Balans per 31-12 2013 2012 Activa Passiva

advertisement
Balans per 31-12
2013
2012
Activa
Vlottende activa
Liquide midelen en effecten
AA Bank (rekening-courant)
AA Bank (spaarrekening)
AA Bank (effectenportefeuille)
1.532
24.944
152.909
904
24.552
154.425
179.385
179.881
Overige vorderingen
Vorderingen
Nog te ontvangen Vriendenbijdragen
0
0
Totaal
0
0
0
0
179.385
179.881
Passiva
Eigen vermogen
Vermogen per 1-1
Resultaat boekjaar
171.231
-561
171.231
0
170.670
171.231
Voorzieningen
Voorziening FvdB prijs /kosten/object
Voorziening PHVM prijs./Young Talent
Voorziening website (vernieuwing)
5.000
0
500
7.200
1.250
0
5.500
8.450
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overig/vooruitontvangen Vriendenbijdragen
Totaal
3.065
150
0
200
3.215
200
179.385
179.881
Staat van baten en lasten
2013
Baten
Donaties
Vriendenbijdragen
Vriendenbijdragen t/m jaar 2012
Donaties/baten/giften
2.177,00
0,00
300,00
2.477,00
Financiële baten
Rentebaten
Couponrente
Koersresultaat effecten
427,83
5.260,00
0,00
5.687,83
Mutaties voorzieningen
Voorziening FvdB prijs /kosten/object
Voorziening PHVM prijs./Young Talent
Voorziening website (vernieuwing)
6.925,89
3.330,00
0,00
10.255,89
Overige baten
Overige baten
0,00
0,00
Totaal baten
18.420,72
Lasten
Kosten activiteiten en prijzen
Artist in Residence
FvdB prijs / kosten/ object
PHVM prijs /kosten / aankoop object
-59,95
-6.925,89
-2.080,00
-9.065,84
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Overige kosten / verzekeringen/ hosting
Representatiekosten
Kosten Vrienden / Vriendenbrief
Kosten website
0,00
-528,25
0,00
-42,10
0,00
-570,35
Financiële lasten
Kosten bank (effecten)
Bewaarloon effecten
Koersresultaat effecten
-39,45
-256,08
-1.515,70
-1.811,23
Mutaties voorzieningen
Voorziening FvdB prijs /kosten/object
Voorziening PHVM prijs./Young Talent
Voorziening website (vernieuwing)
-5.000
-1.250,00
-500,00
-6.750
Overige lasten
Overige kosten en lasten
-783,97
-783,97
Totaal lasten
Resultaat (+ is winst)
-18.981,39
-560,67
Download