Jouw Zorg. Een alternatief voor JeugdzorgPlus via Shared Decision

advertisement
JouwZorg
Een alternatief voor JeugdzorgPlus
via Shared Decision Matching en JIM
[email protected]
Cijfers
• Dalende capaciteit, stijgende bezetting (1-7-2016,
gemiddeld 112% bezetting)
• 74% van plaatsingen in JeugzorgPlus in de regio
ZuidWest is een crisisplaatsing (spoedprocedure)
• Gemiddelde verblijfsduur in JeugdzorgPlus is 8
maanden = € 81.405
• Na verblijf:
– 40% nazorg = terugkeer naar het gezin ondersteund
door bijvoorbeeld MDFT
– 50% doorstroom naar een open residentie
• 25% van de plaatsingen is een ‘ herhaald beroep’
Werkgroep
•
•
•
•
•
•
•
Ervaringsdeskundigen
Jeugbescherming West
Gemeente Delft
MDFT (systemische therapie)
Care Express (ambulant forensische GZZ)
Universiteit van Amsterdam
JSO (expertise centrum)
Knelpunten Systeem
• Vrijwillig kader:
– Vraaggericht
– Zo Zo Zo
– Onbekendheid met zwaarder specialistisch
(multimodaal) aanbod
• Gedwongen kader
– Risicogestuurd denken (analyse op ‘zwaktes’)
– Riscogestuurd handelen (regieverlies /
overnemen)
– Incidentgestuurd verantwoorden
– Evidence based / DBC gestuurd financieren
Crisis bij Multiproblem?
• ‘Zorgmijders’ / Puberteit / Voortgezet
Onderwijs
• Hulpverlening niet op maat: niet multimodaal
(zie ook onderzoek Stams)
• Jeugdbescherming te risicobeheersend
(risicotaxaties, beperkingen, uit regie)
• Hulpverlening risicomijdend (en daarmee
cliëntmijdend)
• Cliënten: “slachtoffers” of “in weerstand”
Een alternatief….
1. Crisisplaatsing in JeugdzorgPlus
– Stabilisatie, tot jezelf komen
– Rust / Afstand / Afkoelen
– Kiezen van een JIM
2. Shared Decision Matching
• Op alle domeinen samen ordenen van
zorgen / krachten en WENSEN
• Komen tot een ondersteuningsbehoefte
/ toekomstwens
3. KIEZEN
• Multimodale alternatieve hulpverleners
stellen zich voor
• Clientsysteem spreekt zich uit over welke
hulpverlener / methode zij het best vinden
passen (een ‘klik’ mee ervaren)
4. Uitvoer hulp + JIM
• Specialist in de wijk, werkend met SDM op
alle domeinen
• Verbonden aan formele zorg in die wijk
• Verbonden aan het informele netwerk
• Samen met JIM (duurzaam)
Met?
Doel
Een zelfredzaam systeem met natuurlijke
hulpbronnen (sociaal netwerk) en, zo nodig,
adequate toegang tot lokaal beschikbare
vormen van zorg.
De regie van de ouders en jeugdige(n) moet zijn
versterkt, de eigen kracht weer gevonden
Matched Care
• Op Risico?
• Op Needs?
• Op Responsiviteit?
Download