Verantwoordingsdag Thema Milieu

advertisement
Milieuprogramma 2011-2014
Wethouder Arie den Ouden
Ambtelijke ondersteuning:
Annemiek Govaart & Alex Kazen
25 augustus 2011
Inhoud presentatie
• Thema’s niet in programma
• Ingrediënten Milieuprogramma
• Thema’s
• Thema’s uitgelicht
Thema’s niet in programma
• Water
Waterplan 2008-2012
Separate evaluatie
Eventuele nieuwe taken i.s.m. Waterschap Hollandse Delta
• Afval
Nieuwe aanbesteding inzameling in voorbereiding
Incl. ambities
• Groen
Bomenbeleidsplan
Visie Reijerpark
Bomenaanplant
Ingrediënten Milieuprogramma
Milieuvisie 2006-2014
Voortgangsrapportage Milieuvisie 2009
Structuurvisie Ridderkerk
Notitie Duurzaamheid als Uitgangspunt
Schaalsprong
Regionale Klimaatagenda (SLOK)
Coalitieakkoord
Verkiezingsprogramma’s
Participatie Beleidsplatform Natuur, Milieu &
Duurzaamheid
Participatie Wijkoverleg West, werkgroep
Lucht & Geluid
Duurzame ontwikkelingen binnen SRR
Milieudoelen DCMR
Triple P monitor
Thema’s
Klimaat & Energie
Bodem
Luchtkwaliteit
Externe Veiligheid
Geluid
Natuur- en Milieu Educatie
Thema’s uitgelicht
Bodem op website Ridderkerk
Vernieuwen bodemkwaliteitskaart
Bodem
Thema’s uitgelicht
Luchtkwaliteit op website Ridderkerk
DCMR luchtmeetnet, actuele waarden, A16 Ridderkerk
Luchtkwaliteit
Thema’s uitgelicht
Geluid op website Ridderkerk
DCMR Geluidmeetpost
Geluid
Thema’s uitgelicht
Klimaat & Energie op website Ridderkerk
Klimaatagenda Stadsregio
Energieloket
Duurzame ontwikkeling door de Stadsregio Rotterdam
Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam 2011 (MSR)
Klimaat & Energie
Thema’s uitgelicht
Externe Veiligheid op website Ridderkerk
Hittewerende coating voor LPG-tankauto’s
Provinciale risicokaart
Externe Veiligheid
Externe Veiligheid
Thema’s uitgelicht
Natuur & Milieu Educatie op website Ridderkerk
Klimaatmeetpunt NME-centrum
Natuur Milieu Educatie
VRAGEN
DOE WAT JE KUNT MAAR SAMEN STA JE STERKER
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards