Presentatie Jan Uitslag en Wim van de Griendt

advertisement
Revolverende fondsen voor de
energietransitie; de Overijsselse aanpak
Jan Uitslag & Wim van de Griendt
Ter gelegenheid van 40-jarig jubileum BSK
Energiefonds Overijssel
Kort historisch perspectief
 Grote energie-ambitie
 Bankencrisis
 Nieuwe dynamische markt
behoefte aan
liquiditeit en
flexibiliteit
 Verkoop Essent
 Dreiging afroming provincie
=> PS-besluit 2011 met uitwerking EFO
geld reserveren voor
groot project met
maatschappelijk doel
EFO in notendop
 Maakt realisatie beleid Nieuwe Energie mogelijk
 Kaders:
▫ Besparing en opwek
▫ Lenen en participeren
▫ Daar waar markt niet zelfstandig oppakt (wel ism)
▫ Energie-rendement ipv financieel rendement
 Fondsinleg van € 200 mln, revolverend
 Additionele middelen onderzoeken
Governance EFO
Provincie
Overijssel
Raad van
Commissarissen
EFO I
Adviescommissie
EFO II
Doelen en Resultaten (sinds 2013)
Maatschappelijk rendement
Doel
31/07/16
(obv 20-60% financiering per project)

Primair: Energie-effect
Pj/j
=> Tj/j/mln
bijdrage aan 20% in 2023
3,0-9,1
32 - 96
15-46%

Secundair: werkgelegenheid
fte tijdelijk
fte structureel
800-2.900
120-300
1,7
27,9
8,3%
1.234
56
Financieel rendement

Gecommitteerd (mln)
200
130,8
Waar aan bijgedragen?
mini mestvergisters
vergelijkbaar met
23.000 huishoudens
3 sportbedrijven
15.800 woningen
zonnepanelen
wereldprimeur
Nader bekeken – (p)ESCO
 verduurzaming vraagt investering
 bedrijven/overheden kunnen of willen niet investeren
maar wel verduurzamen
 investeringsvehikel => Energy Service Company
ESCO
 investeert en onderhoudt
 ontvangt (deel van) de energieopbrengsten
Resumé – publieke revolverende fondsen
 marktfalen; daar waar de markt niet (geheel) financiert
 realiseren maatschappelijke opgave met behoud van middelen
 provincie stelt doelen vast, deskundigen beoordelen projecten =>
weg van “politieke wispelturigheid”
 voordeel en ‘pijn’ op één plek
 risico meedragen: zowel down swing als up swing
 energie = economie; stimuleren noodzakelijke ipv wenselijke
investeringen
 regionale inbedding belangrijk: regionale kennis én toegankelijk
 falende markt niet alleen financieel, maar ook wetgeving
Download