nl/
annuleren.
13. Eneco en de vennootschappen binnen haar groep verwerken
uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en volgens de
wet. De verwerking vindt plaats in verband met een goede
bedrijfsvoering. We gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de uitvoering van uw overeenkomst, voor serviceberichten en marketingberichten. Voor marketingberichten
kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de
standaard afmeldlink onderin onze mails, via eneco.nl/vraag,
of als u daar de voorkeur aan geeft per brief aan Eneco,
Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.
Het privacy statement van Eneco kunt u vinden op eneco.nl/
privacystatement.
Eneco AardGas 4 jaar
1e kwartaal 2014 tot 1-4-2018
voor particuliere klanten
Wat betaalt u aan leveringskosten?
U betaalt Eneco voor de levering van gas. Eneco volgt het regiosysteem van
GasTerra. Dit houdt in dat mensen die dichter bij het winningsgebied wonen
een lagere opslag betalen. Gas wordt gewonnen in Groningen. Dus hoe
verder u hier vandaan woont, hoe hoger uw opslag. Heeft u een contract
voor Eneco Aardgas 4 jaar afgesloten, dan blijft u vanaf de datum van uw
overstap tot 1-4-2018 voor de levering per m3 dezelfde vaste prijs betalen.
De leveringskosten beslaan maar een deel van de totale energiekosten die
Eneco Retail B.V. in rekening brengt. Eneco brengt u ook Energiebelasting
en Opslag duurzame energie in rekening, die wij in zijn geheel afdragen
aan de overheid. Daarnaast heft Eneco in opdracht van de overheid BTW.
De netwerkkosten die u verschuldigd bent aan uw netbeheerder betaalt u
aan ons. Wij dragen dat bedrag weer af aan uw netbeheerder. Aan de hand
van het gasprofiel en de regio wordt duidelijk welk van onderstaande
tarieven voor u geldt.
Vastrecht (vaste kosten)
per maand e 1,905 (e 2,31 incl. BTW)
bij profiel G2 e 1,905 (e 2,31 incl. BTW)
Tarief per m 3 (Gasprofiel 1) 1)
Tarief per m 3 (Gasprofiel 2) 2)
Leveringstarief
Regio 1
Regio 2
Regio 3
Regio 4
Regio 5
Regio 6
Regio 7
Regio 8
Regio 9
Regio 10
1)
2)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,34660
0,36045
0,34991
0,34239
0,35319
0,35488
0,35506
0,34370
0,35112
0,35020
Energiebelasting *)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Opslag duurzame energie *)
BTW
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,11353
0,11643
0,11422
0,11264
0,11491
0,11526
0,11530
0,11292
0,11448
0,11428
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Leveringstarief
Totaal
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,6541
0,6709
0,6581
0,6490
0,6621
0,6641
0,6644
0,6506
0,6596
0,6585
Regio 1
Regio 2
Regio 3
Regio 4
Regio 5
Regio 6
Regio 7
Regio 8
Regio 9
Regio 10
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,34495
0,35880
0,34826
0,34074
0,35154
0,35323
0,35341
0,34205
0,34947
0,34855
Energiebelasting *)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
0,1894
Opslag duurzame energie *) BTW
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
0,0046
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,11318
0,11609
0,11387
0,11230
0,11456
0,11492
0,11496
0,11257
0,11413
0,11394
Totaal
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0,6521
0,6689
0,6561
0,6470
0,6601
0,6622
0,6624
0,6486
0,6576
0,6565
Gasprofiel 1: aansluitingen met een standaard jaarverbruik van minder dan 5000 m3 én een gasmeter G6 of kleiner.
Gasprofiel 2: aansluitingen met een standaard jaarverbruik vanaf 5000 m3 en/of een gasmeter groter dan G6 en kleiner dan G40.
EBE.RTL.FOR.TAR.AARDGAS.PAR.Q114.april2018
Bovenvermelde tarieven gelden bij een gasverbruik van 1 - 170.000 m3.
Netwerkkosten
Tevens bent u netwerkkosten verschuldigd aan uw netbeheerder. Op eneco.nl/netbeheerder kunt u terugvinden welke netbeheerder in uw regio
actief is. De bijkomende netwerkkosten voor gas bedragen voor een gemiddeld gezin € 170,43 per jaar incl. BTW (prijspeil 2014). Dit bedrag is
gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Liander. Als u een andere regionale netbeheerder heeft, kunnen deze kosten iets afwijken.
Contractvoorwaarden Eneco AardGas 4 jaar
1e kwartaal 2014 tot 1-4-2018
voor particuliere klanten
Kiezen voor Eneco AardGas 4 jaar van Eneco betekent dat u tot
1-4-2018 een gegarandeerd vaste prijs betaalt voor het standaard
tarief per m3 gas voor alle regio’s en het vastrecht van levering.
Met deze prijsgarantie beschermt u zich tegen mogelijke prijsstijgingen voor de levering van energie.
EBE.RTL.FOR.AVW.AARDGAS.PAR.Q114.april2018
1. Het aanbod geldt voor consumenten (dit zijn kleinverbruikers
die het geleverde gas uitsluitend gebruiken voor huishoudelijke
doeleinden en die een aansluiting op het gasnet hebben met
een capaciteit ≤ 40 m3 per uur).
2. Eneco AardGas 4 jaar is alleen beschikbaar in combinatie met
Eneco EcoStroom® 4 jaar én Toon® van Eneco.
3. Met Eneco AardGas 4 jaar betaalt u tot 1-4-2018 een gegarandeerde vaste prijs voor het standaard gastarief voor alle regio’s
per m3 en het vastrecht gaslevering.
4. Eventuele splitsing van het Gasprofiel G2 en/of wijziging van
de regiotarieven door Gas Transport Services en/of wettelijke
maatregelen door de overheid niet beperkt tot, maar in het
bijzonder op het gebied van een nieuwe correctiefactor voor
volumemeting gas, kunnen een prijswijziging tot gevolg
hebben. Eneco Retail B.V. is gerechtigd deze prijswijziging
door te voeren in bovengenoemde prijzen. Indien een klant
naar aanleiding hiervan opzegt, kan een opzegvergoeding in
rekening gebracht worden.
5. De lokale netbeheerder stelt jaarlijks op de eerste werkdag
van januari het gasprofiel van de verbruiker vast.
6. De verbruiker verplicht zich tot betaling per automatische
incasso.
7. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1-4-2018 en wordt
behoudens opzegging (de opzegtermijn bedraagt 30 dagen),
stilzwijgend (automatisch, zonder dat u of Eneco daar iets
voor hoeft te doen) voor onbepaalde tijd verlengd tegen de
dan geldende variabele tarieven voor gas. De opzegtermijn
na stilzwijgende verlenging bedraagt 9 dagen.
8. Indien de verbruiker de overeenkomst voor het verstrijken
van de oorspronkelijke looptijd (tussentijds) beëindigt, is
Eneco Retail B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen.
De boete bedraagt maximaal € 125,- per overeenkomst en is
afhankelijk van de resterende looptijd.
9. De uiterste inschrijfdatum van Eneco AardGas 4 jaar is
31 maart 2014. Eneco Retail B.V. behoudt zich het recht voor
de sluitingsdatum op ieder moment te herzien en de mogelijkheid tot aanmelden stop te zetten.
10. Op de leveringsovereenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden
Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers’ en de ‘Kwaliteitscriteria Eneco Retail B.V.
2013’ van toepassing. De geldende tarieven en voorwaarden
zijn beschikbaar op de website van Eneco, eneco.nl en op
aanvraag kosteloos verkrijgbaar via de Klantenservice
telefoonnummer 0900-0201 (€ 0,10 p.m. plus uw telefoonkosten).
11. De verbruiker betaalt administratiekosten voor de verwerking
van het betalingsverkeer (bij aanvang van de levering betreft
dit een bedrag van € 2,00 per maand (incl. BTW)). Deze kosten
worden vermeld op de jaarnota. Klanten die de nota online
ontvangen of met automatische incasso betalen, ontvangen
daarnaast een korting (bij aanvang van de levering betreft dit
een bedrag van € 2,00 per maand (incl. BTW)). Deze korting
wordt vermeld op de jaarnota.
12. De verbruiker ontvangt een herinnering als een nota niet tijdig
is voldaan. De verbruiker betaalt de volgende kosten, wanneer
hij zijn betalingsverplichting niet nakomt: Aanmaning van niet
betaalde facturen (bij aanvang van de levering betreft dit een
bedrag van maximaal € 20,-) en een (slot)sommatie. Als een
vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde
partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen.
De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een
(slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal
de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per factuur.
Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn vrijgesteld van BTW.
13. Indien de verbruiker bij nader inzien wil afzien van de overeenkomst dan dient hij, binnen veertien dagen na ontvangst van
de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst, een
verzoek om annulering in te dienen. U kunt hiervoor bellen
met 010 8906981, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot
18.00 uur. Een schriftelijk verzoek kan naar Eneco Retail,
Postbus 1650, 3000 BR Rotterdam of online via eneco.nl/
annuleren.
14. Eneco en de vennootschappen binnen haar groep verwerken
uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en volgens de
wet. De verwerking vindt plaats in verband met een goede
bedrijfsvoering. We gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de uitvoering van uw overeenkomst, voor serviceberichten en marketingberichten. Voor marketingberichten
kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de
standaard afmeldlink onderin onze mails, via eneco.nl/vraag,
of als u daar de voorkeur aan geeft per brief aan Eneco,
Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.
Het privacy statement van Eneco kunt u vinden op eneco.nl/
privacystatement.
Actievoorwaarden:
Ontvang Toon® van Eneco cadeau met gratis
installatie i.c.m. Eneco EcoStroom® en AardGas 4 jaar
1. Deze actie wordt georganiseerd door Eneco Retail B.V.,
gevestigd te Rotterdam aan de Marten Meesweg 5, hierna
ook te noemen ‘Eneco’.
2. Dit actieaanbod geldt alleen voor particulieren die zich
aanmelden voor Toon® van Eneco in combinatie met Eneco
EcoStroom® en AardGas met een looptijd van 4 jaar, hierna te
noemen: EcoStroom en AardGas 4 jaar.
a. Voor particulieren die nog geen klant van Eneco zijn en zich
aanmelden voor dit actieaanbod zijn alle artikelen van deze
actievoorwaarden volledig van toepassing.
b. Voor particulieren die reeds klant zijn van Eneco en zich
aanmelden voor dit actieaanbod geldt dat zij niet in
aanmerking komen voor artikel 9.
3. Het actieaanbod geldt van 1 januari tot en met 31 maart 2014.
4. Per leveringsadres in Nederland kan er slechts eenmaal
gebruik worden gemaakt van dit actieaanbod van Eneco.
Deelname is uitgesloten voor:
a. Personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
b. Personen onder de 18 jaar, die geen schriftelijke
toestemming voor deze actie heeft van een ouder of
wettelijk vertegenwoordiger.
c. Personen die niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden
voor Toon van Eneco. Om Toon te kunnen gebruiken moet
het huis aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voor­
waarden zijn te vinden op eneco.nl/toon.
5. Onderdeel van deze actie is bij het overstappen naar
EcoStroom en AardGas 4 jaar het verkrijgen van Toon van
Eneco t.w.v. € 120 met gratis installatie door een erkend
Eneco monteur t.w.v. € 75. De klant betaalt alleen € 3,50
abonnementskosten per maand voor Toon.
6. Het door Eneco geselecteerde actieaanbod, als genoemd in
artikel 5 van deze actievoorwaarden, is niet in te wisselen
voor geld.
7. Na ontvangst van de overeenkomst heeft de klant voor
EcoStroom en AardGas 4 jaar nog 14 kalenderdagen
bedenktijd. Indien de klant de energieovereenkomst voor
EcoStroom en AardGas 4 jaar annuleert, dan wordt ook de
overeenkomst voor Toon geannuleerd en vervalt het verkrijgen
van Toon met gratis installatie.
8. Indien de klant binnen 1 jaar de overeenkomst EcoStroom en
AardGas 4 jaar opzegt, dient hij/zij ter compensatie voor de
reeds ontvangen Toon een bedrag van € 50 per
energieproduct (max. € 100 per klant) aan Eneco terug te
betalen.
9. De boete van de oude leverancier wordt vergoed tot een
maximum van € 125 per product met een maximum van € 250
per klant. Deze vergoeding wordt betaald via een eenmalige
nota, nadat de klant (een afschrift van) de oorspronkelijke
nota(’s) en een betaalbewijs heeft overgelegd. De klant kan
tot uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van de door hem/
haar aangegane overeenkomst de door de oude leverancier
opgelegde boete declareren bij Eneco. Daarna verliest de klant
het recht op boetevergoeding. Indien de klant de overeen­
komst met Eneco voor het verstrijken van de oorspronkelijke
looptijd (tussentijds) beëindigt, dient deze boetevergoeding
door de klant aan Eneco te worden terugbetaald.
10. Eneco is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te
wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde
klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen.
Een herziende versie van de actievoorwaarden zal zo snel
mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de
datum van wijziging.
11. Eneco behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf
van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm
van de actie of de actie zelf te wijzigen. In deze gevallen kan
geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
12. Door van het actieaanbod gebruik te maken, accepteert de
klant de actievoorwaarden.
13. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien,
beslist de directie van Eneco.
Download