Balans activa 31-12-14 31-12-15 passiva 31-12-14 31-12

advertisement
activa
Rabo
ING
Kas
31-12-14
16.790
13.935
457
31.182
Verloop vermogen 2014 - 2015
Eigen vermogen 31-12-2014
Toevoeging resultaat 2015
Balans
31-12-15 passiva
19.772 Eigen vermogen
23.605 Voorziening onderhoud
244 Voorziening huurderving
Voorziening herhuisvesting
Te betalen kosten
43.621
18.132
3.191
21.323
Resultatenrekening
Opbrengsten:
Donaties vrienden
Plaatselijke kerken
Fondsen
Huuropbrengst inloophuis
Overige opbrengsten
Kosten:
Activiteiten
Medewerkers
Organisatiekosten
Huisvesting
Onderhoud/inventaris
Diversen kosten
Salariskosten
Exploitatieresultaat
Bijzondere baten en lasten
Resultaat
2014
2015
2.456
30.274
2.484
7.412
14
2.000
32.323
1.315
6.664
-
42.640
42.302
-794
-1.914
-3.549
-7.545
-837
18
-26.180
-260
-2.418
-2.994
-10.197
-1.625
-73
-28.426
-40.801
-45.994
1.839
7.200
9.039
-3.691
6.882
3.191
31-12-14
18.132
5.000
8.050
-
31-12-15
21.323
2.000
2.550
17.500
248
31.182
43.621
Download