De Interim Management Opdracht Award

advertisement
INTERIM MANAGEMENT AWARD 2007
5de Editie
Deze Award staat open voor
alle tijdelijke management
opdrachten.
Initiatief en Organisatie :
De Interim Management Opdracht Award
Inleiding
Essensys NV wenst met de uitreiking van de Award voor de meest succesvolle
tijdelijke managementopdracht te onderstrepen dat tijdelijk management is
uitgegroeid tot een volwaardig vak waarop bedrijven en organisaties regelmatig
beroep doen. Door aan managementopdrachten duidelijke doelstellingen te koppelen
en ze te begrenzen in tijd kan doel- en resultaatgericht worden gewerkt.
Onze ervaring leert ons tevens dat het succes van een tijdelijke managementopdracht
mede wordt bepaald door de kwaliteit, de inzet en de deskundigheid van de drie
actoren, namelijk :
- opdrachtgever
- tijdelijke manager
- counselor van gespecialiseerd bureau
die allen een welbepaalde rol hebben te spelen in het proces.
Met deze Award wordt derhalve het inzicht, de vakinhoudelijke kennis, de
actiegerichtheid en de efficiëntie van de tijdelijke managementopdracht in het daglicht
geplaatst.
Selectiecriteria
Deze Award staat open voor alle tijdelijke managementopdrachten afgerond tussen
1/1/2005 en 1/7/2007. Om in aanmerking te komen voor deze ‘Interim Management”
Award dient u een gestructureerde beschrijving van de tijdelijke
managementopdracht, met akkoord van opdrachtgever en gespecialiseerde
organisatie, in te dienen. Deze gevallenstudie kan in het Nederlands, het Frans of het
Engels worden opgesteld en telt maximaal 5 pagina’s. De jury kan desnoods
bijkomende informatie opvragen of aansturen op een mondelinge toelichting. Het
gevraagde document dient volgende elementen te bevatten :
A. Beschrijving van de organisatie waarin de opdracht werd uitgevoerd :
(gelieve er nota van te willen nemen dat de cases mogelijk gepubliceerd kunnen
worden)




Rechtsvorm en juridische structuur, bedrijfstak
Samenstelling producten/dienstenpakket
Organigram
Vermogenspositie, omzet- en rendementsgegevens (zo mogelijk
uitgesplitst naar bedrijfsonderdelen)
 De markt voor de verschillende producten/diensten, belangrijkste
leveranciers en afnemers, indien van toepassing strategische afspraken met
leveranciers of afnemers
 Geschiedenis van de organisatie
B. Beschrijving van de aanleiding voor de inschakeling van een tijdelijke
manager
C. Beschrijving van de opdracht :






Formele en/of informele opdrachtgever
Te realiseren resultaten/objectieven
Startdatum en duurtijd
Formele en informele positie van de tijdelijke manager
Taken en verantwoordelijkheden
Voor de tijdelijke manager bindende procedures, (reorganisatie)plannen of
andere « grenzen » die de tijdelijke manager niet mocht overschrijden
D. Beschrijving van het proces/project
 Start van de werkzaamheden (screening)
 Welke diagnose werd opgesteld in termen van :
o relevante, zichtbare en niet-zichtbare actoren (extern en intern) en
hun (verborgen?) doelstellingen
o machtsbases
o expliciete en impliciete regels over « hoe wij de dingen hier
doen », enz.,…
 Inhoudelijke problematiek
 Plan van aanpak en ingevoerde interventies
 Toegepaste tools en technieken door de tijdelijke manager en “Counselor”
 Afronding van de opdracht, met name verankering en overdracht
 Formele datum van beëindiging
Essentieel voor de beoordeling van de jury zijn :










Vorm, duidelijkheid en inhoud van het ingediende document
Complexiteit en moeilijkheidsgraad van de opdracht
Doelstellingen en visie (diagnose)
Relevantie van actieplan, timing en uitgevoerde oplossingen (tools)
Behaalde resultaten op het einde van de management opdracht
Verankering van het veranderingsproces
Evaluatie van de opdracht door opdrachtgever en counselor
Toegevoegde waarde van opdrachtgever, tijdelijke manager en gespecialiseerd
bureau (counselor) in de opdracht
Mondelinge toelichting na indienen van het dossier
Manager, “Counselor” en organisatie kunnen hun bekroning en het vak op een
positieve en inspirerende wijze uitdragen
Praktisch
De gevallenstudie, met naam van tijdelijke manager, opdrachtgever en gespecialiseerd
bureau, wordt liefst per e-mail bezorgd aan :
Vlerick Leuven Gent Management School
Ter attentie van Alexandre Segers
Reep 1
9000 Gent
Mail.: [email protected]
Gevallenstudies moeten uiterlijk op 18/08/2007 in het bezit zijn van Essensys.
De jury
De jury is samengesteld uit prominente topmanagers en/of andere
managementexperten, die in gezamenlijk overleg uit de inzendingen een selectie van
zes finalisten – 3 per taalrol – zal maken. Hieruit zal door de jury één laureaat
worden benoemd. De juryleden verbinden er zich verder toe om de grootste discretie
te waarborgen en het eventueel vertrouwelijk karakter van de ingestuurde cases te
eerbiedigen.
Tijdsschema
De 6 genomineerden zullen 3 weken vooraf worden aangekondigd en de laureaat zal
worden bekendgemaakt op 18 oktober 2007. De finalisten verbinden er zich toe op
de avond van de uitreiking van de Interim Management Award aanwezig te zijn.
Voor meer informatie :
Essensys NV
Marcel Thirylaan 200
1200 Brussel
Tel : 02 / 774 92 77
Fax : 02 / 774 92 93
E-mail : [email protected]
Website : www.essensysgroup.be
 2007 Essensys NV
All rights Reserved.
Download