Motie - GrienLinks

advertisement
In te vullen door de griffier
Motie nr.
Paraaf
Agendapunt
Besluit
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde
Statenvergadering
9 november 2016
Agendapunt
Begroting 2017
Korte titel motie
Kansenfonds ook voor COC en Tumba
Provinciale Staten in vergadering bijeen,
Overwegende dat
-
-
Het doel van het Kansenfonds is: op provinciale schaal kansen voor participatie te
stimuleren voor burgers die als gevolg van financiële, persoonlijke en
maatschappelijke omstandigheden niet optimaal participeren in de Friese
samenleving1;
het ‘niet optimaal kunnen participeren’ door verschillende oorzaken kan komen:
armoede, maar ook discriminatie kan mensen uitsluiten;
het COC en Tumba deel uitmaken van de sociale infrastructuur waar burgers terecht
kunnen;
Het COC en Tumba te horen hebben gekregen geen aanspraak te kunnen maken
op subsidie voor projecten uit het Kansenfonds;
Verzoeken GS/spreken uit;
 Ook het COC en Tumba kans te geven projecten in te dienen voor het Kansenfonds
en gaan over tot de orde van de dag
Indiener(s)
1
Retze van der Honing
GrienLinks
Uit: tekst subsidieregeling Provinciaal Kansenfonds. http://www.fryslan.frl/19049/kansenfondsgesloten/
Download