Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

advertisement
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Cromvoirtse
IJzerhandel BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant d.d.
10 oktober 2002
vermogensschade wordt vastgesteld op tenminste 15% van de prijs (excl. BTW) die de afnemer bij
uitvoering van de overeenkomst aan ons had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan
de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en
hebben wij onverkort recht op betaling van de reeds door ons verrichte prestaties.
Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1.1
6.1
1.2
1.3
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en op alle met ons
gesloten overeenkomsten.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons aanvaard.
Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
6.2
2.1
6.3
2.2
2.3
2.4
2.5
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten,
en gebaseerd op eventueel bij aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen etc.
Gegevens in door ons verstrekte drukwerken binden ons op geen enkele wijze. Gegevens in deze
drukwerken kunnen door ons gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.
Alle opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel en zijn
exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Wij hoeven ons niet gebonden te achten aan afspraken die ondergeschikte leen van ons personeel met
de afnemer hebben gemaakt. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
personeelsleden die geen procuratie hebben.
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht
geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprjsfactoren ( waaronder
ondermeer zijn te verstaan arbeidsloon, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse
valuta’s, etc.) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening
te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, Indien wij de
overeengekomen prijs voordien wensen te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden. De afnemer dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen
nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
Artikel 3: Levering, risico en leverings- en reparatietijden
3.1
3.2
3.3
3.4
Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden af werkplaats, fabriek,
werf, magazijn of winkel, zulks naar onze keuze.
De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico
van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf ons magazijn of elders is, ook indien franco
levering overeengekomen mocht zijn, voor rekening van de afnemer.
Opgegeven levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden steeds bij benadering vastgesteld en
zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Levertijden en reparatie- en/of installatie duur gaan in
nadat alle voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden noodzakelijke gegevens, tekeningen,
etc. in ons bezit zijn, er van uitgaande dat alle benodigde materialen tijdig bij ons zullen worden
aangeleverd. Bij vertraging in de levering, reparatie en/of installatie dienen wij steeds schriftelijk in
gebreke te worden gesteld en moeten wij een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze
verplichtingen te voldoen.
Indien de afnemer weigert de hem aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit
voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de afnemer.
6.4
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Voor zover niet anders bepaald in dit artikel en voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen,
moet betaling contant geschieden bij aflevering van de zaken en/of na het verrichten van de
werkzaamheden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan.
Aan ons opgedragen werkzaamheden op maandrekening dienen te worden betaald binnen 30 dagen na
uitvoering.
Bij grotere projecten en bij aanneming van werk gelde de volgende betalingscondities:
betaling 40% van de overeengekomen prijs bij opdracht;
betaling 50% van de overeengekomen prijs bij de aanvoer van de materialen op het werk;
betaling 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering.
Wij beoordelen welke projecten als grotere projecten dienen te worden aangemerkt.
Indien onze vordering niet contant of krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, zijn wij
gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand - of de wettelijke rente indien
deze hoger is - ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de
afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, zijn wij bovendien gerechtigd het door de afnemer
verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten
deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,-- . Voorts heeft
verkoper ten titel van schadevergoeding recht op vergoeding van administratiekosten ten bedrage van €
100,-.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de
met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, of wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of wel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden te zijn, onverminderd ons recht om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken
en/of terzake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd ons recht om in
verband met opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en
rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke wij op afnemer hebben, dadelijk en ineens
opeisbaar.
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op
te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is
bedongen. Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht als ontbonden te
beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van
kosten, rente en schade.
Artikel 5: Ontbinding
5.1
5.2
5.3
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring
van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt,
zal de afnemer ons te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen
om alsnog onze verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen
op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan onze zijde, hebben wij
steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze
Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de afnemer, welke schade het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in
aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, danwel redelijkerwijze, gezien de in de
branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade)
door welke oorzaak dan ook ontstaan.
In geval niettegenstaande de in art. 7.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid
terzake van indirecte schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal
het netto factuurbedrag van de door ons geleverde zaken of de door ons verrichte werkzaamheden.
Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het netto factuurbedrag van die door ons
geleverde zaken c.q. die door ons uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan wij schadeplichtig
zijn.
Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal onze aansprakelijkheid,
uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. BTW) bedongen bij de
desbetreffende overeenkomst voor onze prestaties in de periode van 3 maanden voorafgaande aan ons
verzuim.
Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, zijn wij niet
aansprakelijk.
Artikel 8: Garantie
8.1
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1
Wij behouden ons de eigendom voor van door ons geleverde of te leveren zaken, zolang de
vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan de afnemer krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de
afnemer verrichte of te verrichte werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan ons voldaan zijn.
De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons
geleverde zaken een pandrecht of bezitlloos pandrecht te vestigen.
Ingeval de afnemer enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te
voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken,
zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt
ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Wij verschaffen aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze
en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud
van pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben. De
afnemer zal op ons eerste verzoek zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist
zijn.
8.2
8.3
8.4
8.5
Gedurende een periode van 3 maanden na levering worden nieuw geleverde onderdelen, die ook naar
ons oordeel ondeugdelijk blijken te zijn, gratis door nieuwe onderdelen vervangen. De betreffende
onderdelen moeten daartoe franco aan ons worden toegezonden. Demontage en montage van deze
onderdelen zijn niet voor onze rekening. In alle andere gevallen wordt door ons geen garantie verstrekt,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Op geleverde gebruikte zaken/onderdelen wordt door ons geen garantie verstrekt.
De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door
derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
Herstel buiten het kader van de garantie zal door ons in rekening worden gebracht.
Artikel 9: Reclames
9.1
9.2
9.3
9.4
Eventuele reclames, zowel op leveringen van zaken, als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, als
op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het
verrichten van de werkzaamheden/reparaties, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk
bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de
werkzaamheden/reparaties of na ontvangst van de facturen.
Het recht van de reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft
gereclameerd en/of de afnemer ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer
nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.
Artikel 10: Overmacht
10.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale
uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende
omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering
van onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen,
verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan,
verlies of beschadiging tijdens transpost, etc.
10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en
aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet betreffende Internationale Koop van Roerende en
Lichamelijke Zaken en het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten danwel van nadere
overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleiding van door ons
gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
te ‘s-Hertogenbosch, tenzij wij een andere rechter mochten adiëren.
Download