OD D080311 F Heemskerk

advertisement
De staatssecretaris van Economische Zaken
de heer F. Heemskerk
Bezuidenhoudseweg 30
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG
datum
14 oktober 2008
betreft
Behandeling 30536 (Postwet 20..) door de Eerste Kamer der Staten-Generaal
kenmerk
139888.16U
Geachte heer Heemskerk,
De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar vergadering van 7 oktober jl.
gesproken over uw brief d.d. 26 september 2008 waarin u de Eerste Kamer verzoekt over
te gaan tot plenaire behandeling van het wetsvoorstel 30536 Regels inzake de volledige
liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening
(Postwet 20..). Ik informeer u over de uitkomst van deze vergadering.
Een meerderheid van de commissie, bestaande uit de fracties van PvdA, SP, GroenLinks,
D66 en SGP en ChristenUnie, was vooralsnog tegen plenaire behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel. De fracties van CDA en VVD stemden in met plenaire
behandeling.
Zoals reeds meerdere malen gewisseld, wenst een meerderheid dat er duidelijkheid
bestaat over enerzijds het speelveld (i.e. level playing field) op en de toegang tot de
postmarkt in Duitsland en anderzijds over de uitkomst van de besprekingen over de
arbeidsvoorwaarden in Nederland, alvorens over te gaan tot plenaire behandeling van het
wetsvoorstel.
In uw brief d.d. 26 september jl. schrijft u dat de postbedrijven Sandd en SelektMail en de
vier vakbonden CNV Publieke Zaak, CNV Bedrijvenbond, BVPP en FNV Bondgenoten, op
22 september jl. naar u de verwachting hebben uitgesproken dat zij voor 15 november
2008 de in het beginselakkoord van 24 april jl. gemaakte afspraken, zullen omzetten in
een cao voor postbezorgers bij de nieuwe postbedrijven. U zegt toe de Kamer hierover na
15 november a.s. te informeren.
blad
2
Ook zegt u in uw brief d.d. 26 september jl. toe de Kamer na 15 november a.s. te
informeren over de Europese ontwikkelingen rond het postdossier, alsmede over het
kabinetsstandpunt inzake openstelling van de postmarkt per 1 januari 2009.
In lijn met de eerder uitgesproken wens van een meerderheid van de vaste commissie voor
Economische Zaken om duidelijkheid te krijgen omtrent het speelveld in Duitsland en de
arbeidsvoorwaarden in Nederland, verzoek ik u namens de commissie, de Kamer over
beide zaken zo spoedig mogelijk te informeren, teneinde een spoedige afhandeling van het
wetsvoorstel mogelijk te maken. Evenzeer verneemt de commissie het kabinetsstandpunt
over de openstelling van de postmarkt per 1 januari 2009, zoals u heeft aangegeven in uw
brief van 7 oktober 2008.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie voor Economische Zaken
Prof. dr. mr. E.M. Kneppers-Heynert
Download