SK samenvatting hoofdstuk 10

advertisement
SK samenvatting hoofdstuk 10
Je hebt energie nodig om bindingen te breken
Exotherm
Endotherm
Exotherme reactie geeft energie af
Endotherme reactie neemt energie op
Fase overgangen zoals smelten, verdampen en sublimeren zijn endotherm. Stollen,
condenseren en rijpen zijn exotherm.
Het energie-effect ΔE is het verschil tussen begin en eindniveau.
Endotherm: eind hoger dan beginniveau
Exotherm: eind lager dan beginniveau
Als ΔE van een proces +a kJ is, dan is het ΔE van het omgekeerde proces –a kJ.
Activeringsenergie Eact is de energie die nodig is om een reactie op gang te zetten.
Overgangs/geactiveerde toestand: door Eact toe te voegen komen de beginstoffen in
een geactiveerde toestand en dan beginnen ze te reageren en worden
reactieproducten gevormd. Het is de hoogste energie toestand in een energie
diagram.
Een katalysator verlaagt de energieberg zodat je minder ΔE nodig hebt en zo de
reactiesnelheid hoger is.
In de evenwichtstoestand geldt:
o De reacties lopen even snel, s1 = s2
o De concentraties van de aanwezige stoffen veranderen niet
Insteltijd: tijd tot het evenwicht er is
Hangt af van:
o Soort reactie
o Concentratie
o Verdelingsgraad
o Temperatuur
o Katalysator
Concentratiebreuk: in evenwichtstoestand constant
S2 is eerst 0, want je hebt nog geen 2NH3 (g). de3 stoffen warmee je begint staan
voor de pijl.
De lijnen hoeven niet bij elkaar te komen. De hoeveelheid stof in mol hoeft niet gelijk
te zijn bij een evenwicht.
Evenwicht ligt links: de concentraties links van de pijl zijn groter dan rechts.
K= evenwichtsconstante
K<0 , evenwicht ligt links
K>0, evenwicht ligt rechts
Toestanden erbij zetten want alleen bij (g) en (aq) kan je spreken van een
concentratie.
Voorbeeld
K= afhankelijk van de manier waarop je de reactievergelijking schrijft.
In evenwichtstoestand geldt de evenwichtsvoorwaarde:
Concentratiebreuk = K
Druk van een gas is rechtevenredig met de concentratie
Concentratie gas is groot  druk gas is groot.
Partiele druk: bijdrage van een afzonderlijk gas op de totale druk
Kp = partiele drukbreuk (zie tabel 51)
Druk van gas is makkelijker te meten dan de concentratie.
Concentratiebreuk > K  neerslag
Concentratiebreuk < of = K  GEEN neerslag
Verstoring van een evenwicht: de heen en teruggaande reacties hebben niet
dezelfde snelheid, de concentraties blijven veranderen.
Je kunt een stof toevoegen, volume verkleinen of warmer of kouder maken. als je
het warmer maakt dan is de endotherme reactie in het voordeel, als je het kouder
maakt de exotherme reactie.
Verdelingsevenwicht is een heterogeen evenwicht.
Kv is verdelingsconstante
Jood in water en wasbenzine
Ander heterogeen evenwicht is evenwicht bij verzadigde zoutoplossingen
Ks is oplosbaarheidsproduct (zie tabel 46)
S betekent: solubility, oplosbaarheid
Download