BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENISVAN GENT 1969

advertisement
BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN GENT
1969 – 1992
door René De Herdt, Johan Vannieuwenhuyse, Marie Christine Laleman
Auteur(s)
Titel
100 jaar Crombeen
Leeuwstraat-Gent
100 jaar Glorieux-Instituut
Oostakker
Uitgave
Gent, 1988, 38 blz.
Commentaar
Geïllustreerd
Rubricering
Oostakker, 1987, 212 blz.
Hedendaagse Tijd
100 Jaar Vooruit
Gent, 6 oktober 1984, 47
blz.
150 jaar ingenieursopleiding
aan de Rijksuniversiteit Gent
(18351985),
R.U.G. Faculteit van de
Toegepaste
Wetenschappen, Gent,
1986, 368 blz.
Gent, 1984, 168 blz.
Stefaan Modest Glorieux (Sint-Denijs, 1802 - Smetlede, 1872)
stichtte een broedergemeenschap te Ronse onder de naam Broeders
van Goede Werken. Op de vraag van de markiezin de Courtebourne
openden de broeders in 1887 een school op de Slotendries te
Oostakker. Geïllustreerd. Zie ook de kataloog van de tentoonstelling
100 jaar Glorieux, Oostakker, 1988, z.p.
Feestbijlage van De Morgen-Vooruit en De Antwerpse Morgen,
uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van
Vooruit. H. BALTHAZAR en B. VAN DE VOORDE geven onder de
titel „En thans zenden wij u de wereld in Vooruit, blad voor 't volk."
een overzicht van de geschiedenis van Vooruit waarvan het eerste
nummer verscheen op 31 augustus 1884. F. UYTTERHAEGEN gaat
in op de processen en veroordelingen die deze beginnende
dissidente krant opliep. G. PRAET onderstreept de culturele rol van
de krant, terwijl C. VAN DER POEL en J. LOOTENS op interview
gaan bij de vroegere Vooruit-medewerkster Louise Baetslé. Rijk
geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Gedenkboek samengesteld naar aanleiding van het 150-jarig
bestaan van het kollege. Het bevat, naast vele herinneringen aan het
vroegere kollegeleven, een schoolhistoriek van L. BROUWERS (p.
31-43) en artikels over het kollege en de Vlaamse zaak van L. DE
GRAUWE (p. 79-83) en over de jezuïeten en de politiek in de 19de
eeuw van F. VAN DEN KERKHOVE (p. 101-107). Geïllustreerd.
Brochure naar aanleiding van de viering van het 250-jarig bestaan
van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van het gewest Gent op
26 oktober 1Tekst door R. VAN EENOO. Op 31 oktober 1729 werd
de Kamer van Koophandel opgericht. Ze kende een niet
onbelangrijke rol o.m. als adviesorgaan van de regering (1830-1875)
en als raadgevende commissie van de gemeenteraad (1875-1920).
Vooral bij de uitbreiding van de Gentse haven liet ze haar
tussenkomst gelden. Sinds 1920 is ze een onafhankelijke tolk der
Hedendaagse Tijd
150 jaar Sint-Barbaracollege
Gent 1833-1983
1729-1979. Kamer van
Koophandel en Nijverheid
van het Gewest Gent
Kamer van Koophandel en
Nijverheid van het Gewest
Gent, Gent, 1979, 79 blz.,
geïllustreerd.
Hedendaagse tijd
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijden
1805-1980. 175 Jaar Gentse
Brandweer.
Gent, 1980, 83 blz.,
geillustreerd.
1911 : Centrales Electriques
des Flandres
Berichtenblad. Gentse
Vereniging voor
Scriptophilie, jg. 3, (1984),
nr. 3, p. 3-9.
25 jaar Stedelijke Instituten
voor Paramedisch Onderwijs
Gent, 1984, 120 blz.
30 jaar Transmissiecentrum.
Stad Gent Politie
40 jaar Gentse
oratoriumvereniging,
Gent, 1990, 17 blz.
550 jaar schietspelen van de
Sint-Jorisgilde, (Het Toreken),
7 bruggen. Historiek en
restauratie van zeven Gentse
Leiebruggen
handels- en nijverheidskringen. Met lijst van voorzitters sinds 1804.
Branden en brandbestrijding te Gent sinds het Ancien Reg,:me. Een
permanent brandweerkorps werd mogelijk door het keizerlijk dekreet
van 2 februari 1Oorspronkelijk lag dit korps in het Kapucijnenklooster,
nadien in het gebouw op de hoek Hoogpoort-Schepenhuisstraat.
Vervolgens betrok men het Geraard de Duivelsteen en in 1891 werd
de brandweerdienst overgeplaatst naar de Academiestraat. Een van
de grootste 19de-eeuwse brandrampen was de brand van de fabriek
Van der Waeren-Paridoen, die ondergebracht was in het klooster van
de paters Augustijnen. Vanaf 1900 kan men het wel en wee van het
Gentse brandweerkorps in kroniekvorm volgen. De grote branden in
de 20ste eeuw worden uit de krant beschreven (Stapelhuis, 1919 ,:
Nieuw Circus, 1920 ,: Justitiepaleis, 1926 ,: Gentse Wintervelodroom,
1962). Met bijlagen : lijst der korpsbevelhebbers, taak en organisatie
van de stedelijke brandweerdienst (1971) ,: brandpreventie,
materieel, reorganisatie en uitbouw ,: brandrampen door de eeuwen
heen ,: statistieken van hulpverlening ,: appel der doden en
vermisten.
In 1911 kwam de N.V. Centrales Electriques des Flandres tot stand
met de oorspronkelijke bedoeling de Gentse randgemeenten van
licht en drijfkracht te voorzien : reeds in 1912 worden zes gemeenten
bevoorraad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaan de aansluitingen
onverminderd verder. Oorspronkelijk was de elektrische stroom
afkomstig van kleine plaatselijke voortbrengers die rechtstreeks aan
de bevolking leverden. Eerst in 1913 volgt de bouw van een
elektriciteitscentrale te Langerbrugge, die op 21 maart 1914 in dienst
komt. Gebombardeerd door de vijand wordt ze opnieuw opgestart in
1918. In 1928 smelt de Centrales Electriques des Flandres samen
met de in 1903 gestichte Société d'Electricité du Brabant, onder de
nieuwe naam Elektrische Centralen voor Vlaanderen en Brabant.
Geïllustreerd.
Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
stedelijk Hoger en het Stedelijk Sekundair Instituut voor
Paramedische Beroepen. Met woord vooraf van P. VAN EECKHAUT
en illustraties.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
42, (1988), p. 90-91.
Gent, 1990, 18 blz.
Geïllustreerd
Gent, 1987, 134 blz.
Naar aanleiding van de restauratie van enige Leiebruggen in 19861987 vond een tentoonstelling plaats. De begeleidende publicatie
bevat een inleidend hoofdstuk over bruggenbouw, gedetailleerde
bouwgeschiedenissen van zeven Leiebruggen (Recollettenbrug,
Heemkunde en Folklore
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Hedendaagse Tijd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
75 Jaar „Aero Club des
Flandres" - „Ghent Aviation
Club".
800 Jaar Gravensteen,.
Catalogus, 5 blz.
A.A. Gent 1864-1989
Gent, 1989, z.blz.
Achilles Mussche. Leven en
werk
Gent, 1984, 23 blz.
Actief in archief Huldeboek
Hilda Coppejans-Desmedt
Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief en
Documentatiewezen.
Archiefkunde, 4,
Antwerpen, 1989, 205 blz.
Gent, 1980, 31 blz.,
geïllustreerd
Predikherenbrug, Sint-Michielsbrug, Grasbrug, Vleeshuisbrug,
Zuivelbrug en Krommewalbrug) en toelichtingen bij de recent
uitgevoerde restauraties. Met illustraties. Zie ook LALEMAN M.C.,
Kom over de brug. De Gentse Leiebruggen in Toerisme in OostVlaanderen, 36, (1987), nr. 1, p. 12-16.
Een overzicht van de geschiedenis van deze vliegclub naar
aanleiding van een tentoonstelling (maart-april 1977).
Brochure uitgegeven door de Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie van de Stad Gent als handleiding bij een bezoek
aan het 's Gravensteen. Na een overzicht van wat diverse
opgravingen reeds opleverden, kan men vernemen dat Filips van de
Elzas in 1180 het grafelijk paleis grondig liet wijzigen. Toch verbleven
de graven hier niet voortdurend. Een kastelein oefende meestal
toezicht uit over het gebouw. Zeer belangrijk was de oprichting van
een grafelijk muntatelier ca. 1353 binnen de omheining. Nadat de
graaf het steen definitief had verlaten, paste men de gebouwen aan
voor een nieuwe funktie : vergaderplaats van de Raad van
Vlaanderen en nadien van het Leenhof van de Oudburg. Beide
instellingen hadden een juridische bevoegdheid zodat ze beschikten
over een aangepaste infrastruktuur : kerker, gevangenissen en
vergeetput. Op het einde van de 18de eeuw, toen de oude gerechtsen bestuursorganen waren afgeschaft kreeg het gebouw een nieuwe
bestemming : katoenspinnerij, konstruktieatelier. In 1887 werd het
steen door de Stad aangekocht. De restauratie zou in 1913 volledig
beëindigd zijn. Daarna volgen nog wetenswaardigheden over de
rechtspraak die werd uitgeoefend in het 's Gravensteen
Geïllustreerd
Brochure naar aanleiding van de Mussche-herdenking op 4 februari
1984. Met bijdragen van R. LANCKROCK, E. PAREZ, L. DE
BACKER en J. NOTTE. Mussche (Gent, 1896-1974) werd
achtereenvolgens onderwijzer, leraar en inspekteur. Daarnaast was
hij op zowat alle vlakken van de literatuur aktief. Geïllustreerd. Sinds
deze brochure verschenen nog : L. DE BACKER - DE
VLEESCHAUWER, Achilles Mussche als mens in VANDER
MOTTEN J.P. (ed.), Elizabethan and modern studies presented to
professor Willem Schrickx on the occasion of his retirement, (R.U.G.
Seminarie voor Engelse en Amerikaanse literatuur), Gent, 1985, p.
75-83 en R. VAN ELSLANDER, Achilles Mussche als letterkundige
in o.c., p. 277-285.
Hilda Coppejans (Gent, 1924) studeerde geschiedenis aan de R.U.G.
Van 1958 tot 1968 was ze achtereenvolgens als archivarispaleograaf en werkleider en van 1977 tot 1989 als
departementshoofd verbonden aan het Rijksarchief te Gent. Met foto
van de gevierde, voorwoord door de voorzitter van de sektie
Heemkunde
Gebouwen en stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografische nota's en
biografieën
Biografieën
Archieven van de V.V.B.A.D. J. VERHELST en bio-bibliografie door
M. NUYTTENS.
Adolphe Quetelet, 17961874. (Hommages et
contributions).
Adolphe Quetelet, 17961874. Recueil des travaux et
contributions présentés en
1974 en hommage à son rôle
de statisticien.
Adolphe Quetelet, l'oeuvre
sociologique et
démographique. Choix de
textes.
Aflaatbrief te Gent gegeven.
(Inventaire Archéologique Fiche nr. 103),
Akademische proefschriften
over de geschiedenis van de
Provincie Oost-Vlaanderen
en het Graafschap
Vlaanderen. Systematisch
overzicht van de licentiaatsen doctoraatsverhandelingen
voorgelegd aan de secties
geschiedenis van de
Belgische universiteiten
(1971-1980) in “ Uit velerlei
eeuwen. Historische en
kunsthistorische bijdragen”.
Aktieplan Patershol
Alfabetische lijst van de
tijdschriften gedeponeerd in
Palais des Académies,
(Mémorial Adolphe
Quetelet, 2), Brussel, 1975,
60 blz.
Ministère des Affaires
Economiques. Mémorial
Adolphe Quetelet, 3),
Brussel, 1975, 158 blz.
Biografische artikels en
nota's
Centre d'étude de la
population et de la famille),
Brussel, 1974, 183 blz.
Biografische artikels en
nota's
Biografische artikels en
nota's
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 5, (1982), p. 245246
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 18, Gent, 1982, p. 75104.
Bespreking van een aflaatbrief van 3 januari 1516 (gedrukt bij de
Gentse boekdrukker Pieter de Keysere), uitgegeven ten bate van de
opbouw van de St.-Pieterskerk te Rome. Geïllustreerd.
Dit overzicht werd samengesteld door W. BLONDEEL, M. BOONE en
E. DHONT. Vele van de proefschriften, alhoewel ze vaak een
algemeen onderwerp behandelen, kunnen een genuanceerde kijk
geven op het historisch gebeuren in Gent. Specifiek voor Gent zijn
belangrijk (enkel die proefschriften worden vermeld die voorheen nog
niet werden opgenomen)
Moderne tijden
Gent, 1980, 30 blz.,
geïllustreerd.
Brochure die het herstelplan van de historische en architektonische
erg waardevolle Patersholwijk toelicht. Op p. 5-11 een historische
schets van de wijk Patershol, welke zijn middeleeuwse struktuur
grotendeels in het stratenpatroon heeft bewaard. Tijdens de
verschillende eeuwen lag de nadruk in deze wijk afwisselend in een
woonfunctie voor ambachtslui (leertouwers), godsdienstige funktie
(Drongen Hof, Geschoeide Karmelieten), administratieve funktie
(Gravensteen). In de 19de eeuw was een industriële invloed
merkbaar en vanaf 1880 werd de wijk bewoond door lagere
bevolkingsklassen. Vanaf 1947 is er sprake van renovatie. De
brochure geeft tevens een overzicht van wat de verschillende
instanties doen voor deze wijk ,: nuttige adressen en een
voorontwerp van beschermingslijst (20 september 1979)
Deze derde uitgave werd samengesteld door de bruikleendienst
„externe diensten" o.l.v. D. CROMMAR-COUVREUR. De informatie-
Gebouwen en stadsbeeld
Centrale Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit, 1976, 243
Licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Inventarissen,
bibliografieën,
de universitaire diensten en
de externe leeszalen.
blz.
Anna De Weert - Cogen
(1867-1950)
Arbeid in veelvoud. Een
huldeboek aangeboden aan
prof. dr. J. Craeybeckx en
prof. dr. E. Scholliers van de
Vrije Universiteit Brussel,
Archeologisch onderzoek in
de Gouvernementstraat
Aspecten van het "Verzet"
tijdens de Tweede
Wereldoorlog
Aspecten van Oostvlaamse
gemeenten
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 10, 2 blz.
V.U.B., Brussel, 1988, 335
blz.
Beeldhouwer Leon Sarteel
herdacht.
Beiaardfestival
Ghendtsche Tydinghen, jg.
8, (1979), p. 341-342
Gent, 1983, 30 blz.
Beklach van de Dulle Griete
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 159-163.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, nr. 46, (15
juni 1984), 9 blz.
Gent, (1980), 65 blz.,
geïllustreerd.
Beknopte geschiedenis van
het Oude Gentbrugge
België 150, wetenschap en
techniek
Benedictus en zijn monniken
in de Nederlanden
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 4, p. 6-7.
Bijlokemuseum. 8 Mei
Komitee), Gent, 1990, 27
blz.
Gent, 1986, 130 blz.
Gent, 1980, 3 dln, rijk
geïllustreerd, 276, 381 en
428 blz.
verwerking geschiedde door M. LAGASSE-VERPLANKEN. Het is
een belangrijk werkdocument dat samen met de topografische lijst
(zie nr. 10) en de centrale tijdschriftencatalogi (zie nrs. 3 en 4) de
tijdschriftenverzameling van de Gentse Rijksuniversiteit voor de belangstellende toegankelijk maakt.
Nicht van de schilder Felix Cogen, die schilderde in het voetspoor
van E. Claus. Geïllustreerd.
De historici Jan Craeybeckx (Ekeren, 1923) en Etienne Scholliers
(Gentbrugge, 1922) studeerden en startten hun universitaire carrière
aan de R.U.G. Met voorwoord door de rector van de- V.U.B. S.
LOCCUFIER, ten geleide door E. WITTE en J. HANNES en
biobibliografieën van de afscheidnemende professoren.
regentenlijsten, catalogi
Biografieën
Biografieën
Archeologie
Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Tentoonstelling. Verschillende heemkringen uit Oost-Vlaanderen
stelden in het Bijlokemuseum een aantal aspecten uit hun
werkgebied voor. Onder meer vindt men in de catalogus de
heemkundige kringen Dronghine op p. 23-27, Land van Rode op p.
36-41, Oost-Oudburg op p. 65-71 en Scheldeveld op p. 79-90.
Biografisch schets van Leon Sarteel (Gent, 1882-1942).
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Deze brochure, uitgegeven door het Gents Stadsbestuur ter
gelegenheid van het heringebruik nemen van de Gentse beiaard,
bevat een klokken- en beiaardhistoriek, een lijst van
stadsbeiaardiers, een tabel waarin de samenstelling van de beiaard
na de restauratie van 1981. Geïllustreerd.
Tekst van een lied uit 1745.
Catalogus van de zeer interessante tentoonstelling die werd ingericht
door prof. ir. J.B. Quintyn van het Museum Wetenschap en Techniek
van de Rijksuniversiteit Gent van 3 februari tot 30 maart 1Met de
bespreking van een aantal diorama's waarin Gent of Gentse figuren
en wetenschapslui op het voorplan komen : Lieven Bauwens, Karel
Van Huithem ,: J.-F. Kluyskens ,: A. Quetelet ,: J. Plateau ,: A.
Burggraeve ,: F. Van Rysselberghe ,: F. Donny ,: Leo Hendrik
Baakeland ,: G. Sarton enz.
De catalogus van de majestueuze tentoonstelling (Centrum voor
Kunst en Cultuur, Sint-Pietersabdij, Gent, 25 oktober 1980 - 4 januari
1981) werd onderverdeeld in 3 dln., nl. dl. 1 : Benedictus in de
Nederlanden,: dl. 2 : Afonniken en moniales in de Nederlanden,: dl.
Biografische artikels en
nota's
Kunst en Kultuur
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde
Kunst en Kultuur
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Beschermde Monumenten,
Landschappen,
Stadsgezichten en
Dorpsgezichten
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1980, p. 155-236.
Beschermde monumenten,
landschappen,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
(Kultuurpatrimonium), jg.
36, (1982), Gent, 1983, p.
125-160.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 149-191.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
40, (1986), p. 125-280.
Beschermde monumenten,
landschappen,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Beschermde monumenten,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Biographie Nationale. t. 43
Académie Royale des
Sciences, des Lettres et
des Beaux-arts de
3 : Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden. Deze
catalogus bevat vanzelfsprekend heel wat gegevens over de Gentse
Benedictijner- en ook andere abdijen
Beschrijving en bespreking van het Bijlokecomplex en de omgeving
naar de Coupure toe ; van de Blekersdijk, gelegen tussen de
Minnemeersbrug en de Ham, met de splitsing halfweg de Leie en de
Reke ; het interieur en het exterieur van het gebouw, Recolettenlei
nr. 33, gelegen aan de Leie tegenover het Gerechtshof ; de
plantentuin Michel Tierry, gelegen in het Berouw, begrepen tussen
de Tolhuislaan en de Vogelenzang ; het huis Serpentstraat 8-10 (a)
en de Serpent-straat (b), gelegen tussen de Onderstraat en de
Vrijdagmarkt ; de Sint-Annakerk met haar omgeving ; het Jacob van
Arteveldeplein en een gedeelte van de Nieuwenbosstraat ; 18de
eeuwse poortgebouw in de Turrepoortsteeg en het geheel gevormd
door het herenhuis Hoogstraat 11 met tuin en de koetspoort van het
herenhuis Holstraat 19-29 met de tuin ; de infirmerie bij het oude
kloostercomplex van de Geschoeide Karmelieten in de wijk
Patershol, Trommelstraat nr. 1 ; het nieuwe spreekhuis, de vroegere
ontvangstkamers en de gewezen woning van de Prior, Lange
Steenstraat nrs. 14-16-18 ; het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de
toegangspoort, het park, de omwalling te Gentbrugge.
Voor Gent wordt de bescherming besproken van het voormalig
Bisschoppelijk Seminarie, van het „Hoge Huis" of
gouverneurswoning, Prooststraat 1, en van het hoevecomplex
„Westveld", West-veldstraat 21 te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.
Te Gent werden geklasseerd : het Feestlokaal Vooruit, SintPietersnieuwstraat 23 ; de Sint-Michielsbrug ; woning, Drongendorp
15-16, bij de herberg Sint-Anthone te Drongen ; afspanning In Den
Groenen Staeck met omgeving, Groenestaakstraat 70 te Mariakerke.
In 1986 werden in de provincie Oost-Vlaanderen 53 monumenten
beschermd. Hiervan bevinden zich er zeven te Gent, nl. de
voormalige Vismijn ; de winkelwoning (met interieurs) Korte Munt 3 ;
het hotel Van Goethem, Ingelandgat 4 ; het voormalige hotel Vanden
Meersche, huidig moederhuis van de zusters der Kindsheid Jesu,
Nederpolder 1 ; de Koninklijke Nederlandse Schouwburg ; het
kasteel De Campagne, Gijzelstraat 12 (Drongen). Anderzijds werden
ook drie dorps- en stadsgezichten beschermd, nl. de oorspronkelijke
gesloten binnenplaatsen en de binnenplaats bij de oostvleugel van
het voormalig klooster van Deinze ; de geplaveide binnenplaats en
de binnenplaats aan de dienstvleugel van het voormalige hotel
Vanden Meersche, Nederpolder 1 ; de dorpskom te Sint-DenijsWestrem. Telkens met korte bespreking. Geïllustreerd.
Voor Gent werden opgenomen : de geneesheer en hoogleraar Jacob
van Breda, 1788-1867, (143-146); de bisschop Honoré Coppieters,
1874-1947, (220-223); de journalist en politikus Auguste Couvreur,
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Belgique, Brussel, 19831984, 790 kol.
Biographie Nationale. t. 44
Académie Royale des
Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de
Belgique, Brussel, 19851986, 780 kol.
Bouwen door de eeuwen
heen Inventaris van het
cultuurbezit in België.
Architectuur. 4 na-nd. Stad
Gent,
Rijksdienst voor
Monumenten- en
Landschapszorg, Gent,
1976-1982, 5 dln., LIII +
677, LXXVIII + 647,
LXXVII, I642, LXXXVII +
445, LX 537 blz.
Stad Gent. Aluseum Arnold
Vander Haeghen.
Catalogus van de
tentoonstelling juli-augustus
1979, Gent, 1979, 41 blz.
Britten en Amerikanen in
Gent. Het vredesverdrag van
1814.
Campo Santo. SintAmandsberg. 25 oktober
1986,
Gent, 1986, z.p.
Carlos Wyffels.
Miscellanea archivistica et
historica, (Archief- en
Bibliotheekwezen in België.
Extranummer 27), Brussel,
1987, XXXI + 576 blz.
Carmen Dionyse International
Gent, 1981, 92 blz.
1827-1894, (227-235) ; de beeldhouwster Louise Haerens, 18841961, (450-454); de beeldhouwer George Minne, 1866-1941, (528539).
Voor Gent werden opgenomen : de etser en kunstschilder Jules de
Bruycker, 1870-1945, (130-140); de ingenieur en hoogleraar Robert
van Cauwenberghe, 1883-1958, (179-197); de musikus Désiré
Defauw, 1885-1960, (390-394); de komponist en orkestleider
JeanBaptiste van den Eeden, 1842-1917, (431-443); de geneesheer
en schrijver Albert Guéquier, 1870-1901, (583-590); de komponist
Charles Hanssens, 1802-1871, (597-605); de schrijfster Frederica
Loveling, 1834-1875, (687-692); de kunstschilder en graveur Frans
Masereel, 1899-1972, (706-732).
Snelinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent en de
fusiegemeenten, met illustraties en fotoinventaris.
De Vrede van Gent die werd gesloten op 24 december 1814
betekende een wederzijdse verzaking aan de vijandelijkheden tussen
de Verenigde Staten en Engeland. Aan de hand van een honderdtal
nummers wordt een beeld opgehangen van de twee partijen, van
Gent rond 1814 met de onderhandelingsplaatsen, van de eigenlijke
onderhandelingen, de ondertekening en de feestelijkheden en
tenslotte van de herdenkingen van de 100- en 150-jarige
ondertekening van de Vrede.
Deze brochure, uitgegeven door het Beschermkomitee Campo
Santo, bevat een korte biografische situering van acht architekten :
Henricus D.E. Van Overstraeten (1818-1849) ; Mathias Josephus
Wolters (1793-1859) ; Ludovicus J.A. Roelandt (1786-1864) ; L.Fr.M.
Minard (1801-1875) ; Louis Martial Adrien Cloquet (1849-1920) ;
Joannes Alphonsius Rooms (1864 - 1947) ; Valentinus Vaerwyck
(1882-1959) ; Eduard Antoon Marie Rooms (1899-1974).
Geïllustreerd.
Van 1948 tot 1958 was Wyffels aan het Rijksarchief te Gent
verbonden. In 1958 werd hij benoemd tot konservator met
inspektieopdracht en in 1969 tot Algemene Rijksarchivaris. Het boek
bevat een biografische schets door E. PERSOONS, een bibliografie
van de afscheidnemende archivaris en een keuze uit zijn
archivalische en historische artikelen. Tegelijk met dit boek
verscheen Miscellanea Carlos Wyffels Archief- en Bibliotheekwezen
in België, LVII, (1986) nr. 1-2, 454 blz., en Album Carlos Wyffels
aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel,
1987, XL 573 blz.
Catalogus van een tentoonstelling die werd gehouden van 13 juni tot
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Heemkunde, volkskunde
Biografieën
Kunst en Kultuur
Catalogus
Gent, 1977, 40 blz.
Centrale catalogus van de
Congresliteratuur (colloquia,
congressen, symposia e.d.).
Centrale
tijdschriftencatalogus van de
Rijksuniversiteit te Gent.
Alfabetische register op naam
van de instellingen.
Centrale
tijdschriftencatalogus van de
Rijksuniversiteit te Gent.
Centrale Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit, Gent,
1973, 133 blz.
Uitgaven van de Centrale
Bibliotheek), Gent, 1975,
158 blz.
China. Cultuur vroeger en nu,
Gent, 1979, 324 blz., rijk
geïllustreerd.
Constant Montald
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 4, p. 195200.
Gent, 1982, 150 blz.
Cyriel Buysse 1859-1932.
Album samengesteld ter
gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van zijn overlijden
Cyriel Buysse 1859-1932.
Herdenkingstentoonstelling
naar aanleiding van de
vijftigste verjaardag van zijn
overlijden
Das Protokollbuch der
Niederländischen
Reformierten Gemeinde zu
Frankfurt am Main 15701581, bewerkt en uitgegeven
door H. MEINERT en W.
DAHMER.
Uitgave van de Centrale
Bibliotheek), 3 dln., Gent,
1977, 1245 blz.
Gent, 1982.
Frankfurt/Main, 1977, 406
blz.
13 september 1981 in het Centrum voor Kunst en Kultuur, gewijd aan
de Gentse keramiekkunstenares Carmen Dionyse (° Gent, 1921) en
haar vrienden-kunstenaars. Rijk geïllustreerd.
In deze catalogus van een tentoonstelling (februari-maart 1977) geeft
J. Quintyn een bondige levensschets van zesentwintig „Gentenaars"
die als ontdekker of uitvinder een wereldfaam verworven hebben.
Samengesteld door de catalografische dienst van de Centrale
Bibliotheek o.l.v. E. WILLE. De informatieverwerking geschiedde
door M. LAGASSE-VERPLANKEN.
Het register slaat op de titels opgenomen in de Centrale
tijdschriftencatalogus, zowel in het basiswerk (1974) als in het
supplement van 1974. Enkel de naam van de instelling, die in de titel
van het tijdschrift voorkomt werd opgenomen. Samengesteld door de
catalogeerdienst o.l.v. E. WILLE.
Bevat in principe alle tijdschriften (het begrip tijdschrift werd zeer ruim
geinterpreteerd) aanwezig in de universitaire diensten. Deze
catalogus bevat niet: verslagen van congressen, almanakken en
dagbladen. Opgesteld o.l.v. E. WILLE.
Catalogus van de tentoonstelling die van 8 december 1979 tot 27
januari 1980 in het Centrum voor Kunst en Cultuur werd
georganiseerd. De bespreking van het Oude China gebeurt door N.
DE BISSCOP, van het Nieuwe China door F. UYTTERHAEGEN. Een
belangrijk aantal besproken voorwerpen behoort tot de vroegere
verzameling Dr. Spruyt, welke zich heden in het Museum A. Vander
Haeghen te Gent bevindt
Reproduktie van een artikel door P. KLUYSKENS over de Gentse
kunstschilder Montald (1862-1944) die in 1886 de prestigieuze Prijs
van Rome won. Met foto van de kunstenaar.
Het album is chronologisch opgevat en behandelt achtereenvolgens :
jeugdjaren te Nevele ; doorbraak naar het naturalisme ; realistische
vertelkunst ; rondom een controversiële viering ; Buysse zeventig.
Met naamregister. Rijk geïllustreerd.
Catalogus met 367 nummers van een herdenkingstentoonstelling
opgericht in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
te Antwerpen (18 september - 17 oktober 1982) en in de Generale
Bankmaatschappij te Gent (5 - 28 november 1982), 26 blz.
De kerkraadsprotocollen van de Nederlandse
vluchtelingengemeenten op vreemde bodem bevatten niet zelden
belangrijke informatie betreffende het protestantisme in onze
gewesten in de zestiende eeuw. Naast de protocollen van de
Nederlandse Kerk in Londen, uitgegeven door A. Van Schelven en A.
Kuyper beschikken we thans ook over deze van Frankfurt am Main,
uitgegeven in een verzorgde editie. De leden van de
Vluchtelingenkerk waren bijna uitsluitend afkomstig uit de Zuidelijke
Nederlanden, enkelen onder hen kwamen uit Gent.
Heemkunde
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Kunst en Kultuur
Biografische nota's en
biografieën
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
De Abdij van Onze Lieve
Vrouw Ten Bosch. L'Abbaye
de Notre Dame de „Ten
Bosch". Le Nouveau-Bois à
Gand. De Nieuwenbosch te
Gent.
De Art Nouveau
Het Mandelboekje. Le
Carnet du Dizeau), juni
1977, 23 blz.
De Dulle Griete
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 1, p. 28-29.
De eerste groep van SintMartens-Latem 1889-1914
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van
België), Brussel, 1988, 215
blz.
Marka, 72-73, (1984), p. 512.
De Galerij Campo-Santo te
Mariakerke
De Gentenaars en hun Belfort
Verzameling uit het
Museum voor Sierkunst te
Gent, Gent, 1981, 80 blz.
Museum voor Volkskunde,
Gent), Gent, 1985, 135 blz.
In het decembernummer van 1976 werden de geschiedenis van de
abdij Ten Bosch en de vestiging ervan te Lokeren (Oudenbosch) en
in het maartnummer van 1977 de overblijfselen van de vestiging te
Heusden (Nieuwenbosch) besproken. In het juninummer worden
iconografische elementen in verband met de vestiging te Gent
belicht. Geïllustreerd.
Catalogus door L. DAENENS van de Art Nouveau-verzameling
aanwezig in het Museum voor Sierkunst. De basis van de Art
Nouveau-verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent was
een doelgerichte verwervingspolitiek na de oprichting van het
museum in 1903. Er kwam, o.m. onder de stimulerende leiding van
konservator Armand Heins (1856-1938) een schitterende kollektie
van tweehonderd Art Nouveau-voorwerpen bijeen. Vanaf omstreeks
1930 werd de aktieve aankooppolitiek van eigentijdse
kunstvoorwerpen verlaten. Door allerlei toestanden was de
oorspronkelijke verzameling ca. 1974 tot de helft gedaald. Sindsdien
werd de kollektie opnieuw uitgebreid tot ongeveer honderdvijftig
voorwerpen. Rijk geïllustreerd.
Weergave van de fiche die door Hermann VAN DUYSE voor de
Inventaire Archéologique - Fiche nr. 15 werd opgesteld onder de
rubriek Wapens - Klein Plaatsje genoemd Wanckins Aerde bij de
Vrijdagmarkt - XVe eeuw. Dulle Griete is de naam van een grote
bombarde die zich op de Vrijdagmarkt bevindt. Men veronderstelt dat
ze zou gediend hebben bij de belegering van Oudenaarde in 1452 en
met het ander oorlogsmateriaal dat opgesteld stond voor de stad,
zou achtergelaten zijn door de Gentenaars toen Filips de Goede de
stad ter hulp snelde. Geïllustreerd.
Met als centrale figuren George Minne en Karel van de Woestijne
vormde er zich rond 1900 een kunstenaarsgroep te Latem. De
landelijke natuur en bevolking inspireerden de groepsleden tot
religieus-poëtische kunstwerken. Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Na de opheffing van de konfessionele begraafplaatsen lieten vele
Gentse katholieken zich in Mariakerke begraven. Eén der zijden van
deze begraafplaats is afgesloten door een gaanderij, die twintig
grafkelders omvat op naam van het bisdom, van diverse
kloosterorden en private families.
Catalogus horend bij de gelijknamige tentoonstelling die werd
opgezet tijdens de Gentse Feesten 1985 naar aanleiding van het
beëindigen van de restauratie van het Gentse belfort met teksten
door B. BAILLIEUL, Y. HOLLEBOSCH - VAN RECK, R. VAN DE
WALLE en G. VAN DOORNE. Achtereenvolgens gaat de aandacht
naar het Belfort als symbool van Gent ; de geschiedenis van het
Belfort, van de draak, van Klokke Roeland en van de beiaard ; het
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De Gentse beluiken
De Gentse Schelde.
De gevel van het
Lakenmetershuis
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1983, 32 blz.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 28, (1979),
nr. 6, p. 25-34,
geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 3, p. 137138.
De grafzerk van Huybrecht
van Eyck, (Inventaire
Archéologique. Fiche nr. 73),
De grote klok van het belfort
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 6, (1982), p. 310312.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 6, p. 318320.
De handboogmaatschappij
St. Sebastiaan Mariakerke
De Hoofdwacht op de Kouter
Marka. Notulenblad, nr. 84,
(1987), p. 1-30.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
12, (1983), p. 166-169.
De inname van Gent in 1678
en de gevolgen ervan.
Tentoonstelling.
Gent, 1978), 20 blz.
De kadastrale kaart van
Gentbrugge, volgens Popp,
midden 19de eeuw
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 34 (1981)
en nr. 35 (1981), (niet
gepagineerd).
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie.
Berichtenblad, jg. 2, (1983),
nr. 4, p. 2-11.
Brussel, 1985, 30 blz.
De katoenfabrieken te Gent
De Nederlanden uit elkaar
1566-1585. Een kijk op de
opstand
De Noordstar en Boerhaave
Gent, 1986, 41 blz.
uurwerk ; de talrijke personen die aan deze stadstoren verbonden
waren, zoals de beiaardier en de horlogemaker, de stadswachters.
Met voetnoten, selektieve bibliografie en catalogus. Rijk geïllustreerd.
Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling
betreffende de Gentse beluiken.
Het belang, het uitzicht en (le geschiedenis van de Schelde te Gent
in dit boeiend Scheldenummer.
Heemkunde en Folklore
Nederlandse versie van het artikel dat op 30 april 1904 door Prosper
CLAEYS in het Frans werd gepubliceerd in de rubriek Inventaire
Archéologique „Burgerlijke Bouwwerken - Vrijdagmarkt - XVIIIe eeuw
(1771-1772)". Geïllustreerd.
Heruitgave van de fiche die in 1898 door Alfons Van Werveke werd
opgesteld. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Weergave in het Nederlands van de fiche (Inventaire Archéologique Fiche Nr. 48) die Ernest LACQUET op 17 oktober 1897 opstelde in
het Frans over de grote klok van het Belfort in de rubriek
„Muziekinstrumenten - Gemeentelijk Belfort - XVIIe eeuw (1660)".
Het betreft hier de grootste van de zogenaamde „Triumphanten",
gegoten in 1660. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Vertaling van een fiche, gepubliceerd in de Inventaire Archéologique,
nr. 50 door P. Claeys in 1897. De Hoofdwacht diende als
onderkomen voor de keizerlijke troepen en werd gebouwd in 1738
door architect Bernard de Wilde. Geïllustreerd.
Catalogus van een beperkte tentoonstelling (59 nummers) over de
belegering en inname van Gent (4 - 12 maart) door Lodewijk XIV in
1678. In de inleiding schetst K. G. Van Acker de algemene context
en de gevolgen van deze verovering.
Kunst en Kultuur
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
Heemkunde
Bondig geschiedkundig overzicht. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Titelcatalogus bij de didaktische tentoonstelling die werd opgesteld
van 17 april - 31 mei 1985 door UFSAL te Brussel. Bespreking van
verscheidene dokumenten afkomstig van het Gentse Stadsarchief.
Bouwhistoriek van de kantoorgebouwen van de
Moderne Tijden
Gebouwen, monumenten,
n.v. Een kantoorgebouw
De Pacificatie van Gent
Tentoonstelling en
Colloquia
De Pacificatie van Gent,
1576-1976, gezien door
Michel Bracke.
De Petroleumindustrie in de
Gentse Haven, (Gentse
Haven- en Kanaalzone.
Industriële steekkaart)
G.O.V. Heraut, jg. 20, (nov.
1985), 12 blz.
De pomp op de Zandberg
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 5, p. 271273.
De Rode Verleiding. Een
eeuw socialistische affiches
Bijdragen. Museum van de
Vlaamse Sociale Strijd. Nr.
3-4). (A.M.S.A.B. -Gent)
(Provinciebestuur OostVlaanderen), Gent, 1985, 2
dln., 142 en 209 blz.
verzekeringsmaatschappij De Noordstar en Boerhaave aan de GrootBrittanniëlaan. De brochure bevat ook een voorstelling van de
activiteiten van de maatschappij. Met illustraties.
Naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van de Pacificatie
van Gent werd te Gent niet enkel een tentoonstelling gehouden maar
had tevens een wetenschappelijk colloquium plaats. Talrijke
bijdragen, zowel wetenschappelijke als welke zich richten tot een
breed publiek, verschenen in tijdschriften en bladen van zeer
gevarieerde aard. Hier volgt een keuze uit de artikels waarvan de
inhoud meer bepaald de Pacificatie van Gent zelf, ofwel de toestand
in Vlaanderen of in Gent tijdens de tweede helft van de zestiende
eeuw tot onderwerp had.
Kunstmap met de tekst van de Pacificatie van Gent, samengesteld
door J. Decavele, P. Van Peteghem, L. De Poorter, B. De Laat En R.
David. De map bevat zes lino's en één zeefdruk door M. Bracke,
twee foto's en de afdruk van een gravure.
Na een inleiding over aardolie en een historische nota over de Royal
Dutch/Shell Group en de Belgian Shell Company, volgt een
kronologisch overzicht van de oprichting en ontwikkeling van Belgian
Shell te Gent. De vestiging te Gent dateert van 1929 en in 1934 viel
de beslissing om er de eerste distillatieeenheid te bouwen. Vanaf
1935 wordt ook bitumen geproduceerd. Verdere uitbreidingen
volgden in 1947 en 1979, 1981. Er wordt tevens ingegaan op de
produktieaktiviteiten van Shell.
Weergave van de fiche die in 1899 door Prosper Claeys werd
samengesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 108 onder
de rubriek Burgerlijke Bouwwerken - Zandberg - XIXe eeuw (1810).
De beschreven pomp werd op de Zandberg geplaatst in 1810 naar
ontwerp van stadsarchitekt Pierre De Broe. De adelaar die het
monument bekroont is het werk van de Gentse beeldhouwer Charles
van Ophem. Geïllustreerd.
De Rode Verleiding werd samengesteld ter gelegenheid van de
gelijknamige tentoonstelling die plaats greep in het Centrum voor
Kunst en Cultuur (27 april - 23 juni 1985). Het eerste deel (F.
UYTTERHAEGEN ed.) omvat, na een inleiding door H. BALTHAZAR,
een overzicht van de kunsthistorische en technische evolutie van de
socialistische affiche door L. HOSTE. De affiches van de
koöperatieve worden besproken door M. VERMOTE. N. DE BEULE
bespreekt de affiches van de éénmeivieringen, terwijl G.
VANSCHOENBEEK het tema jeugdbeweging onder de loupe neemt.
D. DE WEERDT schetst het beeld van de vrouw in de socialistische
affiche. L. JANSSENS behandelt de affiches afkomstig van diverse
stromingen die zich links van de sociaaldemokratie ontwikkeld
hebben. De syndikale propaganda wordt door W. STEENHOUT in
het licht gesteld. H. GOOSSENS onderstreept het belang van de
affiche bij het antifascisme en antimilitarisme. Opnieuw W.
stadsbeeld
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Moderne Tijden
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
De Schelde in de
schilderkunst van midden
19de tot midden 20ste eeuw
De Schone Schijn. Art
Nouveau Prentkaarten
De trap van het gewezen
klooster der geschoeide
carmelieten
De vlasfabrieken te Gent
De voormalige kerk der
paters Capucijnen (nu
Protestantse tempel)
De vroegste geschiedenis en
het ontstaan van de stad
Gent,
Stadsbestuur van SintNiklaas. Stedelijk Museum
Sint-Niklaas, Sint-Niklaas,
1986, 142 blz.
Stad Gent. Culturele
Animatie, Gent, 1981, 56
blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 5, p. 255256.
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie.
Berichtenblad, jg. 2, (1983),
nr. 3, p. 3-7.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 4, p. 229231.
HMGOG, XXVI, (1972), 539
STEENHOUT heeft het over de massapsychologie en propaganda in
het Plan van de Arbeid - Plan De Man. Met kritisch apparaat. Het
tweede deel werd samengesteld door L. HOSTE en kan als een
repertorium van de affiches bewaard in het A.M.S.A.B. worden
gezien. In de inleiding daarop worden de historiek van de
A.M.S.A.B.-kollektie, de uitbreiding van het eigen bestand en de
verwerking, de restauratie en konservatie, beschrijving en de
heuristische problemen behandeld. Het repertorium wordt gevolgd
door een lijst van biografieën van de kunstenaars en indices. Beide
delen zijn zeer rijk geïllustreerd.
Op deze tentoonstelling, die van 2 maart tot 17 mei 1986 plaats
vond, werden ook Gentse Scheldegezichten en werken van Gentse
meesters getoond. Met illustraties.
Kunst, kultuur
Tentoonstellingscatalogus door Norbert POULAIN betreffende een
vijfhonderdtal prentkaarten uit de Art Nouveau-periode. Met inleiding
over de prentkaart door Frans VAN BOST. Geïllustreerd.
Vertaling van de fiche uit de Inventaire archéologique door H. VAN
DUYSE. Met illustratie.
Kunst en Kultuur
Bondig geschiedkundig overzicht. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Weergave van de fiche in 1898 opgesteld door Victor Van der
Haeghen in de rubriek Religieuze bouwwerken. Brabantdam, nr. 69 XVII eeuw (1632) voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 106.
De kerk werd gebouwd in 1632 op de plaats van de vroegere St.Christoffelkapel, welke afhing van het hospice van de volders en in
1589 aan de Capucijnen was toegewezen. Geïllustreerd.
Zoals het voor de meeste steden het geval is, weet men zeer weinig
over het ontstaan van Gent. Sinds de studies van F. BLOCKMANS (3)
(3) Blockmans F., Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302,
(Univ. Gent, Werken uitgeg. Fac. Wijsbeg. en Letteren, 85),
Antwerpen-'s-Gravenhage 1938 - Blockmans F., De twee
opeenvolgende Gentsche „portus", Handelingen van het
Genootschap „Société d'Emulation" te Brugge, LXXXII, (1939), 5283., die de „traditionele theorie" resumeerden, aangevuld met een
eigen nieuwe hypothese, zijn echter heel wat nieuwe zaken
bijgekomen in dat verband. In 1954 reeds resumeerde H. VAN
WERVEKE (4) (4) Van Werveke H., Opgravingen en navorsingen in
verband met de oudste geschiedenis van de stad Gent, Bijdragen
voor de Geschiedenis der Nederlanden, IX, (1954), 33-37. de
vernieuwingen aangebracht door A. VERHULST (5) (5) Verhuist A.,
Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de SintPieters- en
Sint-Baafsabdijen te Gent, HMGOG, VII, (1953), 1-51. en M.
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het oude Gent
Dekenij "De Kerkwijk"
Der Vrijheid laatste Hope.
Derde Colloquium voor
Nederlandse en Belgische
rechtshistorici
Marka. Notulenblad, nr. 88,
(1988), p. 1-16 en nr. 91,
(1989), p. 1-15.
Antwerpen, 1976, 125 blz.
Centrum voor
Rechtsgeschiedenis van de
Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen
en het Nederlands Centrum
GYSSELING (6) (6) Gysseling M., Gent's vroegste geschiedenis in de
spiegel van zijn plaatsnamen, Antwerpen 1954. – en enkele
resultaten van de opgravingen onder liet Gravensteen in 1951-1954.
In 1960 verscheen de opmerkelijke studie van H. VAN WERVEKE en
A. VERHULST over castrum en Oudburg (7) (7) Van Werveke H. &
Verhuist A., Castrum en Oudburg te Gent. Bijdrage tot de oudste
geschiedenis van de Vlaamse Steden, HMGOG, XIV, (1960), 3-62. -, Voor een synthese van alle nieuwe gegevens sinds BLOCKMANS
moesten we wachten tot in 1972 VERHULST A., Die Frühgeschichte
der Stadt Gent, in : Die Stadt in der europäischen Geschichte.
Festschrift Edith Ennen. Bonn-Röhrscheid 1972, blz. 108-137.
Nederlandse versie Deze bijzonder opmerkelijke studie bouwt verder
op de vroegere verworvenheden, maar verwerkt ook de resultaten
van de opgravingen te Destelbergen ondernomen door de ploeg van
S.J. DE LAET (zie daarover verder), en bevat tevens veel originele
elementen. Het resultaat is een geheel nieuwe visie op de
wordingsgeschiedenis van de stad. Een continuïteit tussen de door
DE LAET ontdekte Gallo-romeinse vicus Ganda en het latere Gent is
er niet geweest. Wel werd de in het tweede kwart van de zeventiende
eeuw gestichte Sint-Baafsabdij opgericht in of nabij de overblijfselen
van het Romeins castrum of castellum dat in de vierde eeuw bij de
vicus gebouwd werd. In de zevende eeuw bestond meer
stroomopwaarts van de Schelde, in de buurt van de huidige SintBaafskathedraal, een agrarische nederzetting, die in de vroege
negende eeuw gedeeltelijk een portus-karakter kreeg : dit zou het
oudste Gentse portus zijn. De troebelen van de tweede helft van de
negende eeuw (Noormannen) waren enerzijds de oorzaak van en
onderbreking in de ontwikkeling van het portut, en gaven anderzijds
aanleiding tot het oprichten van een nieuwe versterking op de
linkeroever van de Leie (het latere Gravensteen). Ten zuiden van dit
castrum ontstond op de beide Leie-oevers een tweede portus. dat in
de tiende eeuw al flink ontwikkeld was, terwijl het oude negendeeeuwse portza opnieuw tot ontwikkeling kwam. In de loop van de
tiende eeuw groeiden de beide kernen naar elkaar toe.
Geïllustreerd
In dit kunstboek heeft A. Gailliaerde zijn talrijke tekeningen van
Gentse monumenten en stadsgezichten omringd met historische
teksten en impressies van A. Wyffels, A. Van De Walle, R. d'Exteyl,
J. Decavele, D. Berbiers en Ginsberg.
Vijf voordrachten gehouden op het Derde Colloquium voor
Nederlandse en Belgische rechtshistorici te Antwerpen op 2 en 3 mei
1978, werden gebundeld en uitgegeven door het Centrum voor
Rechtsgeschiedenis van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen en het Nederlands Centrum voor rechtshistorische
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst en Kultuur
Biografische artikels en
nota's
voor rechtshistorische
documentatie te Den Haag.
Desteldonk vroeger
Gent, 1981, 20 blz.
Dienst van het stroomgebied
der Schelde. 1ste Directie.
Gent 1907-1982. (Ministerie
van Openbare Werken.
Bestuur der Waterwegen),
Gent, 1982, 39 blz.
Een „Aenspraek" in 1846
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 5, p. 295297.
Tentoonstelling ingericht
door het Hoger
Architectuurinstituut SintLucas in samenwerking
met het Stadsbestuur van
Gent, Gent, 1981, 223 blz.
Een eeuw zorg om
monumentenzorg.
documentatie te Den Haag. De lezers van dit tijdschrift zullen
bijzonder geïnteresseerd zijn in de bijdrage van J. Monballyu, Het
beroep tegen de vonnissen van de lagere rechtbanken bij de Raad
van Vlaanderen (1450-1550). In enkele lijnen wordt de oprichting van
de Raad van Vlaanderen die zich in 1498 definitief te Gent vestigt,
geschetst. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de verschillende
vormen van beroep (appel en reformatie) en over de wijze waarop hij
de Raad van Vlaanderen beroep kon aangetekend worden tegen
vonnissen die in lagere rechtbanken in Vlaanderen (o.a. de
schepenbank van Gent) geveld waren.Verdere bijdragen in deze
bundel zijn : G. van Dievoet, De Hervorming van het burgerlijk
procesrecht door lozef II in de Zuidelijke Nederlanden en de School
van het Natuurrecht ; P.L. Nève, Een achttiendeeeuws dossier uit
Witrem (eens Limburgs leen, later Rijksgraafschap) ; J. Drost, De
samenstelling van een Gelderse placalenlijst over de periode 17401815 ; J.A. Ankum, Wetgeving betreffende de rechtspositie van
minderjarigen in de achttiende eeuw. Het boek is te verkrijgen door
storting van 300 B.F. (f 20) op postrekening 727236 van het
Nederlands Centrum voor Rechtshistorische documentatie te
Amsterdam.
Tentoonstelling georganiseerd door het Gentse Stadsbestuur ter
gelegenheid van de plaatselijke kermis, 11-14 september 1981.
Catalogus door K. DEPOORTER en R. MERTENS, o.l.v. J.
DECAVELE. Na een inleiding over de geschiedenis van Desteldonk
volgt de bespreking van 151 nummers betreffende de historische
ontwikkeling, het dorp en de dorpssamenleving, het oorlogsverleden.
Begeleidende brochure bij een tentoonstelling door deze dienst
ingericht ter gelegenheid van haar 75-jarige werking. In korte
hoofdstukken wordt de essentie van de werking uiteengezet. Na een
overzicht van de evolutie van de organisatie van de Openbare
Werken in België, wordt de historiek geschetst van de Bijzondere
Dienst van het Stroomgebied der Schelde te Gent. Een derde
hoofdstuk geeft de historiek van de waterlopen beheerd door de
Dienst van het Stroomgebied der Schelde, nl. de Boven-Schelde,
Leie ; Kanaal Gent-Terneuzen ; Ringvaart om Gent ; Kanaal GentOostende, vak Gent-Brugge ; Afleidingskanaal van de Leie ;
Leopoldskanaal ; Dender. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Uitgave van een toespraak gehouden tijdens de tweede vergadering
van de vereniging van gewezen kulders te Gent op 10 mei 1846.
Deze catalogus met bijdragen van P. CONGS, J. VAN CLEVEN, G.
VAN DOORNE, J. JANSSENS, N. DE WAELE, L. DE VOS e.a. geeft
de historien van het Sint-Lucasonderwijs te Gent en bespreekt het
werk van de in deze instelling gevormde leerlingen. De
SintLucasschool werd opgericht omstreeks 1861 met het doel naar
het voorbeeld van het middeleeuwse gildewezen ambachtslui met
Heemkunde
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Heemkunde, volkskunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Een Gentse ACEC-afdeling
gespecialiseerd in electromechanica
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie.
Berichtenblad, jg. 2, (1983),
nr. 6, p. 3-7.
Een nagelaten notitie van
prof. Baur. Senaat 1946 1954. (Brieven en
Documenten)
Een postzegelontwerp uit
1896 van Jules Van
Biesbroeck Jr.
De Oost-Oudburg,
Jaarboek XVIII, 1981, p.
103-110.
Een stad van burgers. Gent
na de Belgische
Omwenteling, 1830-1860.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 29, (1980),
nr. 3, p. 59-66,
geïllustreerd.
Gent, 1983, 8 blz.
Een toeristische uitstap
doorheen de
Wereldtentoonstelling van
Gent op 9 augustus 1913
Een toren voor boeken 19351985. Henry van de Velde en
De Draeke, jg. 7, (1983),
vol. 1, p. 11-19.
Centrale Bibliotheek
Rijksuniversiteit Gent.
een artistieke opleiding te vormen. De eigen esthetiek van Sint-Lucas
was voor een belangrijk deel te danken aan baron J.B. Bethune, een
fervent aanhanger van de neogotische beweging. Een sterke
expansie van de school had plaats tussen 1875 en 1914, volledig in
het teken van de neogotiek. Eerst na 1918 zette zich een langzame
ontvoogding van de neogotiek door. Omstreeks 1930 kende het
modernisme zijn doorbraak bij de Sint-Lucas-architecten. Na 1945
kende het instituut de evolutie van vakschool naar hogere
onderwijsinstelling, waarin gedurende de laatste jaren bijzonder
aandacht gaat naar de zorg om de sociale en culturele leefbaarheid
van de stad. In de catalogus wordt aandacht besteed aan talrijke
Gentse feiten en monumenten, o.m. het Sint-Lucas- en Sint-Jozefgild
te Gent ; Belfort en Lakenhalle ; Sint-Pietersabdij ; SintBaafsabdijkerk ; SintNiklaaskerk ; Stadhuis ; het Toreken ;
Bejaardentehuis Lousbergkaai ; de heraldiek van het Postgebouw ;
het frescotransfert in de Sint-Niklaaskerk (1981), enz. In bijlage :
Selectie voordrachten, gehouden in de studiekring in verband
met monumentenzorg. Rijk geïllustreerd. Met personenregister en
tijdsband.
De werkhuizen Carels werden in 1912 herdoopt tot Fabrieken
Gebroeders Carels en in 1920 tot SEM (Société d'Electricité et de
Mécanique). De vroegere werkhuizen Vanden Kerchove werden in
1934 door SEM opgeslorpt. In 1960 had de samensmelting plaats
tussen SEM en ACEC (Charleroi).
Geïllustreerd
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Biografische artikels en
nota's
Ter gelegenheid van een internationale tentoonstelling in 1897 te
Brussel werd een nationale wedstrijd voor het ontwerpen van een
postzegel uitgeschreven. Verscheidene Gentenaars namen eraan
deel, nl. Armand Heins (1856 - 1938), Felix-Raphaël
Metdenpenningen (1867 - 1937), Constant Montald (1862 - 1944) en
Jules Van Bies-broek Jr. (1873 - 1965). Voor de auteur is het de
gelegenheid een uitvoerige levensbeschrijving met tal van anecdoten
over deze laatste te geven. Geïllustreerd. Met bronvermelding.
Een schets van de Gentse stadsgeschiedenis tijdens de eerste
decennia na de Belgische Onafhankelijkheid.
Heemkunde
Brochure als leidraad voor een tentoonstelling over de
wereldtentoonstelling te Gent in 1913, met een voorwoord door J.
DECAVELE ; 207 nummers.
Heemkunde
Catalogus samengesteld naar aanleiding van de gelijknamige
tentoonstelling die plaats had van 20 oktober tot 24 november 1985.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijden
de bouw van de
Universiteitsbibliotheek en het
Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde te Gent
Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde, Gent, 1985.
Een verdwenen kasteel
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
nr. 1, p. 12-18 en nr. 2, p.
28.
Gent, Dienst voor Culturele
Zaken, 1980, 155 blz.
Een vreemde eend in de
Belgische bijt. Gent in de
periode 1830-1860,
Eigen Kunstbezit van de
Provincie. Aanwinsten 1980
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen
1980, jg. 34, p. 140-154.
Even memoreren : 175 jaar
geleden werd Louis Van
Houtte geboren
Even memoreren : 250 jaar
geleden stierf Franciscus
Rooman
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 4, p. 225229.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 1, p. 45-49.
Evergem
VOBOV-INFO,
Driemaandelijkse kroniek
van het verbond voor
Oudheidkundig
Vijftig jaar geleden immers werden de definitieve plannen opgemaakt
voor de nieuwe Gentse Universiteitsbibliotheek en het daarbij
aansluitende Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde. De ontwerper van dit imponerende torengebouw,
Henry van de Velde (18631957), had van de aanvang af geopteerd
voor de oprichting van een Amerikaans geïnspireerd torenmagazijn
in gewapend beton. De catalogus plaatst de aktiviteiten van Van de
Velde in een breed kader tijdens de zogenaamde „tweede Belgische
periode" (1926-1947). Bovendien wordt de bouwgeschiedenis van de
bibliotheek uitvoerig belicht en wordt nagegaan welke de impakt was
van het gebouw op literatuur, kunst en reklame (N. POULAIN).
Anderzijds wordt het gebouw door L. ZABEAU - VAN DER VERREN
bibliothekonomisch doorgelicht. Een portret van Van de Velde als
lesgever en de betekenis van Henry van de Velde voor het
architektuuronderwijs geven een kijk op de figuur zelf. De teksten
werden samengebracht door B. BAILLIEUL, I. CAZAERCK, D.
LAPORTE en L. HEYVAERT. De catalogus wordt afgerond met een
kronologie Henry van de Velde en met een grondige bibliografie. Rijk
geïllustreerd.
Betreft het Braunkasteel te Gentbrugge. Geïllustreerd.
Catalogus van een tentoonstelling die werd georganiseerd door het
Gentse Stadsarchief van 28 juni tot 14 september 1980 in het
Museum Arnold Vander Haeghen te Gent. Deze catalogus valt uiteen
in vier grote hoofdstukken : het stadsbeeld, de politieke evolutie,
rijkdom en armoede, het socio-kulturele leven. Rijk geïllustreerd ,:
bibliografie.
Biografische nota's van de kunstenaars Myriam Eykens (°
Wondelgem, 1938); Geo Vindevogel (° Gentbrugge, 1923 - Deurle,
1977); Helena De Reuse (° Wachtebeke, 1892 - Gent, 1979).
Geïllustreerd.
Kort artikel over de tuinbouwer Louis Van Houtte (1810-1876), die als
patriot, bloemist en burgemeester zijn stempel drukte op de
geschiedenis van Gentbrugge. Geïllustreerd.
Korte biografische schets van de Gentse predikheerarchitekt
Franciscus Rooman (Francois Romain). Geboren in 1647, trad hij in
1672 als lekebroeder in het klooster van de predikheren te Maastricht
binnen. Broeder Francis Rooman bouwde aldaar in 1683 een brug
over de Maas. Ook de Pont Royal te Parijs is van zijn hand. Stierf in
het Dominicanenklooster te Parijs op 7 januari 1735. Geïllustreerd.
Het betreft een themanummer over Evergem met volgende bijdragen
en bijlagen : J. SEMEY, Luchtverkenning en archeologie ; M.
VERLOT, Fysisch milieu ; J. VANMOERKERKE en M. VERLOT, De
steentijd ; J. VANMOERKERKE, De metaaltijden ; M. VERLOT, De
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijden
Kunst en Kultuur
Biografische nota's
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Archeologie
bodemonderzoek in OostVlaanderen, 1984, nr. 15,
passim.
Exploratietocht
Frans Masereel
Informatiecentrum
Stadsvernieuwing. Stad
Gent, Gent, 1985
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 5,
jg. 2, (1984), nr. 1, p. 1424.
Gent, 1986, 175 blz.
Frans Masereel 1889-1972.
Gemälde, Aquarelle,
Zeichnungen, Druckgraphik.
Staatliche Museen zu
Berlin. Hauptstadt der
DDR. Berlijn, 1986, 120 blz.
Gand. Trésors d'une ville
flamande,
Gent, 1980, 103 blz.
Fabelta : een reus op nylon
voeten. Historiek en situering
van de fabrieksinplanting te
Gent. Een beknopte schets
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gedenkboek 1964-1988. 25
jaar Feest van de Vrijzinnige
Jeugd te Gent
Gedenkschilderij van de XVIe
Romeinse bewoning ; G. DESEYN, G. DESMET, J. ROMMELHERE,
M. VERLOT, Sporen van een Gallo-Romeinse nederzetting te
Evergem „Vierlinden" (opgravingen 1982, 1983, 1984); M. VERLOT,
De middeleeuwse periode (tot de 12de eeuw); P. RAVESCHOT, Het
site van Ralingen (Draailingstraatje) ; D. LIEVOIS, De zegelstempel
van Doornzele.
Exploratietocht naar het gebouwenpatrimonium in Gent. Vertrekt in
de Veldstraat en gaat langs Recollettenlei, Twaalfkameren, Coupure,
St.-Elisabethbegijnhof, Lievekaai, Patershol en Lange Munt.
Rijk geïllustreerd met foto's en produktieschema's. De tekst is een
bewerking van G. VERHEEKE.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Katalogus van de tentoonstelling Frans Masereel die door het
Gemeentekrediet, het Commissariaat-Generaal voor de
Internationale Samenwerking en de Stad Gent werd ingericht in het
Museum voor Schone Kunsten te Gent van 26 juni tot 14 september
1986. De tekenaar, schilder en graficus Frans Masereel werd op 30
juli 1889 geboren te Blankenberge. Zijn familie behoorde tot de
Gentse franstalige bourgeoisie. In 1908 liet hij zich inschrijven aan de
Akademie van Gent. Hij zou vanaf 1915 hoofdzakelijk in het
buitenland verblijven. De katalogus omvat 221 items. Rijk
geïllustreerd. Inleidende teksten door R. HOOZEE en H. VAN
FLETEREN, Frans Masereel 1910-1930 ; G. GHEYSENS, Het
engagement van intellectueel en kunstenaar : Rollandisme en Clarté
; G. SCHMIDT, Over de uitstraling van de kunst van Frans Masereel
in Duitsland. Met bibliografie.
Ausstellung des Kupferstickkabinetts in Zusammenarbeit mit dem
Generalkommissariat für Internationale Kulturelle Zusammenarbeit
der Flämischen Gemeinschaft im Königreich Belgien und dem
Museum für Schöne Kunste Gent (Tentoonstelling over de
kunstenaar Frans Masereel (1889-1972) in de Nationalgalerie te
Berlijn van 1 april tot 15 mei 1986. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Catalogus van de tentoonstelling die van 9 mei tot 22 juni 1980
georganiseerd werd in het Rathmuseum te Genève onder de
auspiciën van de Stad Gent. In de catalogus geeft A. VAN DEN
KERKHOVE, na een historische inleiding over Gent door J.
DECAVELE, een beschrijving van 89 Gentse kunstvoorwerpen bijna
alle afkomstig uit het Bijlokemuseum. Rijk geïllustreerd.
Kunst en kultuur
Gent, 1988, 88 blz.
Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Ghendtsche Tydinghen, jg.
Bespreking van het gedenkschilderij dat zich in 1898 in de
Moderne tijden
Kunst en kultuur
Kunst en Kultuur
eeuw. (Inventaire
Archéologique -Fiche nr. 64),
14, nr. 4, (1982), p. 187191.
Gent : kultureel en
wetenschappelijk verwend.
Fnac verkent,
Gent, 1986, 127 blz.
Gent in 1875
Ghendtsche Tydinghen, IV,
(1975), p. 3-15.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 117-132.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 170187.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 217-237.
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 5
(1982), p. 31-34.
Gent in 1875.
Gent in 1876.
Gent in 1877.
Gent in multivisie
Gent Stadsarchief
Gent, Duizend jaar Kunst en
Cultuur. Boekdrukkunst.
Boekbanden. Borduurkunst.
Edelsmeedkunst.
Miniatuurkunst, dl. II,
(Catalogus,
Gent, Duizend Jaar Kunst en
Cultuur. Muurschilderkunst.
Schilderkunst. Tekenkunst.
Graveerkunst.
Beeldhouwkunst, dl. I,
Catalogus,
Archief- en
Bibliotheekwezen in België.
Extranummer 26, Brussel,
1985, p. 85-90.
Bijlokemuseum, 21 juni - 31
augustus 1975), Gent,
1975, 396 blz., 90 afb.
Museum voor Schone
Kunsten, 19 april - 29 juni
1975), Gent, 1975, 538
blz., 152 afb.
SintNiklaaskerk te Gent bevond en dat Olivier van Minjau en
Amelberge Slange voorstelde met hun eenendertig kinderen. In een
naschrift wordt gesteld dat deze familie niet overleed aan de
zweetziekte in 1526, maar aan een soort pestziekte in 1536.
Geïllustreerd.
De bundel brengt een synthese van het kultureel en
wetenschappelijk leven in de stad. Overzichtsartikels werden
opgenomen betreffende literatuur, geneeskunde, teater, filosofie,
lichte en klassieke muziek, fotografie, stadsrenovatie, film,
biotechnologie, beeldende kunst en spitstechnologie. Geïllustreerd.
Bespreking van de belangrijkste gebeurtenissen te Gent tijdens het
1875
Kunst, kultuur
Diversen
Hedendaagse tijd
Geïllustreerd.
Hedendaagse tijd
Hedendaagse tijd
Gegevens betreffende het audio-visueel spel dat vanaf de
zomermaanden van 1982 wordt opgezet in de donjon van het 's
Gravensteen.
In J. DEBRUYN, Gids van de Stads- en Gemeentearchieven in
België. Vol. 1, Nederlandstalige en tweetalige gemeenten. Een
korte situering met technische gegevens en uitvoerige bibliografie
van artikels en inventarissen in het Gentse Stadsarchief.
Dit tweede deel van de tentoonstelling Gent, Duizend jaar Kunst en
Cultuur bevat een interessante bespreking van de boekdrukkunst te
Gent door J. MACHIELS (met lijst van de belangrijkste drukkers), van
de boekbandkunst door A. DEROLEZ, van de borduurkunst door G.
VAN DER DONCKT-DUVERGER en E. DUVERGER, van de
edelsmeedkunst door E. DHANENS (met alfabetische lijst van de
zilversmeden), en van de miniatuurkunst door A. DE SCHRYVER, K.
CARLVANT en G. DOGAER. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Overzicht van het Gentse kunst- en kultuurbezit (bepaalde takken
zoals muziek, literatuur, filmkunst e.d. buiten beschouwing gelaten).
Te beschouwen als de opvolgers van Inventaire Archéologique. Na
een inleiding over de geschiedenis van Gent door J. DECAVELE
volgt de eigenlijke katalogus met vaak vrij grondige besprekingen van
de tentoongestelde kunstvoorwerpen en met bijdragen van M.
GOOSSENS over de middeleeuwse muurschilderkunst en deze van
de 18de en 19de eeuw, van J.P. DE BRUYN over de schilderkunst
van de 15de tot de 17de eeuw, van M. FREDERICQ-LILAR over de
schilderkunst in de 18de eeuw, van H. DENECKER over de
schilderkunst van de 19de en 20ste eeuw, van N. DHOOGHEPANNIER over de tekening en de grafiek, van R. DIDIER en J.
STEYAERT over de beeldhouwkunst der middeleeuwen en van M.
Kunst en Kultuur
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Varia en Personalia.
Varia en Personalia.
Gent, Duizend jaar Kunst en
Cultuur. Stadsontwikkeling en
Architectuur. Keramiek. Koper
en brons. IJzerwerk. Tin.
Meubelkunst. Tapijtkunst, dl.
III, (Catalogus,
Centrum voor Kunst en
Cultuur, 11 juli - 14
september 1975), Gent,
1975, 557 blz., 78 afb.
Gent. Open monumentendag
Gent, 1989, z.blz.
Gent. Open monumentendag
Gent, 1990, 60 blz.
Gent. Schätze einer
Flämischen Stadt
Gent, 1981, 107 blz.
Gent: 300 jaar geneeskunde
Faculteit Geneeskunde
RUG en UZG), Gent, 1990,
107 blz.
Gentse beluiken
Gent, 1981
Gentse Kunst in de Dolle
Jaren (1920-1940). Met een
evokatie van het „Salon van
Gent 1933".
Gentse liedjes
Gent, 1984.
Gentse penningen 1780-1980
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 2, p. 97-99
Dienst voor Culturele
Zaken. Museum voor
Volkskunde, Gent, 1989,
203 blz
VANROOSE over deze van de 16de tot de 20ste eeuw. Rijk
geïllustreerd. Met bibliografie en lijst van kunstenaars.
In dit derde deel van de tentoonstelling Gent, Duizend jaar Kunst en
Cultuur werden bijdragen opgenomen over de stadsontwikkeling en
architektuur van de hand van B. BAILLEUL, G. MILIS-PROOST,
M.C. LALEMAN en F. DAMBRE-VAN TYGHEM, over keramiek door
F. VERHAEGHE, J. VANDENHOUTE en I. SEEUWS-TORCK, over
ijzerwerk door A. STROOBANTS, over koper en brons door Y.
HOLLEBOSCHVAN RECK, over tin door A. VAN DEN KERKHOVE,
over meubelkunst door L. DAENENS, over de tapijtwerkers en het
tapijtwerk door E. DUVERGER. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Voorstelling van het etnografisch en archeologisch museum van de
R.U.G. en van een aantal monumenten: de Minardschouwburg, het
Feestpaleis Vooruit, het Emmaüskasteel, de buitentuin van de
SintPietersabdij, de watertorens van de Kattenberg, de
SintKwintenskapel en de Centrale Bibliotheek van de R.U.G. Met
woord vooraf door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties.
Op de monumentendag kon men de universiteitsaula, de
boekentoren en verschillende kloosters, kapellen en kastelen
bezoeken. Van elk gebouw wordt een korte beschrijving
gepubliceerd. Met woord vooraf door schepen R. VAN
QUAQUEBEKE en illustraties.
Catalogus van de tentoonstelling die door het Stadsbestuur van Gent
van 8 november 1981 tot 10 januari 1982 georganiseerd werd in het
stedelijk museum te Wiesbaden. In de catalogus geeft A. VAN DEN
KERKHOVE, na een historische inleiding over Gent door J.
DECAVELE, een beschrijving van 82 Gentse kunstvoorwerpen bijna
alle afkomstig uit het Bijlokemuseum. Rijk geïllustreerd.
Kataloog van een tentoonstelling rond de organisatie en het
onderwijs in de geneeskunde te Gent tussen 1663 (= de oprichting
van het Collegium Medicum) en 1930 (= de vernederlandsing van de
universiteit). Met woord vooraf door M. THIERY en illustraties. Zie
ook: R. VAN HEE (ed.), In de voetsporen van Yperman. Heelkunde
in Vlaanderen door de eeuwen heen, Brussel, 1990, 389 blz.
Een fotoalbum met 39 afbeeldingen van de Gentse beluiken door H.
EECKHOUT. Voorwoord door H. BALTHAZAR en W. DE MULDER.
Een vijftigtal werken van de Gentse kunstenaars die deelnamen aan
het Vierjaarlijkse Salon van 1933, dus nu 50 jaar geleden, werden
gere-exposeerd in de Bank Brussel Lambert - Gent. Catalogus.
Publikatie van een Gents St.-Niklaasliedje.
Tentoonstellingskataloog gewijd aan de penningen vervaardigd in
opdracht van het Gentse stadsbestuur en/of door Gentse
kunstenaars. Met diverse inleidende teksten en indices van
persoonsnamen, plaatsnamen, verenigingen en feestelijkheden.
Varia en Personalia.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Algemeen
Industriële Archeologie
Kunst en Kultuur
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, kultuur
Gentse wooncultuur in
Mozarts tijd
CESHIB-Cahier, nr. 2,
Gent, 1991, 48 blz.
George Minne en de kunst
rond 1900. Museum voor
Schone Kunsten, Gent. Van
18 september tot 5 december
1982,
Gent, 1982, 268 blz.
Geschiedenis van de Gentse
randgemeenten in kaart en
beeld. (Jaar van bet Dorp).
Tentoonstelling.
Heemkundige Kring De
OostOudburg in
samenwerking met de
Dienst Culturele Animatie,
8-11 september 1978, 9
blz.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 34, (1981),
passim.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 15 sept.
1979.
Heemkundig Genootschap
Geschiedenis van
Gentbrugge Gentbrugge na
1795. Economische
ontwikkeling (deel 4)
Geschiedenis van
Gentbrugge.
Geschiedenis van
Geïllustreerd.
Met bijdrage van G. WISSE, Catalogus van 18e eeuwse
meubelpapieren te Gent (p. 7-10), beschrijvingen van de Hotels
d'Hane-Steenhuyse, Clemmen, van Goethem en vanden Meersche
(p. 12-30) en Gentse wooncultuur in Mozarts tijd. Bibliografie (p. 3143). Geillustreerd.
Deze catalogus werd opgedragen aan afscheidnemend conservator
Paul EECKHOUT. In de inleiding geeft waarnemend conservator
Robert HOOZEE een verantwoording en probleemstelling. Samen
met Monique TAHON-VANROOSE schetst hij het leven van Minne.
Minne werd geboren in1866, studeerde schilderkunst aan de Gentse
Academie. Hij stelt voor het eerst tentoon in 1889, in het driejaarlijkse
salon te Gent. Op enkele jaren tijd ontwerpt Minne een eigen stijl en
wordt als volwaardig symbolist opgemerkt. Via de Gentse literaire
symbolisten zou Minne's inspiratie ruggesteun hebben gekregen. Er
bestond vooral tussen Minne en Maeterlinck een nauwe
verwantschap. In de periode 1890-1895 verlegt Minne zijn aktiviteiten
naar Brussel, waar hij o.m. lid wordt van Les Vingt en waar hij in
nauw kontakt staat met Henry Van de Velde. In 1899 vestigt Minne
zich te Sint-Martens-Latem en wordt er de centrale figuur van een
kleine kunstenaarskolonie, waaronder de gebroeders Van de
Woestijne en Valerius De Saedeleer. In de periode 1886-1900 was
Minne actief als tekenaar-boekillustrator en als beeldhouwerboetseerder. Albert ALHADEFF heeft het in een afzonderlijk
hoofdstuk over Minne, Gauguin et les Vingt, een onverwachte
ontmoeting, alsook bespreekt hij de merkwaardige sculptuur De man
met de waterzak : Johannes de Doper in seculiere gedaante. Jo
HAERENS spreekt over George Minne als boekillustrator. Het
hoofdstuk Over George Minne bevat een selectie van de kritieken en
beschouwingen van tijdgenoten. Na een chronologie van zijn leven
en werk volgt dan de eigenlijke catalogus. Met uitvoerige bibliografie
en herkomst van foto's. Rijk geïllustreerd.
Deze tentoonstelling behelst 38 kaarten, gezichten of plattegronden,
met inleidend overzicht door M. Gysseling.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Heemkunde en folklore
. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en
R. VAN DAMME,
Heemkunde
Naar het onuitgegeven werk van WAEYTENS G., W. PATOOR en R.
VAN DAMME. Gentbrugge na 1795. Historisch gedeelte (deel 1)
Heemkunde en Folklore
Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R.
Heemkunde en Folklore
Gentbrugge. Gentbrugge na
1795, Historisch gedeelte.
Geschiedenis van
Gentbrugge. Gentbrugge na
1795. Economische
ontwikkeling, dl. 1.
Geschiedenis van
Gentbrugge. Gentbrugge na
1795. Economische
ontwikkeling (deel 3)
Geschiedenis van
Gentbrugge. Naar het
onuitgegeven werk van G.
WAEYTENS, W. PATOOR en
R. VAN DAMME. Vervolg 36.
Gentbrugge na 1795.
Administratieve uitrusting.
Openbare Werken en
Openbare Instellingen. Deel 1
Geschiedenis van
Gentbrugge. Naar het
onuitgegeven werk van G.
WAEYTENS, W. PATOOR en
R. VAN DAMME. Vervolg 37.
Gentbrugge na 1795.
Administratieve uitrusting.
Openbare Werken en
Openbare Instellingen. Deel 2
Geschiedenis van
Gentbrugge. Naar het
onuitgegeven werk van G.
WAEYTENS, W. PATOOR en
R. VAN DAMME. Vervolg 38.
Gentbrugge na 1795.
Administratieve uitrusting.
Openbare Werken en
Openbare Instellingen. Deel 3
Geschiedenis van
GentbruggeDe Rietgracht
Gilbert Baetslé (In memoriam)
Gotische meubels,
meubelfragmenten en textiel
Land van Rode, 19791980, passim.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 31, (1980).
VAN DAMME.
Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R.
VAN DAMME.
Heemkunde en Folklore
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 33 (1981),
passim.
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 36, (1981),
7 blz.
Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R.
VAN DAMME,
Heemkunde
Met lijst van de burgemeesters, gemeentesecretarissen,
gemeenteontvangers, veldwachters en politiekommissarissen.
Heemkunde
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 37, (1982),
8 blz.
Heemkunde
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 38, (1982),
5 blz.
Heemkunde
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 35, (1981),
passim.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
41, (1987), p. 234.
Museum voor Sierkunst,
Gent, 1982.
. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en
A. VAN DAMME.
Heemkunde
Biografische nota over de kunstschilder Baetslé (Ledeberg, 1921 Gentbrugge, 1987). Met foto.
Biografieën
Catalogus van tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur
van Gent in samenwerking met de Dienst voor Kunstambachten in
Kunst en Kultuur
uit eigen verzamelingen
Grafische kunst in OostVlaanderen,
Gent, 1980, 221 blz., rijk
geillustreerd.
Gustaaf De Reuse (18521924). Een Gentbruggenaar
van betekenis
Gustave van de Woestijne
1881-1947
Land van Rode, jg. 14,
(1986), nr. 3, p. 139-140.
Handschrift van de memoires
van Marcus van Vaernewyck
(Inventaire Archéologique Fiche nr. 409)
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 3, (1982), p. 139141.
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde en Muziek. 23e
gouwdag, Gentbrugge 15 mei
1988
Ministerie van Nederlandse
Cultuur. Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten),
Antwerpen, 1981, 107 blz.
Verbond van de Kringen
voor Heemkunde in OostVlaanderen. Land van
Rode), Gentbrugge, 1988,
85 blz.
Oost-Vlaanderen van 19 juni tot 26 september 1982. A.
STROOBANTS bespreekt in deze catalogus Beslagwerk op gotische
en renaissancemeubels. L. DAENENS wijdt in de eigenlijke
Katalogus gotische meubels en meubelfragmenten uit over de
kenmerken en de constructie van het gotische meubel, alsook over
de panelen en hun versiering. In de Katalogus gotische weefsels
bespreekt M. DETREMMERIE vooral de Italiaanse zijdeweefsels uit
de vijftiende eeuw aanwezig in het Museum voor Sierkunst. Met
bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Overzicht van een aantal belangrijke grafische kunstenaars en hun
werk uit Oost-Vlaanderen. Als Gentse figuren zijn te vermelden
Martin R. Baeyens, Jean Bilquin, Michel Bracke, Franks, Camille
D'Havé, Octave Landuyt, Geo Langie, Herman Schepens, Jürgen
Schneider, Paul van Gysegem, Dan van Severen, Pierre Vlerick en
Roger Wittewrongel. Met inleiding over de technieken van de
prentkunst door L. DAENENS en historisch overzicht door H.
WATERSCHOOT.
Korte levensbeschrijving van de tuinbouwer en praktijkleraar aan de
Hofbouwschool Gustaaf De Reuse.
Kunst en Kultuur
Biografische nota's en
biografieën
Rijk uitgegeven catalogus van de tentoonstelling (13 juni - 13
september 1981) gewijd aan Gustave van de Woestijne die samen
met George Minne, Valerius de Saedeleer en Albert Servaes tot de
eerste groep (1898-1913) van de Latemse School behoorde. Rijk
geïllustreerd.
Vertaling van een fiche opgesteld door Paul Berghmans op 12
november 1906 over de memoires van Marcus van Vaernewyck
(Gent, 1518-1569). Deze vormen één van de interessantste
Nederlandse bronnen voor de geschiedenis van de
godsdiensttroebelen in de Nederlanden in de 16de eeuw, meer in het
bijzonder voor de jaren 15661568. In 1566 was hij stapelheer en had
hij zijn bureau in het Tolhuisje op de Graslei.
Kunst en Kultuur
Bevat een historiek van het Genootschap "Land van Rode", een
voorstelling van het werkgebied, een korte geschiedenis van
Gentbrugge, een lijst van Gentbrugse komponisten, een historiek van
de muziekmaatschappij "De Neerschelde", een reprint van Schetsen
uit het Gentse en kopies van Wandelingen door Emiel Hullebroeck,
en een biografische nota van de gevierde J.G. Waeytens.
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne tijden
Heemkunde, volkskunde
Herdenking 10 Vlaamse
musici. Joseph Mengal,
Isidoor de Vos, Florimond van
Duyse, Franz de Vos, Franz
Uyttenhove, Jozef de Maeght,
Jef Tinel, Robrecht van der
Spurt, Omer van Puyvelde,
Gabriël Verschraegen,
Herdenking 5 Vlaamse
beeldhouwers. Pierre de
Vigne-Quyo, Leonard de
Visch, Aloïs de Beule, Robert
Heylbroeck, Frans Tinel
Herdenkingstentoonstelling
Helene de Reuse 1892-1979
Herdenkingstentoonstelling
Hendrik Caspeele 1889-1983
Herdenkingstentoonstelling
Karel de Bondt
Beschermkomitee Campo
Santo), St.-Amandsberg,
1983, z.p.
Brochure met korte biografische nota's van deze Gentse musici.
Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Beschermkomitee Campo
Santo, Sint-Amandsberg
1984, z.p.
Brochure met korte biografische gegevens van deze Gentse
kunstenaars. Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Beschermkomitee Campo
Santo. Het Toreken), GentSint-Amandsberg, 1989,
z.blz.
Kataloog van een retrospektieve tentoonstelling over De Reuse
(Wachtebeke, 1892-Mariakerke, 1979), die portretten en stillevens
tekende of schilderde. Geïllustreerd. Zie ook L. LEKENS,
Kunstschilderes Helene de Reuse 1892-1979, in G.O.V.-Heraut, 24,
(1989), nr. 6, p. 19-24.
De toneelauteur, -akteur en -regisseur Caspeele (Gent, 1889-SintMartens-Latem, 1983) was onder meer van 1940 tot 1944 direkteur
van de Koninklijke Stadsopera Gent. Met woord vooraf door F.
DEMEDTS en illustraties.
Kataloog van een tentoonstelling over de kunstschilder Karel de
Bondt (Evergem, 1888 - Drongen, 1973). Met een woord vooraf door
schepen G. BRACKE, een biografisch-kunsthistorische nota door J.
VAN MECHELEN, kommentaren van kunstcritici en een lijst van de
tentoongestelde werken. Geïllustreerd. Zie ook E. ROETS. Onze
kwartierstaat Karel de Bondt. Kunstschilder Vlaamse Stam, 24,
(1988), nr. 9, p. 421-443 en J. VAN MECHELEN. Bij de
herdenkingstentoonstelling Karel de Bondt 1888-1973 Dronghine.
Jaarboek, (1989), p. 16-20.
Gentbrugge, 16-27 mei 1986. Bondige bundel over de
tekenaarschilder Karel van Belle. De katalogus van vijftig items werd
samengesteld door G. CAESE en N. POULAIN. Karel van Belle (°
Gent, 30 april 1884) leunde thematisch aan bij de symbolisten en
prerafaëlieten. In 1913 behaalde hij de tweede plaats in de Prijs van
Rome. Tijdens de oorlog schilderde hij doeken met Gentse
onderwerpen. Nochtans was het centrale thema de vrouw.
Geïllustreerd.
Biografieën
Het Toreken.
Dokumentatiecentrum voor
Dramatische Kunst), Gent,
1990, 29 blz.
Dienst Culturele Animatie),
Gent, 1988, 32 blz.
Herdenkingstentoonstelling
Karel van Belle 1884-1959
Gentbrugge, 1986
Het beluik van de Boodschap
(Twaalfkameren)
Het blazoen van Gent
G.O.V. Heraut, jg. 15, juli
1980, 4 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 6, p. 338339.
Biografieën
Biografieën
Kunst en kultuur
Heemkunde
Inventaire Archéologique - Fiche nr. 110. Het blazoen van Gent „Van
sabel beladen met een klimmende leeuw van zilver, getongd van
keel, gekroond, genageld en hangende om deszelfs hals een lint
waaraan een kruis, alle van goud. Het schild gedekt met eerre kroon
Heemkunde
Het blazoen van Gent.
Het Floraliënpaleis :
toekomstig Museum voor
Industriële Archeologie en
Textiel?
Het Gentse adellijk geslacht
de Gruutere (1300-1600),
Het Graanstapelhuis
Het Groot Privilege van Maria
van Bourgondië
Het huis gezegd de Grooten
Moor
Het kasteeltje van Emmaüs.
Het Korenmetershuis
Het kunstpatrimonium te
Drongen 1973-1990.
Het Museum Arnold Vander
Haeghen
Het noodgeld van Oost-
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 6, p. 338340.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 6,
jg. 2, (1984), nr. 2, p. 1821.
Familiekroniek De Gruyter,
I, (1974), p. 10-13.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 6, p. 331333.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 3, p. 143145
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 4, p. 193195.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 5, p. 277281.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 2, p. 75-77.
Dienstencentrum, Drongen,
1990, 64 blz.
G.O.V.-Heraut, 24, (1989),
nr. 2, p. 21-24.
Nationale Bank van België,
met drie fleurons, alles van goud", werd door Willem I toegekend op
3 december 1817. Geïllustreerd.
Inventaire Archéologique. Fiche nr. 110. Fiche over het wapenschild
van Gent, zoals vastgesteld door de heraldische raad in Den Haag in
1817.
Korte nota over de geschiedenis van het huidige Floraliënpaleis in
het Citadelpark te Gent. Het werd naar ontwerp van Oscar Van de
Voorde, directeur van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten, opgericht in het kader van de Wereldtentoonstelling te Gent
van 1913. In 1919 kreeg het een permanente handelsfunktie als
handelsbeursgebouw. De vroegere orangerie werd reeds in de loop
der jaren 1920 verbouwd tot wintervelodroom ('t Kuipke). Recente
persberichten wijzen erop dat in dit komplex het Museum voor
Hedendaagse Kunst en het Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel een onderkomen zouden vinden. Geïllustreerd.
Vertaling van de fiche die op 21 april 1897 in het Frans werd
opgesteld door E. VARENBERGH in de Inventaire Archéologique, nr.
12. Met naschrift. Geïllustreerd.
Weergave van de fiche die in 1900 door Paul Fredericq was
opgesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 186 in de
rubriek Oorkonden - Stedelijke archieven in XVe eeuw - 11 februari
1476 (1477). De bezegeling van dit privilege werd door de Algemene
Staten der Nederlanden, vergaderd in het St.-Jorishof te Gent, aan
de hertogin opgedrongen, na de dood van Karel de Stoute.
Geïllustreerd.
Vertaling van de fiche uit de Inventaire archéologique door E.
LACQUET gewijd aan de Grote Moor in de Hoogpoort. Met illustratie.
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventaire archéologique. Fiche nr. 262) . Kunsthistorische nota over
het Casteelken van Emmas of het Hof van Waesberghe (XVIe eeuw).
Geïllustreerd.
Weergave van de fiche door Victor Vander Haeghen op 22 november
1897 opgesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 85 in de
rubriek Burgerlijke bouwwerken - Graslei - XVIIe eeuw (1698). Het
Korenmetershuis dat ook gebruikt werd als graanstapelhuis had tot
1698 een houten gevel. Deze werd toen op aanvraag van de
eigenaars Jan Poelman en André Smacke herbouwd in steen.
Volgens het oorspronkelijk plan had de nok een bekroning met een
vaas in Lodewijk XIV-stijl. Geïllustreerd.
Catalogus. Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kort na het uitbreken van Wereldoorlog I kende men een groeiend
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventarissen,
bibliografieën
Kunst, kultuur
Vlaanderen tijdens W.O. I en
W.O. II,
Brussel, 1989, 88 blz.
Het onderwijs te Gentbrugge
(lot einde 19de eeuw).
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, jaarboek
VI, 1979, p. 40-57.
Het Oud Casino op de
Coupure
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 4, p. 244247.
Het paleis van de Koninklijke
Vlaamse Academie.
(Inventaire Archéologique Fiche Nr. 410)
Het Rabot. Historiek en
beschrijving van het Rabot te
Gent
Het Roodboek van Gent
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 2, (1982), p. 84-88.
Het Sint-Pietersdorp te Gent.
Toerisme in OostVlaanderen, 27, (1978), p.
48-53.
s.l., s.d., (1981).
Het symbolisme in de
Belgische tekening
Het Toreken
geldtekort. Vele gemeentebesturen voerden daarop zelf noodgeld in.
De stad Gent gaf veruit het meest biljetten en metalen of kartonnen
munten uit. Geïllustreerd.
Eerst in 1839 werd door een onderwijzer een particuliere school
geopend in Gentbrugge. In 1846 werd de school van onderwijzer
Felix Tack als gemeenteschool aangenomen. Een stijgend aantal
behoeftige kinderen werd in de gelegenheid gesteld de school te
bezoeken. In 1874 werd besloten een jongensschool te bouwen. In
1877 werd een bewaarschool geopend. De verdere evolutie van
deze scholen hing zeer nauw samen met de schoolstrijd en de
schoolwet van 1879.
Op 2 juli 1835 werd door burgemeester Van Crombrugghe de eerste
steen gelegd van het Casino op de Coupure. De Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde hield er zijn
bloemententoonstellingen. De hemicyclus waar de
openluchtkoncerten gegeven werden, werd overdekt in 1866 door
Carels, naar ontwerp van Adolf Pauli.
Vertaling van de fiche die in 1906 door P. CLAEYS werd
gepubliceerd over het in 1746 door David 't Kindt ontworpen hotel in
de Koningstraat. Geïllustreerd.
Hedendaagse tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
G.O.V. Heraut, 21, (1986)
nr. 4, p. 9-15.
Met illustraties.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13 (1984), nr. 4, p. 125127.
Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 165 Op 10 maart 1900 stelde
Victor Vander Haeghen, in de Franse taal, deze fiche op in de
rubriek „Handschriften - Stadsarchief" (Reeks 93, nr. 3) - XIVe - XVe
eeuw. Het artikel is hiervan een omzetting in het Nederlands. Het
Roodboek is het oudste van de grote kostbare charterboeken van de
Stad Gent. Het werd begonnen in het begin van de XVe eeuw en
men heeft er 238 oorkonden en dokumenten van de XIIe eeuw tot
1539 in genoteerd. Op folio 153, dat ontbreekt, stond het fameus
calfvel (keure, 11 april 1515) ingeschreven waarvan de Gentenaars
het origineel alsook de kopie opgetekend in den Rooden boek, in
1539 verscheurden. Geïllustreerd.
vulgariserend artikel over deze Gentse heerlijkheid met als kern de
Sint-Pietersabdij. Geïllustreerd.
Middeleeuwen
Rijk uitgegeven kunstmap met bijdrage door P. BAUDSON over
George Minne, door F. KNOPS-MORTIER over Constant Montald,
door W. VAN DEN BUSSCHE over Albert Servaes, door R. HOOZEE over Gustave van de Woestijne.
Reeds in 1360 was er het ammerwerkershuis gevestigd.
Omstreeks1450 zou volgens dit artikel een stenen construktie een
houten gebouw hebben vervangen. Het spitstorentje werd eerst
gebouwd in 1483. Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
12, (1983), nr. 2, p. p. 105109.
Heemkunde en folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het uitzicht van het Oud
Begijnhof van Sint-Elisabeth
te Gent door de eeuwen
heen.
Het zwartboek van Gent
Stad Gent.
Dienstencentrum „ten
Hove", Gent, 1984, 25 blz.
Honderd jaar christelijke
vakbeweging 1886-1986
S.l., s.d., 165 blz.
Hotel d'Alcantara. Opnieuw
een historisch pand bedreigd
te Gent: het Hotel d'Alcantara
in de Gouvernementstraat
Huis De Raeve
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1990), nr.
85, p. 57-58.
Huizen van, voor en door het
volk. Rond het Feestlokaal
Vooruit in Gent
Koning Boudewijnstichting.
Monografieën bouwkundig
erfgoed, 3), Brussel, 1988,
119 blz.
Studia Germanica
Gandensia, 16), Gent,
1988, 261 blz.
Vlaamse Stam, jg. 17
(1981), p. 411-419.
Huldenummer prof. dr. Ada
Deprez aangeboden bij haar
zestigste verjaardag
Hyppolyte Metdepenningen.
Leider van de Gentse
Orangisten
In Memoriam
In memoriam
In memoriam
Gentsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 3, p. 158159.
G.O.V. Heraut, jg. 20, juli
1985, 2 blz.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1980, jg. 34, p. 329-341.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 38, (1984), p. 221-227.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
Tentoonstelling van grafische dokumenten waarop het begijnhof als
geheel voorgesteld is. Met woord vooraf door schepen G. BRACKE,
inleidend artikel van C. VANDENBUSSCHE en lijst van negentien
tentoongestelde fotoreprodukties. Geïllustreerd.
Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 166. In de rubriek Handschriften
- Stadsarchief (Reeks 93, nr. 7) werd in 1900 een fiche opgesteld
over dit oorkondenboek ook Swarten boek of Vrouw Marieboek
(1477) genoemd. Geïllustreerd.
Deze terugblik op de geschiedenis van de kristelijke vakbeweging is
onderverdeeld in drie grote periodes. De eerste behandelt van 1886
tot 1930 de geboorte van het kristelijk syndikalisme en de moeizame
strijd om erkenning. De tweede periode, 1930-1950, spreekt over de
verdere uitbouw van het A.C.V. Een derde periode behandelt de
invloed van het kristelijk vakverbond in de moderne samenleving.
Vooral in de vroegste periode is de rol van Gent in de geschiedenis
van de kristelijke vakbeweging belangrijk, o.m. door de oprichting in
1886 van de Antisocialistische Katoenbewerkersbond, van de
Antisocialistische Werkliedenbond in 1890 en van het Algemeen
Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen van België in
1904. Rijk geïllustreerd.
Geïllustreerd
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Het hoekhuis De Raeve (Onderstraat - Schepenhuisstraat) werd
gebouwd in 1633. In de 18de eeuw werd het aangepast voor een
bakkerij met winkel.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Bundeling van artikels als hulde aan A. Deprez, prof. Nederlandse
letterkunde aan de R.U.G. Met inleiding door M. CARLIER en H.
VANACKER.
Kwartierstaat van deze advokaat (1799-1881). Met opmerkingen en
aanvullingen door C. METDEPENNINGEN. Geïllustreerd.
Biografieën
Korte biografieën van Maurice De Clercq (° Ledeberg 1918 - †
Oordegem 1980); Camille Dhavé (° Gent 1926 - †Gent 1980);
Gustaaf Van Loon (° Gent 1912 - † Gent 1980); Pierre Kluyskens (°
Gent 1921 - † Gent 1980).
Met o.a. een in memoriam voor de volkskundige Clemens Trefois (°
Gent, 1894 - t Gent, 1984).
Biografische artikels en
nota's
In memoriam met korte biografische nota van de volgende personen
die allen in 1985 overleden en in verband kunnen gebracht worden
Biografische nota's en
biografieën
Heemkunde
Biografische nota's en
biografieën
jg. 39, (1985), p. 257-268.
In Memoriam
In memoriam Amaat
Burssens
In memoriam André Vyncke
In memoriam August Gaston
Homblé
In memoriam Bert Haman
In memoriam dr. Paul
Rogghé,
In memoriam Ernest Van Den
Driessche. Kunstschilder.
Kerstdag 1894 - 8 april 1985
In memoriam Firmin-Maria De
Smidt
In Memoriam Gaston
Hebbelynck (1912-1989)
In memoriam Geo Langie
In memoriam Gerard
Hermans.
In memoriam Hendrik
Caspeele
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
42, (1988), p. 187-191.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), p. 244.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 36, (1982), Gent, 1983,
p. 198.
met Gent : Berten De Keyzer (journalist); Armand Vanderlick
(kunstschilder); Ernest Van den Driessche (kunstschilder); Albert
Beaussaert (kunstschilder); Jozef Van Ruyssevelt (kunstschilder);
Frederik Vanmelle (kunstschilder); Edgar Du Pont (akteur); Jeroom
De Pauw (reporter); Nand Baert (regisseur-omroeper).
Korte biografische nota's van de in 1988 overleden Gentse journalist
Gontran van Severen (Gent, 1904), musikoloog Ignace de Sutter
(Gent, 1911) en dichter Hans Melen (Deinze, 1914). Met foto's.
Professor Burssens (° Dendermonde, 1897 - t Gent, 1983), doceerde
als eerste Negro-Afrikaanse talen aan de Gentse Rijksuniversiteit.
Met foto.
Korte biografische nota over de kunstliefhebber en galerij houder
André Vyncke (1896-1982) die de galerij Vyncke-Van Eyck opende in
1937 met een tentoonstelling over het werk van Servaes.
Biografieën
Biografische nota's
Biografische nota's
Oostvlaamse Zanten, LX,
(1985), nr. 4, p. 216-217.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 240.
Ghendtsche Tydinghen,
III, (1974), p. 150-151.
Oostvlaamse Zanten, jg.
LX, (1985), nr. 3, p. 171.
Kort in memoriam van de volkskundige A.G. Homblé (1912-1985).
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 239.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 1, p. 2-4.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 36, (1982), Gent, 1983,
p. 197.
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 234
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 242.
Biografische nota over deze bekende architekt en kunsthistoricus
(Brugge, 1904 - Gent, 1983). Hij was van 1966 tot 1974 als
hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Kunstonderwijs
(HIKO). Geïllustreerd.
Hebbelynck was stichter-voorzitter van de Heemkundige en
Historische Kring Gent. Met foto.
Korte biografische nota over de etser Geo Langie (1906-1982).
Geïllustreerd.
Biografische nota's
Gents schilder en tekenaar (° 1901 - t 1978).
Biografische artikels en
nota's
Korte biografische nota over de akteur, zanger, regisseur en
kunstschilder Hendrik Caspeele (Gent, 1889 - Sint-Martens-Latem
1983). Geïllustreerd.
Biografische nota's
Bert Haman (ps. Marcel Constant de Rycke) werd in 1924 te Gent
geboren. Als literator was hij tevens aktief in het literair
verenigingsleven. Hij overleed te Gent op 17 februari 1983. Korte
biografische schets. Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Biografische nota's
Necrologieën
Biografische nota's
Biografieën
Biografische nota's
In memoriam jan-Emiel
Daele.
In memoriam Johan Daisne.
In memoriam Joseph Denys.
in memoriam Pierre Taghon
In memoriam Pieter jan
Vandenhoute.
In memoriam Pliet Van
Lishout
In memoriam Roger Serras.
In memoriam Roland
Verstraelen
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 231.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 229-230
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 238
Dronghine. Jaarboek,
(1984), p. 3-6.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 240
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 36 (1982), Gent, 1983,
p. 200.
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 232
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), p. 245.
In memoriam Vina Bovy
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 243.
Index Stadsarcheologie 19771980.
Indices bij „Oudheidkundige
opgravingen en vondsten in
Oost-Vlaanderen" I tot X
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 3, p. 37-48
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 119-125.
Gentse auteur, in 1977 bekroond met de prijs van de Stad Gent (°
1942 - t 1977)
Biografische artikels en
nota's
Vlaams filmcriticus en auteur, inzonderheid magisch-realistisch proza
(° 1912 - t 1978).
Biografische artikels en
nota's
Gentse historicus en archivaris (° 1894 - t 1978)
Biografische artikels en
nota's
Pierre Taghon (° Drongen, 1895 - † Aalter, 1983), was een bekend
architekt te Drongen.
Gentse kunsthistoricus en titularis van de leerstoel Etnische Kunst en
Etnologie aan de R.U.G. (t 1978).
Biografische nota's en
biografieën
Biografische artikels en
nota's
Pliet Van Lishout (Gent, 1920 - Namen, 1982), was literator en
journalist. Korte biografische schets.
Biografische nota's
Gents sociaal-geëngageerd auteur (° 1942 - t 1978).
Biografische artikels en
nota's
Korte biografische nota van conservator Roland Verstraelen (Gent,
1925 - Gent, 1983). R. Verstraelen was van 1960 tot 1983
conservator van het Schoolmuseum Michel Thiery te Gent. Hij was
één van de medestichters van de vereniging De Vrienden van het
Museum en werd tevens hoofdredacteur van Hamster, het tijdschrift
van de vereniging dat tot in 1976 zou blijven verschijnen. Onder
impuls van conservator Verstraelen groeide het Schoolmuseum uit
tot het drukst bezocht museum in Gent. Roland Verstraelen was
sedert 1977 voorzitter van de Vlaamse Museumvereniging en van
het Belgisch Nationaal Comitee van de International Council of
Museums. Met foto.
Vina Bovy (eigenlijk Malvina Bovi) werd op 22 mei 1900 te Gent
geboren. Na studie aan het Gents conservatorium, en een eerste
periode van optredens in de Vlaamse Schouwburg te Gent verbleef
zij zeer lange tijd in het buitenland. In 1933 maakte zij haar
comeback, te Gent, om daarna opnieuw aan opera's en theaters in
het buitenland verbonden te blijven tot 1945. In 1947 werd zij
benoemd tot directrice van de Koninkrijke Opera te Gent.
Geïllustreerd.
Bevattende : bijdragen alfabetisch gerangschikt op auteursnaam ,:
alfabetische tafel van rubrieken en bijdragen.
Naar aanleiding van het verschijnen van de tiende aflevering van de
reeks „Oudheidkundige opgravingen en vondsten in OostVlaanderen" in het Kultureel Jaarboek voor de Provincie OostVlaanderen wordt een index opgesteld van de gepubliceerde
Biografische nota's
Biografische nota's
Archeologie
Archeologie
Industrieel Archeologisch
Stadsplan van Gent
Uitgave Vereniging voor
Industriële Archeologie en
Textiel, Gent, 1984.
Industrieel netwerkmuseum
Gent
Wandelingen, nr. 1, Gent,
1989, 99 blz.
Industriële revolutie.
Tentoonstelling in het
Twents-Gelders
Textielindustriemuseum te
Enschede, 26 januari tot 28
april 1980
Inhuldiging van Karel VI,
Keizer der Romeinen, als
Graaf van Vlaanderen, te
Gent, den 18 october 1717.
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 116
Inventaire Archéologique Fiche nr. 100.
Twents-Gelders
Textielindustriemuseum,
(Enschede, 1980).
Inventaire Archéologique Fiche nr. 102. Beeldje van
krijger (fragment)
Inventaire Archéologique Fiche nr. 117. Het eerste
monument Palfyn
Inventaire Archéologique Fiche nr. 118. Het tweede
monument Palfyn
Inventaire Archéologique Fiche nr. 121 Overblijfselen
van oude stadsvestingen
Inventaire Archéologique -
vondsten en vondst-meldingen. De rangschikking gebeurt eerst per
gemeente, daarnaast chronologisch. Bovendien werd een paragraaf
toegevoegd over de hulpwetenschappen waarvan gebruik gemaakt
wordt. Belangrijk voor Gent.
Toeristisch stadsplan van de stad Gent op schaal 1/5000 met
aanduiding van een honderdtal nog bestaande en reeds verdwenen
industrieel-archeologische sites, monumenten, bedrijven, enz. Op de
achterzijde wordt elk item uitvoerig historisch en industrieelarcheologisch belicht. Rijk geïllustreerd.
Uitgave verwezenlijkt ter gelegenheid van de tentoonstelling
"Bouwen voor de industrie", ingericht door het Museum voor
Industriële Archeologie en Textiel van 21 april 1989 tot 25 juni 1989.
Met beschrijving van: De katoenroute van Gent door T. EECKHOUT
en G. DESEYN: Rondom de Minnemeersgracht : ontwikkeling van
een vroeg- industriële site door G. DESEYN: Van Sint-Baafs tot de
Zuid: stedebouwkundige en industrieel-archeologische ontwikkeling
van een stadswijk door L. VAN SCHOORS en J. VAN DE WIELE:
Bier en brouwerijen te Gent door J. VAN DE WIELE. Geïllustreerd.
Handleiding bij de tentoonstelling over de industriële revolutie in de
textielnijverheid. Een klein gedeelte handelt over België met de
nadruk op het industrieel gebeuren te Gent op het einde van de l8de
en in het begin van de 19de eeuw
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële Archeologie
Industriële Archeologie
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 3, p. 294296.
Heruitgave van de fiche die Alfons Van Werveke op 10 augustus
1899 opstelde over het schilderij Inhuldiging van Karel VI, door
Joannes Baptiste van Volxsom. Het hangt in de troonzaal van het
Stadhuis te Gent. Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Grenzen van de
grondgebieden van Gent
en Sint-Pieters
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 3, p. 143-144.
Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 6, p. 307-308.
Kunst, kultuur
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 1, p. 25-27.
Met foto.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 2, p. 80-82.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 2, p. 67-68 .
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 16,
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
Fiche nr. 127 Oude huizen
van de Oudburg
Inventaire Archéologique Fiche nr. 139 De vazen van
het Pakhuis
Inventaire Archéologique Fiche nr. 140 Het Rasphuis
Inventaire Archéologique Fiche nr. 150
Stadsgevangenis, gezegd de
„Mammelokker"
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 155. Bas-reliëfs van
het zogenaamde huis Palfijn
Inventaire Archéologique Fiche nr. 196 Huisgevel van
1666
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 202. Het
Tabernakel van de St.Jacobskerk
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 210. Miniaturen van
Cornelis Horenbaut
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 225. Grotesk ijzeren
masker
Inventaire Archéologique Fiche nr. 272. De kruisboog
met houten boog van de SintJorisgilde
Inventaire Archéologique Fiche nr. 287. Portret van Jan
Boeksent
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 388. Het
Wachttorentje van Ter Platen
Inventaire Archéologique Fiche nr. 41 Het Utenhove
Steen
Inventaire Archéologique Fiche nr. 49 De uurklok en de
stormklok van het Belfort
Inventaire Archéologique Fiche Nr. 78. De Werkklok
van het Belfort
(1987), nr. 5, p. 245-246 .
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 1, p. 16-18.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 4, p. 187-189.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 4, p. 188-190
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 4, p. 193-194.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 2, p. 76-77.
Op 10 oktober 1900 stelde de stadsarchivaris Victor Vander
Haeghen in de rubriek „Burgerlijke Gebouwen - Ketelvest nr. 12 —
XVIIe eeuw (1666)", een fiche op over deze huisgevel. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 2, p. 76-78.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 310-311.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 1, p. 12-13.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 4, p. 197-198.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 253-254.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 128-129.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 3, p. 125-127 .
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 311-312 .
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 5, p. 260-261.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventaire Archéologique
Fiche nr. 214. Het praalgraf
van Bisschop Triest
Inventaris Gentse aandelen
en obligaties
Inventaris van het
Gemeentearchief van
Desteldonk,
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 5, p. 253-256
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Scriptophilie, 5, (1986), nr.
6, p. 4-26
Stad Gent. Inventarissen
en Indices gepubliceerd
door het Archief, Gent,
1984, 39 blz.
Geïllustreerd
Industriële archeologie,
scriptophilie
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Jan Douliez (In memoriam)
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
41, (1987), p. 230.
s.l., s.d., 7 blz.
Jan Frans de Boever (18721949) en enkele Gentse
tijdgenoten
Je mettrays Paris dans mon
Gandt
Jean Van den Bogaerde.
Architectuur 1955-1989
Jos Verdegem.
Retrospectieve.
Jozef Mees (In memoriam)
Jubileumboek 60 jaar
cooperatieve vennootschap
Volkshaard Gent 1928-1988
Jubileumboek. 175 jaar
Nieuwen-Bosch 1810-1985
Met het oog op de ontplooiing van de Gentse haven werd Desteldonk
op 1 januari 1965 aangehecht bij de Stad Gent. In 1980 werd
besloten het gemeentearchief van Desteldonk naar het Stadsarchief
over te brengen. Naast de inventaris van de dokumenten die zich in
het Stadsarchief bevinden, vindt men in deze publikatie ook een
geordende lijst van het archiefmateriaal dat zich nog in het
hulpkantoor van Desteldonk bevindt, alsook een inventaris van het
archiefmateriaal dat door de gemeente Desteldonk op 4 juli 1958 in
het Rijksarchief te Gent werd gedeponeerd.
Biografische nota over de dirigent en komponist Douliez (Hasselt,
1903 - Brussel, 1987). Met foto.
Biografieën
Cataloog van de tentoonstelling rond de Gentse kunstenaar De
Boever. Met biografische kroniek door R. DE BUYST.
Biografieën
Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van
Gent gehouden ter gelegenheid van de 11 juli-viering 1981 in het
Gravensteen. De catalogus werd samengesteld door J. DECAVELE
en J. VANNIEUWENHUYSE. De volgende onderwerpen worden
behandeld : het oudste Gent ; een stad met internationale allure ; het
stedelijk partikularisme onderworpen aan de belangen van de staat ;
de eerste industriestad in de Nederlanden ; in Belgisch
staatsverband ; Gent en de Vlaamse beweging.
Geïllustreerd
Heemkunde
Provinciebestuur OostVlaanderen - Stadbestuur
Gent. Museum voor
Schone Kunsten.
Citadelpark, 25 februari 17 april 1977.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
41, (1987), p. 233.
Gent, 1988, 77 blz.
Cataloog van de retrospectieve van de Gentse kunstschilder Jos
Verdegem (1897-1957). Met inleiding door jan hoet, lijst van de
tentoonstellingen, biografische en bibliografische nota's,
getuigenissen en kritieken.
Kunst en Kultuur
Biografische nota over de kunstschilder Mees (Gent, 1898 - De Pinte,
1987). Met foto.
Biografieën
De koöperatieve werd gesticht ter bevordering van de sociale
huisvesting. Met ten geleide door P. DE PAEPE en illustraties.
Hedendaagse Tijd
Gent, 1985, 186 blz.
Historiek van het Nieuwenboschinstituut te Gent met impressies uit
het schoolleven tot 1985. Afzonderlijke hoofdstukken werden gewijd
aan de geschiedenis van de oude abdij van Nieuwenbos, aan de
kunst en de architektuur binnen het instituut, aan de opeenvolgende
Hedendaagse Tijd
Gent, 1981, 44 blz.
Tielt, 1989, 168 blz.
Biografieën
K.S.A. Heilig Hart SintAmandsberg in het goud
Karel De Kesel (1849-1922).
Portretschilder en
beeldhouwer van
Zomergemse afkomst
Karel van de Woestijne 18781929.
Tentoonsiellingscatalogus
door Marc Somers. Met een
inleiding door Albert
Westerlinck en chronologisch
raamwerk door Prof. em. M.
Ruiten.
Kennismaking met Benen
Engels
Keramiek van Achiel Pauwels
Kerfstok van de wijn verbruikt
op de zittingen van de Keure,
(Inventaire Archéologique)
Kerkgeschiedenis, abdijen,
kloosters
Koninklijke Kunst- en
Letterkundige Kring - Cercle
Royal Artistique et Littéraire
110, 1879-1989
(s.l.), 1985, 143 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 20, aug.
1985, 1 blz.
eigenaars van het komplex vanaf de Franse tijd en aan de heilige
Julie Billiart, stichteres van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van
Namen. Geïllustreerd en met een ten geleide van P. SCHAILLEE.
Geïllustreerd gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het 50jarig bestaan van de K.S.A.-groep in Sint-Amandsberg.
Korte nota over deze kunstenaar die o.m. twee beelden op de
barokgevel van de Vismijn (St.-Veerleplein) ontwierp.
Heemkunde, volkskunde
Biografische nota's
Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Brussel, 1979, 178
blz.geïllustreerd.
Tentoonstellingscatalogus door het „Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven" te Antwerpen georganiseerd (naar aanleiding
van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Karel van de
Woestijne) in de Koninklijke Bibliotheek Albert 1, van 16 juni tot 22
september 1979. Bespreking van vijfhonderdzeventig nummers in
een prachtige bibliofiele uitgave.
Kunst en Kultuur
Driemaandelijks Tijdschrift
van het Heemkundig
Genootschap Land van
Rode, 16, (1988), nr. 2, p.
29-31.
Stad Gent. Museum voor
Sierkunst), Gent, 1981, 36
blz.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 297-299.
Engels (Ename, 1916-) is woonachtig in Gentbrugge en publiceerde
tussen 1970 en 1988 vijf poëziebundels. Geïllustreerd.
Biografieën
Tentoonstellingscatalogus over het werk van de Gentse
keramiekkunstenaar Achiel Pauwels. Rijk geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Inventaire Archéologique. In het Stadsarchief bewaart men onder de
bewijsstukken van het jaar 1565 een zevental kerfstokken. Op deze
stokken werd het verbruik van de wijn aangemerkt die werd genuttigd
door de Schepenen van de Keure. Iedere kerf stelde 2 liter voor.
Bespreking van de kerfstokken. Geïllustreerd.
Heemkunde
Gent, (1989), 215 blz.
Historiek van de Kring, die op 4 mei 1879 ontstond uit de
samensmelting van de Société Littéraire en het Kunstgenootschap.
Bedoeling was het Gentse kulturele leven te bevorderen door het
inrichten van lezingen, tentoonstellingen en muziekopvoeringen. Met
illustraties.
Kroniek samengesteld naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van
de „kring" op de Sint-Stefanusparochie te Gent.
De Cercle des Commerçants de Gand werd op 28 november 1887
gesticht als verweermiddel tegen de concurrentie van de
verkoopzalen. Eerste voorzitter was Charles Callebaut (1887-1904).
De organisatie groeide uit tot een beroepsvereniging die de belangen
van de handelaars behartigt. Met illustraties.
Voor Gent zijn opgenomen: het wachttorentje "de Peperbus", het huis
Lievekaai 1, het huis Predikherenlei 13, het huis Wellinckstraat 103,
Kunst, kultuur
Koninklijke parochiale kring
Sint-Stefanus (Gent)
Koninklijke Unie van de
Middenstand-Gent. 100 jaar
Gent, 1984, s.p.
Kultuurpatrimonium VIJL
Beschermde monumenten,
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
Gent, 1987, 46 blz.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Kultuurpatrimonium.
Beschermde monumenten,
landschappen,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Kultuurpatrimonium.
Beschermde monumenten,
stads- o f dorpsgezichten en
landschappen
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Langzaam verkeer in de
branding. Pleidooi voor een
verkeersleefbaar Gent
Leon De Smet 1881-1981.
Herdenkingstentoonstelling
41, (1987), p. 151-188.
Liber amicorum dr. I.
Scheerder. Tijdingen uit
Leuven over de Spaanse
Nederlanden, de Leuvense
universiteit en historiografie
Lijst der verhandelingen
voorgelegd aan de Belgische
universiteiten tot het behalen
van de graad van licentiaat
geschiedenis, handelend over
de nieuwste tijd. Zittijden
1975_1980.
L'occupation en France et en
Belgique 1940-1944. Tome I
Vereniging historici
Lovaniensis, Leuven, 1987,
394 blz.
Lodewijk XV-huis.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 2, p. 88-90.
Lood-, zinkbewerkers en
schaliedekkers te Gent en
Oost-Vlaanderen. 50 jaar
Gent, 1986, 87 blz.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 39, (1985), p. 161-198.
het bedevaartsoord te Oostakker en de H.-Catharinakerk te
Wondelgem. Geïllustreerd.
Voor Gent wordt de rijwoning Lindelei 10 met gevel uit 1779
besproken. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1978, p. 151-228
Met bespreking van de in 1978 beschermde Gentse monumenten of
stadsgezichten : vlas- en katoenspinnerij, Korianderstraat 2 ,:
huizenrij Lamstraat 1-11 ,: hoek Hoogpoort en Stadhuissteeg ,:
Metselaarshuis ,: Coupure 575 ,: (Oostakker) hoeve „Maegher Goet"
Gebouwen en stadsbeeld
Gent, 1982, 84 blz.
Geïllustreerd. Een uitgave van de Aktiegroep Openbaar Vervoer,
Gent.
Heemkunde
s.l., 1981, 64 blz.
Tentoonstelling ingericht door de Latemse Kunstkring en de Stichting
Leon De Smet van 14 juni tot 12 juli 1981 op de Artiestenzolder van
het gemeentehuis te Sint-Martens-Latem en in het Museum Leon De
Smet, Deurle. De tentoonstelling is integraal gewijd aan de schilder
Leon De Smet (1881-1966).
Dr. Jef Scheerder is oud-student van de K.U.L. Hij is een autoriteit
voor de periode van de Beeldenstorm en specifieker nog voor de
Gentse toestanden uit die periode. Met foto.
Kunst en Kultuur
Belgische Vereniging voor
Nieuwste Geschiedenis, jg.
3, nr. 3, (1981), 35 blz.
Vele van deze studies, alhoewel ze vaak een zeer algemeen
onderwerp behandelen, kunnen een meer genuanceerde kijk geven
op het historisch gebeuren in Gent. Specifiek voor Gent zijn echter
belangrijk.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Revue du Nord, (Buiten
reeks, nr. 2), (1987), 498
blz.
Handelingen van een colloquium ingericht door de universiteit van
Rijsel op 26, 27 en 28 april 1985. Vooral interessant voor Gent zijn :
MEYERS W.C.M. Les autorités communeles belges au début de
l'occupation (1940-1941) (p. 195-218) en MARTIN D. Les universités
belges pendant la Deuxième Guerre Mondiale (p. 315-336). Met
illustraties.
Inventaire Archéologique - Fiche nr. 95. Kunsthistorische fiche over
het huis met Lodewijk XV-gevel, Hoogpoort nr. 65, dat in of kort na
1751 werd opgericht voor Jean-Jacques Serlippens, procureur van
de Kamer en van de Vierschaere van de Keure.
Deze herdenkingsbrochure van de Verenigde Patroons lood- en
zinkbewerkers en schaliedekkers van Gent en Oost-Vlaanderen
bevat verscheidene historische bijdragen : Hygiëne in historisch
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde
beroepsvereniging 1936-1986
Louis de Meester (In
memoriam)
Louis Roelandt
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
41, (1987), p. 231.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15 (1986), nr. 1, p. 30-36.
Lucien de Coninck (19091988). Bioloog-humanist-'t
Zaller
Mendonk vroeger
't Zal Wel Gaan, nr. 2,
Gent, 1990, 67 blz.
Met vlag en wimpel. Een
banistische kijk op de
christelijke
arbeidersbeweging in
Vlaanderen,
Gent, 1984, 156 blz.
Meubilair ontworpen door
Henry Van de Velde.
Stad Gent. Museum voor
Sierkunst. Tijdelijke
tentoonstelling recente
aanwinsten, 2 juli - 4
september 1977), Gent,
1977, 5 blz.
Gent, 1978.
Middeleeuwen 1978.
Gent, 1981, 22 blz.
perspectief, een verhaal door L. DE WULF ; Het bouwbedrijf en de
geschiedenis van het loodgietersambacht te Gent tot aan de Franse
revolutie (1789) door B. BAILLIEUL en Van noklood tot beerput,
loodgieters en loodgieterij in de 19de eeuw (1789-1914) te Gent door
A. ELOY. Met feestgroet van gouverneur H. BALTHAZAR, inleiding
van N. DE PUE en ledenlijst van de beroepsvereniging.
Geïllustreerd.
Biografische nota over de musicus De Meester (Roeselare, 1904Gent, 1987). Met foto.
Biografieën
Biografische nota over deze 19de-eeuwse architekt (° 1786-† 1864).
Enkele bekende bouwwerken van zijn hand : de Aula, het
Gerechtshof, het Casino, de Grote Schouwburg (Opera).
Geïllustreerd.
Diverse bijdragen over leven en werk van de Gentse prof. in de
wetenschappen (biologie) De Coninck.
Biografische nota's en
biografieën
Tentoonstelling georganiseerd door het Gentse Stadsbestuur ter
gelegenheid van de plaatselijke kermis, 11-14 juli 1981. Catalogus
door K. DEPOORTER en R. MERTENS, o.l.v J. DECAVELE. Na een
historisch overzicht van Mendonk, volgt de bespreking van 128
nummers die behandelen : de archeologische vondsten ; de historische ontwikkeling ; de H. Bavokerk en kapel ; de getuigen van het
landelijk karakter van Mendonk ; de dorpssamenleving vroeger.
Catalogus uitgegeven door het Provinciebestuur van OostVlaanderen in het kader van het initiatief tot uitbouw van een
Museum van de Vlaamse Sociale Strijd naar aanleiding van een
tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cultuur. De catalogus
werd samengesteld door het Katholieke Documentatie- en
Onderzoekscentrum (KADOC) uit Leuven. Een belangrijk aandeel
van de tentoongestelde voorwerpen en documenten is afkomstig uit
Gentse verzamelingen.
Bespreking van een aantal meubels en kunstvoorwerpen ontworpen
door architect Henry Van de Velde (1863-1957) of door zijn
omgeving.
Heemkunde
Samenvatting van de referaten gehouden op de contaktdagen die
werden georganiseerd door de Dienst voor Archeologie en
Historische Monumenten, Gent en door de Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel op 17 en 18 maart 1978. Met bijdragen door J.
Vandenhoute, Stadsarcheologie te Gent (O.-VI.), p. 45-46; G.
desmet, Noodopgravingen naar het Tempelhof te Gent (O.-Vl.), p.
47-48, en voorstelling van de Dienst voor Archeologie en Historische
Monumenten van de Stad Gent, p. 53-56.
Archeologie
Biografieën
Hedendaagse tijd
Musea
Musea Gent. Musées de
Gand. Genter Museen.
Museums of Ghent
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 39, (1985), p. 209-211.
Stad Gent, Gent, 1989, 93
blz.
Museum Meerhem.
Katalogus, s.l. (Gent), s.d.
(1980 )
Gent, geillustreerd), 56
blz.,.
Museum van Hedendaagse
Kunst. Catalogus van de
Verzameling. Catalogue de la
Collection. Katalog der
Sammlung. Catalogue of the
Collection
Brussel, 1982, 2 dln., 608
en 55 blz.
N.V. Belgische IJzerhandel
Huis De Keyser
Berichtenblad. Gentse
Vereniging voor
Scriptophilie, jg. 3, (1984),
nr. 1, p. 3-5.
Koninklijke Academiën van
België), Brussel, 1983, VII
+ 727 + XXXI blz. en kol.
Nationaal Biografisch
Woordenboek. 10,
Bespreking van het Schoolmuseum Michel Thiery en het Museum
van de Vlaamse Sociale Strijd.
Kunst en kultuur
Voorstelling van de belangrijkste stedelijke en niet-stedelijke musea.
Met woord vooraf door schepen R. VAN QUAQUEBEKE, ten geleide
door J. DECAVELE, Franse, Duitse en Engelse samenvattingen.
Geïllustreerd.
Catalogus van het kleine „huismuseum" dat is ingericht in het
psychiatrisch instituut Sint jan de Deo, Fratersplein 9 te Gent. In dit
museum verneemt men meer over de Fraters van het Meerhem ,: de
Kartuizers van Rooigem en het Meerhem ,: het Kartuizerleven ,: de
militaire bezettingen van de Kartuis ,: Lieven Bauwens en zijn fabriek
in de Kartuizerkapel ,: de Vrede van Gent ,: de Broeders van St.Jan
de Deo en de Broeders Hiëronymieten. Met elf bijlagen.
Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van de
verzameling van het Museum van Hedendaagse Kunst Gent in het
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, van 16 juli tot 5 september
1982, met objecten van de eigen verzameling, van bruiklenen van de
Belgische Staat, private verzamelingen en van de Vereniging voor
het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent. K.J. Geirlandt geeft in
het inleidende hoofdstuk van het eerste deel een beeld van het
ontstaan en de groei van het Museum van Hedendaagse Kunst. J.
HOET situeert in „Es ist schon im grössten Museum Europas",
vleiende woorden van Joseph Beuys of realiteit? het museum en zijn
collectie op nationaal en internationaal vlak. Daarna volgen
biografische notities en beschrijving van het werk van 123
kunstenaars (in vier talen), samengesteld door N. DE DAUW en V.
VAN DURME. Tenslotte een overzicht van tentoonstellingen en
activiteiten, 1976-1982. Het tweede deel bevat de viertalige
technische catalogus. Het eerste deel is zeer rijk geïllustreerd.
De zetel was gevestigd te Gent, Burgstraat 9. Het gebouw werd
gekocht in 1919. Het deed vroeger dienst als lokaal „God en Vader
land". Beknopt overzicht van de bedrijfsgeschiedenis. Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Voor Gent werden opgenomen : de kunstschilder Dominique de Bast,
1781-1842, (15-18); de monnik en heilige Bavo, midden 7de eeuw,
(18-21); de schrijver Karel Broeckaert, 1767-1826, (49-60); de
bibliothekaris en schrijver Johan Daisne, 1912-1978, (123-131); de
advokaat en hoogleraar Willy Delva, 1921-1980, (140-147); de
geneesheer en schrijver Leon Elaut, 1897-1978, (159-166); de
letterkundige en hoogleraar Jacob Heremans, 1825-1884, (251-257);
de architekt Achille van Hoecke, 1871-1918, (258-260); de
geneesheer en letterkundige Judocus de Hoon, 1787-1867, (262263); de komponist Emiel Hullebroeck, 1878-1965, (268-273); de
wiskundige Lievin Hulse, 1546-1606, (273-288); de beeldhouwer en
kunstschilder Dominicus Ingels, 1881-1946, (289-298); de
Biografieën
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Nationaal Biografisch
Woordenboek. 11
Koninklijke Academiën van
België, Brussel, 1985, VIII
4- 870 III blz. en kol.
scheikundige Edward Jacquemijns, 1806-1874, (299-302); de
drukker Pieter de Keysere, 16de eeuw, (345-349); de advokaat en
hoogleraar Albert Kluyskens, 1885-1956, (349-362); de wiskundige
en hoogleraar Jean Francois Lemaire, 1797-1852, (400-403); de
oudheidkundige Joseph Maertens de Noordhout, 1872-1941, (417420); de ingenieur en hoogleraar Gustave Magnel, 1889-1955, (420426); de literator en hoogleraar Henri Moke, 1803-1862, (465-472);
de ambtenaren Frans, Geeraard, Karel en Lieven Rym, 16e eeuw,
(552-570); de drukker en politikus Alfons Siffer, 1850-1941, (580592); de letterkundige en politikus Julius Vuylsteke, 1836-1903, (686698).
Voor Gent werden opgenomen : de hulpbisschop van Gent Gustave
Battice, 1839-1889, (10-14); de hoogleraar en literair-historikus Frank
Baur, 1887-1969, (14-28); de astronoom Joris van Biesbroeck, 18801974, (43-50); de schilder-beeldhouwer Jules van Biesbroeck, 18731965, (50-55); de ingenieur en hoogleraar Jules Boulvin, 1855-1920,
(72-76); de oogarts en hoogleraar Julien van Canneyt, 1895-1948,
(95-96); de letterkundige en aktivist René de Clercq, 1877-1932,
(119-124); de oogarts en hoogleraar Daniël van Duyse, 1852-1924,
(202-203); de jurist en musikoloog Florimond van Duyse, 1843-1910,
(203-211); de oogarts en hoogleraar Marnix van Duyse, 1885-1940,
(211-212); de psycholoog en hoogleraar Jan Fransen, 1886-1975,
(228-236); de ridder Geraard van Gent, bijgenaamd de Duivel, 13de
eeuw, (254-257); de musikoloog en komponist François Gevaert,
1828-1908, (263-272); de schilder Hugo vander Goes, 15de eeuw,
(288-301); de scheikundige een hoogleraar René Goubau, 18861976, (322-325); de bibliothekaris Ferdinand vander Haeghen, 18301913, (350-355); de historikus en hoogleraar Hubert van Houtte,
1872-1948, (385-390); de schrijver Miel Kersten, 1897-1981, (401405); de arts, hoogleraar en letterkundige Jakob Kesteloot, 17781852, (405-411); de architekt David 't Kindt, 1699-1770, (415-420);
de komponist Franciscus Krafft, 1727-1795, (425-428); de drukker
een taalkundige Joos Lambrecht, 16de eeuw, (429-434); de
taalkundige en hoogleraar Henri Logeman, 1862-1925, (453-460); de
violist en muziekpedagoog Georges Maes, 1914-1976, (465-467); de
beeldhouwer en tekenaar George Minne, 1866-1941, (507-523); de
chirurgijn Jan Palfijn, 16501730, (585-590); de essayist en
hoogleraar Jules Persyn, 1878-1933, (603-609); de politikus en
publicist Pierre Francois Pycke d'Ideghem, 1721-1779, (614-620); de
internist en hoogleraar Paul Regniers, 1901-1971, (633-636); de
boekbinder Jan Ryckaert, 16de eeuw (644647); de jurist en politikus
Gustave Rolin, 1835-1902, (662-666); de scheikundige en hoogleraar
Romain Ruyssen, 1901-1979, (678- 684); de beeldhouwer Leo
Sarteel, 1882-1942, (689-693); de kunstschilder Albert Servaes,
1883-1966, (706-714); de Vlaamse strijder Alfons Sevens, 18771961, (714-718); de geneesheer en letterkundige Ferdinand
Biografieën
Nationaal biografisch
woordenboek. 12,
Koninklijke Academiën van
België), Brussel, 1987, VII -E 848 -I-- VI blz. en kol.
Nationaal biografisch
woordenboek. 13,
Koninklijke Academiën van
België), Brussel, 1990, VII
+ 904 + VIII blz. en kol.
Snellaert, 1809-1872, (730-740); de abt Jan van Sycleer, 15de eeuw,
(750-754); de dichter David Traets, 1813-1895, (763-767); de filoloog
en hoogleraar Willem Verdeyen, 1883-1949, (780-789); de schrijver
en Vlaamse voorman Jan Frans Willems, 1793-1846, (851-860).
Voor Gent werden opgenomen : de schilder en tekenaar Frits Van
den Berghe, 1883-1939 (47-57); de schilder en tekenaar Jules Van
Biesbroeck, 1848-1920 (67-72); de beeldhouwer Lodewijk Van
Biesbroeck, 1839-1919 (72-76) ; de franciscaan Fulco Borluut, 2de
kwart 13de eeuw - na 1320 (95-97); de patriciër Jan Borluut, 2de
helft 13de eeuw - voor 1306 (97-102); de hoogleraar en politicus
Camilius De Bruyne, 1861-1937 (123-127); de beeldhouwer Jakob
Cockx, eind 16de eeuw - 1665 (150-153); de natuur- en scheikundige
en hoogleraar Francois Donny, 1822-1896 (243-248) ; de
geneesheer en hoogleraar Louis Fraeys, 1817-1885 (255-259); de
mediëvist en hoogleraar Francois Ganshof, 1895-1980 (263-273); de
jezuïet en apotheker Petrus Gillis, 1620-1697 (294-296); de filoloog,
volkskundige en Vlaamse strijder Jozef Goossenaerts, 1882-1963
(300309); de wiskundige Gielis van den Hoecke, ca. 1505-? (357358); de arts en hoogleraar Carlos Hooft, 1910-1980 (369-374); de
leraar en letterkundige Leo d'Hulster 1784-1843 (391-398); de
kunstschilder en beeldhouwer Karel De Kesel, 1849-1922 (399-404);
de geschiedkundige en hoogleraar Theo Luykx, 1913-1978 (442450); de geneesheer en hoogleraar Daniel Mareska, 1803-1858
(462-465) ; de componist Emile Mathieu, 1844-1932 (498-504); de
graficus Victor Stuyvaert, 1897-1974 (712-717); de componist Jozef
Tilborghs, 1830-1910 (735-738); de advocaat en politicus Paul
Voituron, 1824-1847 (794-800); de advocaat en filoloog Leonard
Willems, 1864-1938 (831-838); de neolatijnse dichter Jacobus
Yetzweirtius, 1541-? (843-848).
Betreffende Gent werden opgenomen : de socialistische leider en
politicus Edward Anseele, 1856-1938 (37-45): de handelaar en
politicus Joseph Boëyé, 1766-1835 (104-106): de letterkundige Jan
Bouchery, 1846-1911 (109-114): de liberale burgemeester Emile
Braun, 1849-1928 (119-124): de toneelakteur Staf Bruggen, 18931964 (124-140): de hoogleraar en letterkundige Amaat Burssens,
1897-1983 (148-154): bisschop Charles Calewaert, 1893-1963 (159163): bisschop Honoré Coppieters, 1874-1947 (170-175): de
geneesheer en aktivist Gustave Doussy, 1881-1948 (251-256): de
hoogleraar en filoloog Robert Foncke, 1889-1975 (276-281): de jurist
en pensionaris Simon van Formelis, vóór 1374-1447 (286-292): de
ambtenaar en taalkundige Jan Grauls, 1887-1960 (337-344): de
makelaar Conte Gualterotti, ca. 1270-1339 (344-346): de
burgemeester Jean Baptiste d'Hane de Steenhuyse, 1757-1826
(362-365): de komponist Karel Hanssens junior, 1802-1871 (366371): de komponist Karel Hanssens senior, 1777-1852 (371-373): de
geestelijke schrijver Roeland Heelaudt, ? -na 1649 (378-380): de
Biografieën
Biografieën
Nen Bruudoorlog
Gent, 1986, z.p.
Nouvelle Biographie
Nationale. 1
Académie Royale des
sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique,
Brussel, 1988, 374 blz.
Onze Gentse keukenrubriek
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
11, nr. 3, (1982), p. 142151.
filoloog en dichter Daniël Heinsius, 1580-1655 (383-389): de architekt
Geo Henderick, 1879-1957 (396-401): de politicus Eugène
Hoobrouck de Mooreghem, 1756-1843 (406-410): bisschop Henri
Lambrecht, 1848-1889 (459-465): de advokaat en uitgever Constant
Leirens, 1813-1886 (489-495): de jurist en hoogleraar Jean Limpens,
1910-1979 (498-504): de patriciër en ambtenaar Lauwereins de
Maech, ca. 1410-1468 (515-519): de beeldhouwer en kunstschilder
Lodewijk Mast, 1857-1901 (543-547): de germanist en hoogleraar
George Meir, 1900-1944 (550-554): de letterkundige Philippus de
Pillecyn, 1891-1962 (642-648): de komponist Adolphe Samuel, 18241898 (730-734): de kunstschilder Gust. de Smet, 1877-1943 (750759): de onderwijzer en stichter van het Schoolmuseum Leo Thiery,
1877-1950 (775-779): de onderwijzer en vredesopvoeder Geo
Verbrugge, 1896-1977 (801-803): de architekt en politicus Arthur
Verhaegen, 1847-1917 (816-822): de advokaat en politicus Julius de
Vigne, 1844-1908 (827-835): de taalkundige en hoogleraar Willem de
Vreese, 1869-1938 (850-860): de taalkundige, hoogleraar en
politicus Auguste Wagener, 1829-1896 (861-870): de militant en
dissidente socialist Paul de Witte, 1848-1929 (880-885): de
kunstschilder Rodolphe Wytsman, 1860-1927 (895-900): de
ambtenaar en politicus Daneel van Zeveren, laatste kwart 14de
eeuw-1432 (901-904).
In 1874 begon een socialistische samenwerkende bakkerij de „Vrije
Bakkers" brood te bakken. Toen deze oorspronkelijke socialistische
kooliperatieve meer en meer een neutraliteitsprincipe ging huldigen,
scheurden een 150 socialistische militanten zich af en stichtten in
1880 een eigen maatschappij „Vooruit nr. 1". In 1887 werd onder
impuls van de hogere klerikale burgerij ook „Het Volksbelang"
opgericht. Een andere konkurrent van „Vooruit nr. 1" was „Het Volk",
waarvan het bakkerssyndikaat vanaf 1894 een „Antisocialistische
bakkerij" uitbaatte. De konkurrentiestrijd onder de Gentse
koöperatieven werd tussen 1880-1895 gevoerd met een echt
plakkatenoorlog, waarvan in deze brochure een evokatie wordt
gegeven. Geïllustreerd.
Betreffende Gent zijn opgenomen: de islamoloog en hoogleraar
Armand Abel, 1903-1973 (13-14), de diplomaat en politicus Edouard
de Jaegher, 1806-1893 (49-50), de historicus Guillaume des Marez,
1870-1931 (72-77), de komponist François-Auguste Gevaert, 18281908 (97-100), de schrijver Franz Hellens, 1881-1972 (140-160), de
architekt Victor Horta, 1861-1947 (172-178), de musicus en fotograaf
Charles Leirens, 1888-1963 (247-252), de politicus en revolutionair
Jacques Meyer, 1756-1805 (266-270) en bisschop Emilius Seghers,
1855-1927 (305-306). Geïllustreerd.
Artikelenreeks van de hand van de volkskundige Richard
VANKERCKHOVE (-1- 1967), oorspronkelijk gepubliceerd in het half
cultureel - half commercieel Gents tijdschrift „Palmares".
Industriële archeologie,
scriptophilie
Biografieën
Heemkunde
Onze Gentse keukenrubriek
Onze Gentse keukenrubriek
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
11, nr. 6, (1982), p. 321324.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, nr. 2, p. 101-105 ; nr. 5,
p. 257-261 ; nr. 6, p. 333336.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
1980, jg. 34, p. 319-328.
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
p. 229-236.
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
in Kultureel Jaarboek
voor de Provincie OostVlaanderen, jg. 36, (1982),
Gent, 1983, p.125-195.
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 38, (1984), p. 213-219.
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 39, (1985), p. 247-255.
Verscheidene Gentse specialiteiten worden besproken : patatten met
pellen ; een verdwenen „lekkernij" (de vuile flassche); op stap, op
stap, de boeren eten pap, de Gentsen eten soep(e) mee huldren
zeverlap!; Breipap; „Wijnsteenpap"; „Taatjespap''; „Haring"; Gentse
waterzooi; Het recept van ons moe (visbouillon); Kennen ze da nog?
Niëns (zeven soorten vis).
Wetenswaardigheden en recepten : de Gentse stoverij ; ulder of uier
en kaantjessmout (of smijt).
Heemkunde
Artikelenreeks van de hand van de volkskundige Richard VAN
KENHOVE († 1967), oorspronkelijk gepubliceerd in het half cultureel
- half commercieel Gents tijdschrift „Palmares".
Heemkunde
Met o.m. aandacht voor de kulturele gebeurtenissen te Gent in 1980 :
800 jaar 's Gravensteen ; het landschap in de Belgische kunst 18301914 ; kunst in Europa na '68 ; Benedictus en zijn monniken in de
Nederlanden ; colloquium 150 jaar rechtsleven in België en
Nederland (1830-1980); Leven onder de gaslantaarn; Hun werk, hun
leven; 50e verjaardag van de vernederlandsing van de
Rijksuniversiteit.
Voor Gent worden volgende musea en manifestaties vermeld :
Schatten van Oostvlaamse schuttersgilden ; Gentse torens achter
rook van schoorstenen ; Vrij gedacht in Ijzer - Onder stoom ; Albert
van Huffel (1877-1935); Linea 1983 ; Met Huygens op reis Tekeningen uit eigen kollektie ; Frits van den Berghe (1883-1939);
Van Nu en Straks - Belle Epoque in Vlaanderen ; Kafka - colloquium.
Geïllustreerd.
Met aandacht voor de tentoonstellingen en manifestaties te Gent :
Kunstwerken verworven door de Staat '80-'81 ; Europalia '82 ; UrartuLuristan; Hulde aan Maurice Dupuis (1882-1959); George Minne en
de kunst rond 1900 ; Imaginair Museum Hugo van der Goes ; Van
winkelen en puien ; Campo Santo-herdenking ; Retrospektieve
tentoonstelling Leon Sarteel.
Te Gent hadden in 1984 manifestaties plaats in verband met :
Herdenking Achilles Mussche ; 20 jaar „Yang" ; het Creatief
Begeleidingscentrum Krekenland, een feest ; 750 jaar begijnhofleven
te Gent ; Franse franje naar Gentse maat (woningbouw 18de eeuw) ;
Geo Henderick (1879-1957); Het affiche, spiegel van de industriële
maatschappij.
Bespreking van de manifestaties en tentoonstellingen : Lichaam en
hygiëne. Naar de wortels van de huidige gezondheidskultuur ; Poolse
Kulturele Dagen ; Gemengd Boeket. Zes tentoonstellingen rond
bloemen ; Gent in de oorlogsjaren 1940-1945 ; De School van
Barbizon. Meesters van de Franse landschapschilderkunst ; 12e
Internationaal Filmgebeuren ; Een toren voor boeken 1935-1985 ;
Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese bedevaart.
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst en kultuur
Kunst en kultuur
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
40, (1986), p. 315-323.
Met aandacht voor de hiernavolgende Gentse kultuurmanifestaties
en tentoonstellingen die in 1986 plaats vonden : 5de Internationaal
Gitaarweekend ; Chambres d'Amis - Initiatief 1986 - Initiatief d'Amis Antichambre ; Frans Masereel ; Juweelkunst in België van gotiek tot
heden ; Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit ; Rendezvous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw ;
Kermis, het spiegelpaleis van het volk ; Industriële archeologie in
België ; Wat een leven binnen die muren! Gent 1100-1350.
Gentse tentoonstellingen in 1988 : De Markt (M.I.A.T.), Signaturen
(Museum van Hedendaagse Kunst), Pretiosa Neerlandica (Centrale
Bibliotheek R.U.G.), Architektuur als buur (D.M.S.A. en
Architektuurpromotie), Gent in weelde herboren.
Wereldtentoonstelling 1913 (Stadsarchief) en Historie op perkament
(Stadsarchief). Geïllustreerd.
Alfabetisch lexicon van auteurs vanaf ca. 1840 die voor de literatuur
in Oost-Vlaanderen belangrijk waren. Voor elke auteur is een
biografische noot opgenomen met levensdata, adres, opleiding,
beroep, literaire prijzen, medewerking aan redakties van tijdschriften
en tevens een bibliografie. Het boek bevat bovendien een aantal
kaderartikels met belangrijke gegevens over de literatuur te Gent.
Worden behandeld : middeleeuwse letterkunde (F.
HANDTPOORTER) ; de rederijkerij (R. VERCRUYSSE) ; Franse
literatuur in Oost-Vlaanderen (R. VERCRUYSSE) ; jeugdliteratuur (M.
VAN HALEWIJN) ; literaire prijzen (D. DE WULF) ; renaissanceliteratuur (W. WATERSCHOOT) ; 18de-eeuwse literatuur (J.
SMEYERS) ; toneelschrijvers (R. LANCKROCK) ; Vlaamse
poëziedagen (H. ASCOOP)) en romantiek en Vlaamse Beweging (A.
DEPREZ). Met lijst van tijdschriften.
Met monografieën door R. VAN MOORTEL, E.C. BERTIN, R.E.C.
WILLEMYNS, A MAGERMAN, P. BERKENMAN, L. DE BAEREWEYTENS. Telkens met biografie, bibliografie en bloemlezing van de
besproken auteurs.
Kunst, kultuur
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
42, (1988), p. 181-186.
Oostvlaams Literair Lexicon.
Samengesteld door de
Provinciale Kommissie voor
Letterkunde
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 15, Gent, 1981, 125 blz.
Oostvlaamse Literaire
Monografieën. Dl. III. Firmin
van Hecke. Roger d'Exteyl.
Franz De Backer. Jozef L. De
Beider. Maurits De Doncker.
De Duimpjesuitgave van
Victor De Lille
Oostvlaamse Literaire
Monografieën. Dl. IV. V
Valère Depauw. Julius
Persyn. Reimond Stijns.
Johan van Mechelen. Jo
Verbrugghen. Wies Moens
Oscar Bonnevalle
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 12), Gent, 1980, 197
blz.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 14), Gent, 1981, 195
blz.
De monografieën werden respektievelijk geschreven door A.
DEMEDTS, H. PERSYN, J. SARENS, R. VAN DE PERRE, C.
FLANDERS, J. D'HAESE.
Kunst en Kultuur
Gent, 1980
Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan deze Gentse kunstenaar
(° 1920) in het Museum voor Volkskunde, 19 juli - 31 augustus 1980Met bibliografische gegevens. Rijk geïllustreerd.
Kataloog van een konfrontatietentoonstelling tussen twee Gentse
religieuze kunstenaars : Colbrandt (1879-1959) en Servaes (1883-
Biografische artikels en
nota's
Oscar Colbrandt-Albert
Servaes 1900-1930
Brussel, 1989, 119 blz
Kunst, kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Biografieën
Oude documenten uit het
Land van Rode
Oude en nieuwe plaat - en
straatnamen te Gentbrugge.
Oude en nieuwe plaats- en
straatnamen te Gentbrugge.
Oude en nieuwe plaats- en
straatnamen te Gentbrugge.
Vervolg 10
Oude en nieuwe plaats- en
straatnamen te Gentbrugge.
Vervolg 11 en 12.
Oude en nieuwe plaats- en
straatnamen te Gentbrugge.
Vervolg 13.
Oude koeien uit de gracht.
Oudheidkundige kroniek
Over molens en windrecht
Pater J. L. Callewaert, O.p.
1886-1986
Driemaandelijks Tijdschrift
van het Heemkundig
Genootschap Land van
Rode, 16, (1988), nr. 4, p.
82-92 en 17, (1989), nr. 1,
p. 17-18.
Heemkunkundig
Genootschap Land van
Rode, nr. 18 en 19, (1977),
(niet gepagineerd).
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 19 en20
(1977), 21, 22 en 23
(1978).
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 15 sept.
1979.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, (1980), nr. 28
en 29
Heemkundig Genootschap
Land van Rode,
Gentbrugge, (1980), nr. 30
Gent, s.d. 1979.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 5, p. 285289.
Heemkundig Nieuws, nr. 6
(1981), 4 blz.
Gent, 1986, 24 blz.
1966). Met woord vooraf door de voorzitter van het Gemeentekrediet
F. NARMON, ten geleide door de burgemeester van Hasselt L.
ROPPE en teksten over de kunstenaars en hun werk door P. HUYS,
L.M.A. SCHOONBAERT, R. CLEMENT en J. D'HAESE.
Geïllustreerd. Zie ook Oscar Colbrandt 1879-1959, (Museum dr.
Guislain), Gent, 1989, 63 blz.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Bespreking van de straatnamen die met de letter B beginnen.
Bespreking en historiek van een aantal straten.
Heemkunde en folklore
Bespreking van Leenstraat tot Meire.
Heemkunde en Folklore
Korte uitleg bij de plaatsnamen gaande van Meirestraal tot Van de
Woestijnestraat (Karel).
Heemkunde en Folklore
Korte bespreking van de straatnamen gaande van de Van Dijckstraat
tot Zwart Hondenstraatje.
Heemkunde en Folklore
Een vijftiental steekkaarten betreffende : stadsarcheologische
kaarten, het Tempelhof, het Toreken aan de Vrijdagmarkt, een
brandrestengraf in de Pekelharing, de Corduwaniersstraat 35 - 41,
vestingmuur met Waltoren (Nieuwbrugkaai), opgraving in de Bijlokeabdij, een Karolingisch kapiteel, prospektie in de
Gouvernementstraat, het Rijhovesteen, de St.-Machariuswijk.
Reproduktie van een artikel van A. VAN WERVEKE over de
levenswijze van de adellijke families in het 18de-eeuwse Gent.
Archeologie
In het Fonds der Gentse Sint-Pietersabdij (bewaard in het
Rijksarchief te Gent) bevindt zich een lijst opgesteld in 1782 van
molens in de periode tussen 1156 en 1778 op gronden van de SintPietersabdij waarvoor cijns diende betaald te worden. Geïllustreerd.
Brochure opgesteld naar aanleiding van een herdenking in Gent van
pater Callewaert (1886-1964). Ze bevat korte biografische gegevens,
opgesteld aan de hand van citaten uit handschriften en eerder
Heemkunde
Moderne Tijden
Biografische nota's en
biografieën
Patershol Gent. Binnenste
buiten
Gent, 1986, 119 blz.
Persconferentie „800 Jaar
Gravensteen".
Gent, 1980, 12 blz.
Poorters en buitenpoorters
van Gent 1477-1492, 15421796
Inventarissen en Indices
gepubliceerd door het
Archief , Gent, 1986, VIII +
307 blz.
Portret van Jeanne Bauwensvan Peteghem, Gent 1741Gent 1802 door Francois
Joseph Kinsoen (Brugge
1770-1839),
Pretiosa neerlandica.
Schatten uit de Nederlandse
taal- en letterkunde in de
Gentse Universiteit
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 2, 2 blz.
Prof. dr. Willem De Vreese
(1869-1938). Een herdenking
A.N.V. Afdeling OostVlaanderen), Gent, 1988,
71 blz.
Uden, 1976.
Projektboek Gent.
Recht en instellingen in de
oude Nederlanden tijdens de
middeleeuwen en de nieuwe
tijd. Liber Amicorum jan
Buntinx
Rijksuniversiteit Gent.
Schatten van de
Universiteitsbibliotheek, 6),
Gent, 1988, V + 256 blz.
Symbolae series A l vol.
10), Leuven, 1981, XXI +
627 blz.
gepubliceerde artikelen. Heel wat aandacht wordt geschonken aan
de oorlogsbrief gericht aan Hendrik Elias waarbij Callewaert de Raad
van Leiding van het V.N.V. vroeg de politieke koers ten opzichte van
de bezetter te wijzigen. Geïllustreerd.
Bundeling van korte artikeltjes in verband met het Patershol te Gent.
Na een historiek van deze middeleeuwse stadswijk, worden de
belangrijkste gebouwen per straat besproken. Geïllustreerd.
Bondige inlichtingen in verband met de viering van achthonderd jaar
Gravensteen. Toch interessante gegevens over: het opschrift op het
poortgebouw (1180) ,: van fabriek tot stoere burcht ,: het Museum
voor Gerechtsvoorwerpen.
Deze uitgave brengt kronologische lijsten van nieuw aanvaarde
Gentse buitenpoorters (1477-1492) en poorters (1542-1796) en is
voorzien van een inleiding door J. DECAVELE. De oorspronkelijke
zeven inschrijvingsregisters worden bewaard in het Gentse
Stadsarchief. Ze zijn niet alleen van belang voor het genealogisch
onderzoek, maar ook voor de kennis van demografische en
ekonomische wijzigingen in het verleden. Indices op persoons- en
plaatsnamen, die het gebruik van de publikatie moeten
vereenvoudigen, zullen eerlang verschijnen.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde en Folklore
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Kunst, kultuur
Na De neerlandistiek te Gent vanaf 1817 tot 1988 door A. DEPREZ
(1-27) volgen kronologisch Middeleeuwen door J. REYNAERT (2976), Zestiende tot achttiende eeuw door W. WATERSCHOOT en D.
COIGNEAU (77-138), Negentiende eeuw door A. DEPREZ (139187), Twintigste eeuw door A.M. MUSSCHOOT (189-215) en
Taalkunde door H. RYCKEBOER (217-256). Geïllustreerd.
Bundeling van drie artikels rond prof. De Vreese, filoloog en onder
meer hoogleraar en bibliothecaris aan de Rijksuniversiteit te Gent.
Met een ten geleide van prof. A. DEPREZ.
Verslagboek over een schoolproject waaraan werd deelgenomen
door 260 leerlingen van het College van het H. Kruis te Uden (NoordBrabant). Dit projectboek geeft een aantal indrukken van de
leerlingen over Gent, afgenomen interviews en de uitwerking van
opdrachten o.m. in verband met de geschiedenis en
kunstgeschiedenis van Gent. Op didaktisch gebied erg releverend.
Geïllustreerd met talrijke tekeningen en schetsen door de leerlingen.
Naast de artikelen bevat het Liber Amicorum een inleiding van J.A.
VAN HOUTTE en een biobibliografie door W. BUNTINX. Jan Buntinx
('s Herenelderen, 1911-) studeerde geschiedenis aan de K.U.L. en
doktoreerde aan de R.U.G. in 1947. Hij slaagde ook voor het examen
van kandidaat-archivaris bij het Rijksarchief (1935). Na een korte
Kunst, kultuur
Biografieën
Algemeen
Biografische nota's en
biografieën
Renaissance en barok.
Textilia uit eigen bezit
Rendez-vous met Magere
Hein. Doods- en
rouwgebruiken in de 19de
eeuw
Museum voor Sierkunst),
Gent, 1988, 99 blz.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Volkskunde, Gent,
1986, 149 blz.
Repertorium van de
oudleerlingen en historiek van
het Don Boscocollege. SintDenijs-Westrem (1934-1962),
Zwijnaarde (1962-1987 )
Restauratie is rijkdom
Waregem, 1988, 247 blz.
Restauratie van het
Postgebouw Gent
Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie Gent,
1989, 47 blz.
Ministerie van Openbare
Werken - Regie der
Gebouwen, s.l., 1981.
Retrospectieve
tentoonstelling Anna De
Weert (1867-1950), Jenny
Montigny (1875-1937),
Yvonne Serruys (1873-1953),
Retrospectieve
tentoonstelling Ferdinand
Willaert (1861-1938)
Museum van Deinze en
Leiestreek), Deinze, 1987,
79 blz.
Retrospectieve
tentoonstelling Leon Sarteel,
(Stad Gent. Dienst Culturele
Gent, 1982, 74 blz.
Museum van Deinze en
Leiestreek, Deinze, 1986,
47 blz.
leraarsopdracht aan de Rijksnormaalsmhool te Lier, werd hij tot
archivaris aangesteld in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en in
het Rijksarchief te Gent (1938). Van 1963 af was hij verbonden aan
de K.U.L. Met illustraties.
Geïllustreerd
Catalogus van een tentoonstelling die van 31 oktober 1986 tot 25
januari 1987 werd opgesteld in het Museum voor Volkskunde en tot
stand kwam met de medewerking van de Koninklijke Bond der
Oostvlaamse Volkskundigen. Alhoewel het opzet door de auteurs R.
VAN DE WALLE, Y. HOLLEBOSCH - VAN RECK, V. MEILLANDER,
G. WEZE algemeen wordt benaderd, worden toch overtalrijk Gentse
toestanden belicht. Het boek omvat drie delen : „Als de doodsklok
luidt". Gebruiken bij afsterven en rouw ; „Pret en verzet met Magere
Hein". De dood in spel en ontspanning ; „Tijd en eeuwigheid".
Symbolische voorstellingen van de dood. Met bibliografie en
catalogus (394 items). Rijk geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Heemkunde, volkskunde
Hedendaagse Tijd
Over het Hof van Ryhove en de restauratieproblematiek van de
schilderijen die leden van de familie Ryhove voorstellen (17de-20ste
eeuw). Geïllustreerd.
Aan de restauratie van het postgebouw, waartoe het initiatief
genomen werd in 1978, ging een studie vooraf over de schilden en
beelden waarmee de gevels zijn getooid. De eigenlijke restauratie
van de zgn. „Centrale Post" in eklektische stijl (gebouwd in 18981910 door de bouwmeesters L. CLOQUET en E. MORTIER)
gebeurde tussen maart 1979 en juni 1980. De brochure bevat een
historiek van het gebouw door J. SCHEERDER, met daarnaast een
uitvoerige studie door A. VANVLASSELAER. Met aantekeningen en
bronnenopgave. Rijk geïllustreerd.
Cataloog naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling met werk
van drie kunstenaressen, die volgelingen waren van Emile Claus.
Anna De Weert en Jenny Montigny waren van Gentse afkomst. Met
inleiding door V. VAN DOORNE en illustraties.
Kunst, kultuur
Catalogus van de tentoonstelling (4 oktober - 1 december 1986)
gewijd aan deze Gentse kunstenaar (° Gent, 1861 - † Gent, 1938).
W. LAUREYSSENS geeft in een uitvoerige biografische nota een
inleiding.
Van 16 oktober tot 14 november 1982 werd een retrospektieve Leon
Sarteel georganiseerd in het Kasteel Borluut te Gent-SintDenijsWestrem. Sarteel werd geboren te Gent in 1882. Hij kreeg zijn
Biografische nota's en
biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Kunst en Kultuur
Animatie),
Retrospectieve
tentoonstelling Maurice Sys
1880-1972
Museum van Deinze en de
Leiestreek, Deinze, 1989,
55 blz.
Retrospectieve
tentoonstelling Xavier de
Cock (1818-1896), Cesar de
Cock (1823-1904), Gustave
den Duyts (1850-1897)
Retrospektieve Antoon Catrie
(1924-1977),
Museum van Deinze en
Leiestreek), Deinze, 1988,
76 blz.
Retrospektieve Karel van de
Woestijne
Retrospektieve Leon De Smet
1881-1966
Dekenij 't Seleskest), Gent,
1989, z.p.
Museum Leon De Smet.
Museum Mevrouw Jules
Dhondt-Dhaenens), Deurle,
1986, z.p.
Land van Rode, jg. 14,
(1986), nr. 1, p. 90-92.
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur en Ministerie van
Nationale Opvoeding en
Franse Cultuur. Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief
in de Provinciën), Brussel,
1974, p. 147-228.
Richard-Casimir Van Damme
(1885-1943)
Rijksarchief te Gent, in Het
Rijksarchief in de Provinciën.
Overzicht van de Fondsen en
Verzamelingen. Dl. 1. De
Vlaamse Provinciën.
Rijwoningen te Gent 18801890
Gent, 1987, 48 blz.
Gent, 1982, 16 blz.
opleiding als beeldhouwer aan de Sint-Lucasschool en aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, o.m. bij Jules Van
Biesbroeck en Jean Delvin. Deze catalogus bevat naast een
biografische nota door Marcel DUCHATEAU, een selectie van
hetgeen kunstkritici over hem schreven, een lijst met biografische
gegevens en een lijst van tentoonstellingen, alsook een bibliografie.
Rijk geïllustreerd.
Sys (Gent, 1880-1972) schilderde portretten, landschappen en
stadsgezichten, maar vooral zee- en havengezichten. De kataloog
bevat een overzicht van leven en werk door G. SIJS, een
bloemlezing uit gepubliceerde kunstkritieken en een lijst van de
tentoon gestelde werken. Met voorwoord door schepen J. DE
RUYCK en illustraties.
Kataloog vna een overzichtstentoonstelling met werk van drie uit
Gent afkomstige landschapsschilders. Met voorwoord door J. 'T
KINDT DE ROODENBEKE en opdracht en levensschetsen door V.
VAN DOORNE en L. MOORS. Geïllustreerd.
Biografieën
Biografieën
Catalogus van een overzichtstentoonstelling met werk van de Gentse
schilder Catrie. Met inleidende tekst van J. MUREZ, een
levensschets van de kunstenaar en lijst van de vroegere
tentoonstellingen. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Biografieën
Catalogus met teksten van Jan D'HAESE over de Gentse
kunstschilder Leon De Smet. Met kronologische biografie, beknopte
bibliografie en overzicht van de belangrijkste tentoonstellingen. De
catalogus omvat 82 items. Rijk geïllustreerd.
Korte biografie over de heemkundige R.-C. Van Damme.
Geïllustreerd.
Algemene inlichtingen over het Rijksarchief te Gent. Na een
historisch overzicht volgt een opsomming van fondsen en
verzamelingen als volgt ingedeeld: A. Archieven van de Kerkelijke
Instellingen; B. Archieven van de Publiekrechtelijke Instellingen. Oud
Regime ; C. Archieven van de Publiekrechtelijke Instellingen.
Hedendaagse Periode ; D. Notariële Archieven ; E. Archieven van
Families, Particuliere Personen, Bedrijven en Private Verenigingen ;
F. Verzamelingen, waaronder parochieregisters, registers van de
burgerlijke stand, kaarten en plans, microfilms, bibliotheken,
fragmenten van verzamelingen van archiefstukken.
Catalogus van tentoonstelling samengesteld door het
Documentatiecentrum van het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
Gent. Bespreking van rijwoningen van de architecten : Beert Campens (1898); J. Rooms (1906); Valentin Vaerwijck (1913); Albert
Van Huffel (1925); Emile De Nil (1926); Gaston Eysselinck (1930);
Jules Lippens (1931); Baro (1968); Jo Raman - Fritz Schaffrath
Kunst en kultuur
Biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Varia en Personalia
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
S.A. Compagnie du Chemin
de Fer d'Anvers á Gand, par
Saint Nicolas et Lokeren
Berichtenblad. Gentse
Vereniging voor
Scriptophilie, jg. 3, (1984),
nr. 5, p. 5-9.
S.A. Du Phenix pour la
fabrication de Machines et de
Mécaniques (Gent)
Sanderus
Scriptophilie, 7, (1988), nr.
3, p. 4-7 .
Schaal „Leon Gheude"
De Draeke, jg. 4, vol. 2,
1980, p. 51.
Simboliek Republiek en
symboliek
Sint-Janskapel
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 289-310.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 1, p. 18-21.
Sint-Kruis-Winkel vroeger
Gent, 1981.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 5, p. 240248.
(1973) . Met een lijst van de belangrijkste rijwoningen in het Gentse
(18801980). Met bibliografie. Geïllustreerd.
In 1842 kreeg ingenieur De Ridder toelating een spoorlijn te bouwen
tussen Gent en Antwerpen Linkeroever. De Ridder had berekend dat
een lijn met rails die slechts op een afstand van 1,15 m van elkaar
liepen veel goedkoper zou uitvallen. In 1844 werd de sektie SintNiklaas-Antwerpen opengesteld. In 1845 besloot De Ridder zijn
concessie aan een naamloze vennootschap over te dragen. Ondanks
de nadelen — de Schelde werd door de passagiers per stoomboot,
voor de goederen per roei- of zeilboot overgestoken — was de lijn
een groot succes. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Herneming van een artikel door P. KLUYSKENS over Antoon
Sanderus (1586-1664), priester en auteur van letterkundige en
historische werken. Vooral bekend bleef zijn rijkelijk geïllustreerd
„Verheerlijkt Vlaanderen". Met afbeelding van de besprokene.
Op zondag 14 september 1947 greep te Gent voor de eerste maal de
internationale wedstrijd voor gasballons plaats. De wedstrijd werd
„Schaal Leon Gheude" genoemd naar een gekende ballonvaarder.
Het betrof een wisselbeker die driemaal door éénzelfde
ballonvaarder moest gewonnen worden om definitief zijn eigendom te
worden. Bij het onderzoek van deze ballonvaart wordt er gewezen op
de tegenstrijdige berichten die verschenen in catalogi en kranten.
Geïllustreerd. Met bibliografie.
Symboliek en ritualen gebruikt tijdens de Franse overheersing te
Gent. Geïllustreerd.
Weergave van de fiche in februari 1900 door Paul Bergmans
opgesteld voor de Inventaire Archéologique. Fiche nr. 107 in de
rubriek Kerkelijke bouwwerken - Sintlansklooster - XVIlle eeuw
(17441745). De kapel van het Sint-Jansgodshuis (Sint-Janten-Dulle)
werd in 1743-1745 gebouwd door meestermetser Bernard De Wilde.
Na de afschaffing van het Godshuis in 1797 werd het gebruikt als
magazijn. In 1886 werd de kapel bestemd voor de Anglikaanse
eredienst. Geïllustreerd.
Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd door het
Stadsbestuur ter gelegenheid van de plaatselijke kermis, 5-9 juni
1981. SintKruis-Winkel behoorde administratief en juridisch tot het
Ambacht Assenede. In 1579 vormde het samen met Wachtebeke
een afzonderlijke vierschaar. Tijdens het Oud Regime lagen
verschillende heerlijkheden, o.a. deze van de Borluuts in de
gemeente. In twee fasen, nl. in 1927 en 1965 werd de gemeente
door Gent opgeslorpt. De catalogus schenkt aandacht aan de
archeologische vondsten, de historische ontwikkeling o.m. het graven
van de Sasse Vaart ; het kasteel van Terdonk gebouwd in 1880 ; de
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële archeologie,
scriptophilie
Biografische nota's en
biografieën
Heemkunde
Hedendaagse Tijd
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Heemkunde
Sint-Michielskerk. Kerkschat
en iconografie.
Sint-Paulusinstituut, Broeders
van Liefde Patijntjestraat.
Vijftig jaar humaniora
Sint-Pauluskerk Gent 19311981. Huldeboek
Kerkfabriek, 14-23 juli
1979, Gent, 1979, 56 blz.,
Catalogus van de
tentoonstelling ingericht
door de Gent, 1989, 132 blz.
s.l., s.d., 166 blz.
Speuren, spitten, sparen.
Oost-Vlaanderen
archeologisch doorgelicht
Gent, 1988, 132 blz.
Stad Gent. 500 jaar
schietsport met vuurwapens
Stalhof, een
renovatiesuggestie voor Gent
(hoofdlijnen van „Stalhof-een
werkschrift ; analyse en
renovatie van een Gentse
industriële site", van de
W.K.I.A.P.),
Tentoonstelling "Over textiel
gesproken"
Gent, 19881 56 blz
Tentoonstelling "Vleesch in
de Kuyp". Curiosa rond het
vleesbedrijf door de eeuwen
heen
Gent, 1988, 14 blz.
gotische kerk uit de 15de eeuw, geklasseerd bij KB in 1936 ; de
landelijke ongereptheid en de dorpssamenleving.
De samensteller P. Verbraeken onderscheidde in deze
tentoonstelling twee delen : de kerkschat en de ikonografie. De
kerkschat bevat de edelsmeedkunst en de borduurkunst. De
ikonografie wordt onderverdeeld in oude ikonografie en verder in
schilderijen, akwarellen en etsen van 20ste-eeuwse kunstenaars.
Geïllustreerd
In 1902 ontstond officieel de Sint-Paulusparochie. De kern ervan was
de druk bevolkte Kortrijksesteenweg. Op 19 maart 1905 werd een
houten noodkerk in gebruik genomen. Pas in 1931 kon ze vervangen worden door de huidige stenen Sint-Pauluskerk. Het boek
beschrijft ook het parochiaal leven tot op vandaag. Met ten geleide
van pastoor E. VAN DEN DAELE, het verslag van de akademische
zitting van 20 september 1981 en illustraties.
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die van 16 januari
1988 tot 7 februari 1988 werd opgesteld in Het Toreken op de
Vrijdagmarkt te Gent. Na een bondige inleiding over de archeologie
en haar methoden volgen twaalf archeologische verkenningen van
sites in Oost-Vlaanderen. Voor Gent zijn te vermelden J.
VANMOERKERKE, Gent. De opgravingen aan de Hogeweg (p. 4753); F. VERMEULEN, Sint-Denijs-Westrem. Een inheems-Romeinse
wegnederzetting met uitgestrekte begraafplaats op het voormalig
vliegveld (p. 81-84); M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Onderzoek
van een middeleeuwse stad (p. 87-91); M. DE SMET, Sinaai. De
Baudelo-abdij in Klein-Sinaai (p. 95-105); E. BALTHAU, L.
HANSELAER en F. VERHAEGHE, Laarne. Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek in het kasteel (p. 119-120). Geïllustreerd.
Ons Industrieel Erfgoed,
Jaarboek van de Vlaamse
Vereniging voor Industriële
Archeologie vzw. (periode
19781980), Gent, 1982, p.
234-252.
Renovatiesuggestie voor het voormalig bedrijf UCO-Terplaten te
Gent. Het betreft een fabriekscomplex langsheen de Muinkschelde
waarvan de eerste vestiging dateert uit de eerste helft van de 19de
eeuw.
Het Toreken, Gent, 1987,
26 blz.
Kataloog van een tentoonstelling met een overzichtsartikel van J.
VAN DE WIELE over de geschiedenis van de Gentse
textielnijverheid en een lijst van de tentoongestelde stukken.
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Archeologie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële archeologie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Tentoonstelling Filip De
Pillecyn 1891-1962
Tentoonstelling Frank Baur,
31 oktober tot 11 november
1980
Tentoonstelling Kunstlicht.
Schoolmuseum M. Thiery,
Tentoonstelling Staf Bruggen
en het Vlaams Volkstoneel
1893-1964
Terugblik. Opstellen en
toespraken van A. van
Elslander
Theresia van Avila en haar
tijd.
Campo Santo, SintAmandsberg, 1987, 23 blz.
Catalogus, in De OostOudburg, Jaarboek XVIII,
1981, p. 110-118.
Katholieke Industriële
Hogeschool OostVlaanderen), Gent, 1986,
geen paginering.
Campo Santo), Gent, 1988,
32 blz.
R.U.G. Seminarie voor
Nederlandse
literatuurstudie), Gent,
1986, 289 blz.
Cataloog Tentoonstelling.
Gent oktober 1982,
(Carmelitana), Gent,
(1982), 120 blz.
Tien jaar stedelijke
cultuurdienst te Gent, 19711981
Gent, 1982, 63 blz.
Toerisme in Oost-Vlaanderen.
Repertorium-indices 19521985
Federatie voor Toerisme in
Oost-Vlaanderen), Gent,
1986, 47 blz.
Toneelleven te Mariakerke
Marka, nr. 78, (1986), p. 131.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 1, 1982, p. 15-18.
Toortshouder van de Nering
der Kraankinderen,
(Inventaire Archéologique Fiche nr. 39)
Topografische lijst van
tijdschriften gedeponeerd in
de universitaire diensten en
de externe leeszalen. 3.
Centrale Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit, 1976, 241
blz.
Cataloog van de tentoonstelling over de schrijver De Pillecyn
(Hamme, 1891 - Gent, 1962).
Korte bespreking van 136 items in verband met Baur's leven en werk.
Biografieën
Tentoonstellingskatalogus over het gebruik van kunstmatig licht
gedurende de periode 1880 tot heden. Drie opeenvolgende
technieken werden hierbij aangewend : het gasgloeilicht, het
elektrisch gloeilicht en de luminescentielichtbronnen.
Bruggen (Schaarbeek, 1893-Gent, 1964) was onder meer van 1940
tot 1944 direkteur van de Nederlandse Schouwburg te Gent. Met
biografische schets door J. VAN MECHELEN en beschrijvende
kataloog van de tentoongestelde stukken. Zie ook L. LEKENS.
Toneelkunstenaar Staf Bruggen 1893-1964 G.O.V. Heraut, 23,
(1988), nr. 5, 5 blz.
Verzameling van verspreide toespraken en artikelen van Van
Elslander, professor in de Nederlandse literatuur aan de
Rijksuniversiteit Gent. Met een biografische schets, foto en
bibliografie van de gevierde.
In 1982 werd bij de Gentse ongeschoeide karmelieten de
vierhonderdste verjaring van de dood van Theresia van Avila (° 1515
te Avila - f 1582 te Tormes) herdacht. De geschiedenis van de karmel
wordt uitvoerig geschetst. In de catalogus zelf worden verscheidene
religieuze voorwerpen in Gents bezit besproken. Rijk geïllustreerd.
Beknopte en overzichtelijke synthese van de hand van
stadsarchivaris Johan DECAVELE, over tien jaar stedelijk
cultuurbeleid. De aandacht gaat uit naar de administratieve opbouw,
naar de collecties, de wetenschappelijke studie, de educatieve
werking, de culturele animatie en infrastructuur. Een interessante
evenementenkalender 1971 - 1981 sluit dit overzicht af.
Indices op 34 jaargangen van het tijdschrift. Ze omvatten alfabetische
lijsten van auteursnamen, onderwerpen, plaatsnamen, streken en
overzichten van de vaste rubrieken in het tijdschrift. Achteraan volgt
een lijst van de nog beschikbare nummers.
Schets van het toneelleven in de deelgemeente gedurende de jaren
1836-1937 Geïllustreerd.
Geïllustreerd. Vertaling van de fiche die in 1897 door Hermann Van
Duyse werd opgesteld over de toortshouder van de wijnlossers die in
het Bijlokemuseum wordt bewaard.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Deze lijst vergemakkelijkt heb weervinden van de door de Centrale
Bibliotheek aangekochte tijdschriften die gedeponeerd werden in de
verschillende universitaire diensten, seminaries en laboratoria.
Samengesteld door de bruikleendienst „externe diensten" o.l.v. D.
Crommar-Couvreur. De informatieverwerking geschiedde door M.
Lagasse-Verplanken
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Biografische artikels en
nota's
Biografieën
Biografieën
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis
Kunst en Kultuur Kunst en
Kultuur
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst en Kultuur
Twee brieven van Frank Baur
aan August Vermeylen.
(Brieven en Documenten)
Van 16 tot 35 jaar. Flitsen uit
de oorlogsmaand mei '40
Van Jezuïetenklooster tot
rechtsfaculteit.
Tentoonstelling ter
gelegenheid van de
openstelling van de
gerenoveerde
faculteitsbibliotheek
Van Minnespel tot kinderspel
De Oost-Oudburg,
Jaarboek XVIII, 1981, p.
97-103.
Gent, 1975, 30 blz
Van Rysselberghe Theo
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 320-322.
Gent, 1986, 13 blz.
Van vliegveld tot Flanders
Expo
R. U. G. Bibliotheek
Privaatrecht), Gent, 1988,
30 blz
Museum voor Volkskunde Gent, Gent, 1884, 104 blz.
Van wei tot wijk. Ter
herdenking van het
honderdjarig bestaan van de
Gentse wijk Heirnis
Gent, 1988, 255 blz.
Vergelijkings Taafelen van
Oude Plaetselijke in Metrieke
en Metrieke in Oude
Plaetselijke Landmaeten van
Oostvlaenderen
Vergelijkings Tafelen van
Oude Plaetselijke in Metrieke
en Metrieke in Oude
Marka, (Notulenblad van de
Heemkundige Kring
Mariakerke), nr. 67, (1982),
p. 4-14.
Marka. Notulenblad van de
Heemkundige Kring Marka
van Maria-kerke, nr. 67,
Biografische artikels en
nota's
De belevenissen van een Gentenaar van 10 tot 28 mei 1940.
Dagboeknotities
Historiek van het gebouwenkomplex tussen de Voldersstraat en de
Universiteitstraat en beschrijvende kataloog van de tentoongestelde
stukken. Met woord vooraf door prof. H. BOCKEN en illustraties.
Diversen
Catalogus van een tentoonstelling die werd gehouden tijdens de
Gentse Feesten 1984. De teksten werden geschreven door Y.
HOLLE-BOSCH - VAN RECK en R. VAN DE WALLE. Nadat in 1966
een tentoonstelling over doop en geboorte, in 1972 een
tentoonstelling over eerste en plechtige communie werden
georganiseerd, staat in bovenvermelde catalogus huwelijk en kind
centraal met volgende ondertitels : liefde en verloving ; huwelijk ;
geboorte ; doopsel en naamgeving ; verzorging van het kind ; spel en
ontspanning ; lagere school ; minder bedeelden ; plechtige
communie. Met bibliografie. Geïllustreerd.
Heemkunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Tentoonstelling. Begeleidende brochure bij de tentoonstelling die
werd georganiseerd door de Stedelijke Openbare Bibliotheek te SintDenijs-Westrem van 18 tot 26 oktober. Ze omvat een bondig
overzicht door E. DELBAERE van de geschiedenis van het vliegveld
te Maaltebrugge in Sint-Denijs-Westrem. Het werd voor de eerste
maal gebruikt als vliegveld in 1910. Daarnaast een bondig overzicht
door J. BOURGEOIS en F. VERMEULEN van de archeologische
vondsten die bij de opgravingen door het Seminarie voor Archeologie
van de R.U.G. aan het licht kwamen.
De Heirnis te Gent is de wijk begrensd door Gentbrugge,
SintAmandsberg, de Wolterslaan, de Kasteellaan en de Schelde.
Diverse auteurs leverden een bijdrage aan dit herdenkingsboek. Het
jubileumboek wordt afgerond met korte biografische nota's van
enkele markante personen.
Heruitgave van de vergelijkingstabellen in de eerste helft van de19de
eeuw uitgegeven door drukker Ad. van der Meersch uit Gent.
Heemkunde, volkskunde
Heruitgave in offsetdruk.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Plaetselijke Landmaeten van
Oostvlaenderen. Gent.
Drukkerij van Ad. van der
Meersch, opvolger van J.
Begyn, aen de Appelbrug
Verslag van het
Documentatiecentrum voor
Dramatische Kunst V.Z.W. te
Gent.
(1983), p. 4-15.
Vijf jaar Aanwinsten 19751979,
Gent, 1980
Vijftig jaar Nederlandstalig
diergeneeskundig onderwijs
aan de R.U.G.
Vita Sanctae Coletae (13811447). Prolegomenis
Auxerunt, VAN CORSTANJE
Charles, Den Haag /
CAZAUX Yves, Paris /
DECAVELE Johan, Gent /
DEROLEZ Albert,
Archief R.U.G. Uit het
verleden van de R.U.G. Nr.
15), Gent, 1984, 260 blz.
. Gent / Brussel, Tielt Lerich, 1982, 261 blz.
Volkshuisvesting in Gent.
Ancien Régime. Tocht 1
Informatiecentrum
Stadsvernieuwing Stad
Gent, Gent, 1985.
Documentatiecentrum voor
Dramatische Kunst V.Z.W.
te Gent.
Verslag door J. Van Schoor over de werking van deze in 1971
opgerichte vereniging. Dit verslag wordt gevolgd door een inventaris
van de verzamelingen aanwezig in het documentatiecentrum. De inventaris wend samengesteld door J. DE VOS en afgesloten op 1 mei
1976. Het documentatiecentrum verzamelt werken over drama en
toneel, toneelstukken, regieboeken, programma's, affiches,
foto's,theatertijdschriften en -krantjes en legt een archief aan van het
„Toneel Vandaag". Als dusdanig is dit documentatiecentrum van
belang voor al wie de geschiedenis wil nagaan van het toneel in Gent
en in Vlaanderen.
Catalogus uitgegeven door De Vrienden van het Museum van Gent
naar aanleiding van de tentoonstelling in het Museum voor Schone
Kunsten van 1 februari tot 30 maart 1In 1975 werd het vroegere
Museum voor Schone Kunsten gesplitst in een Museum voor Schone
Kunsten, dat de oude benaming behield, en in een Museum voor
Hedendaagse Kunst dat zich meer op de avantgarde kunst richtte. In
deze catalogus krijgt men een overzicht van de 113 traditionele
aanwinsten van het Museum voor Schone Kunsten.
Met illustraties.
Kunst en Kultuur
Coleta Boëllet werd in 1381 geboren te Corbie in Frankrijk.
Omstreeks 1406 wil ze de authentieke geest van de oude
verschraalde Franciscaanse orden doen herleven. In 1442 verblijft ze
voor het eerst te Gent en het komt tot een eerste Vlaamse stichting.
In 1446 brengt ze in totale uitputting een tweede bezoek aan Gent. In
1447 overlijdt ze in het klooster te Gent. Dit boek brengt ons de
uitgave van het rijk geïllustreerde levensverhaal. Van alle bewaarde
kopieën is het Gentse handschrift wellicht het meest opmerkelijke,
zowel omwille van de schitterende miniaturen, als wegens de
persoon van de schenkster : Margaretha van York. Ook de biograaf
Pierre de Vaux, die te Gent in de nabijheid van Coleta verbleef, staat
er tweemaal in afgebeeld. J. DECAVELE verzorgde een notitie over
deze Pierre de Vaux, biechtvader en biograaf van de heilige Coleta
en A. DEROLEZ bespreekt Het verluchte handschrift van het klooster
Bethlehem te Gent. Met vertalingen van de Franse tekst in het Duits,
Engels en Spaans. De miniaturen werden uitgegeven met
verklarende teksten.
Handleiding bij een exploratiewandeling met aandacht voor de
volkshuisvesting in Nieuwland, Meerhem, Rodelijvekensstraat,
Tarwestraat, Meelstraat, Gerststraat, Rabotwijk, Abrikoosstraat,
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Volkshuisvesting in Gent. De
20e eeuw. Tocht 2
Informatiecentrum
Stadsvernieuwing. Stad
Gent, Gent, 1985.
Volkshuisvesting in Gent.
Recente ontwikkelingen en
toekomstperspektieven.
Tocht 3
Informatiecentrum
Stadsvernieuwing. Stad
Gent), Gent, 1985.
Volkskunde
Von Ensor bis Paul Delvaux.
Belgische Tage 26 April - 1
Juni 1980
Ingelheim am Rhein, 1980.
Vondsten bij wegen werken,
Rasphuisstraat
Stadsarcheologie, 3 1979,
nr. 1, p. 29-35.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 3,
1979, nr. 1, p. 36-40.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 6,
(1982), nr. 1, p. 49-53.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 6,
1982, nr. 2, p. 45-50.
Gouden Sterstraat, Phoenixstraat, Kettingstraat, Scheringstraat,
Bijlokevest, Batavia, Kasteellaan, Ossenstraat, Sint-Macharius
(Familistère Burggraeve), Dendermondsesteenweg,
Spitaalpoortstraat. Geïllustreerd.
Handleiding bij een exploratietocht naar de volkshuisvesting in de
Slinkemolenstraat, Zonnebloemstraat, Violierstraat, Biezenstuk,
Rooigemlaan, Bellefleurstraat, Brugsesteenweg (Werkliedenkolonie),
Jan Lampensstraat, Hoppestraat, Mimosawijk, Wittelinckstraat,
Rustoord van Hoorebeke, Goudvinckstraat - Siervogelstraat, Malem,
Neermeersen, Leiekaai. Geïllustreerd.
Handleiding bij een exploratietocht naar de Gentse volkshuisvesting :
Rabottorens, Aloïs Joosstraat, Witte Kaproenenstraat,
Zannekinstraat, Sneysonnestraat, Vaartstraat, Francisco Ferrerlaan
en Leliestraat, Dracenastraat, Geuzenberg, Neuseplein, Meerhem,
Rode Lijvekensstraat, herwaarderingsgebieden Patershol,
Prinsenhof, Sint-Elisabethbegijnhof.
Catalogus gewijd aan de Belgische kunst met bijdragen over de
Vlaamse expressionisten. In de Gentse invloedsfeer vallen Gustaaf
Van de Woestijne, Albert Servaes, Constant Permeke, Gustaaf De
Smet, Frits Van den Berghe. Rijk geïllustreerd.
Het materiaal dat bij de prospekties (1976 en 1977) werd
bovengehaald dateert hoofdzakelijk uit de 13de - 18de eeuw. O.m.
vondst van lederen messchede (14de- 15de eeuw). Geïllustreerd.
Bespreking van vondsten in het Dobbel Slot (o.m. hoofd van
14deeeuwse ruiterstatuette) de Gouvernementstraat, bij de Graslei
Onderbergen de Skiweg en bij het Kerkplein te Sint-MartensLatem
(hof van Lathem, eertijds eigendom van de Sint-Baafsabdij).
Geïllustreerd.
Meldingen van : hoekblok met kwartholprofiel en fragment van
laatgotisch casement (Beverhoutplein 1); fragment van een gotisch
maaswerk in Balegemse steen (Donkersteeg 22); waterput van de
empire-pomp op de Groentenmarkt ; twee vroeg-gotische zuilen in
Doornikse kalksteen in de Onderstraat 17-19 ; onderzoek naar de
aard van de muurschilderingen in de Infirmerie van het
Karmelietenklooster (Trommelstraat); uitgraving langsheen de
westgevel van het Toreken (Vrijdagmarkt 34-35); vuurstenen
artefacten te Afsnee ; wit marmeren stamboomtafel van de familie
della Faille, die in 1818 uit de Gentse Sint-Michielskerk naar SintKruis-Winkel werd overgebracht (Sint-Kruis-Winkel, H. Kruiskerk).
Geïllustreerd.
Korte bespreking van : opgravingen aan John Kennedylaan Vliegtuiglaan op de plaats waar in 1917 een gedeelte van een
Merovingisch grafveld werd ontdekt ; het vrijmaken van een intacte
19de eeuwse houten winkelpui in de Lange Munt ; laat-gotische
haard- en renaissancesmeedwerk in Lange Munt 21-23 ; een
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 1, p. 47-54.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 2, p. 36-47.
natuurstenen okkupatie en resten van een huttenleemconcentratie uit
de 12de eeuw die eventueel zouden geïdentificeerd kunnen worden
met de woning van Zeger van Parijs, waar de eerste te Gent
aangekomen dominicanen zich vóór 1228 kwamen vestigen. Enkele
fragmenten gepolychromeerd beeldhouwwerk in vroege
renaissancestijl (Onderbergen 1-11, Dominicanenklooster);
recuperatie van drie bijna volledige dakspanten (Plotersgracht 24 Karmelietenstraat 15); vrij recente ophogingsniveaus op de hoek
Puinstraat - Ferdinand Lousbergskaai ; funderingen van de
noordelijke omheiningsmuur van het Spanjaardkasteel uit het midden
van de 16de eeuw (Schoolkaai); redding van belangrijke
architectonische en decoratieve elementen uit de neogotische
huiskapel van kanunnik d'Huddeghem (1848) (Sint-Antoniuskaai);
bouwkundig archeologisch onderzoek en gedetailleerde opmeting
van de oudste resten in de donjon, de z.g. „aula" uit het eind van de
11 de eeuw (SintVeerleplein 11, Gravensteen); uitgravingen in het
brouwershuis en natuurstenen bevloering in het infirmeriegebouw
van het Karmelieten-klooster (Trommelstraat); archeologica uit
verschillende perioden op de zuidelijke helling van een zandige
hoogte langsheen de Leie te Drongen ; Gallo-Romeinse scherven in
het gehucht „Vierlinden" te Evergem ; fragment uit de Steentijd te
Mariakerke ; onderzoek van een hoeve in de Putstraat 20 te SintDenijs-Westrem ; microkling uit de Steentijd te Wondelgem.
Geïllustreerd.
Bespreking van : winkelpui uit 1899 van de Brusselse Art Nouveau
architect Paul Hankar (1859-1901), Brabantdam 68 ;
Andennescherfje in donkere humeuze laag op de Graslei ; aardewerk
(Ijzer-tijd - Gallo-Romeins) en ceramiek in John Kennedylaan ;
abdijbakkerij op de Kantienberg, Sint-Pietersabdij ; middeleeuwse
humeuze laag op het Koophandelsplein ; middeleeuwse vondsten,
schoentje en aardewerk in de Oudburg 19 ; Art Nouveau in het „Café
des Arts", Schouwburgstraat 4 ; Delftse tegels, voorstellend
zeewezens in de Sint-Widostraat 8 ; benen schaats en scherven
(11de - 13de eeuw) in de Veldstraat ; bouwkundige fragmenten in
kalkzandsteen met typische (laat-)gotische profilering in
Walpoortstraat 4 ; vuurstenen artefacten uit Neolithicum (4000 - 2000
v. Chr.) te DrongenBaarle ; vuurstenen artefacten te Drongen,
Deinzesteenweg ; 18de-eeuwse interieurelementen en
wandschilderingen (o.m. bloemstuk met vaas) in pastorij SintGerulphus, Oude Abdijstraat 54 te Drongen ; circulaire structuur en
grachten te Evergem-Ralingen (Bronstijd); koperen duit of oord
geslagen onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en
Isabella (1598-1621) te Evergem, Vierlinden 43. Geïllustreerd.
Korte bespreking van vondstmeldingen : middeleeuws huis in de
Justus de Harduwijnlaan 49 ; het Jan Frans Willemsmonument (SintBaafsplein) en de bouwmeester Paul Hankar ; Delftse tegels in huis
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 3, p. 32-39.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 2, p. 40-49.
Sint-Widostraat 8 ; onderzoek van de voormalige verffabriek Lippens
(Tempelhof); de loop van de Plotersgracht (Trommelstraat,
Karmelietenklooster); ingebouwde hoektoren („loove") uit de 16de
eeuw (1569?), Tussen 't Pas 1 ; 17de-eeuwse vleugel in het
voormalig Jezuïetenklooster (Universiteitsstraat 8); een „steen" aan
de Vlas-markt 13-14 ; nissen met sporen van beschildering in de
voutekamer (15de-16de eeuw) van Wellinckstraat 103 ; artefacten uit
zowat alle periodes vanaf het Mesolithicum tot heden in het „Heilig
Huize-ken", Drongen, Deinzesteenweg ; circulaire structuur
(schimmelring?) in een weide te Evergem, Draailing ; circulaire
structuur uit de Metaal-tijden te Evergem, Ralingen. Geïllustreerd.
Meldingen van : proefopgraving op het terrein waar tussen 1327 en
1796 het refugiehuis van de premonstratenzerabdij van Drongen
gevestigd was ; rechthoekige opening in de westmuur van het Belfort
(Emile Braunplein) wijst op een onderste verdieping ; schouwen in
Lodewijk XVI-stijl in Geldmunt 24 ; scherven uit 11de of 12de eeuw
bij wegenwerken (Hoogpoort); restanten van het Spanjaard-kasteel
(Kasteellaan); rioleringaanleg uit 1898-1899 (Pekelharing -Oude
Houtlei); beschrijving van het zogenaamde keukengebouw in het 's
Gravensteen ; houtskool, verbrande leemklompen en 15de eeuwse
scherven in de Wellingstraat 103 ; schervenmateriaal uit 13de en
14de eeuw in de Wilderoosstraat 13 ; informatie over de 12deeeuwse stadsomwalling (Zandpoortstraat 45); de bedreiging van de
archeologische site het „Heilig Huizeken" (Drongen,
Deinzesteenweg); aardewerk uit late middeleeuwen aan het Liefken
(Wondel-gem, Koestraat); bronzen zegelstempel met vermelding van
S. LAUWEREINS - VAN BECELARE te Doornzele (Evergem).
Geïllustreerd.
Vondstmeldingen van : muurresten in Doornikse kalksteen,
Goudenleeuwplein ; idem in Hoornstraat ; idem in Jan Van
Stopenberghestraat ; idem steekproeven in Kammerstraat 14-16 ;
muurresten in Doornikse kalksteen van de Grote Ameede in de
Kouterdreef 3-5 ; kelder in Doornikse kalksteen in de Langemunt 12 ;
vroeg-middeleeuwse importkeramiek in MageleinstraatKalandenberg ; haarden in Onderstraat 63 ; „zwarte laag" in de
Veldstraat ; archeologisch onderzoek in de winkelpanden in de
Veldstraat 57-59 met vondst van open haard met laat-gotisch profiel ;
evolutie van de gevelbeschildering in de 17de, 18de en 19de eeuw in
Zandberg 8 ; Merovingisch potje in privé-verzameling ; LaatNeolitische pijlpunt te Afsnee, Kleine Duddegemstraat ; koperen oord
uit de tijd van Maria Theresia in Afsnee, Leieriggestraat ; koperen
cent uit de tijd van Willem II te Afsnee ; koperen rekenpenning van
1645 te Afsnee ; koperen oord uit de tijd van Karel II te Drongen,
Assels ; prehistorische werktuigen (eindkrabbers) te Drongen, Heilig
Huizeken ; bronzen mantelspeld (6de - 9de eeuw) te Drongen, Heilig
Huizeken ; fragment van een mareblad uit Mesolithicum te Evergem,
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 3, p. 56-63.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie. Bodem
en Monument in Gent, jg. 9,
(1985), nr. 1, p. 45-51.
Kouwenbroek ; kuilen uit middeleeuwse en/of postmiddeleeuwse
periode te Evergem, Schoolstraat. Geïllustreerd.
Korte bespreking van vondstmeldingen : paalsporen, prehistorische
scherven, sporen van houten gebouw in de Baaisteeg op de noordoostflank van de Zandberg ; bakstenen gebouwtje uit de 15de of
16de eeuw in de Brabantdam 16 ; muren in Doornikse kalksteen
kwamen bloot bij de restauratie van het huis „De Beerie" op de hoek
van de Graslei 5 en het Schuddeveestraatje ; donkere laag met
middeleeuws grijs en rood aardewerk in het huis met houten
(achter)gevel in de Jan Breydelstraat ; wetenschappelijk onderzoek
van oude wandschilderingen in de Sint-Niklaaskerk (Korenmarkt)
brengt aan het licht dat de oudste sporen ten vroegste tot de
verbouwingskampagnes van de 13de-eeuwse kerk behoren ;
randfragment van Romeins dolium (dolia waren grote voorraadpotten
met een bol lichaam en een horizontaal naar binnen gebogen rand)
in Lieve-kaai ; Romeinse en middeleeuwse archeologica, alsmede
paalsporen in de Gouverneurswoning, (de kern van deze laat 18deeeuwse konstruktie bestaat uit een imposant gebouw van Doornikse
baksteen) op de hoek van het Buitenhof en de Prooststraat ;
overblijfsels van het Prinsenhof in Sanderswal nr. 4 ; een imposant
gotisch „steen" bestaande uit een N-Z gerichte, rechthoekige vleugel
met dwarsgevel aan de straat en dieper in, doch erop aansluitend,
een min of meer vierkant gedeelte achter een sobere Lodewijk XVIgevel op Sint-Baafsplein 32-34 ; dierenbotten, lederfragmenten en
roodbeschilderde scherfjes aardewerk (1250-1350) in zwarte laag
aan de Sint-Kwintensberg ; turflaag met beenderen en scherven (late
middeleeuwen) zijn mogelijk afval van leerlooierijen, in Sleepstraat
160162 ; gave pijlpunt uit grijze silex van Spiennes te Afsnee ; een
geretoucheerde kling uit vuursteen en een ongevleugelde pijlpunt
met schachtdoorn, karakteristiek voor het Midden- en het LaatNeolithicum op een veld ten zuiden van de Sint-Gerulfuskapel te
Drongen, Prinsenhof ; puinlaag die in verband wordt gebracht met de
destruktie in 1576-1578 van het klooster van de Rijke Claren,
waarvan de oudste gebouwen werden opgericht op een terrein
behorend tot de Sint-Baafsabdij omstreeks 1285, in de
Bassijnstraat 51 te Gentbrugge ; een bronzen plaatje met voorstelling
van gevleugelde stier (attribuut van de evangelist Lukas) uit de
tweede helft van de 14de of de eerste helft van de 15de eeuw,
Bassijnstraat 51 te Gentbrugge ; gevleugelde pijlpunt in lichtgrijze
vuursteen te Zwijnaarde ; puntig artefakt in witgrijze Spiennesachtige Silex uit het Neolithicum in de omgeving van de kapel OnzeLieve-Vrouw Ter Oost in De Pinte. Geïllustreerd.
Korte bespreking van vondstmeldingen : middeleeuwse kelder in de
Drabstraat 12 ; puntgevel in Doornikse kalksteen op Graslei 5-6 ;
archeologica uit Bronstijd of IJzertijd en Gallo-Romeinse kuil aan de
Hogeweg ; middeleeuwse kelders in de Hoogpoort 9-13 ; kelders uit
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie. Bodem
en Monument in Gent, jg. 9,
(1985), nr. 2, p. 52-65.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie. Bodem
postmiddeleeuwse periode in Jan Breydelstraat 5 (Museum voor
Sierkunst); archeologica en runderhorens in de Kouterdreef ;
waarnemingen in het Spreekhuis van het voormalige
Karmelietenklooster, Lange Steenstraat ; 16deeeuwse kelder onder
Oudburg 64 ; restanten van waltoren (12de eeuw) tussen de
Posteernepoort en de Torenpoort op de Oude Houtlei ; fragmenten
van 12deeeuwse stadsmuur onder de kapel van het SintAmandusinstituut, Oude Houtlei ; Romeinse en middeleeuwse
resten, alsook geprofileerd bouwkundig element in witte natuursteen
in de Gouverneurswoning, Prooststraat ; muurresten van de
voormalige Sint-Pietersabdij, (in het bijzonder van de in 1799
gesloopte Onze-Lieve-Vrouwekerk) op het Sint-Pietersplein ; muren
en zuilen in Doornikse kalksteen van een oudmiddeleeuws gebouw
in de kelders van de Veldstraat 53-55 (samen behorende tot het
voormalige Hotel d'Hane-Steenhuyse); fragment terra sigillata in
Drongen, Bassebeekstraat ; sporen uit de late Bronstijd, vroege
IJzertijd op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. Geïllustreerd.
Meldingen van : fragment van een handgevormd stuk
ceramiekskulptuur (mogelijk van ruiterstatuette 13de - 14de eeuw) in
Emile Braunplein 14 - Heilige Geeststraat ; aardewerkfragmenten in
prehistorische techniek, fragment van een kom in terra sigillata,
dakpannen van het Romeins type, talrijke konstrukties in Doornikse
kalksteen (Goudenleeuwplein - Hoogpoort - Stadhuissteeg); muur in
Doornikse kalksteen (Hoogpoort 1); kelder ; muur in Doornikse
kalksteen, interieur met 17de- en 18deeeuwse elementen,
eikehouten trap in Lodewijk XV-stijl, kamer in Lodewijk XV-stijl,
eikehouten dubbele buitendeur met glasinloodvenstertje (Hoogpoort
27); muurfragment in Doornikse kalksteen, fraaie 18deeeuwse
rococotrap in eikehout (Hoogpoort 29); kelder met muurfragment in
Doornikse kalksteen met segmentboog rustend op twee imposten,
waaronder een rondboogpoortje werd opgemerkt in Hoogpoort 35 ;
muurresten in Doornikse kalksteen in Hoornstraat - Veldstraat ;
aangevraagde sloping van 16-17de eeuws gebouw en vroeg 18de
eeuws gebouwenkomplex in Houtbriel 23-25 ; muurfragment in
Doornikse kalksteen (Jan Breydelstraat); studie op basis van foto's
aan de Korenmarkt - Donkersteeg (resten van zogenaamd „steen");
fraai gotisch ijzeren hangwerk en scharnier (Onderstraat 63);
opgavingen in de tuin van de Gouvernementswoning bevestigen
opnieuw de Romeinse oorsprong van het terrein ; zijmuren in
Doornikse kalksteen (Sint-Pietersnieuwstraat); laat- en
postmiddeleeuws aardewerk in de Wijngaardstraat 58 ; drie
neolithische pijlpunten te Afsnee ; een tiental artefakten als
oppervlaktevondst, o.a. pijlsneden, kling, schrabbers (Drongen, Heilig
Huizeken); pijpaarden plakette (Halter); Gallo-Romeinse nederzetting
te Evergem, Vierlinden 43. Geïllustreerd.
Diverse meldingen van vondsten : ceramisch materiaal uit de 12de
Archeologie
Archeologie
en Monument in Gent, jg. 9,
(1985), nr. 3, p. 36-48.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 10,
(1986), nr. 1, p. 36-44.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, jg. 10,
(1986), nr. 2, p. 73-83.
tot 14de eeuw op de terreinen van de Nationale Bank (Bisdomplein);
fragmenten van majolica wandtegels in Corduwaniersstraat 35-41
(lokale produktie?); scherven van zeer grote kom met gelobte rand
en reliëfband ; lederresten van schoenen ; dierenbeenderen (13de 14de eeuw) in Dobbelslot ; losse vondsten en bakstenen muren van
Kartuizerhuisje in het Sint-Jande-Deoziekenhuis (Fratersplein 9);
fundering in Doornikse kalksteen te identificeren met de basis van
het zgn. Gruuthuus, daarnaast fundering van het huis „De Steenput"
en volledige zuil in Doornikse kalksteen voorzien van kapiteel met
gekruld bladwerk (Novotel, Goudenleeuwplein); gotische kelder
onder de Gouvernementstraat 34 ; kuil (graf ?) met rechtopstaand
potje uit late IJzertijd in Hogeweg ; sporen van middeleeuws steen in
Doornikse kalksteen in de Hoogpoort 51-53 ; bij opgravingen in de
Karmelietenkerk (Lange Steenstraat) kon de kerkgeschiedenis (14de
- 17de eeuw) beter gesitueerd worden in het bijzonder werden
vier fragmenten van een laatmiddeleeuwse tegelvloer gevonden ;
scherven en funderingsmuren in de Armenkamer op de Poeljemarkt ;
muren in Doornikse kalksteen en gotische nis in huis SintPietersnieuwstraat, nabij de hoek van de Lammerstraat ; 54
silexartefakten waarvan één pijlpunt (Afsnee); artefakten
(schrabbers, pijlpunt) uit Mesolithicum en Neolithicum te Drongen,
site Heilig Huizeken ; in dezelfde site fragmenten van pijpen in
pijpaarde en een gracht van 1,50 m bij 1,50 m met reducerend
aardewerk uit de volle middeleeuwen.
Bondige bespreking van hiernavolgende vondsten : sporen van
ijzerwinning en/of ijzerverwerking, ijzeren spadeschoen, resten van
houten konstrukties en van een „steen" in de Belfortstraat 4 ;
Pingsdorf-aardewerk, Andennewaar en schelpenkeramiek op het
Bisdomplein ; keramische voorwerpen, majolicategels en
rekenpenning met vermelding „Hans Schultes" in Gewad 32 ;
circulaire struktuur aan de Hogeweg ; nivelleringswerken van het
hoogkoor in de Sint-Niklaas-kerk, Korenmarkt, waarbij vijf belangrijke
vloerniveaus onderscheiden werden ; muur in homogeen metselwerk
in Doornikse breuksteen in het huis „De Beerie" (verband met het
eigendom der Borluuts ?) in de Korenmarkt 8 ; oud-gotisch
bakstenen achterhuis uit het einde van de 15de - begin 16de eeuw in
de Langemunt 22 ; nieuwe inzichten in het architektonische verleden
van het Ryhovesteen in de Onderstraat ; nieuwe gegevens
betreffende de 12de-eeuwse houten konstruktie op de plaats van de
Romaanse Gaanderij in het Gravensteen ; dolk uit middenneolithicum tot vroege bronstijd in „cropmarks" bij de
Luchterenkerkweg te Drongen. Geïllustreerd.
Korte bespreking van vondstmeldingen : fragmenten van
Pingsdorfachtigen, Paffrath, grijs en rood aardewerk en steengoed,
beenderen en schelpen uit de Leie (Graslei); laat-gotische structuren
in woning Hertogstraat 7 ; kelders met muren in Doornikse kalksteen
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 10,
(1986) nr. 3, p. 37-49.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 11,
(1987) nr. 1, p. 26-32.
(Hoog-poort 4-6); kistgraven en grafkelders uit Romaanse en
Gotische periode, beschilderde grafkelder met taferelen van H.
Lodewijk en H. Margaretha (Sint-Niklaaskerk, Korenmarkt);
onderzoek naar de torens van de voormalige Karmelietenkerk (Lange
Steenstraat); beperkt archeologisch onderzoek op het SintMichielsplein toonde aan dat er geen getuigenissen zijn ouder dan de
12de eeuw, er werden restanten van graven van Sint-Michielskerkhof
gevonden ; werkzaamheden bij de Romaanse Gaanderij in het
Gravensteen (Sint-Veerleplein); resten van middeleeuws gebouw in
Doornikse kalk-steen en verschillende archeologica 11de en 13de
eeuw op de hoek Veldstraat-Bennesteeg ; twee dwarse en drie
gewone pijlpunten te Groot Goedinge (Afsnee); afgebroken top van
een laat-neolitische dolk (Tabaksweg, Afsnee); kuilen en paalsporen
van nederzetting uit de vroege IJzertijd, alsook Gallo-Romeinse
nederzetting (1 ste - 3de eeuw) en grafveld (vliegveld, Sint-DenijsWestrem). Geïllustreerd.
Meldingen van : bakstenen funderingen van huizen (Brabantdam);
funderingsresten godshuis Volders (Schepenenvijver ; Brabantdam);
opgravingen in het Patershol (Karmelietenstraat, Rodekoningstraat,
Oudburg), die uitwijzen dat er zeker vanaf de 11de eeuw bewoning
was ; skulpturen in Doornikse steen (Sint-Niklaaskerk); opgravingen
met vondst van roodbeschilderde waar van Franse origine uit 9de of
10de eeuw op de hoek Lange Kruisstraat-Limburgstraat ; kolommen
in Doornikse kalksteen (Nederkouter - Tiebaertsteeg); dakkonstruktie
in Rijhovesteen, alsook nieuwe gegevens betreffende het
zogenaamde Arcadegebouw (Onderstraat); woning met laat-gotische
schouwmantel (Sint-Lievenpoortstraat 138); houtbouwresten ;
dierenbeenderen en plantenresten in de motteophoging van het
Gravensteen ; Pingsdorfceramiek in het loopniveau boven de
muursleuf van het eerste stenen gebouw in het Gravensteen (SintVeerleplein); zijmuren in Doornikse kalksteen (Veldstraat 44);
aardewerk (Pingsdorf), Andennescherf, afvoergreppel (Veldstraat
56); mogelijke zijmuur van de kapel voor het godshuis van Sint-Janten-Dullen in „De Vos Reynaerde" (Vlasmarkt 3-5), sporen van 18deeeuwse schilderij (Vlasmarkt 6); nieuwe gegevens over het 'Witte
Huis' dat uit de 15de eeuw zou dateren (Zandberg 5-6); mesolitische
en neolitische artefakten in Drongen, Heilig Huizeken ; tweeschepig
huis en graanschuurtje uit de vroege ijzertijd, twee aarden wegen,
een burgerlijke nederzetting en een uitgebreid grafveld uit Romeinse
tijd (lste-3de eeuw), rurale bewoning uit de 11de-12de eeuw op het
vliegveld van Sint-Denijs-Westrem ; artefakten uit ijzertijd en
neoliticum op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem ; zilveren
muntstuk uit de periode van Filips II te Merelbeke (Koningin
Fabiolapark). Geïllustreerd.
Meldingen van : konstruktieresten van de stenen huizen De
Regenboghe de Maan en Gulden Scilt in de Belfortstraat ;
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 1, p. 24-30.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 11,
(1987), nr. 3, p. 16-31.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 2, p. 30-46.
steenhouwersmerk op een schoorsteen in het Stadhuis ; gebouw in
Doornikse kalksteen (Huis aan de Waterkant) in Hoefslagstraatje 1 ;
kelder in Doornikse kalksteen (Hoogpoort 32); keldermuren in
Doornikse kalksteen (Koestraat 22); steekproeven tegen de
achterbouw van het Ryhovesteen (Onderstraat 22); kelder in
Doornikse kalksteen (Schepenhuisstraat - Onderstraat); polychrome
tegel met tinglazuur (SintBaafsplein); doorsnede doorheen het
bodemarchief van de O.L.V. Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersplein);
bouw- en verbouwingswerken (1612-1614 en 1732-1736) aan de
refter van de Sint-Pietersabdij ; faïencetegels in Het Salon (SintPietersnieuwstraat 194); zeven kuilen van antropogene oorsprong in
de Waterstraat te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.
Meldingen van : constructies uit Doornikse kalksteen in de
Ridderstraat - Baaisteeg ; fragment van koe in oxiderend aardewerk
in de Kalversteeg ; onderzoek naar de funderingen van het Rabot ;
prehistorische scherf in de Sint-Martensstraat. Geïllustreerd.
Meldingen van : houtresten (oeverbeschoeiing?) in de
Ajuinlei/Onderbergen ; resten van de abdijkerk van Sint-Baafs in de
Gandastraat ; diverse relicten (9de - 13de eeuw), alsook
funderingslaag in Doornikse kalksteen in Gouvernementstraat 30-32 ;
kelder in Doornikse kalksteen in Gouvernementsraat 34 ; muur in
Doornikse breuksteen (Ronchevale?) in de Koestraat 21 ; muren van
Polinaessteen op de Korenmarkt ; diverse constructies o.a. uit de
19de eeuw aan de Minnemeers ; muur in Doornikse kalksteen en
haardsporen in het Rijhovesteen, Onderstraat 20 ; funderingen van
de brouwerij van de voormalige Sint-Baafsabdij in de
Prooststraat/Buitenhof ; kuil uit de ijzertijd alsook middeleeuws steen
in Schepenhuisstraat ; kelders van voormalig Hotel Hamelinck in
Sint-Baafsplein 10 ; vooronderzoek muren van de kelder van het
donjon en van de omwallingsmuur in het Gravensteen, SintVeerleplein ; kelders in de Stadhuissteeg ; brugboog in Doornikse
kalksteen aan de Zuivelbrug ; keukengerei uit de 14de eeuw in de
Zwartekatstraat 6-8 ; pijlpunt uit Mesolithicum in de Kleine
Moortelputstraat te Afsnee ; vier pijlpunten in de Smalkouterstraat te
Afsnee ; pijlpunt in het Klein Kouterken te Sint-Denijs-Westrem ;
pijlpunt aan de Nelemeersstraat te Sint-Martens-Latem.
Geïllustreerd.
Meldingen van: brug uit 1607 over de Plotersgracht ; oorspronkelijk
uitzicht van de kapel uit 1607-1608, Drongenhof ; diverse
waarnemingen bij de opgravingen in de Gouvernementstraat 30-32;
kelderuitzicht in Hoogpoort 2-4 en Hoogpoort 3 ; muurresten op de
hoek Karmelietenstraat-Plotersgracht ; muurfragment in de Kraanlei;
waarnemingen bij de opgravingen in het Borluutsteen, Korenmarkt 78 en in het Damberd, Korenmarkt 19; muurresten van de Torrepoort
op de Poel; waarnemingen in het Ryhovesteen, Onderstraat 20-22
en in Onderstraat 59; een waterput in het Stadhuis aan de
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 4, p. 39-54.
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 4, p. 11-33
Poeljemarkt; archeologica in Schepenhuisstraat 9 en archeologica in
de Pontstraat te Drongen.
Meldingen van: konstrukties 13de-14de eeuw op de Botermarkt;
muur die Botermarkt afsloot van de Hoogpoort in Doornikse
kalksteen; muur in Doornikse kalksteen in de Cataloniëstraat ter
hoogte van de Sint-Niklaaskerk; smalle muur, mogelijk overblijfsel
van het steen "de Grote Kroone" dat in 1834-35 verdween bij de
verbreding van de Cataloniëstraat; muurresten, Geraard de
Duivelstraat ; muurresten op Goudenleeuwplein ; archeologische
steekproef in binnentuin Gouvernementstraat 5 - Jodenstraat;
restanten van middeleeuwse woning, Hertogstraat 7; oude haard in
het huis met de houten gevel, Jan Breydelstraat ; kelder, Korenmarkt
17; steekproeven in de sakristie van het Karmelietenklooster, Lange
Steenstraat; muur en kolom in Doornikse kalksteen nabij de
Limburgstraat ; onderzoek naar romaanse en gotische kerk (SintNiklaaskerk) op de Korenmarkt; kelder van het Hof van Ravenstein,
Onderbergen 2; bakstenen beerput met materiaal uit 17de en 18de
eeuw, Oudburg 21; kelder van het 18de-eeuwse Hotel de Nockere,
Poel 7 (Hof van Wakken); poeren en waterput in Doornikse kalksteen
in het Stadhuis aan de Poeljemarkt; muur van Doornikse kalksteen in
de Ravensteinstraat ; muur in Doornikse kalksteen aan SintBaafsplein ; mestkuilen met ceramiek op de parking SintMichielsplein - Wilderoosstraat, een fragment van een kacheltegel
wijst op een luxueuze verwarmingsinstallatie en kan in verband
gebracht worden met een eerder ontdekt fragment waarop het
wapenschild van Adolf van Kleef, heer van Ravenstein; brandlaag in
het Gravensteen, SintVeerleplein ; grondplan Lakenmetershuis,
Vrijdagmarkt 25; muur rondom voormalig Penitentenklooster,
Wolfstraat 11 en pijlspitsen uit het Laat-Neolithicum en Mesolithicum
te Afsnee.
Meldingen van: muurresten in de Belfortstraat en Bij Sint-Jacobs:
resten van een laat-middeleeuws huis in de Cataloniëstraat 1:
archeologisch onderzoek aan de Houtlei en grachtrand in de
Drabstraat -Jan Breydelstraat: archeologische steekproef in
Drongenhofkapel: resten van 2 middeleeuwse huizen bij het
Vleeshuis, Groentenmarkt: middeleeuwse konstrukties, Hoogpoort
60: muurresten, Jan Breydelstraat 3-5: aanvulling op de
bewoningsgeschiedenis van Kammerstraat 4 met gegevens uit de
20ste eeuw: muurresten in Klein Turkije 14: twee middeleeuwse
konstrukties in de Koningstraat 12: muurresten, Korenmarkt 17: een
gebouw in zandsteen, Korenmarkt 18-19: muurfragmenten Korte
Kruisstraat en Langemunt 40: twee konstrukties in de Nodenaysteeg:
"loove" in de Onderstraat 10: middeleeuws huis in de Onderstraat 28:
kontrolegraving in binnentuin stadhuiskomplex, Poeljemarkt:
archeologisch onderzoek op het parkeerterrein aan de
Schepenhuisstraat: muurresten in Doornikse kalksteen,
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 1, p. 54-56
Vondstmeldingen
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 2, p. 49-
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 1, p.23-27.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 2, p. 21-26.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 3, p. 20-31.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 3,
1979, nr. 2, p. 38-41.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 3,
(1979), nr. 3, p. 23-28,
SintBaafsplein 10: archeologisch onderzoek bij restauratiewerken
aan het Gravensteen, Sint-Veerleplein: laatmiddeleeuwse wenteltrap
en traptoren, Speldenstraat 1: prospektie van resten van het
Utenhovesteen onder de Vrijdagmarkt 9: bodem- en
muurwerkonderzoek, Waaistraat 1: merk NPN op vensterdorpel
Kasteel Achtendries, Orchideestraat 51 Oostakker.
Meldingen van: bodemonderzoek in de Ziekenzaal van de
voormalige Bijloke-abdij: oost-west verlopende natuurstenen muur in
de Godshuizenlaan: muurresten in Doornikse steen
(KetelpoortNederkouter) en prospektie kelders Hotel Falligan (Kouter
172).
Bondige bespreking van het bodemonderzoek in de Ziekenzaal van
de voormalige Bijloke-abdij: menselijk botmateriaal van het Oud
Kerkhof buiten de Brugsepoort (Gebroeders De Smetstraat): koperen
plaatje met heraldisch motief in de Goudstraat 12: houten palissade
op de vroegere Spriet, Kortrijksepoortstraat-Sint Kwintensberg:
gevelstenen met inskriptie 1631 in Onderbergen 86: opgravingen
buiten het Prinsenhof op de terreinen van de voormalige fabriek Van
AckerVan den Broecke in verband met Donkere Poort en
omheiningsmuur: bouwkundige ontwikkeling donjon Gravensteen en
cirkelvormige schrabber in vuursteen te Drongen (BourgoyenValkenhuis).
Bespreking van vondsten in het Citadelpark; de noodopgraving in het
Dobbel Slot ; aan het Dok 52, A.C.E.C., graafwerken ; bij het
archeologisch onderzoek in de Goudstraat 18-20 ; aan het Eerste
Korenmetershuis op de Graslei ; in de Hertogstraat 11
(muurschilderingen) ; aan de Oudburg 2 (lavabonis en stookplaats uit
de 15de eeuw) ; Sint-Pietersplein (loden zegel). Geïllustreerd
Bespreking van vondsten aan Coupure Rechts 168, bouwwerf ;
Dobbel Slot ; Gouden Leeuwplein-Mageleinstraat ; Graslei 8, huis
„Den Enghel" ; Kalvermarkt, noodopgraving ; Leiekaai ; Lieven De
Winnestraat, rioleringswerken ; Schepenhuisstraat, huis „Inde
Raeve' ; Ter Platenbrug, verbredingswerken ; Sint-Amandsberg,
Rozebroekslag 23. Geïllustreerd.
Bespreking van vondsten bij wegenwerken in de Bagattenstraat, bij
de verbouwingswerken in het Schepenhuis van Gedele (Stadshuis) ;
bij de noodopgraving aan het Dobbel Slot ; in de Bijlokeabdij ; bij het
vooronderzoek van de Lakenhalle ; in het Ryhovesteen ; bij
archeologisch onderzoek in de Sint-Machariuswijk ; in het Toreken
(Vrijdagmarkt). Geïllustreerd.
Vondstmeldingen : korte bespreking van de vondsten aan de Lieve
(kollektorenwerken), aan het Dobbel Slot Gewad nr. 13 (vuurpotten)
de Goudstraat-Beersteeg (gepolychromeerde plank), aan de
Nieuwbrugkaai (hoektoren) het Rijhovesteen.
Meldingen van : bakstenen gewelf, sluis, grafstenen (Begijnhoflaan,
kollektorenwerken) ,: silexartefacten en dierenbeenderen
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
geïllustreerd.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980),: nr. 1, p. 42
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 2, p. 49-54,
geïllustreerd.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 3, p. 29-34,
geïllustreerd
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 5, nr.
3, (1981), p. 31-36.
(Blaarmeersen, grondwerken),: middeleeuwse zwarte weglaag met
drie loopniveaus (Kalandenberg, rioleringswerken),: resten van
toegangstrap en vloer in Doornikse kalksteen (14de-15de eeuw) met
Pingsdorffragmenten (Lange Munt 44),: houten oeverversterking en
waterput (Nederpolder, Rijksmiddenschool),: crypte in Doornikse
kalksteen (Onderstraat 36, huis „De Penne") ,: kuilen met GalloRomeins en vroegmiddeleeuws materiaal, rechthoekig gebouw van
Gallo-Romeinse oorsprong (Sint-Machariuswijk, archeologisch
onderzoek) ,: zwarte laag (lOde-14de eeuw) (Volderstraat - Korte
Meer) ,: hertshoornen hak in 1970 gevonden (Heusden).
Meldingen van : 18de-19de eeuws aardewerk en bewerkte silex bij
het graven van proefsleuf (Burg. Van Crombruggestraat) ,: tracé van
de vroegere rooilijn en archeologica (12de-14de eeuw)
(Hertogstraat),: empire-interieurdecoratie (Onderstraat 20, „Huis
Bolle'),: houten draaibruggedeelten uit 1751-1753 (Rozemarijnbrug) ,:
druipstrook (Wilderoosstraat 13).
Vondstmeldingen van : identieke stijlkenmerken in de gevel van huis
„De Steenput" als in het ernaast gelegen huis „De Fonteyne' (Gouden
Leeuwplein) ,: een achterhuis (stapelhuis) en barokke
haardwandbekleding in gesculpteerd hout (Graslei 1-2-3),: bakstenen
beerputten, een houten tonput en archeologica in het
„Koornstapelhuis" (Graslei 10) ,: zware eikehouten moerbalken met
gotische peerkraalprofielen, een gotische lavabonis in Lievestraat 2 ,:
een vroeg-gotische zuil met knopkapiteel vermoedelijk behoord
hebbend tot de kapel van het vroegere Filidieuzenklooster in de
Sleepstraat 3-5.
Meldingen van : een beendermonster (Groentenmarkt),:
gebeeldhouwde Lodewijk XVI-trappaal (Ketelvest 3),:
kelderensemble (Ketelvest 39, 41-51),: bouwkundige resten van twee
afzonderlijke gevels en een deel van de omheiningsmuur van het
Stadhuis (Poeljemarkt, Armenkamer) ,: 14de-eeuws kapitteel van
een schouwvang (Rode Koningstraat 1-3),: vroeg-gotische gewelfde
kelder in Doornikse kalksteen (Sint-Amandstraat 86-88) ,: waterput in
Doornikse breuksteen (SintBaafsplein, Lakenhalle),: bakstenen
kelder (Sint-Pietersabdij binnenplein Schoolmuseum M. Thiery) ,:
middeleeuwse overwelfde riool (SintVeerleplein 4) ,: oudste nog
bestaande vleugel van het gewezen jezuïetenklooster (Volderstraat
5-7),: houtkonstrukties van open riolen (Vrijdagmarkt).
Deze vondstmeldingen bespreken interieurdetails van de herberg
„Plumet", Burgemeester Braunplein 14 ,: overblijfselen van de
vroegere refuge van het klooster van Drongen in de spiegel- en
lijstenfabriek „Glace Gand", Drongenhof ; een ronde bakstenen
vestingstoren aan de Nieuwe Wandeling ; het herenhuis van Baron
Jean Béthune in het Prinsenhof 27 ; de Gouverneurswoning in de
Prooststraat met overeenkomst met o.m. het Kleine Spijker aan de
Pensmarkt,: houtbouw in de donjon van het Gravensteen,: gotische
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 5, nr.
2, (1981), p. 37-41.
Vondstmeldingen.
Stadsarcheologie, jg. 5, nr.
1, (1981), p. 42-45.
Vraag en antwoord
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 344-347.
Vraag en antwoord
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 2, p. 113-117.
Vroeg-middeleeuwse
bewoning & verdediging in de
Scheldevallei.
Gent, 1980, 21 blz.
open haard in de Tinnepotstraat 36-38 ; de globale stratificatie van
de site rondom de infirmerie van het Geschoeide Karmelietenklooster
in het Patershol ; het oudste Gentse grootwarenhuis, nl. DutryColson in de Veldstraat 10,: paalgaten gevonden bij de graafwerken
op de Vrijdagmarkt ; de 13de-eeuwse basis van een rond zuiltje in
Doornikse steen in de Wilderoosstraat 13 ,: een kelder in Doornikse
zandsteen op de Zandberg ; de archeologisch interessante hoeve
Groenvinkstraat 13 te Oostakker ,: ijzeren sleutel en grendelstaaf in
de Kouterstraat te Wondelgem.
Meldingen van : funderingen van de „Beghyne Torre' uit 1490
(Begijnhoflaan); vuurstenen artefact uit het Neolithicum
(Geuzenberg) ; gotische kelder in Kammerstraat 14 achter gevel in
Lodewijk XVI-stijl (1777),: binnenvouwluikjes uit de 18e eeuw, typisch
voor classicistisch interieur (Onderstraat 33, Rijhovesteen),:
Pingsdorfscherfje (Poeljemarkt, Stadhuis, Armenkamer) ,: Iaatgotisch metselwerk (Sint-Widostraat 4); vaststellingen betreffende
bewoning en paalgaten aan de Vrijdagmarkt ; bewoning op de
Zwaluwberg (Willem Wenemaerstraat),: fragment van neolitische bijl
(Sint-Amandsberg, Kouterstraat). Geïllustreerd.
Meldingen van : gotische lavabonis (Borluutstraat 36); archaïsche
sanitaire installatie (Graslei 10, Korenstapelhuis) en als dusdanig de
oudst beleende sanitaire voorziening te Gent,: dierenbeenderen en
ceramieksoorten (Groentenmarkt 7, Groot Vleeshuis);
muurschilderingen (Onderbergen 1-11, Dominicanenklooster),:
omheiningsmuur van 't Prinsenhof (Prinsenhof 15),: ronde w.c.-pot
met stankafsluiter uit 19de eeuw (Rode Koniagstraat 5) ,: voorlopige
conclusies en vondsten uit het Gravensteen (St.-Veerleplein 11) ;
ongeglazuurde roodbakken aardewerkpot (Vrijdagmarkt 33-35, Het
Toreken); gotisch vrouwenhoofd (Oostakker, Winkelstraat 15,
Achtendrieskasteel). Geïllustreerd.
Gegevens o.m. over lucifersfabriek „Cossemille" in de
Werkhuisstraat, Hélène Marèchal, pijkenheere (kerkbaljuw van de
Sint-Pietersparochie) en de kunstenaar Cyriel Vanderhaegen (°
1918).
Gegevens o.a. over lucifersbedrijven, het Nachtverblijf in de
Tinkstraat, huisgeld van de firma Caussemille en Roche en het
kanon Dulle Griet.
Brochure uitgegeven ter gelegenheid van een internationaal
colloquium en een tentoonstelling over dit onderwerp 25-27
september 1980 door de Dienst voor Monumentenzorg en
Stadsarcheologie, Gent. Korte toelichting bij de sites waarvan het
materiaal in de tentoonstelling werd samengebracht. J.A. TRIMPE
BURGER handelt over Vroeg-middeleeuwse bewoning en
verdedigingswerken in Zeeland ,: T. OOST licht ons in over Het
Castrum te Antwerpen ,: J. DE MEULEMEESTER over De
Singelberg te Beveren-Waas. Van M.C. LALEMAN werd een bijdrage
Archeologie
Archeologie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Archeologie
Wandelen in de SintNiklaasparochie
Werk en Plezier rond het
Gentse Zuidkwartier.
Historische wandelgids 1
Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie Gent,
1990, 32 blz.
Gent, 1984, 64 blz.
Werken aan de Draak van het
Belfort.
Stad Gent, Gent, 1980, 12
blz., geïllustreerd.
Werken aan de
gouverneurswoning in het
Spaans Kasteel
Stad Gent, Gent, 1985, 24
blz.
Werken aan het Belfort.
Stad Gent, Gent, 1980, 24
blz. geïllustreerd.
opgenomen getiteld Vroeg-middeleeuwse bewoningssporen te Gent.
D. CALLEBAUT, P. RAVESCHOT en R. VAN DE WALLE handelen
over Het Gravensteen te Gent. D. CALLEBAUT spreekt over Het
Oud Kasteel te Petegem. P. LEMAN heeft het over Une épée du
Haut Moyen Age découverte à Denain. Armement et dé f ense le
long de l'Escaut, terwijl P. DEMOLON een toelichting geeft : Les
origines médiévales de la ville de Douai vues par les fouilles
archéologiques.
Geïllustreerd
Te snel in elkaar gestoken toeristische gids ; uitgegeven door de
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, v.z.w. De brochure
werd samengesteld door L. COCQUYT, B. DE CORTE, A. LINTERS,
G. PRAET, nogal vaak door vrijwel letterlijk andere auteurs te
kopiëren ; soms zonder bronvermelding. Geïllustreerd. Met
wandelplan.
Alleszins sinds 1380 torent de middeleeuwse draak hoog op het
Gentse Belfort. Regelmatig werd hij hersteld of opnieuw verguld. In
1839 werd hij definitief af het Belfort gehaald. In 1854 maakte Jan
Maerten van den Driessche een nieuwe opvolger. In 1979 werd deze
naar het museum verwezen. Op 8 november 1980 werd de derde
draak, gekonstrueerd door het koperslagersbedrijf N.V. AelbrechtMaes uit Gent, met de helicopter op het Belfort gehesen.
Deze brochure werd samengesteld door de Dienst Monumentenzorg
en Stadsarcheologie naar aanleiding van de restauratie van het hoge
huis of de gouverneurswoning. De oudste delen van dit gebouw
behoren tot de grootscheepse vernieuwing van het abdijkomplex van
Sint-Baafs in de 12de en 13de eeuw. Wellicht werd het als
schrijnwerkerij gebruikt. Bij de afbraak van de St.-Baafsabdij in 1540
werd het gebouw behouden omdat het als kazerne gebruikt kon
worden. Eerst omstreeks 1760 vatten de „Oostenrijkers" het plan op
om het „Hooghuis" te gebruiken als woning voor de militaire
gouverneur. Vanaf 1979 werd gewerkt aan de herstelling en
restauratie. Geïllustreerd.
Onder leiding van jan van Haelst, meester-metselaar en jan
Brouchard, meester-timmerman werd het Belfort opgericht in 1313 en
volgende jaren. In 1324-25 was de torenromp voltooid en kon de
banklok opgehangen worden. In 1336-38 werd de aanzet van de
klokkenkamer en van de hoektorens gemetseld. In 1376 werd door
de gebroeders jan en Klaas van Akerne een houten klokkentoren
opgericht. In 1380 was het Belfort voltooid en werd de draak op de
torenspits gehesen. De stenen torenwachters, het sekreet, de
beiaard zijn onafscheidbaar met het Belfort verbonden. In 1839 was
het met de toestand van de klokketoren zo erg gesteld dat deze
volledig moest afgebroken worden. Tussen 1851 en 1854 werd het
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
Werken aan het Stadhuis
Stad Gent, Gent, 1980, 20
blz., geïllustreerd.
Werken aan het Toreken
Stad Gent, Gent, 1980, 24
blz., geïllustreerd.
Werken en kerken. 750 jaar
begijnhof leven te Gent
Stad Gent, Gent, 1984, 294
blz.
Werken van barmhartigheid.
650 jaar Alexianen in de
Tentoonstelling, Leuven,
1985, 367 blz.
Belfort voorzien van een gietijzeren campanile. In 1912 werd deze
vervangen door een stenen konstruktie naar plannen van Vaerewijck.
In 1967 tenslotte werden opnieuw restauratie- en konsolidatiewerken
aangevat
Brochure uitgegeven door de Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie. Drie thema's : een kort overzicht van de
bouwgeschiedenis (14de-18de eeuw) ,: de verbouwingen en
herstellingen in de 19de eeuw ,: huidige konsolidatie-, restauratie- en
aanpassingswerken (met evolutie van de bebouwde oppervlakte
binnen het stadhuiskompleks). De oudst bewaarde vleugel binnen
het huidige stadhuiskompleks werd in 1482-1484 opgetrokken. Naar
de plannen van Rombout Keldermans uit Mechelen en Dominicus de
Waghemakere werd vanaf 1516 het pand langs de Hoogpoort
gebouwd in Brabantse gotiek. In 1580-1582 werd de Bollaertskamer
opgetrokken, terwijl het gebouw van de Schepenen van Gedele werd
verwezenlijkt tussen 1595 en 1In 1700-1701 werd naast de
Bollaertskamer nog een conciërgehuis gebouwd.
Brochure samengesteld door de Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie Gent. Het „Toreken" aan de Vrijdagmarkt te Gent
werd omstreeks 1450 door de Huidevetters gebouwd. Aan dit huis
hingen ook de marktklok en de lijnwaadring. In 1883 werd het
gebouw door het Stadsbestuur gekocht. Sinds 1962 is de restauratie
gepland, die tegen 1982 zal voltooid zijn.
Deze tentoonstellingscatalogus kwam tot stand in het kader van de
viering : 750 jaar begijnhofleven te Gent, 1234-1894. Bert D'HUYS
plaatst in een eerste deel de Gentse begijnhoven in hun
cultuurhistorisch perspektief en peilt daarbij naar het ontstaan van de
begijnhoven in het algemeen, naar deze van Gent in het bijzonder.
Het Sint-Elisabethbegijnhof werd door gravin Johanna van
Constantinopel gesticht ca. 1233. Dit van Onze-Lieve-Vrouw ter
Hooie wellicht iets later. Nog dezelfde eeuw ontstond ca. 1278 het
veel minder gekende Sint Aubertusbegijnhof (ziekenzorg) te
Poortakker. Een geschiedenis in vogelvlucht, gaat o.m. in op het
excommunicatie-probleem (14de eeuw), alsook op de
begijnhofkwestie (1850-1874), t.t.z. de begijnhoven als twistbal van
de liberaal-katholieke konfrontatie in Gent in de tweede helft van de
19de eeuw. De verhuis van de begijnen uit het oude naar het nieuwe
Sint-Elisabethbegijnhof (St.-Amandsberg) heeft plaats in 1874.
Jeannine BALDEWIJNS en Marie-Christine LALEMAN bespreken de
architectuur van de Gentse begijnhoven. Jeannine BALDEWIJNS
schetst daarna de organisatie van het begijnhofleven.De eigenlijke
catalogus bevat 501 nummers telkens met uitvoerige
wetenschappelijke bespreking. Een bibliografie rondt dit lijvig en
verdienstelijk boekwerk af. Rijk geïllustreerd.
De tentoonstelling en de bijhorende katalogus willen een volledig
overzicht geven van de historische en artistieke rijkdom van deze
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Zuidelijke Nederlanden
Wie was Jozef Plateau?
Windmolens op de grenskaart
tussen de kasselrijen Kortrijk
en de Oudburg in 1627
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 5, p. 262265.
Molenecho's, jg. 14, (1986),
nr. 1, p. 23-24.
650 jaar oude karitatieve kloosterorde. Niet alleen wordt de
alexianenorde in het algemeen behandeld, maar ook de
verschillende kloosters komen aan bod. Het Gentse klooster (p. 7276) was nabij de huidige Oude Houtlei gelegen. Met een ten geleide
van G.E. DE-WILDE, een verantwoording, bijlage en een register van
persoons-namen. Geïllustreerd.
Korte biografische nota over deze professor natuurkunde aan de
Gentse universiteit (1801 - 1883).
Zo kwam Gent van de Pers.
Gazette van Gend, (15
november - 15 december
1974).
Gent, 1974, 12 blz.
Zoeken naar Gentbrugges
verleden
Gent, 1981, 27 blz.
Zoeken naar Oostakkers
verleden
Gent, 1981, 39 blz.
Zorg voor het roerend
kunstbezit ; de restauratie
van het Sint-Janspaneel uit
het Lam Godsretabel.
Zusters kindsheid Jesu 1835-
Bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen. Berichtenblad,
nr. 40, (1978), p. 14-21.
De heemkundige kringen van Aalter, Nevele en Ruiselede gaven een
gekleurde kaart uit, getekend in 1627 ter gelegenheid van een
grensbetwisting tussen de twee kasselrijen. Het origineel bevindt zich
in het Bijlokemuseum te Gent. Korte bespreking van de windmolens
op de kaart.
Gelegenheidskrant naar aanleiding van een tentoonstelling gewijd
aan de Gentse pers. Door R. VAN EENGO en E. VOORDECKERS
wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Gentse
pers. Deze vangt aan in 1667 wanneer Maximiliaen Graet de
toelating bekomt de Ghendtsche Post-Tydinghen uit te geven. Men
vindt tevens de volgende bijdragen: De Gentenaar. Straks een eeuw
spiegel van het Gentse leven door H. TOMME ; Vooruit. 1884f1974:
Het verhaal van een rode krant in Vlaanderen door R. VAN DE
VOORDE en H. BALTHAZAR ; Het Volk. Van centenblad tot
moderne krant door R. ROCK ; Het Laatste Nieuws zocht het tussen
Zuid- en Sint-Pietersstation door P. KORREL ; La Flandre Libérale.
Spiegel van 100 jaar liberalisme te Gent door G. VAN SEVEREN ;
Gazet van Antwerpen, 15 jaar te Gent door N. KERCKHAERT.
Geïllustreerd. Vergelijkende tabellen.
Peilingen in het verleden van deze fusiegemeente. Na een
aardrijkskundige inleiding door F. SNACKEN, volgt een overzicht van
kastelen en hoeven door V. VAN DOORNE (De Oude Kluis, Kasteel
Vilain, Braemkasteel of Rattendaele, Coninxdonck) en
geschiedkundige en archeologische bevindingen door P.
RAVESCHOT en V. VAN DOORNE, met o.m. aandacht voor de kerk
en het klooster der Rijke Claren. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Brochure over de geschiedenis van Oostakker. P. RAVESCHOT
behandelt de prehistorie, Gallo-Romeinse periode en de Vroege
Middeleeuwen. M.C. LALEMAN geeft een overzicht van de historie,
van de vroege Middeleeuwen tot de 19de eeuw. J. HALLAERT heeft
aandacht voor de industriële archeologie en de Gentse haven.
Geïllustreerd. Met bibliografie. Biografische artikels en nota's
Kort doch interessant artikel over de restauratie van het SintJanspaneel door technici van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium o.l.v. R.H. Marijnissen. Geïllustreerd.
s.l., 1985, 101 blz.
Kanunnik Triest stichtte in 1835 de orde. Hij gaf de religieuzen als
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde, volkskunde
Kerkgeschiedenis,
Pers
Heemkunde
Heemkunde
Kunst en Cultuur
1985
.
.
.
.
75 jaar Centrale
Langerbrugge 1914-1989
Langerbrugge, 1989, 64
blz.
.
B.G.J. G. Gewest Gent.
Terugblik 1921-1991
Gent, (1992), 101 blz.
.
Bedreigd. Gemeenteschool
„Zonder naam, niet zonder
hart"
Beschermde monumenten,
landschappen en stads- en
dorpsgezichten, i
Stadsarcheologie, 3, 1979,
2, p. 42-43.
.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 179-245.
opdracht mee de vondelingen en verlaten kinderen in het hospitaal
van Sint-Jan in d'Olie te verzorgen. De zusters dienden in 1862
echter het hospitaal te verlaten. Ze vestigden zich achtereenvolgens
in een huis aan de Kraanlei (1868) en in de Nederpolder (1872). Van
1840 af breidde de kloosterorde haar aktiviteiten uit. Ze legde zich
toe op de bejaardenzorg, het onderwijs en de ziekenverpleging. Er
kwa-men ook bijhuizen over gans Vlaanderen en in Zaïre. Met woord
vooraf, ten geleide van M.L. DE MEY, bibliografie en illustraties.
kloosters
In het fotoboek wordt de geschiedenis van de elektriciteitscentrale
die in 1914 door de n.v. Centrales Electriques des Flandres
opgetrokken werd, geschetst.
In 1921 werd op nationaal niveau de Bond van Talrijke Huisgezinnen
(thans Bond van Grote en Jonge Gezinnen) gesticht om de
leefomstandigheden in de kroostrijke gezinnen te verbeteren. Kort
daarop ontstonden een Provinciaal Comiteit Oost-Vlaanderen en een
Gewestelijk Comiteit Gent. Geïllustreerd.
Bespreking van deze school in de Sint-Machariusstraat. Het is één
der eerste scholen tussen 1859 en 1860 gebouwd naar een ontwerp
van stadsarchitect Adolph Pauli (1820-1895).
In 1990 werden te Gent 43 monumenten wettelijk beschermd : de
Vanderdoncktdoorgang (tussen de Vlaanderenstraat en de
Brabantdam), het huis De Pelikaan (Sint-Katelijnestraat 11), het huis
Papillon (Veldstraat 68), het voormalig Hotel Schamp (Veldstraat
4547), het voormalig Hotel Reylof met binnenplaats en
paardekastanje (Hoogstraat 36), het huis Ligy, Oud Huis Katrien en
vleugel van het voormalig Hof van Ravenstein (Onderbergen 2 en
Sint-Michielsplein 1-3), het complex van gebouwen (Burgstraat 22A24 en Jan Botermanstraat), het herenhuis Poel 17, het herenhuis
SintMargrietstraat 9, het Hotel Ortegat (Oude Houtlei 34), het
Instituut Piers de Raveschot (Koningstraat 12), het herenhuis Gewad
17-21, het Hotel van Oombergen of Dammansteen (Koningstraat 18),
het Hotel van Eersel (Reep 4), de herenwoning In de Goublomme
(Steendam 112), het Hotel Snoeck (Sint-Jakobsnieuwstraat 50-54),
het huis Serlippens (Hoogpoort 77), het Hotel de Jonghe d'Ardoye
(Onderstraat 8), het herenhuis Hoefslagstraatje 1, het Hotel Dutry
(Geldmunt 1315), het huis Falligan (Kouter 172), het Hotel de Pélichy
(Kwaadham 7-9), het Hotel de Hemptinne (Onderstraat 77), het
herenhuis Huidevetterskaai 39-40, het herenhuis Zilverenberg 1, het
Hotel Wellington (Drabstraat 32), het huis van Saceghem (Drabstraat
42-44), het herenhuis Drabstraat 37-39, het herenhuis SintKatelijnestraat 26, het herenhuis Hoogpoort 24-26, het herenhuis
Steendam 27-29, het Hotel de Lovendeghem (Lange Steenstraat 7173), het Hotel de Nockere (Poel 5-8), het Hotel de Loose (Burgstraat
Industriële Archeologie
Hedendaagse Tijd
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
.
Bijlokemuseum. Beknopte
Gids,
Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het
cultuurbezit in België.
Architectuur. Deel 4 na. Stad
Gent,
Stad Gent), Gent, 1976, 16
blz., geïllustreerd.
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur. Rijksdienst voor
Monumenten en
Landschapszorg), Gent,
1976, LIII + 677 blz., rijk
geïllustreerd, kaarten en
plan.
.
Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het
cultuurbezit in België.
Architectuur. Deel 4 nb. Stad
Gent. Noord-Oost Gent,
1979, 648 blz.
.
Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het
cultuurbezit in België.
Architectuur. Deel 4nb. Stad
Gent. Zuid-West, Gent,
1979.
.
Brandstichting en
monumentenzorg of
immobiliënspeculatie en
monumentenzorg in
Vlaanderen : het geval
d'Alcantara te Gent,
Colloquim F.A. Snellaert.
Gent, 11 oktober 1972.
De Woonstede door de
eeuwen heen, (1991), nr.
89, p. 78.
.
.
18), het Hotel Legrand (Nederkouter 28), het herenhuis Ajuinlei 11,
het Hotel van Hoobrouck de Moreghem (Vlasmarkt 10), het hoekhuis
Oude Houtlei 36-42, het herenhuis Veldstraat 76-80 en het
buitenhuis Blancart (Ferdinand Lousbergskaai 32). Geillustreerd.
Toeristische gids van het Bijlokemuseum en zijn verzamelingen.
Deze inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Gentse
binnenstad is een onmisbaar naslagwerk. Hij kwam tot stand o.l.v. S.
VAN AERSCHOT met medewerking van C. BOGAERT, K.
LANCLUS, M. VERBEECK en A. LINTERS. F. DAMBRE-VAN
TYGHEM geeft een overzicht van de aardrijkskundige situatie, de
historische evolutie en de stadsontwikkeling. Na een overzicht van de
evolutie van de architectuur in de Kuip van Gent worden de
technische, bouwkundige termen aan de hand van tekeningen
verduidelijkt. Daarna volgt een alfabetische bespreking per straat van
het bouwkundig erfgoed. Van de in aanmerking genomen gebouwen
wordt niet enkel de bouwhistorische evolutie en een beschrijving
gegeven maar er wordt ook verwezen naar archief- of bibliografische
bronnen. Achteraan werd een fotoarchief met 1509 illustraties
ingelast. Een aantal tekortkomingen. Met : register der architecten en
restaurateurs, beknopte literatuuropgave, lijst van beschermde
monumenten en landschappen, lijst van belangrijke gebouwen.
Snelinventaris van het noordoostelijk deel van het gebied gelegen
tussen de stadsversterkingen van de eerste helft van de 13de eeuw
tot de zestiende-eeuwse stadsomwalling. Ingeleid door een overzicht
op de historische en stadsgeografische evolutie van Gent. Rijk
geïllustreerd. Met fotoregister, volledige lijst der straten, register der
architekten en restaurateurs, beknopte literatuuropgave, lijst
vanbeschermde monumenten en landschappen en belangrijke
gebouwen.
Bespreking van het bouwkundig erfgoed van het zuidwestelijk
gedeelte gelegen tussen de omwalling van de 13de eeuw en de
16deeeuwse vestigingsgordel. Rijk geïllustreerd. Met fotoregister,
volledige lijst der straten, register der architekten en restaurateurs,
beknopte literatuuropgave, lijst van beschermde monumenten en
landschappen en belangrijke gebouwen.
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Gebouwen, stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Met bijdragen over het Snellaert-onderzoek door A. DEPREZ. over
de verhouding tussen F.A. Snellaert en J.A. de Laet door G.
SCHMOOK, over de geneesheer Snellaert en zijn visitejournaal door
I. ELAUT en tenslotte een inleiding tot de tentoonstelling (zie
Vlaamse beweging
.
De bevrijding van Gent door
de Polen in september 1944,
Dienst voor Culturele
Zaken. Stadsarchief Museum Arnold Vander
Haeghen, Gent, 1991, 16
blz.
.
De Gentsche koetsier,
.
De Gentse Vrijdagmarkt. (Het
Toreken.)
De Lyrische Kunst te Gent in
de 19de eeuw. Stad Gent.
Bijlokemuseum.
Tentoonstelling 7 september 7 oktober 1979, 61 blz.
Geïllustreerd.
De Vrede van Gent,
december 1814-december
1989,
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 317-318.
Gent, 1991, 10 blz
.
.
.
.
.
.
Catalogus van de hand van
A. NENQUIN - VAN
KERSCHAVER.
HMGOG, XLIV, (1990), p.
5-46
hieronder) door L. SIMONS. Met bibliografie van en literatuur over
F.A. Snellaert. Geïllustreerd.
Tussen 11 en 14 september 1944 vochten soldaten van de 1ste
Poolse Pantserdivisie voor de bevrijding van Groot-Gent. De
brochure bevat bijdragen van R. VERBEKE, Historiek van de 1ste
Poolse Pantserdivisie, F. VERBEKE, De Poolse soldaten te Drongen
en J. VANNIEUWENHUYSE, Gent bevrijd door Britse en Poolse
legereenheden. Geïllustreerd.
Liedje van Carel Waeri.
Kataloog bij een tentoonstelling van pentekeningen door Antoine
Meiresonne en historische prenten uit het Stadsarchief.
De catalogus geeft een geschiedkundig overzicht van de Gentse
opera (in 1698 werd voor het eerst een opera te Gent opgevoerd),
van het Nederlands Toneel, van Gentse liefhebbersgezelschappen,
van de sociale aspekten aan deze opera verbonden en van
komponisten en uitvoerders.
Een remarquabel
ambelissement. Gentse
wooncultuur in Mozarts tijd
Gent en de Eerste
Wereldoorlog. Het stadsleven
in de jaren 1914-1918,
Gent, 1991, 101 blz.
Gent Steenrijk. II, Kerken,
(Tafelronde - Gent 68),
Gent,
Gent, 1990, 53 blz.
De Vrede van Gent stelde een einde aan de Amerikaans-Britse
oorlog, die in 1812 ontstaan was om de hegemonie op het
Amerikaans continent. Op 14 en 15 december 1989 herdachten de
Stad Gent en de R.U.G. de 175ste verjaring van de ondertekening
van dit verdrag. De lezingen tijdens de herdenkingsdagen naar voor
gebracht werden gepubliceerd : L. FRANCOIS, Ten geleide (5-6),
R.C. VAN CAENEGEM, De Vrede van Gent van 1814 (7-12), M. DE
WAELE, Het Verdrag van Gent in internationaal perspectief (13-20),
R.V. REMINI, The Treaty of Ghent. The American perspective (2133) en M. DUNNE, The Treaty of Ghent : the British perspective (3546).
Diverse auteurs brengen overzichten van het sociaal-economisch
leven, de architectuur, de muziek en de binnenhuisdecoratie te Gent
in de 2de helft van de 18de eeuw. Met illustraties.
Met foto's en teksten worden de Gentse oorlogsjaren in het boek
geëvoceerd : de inval van de Duitsers, de militaire bezetting, de
vervlaamsing van de universiteit, de aktivistische machtsgreep op het
Stadhuis, de organisatie van de hulpverlening en de bevrijding.
Andere behandelde thema's in de marge : de opeisingen, de
prostitutie, de figuur van Heinrich Wandt en het Gentse oorlogsgeld.
Met bijdragen van A. CAPITEYN, C. DE BACKER, A. DESPRETZ, D.
VANACKER, C. VAN HOOREWEGHE en eigentijdse
dagboekfragmenten.
Geillustreerd.
Lexikon des Mittelalters.
Band 1V, (1989), kol. 12371246.
Algemeen overzicht van de Gentse middeleeuwse geschiedenis. Met
bijdragen van A. VERHULST en M. RYCKAERT over de vroege en
volle middeleeuwen, van M. BOONE en W. PREVENIER over de late
Stadsarchief Museum
Arnold Vander Haeghen,
Gent, 1991, 127 blz.
Hedendaagse Tijd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, kultuur
Kunst en Kultuur
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
.
Gids van de Sint-Pietersabdij
te Gent,
Stad Gent), Gent, 1976, 35
blz., 13 illustraties.
.
Gids van het Stadhuis te
Gent (Stad Gent),
Gent, 1976, 29 blz., 10
illustraties.
.
Gids van 's Gravensteen te
Gent,
Stad Gent), Gent, 1976, 47
blz., 13 illustraties.
.
Graven naar Gents verleden,
Tentoonstelling Gent.
Centrum voor Kunst en
Cultuur, 11 december 1976
- 30 januari 1977. Stad
Gent), 82 blz., 34
illustraties.
.
Herdenkingstentoonstelling
Geo Verbanck, ('t Toreken.
Koninklijke en Soevereine
Hoofdgilde van Sint-Joris
Gent),
Het Chinees Salon. Le Salon
chinois. Der chinesische
Salon. The Chinese Salon,
Gent, 1991, z.blz.
Het stadhuisbeeld door de
eeuwen heen. Historische
iconografie van het Gentse
stadhuis,.
Gent, 1979, 44 blz
.
.
Dienst voor Culturele
Zaken. Museum Arnold
Vander Haeghen, Gent,
1991, 31 blz.
middeleeuwen en van G. DECLERCQ over de Sint-Baafs- en
SintPietersabdijen.
Deze bondige toeristische gids geeft een korte historische schets,
een beschrijving van de belangrijkste delen van de abdij, een
overzicht van het archeologisch onderzoek, een beschrijving van de
Onze-LieveVrouw Sint-Pieterskerk.
In deze toeristische gids volgt op een beschrijving van het ontstaan
en de ontwikkeling van het „Schepenhuis" een beschrijving van de
voor het publiek toegankelijke zalen.
Geschiedkundig overzicht en bespreking van het 's Gravensteen ;
bestemd voor toeristen. Ook de omgeving van de versterking en de
in het 's Gravensteen bewaarde drukpersen (o.m. deze waarmee de
Gazette van Gent werd gedrukt) worden beschreven.
Het gaat hier niet om een catalogus, maar om een begeleidende
brochure van een tentoonstelling waarin gepoogd werd een
algemeen wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van alle
archeologische opgravingen die tot einde 1976 in het Gentse verricht
werden, alsook van alle archeologische voorwerpen die onze Gentse
bodem heeft prijsgegeven. J. VANDENHOUTE schetst het ontstaan
en de groei van de Gentse archeologie en behandelt het
archeologisch onderzoek naar het middeleeuwse en moderne Gent.
S. DE LAET schetst de evolutie van Gent in een bijdrage getiteld :
Gents verste verleden. Van paleolitische kampeerplaats tot
middeleeuwse portut, en bespreekt de opgravingen te DestelbergenEenbeekeinde. M. DESITTERE behandelt de voorgeschiedenis, H.
THOEN de Gallo-Romeinse periode, A. VAN DOORSELAER en B.
BAILLIEUL spreken over de Merovingische en Karolingische periode.
C. HOEK onderzoekt de relatie tussen de stadshistorie en
stadsarcheologie.
Beeldhouwer Verbanck (Gent, 1881-Aartselaar, 1961) vervaardigde
onder meer het monument van de gebroeders Van Eyck en een deel
van de fries aan het voormalige E.G.W.-gebouw. Met teksten van W.
VERBANCK, J. CIETERS, W. DEBUNDERIE en N. POULAIN.
Gids voor de bezoeker aan het Chinees Salon in het Museum Arnold
Vander Haeghen. Geillustreerd. Zie ook N. DE BISSCOP, Aspecten
van het Chinees export-wandbehang, in Monumenten en
Landschappen, 10, (1991), nr. 5, p. 24-47, waarin de Chinese
wandbehangen uit de 18de en de 19de eeuw, die thans nog in het
Vlaamse landsgedeelte voorkomen, besproken worden. Met
illustraties.
Aan de hand van drieënzestig dokumenten wordt in deze katalogus,
samengesteld door de Gentse Dienst voor Monumentenzorg en
Stadsarcheologie (I. DE RIJCKE-VERHEUGEN, J. VANDENHOUTE
en G. VAN DOORNE) en het Seminarie voor Geschiedenis van de
Bouwkunst van de R.U.G. (F. VAN TYGHEM), een overzicht
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Archeologie
Biografieën
Kunst, kultuur
Gebouwen en stadsbeeld
.
In Memoriam,
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie OostVlaanderen,
43, (1989), p. 273-277.
.
In memoriam,
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie OostVlaanderen,
44, (1990), p. 313-321.
.
Inventaire archéologique Fiche nr. 115. De brouwerij
"de Goublomme"
Inventaire Archéologique Fiche nr. 23. Grafplaat in
gedreven messing van
Margareta sBrunen, weduwe
van Willem Wenemaer,
Inventaire Archéologique Fiche nr. 268. Portret van
Maria-Theresia, gezegd "met
het kanten kleed",
Inventaire archéologique Fiche nr. 290. Koorhekken
van de OnzeLieve-Vrouw
Sint-Pieterskerk
Inventaire Archéologique Fiche nr. 299. De zoon, die
zijn vader onthoofdt door
Pieter Pieters,
Inventaire archéologique Fiche nr. 305,
Inventaire Archéologique Fiche nr. 330. Reuze open
schoen van de nering der
schoenmakers,
Inventaire Archéologique Fiche nr. 347. Lodewijk XVI trapeinde, met medaillon van
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 2, p. 75-77.
.
.
.
.
.
.
.
gegeven van het belangrijkste beeldend materiaal in verband met het
Gentse stadhuis. Speciaal zijn te vermelden de recent ontdekte
restauratieplannen van ca. 1870, die voor het eerst werden
tentoongesteld.
Korte biografische nota's van de in 1989 overleden Gentse promotor
van hedendaagse kunst Karel Geirlandt (Ledeberg, 1919),
kunstenaar Noël Vermeulen (Gent, 1917), scenograaf Andrei
Ivaneanu (Boekarest, 1936) en poppentheaterspeler Albert
Vermeiren (1922). Met foto's.
Korte biografische nota's van de in 1990 overleden zanger en
liedjesschrijver Wim de Craene (Gent, 1950), de stichter-directeur
van poppentheater Maggie Henri Maeren (Gent, 1931), de
conservator van het Centrum voor Kunst en Cultuur Rita van de
Capelle (Gent, 1941), de germanist, professor en vaste secretaris
van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Marcel Hoebeke (Leupegem, 1918) en de kunstschilder en schrijver
Marcel de Backer (Gentbrugge, 1921). Met fotoreproducties
Biografieën
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 6, p. 335-337.
Met foto van de grafplaat.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 276-277.
Betreft een schilderij uit het Stadhuis (1743). Met foto.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 3, p. 140-142.
Met foto.
Kunst, cultuur
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 2, p. 77-79.
Bespreking van het schilderij dat de legende van de Hoofdbrug
weergeeft
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 5, p. 283-284.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 1, p. 11-12.
Betreft de deuromlijsting van het oud weeshuis voor jongens. Met
foto.
Met afbeelding van de schoen.
Kunst, cultuur
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 3, p. 129-131.
Met afbeelding.
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
.
.
.
.
.
.
.
.
broeder Côme,
Inventaire Archéologique Fiche nr. 433. Huis opgericht
op de plaats van de drukkerij
van Pieter de Keysere,
Inventaire archéologique Fiche nr. 60. Het Hotel
Faligan
Inventaire Archéologique Fiche nr. 75. De put van de
St. –Baafsabdij
Inventaire archéologique Fiche nr. 9. Schilderijen van
Gillis le Plat in het Bureau
van Weldadigheid
Itinerarium Visitationum
Antonii Triest Episcopi
Gandavensis (16231G54). De
visitatieverslagen van
bisschop Triest, uitgegeven
door M. CLOET,
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 6, p. 327-328.
Met foto van de woning op de hoek Sint-Veerleplein-Kraanlei.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 4, p. 216-217.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 4, p. 205-207.
Met foto.
Kunst, kultuur
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 1, p. 11-12.
Met foto.
Kunst, cultuur
Symbolae Facultatis
Litterarum et Philosophiae
Lovaniensis, Series A, Vol.
2), Leuven, 1976, XXV -;577 blz., geïllustreerd.
Uitgave van de verslagen (Rijksarchief Gent, Fonds Bisdom B 136)
van de Gentse bisschop Antoon Triest (1576-1657) bij de bezoeken
die hij aan parochies van zijn bisdom heeft gebracht. De verslagen
geven niet alleen een beeld van het godsdienstig en zedelijk leven
van de parochiale gemeenschappen in de eerste helft van de 17de
eeuw, maar bieden ook informatie over onderwijstoestanden, de
weerslag van krijgsverrichtingen, de demografische en sociale
aspecten van het leven op het platteland en over het leven van
bisschop Triest zelf. In de inleiding (waarvan een Engelse vertaling
werd opgenomen) gaat de uitgever nader in op de kerkelijke
wetgeving betreffende de bisschoppelijke visitatie en op het ontstaan,
de vorm, de inhoud en de waarde van het Itinerarium. Met : Kaart
van het bisdom Gent met decanaten en parochies na 1642 ;
Overzicht van de visitaties per parochie ; Glossarium ; Personen- en
plaatsnamenregister.
Bespreking van 120 voorwerpen en dokurnen ten die een beeld
ophangen van leven en werk van deze te Gent geboren franstalige
auteur (1862-1949), tevens Nobelprijswinnaar litteratuur (1911).
Kerkgeschiedenis
Op een biobibliografie van de hand van R. VAN EENOO volgen een
zeventiental studies van Jan Dhondt (1915-1972). Voor Gent zijn
belangrijk L' industrie cotonnière gantoise à l'époque française; Notes
sur les ouvriers industriels gantois à l'époque française. Un militant
gantois de la Première Internationale waarin de rol van Karel de
Boos als militant van de Internationale in een wijds perspectief wordt
belicht ; Woelingen te Gent in 1848, waarin aan de hand van
gegevens uit het censitaire kiesstelsel en over rechtstreekse
belastingen een eenvoudige heldere analyse van de Gentse sociale
structuur in 1848 wordt gegeven.
Kataloog van een tentoonstelling met werken van onder meer Joseph
Geirnaert (1790-1859), George Minne (1866-1941), Jan Anteunis
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
Kabinet Maurice Maeterlinck.
Gids voor de bezoeker en
catalogus van de
tentoonstelling,
Klachten en Mensen. De
belangrijkste studies van Jan
Dhondt over de geschiedenis
van de 19e en 20e eeuw.
Hommes et Pouvoirs. Les
principalen études de Jan
Dhondt sur l'histoire du 19e et
du 20e siècles.
Stad Gent. Museum Arnold
vander Haeghen), Gent,
1976, 18 blz.
Kunst in Eekloos bezit
Eeklo, 1990, 126 blz.
Uitgave Jan Dhondt
Stichting, Gent, 1976, 704
blz.
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Kunst, kultuur
(1896-1973), Geo Verbanck (1881-1961), Aloïs de Beule (18611935), Madeleine van Thorenburg (1880-1961), Octave Landuyt
(1922-), Jacques Godinau (1811-1873), Frans Anseele (1819-1897),
Theodule Geirnaert (1830-1898), Albrecht de Vriendt (1843-1900),
Armand Heins (1856-1938), Ferdinand Willaert (1861-1938), Theo
van Rysselberghe (1862-1926), Georges Buysse (1864-1916), Albert
Baertsoen (1866-1922), Jenny Montigny (1875-1937), Raphaël
Willaert (1878-1949), Maurice Sys (1880-1971), Leon de Smet
(18811966), René de Cramer (1876-1951), Karel van Belle
(18841959), Gustave van de Woestyne (1881-1947), Maurice Dupuis
(1882-1959), Dees de Bruyne (1940-), Pierre-François de Noter
(1779-1842), Jules de Bruycker (1870-1945), Gust de Smet (18771943), Oscar Colbrandt (1879-1959), Cécile Cauterman (1882-1957),
Jos Verdegem (18971957), Gerard Hermans (1901-1978) en
Amedée Cortier (1921-1976). Geillustreerd.
.
.
Lijst van straten met een
persoonsnaam - Stad Gent,
Mgr. A. Triest, 1576-1657.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 4, p. 208-223.
Catalogus, Tentoonstelling
1976. St.Baafskathedraal
Gent), s.l., s.d., (Gent,
1976), 20 blz., 1 illustratie.
Stad Gent), Gent, 1975, 32
blz., geïllustreerd.
.
Museum voor Sierkunst. Gids
voor de bezoeker,
.
Nouvelle Biographie
Nationale. 2
Académie Royale des
sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique,
Brussel, 1990, 407 blz.
.
Onderzoek naar de Gentse
beluiken : bouw fysische,
sociologische, historische en
kunsthistorische evaluatie.
WIARUG. Seminarie voor
Nieuwste Geschiedenis,
Gent, 1978, 121 blz.
.
Ook dit gebeurde in Oost-
Kultureel Jaarboek voor de
Gestencilde beschrijving van een aantal voorwerpen en documenten
in verband met of uit de tijd van bisschop Antonius Triest.
Deze gids, samengesteld door L. DAENENS met medewerking van
N. DE BISSCHOP, biedt een overzicht van het museum (oud Hotel
De Coninck, Jan Breydelstraat) en zijn verzamelingen (o.m.
meubelen, Chinees porselein).
Betreffende Gent zijn opgenomen : de wiskundige en professor
Fernand Backes, 1887-1985 (p. 16-17), de romaanse filoloog en
professor Albert Counson, 1880-1933 (p. 91-94), de jurist en
professor René Dekkers, 1909-1976 (p. 105-107), de jurist, professor
en archeoloog Fernand de Visscher, 1885-1964 (p. 133-134) de
psycholoog en professor Jules-Jean van Biervliet, 1859-1945 (p.
352354), de jezuïet en bibliothecaris Joseph van den Gheyn, 18541913 (p. 356-357), de historicus en professor Herman vander Linden,
18681956 (p. 360-362), de jezuïet François van Ortroy, 1854-1917
(p. 368369) en de historicus en professor Fernand Vercauteren,
1903-1979 (p. 383-384). Geïllustreerd.
Door een tiental auteurs werd in teamverband o.l.v. prof. H.
BALTHAZAR een dossier opgemaakt betreffende de nog bestaande
Gentse beluiken. In het oog sprongen : de zeer vroege beluikenbouw
en de opeenvolgende generatie beluiken van ca. 1830 tot de
eeuwwisseling, alsook het verbluffend grote aantal. In dit onderzoek
krijgt men een geschiedenis van deze industriële huisvestingsvorm,
een evaluatie (sociologisch, bouwtechnisch, historisch,
kunsthistorisch), alsmede overzichtstabellen, een prioriteitenlijst en
een index. Geïllustreerd.
Gentse tentoonstellingen en manifestaties in 1990: Vlaams
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kerkgeschiedenis
Gidsen van musea,
gebouwen, e.a.
Biografieën
Sociale geschiedenis
Kunst, cultuur
Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 303-312.
.
Ook dit gebeurde in OostVlaanderen
.
Open Monumentendag. Gent,
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
43, (1989), p. 267-272.
Gent, 1991, 55 blz.
.
Opstand en Pacificatie in de
Lage Landen,
.
Opstand en Pacificatie in de
Lage Landen. Bijdrage tot de
studie van de Pacificatie van
Gent,
Syllabus van het
tweedaags colloquium bij
de herdenking van de
Pacificatie van Gent,
gehouden in „Het Pand",
Onderbergen 1 te Gent,
vrijdag 22 en zaterdag 23
oktober 1976), Gent, 1976,
62 blz.
Verslagboek van het
Tweedaags Colloquium bij
de vierhonderdste verjaring
van de Pacificatie van
Gent), Gent, 1976, 391 blz.,
19 platen met illustraties.
expressionisme in Europese kontekst 1900-1930 (Museum voor
Schone Kunsten), Figuero'90 (Europees Figurenteatercentrum),
Vertelfestival (Hét Muziek Lod) en Keizer tussen stropdragers
(Stadsarchief). Met foto's van de uitgegeven catalogi.
Gentse tentoonstellingen in 1989 : Open Mind (Museum van
Hedendaagse Kunst en Museum voor Schone Kunsten) en De Vrede
van Gent, 24 december 1814 (Stadsarchief). Geïllustreerd.
Beknopte voorstelling van het Openbaar Entrepot, het bedrijf en de
directeurswoning Voortraan, de fabriek van vuurvaste materialen aan
de Groendreef, de brouwerij De Drie Sleutels, de voormalige
spinnerij Desmet-Guequier (thans MIAT), de lage-druk machinezaal
van de elektriciteitscentrale S.P.E., "Ons Huis, Socialistische
Wercersverenigingen", het Huis Lousbergs of de Hemptinne, het
Hotel Legrand, het Hotel Claes-de Cock, de voormalige drukkerij Het
Licht en redactielokalen van Vooruit, het Laboratorium Magnel en het
Technisch Laboratorium Soete, het "Energeia"-Museum, de Droge
Dokken, de windmolen van Zwijnaarde, de stoomturbine in het
voormalig textielbedrijf E. De Porre en de begraafplaats Campo
Santo. Geillustreerd.
Korte samenvatting of duiding van de referaten. Achteraan vindt men
de tekst van de Pacificatie van Gent met begeleidende documenten.
Deze bijdrage bevat de verslagen van de achttien referaten tijdens
het colloquium (22-23 oktober 1976) gehouden. Sommige verslagen
zijn belangrijk voor de geschiedenis van Gent zelf. Alle overstijgen
echter de plaatselijke geschiedenis en hebben een internationale
draagwijdte. In het kader van deze bibliografie menen we nochtans te
mogen citeren : M. BAELDE en P. VAN PETEGHEM, De Pacificatie
van Gent (1576), p. 1-62 ; P. VAN PETEGHEM, Vlaanderen met
gematigde geestdrift Brabant achterna, p. 75-78 ; N. MADDENS,
Hoeveel inwoners telde het graafschap Vlaanderen op de vooravond
van de opstand tegen Spanje?, p. 166-172; E. VAN
CAUWENBERGHE, De economische ontwikkeling in de
Nederlanden vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw tot
omstreeks 1576, p. 173-183 ; J. BRIELS, De emigratie uit de
Zuidelijke Nederlanden omstreeks 1540-1621/30, p. 184-220 ; H. DE
RIDDER-SYMOENS, De weerklank van de hervorming en de
onafhankelijkheidsstrijd in de publicaties van de kringen voor
plaatselijke geschiedenis, p. 274-298 (met bibliografische lijst en
alfabetische auteurslijst) ; U. VERMEULEN, Katholieken en liberalen
Kunst, kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
.
Over Sint-Lieven gesproken,
1865-1991. 125 jaar SintLievenscollege Gent
Gent, 1991, 249 blz.
.
Pacificatie-Courant,
Clio nr. 189), Antwerpen,
s.d., 12 blz., 21 illustraties.
.
Problemen rond het ontstaan
en de ligging van Slote.
Colloquium op 19 en 20 mei
1974,
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XI, (1973-1974)), p. 67-83.
.
AMSAB-Tijdingen, n.r.,
(1991), nr. 12, p. 15-16.
.
Recyclage (archief van de
Socialistische
Vrijdenkersbond-Gent)
Regesten op de Jaarregisters
van de Keure. Schepenjaar
1400-1401. Dl. 3 : Indices.
(Stad Gent. Inventarissen en
Indices gepubliceerd door het
Archief), Gent, 1972.
Schilders van het Leieland
.
Sint-Niklaaskerk
De Vrienden van de SintNiklaaskerk te Gent, Gent,
1992, z.blz.
.
Tentoonstelling "Wei en
water, koe en pater".
Ontwikkeling
HeirnisMacharius,
Museum voor Stenen
Voorwerpen-SintBaafsabdij), Gent, 1992, 16
blz.
.
Gestencild.
Deinze-Sint-MartensLatem, 1991, z.blz.
tegenover de Gentse pacificatie feesten van 1876, p. 332-350. In de
Bijlagen (p. 351-365) vindt men de tekst van de pacificatie met
begeleidende documenten. Met personalia van de auteurs,
verantwoording van de V.Z.W. De Pacificatie van Gent en
feestprogramma.
Op initiatief van bisschop Bracq werd in oktober 1865 het
SintLievensinstituut aan de Koningstraat geopend. Het was
oorspronkelijk enkel een beroepsschool. Thans is de instelling
geëvolueerd tot een college met een humaniora-afdeling, een
handelsafdeling en vier lagere afdelingen. Geïllustreerd.
Dit speciaal nummer o.l.v. J. DECAVELE, uitgegeven door de Orde
van den Prince met medewerking van Clio en Historische
Documentatie, poogt in een negentiental artikels een beeld te geven
van hoe de Pacificatie en de gebeurtenissen uit die periode werden
gezien door de inwoners van de Nederlanden in de 16de eeuw.
Sloten vormde de oudste kern van het domein van de St.-Baafsabdij
(Oostakker - St.-Amandsberg). In het colloquium werd gepoogd de
talrijke nieuwe gegevens over de vroegste geschiedenis van Gent die
de laatste jaren aan het licht kwamen aan elkaar te toetsen om aldus
een nauwkeuriger visie te krijgen op hetgeen Sloten eens geweest is.
Het archief (1880-1934) werd uit de basiscollectie van het AMSAB
afgesplitst. Met fotoreproductie.
Index van persoons- en plaatsnamen op de regesten die in 1967 en
1970 door A. WIJFFELS en M. HOUBRECHTS-DE CROOCK
werden uitgegeven((1) Wijffels A. en M. Houbrechts-De Croock,
Regesten op de Jaarregisters van de Kenre. Schepenjaar 14001401. DI. 1 : 15 augustus 1400 - 15 februari 1401. DI. 2 : 16 februari 14 augustus 1401, Gent, 1967-1970.)
Kataloog van de tentoonstellingen in zes expositieruimten gewijd aan
het werk van de Leieschilders Albert Servaes (1883-1966), Leon de
Smet (1881-1966), Gust. de Smet (1877-1943), Valerius de
Saedeleer (1867-1941), Albijn van den Abeele (1835-1918), Gustave
van de Woestyne (1881-1947), Constant Permeke (1886-1952), Frits
van den Berghe (1883-1939), Jules de Sutter (1895-1970), Hubert
Malfait (1898-1971), Emile Claus (1849-1924), Anna de Weert (18671950), Modest Huys (1874-1932), Jenny Montigny (1875-1937) en
Albert Saverys (1886-1964). Geïllustreerd.
Losbladig bundeltje samengesteld bij de heropening van de
SintNiklaaskerk. Met bijdrage van G. VAN DOORNE, De
bouwgeschiedenis en lijst van de iconografische stukken
tentoongesteld in het Toreken. Geïllustreerd.
J. BALDEWIJNS, M.C. LALEMAN, P. RAVESCHOT schetsen de
geschiedenis van de wijken vanaf de prehistorie tot heden, met een
samenvatting van recente archeologische bevindingen.
Hedendaagse Tijd
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Het oude Gent,
toponiemen
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
Kunst, kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
.
.
.
.
.
.
Tentoonstelling 500 jaar
Balsemblomme in beeld en
archief, ('t Toreken. Aloude
overste ende souvereine
princelycke camere van der
rhetorycke "Jhesus met der
Balsemblomme "),
Tentoonstelling Corneel
Heymarrs. SintAmanduskapel, 28 oktober 5 november 1979.
Tentoonstelling SintMacharius in OostVlaanderen,
Gent, 1992, 18 blz.
Kort overzicht van de geschiedenis van de Gentse rederijkerskamer.
De kamer werd op 20 maart 1492 door Filips de Schone opgericht,
verdween ten gevolge van de 16de-eeuwse religietroebelen en werd
in 1939 heropgestart. Met lijst van de tentoongestelde stukken.
Kunst, cultuur
Stad Gent. Campo Santo.
Gestencilde tekst over Corneel Heymans (1892-1968),
Nobelprijswinnaar, 8 blz.
Biografische artikels en
nota's
Laarne, 1990, z. blz.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Tentoonstelling. Zichten en
volksfiguren uit Gent van toen
en nu, ('t Toreken),
The Heymans Institute of
Pharmacology 1890-1990.
100 years of teaching,
research and service,
Tien jaar Poëziecentrum,
Gent, 1992, z.blz.
Bundeling van artikels betreffende de Sint-Machariusverering in de
provincie. In verband met Gent : D. KETELAERE, De SintMacariuskerk te Gent, M. GYSSELING en R. POELMAN,
Geschiedenis van de Negenmeimarkt en R. VAN AERDE (+), De
grote kavaleriekazerne, alias het pesthuis Sint-Macharius Gent.
Geïllustreerd.
Tentoonstelling met werken van Cecile Cauterman (1882-1957), los
Verdegem (1897-1957), Maurice Dupuis (1888-1959) en Michel
Bracke (1933-).
Bundeling van artikels bij het 100-jarig bestaan van het Instituut voor
Farmacologie (R.U.G.). Geïllustreerd.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 34-36.
Academia Press, Gent,
1990, 4 dln., IX + 2286 blz.
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Gepubliceerd op 8
november 1976. De
Pacificatie van Gent 15761976, s.l., s.d., (Gent,
1976), 24 blz.,
geïllustreerd.
Deze bespreking en evocatie van de Pacificatie van Gent is in de
eerste plaats bestemd voor de Gentse jeugd. In korte hoofdstukjes
worden een aantal a spekten van of in verband met de Pacificatie
besproken : de afkondiging, de onderhandelaars, de artikelen zelf,
was de Pacificatie een echte vrede?, de godsdienstkwestie, de
Staten-Generaal, de Zeventien Provinciën, de formule gebruikt in
Holland, Zeeland en aangesloten gebieden, de verspreiding, de tekst
van de hoofding waarmee vorstelijke plakkaten werden ingeleid.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 25 (1976),
p. 5-32.
Beschrijving en wetenswaardigheden over de bezoeken van koning
Boudewijn aan Gent.
.
Tijdschriftencatalogus
Rijksuniversiteit Gent 1990,
.
Tractaet vanden Peys of De
Pacificatie van Gent gesloten
tussen de Staten van de
Nederlanden en de Prins van
Oranje, Holland, Zeeland en
verhondenen. Bevattende de
25 artikelen opgesteld in het
raadhuis van Gent en aldaar
bekendgemaakt den achtsten
November 1576.
Tweemaal blijde intrede in
Gent ; Koning Boudewijn
verovert het hart der
Gentenaren ; Koninklijke
belangstelling voor bloem en
bloemenkweek ; Koninklijk
.
Gent, 1990, 164 blz.
Kunst, cultuur
Hedendaagse Tijd
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Volkskunde, Folklore
.
.
.
door de Gentse kanaalzone,
Une translation de Reliques à
Gand en 944. Le Sermo de
Advente Sanctorum
Wandregisili, Ansberti et
Vulframni in Blandinium.
Publié avec une introduction
et des notes par N.-N.
Huyghebaert.
Van den vos Reynaerde. Het
Comburgse handschrift,
Koninklijke Academie van
België. Koninklijke
Commissie voor
Geschiedenis. Verzameling
teksten voor de studie van
de geschiedenis in België,
Brussel, 1978, CXXXV + 74
blz.
Leuven, 1991, 248 blz.
Provinciebestuur OostVlaanderen - Stadsbestuur
Gent, Museum voor
Schone Kunsten, Gent, 20
januari - 11 maart 1979,
Gent, 1979, 136 blz. rijk
geïllustreerd.
.
Veertig kunstenaars rond
Karel van de Woestijne. Karel
van de Woestijnre (18781929) en de kunst van zijn tijd
met uittreksels uit zijn
geschriften over kunst,
samengesteld en ingeleid
door Robert HOOZEE,
Vondstmeldingen
.
Vondstmeldingen,
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 3, p. 51-57.
.
Vondstmeldingen,
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 95-99.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 3, p. 36-41.
Heruitgave van de voor de Gentse abdijgeschiedenis belangrijke
tekst over de overbrenging van de relieken van de heiligen Wandril,
Ansbert en Wulf ram door graaf Arnould en Gerard van Brogne
omstreeks 23 augustus 944 vanuit Boulogne. Deze uitgave gebeurde
op basis van het enige archetype-manuskript bewaard in de
Bibliothèque Nationale te Parijs. Voorafgegaan door een uitgebreide
inleiding.
Hedendaagse Tijd
ontstond tussen 1380 en 1425 een codex met meer dan 50
middelnederlandse werken, waaronder de Reinaert (geschreven ca.
1260). De universiteitsstudent en handschriftenverzamelaar Erasmus
Neustetter verwierf tijdens een reis in 1541-1542 de codex en bracht
deze uiteindelijk naar Comburg (Württemberg-Duitsland). Met
facsimile van het Reinaertdeel, transcriptie en commentera.
Geïllustreerd.
Aan de hand van teksten geschreven door Karel van de Woestijne
krijgt men een overzicht van het impressionisme ; het symbolisme ;
de eerste Latemse groep ; Ensor ; Evenepoel ; Wouters ; Meunier ;
Smits ; Laermans ; de drie Gentenaars : Delvin, Baertsoen en De
Bruycker ; de tweede Latemse groep ; de nieuwe generatie. Met
bibliografie.
Vermoedelijk in Gent
Bespreking van vondsten : noordelijke muur langs de Oude Leie
(Buitenhof-Lucas Munichstraat), muur in Doornikse kalksteen
(Drongenhof-Lange Steenstraat), muur in baksteen uit de 18de eeuw
(Grootkanonplein 1), fundering van de zuidelijke langsgevel van de
Dominicanenkerk (Jacobijnenstraat), postmiddeleeuwse scherven
(Kaatsspelplein-Kalversteeg), bakstenen massieven van de
Muidepoort (Meulesteedsesteenweg), sporen van Romeinse
structuren (Nieuwe Beestenmarkt-Slachthuisstraat), oude bakstenen
constructie (Plotersgracht 17-19), voormalig kruitmagazijn van het
Spanjaardenkasteel, alsmede hardstenen papierkuip uit de 18de
eeuw (Schoolkaai 35), grafsteen uit de 15de eeuw
(Vrouwebroersstraat) en schouwwang uit de 15de-16de eeuw
(Zwartezustersstraat). Geïllustreerd.
Bespreking van waterput uit begin 20ste eeuw in Eekhout 12: kelder
in Gouvernementstraat 20: stenen stadshuis in Koestraat 25:
mogelijke oostelijke afsluitmuur van de Romaanse kerk in SintNiklaaskerk op de Korenmarkt: vestingmuur in Kortrijksesteenweg
14-30: onderzoek van het bodemarchief in Waaistraat 1-3 (stenen
stadshuis uit de 13de eeuw). Geïllustreerd.
Meldingen of bespreking van een raam in de oostelijke gevel van het
Metselaarshuis in Cataloniëstraat 1: metalen voorwerp met erotische
symboliek uit mestput in Dobbelslot: Doornikse kalksteenmuur in de
Archeologische kronieken
Kunst en Kultuur
Archeologie
Archeologie
.
Vondstmeldingen,
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 1, p. 56-64.
.
Vondstmeldingen,
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 2, p. 32-37.
.
Vondstmeldingen,
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 1, p. 29-37.
.
Vorstenhuis en volk,
(Tentoonstelling. Museum
voor Volkskunde, 20 mei - 15
augustus 1976),
Koninklijke Bond der
Oostvlaamse
Volkskundigen), Gent,
1976, 45 blz., 14
afbeeldingen.
.
Wandelen in de O.L VrouwSint-Pietersparochie,
.
Werken aan het Belfort. Stad
Gent, Gent, 1979, 24 blz.
.
Wilhelm Lehmbruck - George
Minne - Joseph Beuys
Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie), Gent,
1992, 28 blz.
Brochure Dienst
Monumentenzorg en
Stadsarcheologie
Museum voor Schone
Kunsten, Gent, 1991, 250
blz.
.
Zoektocht naar onze
voorouders. Genealogie heraldiek, (V.V.F. Gent),
Gent, 1991, 27 blz.
De Gentse textielarbeiders in
de 19e en 20e eeuw. Dossier
. AVONDTS G., R.
MOONEN en M.
Kataloog van een
tentoonstelling in het
Bijlokemuseum.
Geïllustreerd.
Centrum voor
Hedendaagse Sociale
sacristie van de Sint-Niklaaskerk aan Goudenleeuwplein: kelder in
Lange Kruisstraat 8-10: muren in Doornikse kalksteen in het
dominicanenklooster op Onderbergen: stenen stadshuis op de plaats
van het Hotel d'Hane-Steenhuyse in Veldstraat 55. Geïllustreerd.
Bespreking van bodemonderzoek in de ziekenzaal aan de
Bijlokekaai: van vondsten in het Drongenhof aan de Lange
Steenstraat: in het Instituut Sint-Jan de Deo. Fratersplein 9: in de
Gouvernementstraat 10: van muurwerk en funderingen aan de
Kantienberg en aan Koophandelsplein-Schouwburgstraat: van
bijzettingen aan Sint-Veerleplein 4 en bodemonderzoek in de
Slachthuisstraat Geïllustreerd.
Bespreking van citerne begin 19de eeuw aan de Bijlokekaai:
ziekenzaal Bijlokekaai: kelder in zogenoemd Hotel de Hemptinne in
de Koningstraat 1: constructie en beerput aan het Hof van Fiennes.
Korenlei: grafresten aan de Nieuwe Beestenmarkt-Slachthuisstraat:
donjon Gravensteen Sint-Veerleplein: kloostervleugel in het
voormalig klooster van de geschoeide karmelieten in de
Vrouwebroersstraat. Geïllustreerd.
Gegevens over een muurconstructie in Doornikse kalksteen
(Belfortstraat), over de traptoren in de Ziekenzaal (Bijlokekaai), over
de restanten van middeleeuwse Stenen (Hoogpoort 41-49 en 63),
over een stenen stadshuis (Onderstraat 36) en over
schoenmakersafval (Schepenhuisstraat). Geïllustreerd.
Cataloog van de tentoonstelling opgericht ter gelegenheid van het
zilveren ambtsjubileum van koning Boudewijn I en het bezoek van
koning Boudewijn en koningin Fabiola aan Gent op 23 mei 1976. In
deze tentoonstellingscatalogus wordt de relatie tussen volk en
vorstendynastie geïllustreerd door middel van prenten, foto's,
voorwerpen, documenten en boeken.
Geïllustreerd.
Archeologie
Archeologie
Archeologische kronieken
Volkskunde, Folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Uitgaveter gelegenheid van de restauratie van het Belfort welke in
1980 zal beëindigd zijn.
Gebouwen en stadsbeeld
Cataloog van een tentoonstelling waarbij de kunstenaars LehmbrucK
(Meiderich, 1881-Berlijn, 1919), Minne (Gent, 1866-Sint-MartensLatem, 1941) en Beuys (Krefeld, 1921-Düsseldorf, 1986)
samengebracht en met elkaar geconfronteerd werden. Met diverse
essays in het Nederlands en Frans en illustraties.
Kunst, kultuur
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
In dit eerste dossier worden de gebruikte werkmethode
(computerverwerking) en de gebeurlijke moeilijkheden behandeld bij
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
SCHOLLIERS,
1 : Methodiek,
Geschiedenis), (Vrije
Universiteit Brussel),
Brussel, s.d., 79 blz.
. BLOCKMANS W.P. en
P. VAN PETEGHEM,
De Pacificatie van Gent als
uiting van continuïteit in de
politieke opvattingen van de
standenvertegenwoordiging,
Armoede in de Nederlanden
van de 14e tot het midden
van de 16e eeuw ; bronnen
en problemen,
Nog eens Karelke Waeri,
Tijdschrift voor
Geschiedenis, jg. 89,
(1976), afl. 3, p. 322-334.
. DAEM M., e.a.,
Votiefschilderijen en
mirakelboek van Kapelletje
Schreiboom te Gent,
Koninklijke Bond der
Oostvlaamse
Volkskundigen), Gent,
1975, 140 blz., 80
illustraties.
. DE HERDT R.,
Te schande op de Vismarkt,
. DE HERDT R.,
Wat blijft er nog over van „ons
geduchts heren hof ten walle"
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 25, (1976),
p. 2-5, geïllustreerd.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 25, (1976),
. BLOCKMANS W.P. en
W. PREVENIER,
. COLLUMBIEN Hugo
Tijdschrift voor
Geschiedenis, jg. 88,
(1975), p. 501.
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 84-95.
het onderzoek en de verwerking van het bronnenmateriaal dat zich in
het Fonds Voortman op het Stadsarchief te Gent bevindt. Naast deze
methodologische bespreking bevat het dossier een beschrijving van
de techniek van spinnen en weven, een drietalige woordenlijst van
technische termen, een beknopte bibliografie betreffende de
textieltechnische werken en een meer algemene bibliografie
betreffende de Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw.
De auteurs onderzoeken in hoeverre de inhoud van de Pacificatie
aanleiding gaf om dit verdrag te laten uitgroeien tot één van de
belangrijkste akten die de grondwet zijn gaan uitmaken van de
Republiek.
Artikel waarin wordt aangetoond dat een verantwoorde behandeling
van behoeftigheid moet uitgaan van de sociale structuren en de
economische conjunctuur. Een aantal cijfergegevens en voorbeelden
in verband met Gent.
Wetenswaardigheden over deze Gentse volkszanger (1842-1868).
Aanvulling van de Documentaire Fiche : Karelke Waeri, in
Ghendtsche Tydinghen, 1, (1972), p. 84-89.
Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan ging de Koninklijke Bond
der Oostvlaamse Volkskundigen over tot de publicatie van de
zeventig votiefschilderijen (1733- ca. 1900) aanwezig in Kapelletje
Schreiboom (Hebberechtsgodshuis en aanpalende kapel,
Kortrijksepoortstraat 138, Gent). Na een toponymische en
topografische verklaring van Schreiboom, Schreiboomkapel,
Kapelletje Schreiboom, met medewerking van M. GYSSELING, weidt
de auteur uit over de volkskundige en culturele betekenis van de
votiefschilderijen. Hiervoor deed hij beroep op de medewerking van
M. GILLIS en D. MATTHEEUWS, deskundigen respektievelijk in de
tuinbouwkunde en in de diergeneeskunde. E. DHANENS belicht de
kunsthistorische betekenis van de schilderijen. M. MADOU
beschouwt de votiefschilderijen als iconografische bron voor de
studie van het kinderkostuum. Met medewerking van X. de
GHELLINCK de VAERNEWYCK gaat de auteur over tot de
inventarisatie met bio- en bibliografische gegevens van
geportretteerden en schilders. Bij de bespreking van de weldaden,
wonderen en mirakelen door aanroeping van O.-L.-Vrouw van
Schreiboom gaf dokter L. ELAUT zijn advies. Daarop volgt een
uitgave met verklarende aantekeningen van het Notitieboek der
Mirakelen (RAG., St.-Pietersabdij, 2de reeks, nr. 243). Resumé in
vier talen. Lijst van illustraties. Register van persoon- en
plaatsnamen.
Artikel van toeristische aard dat een aantal tot hiertoe nog niet
gepubliceerde gegevens bevat over de middeleeuwse schandbank of
het Pelorijn op de Groentenmarkt te Gent.
Artikel van toeristische aard waarin een aantal nog niet
gepubliceerde gegevens over het Prinsenhof voorkomen. Het
industriële archeologie)
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Middeleeuwen
Volkskunde, Folklore
Volkskunde, Folklore
Gebouwen, stadsbeeld
Gebouwen, stadsbeeld
of het Prinsenhof?,
p. 25-28, geïllustreerd.
. DE LAET S.J.,
Prehistorische culturen in het
zuiden der Lage Landen,
Wetteren, 1974, 564 blz.,
253 figuren.
. DE LAET S.J., en J.
NENQUIN, A. VAN
DOORSELAER, M.
DESITTERE, A.
GAUTIER, H. THOEN, F.
VERHAEGHE en M.
ROGGE,
Oudheidkundige opgravingen
en vondsten in OostVlaanderen, VII,
Kulureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks,
nr. 2), Gent 1976, 215 blz.,
platen, tekeningen en
grondplannen.
. DE PUYDT J.,
Eerste archeologisch
onderzoek in het Patershol,
. DE SMIDT F.,
Het verworden van een
portaal. Sint-Niklaaskerk te
Gent,
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 134-139,
geïllustreerd.
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Schone
Kunsten, XXXVII, (1975),
nr. 1), Brussel, 1975, 31
blz., 10 illustraties.
. DE VINCK K.,
De metamorfosen van een
stadsgezicht. De Graslei en
de Koornlei te Gent van de
middeleeuwen tot vandaag,
Verhandelingen van de
Maatschappij voor
Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent,
XIII), Gent, 1976, 164 blz.,
66 illustraties.
Prinsenhof was eertijds de verblijfplaats van de graven van
Vlaanderen.
Uitstekend overzicht dat een meer analytische beschrijving geeft van
de onderscheiden prehistorische beschavingen in België, het
Groothertogdom Luxemburg, de aangrenzende gedeelten van WestDuitsland en van Noord-Frankrijk en de meest zuidelijke provinciën
van Nederland.
Voor de geschiedenis van Gent zijn belangrijk 1. DE LAET S. J. e.a.,
De opgravingen te Destelbergen. Eindverslag over opgravingsvlak A
(p. 21-72). Worden besproken : het urnenveld uit de late Bronstijd en
de vroegere IJzertijd ; de andere sporen van vóór-Romeinse
bewoning ; de sporen uit de Romeinse tijd. P. JANSSENS geeft in
bijlage (p. 66-68) het resultaat van het onderzoek van crematieresten
uit het urnenveld van Destelbergen. A. GAUTIER bespreekt in bijlage
(p. 69-70) de dierenbeenderen van de Romeinse nederzetting
(midden 1ste tot 4de eeuw na J.C.) te Destelbergen bij Gent
verzameld in 1967-1970. P. DE PAEPE bespreekt in een derde
bijlage (p. 71-72) het gesteentemateriaal van de opgravingen te
Destelbergen 1967, 1969 en 1970. 2. VERHAEGHE F.,
Merkwaardige ruiterstatuetten uit het middeleeuwse graafschap
Vlaanderen (p. 187-204), waarin o.a. fragmenten van diverse
ridderbeeldjes in aardewerk uit het Bijlokemuseum te Gent worden
besproken. 3. GAUTIER A., Ezels- en andere dierenresten uit het
laatmiddeleeuwse Gent (tiende tot zestiende eeuw) (p. 205-212).
Bespreking van beenderresten die in 1973 en 1974 gedurende
grondwerken te Gent werden verzameld door J. Peyskens.
Doel, mogelijkheden en eerste resultaten van het archeologisch
onderzoek dat recent in het Patershol werd ondernomen.
Kunsthistorische en bouwkundige studie over de kapel (einde
13de14de eeuw) gelegen aan het westelijk uiteinde van de zuidgevel
van de Sint-Niklaaskerk. Deze kapel werd in de tweede helft van de
14de eeuw tot een portaal omgevormd. In de 17de eeuw werd dit
portaal afgesloten en verbouwd tot kapel voor de in 1613 opgerichte
Sint-Michielsgilde die de schermers verenigde. Hieraan herinneren
nog enkele fragmenten van muurschilderingen (de aartsengel
Michaël doodt de draak) en een portiekaltaar uit 1629 door Jan
Bossier.
Uitvoerige en rijk geïllustreerde kunsthistorische studie over de
gevels op Koorn- en Graslei te Gent. In een eerste hoofdstuk gaat de
auteur over tot een topografische studie aan de hand van acht
plannen, om daarna het algemeen uitzicht van Gras- en Koornlei
vanaf de middeleeuwen te bespreken en te wijzen op de problemen
in verband met de toponiemen Graslei en Koornlei. Een tweede
hoofdstuk is gewijd aan de openbare werken, o.a. de havenaanleg
en de kaaien. Van het derde tot het zevende hoofdstuk wordt de
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Gebouwen, stadsbeeld
Gebouwen, stadsbeeld
. DE VRIENDT J.
. DEBROUWERE M. en
DUCATTEEUW E.,
. DECAVELE J.,
. DECAVELE J.,
. DECAVELE J.,
. DECAVELE J.,
De familie Deynoot
(Deynoodt). Gentenaren in
Amerika en elders
De Sint-Pietersheerlijkheden
op Desselgem, Beveren,
Waregem en Deerlijk,
De Pacificatie van Gent in
1576. Een gemiste kans voor
de vorming van een
Nederlands gemenebest,
De Pacificatie van Gent,
De Pacificatie van Gent, taal
van verzoening en
eensgezindheid in de
verscheurde Nederlanden,
Eenheid en Scheiding in de
Nederlanden, 1555-1585,
. DHANENS E.,
Het ontwerp van Lieven Cruyl
voor het hoogaltaar van SintBaafskathedraal te Gent,
. ELOY A.
De drie werelden van August
Gaston Homblé. Biografie
1912-1985
Vlaamse Stam, 25, (1989),
nr. 7-8, p. 397-405.
jaarboek van de Geschieden Heemkundige Kring „De
Gaverstreke", 1974, p.
51106 en 1975, p. 49-135,
geïllustreerd.
Snoecks 77, p. 44-59,
geïllustreerd.
bouwgeschiedenis en de beschrijving gegeven van de nog
bestaande en verdwenen gevels uit de Romaanse periode, de 16de,
17de, 18de en 19de eeuw. Het werk blijft voor aanvullingen vatbaar.
Met bibliografie.
Geïllustreerd
Historisch overzicht en beschrijving van de lenen van de Gentse SintPietersabdij. Met namenlijst van leenplichtigen, pachters, enz., vanaf
de oudste bronnen tot aan de Franse Revolutie, en gedetailleerde
Kaart van de Vrij-eigen Kerkenheerlijkheid van Sint-Pietersklooster te
Gent, in Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk.
De Gulden Passer. Bulletin
van de „Vereeniging der
Antwerpsche
Bibliophielen", jg. 52,
(1974), p. 79-94,
geïllustreerd.
Oostvlaamse Zanten, LXI,
(1986), nr. 3, p. 173- 187.
Middeleeuwen
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Spiegel Historiael, jg. 11,
(1976), nr. 11, p. 578-585,
geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 146-150,
geïllustreerd.
Gent, 1976, 275 blz., 166
illustraties.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Catalogus van de tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en
Cultuur naar aanleiding van de herdenking van de Pacificatie van
Gent (9 september - 8 november 1976). Met medewerking van R. DE
HERDT. De catalogus bevat tevens twee bijdragen, nl. R.C. VAN
CAENEGEM, De Pacificatie van Gent (1576-1976), p. 13-17 en I.
SCHÖFFER, De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien, p.
19-23.
Bespreking van het onuitgevoerde ontwerp (1668) van Lieven Cruyl
voor het hoogaltaar van de Sint-Baafskathedraal.
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Gaston Homblé werd geboren te Laken op 17 augustus 1912. Als
kunstschilder-autodidakt studeerde hij kunstgeschiedenis en
oudheidkunde aan de Gentse Rijksuniversiteit. Als „röntgenassistent"
was hij werkzaam bij gynekoloog Dr. José Daels. Hij publiceerde
bovendien heel wat volkskundige en volksgeneeskundige bijdragen.
Lid van de kunstgroep „Het Antenneke", van „Open Kring-Gewest
Gent", van de Orde van Sint-Joris van Boergondië, van de
Soevereine Orde van Sint-Jan van Jerusalem, HospitaalriddersMalta, van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen.
Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Gebouwen, stadsbeeld
. GYSSELING M,
Tentoonstelling Jan Frans
Willems,
. HAERENS K.,
Gentse gedenkplaten,
. HAESERYN R.,
Neringen en ambachten op
adreskaarten van
geporseleind karton,
. HAESERYN R.,
Verenigingsborden uit de
collecties van het Gentse
Museum voor Volkskunde,
. HOMBLE A.G.,
Een inventaris en een
ontgraving te Slype in
verband met het Gentse
Tempelhof,
. HOSTE L.,
Bouwdata op Gentse
huisgevels,
. HOSTE Lode.,
Gentse
brouwersuithangtekens in
1494 en in 1663,
Gustaaf Van De Woestijne,
. KONGS P.,
. LALEMAN M.C.,
De ontwikkeling van het
Gentse huisgeveltype in de
tweede helft van de 16de
eeuw,
Gemeente
SintAmandsberg, Campo
Santo, Sint-Amanduskapel,
30 oktober - 7 november
1976), s.l., s.d. (SintAmandsberg, 1976), 16 blz.
Gent, s.d. (1976), 46
illustraties.
Catalogus, Museum voor
Volkskunde, 6 december
1975 - 30 januari 1976),
(Koninklijke Bond van
Oostvlaamse
Volkskundigen), Gent,
1975, 56 blz., 5 illustraties.
Catalogus, Museum voor
Volkskunde, 4 december
1976 - 30 januari 1977),
(Koninklijke Bond van
Oostvlaamse
Volkskundigen), Gent,
1976, 42 blz., 6 illustraties.
Oostvlaamse Zanten, LI,
(1976), p. 137-144,
geïllustreerd.
Oostvlaamse Zanten, LI,
(1976), p. 14-19,
geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, V,
1976, p. 74-84.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XII, (1975), p. 126-133.
Vlaanderen, jg. 25 (juliaugustus 1976, nr. 153), p.
207-217, geïllustreerd.
Catalogus van 110 voorwerpen of documenten in verband met leven
en werk van deze belangrijke figuur (1793-1846) die aan het begin
stond van de Vlaamse strijd. Met biografische nota door A. DEPREZ.
Kunst en Kuituur
De auteur geeft een bondige bespreking van 46 gedenkplaten over
personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gent.
een inleiding wijst J. DE VRIENDT op het belang van de
reclamekaart als bron voor de volkskunde. Daarop volgt een
opsomming van de tentoongestelde adreskaarten en voorwerpen
telkens met een beknopte beschrijving. De adreskaarten behelzen
onderwerpen als drukkerij, boekbinderij, boekhandel, hotels, café's,
restaurants, huisinrichting, glazenmakers, schilders, eten en drinken,
textielberoepen, tabakswaren, verwerking van metalen,
houtbewerking, leerbewerking, tuinbouw, makelaars, industriële
ondernemingen.
In de inleiding bespreekt E. SAMAIN-OUVREIN het serviesgoed als
bron voor de kennis van het verenigingsleven. Daarop volgt een
opsomming van de tentoongestelde voorwerpen en documenten met
telkens een beknopte beschrijving. Aldus krijgt men een overzicht
van de verenigingsborden in verband met verschillende
verenigingen, o.m. vogelsportverenigingen, biljartverenigingen,
heiligenverenigingen.
De ontdekking van het graf van broeder François Coussé,
gouverneur van Sint-Jan van Jeruzalem in Vlaanderen (overleden op
26 mei 1450) te Slype brengt een element bij tot de
geschiedschrijving, niet alleen van het Tempelhof van Slype, maar
ook van O.-L.-Vrouw ter Swaelmen te Gent.
De auteur geeft in vergelijking met P. CLAEYS, Maisons
particulières. portant une date dans leurs façades, 1907, een lijst van
de bouwdata op de huisgevels te Gent.
Opsomming, korte bespreking en vergelijking van de lijst der
uithangtekens uit het gildeboek der pijnders (1494) en de lijst der
uithangtekens, opgenomen in het Politye Boeck van Justus Billet.
Herdenkingsrede (20 oktober 1974 - Campo Santodag) over deze
Vlaamse schilder (1881-1947).
Heemkunde
Bouwkundig overzicht van de meest kenmerkende gevels te Gent
gebouwd tussen ca. 1550 en 1590. De bouwactiviteit was bijna
uitsluitend op burgerlijke constructies toegespitst. Twee types van
woningen worden onderscheiden, nl. woningen met topgevels
enerzijds en woningen met horizontaal gerichte gevel aan de
straatkant waarin ten minste één dakvenster anderzijds. Volgt een
bespreking van de Gentse renaissance in de bouwkunst en van de
invloed van de Gentse renaissance
Gebouwen, stadsbeeld
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
Volkskunde, Folklore
Volkskunde, Folklore
. LALEMAN M.C.,
Joos Roman en Lieven de
Key,
Vlaanderen, jg. 25 (juliaugustus 1976), nr. 153, p.
222-223, geïllustreerd.
. LALEMAN M.C.,
LIEVOIS D. en
RAVESCHOT P.
De top van de Zandberg
Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek
in Stads-archeologie, jg.
10, (1986), nr. 2, p. 2-66.
. LANCKROCK R,
Toneelstudio '50 en
Arcatheater,
. LIEVENS M.,
De schutters feesten van het
Sint-Joris gild in 1752,
. LIEVENS M.,
De Sint-Jorisgilde te Gent,
. LISSENS J.P.,
Het aandeel van Frans de
Potter in het ontstaan van het
Davidsfonds,
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks,
nr. 1), Gent, 1976, 105 blz.,
32 platen met illustraties.
Ghendtsche Tijdinghen, V,
(1976), p. 220-230,
geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), ). 20-37,
geïllustreerd.
Wetenschappelijke
Tijdingen, jg. 34 (1975), col.
289300.
Korte biografische nota over deze twee belangrijke meesters in het
Gentse ambacht van de metselaars en steenhouwers in de tweede
helft van de 16de eeuw en over hun familie. Reeds in 1552 had
Rooman de leiding van de werken aan het transept van de SintBaafskerk. Het ontwerp voor de proosdij van Sint-Baafs is
waarschijnlijk eveneens van zijn hand. Zijn belangrijkste werk is het
ontwerp van de Bollaertskamer. Zijn kleinzoon Frans Rooman zou
vooral in Frankrijk bekendheid verwerven als bruggenbouwer. Lieven
de Key had in de kalvinistische periode (1578-1584) o.m. het toezicht
over de werken aan de Bollaertskamer. Zijn zoon, eveneens Lieven
genaamd en gevestigd te Haarlem zou één van de belangrijkste
bouwmeesters uit de 17de eeuw worden.
Renovatiewerken aan woningen in de Belfortstraat waren de direkte
aanleiding tot archeologisch kontrole-onderzoek en onrechtstreeks
tot een synthese van een beperkt en onvolledig interdisciplinair
onder-zoek van enkele percelen in het bouwblok tussen Belfortstraat
(Hoogpoort) en Zandberg. Naast het archeologisch onderzoek en de
bespreking van de archeologica (o.m. spadeschoen en
kamfragmenten) werd tevens een bouwhistorisch onderzoek verricht.
In verband met het huis „den Reghenbooghe" (hoek BelfortstraatHoogpoort) wordt de vraag gesteld naar de oudste bouwtoelage in de
stad (1612?). De huizen „'t Scaec" en de „Sarrazijn", eens eigendom
van de apothekersfamilie van Syclers, zou wel eens de oudste
stadsapotheek geweest kunnen zijn (Hoogpoort 73 en 75). Verdere
bespreking van de percelen Hoogpoort 77, 79-81, 83, 85 ; alsook
Zandberg 5-6 ; de „Latijnse School"; de „Tafel van Lening" en een
patricisch domein van de familie Bette. Met uitgebreid kritisch
apparaat. Bijlage 1 : Beenderen van de 13de eeuw in de Belfortstraat
(P. VAN DER PLAETSEN ; A. ERVYNCK en W. DECOCK). Bijlage 2
: Petrografisch onderzoek van twee ge-steenten afkomstig van een
opgraving te Gent-Belfortstraat (G. DE GEYTER). Geïllustreerd.
Deze bijdrage valt uiteen irr een elftal getuigenissen van mensen uit
het toneelmilieu enerzijds, in de geschiedenis van Toneelstudio '50
en Arca anderzijds. Met documentaire gegevens, noten en
namenregister.
Gebouwen, stadsbeeld
Bespreking van de schuttersfeesten die op 12 juni en 10 en 11
september 1752 te Gent werden gehouden.
Heemkunde
Vulgariserend artikel over de Sint-Jorisgilde te Gent.
Heemkunde
De auteur belicht de rol van de Gentenaar Frans De Potter
(18341904) bij de stichting van het Davidsfonds. Alhoewel het idee
om een katholieke vereniging op te richten, die de tegenhanger zou
zijn van het Willemsfonds, voor het eerst in Leuvense kringen was
Kunst en Kuituur
Archeologie
Kunst en Kuituur
. MEYLAND F.,
Karel Van De Woestijne,
. PATOOR W.,
WAEYTENS G. en VAN
DAMME R.,
Uit de Gentbrugse Eregalerij,
. POELMAN R.,
Sloten, van nederzetting tot
bedevaartoord,
. STEELS M.,
De Pacificatiefeesten te Gent
in 1876,
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 161-180, 7
illustraties.
. STEELS M.,
Gent in 1876,
. VAN DOORNE G.,
Gent en de opstand tegen
Spanje,
. VAN DOORNE G.,
Stadsversieringen en blijde
inkomsten,
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 150-161,
geïllustreerd.
Vlaanderen, jg. 25, (juliaug. 1976, nr. 153), p. 193199, geïllustreerd.
Vlaanderen, jg. 25 (juliaugustus 1976, nr. 153), p.
224-227, geïllustreerd.
. VAN ELSLANDER A.,
Ledeganck herdacht,
. VAN GENT M., (Steels
Michel)
. VAN GENT M., (Steels
Michel)
. VAN OOST A.,
Karel Ondereet,
Martin Joseph Men gal,
Sociale stratificatie van de
Gentse opstandelingen van
1379-1385. Een kritische
benadering van
confiscatiedocumenten,
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XII, (1975), p. 114-123.
jaarboek van het
Heemkundig Genootschap
van het Land van Rode, IV,
(1975), p. 9-43.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XII, (1975), p. 3-104,
geïllustreerd.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudhurg, jaarboek
XII, (1975), p. 104-113.
Ghendtsche Tydinghen,
IV, (1975), p. 228-231.
Ghendtsche Tydinghen, V,
(1976), p. 37-38.
HMGOG, XXIX, (1975), p.
59-92.
geopperd, gaf Frans De Potter door een artikel in het Fondsenblad
van 20 december 1874 de impuls tot stichting van het Davidsfonds
op 15 januari 1875.
Herdenkingsrede (26 oktober 1974 - Campo Santodag) over deze
Vlaamse letterkundige en hoogleraar (1878-1929).
Volkskunde, Folklore
Korte biografische schets van zeventien belangrijke figuren uit
Gentbrugge.
Heemkunde
In deze studie behandelt de auteur de wijk Slotendries te Oostakker
in zijn historisch perspectief : het Goed te Sloten en de Slotendries ;
het domein en het kasteel Slotendries ; de adellijke familie De
Courtebourne ; het ontstaan der bedevaartplaats ; Slotendries wordt
het „Vlaamse Lourdes" ; Lourdes wordt een onderwijscentrum. Met
bijlagen.
De auteur geeft o.m. een bespreking van de historische stoet die ter
gelegenheid van de 300ste verjaardag van de Pacificatie door de
Gentse straten trok en gaat in op de polemiek die in de 19de eeuw
rond de Pacificatie werd gevoerd.
Heemkunde
Algemeen historisch overzicht van de gebeurtenissen te Gent vóór
en na de Pacifikatie.
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
De auteur bespreekt de stadsversieringen bij de inkomst te Gent van
Willem van Oranje in 1577 (ontworpen o.m. door Lucas d'Heere), bij
de inkomst van Frans van Valois, hertog van Anjou, op 20 augustus
1582 (ontworpen o.l.v. Lucas d'Heere) en bij de voorbereiding (einde
1584) van de inkomst van Alexander Farnese (o.l.v. Lieven van der
Schelden).
Deze herdenkingsrede (7 november 1970 - Campo Santodag) geeft
een levensschets van Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1849), de
dichter van De Drie Zustersteden.
Biografische nota over deze Gentse toneelschrijver (1804-1868).
Kunst en Kuituur
Korte biografische nota van deze Gentse musicus en
conservatorium-direkteur (1784-1851).
Na de slag van Westrozebeke (1382) bleef Gent nog tot 1385 het
bolwerk van de opstandelingen, In de verbeurdverklaringsregisters
en (of) in de baljuwsrekeningen van het Land van Waas,
Dendermonde, Kortrijk e.a. vindt men verbeurdverklaringen van
onroerende goederen toebehorend aan personen uit Gent. De auteur
doet een poging om op basis van deze bronnen een beeld te geven
van de sociale geleding van de Gentse opstandelingen. Na een
Volkskunde, Folklore
Volkskunde, Folklore
Volkskunde, Folklore
Middeleeuwen
. VAN PETEGHEM P.,
Vlaanderen in 1576 :
revolutionair o f reactionair?,
Tijdschrift voor
Geschiedenis, LXXXIX,
(1976), nr. 3, p. 335-357.
. VAN ROOSBROECK
R.,
Vier eeuwen pacificatie,
. VAN TYGHEM F.,
De Bollaertskamer,
De Periscoop, jg. 26,
(1976), nr. 11, p. 10 en Vier
eeuwen pacificatie, II: de
overwinning van Oranje in
de pacificatie en zijn
nederlaag, in De Periscoop,
jg. 26, (1976), nr. 12, p. 9.
Vlaanderen, jg. 25
(juliaugustus 1976, nr.
153), p. 218-221,
geïllustreerd.
. VAN TYGHEM F.,
. VLIEGHE P.,
De Vlaamse Kaai te Gent :
een typisch voorbeeld van
negentiendeeeuws
eclecticisme,
De maagd van Gent. I. Het
Gedicht ; II. De Tuin ; De
maagd van Gent in o f zonder
haar tuin,
Lievinus Cruyl (1640-1720),
Gentse Bijdragen tot de
Kunstgeschiedenis, XXIII,
(1973-5), p. 281-302, 15
illustraties.
Ghendtsche Tydinghen IV,
(1975), p. 211-215 ; V,
(1976), p. 63-73 en p.
115127, geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen,
IV, (1975), p. 226-228.
. WAUTERS-D'HAEN E.,
Alex. Wauters,
Catalogus van het oeuvre
. VAN WESEMAEL M.,
uitvoerige methodologische inleiding, blijkt het resultaat o.m. te zijn
dat 45 % van de opstandelingen tot „poorterij" mag gerekend worden,
slechts 12 /o tot de wevers en 20 % tot de kleinere neringen. Omwille
van de „onrechtstreekse" bronnen was het echter vooralsnog niet
mogelijk een volledig sluitende stratificatie van de opstandelingen te
schetsen.
De auteur geeft een situatieschets van Vlaanderen in 1576. Hij
bespreekt de Spaanse furie te Aalst, de vergadering der Staten en
Vier Leden van Vlaanderen te Gent, het verloop en het belang van
de Pacificatie van Gent in Vlaanderen, de ratificatie van de Unie van
Brussel, en de reacties op het Eeuwig Edikt. In een besluit
specificeert de auteur in hoeverre de situatie in Vlaanderen de
onderhandelingen in Gent heeft beïnvloed, in hoeverre er een
differentiatie is vast te stellen in de houding van bepaalde sociale
groepen ten overstaan van de Pacificatie. Hij concludeert dat de
machtsgroepen in het Vlaanderen van 1576 erg reactionair waren.
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
De auteur situeert de Bollaertskamer in het Gentse stadhuis en
bespreekt de bouw van deze renaissancevleugel (1580-1582) langs
de kant van de Hoogpoort. De Bollaertskamer werd opgericht naar
de plannen van metselaar Joos Rooman. Bij de beschrijving van en
het peilen naar de betekenis van deze vleugel wordt de hypotese
vooropgesteld dat het oorspronkelijk voorziene ontwerp van de
Bollaertskamer waarschijnlijk uitgebreider was dan het gedeelte dat
tot stand gekomen is.
Kunsthistorische studie over de huizen in eklektische stijl op de
Vlaamse Kaai. Deze huizen gebouwd in het laatste decennium van
de 19de of in de eerste jaren van de 20ste eeuw hadden als
bouwmeester Jacobus Gustavus Semey (1864-1935).
Biografische nota's.
Gebouwen, stadsbeeld
Biografische nota over de geestelijke Lievinus Cruyl, die o.m. een
ontwerp van een torenspits voor de onvoltooide Sint-Michielskerk te
Gent en een ontwerp voor het hoofdaltaar van Sint-Baafskathedraal
op zijn naam heeft staan. Er wordt eveneens een bepreking gegeven
van een panoramisch gezicht dat Cruyl in 1678 ter gelegenheid van
de inname van Gent door Lodewijk XVI tekende.
Catalogus van de bekende Gentse kunstschilder Alex Wauters
Heemkunde
Gebouwen, stadsbeeld
Volkskunde, Folklore
Volkskunde, Folklore
. WOLTJER J.J.,
De Vredemakers,
. WYLLEMAN L.,
Het Instituut der
Wetenschappen behorende
tot de universitaire gebouwen
der stad Gent,
1572, volgens de catalogi
van Gent, Brussel en
Lochristi
Archief en Bibliotheekwezen
in België, (1974),
extranummer 11, p. 476-523
19de eeuw
Ghendtsche Tydinghen, IV,
(1975), p. 142-146.
77. DE LAET S.J.,
In memoriam Jan Dhondt,
78. VAN DERVEEGHDE
D.,
In memoriam Jan Dhondt,
1915-1972,
79. VAN WERVEKE H.,
In memoriam prof. dr. J.
Dhondt,
en begeleidende studie,
Gent, 1976, 317 blz., 75
illustraties.
Tijdschrift voor
Geschiedenis, jg. 89,
(1976), afl. 3, p. 299-321.
Gentse Bijdragen lot de
Kunstgeschiedenis, XXIII,
(1973-5), p. 255-280, 16
illustraties.
We vinden in dit artikel de
bespreking en gedeeltelijk
ook een uitgave van de
katalogus die Viglius in
1572 liet opstellen van alle
boeken in Sint-Baafs te
Gent en in de
afhankelijkheden van deze
abdij te Brussel en te
Lochristi. De identifikatie
van de inkunabelen
geschiedt voor zover een
drukdatum van vóór 1500
vermeld werd.
Geïllustreerd.
De auteur vestigt de
aandacht op de auteur en
kunstcriticus Zetternam
(1826-1855), pseudoniem
van Joost Jozef Diricksens.
Hij hekelde in Mijnheer
Luchtervelde de uitbuiting
van de kleine man en
publiceerde in 1855 zijn
merkwaardige
Bedenkingen op de
Vlaamse Schildersschool.
De Brug. Tijdschrift van de
Rijksuniversiteit te Gent,
XVII, (1973), p. 62-78.
Archief- en
Bibliotheekwezen in België,
XLIV, (1973), p. 484-486.
HMGOG, XXVI, (1972), p.
3-4.
(18991965). Na een inleidende biografische studie volgt een
opsomming van de verschillende werken met telkens een korte
bespreking.
De auteur poogt de Pacificatie van Gent te schetsen in een juist
historisch perspectief door de periode die de Pacificatie voorafging
uitvoerig te belichten.
Geschiedenis en beschrijving van het monumentale Instituut der
Wetenschappen waarvan de hoofdingang zich bevindt in de Jozef
Plateaustraat en dat werd gebouwd tussen 1883 en 1890 naar de
plannen van architect A.-E.-Th. Pauli (1820-1895). Met uitvoerige
bibliografie.
Boekdrukkunst, bibliotheken
Moderne Tijden - De
Pacificatie van Gent.
Gebouwen, stadsbeeld
Biografische nota's, nekrologieën, enz.
Necrologieën
Necrologieën
Necrologieën
9. DECAVELE J. (red.),
Gent. Apologie van een
rebelse stad,
Antwerpen, 1989, 451 blz
A. DESITTERE en H.
THOEN
Gentse opgravingen
Kultureel jaarboek van de
Provincie Oost-Vlaanderen,
XII, (1958), Band II, 5-189 ;
XVII, (1963), Band 11,2771 ; XIX, (1965), Band II,
10- 32 ; XXIII, (1969), Band
II, 5-189. en het artikel
(HMGOG, XXVI, (1972), 539)
ACKE G.
Bouwaktiviteit en
bouwvakarbeiders in de 14e
eeuw te Gent
Bij de 150e verjaardag. Het
RUG, 1971.
ACKERMAN J.
U en Ebes West, 1977, nr.
Het boek brengt een vernieuwde synthese van de Gentse
geschiedenis en kunstgeschiedenis. Het historisch gedeelte werd
kronologisch uitgewerkt en bevat volgende hoofdstukken: M.C.
LALEMAN en H. THOEN. Inleiding. Gent, aan de samenvloeiing van
Vlaanderens belangrijkste rivieren (17-21), M.C. LALEMAN en H.
THOEN. Prehistorie-zesde eeuw na Chr. Bij de wieg van de stad (2335), A. VERHULST. G. DECLERCQ en M.C. LALEMAN. Zevendeelfde eeuw. Het vroeg-middeleeuwse Gent tussen de abdijen en de
grafelijke versterking (37-59), L MILIS. Twaalfde en dertiende eeuw.
De middeleeuwse grootstad (61-79), W. PREVENIER en M. BOONE.
Veertiende en vijftiende eeuw. De "stadstaat"-droom (81-105), J.
DECAVELE en P. VAN PETEGHEM. Zestiende en zeventiende
eeuw. Gent "absoluut" getemd (107-133), H.
COPPEJANSDESMEDT. Achttiende eeuw. Op de breuk tussen oud
en nieuw (135-153) en H. BALTHAZAR. Negentiende en twintigste
eeuw. Groei tot industriële grootstad (155-183). Het kunsthistorisch
deel werd eerder thematisch opgevat: E. DHANENS. De plastische
kunsten tot 1800 (189-265), R. HOOZEE. Schilder- en
beeldhouwkunst van 1800 tot 1945 (267-291), B. DE BAERE. Gentse
kunst na 1945 (293-309), E. DUVERGER. De kunstnijverheid tot
1800 (311-347), L. DAENENS. De toegepaste kunsten sinds 1800
(349-371), G. VAN DOORNE. Architectuur als visuele taal van de
stedelijke cultuur (373-395), A. VAN ELSLANDER en A.M. MUSSCHOOT. Literatuur (397-417) en M. LESAFFRE. Muziekleven (419426). Tevens werden opgenomen: een inleidend bibliografisch
overzicht door R. DE HERDT, kritische bibliografieën door voormelde
auteurs en een namenregister. Met een inleidend woord door
burgemeester G. TEMMERMAN, een voorwoord door R.C. VAN
CAENEGEM en een nawoord door de voorzitter van de Vlaamse
Regering G. GEENS. Rijkelijk geïllustreerd.
Dit artikel steunde voor een deel op de resultaten van het
opgravingswerk van het Seminarie voor Archeologie van de
Rijksuniversiteit o.I.v. S.J. DE LAET. Die opgravingen leidden tot de
ontdekking van en belangrijke Romeinse vicus. die zich op een
langwerpige strook grond ten noorden van de Schelde uitstrekte over
een lengte van ± 2 km. Vermoedelijk ontstaan in de eerste eeuw,
bleef hij ten minste bestaan tot het midden van de vierde eeuw. In de
vierde eeuw hoorde er waarschijnlijk ook een castellum bij. Werden
tot nu toe aan een onderzoek onderworpen : het industrieterrein en
een deel van het grafveld (dat vermoedelijk in totaal 2000 graven
telde, maar gedeeltelijk vernietigd werd door de aanleg van de E3autosnelweg).
Algemeen
Het oude Gent
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Overzicht van de geschiedenis van het Kanaal Gent-Terneuzen.
Hedendaagse Tijd
ADAM A.
ADRIAENSEN F.
ADRIAENSEN F.,
ADRIAENSSEN F.
Algemeen
ALLEGAERT P. en A.
CAILLIAU (red.)
ANDRIESSEN J.
ANDRIESSEN J.
kanaal Gent-Terneuzen.
Levensader van de Gentse
ekonomie.
De burgerlijke
gevelarchitectuur in Empirestijl te Gent
"Hotel Beyaert", Coupure
Links 179-181, Gent,
Dr. Adolphe Burggraeve :
arbeider als patiënt, stad als
panopticum
2, p. 13-19.
Geïllustreerd.
RUG, 1963.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 3, p. 44-50.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 9,
(1991), nr. 4, p. 5-23.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 4,
(1986), nr. 1./2, p. 1-83.
Geïllustreerd.
Het doel van het onderzoek is te peilen naar de krachten die bij het
totstandkomen van een 19de-eeuwse wijk een rol gespeeld hebben.
In concreto gaat het over de aanleg van de as Vlaanderenstraat,
Henegouwenstraat en Limburgstraat als verbinding tussen het
Zuidstation en de oude stadskern. Het uitvoerig artikel omvat vijf
hoofdaspekten. Een eerste geeft een beknopt overzicht van de
Haussmanniaanse principes ; een tweede aspekt schetst het profiel
van de Nederscheldewijk véór de sanering ; een derde deel geeft
een overzicht van de ruimtelijke oplossingen die over een periode
van twintig jaar naar voren werden gebracht, waarbij een ruime
aandacht voor het falen van pre-Haussmanniaanse projekten ; een
vierde hoofdstuk behandelt de principes, reakties en de voltooiing
van het Zollikoferprogramma ; het vijfde deel schetst de gevolgen
van het gerealiseerd urbanisatieprojekt. Met tabellen en uitgebreid
kritisch apparaat. Rijk geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geen rede mee te rijmen
Museum Dr. Guislain, Gent,
1989, 239 blz.
Hedendaagse Tijd
Een weinig bekend boekje
(1571) van Cornelius Vrancx
bij de inzet van de
contrareformatie te Gent
Liber amicorum dr. J.
Scheerder. Tijdingen uit
Leuven over de Spaanse
Nederlanden, de Leuvense
universiteit en historiografie
Een zeldzaam boekje uit de
16e eeuw.
Vereniging historici
Lovanienses), Leuven,
1987, p. 63-71.
Bundeling van negentien artikels rond de historische en
hedendaagse ontwikkelingen in de psychiatrische zorgverlening. De
betekenis van Petrus-Jozef Triest en Joseph Guislain wordt hierbij
speciaal benadrukt. De illustraties in het boek zijn afkomstig uit het
Gentse Museum Dr. Guislain.
In 1571 publiceerde Cornelius Vrancx Den Sluetel der Missen. Het
was een eerste van een reeks werken die de gewone gelovigen in de
ware leer moesten onderrichten tegen de hervormingsgezinde
opvattingen in.
Bespreking van twee religieuze werkjes van Cornelius Columbanus
Vrancx (ca. 1530-1615), kanunnik van St-Baafs en later abt van St.Pietersabdij. Van een eerste werkje, nl. Den sleutel des hemels was
reeds een exemplaar bekend, van het tweede boekje Den sluetel
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Het Zollikofer-De Vigneplan
en de Compagnie Immobilière
Liber Amicorum Jozef
Lauwerys, Hoogstraten,
1976, p. 22-25, overdruk.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
ANSEEUW M.
Meesters in het rijk der tonen.
Het Koninklijk
Muziekconservatorium Gent
en het Nieuwe Klankschap
Gent, 1989, 187 blz.
ANTHEUNIS G.
Leo Baekeland
Dienst Leefmilieu.
Rijksuniversiteit, Gent,
1989, 83 blz.
ANTHEUNIS G. DESEYN
G.en VAN GYSEGEM M.
Focus op fotografie.
Fotografie te Gent van 1839
tot 1940
M.I.A.T. Gemeentekrediet,
s.l., 1987, 211 blz.
ARICKX B.
De aanleg van de steenweg
Kortrijk-Gent, 1716-1722
Secular charisma, sacred
power : rites of rebellion in
the Ghent entry of 1467
KUL, 1972.
De ontwikkeling van
socialistische bibliotheken te
Gent tussen 1830 en 1890
Determinanten van
kerkelijkheid. Relaties tussen
de structurele uitbouw van de
kerk, haar aanhang en de
sociaal-economische
evolutie. Bisdom Gent 18301914
Herders en parochianen.
Kerkelijkheidsbeleving
AMSAB-Tijdingen, 111,
(1984-1985), nr. 1-2, p. 4556
RUG, 1974, dr.
ARNADE P.J.,
ARNAUT K.
ART J.
ART J.
HMGOG, XLV, (1991), p.
69-94.
Verhandelingen der
Maatschappij voor
(sic) der mirten wist men wel dat het bestaan had, maar had men tot
nog toe geen exemplaar teruggevonden.
In veertien gesprekken met leraars wordt gepeild naar het verleden
en de toekomst van het Gentse conservatorium. Tussentekstjes
beschrijven het conservatoriumgebouw en andere getuigenissen uit
het verleden. Het boek wordt afgesloten met een kroniek (18121988). Geïllustreerd.
Baekeland (Gent, 1863-Beacon/New York, 1944) was foto-chemicus
en vooral uitvinder van de kunststof "bakeliet". Met woord vooraf door
schepen J. LEPEAU, verantwoording door prof. F. LOX en
illustraties.
Gent heeft tijdens de 19de eeuw een voorname rol gespeeld in de
ontwikkeling van de fotografie. Nauwelijks was de „Daguerreotypie"
of de fotografische reproductie op metaalplaat in Parijs bekend, of
men begon reeds in Gentse middens te experimenteren (1839). Maar
ook daarna hebben figuren als Gustaaf De Vylder, Désiré Van
Monckhoven en Leo Baekeland belangrijke technische innovaties in
dit domein gerealiseerd. Rond deze geschiedenis werd een
tentoonstelling opgesteld. Het begeleidend boek is rijkelijk
geïllustreerd. Zie ook DESEYN G. „Wanneer den zonscheyn het zal
toelaten.". Momentopnamen uit de pionierstijd van de fotografie te
Gent in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 36, (1987), nr. 3, p. 70-74
Voor een overzicht van de gebruikte fotoapparatuur in dezelfde
periode zie VAN GYSEGEM M. e.a., Focus op fotografie.
Fotoapparatuur en foto's uit Gentse verzamelingen 1839-1940,
(M.I.A.T.), Gent, 1987, 112 blz.
Het samenvallen van de Blijde Intrede van Karel de Stoute op 28 juni
1467 en de populaire bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem bleek een
ideale gelegenheid voor een machtsgreep van de volksmassa in de
stad. Eerst moest de hertog enkele toegevingen doen, maar nadien vooral in het begin van 1469 - werd de vraag naar stedelijke
autonomie sterk verdrukt.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Biografieën
Industriële archeologie,
scriptophilie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Middeleeuwen
Kunst, cultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Verhandeling waarin gepoogd wordt de beschikbare
kerkelijkheidsgegevens over het bisdom Gent tussen 1830 en 1914 -
Hedendaagse Tijd
betreffende het bisdom Gent,
1830 - 1914,
Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent,
XIV, Gent, 1979, 223 blz.
ART J.
Kerkelijke Structuur en
Pastorale Werking in het
Bisdom Gent tussen 1830 en
1914.
Anciens Pays et
Assemblées d'Etats.
Standen en Landen, LXXI),
Kortrijk-Heule, 1977, 423
blz.
ART J.,
Bronnen voor de
hedendaagse geschiedenis in
de kerkelijke archieven van
het bisdom Gent. Een
overzicht.
Het lager onderwijs te Gent
en op het omliggende
platteland rond het einde van
het Ancien Régime,
Abbaye de Baudelo SinaaiWaes puis ji Gand
Belgisch Tijdschrift voor
nieuwste geschiedenis, III,
(1972), 73-84.
ART J.,
ASAERT G.
ASAERT G.,
Het Archief van de abdij van
Boudelo te Sinaai-Waas en te
Gent, 1, Inventaris.
AUBROECK R.
De Sint-Baafskerk en haar
kunstschatten in de XVIe en
voor zover die in kerkelijk archief bewaard worden - samen te
brengen. De verhandeling gaat verder in op de streefpunten van de
pastoraal onder bisschop Van de Velde, Delebecque, Bracq,
Stillemans ; op de relationes status dioecesis en de algemene
overzichten ; op de praktijkgegevens in de stad Gent,
randgemeenten en op het platteland. Met lijst van geciteerde
bronnen en werken, tabellen, grafieken indices.
De auteur doet een onderzoek naar de kerkelijke struktuur en
pastorale werking in het diocees Gent 1830-1914 onder de
episcopaten van J.F. Van de Velde (1829-1838), L.J. Delebecque
(1838-1864), H.F. Bracq (1865-1886), C. Lambrecht (1888-1889) en
A. Stillemans (1889-1916). Hij behandelt de personeelsrekrutering
(de roepingen : kurven, geografische herkomst en sociale afkomst),
de stichtingen, de activiteiten en het juridisch statuut van de
religieuzen, de vorming en controle van de seculiere geestelijkheid,
de oprichting van parochies en benoeming van het personeel, het
onderwijs, de volksmissies en het verenigingsleven. Met tabellen,
grafieken, registers en bibliografie.
Een overzicht van de dokumenten die bewaard worden in het
bisschoppelijk archief en in de verschillende kerkelijke instellingen
van het bisdom.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Kerk
HMGOG, XXIII, (1969), 1337.
Opmerkelijke en diepgaande studie over toestand, kenmerken,
diverse vormen, en evolutie van het lager onderwijs in de
Oostenrijkse en Franse
Onderwijs
Monasticon belge. Tome
VII, Province de Flandre
Orientale. Troisième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschie-denis),
Luik, 1980, p. 239-269.
Brussel, 1976, 287 blz.
Het artikel bevat een overzicht van de bronnen, de literatuur, de
ikonografie en de sigillografie, een historiek en biografieën van de
abten van Boudelo.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
De cistercienserabdij Boudelo werd gesticht in 1200 te Sinaai, toen
een aantal kloosterlingen onder leiding van de monnik Boudewijn van
Boekel de Gentse St.-Pietersabdij verlieten om zich in de
eenzaamheid van het Land van Waas terug te trekken. De inventaris
maakt een onderscheid tussen de bescheiden aangaande de abdij in
het algemeen (oude inventarissen, cartularia, religieuzen,
korrespondentie, processen) en de dokumenten in verband met het
beheer van de goederen (rekeningen, journalen van inkomsten en
uitgaven, enz.). De bezittingen van de abdij lagen verspreid over
gans Vlaanderen.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
RUG, 1952.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
AUDENAERT W.
AUDENAERT W.
AUGUSTYN B.
AVONDTS G.
AVONDTS G. en
SCHOLLIERS P.
het begin der XVIIe eeuw
Kennismaking met de Gentse
Karmelieten,
Uit het Theses-Dossier van
de Karmelorden in België,
16531800. Besloten met een
standcatalogus van het
theses-fonds bij de Gentse
Karmelieten, Gent, 1979, 287
blz.
Zestiende-eeuwse
polderkaarten : spiegel der
eigentijdse landmeetkundige
verworvenheden of uiting van
traditionalisme? Het
voorbeeld van de kaarten van
het oostelijk deel van
Zeeuws-Vlaanderen
geschilderd door de
Gentenaar François
Horenbault naar aanleiding
van de stormvloed van 1570
in VAN DER HAEGEN H. F.
DAELEMANS en E. VAN
ERMEN, (eds.), Oude kaarten
en plattegronden. Bronnen
voor de historische geografie
van de Zuidelijke
Nederlanden (16de-18de
eeuw)
Levensschetsen van een
aantal Gentse
arbeidersfamilies.
Gentse prijzen, huishuren en
budgetonderzoeken in de 19e
en 20e eeuw
Gent, 1979, 71 blz.
Een gids tot het Gentse Karmelietenklooster met de beschrijving van
de gebouwen en de kunstvoorwerpen. Geïllustreerd.
Gestencilde bijdrage over de standpunten en stellingen die werden
ingenomen door de Karmelieten en/of Diskalsen. Geïllustreerd. Met
lijst van namen.
Hedendaagse Tijd
Archief- en
Bibliotheekwezen in België.
Extranummer 31, Brussel,
1986, p. 75-104.
Na de Allerheiligenvloed van 1570 schilderde de Gentenaar François
Horenbault in 1571 en 1575 twee kaarten van oostelijk ZeeuwsVlaanderen. De vergelijking van deze kaarten met een
opmetingsrapport uit 1575 van hetzelfde gebied door de landmeters
Pieter de Bucq, Jan Symoenssen en Dierick Henricxssen, laat de
auteur toe de technische kennis van de 16de-eeuwse landmeters en
kartografen te beschrijven. Met illustraties en tekstuitgave van het
voormelde landmetersrapport.
Moderne Tijden
Centrum voor
Hedendaagse Sociale
Geschiedenis. De Gentse
Textielarbeiders in de 19e
en 20e eeuw, Dossier 7,
Brussel, 1978, 298 blz.
Laatste deel in de reeks die werd opgezet om de arbeiders- en
levensomstandigheden van de Gentse textielarbeiders te achterhalen
poogt over een aantal specifieke arbeiders zoveel mogelijk informatie
op te sporen. Daarvoor werden een twintigtal biografieën van arbeidersfamilies opgesteld. In deze twintig levensbeschrijvingen worden
76 Voortmanarbeiders vermeld, met telkens een summiere
beschrijving van de samenstelling van de familie, de gegevens van
de loonfiches van de Voortmanarbeiders uit de familie, de stamboom,
de evolutie van de familie. Daar het aantal steekproeven veel te klein
is om tot statistische gegevens te komen is het resultaat van dit
metodologisch knap onderzoek eerder negatief uitgevallen.
Dit werk behelst een overzicht van de prijzen in de rekeningen van
de Gentse Burgerlijke Godshuizen (1835-1925), broodprijzen, huishuren (1796-1925), budgetonderzoeken (1841-1929). Tabellen en
grafieken.
Hedendaagse Tijd
Centrum voor Heden.daagse Sociale
Geschiedenis. De Gentse
textielarbeiders in de 19e
en 20e eeuw. Dossier 5),
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
AVONDTS G., HANNES
J., SCHOLLIERS E.,
SCHOLLIERS P.,
TASSIN A.
AVONDTS G., J.
DEBULPAEP, J.
HANNES, R. MOONEN,
E. SCHOLLIERS en P.
SCHOLLIERS,
De Gentse textielarbeiders in
de 19de en 20ste eeuw.
Dossier 4. Lonen in de
weverij van het bedrijf A.
Voortman - N.V. Texas, 18351925,
De Gentse textielarbeiders in
de 19e en 20e eeuw. Dossier
3 : Lonen in de spinnerij van
het bedrijf A. Voortman - N.V.
Texas, 1835-1914,
B.V.N.
Het laatste Veer op de
Moervaart te Mendonk.
BAECK M. en DE
LEEUW B.
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Het belfort 1886-1899
BAECK M. en
VANDAELE W.
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Leesmuseum.
Tijdschrift voor Letteren,
Wetenschappen en Kunsten
1856-1859
De Pacificatie van Gent in
1576: hoop en twijfel in de
Nederlanden.
BAELDE M.
BAELDE M.
BAELDE M.,
BAELE J. en DE HERDT
R.
Een vroegere kloosterlinge
van het dragen van het ordehabijt vrijgesteld. Gent 1564
Keizer Karel en de opbouw
van de Sint-Baafskerk te
Gent
Vrij gedacht in ijzer. Een
essay over de architectuur in
het industriële tijdperk 1779 1913. Catalogus uitgegeven
door het Museum voor
Industriële Archeologie en
Brussel, 1977, 172 blz.
Centrum voor
Hedendaagse Sociale
Geschiedenis, Brussel,
1979, 97 blz.
Centrum voor
Hedendaagse Sociale
Geschiedenis), (Vrije
Universiteit Brussel),
Brussel, 1976, 119 blz.
Toerisme in OostVlaanderen, 27, (1978), p.
87-89.
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1985, 308 blz.
Terwijl dossier 3 een overzicht gaf van de lonen in de spinnerij van
de firma A. Voortman - N.V. Texas, worden in dit dossier de lonen uit
de weverij weergegeven. Zoals in dossier 3 verwerkte de computer
de gegevens uit de loonboeken, maakte er totaalkategorieën van,
berekende bruto- en nettoweeklonen alsmede het verdiend dagloon.
Met grafieken op semi-logaritmische schaal.
Bijna volledige reeks loongegevens in tabelvorm over de
verschillende categorieën van arbeiders (van arbeiders aan de
klopmachine tot spinners, bobijnsters en schoonmaaksters) in de
spinnerij A. VoortmanTexas van 1835 tot 1914. Ook de lonen van
totaalgroepen werden in tabelvorm opgesteld. De tabelen bevatten :
jaartal, aantal gegevens waarop de computer de berekeningen heeft
gebaseerd, informatie over de werkduur per week, gemiddeld
brutoweekloon per arbeider, gemiddeld nettoweekloon per arbeider,
verdiend dagloon per arbeider. Bij de meeste tabellen hoort een
looncurve.
Interessant voor heemkundigen. Geïllustreerd.
Sociale geschiedenis
Ontleding van het katholieke maandblad Het belfort, dat uitgegeven
werd door Alfons Siffer. In 1900 fusioneerde het tijdschrift met
Dietsche warande, onder de nieuwe titel Dietsche warande en
belfort. Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1983, 71 blz.
Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 91,
(1977), p. 369-393.
Biekorf, jg. 82, afl. 2,
(1962), p. 125-126.
Miscellanea Jozef
Duverger, Gent 1968, blz.
604-613.
Stad Gent. (Dienst voor
Culturele Zaken), Gent,
1983.
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
Heemkunde en folklore
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Achtereenvolgens vindt men: de totstandkoming van de Pacificatie,
de inhoud van dit verdrag en de reacties erop. Met in bijlage vijf
onuitgegeven documenten betreffende 1576.
Moderne Tijden
Bespreking van rekwest in de Geheime Raad vanwege Magdalena
du Mortier, religieuse in het „Joods Franckenklooster binnen der
stede van Ghent".
Met in bijlage o.a. een uittreksel uit de bouwrekeningen van 1556.
Moderne tijden
Dit essay bevat talrijke voorbeelden uit het Gentse, vooral waar door
Johan BAELE de nieuwe gebouwentypologieën worden besproken,
o.m. bruggen, galerijen, serres, stations, wereldtentoonstellingen ,
ateliers en loodsen, fabrieken, ijzeren bouwskeletten, Coliseum.
René DE HERDT wijst in Een keerzijde als nawoord : ,,. mijn dagloon
gaf met moeyte mij het brood." op de ellendige sociale toestanden
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Bouwers en gebouwen
BAERT G.
BAERT G. e.a.,
Textiel, ter gelegenheid van
de tentoonstelling
georganiseerd door het
Hoger Architectuurinstituut
van de Stad Gent, het
Centrum voor Kunst en
Cultuur en het M.I.A.T.
Francois Laurent (18101887). Filosoof van de
vrijheid en van de
vooruitgang
De Vlaamse Conferentie der
Balie van Gent, 18731973.
Gedenkboek, Gent, 1974.
die in de eeuw van het industrieel triomfalisme heersten. Hij doet dit
aan de hand van „fiction" — ook met betrekking op Gent. Rijk
geïllustreerd. Met bibliografie.
Conferentie van de Jonge
Balie te Oudenaarde,
Oudenaarde, 1987, 45 blz.
BAERT L.
Dr. Jef Goossenaerts (18821963)
Heemkundige Kring de
Oost-Oudburg v.z.w.,
jaarboek, XX, (1983), p. 1188.
BAERT M.
Iconografische studie van de
19de-eeuwse lithografische
adres- en reclamekosten in
verband met metaalwaren.
Oostvlaamse Zanten, LIII,
(1978), p. 91-121.
BAERTEN J.
De Luikse voedselhulp aan
de opstandige Gentenaren
(1381-1382). Eert
verwaarloosd voorbeeld van
interstedelijke solidariteit in
Arbeid in veelvoud. Een
huldeboek aangeboden aan
prof. dr. I. Craeybeckx en
prof. dr. E. Scholliers van de
V.U.B., Brussel, 1988, p.
66-73.
Biografieën
Na een historisch overzicht van deze vereniging, die zich
ingespannen heeft om de rechtsbedeling te vervlaamsen, volgen
biografische nota's over een vijfendertigtal voormannen en
voorzitters. Hierna verscheidene feestbijdragen : F.A. VAN PARYS,
Een magistraat denkend aan de Vlaamse Conferentie ; J.M. POLAK,
Nederlandse belangstelling voor Vlaams rechtsleven ; W. DELVA.
Honderd jaar burgerlijk recht ; J. D'HAENENS, Honderd jaar
strafrecht ; F. BAERT, Honderd jaar grondwet; M. STORME,
Honderd jaar procesrecht. Met bijlagen en indices. Rijk geïllustreerd.
Publikatie van de licentiaatsverhandeling over Jozef Goossenaerts,
filoloog, folklorist en voorman in de Vlaamse Beweging. Na de
biografie volgt de kataloog van de tentoonstelling-Goossenaerts die
in 1982 op het Campo Santo ingericht werd door M. GYSSELING (p.
178-188). Geïllustreerd. In 1972 verscheen tevens Dr. Jozef
Goossenaerts 1882-1963. Een album samengesteld ter gelegenheid
van de herdenkingstentoonstelling in het A.M.V.C. te Antwerpen van
6 maart tot 18 april 1982.
Dit artikel is ontleend aan de verhandeling die door de schrijfster als
licentiaatstesis werd ingediend aan het Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, R.U.G. Naast een technische
inleiding over adreskaarten, krijgt men een bespreking van tekst,
taferelen, ornamentale elementen die op zulke kaarten voorkomen.
Daarna volgt de beschrijving van 29 van de in totaal 153 bestudeerde
adreskaarten (uit de periode 1839 tot 1875). Interessant voor de
Gentse heemkundigen en geïnteresseerden aan de industriële
archeologie.
Biografische nota's,
necrologieën,
gedenkboeken, enz.
Rechtsgeleerden
Biografische nota's en
biografieën
Heemkunde en folklore
Middeleeuwen
BAETENS R. e.a.,
Vrije Universiteit Brussel
Industriële archeologie in
Vlaanderen. Theorie en
praktijk
Antwerpen, 1988, 271 blz.
BAETENS, J.
Minderbroederskloosters in
de Zuidelijke Nederlanden.
Kloosterlexicon. 27, Gent
Franciscana, 39, (1984) afl.
2-3, p. 97-124.
BAILLEUL B
Merkwaardige 19de-eeuwse
interieurs
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 3, p. 23-28
BAILLIEUL B.
De Gentse Pottenbakkers tot
aan de Franse Revolutie
(1789)
Oostvlaamse Zanten, jg.
55, (1980), p. 207-224.
BAILLIEUL B.
De Oude Koninglyke Gilde
Sint-Rochus te Gent. Bijdrage
tot de geschiedenis van de
kruisboogsport
Oostvlaamse Zanten, jg.
59, (1984), nr. 4 en 5, p.
121-191.
BAILLIEUL B.
Een historische kijk op de
Vrijdagmarkt
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 3, p. 13-21.
H. BALTHAZAR behandelt hierin de Gentse beluiken (p. 231-239), R.
DE HERDT en G. DESEYN hebben aandacht voor de voormalige
katoen- en vlasspinnerij De Gandt-Vanderschueren in de
Korianderstraat te Gent en voor het tuinbouwbedrijf Alexis Dallière te
Ledeberg (p. 241-256). Rijk geïllustreerd.
Historiek van het Gentse minderbroedersklooster dat ca. 1225 op
Poortakker gesticht werd en kort daarop naar de omgeving van de
Ketelpoort verhuisde. In 1796 werd de kloostergemeenschap
ontbonden. Sinds 1840 verblijven de minderbroeders opnieuw in de
stad en betrekken er het voormalig urbanistenklooster aan de Oude
Houtlei. Met een overzicht van de beschikbare bronnen en literatuur
en een lijst van de Gentse gardianen en vicarissen.
Drie voorbeelden van rijk gedekoreerde interieurs uit de 19de eeuw.
Het huis Keizer Karelstraat nr. 75 was oorspronkelijk bewoond door
de katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs, vanaf 1859 door graaf
Joseph de Hemptinne (1822-1909), die er een neo-gotische
huiskapel liet aanbouwen. Een tweede huis, gelegen
Godshuizenlaan 37 en gebouwd ca. 1871 bevat o.m. een salon in
rococostijl, volledig gelambriseerd. Uit dezelfde periode (1869)
dateert het zuiver neoclassicistisch interieur van het huis in de
Ravensteinstraat 4
In Gent bestond er reeds een pottenbakkersnering in 1336. Strenge
bepalingen golden voor de toetreding tot het ambacht. De produktie
was bijna uitsluitend op de eigen bevolking afgestemd. De import van
steengoed uit het Rijnland was daarenboven aanzienlijk, zodat reeds
in 1418 protektionistische maatregelen werden genomen. Dat
pottenbakkersambacht was één der kleinste ambachten van de stad.
Het Gents aardewerk was bovendien van relatief geringe
kwaliteit.Een uitvoerig archiefonderzoek over dit ambacht leverde
weinig ekonomisch releverende elementen op. Geïllustreerd. Met
kritisch apparaat.
De eerste Gentse negentiende-eeuwse kruisboogmaatschappij werd
in augustus 1820 of 1821 gesticht onder het patronaat van de heilige
Rochus. Tussen 1820 en 1850 zouden nog een tiental andere
maatschappijen ontstaan die de twintigste eeuw nooit bereikten,
maar die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw niet
weg te denken waren uit het Gentse ontspanningsleven. Het artikel
geeft een uitvoerig historisch overzicht ; bespreekt kruisboogschieten
in Sint-Rochus als volkskultuur en kruisboogschieten, een
ondergewaardeerde sporttak. In de bijlagen vindt men de lijst der
koningen 1863-1984 ; de ledenlijst 1984 ; de evolutie van het
ledenaantal 1820-1984 ; het SintRochuslied. Rijk geïllustreerd.
Bouwkundige en historische bespreking van een huis met laatgotische versiering op het Grootkanonplein, van het huis „De Buck",
Vrijdagmarkt 1 en van het huis „De Gaublomme", Vrijdagmarkt 2.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen en stadsbeeld
Heemkunde
Heemkunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
BAILLIEUL B.
Geïllustreerd. Met voetnoten.
Overzicht van de geschiedenis en restauratie van het in 1450
opgerichte Toreken aan de Vrijdagmarkt.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gent, 1987, 158 blz.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Monumenten en
Landschappen, jg. 4,
(1985), nr. 4, p. 35-42.
De bouw van de nieuwe „universiteitsbibliotheek", begonnen in 1935,
was één van de weinige officiële opdrachten die architekt Henry van
de Velde (1863-1957) in ons land kreeg. Op dat ogenblik kon hij
reeds terugblikken op een rijk gevulde carrière, waarin hij de
noodzaak van een nieuwe stijl had onderlijnd. In de bibliotheek
poogde hij dan ook zijn theorieën over „rationele conceptie" in de
architektuur maximaal uit te werken. Niettegenstaande bezwaren van
de hoofdbibliothekaris tegen het gebruik van een torenvormig
boekenmagazijn, kon van de Velde zijn idee doordrukken om een
„vierde toren" aan het Gentse stadspanorama toe te voegen. Er was
eveneens een vleugel voorzien voor het Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, voor het Farmaceutisch
Instituut en voor het Museum en Instituut voor Dierkunde. In 1944
kreeg van de Velde de opdracht een nieuw komplex voor Letteren en
Wijsbegeerte te ontwerpen. Gezien zijn hoge leeftijd (84 jaar)
verwees van de Velde naar Eugène Delatte (° 1910) die samen met
Steppé (1910-1958) de opdracht zou verderzetten. De definitieve
plannen voor dit komplex kwamen tot stand op het einde van de
jaren vijftig. Door zijn persoonlijkheid en visie was van de Velde
tevens een begeesterend lesgever en werd hij meermaals
aangezocht raad te geven bij het tot stand komen van nieuwe
gebouwen. Geïllustreerd. Met voetnoten.
Vanaf de eerste jaren van de 17de eeuw werden op de
buitenverblijven van de Gentse aristocratie tuinen aangelegd. De
mooie tuin van bisschop Triest uit 1624, ons bekend door een
waterverftekening uit 1831, is hiervan een duidelijk voorbeeld. De
hofbouwliefhebbers verenigden zich in 1648 in een Sint-Dorotheagenootschap. Tot in de 19de eeuw kwamen de Gentse
bloemenkwekers bijeen in de herbergen rond de Coupure. Frascati
was één van de belangrijkste stamlokalen. Bloemenkweker Frans
Van Cassel slaagde erin zijn collega's te overtuigen tentoonstellingen
en wedstrijden te houden. Hiervoor werd een nieuwe vereniging
opgericht, nl. de „Société d'Agriculture et de Botanique", welke op 6
februari 1809 haar eerste tentoonstelling in de herberg Frascati
opstelde. Hier werd de basis gelegd van de beroemde Gentse
Floraliën.
Het Hotel d'Hane-Steenhuyse werd gebouwd in de 18de eeuw (de
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het Toreken op de
Vrijdagmarkt, opnieuw een
vertrouwd beeld in het
Gentse stadsleven
Museum van de Koninklijke
en Souvereine Hoofdgilde
van Sint-Joris te Gent. Gids
voor de bezoeker
Een toren voor boeken. 19351985 : Henry van de Velde en
de bouw van de
Universiteitsbibliotheek en het
Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde in Gent
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 31, nr. 3,
(1982), p. 57-62.
BAILLIEUL B. en C.
STEVENS
Ontstaan en ontwikkeling van
de Gentse tuinbouw
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, (1982), nr. 5, p. 247252.
BAILLIEUL B. en DAEM
Het Hotel d'Hane-Steenhuyse
Toerisme in Oost-
BAILLIEUL B.
BAILLIEUL B.
HEYVAERT L.,
LAPORTE D. en
POULAIN N.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
M.
te Gent
Vlaanderen, jg. 32, (1983),
nr. 2, p. 34-45.
BAILLIEUL B. en DAEM
M.
Het Hotel d'Hane-Steenhuyse
te Gent
HMGOG, XXXIX, (1985), p.
173-201.
BAILLIEUL B. en
DUHAMEEUW A.
Een stad in opbouw. Gent
vóór 1540,
Tielt, 1989, 335 blz.
BAILLIEUL B. en K.
LEEMAN
Klooster Zusters van Liefde J.
M. te Gent. Geschiedenis,
iconografie en stoffering van
de opeenvolgende
kapelinterieurs,
Gent, 1991, 96 blz.
BAILLIEUL B. en OERS
W.
BAILLIEUL B. en P.
RAVESCHOT
De oranjerie, startsein van de
wereldbefaamde Gentse
Floraliën
Geeft het Secreet zijn
geheimen prijs?
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1990), nr.
85, p. 59-65.
Stadsarcheologie, 8, (1984)
nr. 1, p. 37-51.
BAILLIEUL B. en W.
OERS
Oranjeculturen buiten Gentse
muren,
BAILLIEUL B.,
Kasteel Gavergracht te
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1990), nr.
87, p. 47-53.
Dronghine. Jaarboek
voorgevel ca. 1767) op een plaats waar in de middeleeuwen enkele
„stenen" stonden, o.m. „'t Koketrijs". De architect was vermoedelijk
David 't Kindt (1699 - 1770). De Louis XVI-achtergevel werd drie jaar
na de voorgevel opgetrokken, maar is in een veel progressiever stijl.
Het Hotel d'Hane-Steenhuyse zou beroemd worden door het verblijf
gedurende honderd dagen van Lodewijk XVIII. De auteurs bespreken
uitvoerig de interieurinrichting van de vestibule, het rood salon, het
groen salon, het salon der vier seizoenen, de balzaal, het
koningssalon, vestibule op de verdieping en de binnentuin.
Geïllustreerd.
Het Hotel d'Hane-Steenhuyse in de Veldstraat te Gent wordt
historisch gesitueerd in het milieu waarin het gebouw ontstaan is.
Vooral de huizen en panden in de Veldstraat 45-59 komen ter
sprake, meer in het bijzonder : Hotel Schamp-Hof van Lovendegem ;
Huis Cokentrijs ; De Belle ; De Clopsteghe ; Derde Orde Veldstraat ;
Godshuis Derde Orde ; De Derde Ordesteeg ; De Bonte Leeuw. Uit
de aangehaalde gegevens blijkt dat het Hotel d'Hane-Steenhuyse
gebouwd werd op oudere woningen. De geschiedenis van het hotel
wordt gesitueerd vanaf 1 628. De gevel van het gebouw dateert uit
1768. De auteurs gaan tevens in 't kort in op de huidige bestemming
van het gebouw. Kritisch apparaat. Met bijlagen en illustraties.
Studie over de bouwaktiviteit in de stad vóór 1540. Met bijdragen van
M. BOONE, R. DE HERDT en F. VAN TYGHEM. De eindredaktie
berustte bij G. VAN DOORNE. Het boek bevat verder een woord
vooraf door de voorzitter van de Nationale Confederatie Bouwbedrijf
Roland MAES en een inleiding door gouverneur H. BALTHAZAR.
Geïllustreerd.
De congregatie werd in 1803 te Lovendegem gesticht door Petrus
Jozef Triest. In 1805 kwam Triest met zes zusters naar Gent en
betrok de oude cisterciënzerinnenabdij Terhagen aan de
Molenaarsstraat. Daar groeide de gemeenschap uit en werd actief in
het onderwijs, de zieken- en bejaardenzorg. Met schets van de
kloostergeschiedenis en beschrijving van de neogotische kapel uit
1898. Geillustreerd.
De bloemenkwekers richtten oranjerieën in om hun exotische planten
te laten overwinteren. Geïllustreerd.
stadsbeeld
Bijdrage over het uitzicht van het Secreet van het Belfort, nadat
graafwerken werden uitgevoerd door de Technische Dienst
Gebouwen. Het Secreet was de plaats waar men in zware koffers de
stedelijke privileges en kostbare dokumenten bewaarde.
Geïllustreerd.
In de oranjerieën werden de gepaste klimatologische
omstandigheden gecreëerd om exotische planten en bomen te telen.
Geillustreerd.
Het centraal gedeelte van het kasteel nabij de grens met Vinderhoute
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
Drongen
(1992), p. 115-122.
BAILLIEUL B., G. VAN
DER LINDEN en H. VAN
DEN BOSSCHE
Het Citadelpark in Gent
Monumenten en
Landschappen, jg. 2, nr. 1,
(1982), p. 42-45.
BALDEWIJNS J
Oude bodemvondsten. Een
15de-eeuwse grafsteen.
Stadsarcheologie, jg. 3,
(1980), nr. 3, p. 33-35,
geïllustreerd.
BALDEWIJNS J en
LALEMAN M.C.
Gids voor de Gentse
Begijnhoven
Gent, 1984, 83 blz.
BALDEWIJNS J.
De Sint-Baafsruïnes te Gent.
Het Museum van Stenen
Voorwerpen
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 2, p. 13-23.
BALDEWIJNS J.
Portiekaltaren in het Gentse
RUG, 1974.
werd in 1807 ontworpen door architect Dutry op vraag van de Gentse
rentenier Jaecques vande Woestijne. Tussen 1836 en 1845
verscheen op het domein een oranjerie. Geïllustreerd.
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begon het Gentse
stadsbestuur de noodzaak aan openbaar groen in te zien, vooral
vanuit milieu-hygiënisch oogpunt. In 1870 kon de stad de citadel
aankopen. In 1874 werd het urbanisatieplan, opgemaakt door J.
Hoffman, goedgekeurd : 26 ha kregen de bestemming van openbaar
park en lanen. Hubert Van Hulle ontwierp een kruidentuin met serres
en wandelpark. Eerst in 1890, zeven jaar na Van Hulles dood, was
de parkaanleg voltooid. Reeds in 1884 was het park in zuidwestelijke
richting met 6 ha uitgebreid. In 1885 bouwde Beert-Campens de
muziekkiosk naar een ontwerp van architect Charles van Rij
sselberghe. In 1892 kreeg Moerman de opdracht een nieuw voorstel
te doen op basis van de gegevens van de Franse
landschapsarchitect Edward André en de Brusselaar Fuchs. Tussen
1900 en 1904 verscheen het Museum voor Schone Kunsten op de
plaats waar voordien de openluchtconcerten waren gepland. Met het
oog op de Wereldtentoonstelling van 1913 werd de vroegere citadel
gesloopt. De Stad liet er het Feesten Floraliënpaleis bouwen, hetwelk
na Wereldoorlog I werd vergroot. In 1930 werd de rozentuin
heraangelegd en in 1940 een openluchttheater gebouwd.
Geïllustreerd. Met bibliografie.
Bespreking van de grafsteen van de echtelingen jan Dedelinc (t
1446) en Margriete Vlamincx (t1457). Deze in Doornikse steen
uitgevoerde vloerzerk gerekupereerd bij de afbraak van de oude
Tolhuissluis (1864) en oorspronkelijk afkomstig uit de SintMichielskerk is een representatief voorbeeld van de 15de-eeuwse
grafplastiek in Gent.
Deze gids werd gepubliceerd naar aanleiding van de viering van „750
jaar Begijnhofleven te Gent : 1234-1984". Na een inleiding over de
geschiedenis van de begijnenbeweging en de begijnhoven in het
algemeen wordt dieper ingegaan op de Gentse begijnhoven. Met
samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en beknopte bibliografie.
In 1834 verkreeg de Commissie voor Monumenten het beheer over
een aantal resterende gebouwen van de Sint-Baafsabdij. De
archeoloog August van Lokeren (1799-1872) zou zich vanaf die
datum inzetten voor het herstel van de ruïnes, voor opgravingen
(o.m. 18441845) en consolidatiewerken. De abdijrefter, sinds 1835
ingericht als parochiekerk zou dit blijven tot 1882. In 1886 werd dit
gebouw door de Staat aan het Stadsbestuur overgedragen. Het werd
in de daaropvolgende jaren gerestaureerd. Eveneens vanaf 1886
groeide het gebouwencomplex uit tot Museum voor Stenen
Voorwerpen. Geïllustreerd.
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
BALDEWIJNS J. en
LALEMAN M.C.
De stadsomwalling aan de
Brugse Poort
Stadsarcheologie, jg. 7, nr.
1, p. 6-27.
BALDEWIJNS J.,
Een onbekende palimpsest in
het Museum voor Stenen
Voorwerpen te Gent, in L.
JANSSENS en M. KIN (eds.)
BALLEGEER H.
Henry van de Velde. Bijdrage
tot de studie van de periode
1926-1947 (2e Belgische
periode)
De wereldtentoonstelling van
1913 en het
Miljoenenkwartier te Gent
Handelingen van het eerste
congres van de Federatie
van Nederlandstalige
Verenigingen voor
Oudheidkunde en
Geschiedenis van België te
Hasselt, 19-22 augustus
1982. 11, Mechelen, 1990,
p. 235-250.
RUG, 1978.
BALLIU J.
Toerisme in OostVlaanderen, 37, (1988), nr.
3, p. 59-62.
BALTHAZAR H.
100 jaar dagblad Vooruit
AMSAB-Tijdingen, III,
(1984-1985), nr. 1-2, p. 921.
BALTHAZAR H.
De Multatulikring. Kroniek
over toneelkultuur en
socialisme te Gent, 19441974.
De omwenteling van 1830 te
Gent Akten van het
colloquium over de Belgische
krijgsgeschiedenis
(18301980), Brussel 26-28
maart 1980
Iets over de herkomst van het
Gent, 1974, 90 blz.
BALTHAZAR H.
BALTHAZAR H.
Centrum voor Militaire
Geschiedenis. Bijdragen
16), Brussel, 1981, p. 75103.
Heemkundig Nieuws, 1,
Het bouwen van collectoren voor waterafvloeiing in de wijk
Prinsenhof, Rabot en Brugse Poort op twee tot zeven meter beneden
het bestaande straatniveau en een aantal waarnemingen in de wijk
Brugse Poort vormden de aanleiding tot dit artikel waarin een reeks
elementen worden samengebracht die betrekking hebben op de
westelijke stadsversterking uit de late middeleeuwen. Tevens wordt
ingegaan op de historiek van de Brugse Poort, de SintElisabethgracht, de Begijnhoftoren. Het artikel bevat ook een
bespreking van de gevonden grafstenen. Met bibliografie.
Geïllustreerd.
Bij het verplaatsen van de grafsteen van Cathelijne vanden Haute (+
1588), religieuze in het Wenemaersgodshuis werd een bronzen
palimpsest of herbruikte grafplaat ontdekt. De oudste gravering zou
dateren uit het einde van de 14de-begin 15de eeuw. Met foto's van
grafplaten.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, cultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De wereldtentoonstelling van 1913 vond doorgang op terreinen
gelegen tussen de Heuvelpoort en de Sterre. Na de tentoonstelling
werden de paviljoenen afgebroken en de gronden door de stad
openbaar verkocht. De woningen, die er op zeer korte tijd
verschenen, zijn thans van bijzonder belang voor de
Interbellumarchitektuur. Geïllustreerd.
De krant Vooruit ontstond binnen de Gentse socialistische beweging.
Ze begon te verschijnen op 31 augustus 1884 Van 1978 af werd
deze titel voor de Gentse regionale editie van De Morgen gebruikt.
Geïllustreerd. Zie ook BEKE F. Een verre voorloper van Vooruit :
Artevelde of den Burger-Demokraat in Socialistische Standpunten,
XXXII, (1985), nr. 5, p. 55-63.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Kunst en Kultuur
Schets van de politiek-militaire gebeurtenissen te Gent in 1830-1831.
Met illustraties. Deze gebeurtenissen worden ook in een ruimer kader
geschetst in SMITS A. 1830. Scheuring in de Nederlanden,
(Standen en landen LXXXIII), Heule, 1983, 2 dln., 432 509 blz.
Hedendaagse Tijd
Heemkunde en Folklore
BALTHAZAR H.
BALTHAZAR H.
UYTTERHAEGEN F.en
VANSCHOENBEEK G.
fortuin der familie Maeterlinck
Sociaal-politieke ontwikkeling
en financiële in stellingen te
Gent van 1780 tot 1850.
Overheidsfinanciën Ancien
Regime. Hedendaagse
Overheidsfinanciën in België
van 1740 tot 1860.
Mutatieproces, continuïteit en
onderbrekingen.
Internationaal Colloquium,
Spa, 19-22 - XII - 1972
Handelingen.
Arbeiders, studenten, één
front? Een bericht over een
oefening in Mondelinge
Geschiedenis
BALTHAZAR H. e.a.
Het komen en gaan van het
politieke personeel in de
Zuidelijke Nederlanden
doorheen tien
regimewisselingen (17871848).
BALTHAZAR H. e.a.
Sint-Amandsberg.
Grondlijnen voor een
denrografische, sociaalekonomische en politieke
geschiedenis (18301976)
Een belangrijke
BAUMAN J.
1978, 1, p. 13-15.
Historische Uitgaven Pro
Civitate, nr. 39, (1975), p.
349-372.
Handelingen van het
tweede colloquium in
Vlaanderen over
Mondelinge Geschiedenis.
Stad Gent. R. DE HERDT
(ed.), Dienst van Culturele
Zaken. Museum voor
Industriële Archeologie en
Textiel, Gent, 1983, p. 4360.
Postgraduale onderwijs in
de Recurrente
Geschiedenis, Rozier 6,
(Rijksuniversiteit Gent.
Academiejaar 1977-1978),
Gent, 1978, 90 blz.
Jaarboek van de
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg, XV, 1978,
p. 3-64.
Driemaandelijks Tijdschrift
Na te hebben vastgesteld op welke wijze het politieke beheer van de
stad in de beschouwde periode is veranderd, onderzoekt de auteur
het administratieve beheerskader van het lokale financiewezen en
gaat na wie de mensen waren die het ambtenarenapparaat vormden.
Hij verwijst naar de studie van J.F. Bosscher over het Franse
financiewezen van 1770 tot 1795 en poogt de stellingen van
Bosscher, o.m. dat vanaf het Directoire teruggegrepen werd naar de
financieel administratieve arrangementen van vóór 1789 aan de
Gentse toestand te toetsen. Tenslotte introduceert de auteur in een
overzicht van de stedelijke instelling het verloop van het gemeentelijk
financiewezen. Het artikel wordt gevolgd door de weergave van de
„discussie" die werd gehouden na de uiteenzetting van H. Balthazar
Bespreking van een mondeling geschiedenis-project uitgevoerd door
de studenten van het Seminarie
Hedendaagse Tijd
Een opmerkelijk interessant dossier waarin wordt nagegaan in welke
mate de welstellenden, in casu de mensen die een politiek ambt
bekleedden ernaar streefden hun welstand te behouden en hoeveel
kans hadden om daarin te slagen gedurende de periode 1780-1850,
gekenmerkt door twaalf momenten van politieke crisis. Uit de
functionarissen te Gent werd daarvoor een representatieve keuze
gemaakt. Door korte biografieën van vooraanstaande Gentenaars
Eugène Van Houbrouck de Mooreghem (1756-1843), Jean-Baptiste
d'Hane de huyse (1757-1826), Emmanuel François (1762-1838) en
Robert Emmanuel Helias d'Huddeghem (1791-1851), Charles de
Vaernewijck (1767-1535), Jacques G. Meyer (ca. 1760.1805),
François della Faille d'Huysse (1771-1835), Jacobus Lammens
(1754-1825), Louis François De Souter (1797-1849), Charles Louis
Spilthoorn (1804-1872), Judocus Joseph Delehaye (1800-1888),
Karel Ferdinand Manilius (1778-1852), Renier du Bosch (1765-1842)
en Claude Joachim Greban (1775-1850) worden de recurrenties
aangetoond. Met bibliografie en illustraties.
Uit een geheel van gegevens verzameld door de staf van het
Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis van de R.U.G.werden de
meest coherente stukken door de auteur omgezet tot een vijftal
hoofdstukken die de demografische, sociaal-ekonomische en
politieke evolutie schetsen. Talrijke tabellen. Geïllustreerd.
Over de Ledebergse bloemistenfamilie Vervaene. Met foto.
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse tijd
Hedendaagse Tijd
Biografieën
bloemistenfamilie
van het Heemkundig
Genootschap Land van
Rode, 15, (1987), nr. 1, p.
10-12 en nr. 2, p. 26-31.
HMGOG, XLIII, (1989), p.
5-27.
BAUTERS L. en
BOURGEOIS J.
Houtbouw in de prehistorie in
de provincie Oost-Vlaanderen
BAUTERS L. J.
BOURGEOIS P. DE
MEESTER en G. DE
MULDER
BAUTERS P.
De metaaltijden in de
provincie Oost-Vlaanderen,
een blik op 25 jaar
onderzoek,
Eeuwen onder wind en
wolken. Windmolens in OostVlaanderen
VOBOV-Info, (1990), nrs.
38-40, p. 38-54.
Geïllustreerd.
BAUTERS P.
Het Oostvlaams
molenbestand in 1986
BAUTERS P.
Kracht van wind en water.
Molens in Vlaanderen
Terugblik op Zelzate
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 25, Gent, 1986, 174 blz.
Leuven, 1989, 288 blz.
Geïllustreerd.
Nieuwkerken-Waas, 1985,
96 blz.
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Schone
Kunsten, nr. 49), Brussel,
1990, 180 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 3,
(1982), p. 28-36.
BAUWENS G.
BECKER U.
Studien zum flämischen
Altarbau im 17. und 18.
Jahrhundert
BEK M.M.
1982: 550 jaar „Aanbidding
van het Lam Gods" te Gent.
1913: De Inhuldiging van het
Monument van de
Gebroeders Van Eyck
Landschap van kerken. 10
eeuwen bouwen in
Vlaanderen
Het Gentse Rolleke en de
Vondelingen.
BEKAERT G.
BEKE M
BEKE M.M.
1000 Jaar geleden. Een
herdenking die meer
aandacht verdiende :
Provinciebestuur van OostVlaanderen, Gent, 1985,
484 blz.
Leuven, 1987, 288 blz.
G.O.V. Heraut, Gidsenbond
Oost-Vlaanderen, jg. 15,
(1980), nr. 2, p. 1-4.
G.O.V. Heraut, jg. 16, nr. 6,
1982, p. 27-37.
Vooral de opgravingen in Sint-Denijs-Westrem waren van bijzonder
belang voor de kennis van het architekturaal leefmilieu tot voor de
komst van de Romeinen. Met plannen.
Archeologie
Archeologie
Uitvoerig historisch en technisch overzicht van de Oostvlaamse
windmolens met een inventaris van alle molens in de provincie. Voor
Gent worden beschreven : de bovenkruier te Zwijnaarde, de
molenresten in Moleneinde en in de Nokerstraat te Desteldonk en in
Drongen (Hoormolen). Met voorwoord van E. DE CUYPER, lijst van
molentermen en registers. Geïllustreerd.
Voor Gent de bespreking van de molenromp Moleneinde en de
molenromp Nokerstraat te Desteldonk ; de molenromp Hoosmolen te
Drongen en de bovenkruierwindmolen te Zwijnaarde. Geïllustreerd.
Fotoboek over Zelzate en het kanaal Gent-Terneuzen in de 19de en
20ste eeuw. Met voorwoord van L. DANSCHUTTER.
Met onder meer aandacht voor altaren in de Gentse SintBaafskathedraal. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële archeologie,
scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het ontstaan van het monument en gegevens over de kunstenaarvakman Georges Leopold Verbanck.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het hoofdstuk De tijd van bouwen en verwoesten (p. 80-94) is gewijd
aan de Sint-Baafskathedraal. Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Heemkunde en Folklore
De Gentse architect Valentin Vaerwyck (1882-1959) was sterk
betrokken bij de restauratie van de kerk van de paters Augustijnen,
het Kinderen Alijnshospitaal, het Belfort, de Sint-Baafskathedraal,
Kunst en Kultuur
Architect Valentin Vaerwyck
BEKE M.M.
Grootse Retrospectieve
Tentoonstelling Leon Sarteel
( 1882- 1942), (Het kasteel
Borluut te Sint-DenijsWestrem)
Ten huize van Frits Van den
Berghe. Kunstschilder 1883 1939
De Gentse kunstenaar
George Minne (1866-1944)
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 5,
(1982), p. 21-26
De dekenij Deinze (16611762). Bijdrage tot de studie
van het kerkelijk leven in het
bisdom Gent
Glas in lood
KUL, 1978.
BERINGS G.
Het oude land aan de rand
van het vroeg-middeleeuwse
overstromingsgebied van de
Noordzee. Landname en
grondbezit tijdens de
middeleeuwen
HMGOG, XXXIX, (1985), p.
37-84.
BERINGS G.
Les patronages des saints
dans la vallée de l'Escaut.
Esquisse d'une méthode de
recherche sur la
christianisation
Abbaye de Saint-Bavon l
Gand, in Monasticon belge.
Revue du Nord, dl. LXIX,
(1986), p. 433-453.
BEKÉ M.M.
BELPAIRE M.J.
BERGÉ K.
BERGMANS A., M.
BUYLE en A. MALLIET
(eindred.),
BERINGS G. en LEBBE
C.
maar richtte tevens tal van nieuwe gebouwen op. Voor het oprichten
van talrijke standbeelden, o.m. het monument voor Hubert en Jan
Van Eyck, werd beroep gedaan op Vaerwyck. Hij was tevens de
ontwerper van „Oost-Vlaanderen" in de wereldtentoonstelling van
1913. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Geïllustreerd. Met bibliografie.
G.O.V. Heraut, jg. 18, (aug.
1983), 6 blz.
Spiegel Historiael, jg. 20,
(1985), nr. 1, p. 35-40.
M & L Cahier, nr. 1,
Brussel, 1992, 144 blz.
Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Kunst en Kultuur
Heemkunde
Minne (Gent, 1866 - Sint-Martens-Latem, 1941) studeerde aan de
akademies van Gent en Brussel. Zijn beeldhouwwerken,
boekillustaties en tekeningen waren in symbolistische en
expressionistische zin opgevat. Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Overzicht van de geschiedenis van de glasschilderkunst in België en
beschouwingen over de restauratie van glasramen. Het derde
gedeelte is een glasramengids waarin de Sint-Baafskathedraal en de
SintMichielskerk worden behandeld. Teksten van Y VANDEN
BEMDEN, J. CAEN, W. BERCKMANS, A. MALLIET en L.
LAMBRECHTS. Rijkelijk geïllustreerd.
Naar aanleiding van opgravingen van de Mote van Werken worden
de opgravingsresultaten bekeken in samenhang met andere
nederzettingen op de pleistocene zandgronden, net aan de rand van
het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied van de zee. In het
bijzonder wordt de studie geconcentreerd op de streek ten
zuidwesten van Brugge tot aan de Handzamevaart. Bovendien wordt
een antwoord gezocht op de vragen wie hier de grootgrondbezitters
waren in de vroege middeleeuwen en hoe dit grondbezit geëvolueerd
is doorheen de krisis van het laat-Karolingisch rijk en de troebelen
van het vroege graafschap. Eén van de grondbezitters was de
Gentse St.-Pietersabdij. In 941 had graaf Arnulf I haar de helft van de
fiscus Snelleghem geschonken. Met voetnotenapparaat.
De namen van patroonheiligen van kerken zijn een interessante bron
voor de geschiedenis van de kristianisatie. De methode die hierbij
door de auteur ontwikkeld werd wordt beschreven aan de hand van
drie patrocinia die alle ook voor Gent belangrijk zijn, nl. Sint-Pieter,
Sint-Maarten en Sint-Amand.
Bevat een overzicht van de opeenvolgende benamingen van de abdij
en van de beschikbare bronnen voor de studie van de
Kunst, cultuur
Middeleeuwen
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
BERINGS G. en VAN
SIMAEY C.,
BERNAUW P.
Tome VII, Province de
Flandre Orientale. Premier
volume,
Religieuze Geschiedenis,
Luik, 1988, p. 11-67.
Abbaye de Saint-Pierre au
MontBlandin a Gand, in
Monasticon beige. Tome VII,
Province de Flandre
Orientale. Premier volume
Mysteries van het Lam Gods,
Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1988, p. 69-154.
Antwerpen-Amsterdam,
1991, 160 blz.
Gentse Vereniging voor
Stadsarcheologie, Gent,
1984, 98 blz.
BERTELOOT R.
LALEMAN M.C. en VAN
DOORNES G., (red.),
Het Toreken te Gent
BEUTELS R. en R. DE
SCHRYVER,
Over het mercantilisme in de
Spaanse Nederlanden.
Economisch-historische
duiding van een merkwaardig
Nederlandstalig
mercantilistisch traktaat van
Pieter Cardon : "De
oorsprong van de ruïne en
armoede der Spaanse
Nederlanden" 1686-1699,.
Opkomst en bloei van de
Gentse rederijkerskamer
Marien Theeren
Stichting Lessius, Tielt,
1991, 2 dln., 189 + 60 blz
Henri Pirenne de la cité de
Liège à la ville de Gand.
Actes du colloque organisé le
13 décembre 1985
Cahiers de Clio, Luik, 1987,
135 blz.
BEYAERT M.
BIERLAIRE F. en J.L.
KUPPER, (eds.),
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks,
nr. 7, Gent, 1978, 141 blz.
abdijgeschiedenis. Zowel de geschreven als de niet-geschreven
bronnen, zoals de sigillografie, de ikonografie, de epigrafie en de
heraldiek worden behandeld. Met een historische nota en biografieën
van de abten.
Bevat de opeenvolgende benamingen van de abdij, een overzicht
van de bronnen voor de rekonstruktie van de abdijgeschiedenis, een
historische nota en biografieën van de abten.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Fantasievolle zoektocht naar de betekenis en de lotgevallen van het
veelluik Lam Gods.
Brochure samengesteld naar aanleiding van de restauratie van het
Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent. De gebundelde artikels
behandelen de historische en archeologische aspekten van het
gebouw. Met illustraties, een Franse samenvatting en een ten
geleide van J. MONSAERT.
De vermoedelijk Gentse koopman Pieter Cardon gaf in 1686 een
economisch traktaat uit, dat onder meer de staatsman Jan van
Brouchoven, graaf van Bergeyck beïnvloedde. Het sloot aan bij de
mercantilistische doctrine, die voorschriften en normen poogde aan
te brengen om de macht van de individuele staten te versterken door
meer te exporteren dan te importeren. Met facsimile van de
vermeerderde versie van het traktaat uit 1699.
Kunst, kultuur
De wederwaardigheden van deze rederijkerskamer, gesteund op het
archief in de Sint-Jacobskerk te Gent, voornamelijk in XVde en XVIde
eeuw (opkomst en bloei). De historiek wordt gesitueerd tegen de
achtergrond van de Gentse stadsgeschiedenis en de culturele
evolutie in die eeuwen. Geïllustreerd.
De bekende geschiedschrijver Henri Pirenne (Verviers, 1862 - Ukkel,
1935) was achtereenvolgens hoogleraar te Luik (1885), te Gent
(1886) en te Brussel (1934). Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van zijn benoeming te Luik werd rond deze figuur een
colloquium georganiseerd, waarvan de handelingen onlangs
verschenen. PREVENIER W. bracht een bijdrage over Pirenne à
Gand (p. 23-44). Een tweede publicatie over Pirenne is van de hand
van VAN CAENEGEM R.C., Henri Pirenne : naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van zijn benoeming te Gent in Academiae
Analecta. Klasse der Letteren, 49, (1987), nr. 1, p. 85-105 Tenslotte
verscheen ter gelegenheid van de vijftigste herdenkingsdag van zijn
overlijden : DESPY G. en A. VERHULST, (eds.), La fortune
historiographique des theses d'Henri Pirenne, (Archief- en
Bibliotheekwezen in België. Extranummer 28), Brussel, 1986, 187
blz.
Kunst en Cultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
Biografieën
BINST S. en M.
VERSCHAFFEL
Gent-Zuid, een stationswijk
Monumenten en
Landschappen, 6, (1987),
nr. 4, p. 22-41.
BITTLESTONE M.
De Gentse universiteit
gedurende de Eerste
Wereldoorlog
BLANCQUART J.
De uitbundigheid" van
beeldhouwer-schilder Herman
van Nazareth
Bijdrage tot kwantitatief
onderzoek van de bevolking
van Gent op basis van de
bevolkingsregisters 18301832.
De volksvertegenwoordiging
in Vlaanderen onder het huis
van Bourgondië (1384-1506),
Een middeleeuwse vendetta.
Gent 1300
Wetenschappelijke
Tijdingen, XLII, (1983) nr.
1, p. 1-18 en nr. 2, p. 6582.
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 10-11.
BLOCK J.
BLOCKMANS W.
BLOCKMANS W.
BLOCKMANS W.,
De vermogensstruktuur in de
St.-Jakobsparochie te Gent in
1492-1494
BLOCKMANS W.,
Peilingen naar de sociale
strukturen van Gent tijdens
de late vijftiende eeuw,in
BLOCKMANS W., DE
MEYER I., MERTENS J.,
PAUWELIJN C.,
VANDERPIJPEN W., Studiën
betreffende de sociale
strukturen van Brugge,
Kortrijk en Gent in de 14e en
15e eeuw,
Peilingen naar de sociale
Blockmans W.,
De aanleg van de spoorlijn Gent-Mechelen (1837) en de bouw van
het Zuidstation in de Muinkmeersen (1846-1849) hadden belangrijke
gevolgen : de meersen nabij de Sint-Pietersabdij werden in een
stedelijk kwartier herschapen en de nieuw getrokken
verbindingswegen naar het centrum wijzigden grondig het
stadsbeeld. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Voorstelling van een beeld op het industrieterrein te Drongen.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
RUG, H. Balthazar, 1979.
Verhandeling
RUG, 1974, dr.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Houten, 1987, 160 blz.
BLOCKMANS W. e.a.,
Studiën betreffende de
sociale strukturen te
Brugge, Gent en Kortrijk in
de 14e en 15e eeuw.
(Standen en Landen, LXIII),
1973, p. 141-198.
Standen en Landen, LIV
(1971), 215-262.
Standen en Landen, LIV,
Van een middeleeuwse vete tussen de Gentse familieclans Borluut
en van Sint-Baafs bleef een uitzonderlijk rijk procesdossier bewaard,
dat reeds eerder op een wetenschappelijk verantwoorde wijze
gepubliceerd werd. Op basis van deze bekende documenten poogt
de auteur in een gedramatiseerde stijl de gebeurtenissen en het
leven te Gent rond 1300 te reconstrueren. Geïllustreerd.
Tabellen die straat per straat de waarde en de belasting van huizen
en kapitalen in de Gentse St.-Jakobsparochie opsommen, enigszins
te vergelijken met een primitief kadaster. Om de volledigheid en de
juistheid van, deze belastingslijsten na te gaan werden door de
auteur steekproeven verricht in de registers van staten van goed 4.
Middeleeuwen
Op basis van fiscale documenten van het einde van de vijftiende
eeuw wordt een opsomming gegeven van alle huizen van de SintJacobsparochie, met hun waarde en juridisch statuut. Onderscheid
kan gemaakt worden tussen armere en rijkere straten. Men krijgt een
duidelijk beeld van rijkdom en armoede (vermogensklassen). Men
vindt er ook gegevens i.v.m. demografie. Alles wordt in klare tabellen
voorgesteld.
Sociale geschiedenis
Sociale geschiedenis
Economie
BLOCKMANS W.P
BLOCKMANS W.P.
BLOCKMANS W.P.
strukturen van Gent tijdens
de late vijftiende eeuw, in W.
Blockmans e.a., Studiën
betreffende de sociale
strukturen van Brugge,
Kortrijk en Gent in de 14e en
15e eeuw.
De volksvertegenwoordiging
in Vlaanderen in de overgang
van Middeleeuwen naar
Nieuwe Tijden.
Handelingen van de Leden
en van de Staten van
Vlaanderen. Regering van
Filips de Goede (10
september 1419-15 juni
1467). Deel 1, Tot de
onderwerping van Brugge (4
maart 1438),
Het wisselingsproces van de
Gentse schepenen tijdens de
15de eeuw
1971, p. 215-262.
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Letteren,
jg. XL, nr. 90, Brussel,
1978.
Koninklijke Academie van
België. Koninklijke
Commissie voor
Geschiedenis), Brussel,
1990, XX + 746 blz.
HMGOG, XLI, (1987), p.
75-96.
BLOCKMANS W.P.
The social and economie
effects of plague in the Low
Countries 1349-1500.
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
jg. 58, (1980), p. 833-863.
BLOCKMANS W.P. (red.)
Het algemene en de
gewestelijke privilegiën van
Maria van Bourgondië voor
de Nederlanden
Standen en Landen LXXX,
Kortrijk-Heule, 1985, VIII,
541 blz.
Middeleeuwen
Onder meer op basis van excerpten uit de Gentse stadsrekeningen
werden deze "Handelingen" samengesteld.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Van 1359 tot 1540 werden alle Gentse schepenambten jaarlijks
vernieuwd. De poorterij, de textielambachtsgilden en de kleine
ambachtsgilden waren volgens een vaste sleutel in twee
schepencolleges vertegenwoordigd. De auteur verzamelde de
carrièregegevens van 1209 verschillende personen — schepenen,
overdekens en kiesmannen — uit de periode 1400-1506 en beschrijft
de mobiliteit en continuïteit, het carrièreverloop en de
gemeenschappelijke kenmerken van het politiek personeel. Met
tabellen. Zie ook ID., Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550 in DE
BOER D.E.H. en J.W. MARSILJE, (red.), De Nederlanden in de late
middeleeuwen, Utrecht-Wijnegem, 1987, p. 236-260.
Volgens een artikel van H. VAN WERVEKE De Zwarte Dood in de
Zuidelijke Nederlanden (1349-1351), Mededelingen Koninklijke
Vlaamse Academie, Brussel, 1950, heerste de „zwarte dood" of pest
tijdens de eerste grote epidemie van 1348-1351 niet in de
Nederlanden. Op basis van direkte en van economische gegevens
toont de auteur aan dut ook in de Zuidelijke Nederlanden, o.m in
Gent de pest endemisch is geweest. Met kritisch apparaat.
Bundel van artikelen opgemaakt naar aanleiding van het kolloquium
»1477 in de Nederlanden" (Brussel, 3 december 1977). De
troonsopvolging na het onverhoedse overlijden van Karel de Stoute
en de Franse invalsdreiging in het Bourgondisch landenkomplex,
brachten de gewesten en steden in 1477 in beweging. Gent speelde
hierbij een eersterangsrol. Men dwong Maria van Bourgondië tot het
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
BLOCKMANS W.P. en
PREVENIER W.
Poverty in Flanders and
Brabant from the Fourteenth
to the Mid-Sixteenth Century :
Sources and Problems.
BLOCKMANS W.P.,
De belastingsbetalers te
Brugge (1488-1490) en te
Gent (1492-1494). Register
van persoonsnamen, in W.P.
BLOCKMANS e.a., Studiën
betreffende de sociale
structuren te Brugge. Kortrijk
en Gent in de 14e en 15e
eeuw.
Handelingen van de Leden
en van de Staten van
Vlaanderen. Regeringen van
Maria van Bourgondië en
Filips de Schone (5 januari
1477 - 26 september 1506).
Excerpten uit de rekeningen
van de Vlaamse steden en
kasseirijen en van de
vorstelijke ambtenaren. D1.
1 : Tot de vrede van Kadzand
(1492).
De Socialistische Jonge
Wacht tussen 1945 en 1969
Verloren voorwerpen : een
Romeinse intaglio
BLOCKMANS W.P.,
BLOMMAERT S.
BOCKSTAEL P.
BOCKSTAEL P. VAN
Het Heilig Huizeken te
Acta Historiae
Neerlandicae. Studies on
the history of the
Netherlands, X, Den HaagLondon, 1978, p. 20-57.
Standen en Landen, LXIII,
1973, p. 211-287.
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis), Brussel,
1973.
verlenen van allerlei voorrechten, die tekstueel werden vastgelegd. In
één jaar tijd werden aldus een Groot Privilegie voor alle gebieden
samen, vier privilegies voor de afzonderlijke gewesten en charters
voor de meeste grote steden uitgevaardigd. De bundel bevat niet
alleen studies over dit gebeuren, maar ook moderne kritische uitgaven van de belangrijkste teksten. Voor de uitgave van het algemene privilegie (p. 85-95) en het privilegie voor het graafschap
Vlaanderen (p. 126-144) werden de versies bewaard op het Stadsarchief, als basisteksten genomen. Geïllustreerd en van een
persoonsnamenindex voorzien.
De auteurs peilen naar de levensstandaard, het vitale
levensminimum, de grenzen van de fiscale armoede, belasting en
armoede, de normen voor de ondersteuning, de typologie van de
ondersteuningsorganisaties, de parochiale armenorganisaties alsook
de sociale houding t.o.v. de behoeftigen.
Registers met persoonsnamen. Grafiek van de verdeling der
belastingsschijven.
Van uitzonderlijk belang omdat deze publikatie van
regeringsuittreksels de nog onvoldoende gekende werking en
organisatie van de Staten en de Leden van Vlaanderen belicht en
omdat ze de historicus inlichtingen bezorgt over allerlei aspekten van
het leven in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen. Achteraan
volgt een Lijst van vergaderingen en reizen van en met de leden, 15
juni 1467 - 5 januari 1476 en Indices.
VUB, 1980.
Stadsarcheologie, jg. 10,
(1986), nr. 2, p. 67-72.
Stadsarcheologie. Bodem
Tijdens de opgravingskampagne van 1978 werd in de SintMacharius-wijk te Gent een Romeinse intaglio (edel- of halfedelsteen
met gravure) gevonden. Deze intaglio is ellipsoïdaal van vorm en
meet 13 x 8 x 3 mm. De voorstelling toont een naar rechts gewend
twee-span in galop. Petrografisch onderzoek kon de steensoort
determineren als bloedjaspis of heliotroop. Met bibliografie.
Geïllustreerd.
Archeologische bespreking van de site gelegen nabij de herberg 't
Middeleeuwen
Economie
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Archeologie
Archeologie
DER HAEGEN G.,
HEYSE I. en
VANMOERKERKE J.
Drongen. Een archeologisch
rapport
en Monument in Gent, jg. 9,
(1985), nr. 1, p. 2-28.
BODE M
De industriële ontwikkeling
van Gentbrugge
BODE M.
Industriële ontwikkeling van
Gentbrugge
BODE M.
Ontwikkeling van de
ambachtelijke en industriële
bedrijvigheid te Gentbrugge
Het Vlaamsch Nationaal
Verbond in het
arrondissement Gent-Eeklo
(1932-19940).
Beluiken van de Brugse Poort
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 17, (1989),
nr. 3, p. 48-54 en nr. 4, p.
75-81.
Driemaandelijks Tijdschrift
van het Heemkundig
Genootschap Land van
Rode, 14, (1986), nr. 4, p.
158-160; 15, (1987), nr. 1,
p. 5-9; nr. 2, p. 23-25; nr. 3,
p. 45-49; 16, (1988), nr. 1,
p. 6-15; nr. 2, p. 32-38; nr.
3, p. 52-56; nr. 4, p. 75-79;
17, (1989), nr. 1, p. 6-14 en
nr. 2, p. 25-29.
Land van Rode, jg. 14
(1986), nr. 3, p. 130-134.
BOELS E.
BOERJAN G.
BOERJAN G.
BOERJAN G.
Het gemeentewapen van
Mariakerke
Het kasteel van het Zandeken
en de bouwheer Jules Fobe
Kapellekens te Mariakerke
BOERJAN G.
Mariakerke en de textiel,
BOERJAN G.
Heilig Huizeken te Drongen, voornamelijk gesteund op een
licentiaatsverhandeling van P. Bockstael (1982-1984) over dit
onderwerp. De oudste sporen getuigen van rondtrekkende
jagersverzamelaars uit het Mesolithicum. Vanaf het Laat-Neolithicum
krijgt men een vrijwel onafgebroken occupatiegeschiedenis. In de
volle middeleeuwen had de site welllicht een belangrijke
ekonomische funktie. Nadien wordt deze minder belangrijk en wordt
het zwaartepunt van de dorpsevolutie naar de huidige dorpskern
verlegd. Voor de postmiddeleeuwse periode lijkt bewoning minder
waarschijnlijk. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Geïllustreerd
Industriële archeologie
Onderverdeeld in de periodes : 1830-1854 en 1854-1876 (bestuur
van burgemeester Louis Van Houtte).
RUG, H. Balthazar, 1976.
Gent 1981, 46 blz.
Marka. Notulenblad, nr. 89,
(1988), p. 1-6.
Marka. Notulenblad, nr. 8283, (1986), p. 1-41.
Marka, (Notulenblad van de
Heemkundige Kring Marka
van Mariakerke), nr. 66,
(1982), p. 1-5.
Marka. Notulenblad, nr. 9495, (1990), z.blz.
Industriële Archeologie
Heemkunde, volkskunde
Verhandeling
In deze brochure geeft G. BOERJAN een overzicht van de beluiken
aan de Brugse Poort, geprojekteerd tegen een veel ruimere situering
van de beluikenproblematiek. Geïllustreerd met tekeningen van de
auteur.
Geïllustreerd
Biografie van notaris Fobe (Hansbeke, 1846-Mariakerke, 1929).
Geïllustreerd.
Inventarisering van veertien bestaande kapellekens.
Geïllustreerd.
Industriële Archeologie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
Heemkunde
Industriële Archeologie
BOERJAN G.
BOERJAN G.
BOERJAN G.
BOERJAN G. COLLIN L.
en SMET D.
BOERJAN G. en L.
ALLAERT
BOERRIGTER E. en J.
DE GRAUWE
Mariakerke en Wereldoorlog
II
Oude en verdwenen
hofsteden van Mariakerke
Zeventig jaar Anglo-Belgian
Company-dieselmotoren te
Gent. Beknopte samenvatting
van de ABC bedrijfsgeschiedenis uit de
beginjaren
Marka. Notulenblad, nr. 9293, (1989), p. 1-70.
Marka. Notulenblad, nr. 8081, (1986), p. 1-60.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 5,
(1987) nr. 1, p. 41-56.
Honderd Gentse OnzeLieveVrouwe-kapelletjes ("Gent
aan Maria”),.
Muziekleven op Mariakerke,
Gent, 1988, z.blz.
Meerhem, toen en nu. Huize
Sint-Jan de Deo Gent,
Marka. Notulenblad, nr. 97,
(1990), z.blz.
Gent, 1991, 126 blz.
BOGAERT C.,
Het Rommelaere Instituut en
de Instituten van de Bijloke te
Gent
Monumenten en
Landschappen, 11, (1992),
nr. 4, p. 47-49.
BOGAERT C., K.
LANCLUS en G.
DESEYN
Van winkelen en puien
Monumenten en
Landschappen, jg. 2, nr. 1,
(1982), p. 12-41.
BOGAERT Chr.,
LANCLUS K. en
DESEYN G.
Van winkelen en puien
BOGAERTS A.M.,
Dominikanen der
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1983, 10 blz.
Brussel 1972, 495 blz. ;
Geïllustreerd.
Geïllustreerd
De Anglo-Belgian Company werd in 1912 opgericht als de opvolgster
van de Société Anonyme des Anciens Ateliers de Construction
Onghena. Oorspronkelijk bouwde men motoren van het type semidiesel naar de licentie in handen van de werkhuizen Carels. Vooral in
de twintiger jaren nam het bedrijf een hoge vlucht en bouwde een
eigen motor met hoge kompressiedruk. In de vijftiger jaren stond het
bedrijf mee in voor de ontwikkeling van een volledig in België
gefabriceerde diesellokomotief. Eind februari 1960 hield de AngloBelgian Company op te bestaan in haar oude vorm.
Geïllustreerd
Geïllustreerd.
Overzicht van zes eeuwen geschiedenis van en rond Sint-Jan de
Deo aan het Meerhem, tevens cataloog van het Meerhemmuseum.
Achtereenvolgens worden behandeld : de fraters van de derde orde
(1456-1584), de kartuizers (1584-1783), kazerne, chartreuse en
militair hospitaal (1783-1797), fabriek en woonst van Lieven
Bauwens (1798-1814), de Vrede van Gent (1814), de broeders van
Sint-Jan de Deo (1844-1946) en de broeders hiëronymieten (1946-).
Geïllustreerd.
Korte voorstelling van het gebouwencomplex nabij de Albert
Baertsoenkaai, opgetrokken in 1900-1905 naar plannen van Louis
Cloquet ten behoeve van de medische faculteit van de Hogeschool.
Met foto's van de gebouwen en de interieurs.
Het fenomeen van de Gentse winkel in zijn historische evolutie, in het
bijzonder na de opkomst van de massaproduktie : van buurtwinkels
tot speciaalzaken en „huizen van vertrouwen". Naast de individuele
winkel ontstond in de 19de eeuw ook de winkelgalerij met te Gent
bijvoorbeeld de „Vanderdoncktdoorgang" uit 1847. De eerste
warenhuizen in Gent verschenen in de jaren 1880, met o.m. Grand
Bazar als oudste voorbeeld. Als reaktie tegen de handelspraktijken
van de burgerij ontstonden in het laatste kwart van de 19de eeuw
cooperatieve winkelverenigingen. Te vermelden is de
„Samenwerkende Maatschappij Vooruit", opgericht in 1881. Het
artikel heeft ook aandacht voor ligging en verspreiding.
Brochure bij een geleide wandeling door Gent over vroegere winkels,
galerijen en verkoopshuizen. Geïllustreerd.
Uitgave van de regesten, die bewaard worden in het Archief der
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Industriële archeologie,
scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Kerkgeschiedenis,
BOMBAY J.
Nederlanden in de Registers
der Magisters-Generaal.
Bouwstoffen voor de
geschiedenis der
Dominikanen in de
Nederlanden, dl. 1: 13861513, dl. II : 1518-1650, dl.
III : 1650-1669.
Baarleveer : het schuilhuisje,
BOMBAY J.
De Campagne te Drongen
BOMBAY J.
De Halewijnstraten te
Drongen
De Koninklijke
Muziekmaatschappij De
Zwanezonen van Drongen
1910-1990
Drongen en Baarle voor het
kerkelijk gerechtshof te Gent
(van 1570 tot 1795)
Een nieuwe straatnaam.
Zeger van Kortrijkstraat
Een verdwenen Drongense
vereniging. De Leievrienden
Er staat een bloem op mijn
straatnaambord
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 10-18.
Drongen, 1990, 133 blz.
Gemeentenamen worden
straatnamen
Gemeentenamen worden
straatnamen II
Ghendtsche Tydinghen.
Overzicht van 10 jaar
werking. Registers op de
jaargangen I tot X.
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 46-53.
Dronghine. Jaarboek,
(1987), p. 6-16.
Bijlage bij Ghendtsche
Tydinghen, jg. 11, nr. 6, 65
blz.
Keuze in Drongense
Dronghine. Jaarboek,
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
Brussel, 1974, 373 blz. ;
Leuven, 1975, 424 blz.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 99-102.
Geïllustreerd.
Dronghine. Jaarboek,
(1983), p. 8-19.
Dominikanen te Rome en die betrekking hebben op de dominikanenkloosters en kloosterlingen in de Nederlanden. Alsdusdanig bevat
deze uitgave ook heel wat gegevens over de Dominikanen te Gent.
abdijen, kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Beschrijving van de gebouwen en het park „de Campagne", eertijds
buitengoed voor de novicen-jezuïeten uit de oude abdij te Drongen
en sinds de fusie stadseigendom. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 2-9.
Bespreking van rechtszaken die behandeld werden door de Gentse
officialiteit.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 28-30.
Dronghine. Jaarboek,
(1983), p. 26-32.
Dronghine. Jaarboek,
(1985), p. 56-66.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
Historiek van de Drongense handbooggilde, die in 1930 gesticht
werd. Met illustraties.
Verklaring van Drongense straten met bloemennamen :
Akkerwindelaan ; Dovenetelstraat ; Freesiastraat ; Ganzerikstraat ;
Gaspeldoorndreef ; Klaverdries ; Lange Varenweg ; Meekrapstraat ;
Paasleliedreef ; Rozenlaan ; Viooltjesdreef ; Waterviolier ;
Wederikstraat ; Weegbreestraat ; Zevenbladstraat. Met
literatuurverwijzing.
Bespreking van vier straatnamen gevormd met de
deelgemeentenaam Drongen. Met illustraties.
Verklaring van zes straatnamen gevormd met de verdwenen
gemeentenaam Baarle. Geïllustreerd.
Het eerste deel bevat een overzicht van de publikaties, een overzicht
van de aktiviteiten, de evolutie van het ledenaantal, een bespreking
van het embleem van de „Heemkundige en Historische Kring Gent",
gegevens over de oprichting en stichting van de v.z.w., alsook een
lijst van de leden van de Raad van Beheer. Het tweede deel bevat de
registers op het tijdschrift ; auteursregister ; bijdragenregister ;
register op de illustraties ; register op vragen en antwoorden van
leden.
Verklaringen van de straatnamen Keuze, Keuzekouter en
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Heemkunde, volkskunde,
straatnamen,
Mgr. Triest op visitatie te
Drongen en te Baarle (16241654)
Straatnamen met religieuze
en pseudoreligieuze
oorsprong te Drongen
(1991), p. 26-32.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 3-20.
Twee priesters Daens te
Drongen
Zelfs Napoleon stond
machteloos tegenover JozefBernard Schelstraete of een
Drongenaar sterft voor zijn
geloof
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 46-48.
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 27-37.
"Zwanenberg" : een nieuwe
straatnaam te Drongen
Vier nieuwe straatnamen :
vier nieuwe varens,
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 159-161.
Dronghine. Jaarboek
(1992), p. 175-182.
Herwaarderingsproject
Patershol,
Gand de ma jeunesse. De la
rue Saint-Sauveur à la rue
Savaen
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 4, p. 5-15.
Oostende, 1979, 111 blz.
BOON J.,
In memoriam Hans Van
Werveke,
Necrologieën
BOON J.,
Regesten op de jaarregisters
van de Keure-Schepenjaren
1339-40 ; 1343-44 ; 1345-46 ;
1349-50,
Regesten op de jaarregisters
van de Keure-Schepenjaren
1353-54 en 1357-58
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XI, (1973-1974), p. 118119.
Gent, 1968, 120 blz. (2).
, Gent, 1969, II + 140 blz.
(2).
Inventarissen,
bronnenuitgaven,
regestenlijsten
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.
BOMBAY J.,
BOMBAY J.,
BONCQUET D.,
BONDUE P.
BOON J.,
Dronghine. Jaarboek,
(1984), p. 73-89.
Keuzemeers en de parKingnaam Keuze in Drongen. Geïllustreerd.
Bespreking en vertaling van de verschillende visitatieverslagen over
Baarle en Drongen opgemaakt door bisschop Antonius Triest. Met
illustraties.
Het betreft een korte historische bespreking van de namen van de
straten: Abdijmolenstraat; Adolf Petitstraat; Asselskerkweg;
Congregatiestraat; Heilig Huisdreef; Hof van Eden; Johannes
Schinckdreef; Kapelanijmeers ; Kloosterstraat ; Kruisstraat ;
Luchterenkerkweg ; Novicenstraat ; Oude Abdijstraat ; Paradijskouter
; Rijkegasthuisbos ; Sint-Aldegondisstraat ; Sint-Gerolfstraat ;
Stroomkenkerkweg
Geïllustreerd
Na het ontslag van bisschop de Broglie door Napoleon en de
benoeming van bisschop dela Brue, weigerden de Gentse
seminaristen deze laatste te erkennen. Ze werden als uitgetredenen
beschouwd en kwamen derhalve in aanmerking voor militaire dienst.
Daarop gaf Napoleon het bevel hen onder te brengen in een
strafbataljon en hen naar Wesel (Duitsland) te zenden. Onder de
Gentse seminaristen bevonden zich onder meer de te Wichelen
geboren Josephus Lauwaert die van1831 af pastoor zou worden in
Drongen en de van Drongen afkomstige Jozef Bernard Schelstraete,
die op 19 september 1813 te Wesel van ontbering stierf.
Geïllustreerd.
Verklaring van de Drongense straatnamen Eikvarenweg,
Koningsvarenweg, Kroosvarenweg, Lage Varenweg, Struisvarenweg,
Varendrieskouter en Varendriesstraat. Geïllustreerd.
Overzicht van de renovaties en overheidsrestauraties. Geï-llustreerd.
De franstalige Gentenaar Pierre Bondue schrijft zijn herinneringen
neer over zijn jeugdjaren (begin 20ste eeuw) te Gent, over de
Wereldtentoonstelling van 1913, de Eerste Wereldoorlog, zijn
universiteitsjaren (1920-1925) en geeft tenslotte een kijk op Gent als
historische stad en als kunststad.
genealogie
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Inventarissen,
bronnenuitgaven,
regestenlijsten
BOON M.
BOONE E.
BOONE E.
BOONE E.
Kruiken, kruikamforen en
amforen gevonden te
Destelbergen. Typologie en
chronologie
Het circus van Gent
RUG, 1973.
Het lokale noodgeld uit de
Eerste Wereldoorlog in 483
Belgische gemeenten
Inventaris van de oudste
spoorwegeffekten : België
De Draeke, jg. 4, vol. 1,
(1980), p. 1-6 en jg. 4, vol.
2, (1980), p. 46-50.
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie.
Berichtenblad, jg. 1, nr. 1,
(1982), p. 15-18 en jg. 1,
nr. 3 (1982), p. 19.
Gent, 1981
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie,
Berichtenblad, jg. 1, nr. 4,
(1982), p. 3-4.
BOONE E.
Scriptophilie. Oude aandelen
en obligaties
BOONE M.
"Plus dueil que joie".
Renteverkopen door de stad
Gent in de Bourgondische
periode : tussen private
belangen en publieke
financiën,
Driemaandelijks Tijdschrift
Gemeentekrediet, 45,
(1991), nr. 176, p. 3-26.
BOONE M.
De Gentse lening van 1436.
Bijdrage tot de studie der
stedelijke elite
Appeltjes van het
Meetjesland, 39, (1988), p.
87-99.
BOONE M.
De Gentse staten van goed
als bron voor de kennis van
de materiële cultuur:
mogelijkheden en
beperkingen (late
middeleeuwen-vroege
moderne tijden) in F.
DAELEMANS (ed.), Bronnen
voor de geschiedenis van de
materiële cultuur. Staten van
Archief en
Bibliotheekwezen in België,
extranr. 25/2), Brussel,
1988, p. 51-73.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De Société du Nouveau Cirque werd gesticht in 1894. Na de brand
van 12 december 1920 bleef enkel de voorgevel overeind. Architect
J.P. Ledoux plande in 1923 op die plaats een theater dat kon
omgevormd worden tot cirkus en plaats bood aan 3.400 mensen. De
laatste voorstelling werd in 1944 gehouden. Geïllustreerd.
Vervolg van het artikel van E. BOONE in De Draeke, jg. 3, vol. 3,
(1980), p. 68-73.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Met enkele gegevens over de Compagnie du chemin de fer d'Anvers
Gand, gesticht op 31 maart 1845 ; over de Société du chemin de fer
de Gand à Terneuzen (1864) en de Chemin de fer International de
Malines à Terneuzen.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Catalogus van een tentoonstelling (Gent, 4 tot 25 oktober 1981). Met
inleidend overzicht over het ontstaan van de effektenhandel,
geschiedenis van obligaties en aandelen van de konfederatieve
staten van Amerika, de aandelen van Rusland en China, de
beleggingsaspekten van het oude aandeel en een marktanalyse. De
catalogus bevat 269 nummers waarvan verscheidene van Gentse
bedrijven of instellingen. Geïllustreerd.
Om financieringstekorten op te vangen namen de middeleeuwse
steden veelal hun toevlucht tot het verkopen van renten met het
stedelijk domein als onderpand. Onder dwang van hertog Filips de
Goede moest Gent pas massaal met renteverkopen beginnen na de
nederlaag van Gavere (1453). Op termijn verdween hierdoor een
deel van de stedelijke welstand ten voordele van de schatkist van de
Bourgondische hertogen. Met illustraties, tabellen en
samenvattingen.
De desastreuse afloop in 1436 van de militaire veldtocht tegen Kales
noodzaakte Gent tot het uitschrijven van een lening. Onder kontrole
van de drie Leden - poorterij, weverij en kleine neringen - leverde de
maatschappelijke bovenklasse van de stad haar bijdrage.
Staten van goed zijn boedelbeschrijvingen van sterfhuizen, waar
minderjarigen in betrokken waren. Ze bevatten interessante
gegevens voor de kennis van het dagelijks leven in het verleden. Aan
de Gentse middeleeuwse staten zijn echter een aantal beperkingen
verbonden, die een totale kwantitatieve aanpak verhinderen : een
kleine sociale stedelijke toplaag liet staten opmaken en deze brengen
gewoonlijk slechts een samenvatting van het roerend goederenbezit.
Industriële Archeologie
Heemkunde
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
goed en testamenten, (
De Gentse verplichte lening
van 1492-1493
De souverein baljuw van
Vlaanderen: breekijzer in het
conflict tussen stedelijk
particularisme en
Bourgondische centralisatie
Diplomatie et violence d Etat.
La sentence rendue par les
ambassadeurs et conseillers
du roi de France, Charles VII,
concernant le conflit entre
Philippe le Bon, duc de
Bourgogne, et Gand en 1452,
Dons et pots-de-vin, aspects
de la sociabilité urbaine au
bas Moyen Age. Le cas
gantois pendant la période
bourguignonne
Geld en macht. De Gentse
stadsfinanciën en de
Bourgondische staatsvorming
(1384-1453)
Geldhandel en pandbedrijf in
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, (Koninklijke
Academie van België),
CXLVII, afl. 1-4, Brussel,
1981.
Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge,
126, (1989), nr. 1-2, p. 5778.
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, CLVI,
(1990), af]. 1-2, p. 1-54.
In 1492 legden de laatste verzetshaarden, Sluis en Gent, van de
middeleeuwse afgedane polyarchie tegen het „modern" autocratisch
bewind van Maximiliaan van Oostenrijk, zich neer bij de
vernederende voorwaarden van Cadzand. Dit alles liep gelijklopend
met een sociaalekonomisch dieptepunt in Gent. In de Vrede van
Cadzand werd aan Gent het betalen opgelegd van een gedeelte van
de geldelijke boete die in 1489 tussen Maximiliaan en Karel VIII van
Frankrijk in het kader van de vrede van Montilslez-Tours
overeengekomen was. Gezien de uitzonderlijke toestand, geschapen
door de aanhoudende oorlog, werd dit deel van de stedelijke
comptabiliteit naar een specifieke oorlogskas overgeheveld. Deze
„rekeningen van de oorlog" vertonen heel wat hiaten zodat het
onmogelijk is een volledig beeld te schetsen van de repartitie van de
boete, zowel over de verschillende belastingstypes als over de
bevolking. De helft, nl. 6097 lb, van de opgelegde boete werd reeds
vóór Sint-Jansmis 1493 betaald. Over de andere helft tast men in het
duister. Om deze boete te betalen heeft de stadsmagistraat op alle
mogelijke fiscale inkomsten beroep ge- daan, zowel van directe als
indirecte aard. Deze worden in het artikel tot in detail besproken. Men
deed tevens beroep op een verplichte lening, waarbij men diep de
sociale ladder afdaalde en zich niet beperkte tot de rijkste klassen.
Als bron benadert deze lening vrij dicht de vermogensbelasting. Het
artikel wordt gevolgd door een teksteditie met kritisch apparaat.
Middeleeuwen
Middeleeuwen
In het conflict tussen Gent en Filips de Goede, dat begonnen was om
financiële eisen van de hertog, veroordeelden gezanten van de
Franse koning op 4 september 1452 de stad. De tekst van de
sententie of het vonnis werd uitgegeven en van een inleidende
commentaar voorzien.
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Verhandelingen der
MGOG, XV), Gent, 1990,
260 blz.
Jaarlijks besteedde de stad Gent tussen 1385 en 1452 12 tot 15%
van haar administratief uitgavenpakket aan relatiegeschenken en
presentwijnen. Deze kwamen de binnenstedelijke politiekmaatschappelijke elite, het stedelijk ambtenarenkorps en de
hertogelijke ambtenaren ten goede.
Indringende analyse van de stedelijke boekhouding, de financiën en
de fiskale politiek die door het stadsbestuur gevoerd werd. Met
bijlagen en Engelse samenvatting.
Belgisch Tijdschrift voor
Tot 1432 waren er in Gent veel pandhuishouders aktief, die
Middeleeuwen
Revue du Nord, LXX,
(1988), nr. 278, p. 471-487.
Middeleeuwen
Gent tijdens de
Bourgondische periode:
politieke, fiscale en sociale
aspecten
Filologie en Geschiedenis,
LXVI, (1988), nr. 4, p. 767791.
BOONE M.
Gent en de Bourgondische
hertogen ca. 1384-ca. 1453.
Een sociaal-politieke studie
van een
staatsvormingsproces
BOONE M.
Gentse financiële belangen te
Biervliet 1382-1384. Naar
aanleiding van een
konfiskatiedossier
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Letteren,
nr. 133, Brussel, 1990, 281
blz.
Appeltjes van het Meetjesland, jg. XXXIII, (1982), p.
251-267.
BOONE M.
Gestion urbaine, gestion
d'entreprises : l'élite urbaine
entre pouvoir d'état, solidarité
communale et intérêts privés
dans les Pays-Bas
méridionaux à l'époque
bourguignonne (XIVe-XVe
siècle), S. CAVACIOCCHI
(ed.),
Het Gemeentegeld
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
Het vorstelijk domein te Gent
(ca. 1385-ca. 1453): speelbal
tussen vorstelijke centralisatie
en stedelijk particularisme
Nieuwe teksten over de
Gentse draperie: wolaanvoer,
productiewijze en
controlepraktijken (ca. 14561468)
Openbare diensten en
initiatieven te Gent tijdens de
Late Middeleeuwen (14de -
woekerintresten aanrekenden. Ze waren meestal van Italiaanse
komaf (Lombarden). Op 27 augustus 1432 werd een stedelijk
voorgebod afgekondigd dat het beroep van geldhandelaar
uitdrukkelijk beschermde. Desondanks viel de geldhandel voor jaren
stil.
De drie leden (poorterij, weverij en kleine neringen) beheersten in de
beschouwde periode het politiek-maatschappelijke leven te Gent.
Hun partikularisme kwam in botsing met de centralisatie-opvattingen
van de hertogen. Met grafiek, kaart, organogrammen, samenvatting
en index.
Middeleeuwen
Biervliet was een stadje dat door zoutwinning, de stapel van vreemde
biersoorten en van de kaakharing een meer dan louter lokale
betekenis had. De lijst van de door graaf Lodewijk van Male
geconfiskeerde renten te Biervliet uit 1382-1384, is van groot belang,
o.m. omdat er tal van gegevens uit af te leiden zijn met betrekking tot
de politieke en voornamelijk sociale aspecten van de grote Gentse
opstand tegen Lodewijk van Male. De lijst bevat zo'n 88
geconfiskeerde Gentse rentebezitters. Verder blijkt dat de enkel aan
Gent te betalen lijfrenten jaarlijks 1/4de tot 1/3de van het stedelijk
budget van Biervliet opslorpten. Tekstuitgave in bijlage. Met
voetnoten.
In Gent, de grootste stad van de Nederlanden, verwierven de
corporatieve organisaties kort na 1300 politieke mondigheid. Hun
machtsuitoefening werd via de Drie Leden dermate uitgebouwd dat
ze vanaf 1385 het gehele openbare leven beheersten en dit tot aan
de veldslag te Gavere (1453). Met grafiek en tabel.
Middeleeuwen
De Draeke, jg. 5, vol. 3, p.
52
HMGOG. XLII, (1988), p.
69-93.
Vervolg van het artikel in De Draeke, jg. 5, vol. 1, p. 13-17. Met o.m.
Gentse voorbeelden.
Heemkunde
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, CLIV,
(1988), afl. 1-2, p. 1-61.
Uitgave van drie stedelijke verordeningen betreffende de
lakenproduktie en van een rekening van de aksijnzen geheven op de
wolinvoer. Met glossarium en index van persoons- en plaatsnamen.
Middeleeuwen
Handelingen. 11de
Internationaal Colloquium.
Het openbaar initiatief van
Er wordt gepoogd een overzicht te geven van het geheel van
openbare voorzieningen die door de Gentse stedelijke overheden
aan de bevolking werden aangeboden. De auteur onderscheidt drie
Middeleeuwen
L'impressa. Industria,
commercio, banca, secc.
XIII-XVIII, Firenze, 1991, p.
839-862.
Middeleeuwen
Middeleeuwen
15de eeuw)
BOONE M.
Particularisme gantois,
centralisme bourguignon et
diplomatie française.
Documents inédits autour
d'un conflit entre Philippe le
Hardi, duc de Bourgogne, et
Gand en 1401
BOONE M.
Sociale structuren te Gent op
het einde van de 15e eeuw
Stedelijke nijverheid en het
water. Gent in M. VAN
ROOIJEN (red.),
BOONE M.
BOONE M.
BOONE M.
Triomferend privé-initiatief
versus haperend
overheidsoptreden ? Over
pachters van indirecte
belastingen in
laatmiddeleeuwse steden
Van „portus monialium" naar
„scroderie buten bachten
biloke"
BOONE M. en de
HEMPTINNE Th.
Le clergé séculier gantois en
1498-1499
BOONE M. M.C.
LALEMAN en D. LIEVOIS
Van Simon sRijkensteen tot
Hof van Ryhove. Van
de gemeenten in België.
Historische grondslagen
(Ancien Régime),
Gemeentekrediet van
België, Historische
Uitgaven, nr. 65, 1984, p.
7-114.
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, CLII, (1986)
afl. 1-4, p. 49-113.
sektoren : een juridische, een ekonomische en een sociale. Ook
wordt gepeild naar de weerslag van de onderscheiden initiatieven op
de stadsfinanciën en er wordt een evaluatie van de openbare
voorzieningen in de Late Middeleeuwen gemaakt. Met kritisch
apparaat, bijlagen en grafieken.
In mei 1400 werd de Gentse burger en soldaat Lievin Verpeerenzone
door de souverein-baljuw van Vlaanderen Jacob van Lichtervelde
zonder echte vorm van proces terechtgesteld. De stad Gent betwistte
het kordate optreden van de souverein-baljuw en verbande deze met
twee medestanders voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen.
Aldus kwam het tot een open konflikt tussen de stad en hertog Filips
de Stoute, die de verdediging van zijn ambtenaren opnam tegen het
stedelijk partikularisme in. De zaak werd afgesloten door Jacob van
Lichtervelde op bedevaart te sturen naar het Heilig Land. Door de
beschikbare bronnen uit te geven rekonstrueert de auteur niet alleen
de langdurige onderhandelingen in het konflikt tussen de stad Gent
en de hertog, maar ook de motieven van beide partijen en de
aangewende taktieken om het uiteindelijk gelijk te behalen.
RUG, 1977.
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Algemeen
Steden des tijds.
Historische stadstypen in
de Nederlanden, (Teleac),
Utrecht, 1990, p. 70-91.
Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis, 15, (1989),
nr. 2, p. 113-138.
Overzicht van Gents geschiedenis. Benadrukt wordt dat de ligging
van de stad aan rivieren en kanalen bijzonder gunstig gebleken is
voor de ontwikkeling van de lokale nijverheden. Met illustraties.
De laatmiddeleeuwse steden verwierven de meeste financiële
middelen uit indirekte verbruiksbelastingen. De inning ervan werd
doorgaans verpacht. Aan de hand van Gentse gegevens werden
deze belastingspachters nader bestudeerd. Met tabellen en grafiek.
Middeleeuwen
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 1, p. 2-16.
De havenactiviteiten van de „scroderie" naast de Bijloke zouden
kunnen teruggaan op een zeer oude traditie. Een voorstedelijke kern
van bewoning en tertiaire activiteit is niet onmogelijk. De oude
benaming „portus monialium" zou betrekking hebben op een
gemeenschap van vrouwelijke benedictinessen. Met uitgebreid
kritisch apparaat. Geïllustreerd.
Uitgave en bespreking van de lijst van ontvangsten van de belasting
die in 1498 werd geheven op de seculiere Gentse geestelijkheid ter
gelegenheid van de plechtige aanstelling van Pierre Quicke tot
bisschop van Doornik. De lijst laat tevens toe een sociale analyse te
maken van de geestelijkheid en haar organisatie te Gent.
Geïllustreerd.
Geschiedenis van het Hof van Ryhove in de Onderstraat te Gent en
zijn opeenvolgende bewoners van de 14de tot het begin van de 16de
Middeleeuwen
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, (Koninklijke
Academie van België),
CXLIX, afl. 3-4, Brussel,
1983, p. 374-427.
HMGOG, XLIV, (1990), p.
47-86.
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Middeleeuwen
BOONE M.,
BOONE M.,
BOONE M., DANNEEL
M.en GEIRNAERT N.
erfachtige lieden tot dienaren
van de centrale
Bourgondische staat
Stadsarcheologie,
bouwgeschiedenis en sociale
geschiedenis. Een
slotbeschouwing,
Zu einer integrierten
Sozialgeschichte der
Niederländischen Städte. Das
Beispiel Gent und die
burgundische Staatsbildung
(14.-16. Jahrhundert),
Pieter IV Adornes (1460 - ca.
1496) : een Brugs patriciër in
Gent
eeuw. Geïllustreerd.
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 2, p. 38-42.
Rheinische
Vierteljahrsblätter, 54,
(1990), p. 78-94.
HMGOG, XXXIX, (1985) ,
p. 123-147.
BOONE M.G.R. en
REUSENS B.
Topografische verdeling van
de welvaart te Gent aan het
eind van de 15de eeuw
Spiegel Historiael, 14,
1979, p. 541-545.
BOONS M. DUMON
M.en REUSENS B.
Immobiliënmarkt, fiscaliteit en
sociale ongelijkheid te Gent,
1483-1503.
Standen en Landen
LXXVIII, Kortrijk-Heule,
1981, 285 blz.
Evaluatie van de studiedag rond het bouwhistorisch onderzoek van
particuliere huizen in het stedelijk milieu, ingericht door de
Oostvlaamse Federatie voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en
Industrieel Erfgoed (OFOBIE).
Het conflict tussen de centralisatiepolitiek van de opeenvolgende
Bourgondische hertogen en het Gentse particularisme, laat toe een
sociografie van de stedelijke gemeenschap samen te stellen. Door
nauwgezet prosopografisch onderzoek te combineren met analyses
van de stadsrekeningen kunnen de gedragslijnen van de stedelijke
elite achterhaald worden.
Anselm Adornes viel te Brugge in ongenade na het plotse overlijden
van hertog Karel de Stoute (1477). Zijn zoon Pieter IV Adornes week
vermoedelijk daarom bij zijn huwelijk met Catharina Utenhove uit
naar Gent. Hij werd er van 15 augustus tot 4 november 1487
schepen van gedele. Na het overlijden van zijn echtgenote ondernam
hij een reis naar het Heilig Land en trad nadien in bij de
minderbroeders-observanten. Het artikel rekonstrueert ook het
sociale en ekonomische aanzien van Pieter Adornes in de tijd van de
burgeroorlogen tegen Maximiliaen van Oostenrijk. Ook verschenen
als nummer 265 van Studia Historica Gandensia.
Aan de hand van fiskale dokumentatie en de schepenregisters
bewaard in het Gentse Stadsarchief kan het sociale profiel van de
Gentse bevolking op het einde van de 15de eeuw omlijnd worden.
Tegenover een kleine top van grote belastingbetalers staat een
massa arme lieden die nauwelijks of geen fiskale bijdrage leverden.
De auteur weet de rijke straten te bepalen en konkludeert dat de
verarming naar de buitenwijken toe opvallend is.
Na een algemene politieke en economische schets van de toestand
te Gent op het einde van de 15de en in het begin van de 16de eeuw
volgen een aantal sociale stratificaties welke bezits- en
welvaartsverdelingen te Gent belichten. Een eerste behandelt de
immobiliënmarkt, d.w.z. huistransacties en rentetransacties op
onroerende goederen (1483-1503). Een tweede onderzoekt een
geheel van gegevens in verband met de fiscaliteit in een periode
waarin Gent de harde repressie na de vrede van Tours (1489) en
Cadzand (1492) te verwerken kreeg. In beide gevallen wordt de
benadering heuristisch en methodologisch grondig ontleed en
verantwoord. Daarna worden de stratificaties onderling
gecombineerd en topografisch uitgewerkt. De sociale situatie van
enkele groepen waarover meer gegevens voorhanden zijn wordt nog
eens afzonderlijk benaderd, Uit deze studie blijkt dat de Gentse
bevolking bestond uit een zeer smalle top van vermogenden
enerzijds en een zeer brede groep van paupers (50 %) anderzijds.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
Biografische nota's en
biografieën
Middeleeuwen
Middeleeuwen
BORGHGRAEF-VAN
DER SCHUEREN B.
De Universiteiten in de
Zuidelijke Provincies onder
Willem 1,
BORMANS C.
Lichaamsverzorging en
sanitaire voorzieningen bij de
Gentse bevolking (18501940)
BOROWSKI A
Jan Kachanowski en de
Gouden Eeuw van
Vlaanderen
BOSSAERT H.
Julius Mac Leod en de
vervlaamsing,
BOSSCHAERT H., K.
CASSIMAN en N.
POULAIN,
BOSSUYT I.
Groeten uit 1926. De
kunstscène te Gent anno
1926, Gent, 1991, 247 blz.
De componist Alexander
Utendal (ca. 1543115451581). Een bijdrage tot de
studie van de Nederlandse
polyfonie in de tweede helft
van de zestiende eeuw
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Letteren,
XXXV, (1973), nr. 2),
Brussel, 1973, 22 blz.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 8,
jg. 2, (1984), nr. 4, p. 2-15.
Handelingen van het
Internationaal Colloquium.
Nederlands-Poolse
Kulturele Ontmoetingen,
Gent, 1985, p. 97-103.
Uit het verleden van de
R.U.G. nr. 4, Gent, 1977,
94 blz.
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten in
België. Klasse der Schone
Kunsten), jg. 45, (1983), nr.
De beperkte middengroep tussen basis en top bestaat eveneens uit
een zeer grote groep van personen die juist niet tot de paupers
behoren. De rijkeren zijn in het stadscentrum gevestigd. Voor de
armsten is er plaats in de vrij geïsoleerde buurten aan de
stadsgrenzen. De immobiliënmarkt blijkt daarenboven vrij „immobiel"
te zijn. Gent is duidelijk een centrum dat op het einde van de 15de
eeuw in zijn handels- en/of industriële mogelijkheden afgeremd
wordt. Nadat Gent na de vrede van Cadzand politiek beknot werd is
het ook zijn economische slagkracht verloren. Met tabellen, bijlagen
en kaarten.
De opening van de universiteiten te Gent, Leuven en Luik in 1817
wordt geplaatst in de brede kontekst van het hoger onderwijs in onze
buurlanden. Speciale aandacht wordt besteed aan de moeilijkheden
die men ondervond om de geschikte kandidaten te vinden voor het
bezetten der leerstoelen.
De technische evolutie in de negentiende eeuw welke zorgde voor
innovaties op het vlak van de badinstellingen en sanitair kwamen
oorspronkelijk slechts ten goede aan de burgerij. Na de eerste
wereldoorlog bereikte de evolutie ook langzaam de andere klassen.
Dit blijkt uit het ontstaan van en de toepassing van technische
innovaties in zwemscholen, private badhuizen, openbare badhuizen
(in 1886 werd te Gent de eerste openbare badinstelling geopend aan
de Van Eyck) en de private badkamer. Met uitgebreid kritisch
apparaat. Geïllustreerd.
Onderwijs
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Moderne Tijden
De rol van de bioloog Julius Mac Leod, (1857 - 1919), bij de
vervlaamsing van de Gentse universiteit en de bespreking van diens
Verslag aan de „Commissie belast met het Onderzoek van de
Wenschelijkheid van het Inrichten van een Nederlandsche
Hoogeschool in Vlaamsch België', welke een hoogtepunt betekende
in de strijd voor een Vlaamse universiteit te Gent.
Overzicht van de architectuur, de beeldende en de toegepaste
kunsten in het Gent van 1926. Met catalogus van alle
tentoongestelde stukken en illustraties.
De komponist Utendal was vermoedelijk van Gentse afkomst. Met
woord vooraf, inleiding, bijlagen, bibliografie, indices en illustraties.
Een verkorte versie van de studie verscheen in Spiegel Historiael van
1983.
Universiteit
Kunst, cultuur
Biografische nota's en
biografieën
BOTS M. en L. PAREYN,
BOUCHET F., A.
ERVYNCK en P.
RAVESCHOT,
Bibliografie van de
geschiedenis van het
Belgisch Liberalisme.
Beknopte bio-bibliografie van
liberale prominenten 18301990,
Rijk, maar proper?
Parasitologisch onderzoek
van een put uit de
Schepenhuisstraat,
36, 200 blz.
Liberaal Archief Reeks
Bibliografieën, nr.3), Gent,
1992, 1V + 186 blz.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 3, p. 8-14.
BOUDIN H.R. (red.)
Belgische protestantse
biografieën
PRODOC, Brussel, 1988,
z.p.
BOUDIN H.R.,
(hoofdred.),
Belgisch protestantse
biografieën
PRODOC), 1, (1987-1988).
BOUQUÉ E.
De rijwielhandel te Gent op
het einde van de 19de eeuw
BOUQUÉ E.
Over het ontstaan van de
wielersport in de 19de eeuw,
met bijzondere aandacht voor
de situatie in het Gentse
BOUQUÉ E.
Uit de pioniersjaren van de
wielersport : de Gentse
velodroom (1892-1894)
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl.
10, jg. 3, (1985), nr. 2, p.
42-51.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl.
10, jg. 3, (1985), nr. 2, p.
19.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl.
10, jg. 3 (1985), nr. 2, p.
31-41.
BOURGEOIS I.
Dekoratieve voorwerpen en
binnenhuisversiering in de
Oostvlaamse Zanten, LXIII,
(1988), nr. 2, p. 81-98.
Tweede deel van een algemene bibliografie over het Liberalisme. Het
eerste van de hand van I. DE SCHUYTER, verscheen in 1989 onder
de titel Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme 1830-1987. Een
selectieve bibliografie.
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Uit de aanwezigheid van eieren van Ascaris- en Trichoriswormen in
de sedimenten van een beerput kan afgeleid worden dat de postmiddeleeuwse Gentenaars niet erg hygiënisch leefden. Geïllustreerd.
Zie ook ID., Parasitologisch onderzoek van een beerput te Gent
(O.Vl.), in Archaeologia Mediaevalis, 15, (1992), p. 13-14.
Biografie van de Gentse predikant Hendrik Jeddens (1914-1983),
vervolg op de uitgave van een doopboek van de Belgische
Christelijke Zendingskerk te Gent (1856-1897) en uitgave van een
kerkregister van Gent-Dendermonde (18de eeuw).
Losbladige steekkaarten. Protestantse biografieën van de Gentse
predikanten Karel Blommaert (1884-1967) en Gerard Klaas Geerds
(1916-1986) en van de uit het Gentse afkomstige Martinus Micronius
(ca. 1523-1559). Verder zijn ook lijsten opgenomen van predikanten
van de gereformeerde kerken in België (1894-1978) en van een
huwelijksregister (18741945) en een doopboek van de Belgische
Christelijke Zendingskerk te Gent (1856-1897).
Wanneer in 1885 de luchtbanden worden uitgevonden is de tijd rijp
voor de definitieve doorbraak van de fiets als vervoer- en
ontspanningsmiddel. De Gentse rijwielhandelaars doen weldra
gouden zaken. Ze concentreerden zich rondom de Vlaanderenstraat
en te Ledeberg. Rijk geïllustreerd.
Het artikel peilt naar de opgang van de fiets in het Gentse en naar de
opkomst van de rijwielkoersen. Op de Begijnhoflaan werden reeds in
april 1869 koersen gehouden. Enkele namen die bijzondere
aandacht krijgen : Gustaaf Stragier (1874-1949), Georges Choisy
(1867-1895), de familie Van Gendt. Rijk geïllustreerd.
Op 18 juli 1892 had de openingsmeeting plaats van de eerste
velodroom in Gent. Deze was niet alleen één van de allereerste,
maar ook één van de technisch best gekonstrueerde (architekt
Adrien Ledoux) velodrooms in België. De piste was door de
gebroeders Picha uitgevoerd in „gewapend cement" en was één van
de best gekonstrueerde velodrooms in België. Het bestaan van deze
velodroom tussen de Godshuizen- en Martelaarslaan was echter van
korte duur. De uitbating bleek niet rendabel. Op 1 januari 1895 werd
hij openbaar verkocht. Een tijdlang werd hij nog gebruikt door de
Association Athlétique La Gantoise. Omstreeks 1900 werd hij
afgebroken. Rijk geïllustreerd.
Onderzoek naar de binnenhuisdecoratie te Gent in de 18de eeuw
gebaseerd op de boedelbeschrijvingen of staten van goederen. Met
Moderne Tijden
Biografieën
Biografieën
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Moderne Tijden
Moderne Tijden
BOURGEOIS J.
18de eeuw te Gent. Vloer- en
wandbekleding, gordijnen,
schilderijen, spiegels. Sfeer of
pracht en praal
Bewoning uit de vroege
ijzertijd in Sint-DenijsWestrem
illustraties.
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 11-20.
BOURGEOIS J.
Vondsten bij wegenwerken.
Hofstraat.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 3, p. 20-31.
Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 35, (1986),
speciale uitgave, p. 31.
BOURGEOIS J.
VERMEULEN F.en
KERCKHAERT N.
Sint-Denijs-Westrem : een
sprekend voorbeeld
BOURGEOIS J. en P.
CROMBE
Het project luchtfotografie van
de Universiteit van Gent in de
provincies Oost- en WestVlaanderen,
BOURGONJON P. (red.)
De Koninklijke Maatschappij
en aloude Rederijkerskamer
Mariakring-Marien Theeren in
het Gentse stadsbeeld
BOYDENS H.
Lodewijk Jozef Roelandt.
Nieuwpoort 1786 - Gent 1864
Nieuwpoort, 1987, 48 blz.
BOYENS P.
Gust. De Smet. Kroniek Kunsthistorische analyse
Antwerpen, 1989, 456 blz.
Handelingen LIe Congres
van de Federatie van
Kringen voor
Oudheidkunde en
Geschiedenis van
België .1, Luik, 1992, p. 3839.
Mariakring-Marien Theeren
v.z.w.), Gent, 1988, 120
blz.
Ontdekking van een grote nederzetting met begraafplaats uit de
Romeinse tijd op het voormalige vliegveld van Sint-Denijs-Westrem .
Zie VERMEULEN F. Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987),
p. 19-35.
Archeologen controleerden de wegenwerken die in 1978 in de
Holstraat werden uitgevoerd. De vondsten dateren meestal uit de
14de en 15de eeuw. Geïllustreerd.
Archeologie
Onder de nieuwe gebouwen van Flanders Expo te Sint-DenijsWestrem ligt één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen
uit de Gentse regio. Toen in maart 1986 begonnen werd met de
graaf-werken voor de aanleg van de parkeerruimten van Flanders
Expo, werd door een team van het Seminarie voor Archeologie van
de Rijksuniversiteit Gent gestart met een noodonderzoek. Sporen uit
drie grote perioden werden gevonden : de vroege ijzertijd (ca. 750ca. 450), nl. een agrarische nederzetting met groot tweeschepig
woonhuis ; de Romeinse periode (midden 1ste - midden 3de eeuw),
nl. een begraafplaats ; de middeleeuwen, nl. een middeleeuwse
boerderij met houten woonhuis. Geïllustreerd.
Samenvatting over luchtfotografische prospectie met een bestand
van ca. 35.000 opnames. Waarnemingen voor sites en sporen uit
verschillende periodes, onder meer op het grondgebied van
GrootGent.
Archeologie
De religieuze kring werd gesticht op 8 december 1858 en omvat
thans rekreatief-kulturele afdelingen, een zangkoor, een
poppentheater en een toneelgroep. De toneelgroep erfde de naam
van de 15de-eeuwse rederijkerskamer "Marien Theeren".
Geïllustreerd.
Roelandt werd in 1819 tot Gents stadsarchitect aangesteld. In die
hoedanigheid creëerde hij een aantal grote gebouwen in
neoklassieke stijl. De bekendste zijn de Aula van de universiteit
(1819), het Justitiepaleis (1836) en de Opera (1837). Geïllustreerd.
Zie ook VANDER STRAETEN M. e.a., Louis Roelandt. Een bekend
Gents bouwmeester. Nieuwpoort 1786 - Gent 1864 in G.O.V. Heraut,
21, (1986), nr. 6, 20 blz.
Biografische kroniek en bekommentarieerd overzicht van het werk
van de kunstenaar De Smet (Gent, 1877-Deurle, 1943). Rijkelijk
geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Archeologie
Archeologische kronieken
Biografieën
Biografieën
BRAECKMANDEVOLDER A.,
De oprichting van het
koninkrijk België
weerspiegeld in „Den
Vaderlander"
Het Gentse blad „Den
Vaderlander" en de strijd om
de uitvoering der XXIV
artikelen,
Les fondateurs du Synode
HMGOG, XXIV, (1970),
129-152.
Deze krant nam een pro-revolutie, katholiek en republikeins
standpunt in.
Pers
HMGOG, XXVI, (1972), p.
117-129.
Pers
BRAEKMAN E.M.
Les traductions néerlandaises
de l’ „Institution" de Calvin
(16e-17e siècles)
De Leiegouw, XXVIII,
(1986), afl. 3-4, p. 193-201.
De houding van Den Vaderlander tegenover het Verdrag van de
XXIV artikelen (15 november 1831). Het blad had een antiNederlandse houding en kantte zich tegen elke afstand van
grondgebied aan Nederland.
Op 22 en 23 april 1839 werd te Brussel de Bond der Protestants
Evangelische Kerken van het koninkrijk België gesticht door
afgevaardigden van de lokale protestantse kerkraden. Gent was op
de stichtingsbijeenkomst vertegenwoordigd door predikant Albert
Goedkoop en door de kerkraadsekretaris Gerard Jan Westendorp.
Het bestuursorgaan van de Bond werd de Synode genoemd.
Geïllustreerd.
In 1559 verscheen in een definitieve versie Christianae religionis
institutio van Calvijn. In het artikel worden de verschillende
Nederlandse vertalingen beschreven. De oudste vertaling werd in
1560 te Emden en te Dordrecht uitgegeven. Ze was van de hand van
de Gentenaar Jan Dierkins.
BRAEKMAN W.
Betekenis en datering van de
volksprent Den Ghendtschen
Ommeganck,
Pachthof en bezittingen van
de St.-Baafsabdij te SintLievens-Houtem tot 1642
Volkskunde, LXXV, (1974),
p. 1-14.
BRAEKMAN W. L.
Anonieme „Lamentatie van
Gent". Een onbekende
rederijkers ballade van rond
1567.
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica
„De Fonteine" te Gent.
Jaarboek 19781979, dl. 1,
29 (tweede reeks nr. 21), p.
171-184.
BRAEKMAN W.L.
Bedevaartlepels, -vaantjes en
"tacken" van Sint-Lieven,
Oostvlaamse Zanten, LXVI,
(1991), nr. 1, p. 11-20.
BRAEKMAN W.L.
Belezers, waarzeggers en
heksen te Gent in de
zestiende en zeventiende
Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 1, p. 3-12.
BRAEKMAN DEVOLDER A.,
BRAEKMAN E.M.
BRAEKMAN W.
Bulletin de la Société
d'Histoire du
Protestantisme beige,
(1989), nr. 103, p. 1-80
Handelingen. Zottegems
Genootschap voor
Geschiedenis, III, (1987), p.
213-227.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Folklore
In 976 verwierf de Gentse Sint-Baafsabdij een domein te SintLievens-Houtem. Nadere gegevens omtrent de omvang, de
samenstelling, de pachters, enz. zijn slechts vanaf 1365 bekend. Aan
de hand van de bewaard gebleven pachtcontracten (1365-1595) en
een kaartenboek (1642) schetst de auteur de domeingeschiedenis.
Met kaarten.
In de periode 1576-1584 hadden Hembyze en Ryhove te Gent een
Calvinistische theocratische republiek gevestigd. Toen Hembyze op
29 augustus 1579 moest uitwijken naar Duitsland schreef een
anonieme rederijker een ballade in de vorm van een vaarwel aan de
dictator. De auteur van dit Beclach van jan van Imbiese was een
overtuigd katholiek en een vurig voorstander van de trouw aan
Spanje. Het gedicht is bijzonder interessant als historische bron o.m.
door de opsomming van alle personaliteiten die ten tijde van het
bewind van Hembyze een tol speelden met heel wat allusies op
gebeurtenissen en feiten. Uitvoerige bespreking met kritisch
apparaat.
Naar aanleiding van de jaarlijkse Gentse bedevaarten naar SintLievens-Houtem werden allerlei pelgrimstekens in omloop gebracht.
Geïllustreerd.
Uittreksels uit de Gentse "crime"-boeken betreffende toverij en
hekserij.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Moderne tijden
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Moderne Tijden
BRAEKMAN W.L.
eeuw
Een onbekend Gents
handschrift met
rederijkersteksten
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica
„De Fonteine" te Gent.
Jaarboek, 1976-1977, dl. I,
XXVII tweede reeks nr. 19,
Gent, 1978, p. 61-95.
BRAEKMAN W.L.
Hier heb ik weer wat nieuws
in d'hand. Marktliederen,
rolzangers en volkse poëzie
van weleer,
Stichting Mens en Kultuur,
Gent, 1990, 639 blz.
BRAEKMAN W.L.
Joos Balbiaen, dokter,
alchemist en legerkapitein
tijdens de Gentse
calvinistische republiek
(1576-84)
HMGOG, XL, (1986), p. 8595.
BRAEKMAN W.L.
Lied op de brand in een
Gentse
speldenwerkstersschool in
1688
Volkskunde in Vlaanderen.
Huldeboek Renaat van der
Linden, Brussel, (1984).
BRAEKMAN W.L.
Onbekende volksprenten, en
een evenmin bekende
Gentse drukkerprentenhandelaar
Volkskunde, jg. 83, nr. 1, p.
1-8.
BRAEKMAN W.L.
Zonderlinge
luchtverschijnselen boven het
zestiende-eeuwse Gent in
pamfletten van die tijd
Het Gentse blad ,.Den
Vaderlander" in oppositie
tegen Willem I,
Het Augustijnenklooster te
Gent
HMGOG. XLII, (1988), p.
139-151.
BRAEKMAN-DEVOLDER
A.
BRAEM P.
In de verzamelbundel Hs. 1682 van de Gentse
Universiteitsbibliotheek vindt men enkele handschriften met
refreinen, rijmspreuken en dichten uit de zestiende eeuw alsook een
tekst van een kluchtspel dat in het standaardwerk van W.H.M
Hummelen, Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca 1620
niet vermeld wordt. Het kluchtspel brengt gegevens aan het licht over
de Gentse ommegang. Uitgave van de teksten.
Marktzangers vervulden eeuwenlang de rol van informant, opvoeder
en entertainer. Tijdens hun optredens verkochten ze liedblaadjes.
Deze vormen nu een belangrijke bron voor de studie van de
volkskultuur. In het boek worden diverse liederen van de 16de tot de
19de eeuw uitgegeven en becommentarieerd. Met inventaris van
marktliederen bewaard in de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, alfabetisch geordende beginregels van de
besproken liederen, plaats-, persoons- en zaaknaamindex, Franse,
Duitse, Engelse samenvattingen en illustraties.
Op basis van een tot op heden onopgemerkt handschrift uit de British
Library te Londen werden nieuwe gegevens samengebracht over
Balbiaen (Aalst, 1543 - Gouda, 1616), meester in de medicijnen en
legerkapitein. In deze laatste hoedanigheid was hij één van de
hoofdrolspelers in Gent tijdens de kalvinistische republiek. Het
besproken handschrift bevat ook heel wat alchemistische teksten van
zijn hand.
Op 20 maart 1688 brandde de speldenwerkstersschool in het
Prinsenhof uit. Negentien personen kwamen om het leven. Deze
gebeurtenis werd bezongen in een marktzangerslied, geïllustreerd
door een blijkbaar oudere houtsnede. Geïllustreerd. Met voetnoten.
In voornoemd boek door W.P. DEZUTTER en R. VAN DE WALLE
(ed.),
Twee prenten met als titel „De Italiaensche Poetse-makers", een
onderwerp dat op geen enkele andere Nederlandse kinderprent
afgebeeld wordt. Ze werden gedrukt door een Gentse drukker in de
eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk bij M. Hombrecht uit de
Barrestraat te Gent.
Over natuurverschijnselen die zich te Gent voordeden op 9 februari
en 4 augustus 1579 en op 15 en 28 augustus 1586 en de
voorspellende en moraliserende dimensie ervan voor de tijdgenoten.
Met illustraties.
HMGOG, XXIII, (1969), 6378.
Gent, 1976, 52 blz.
Kunst en Kultuur
Kunst, kultuur
Biografieën
Heemkunde
Heemkunde
Moderne Tijden
Pers
Brochure over de geschiedenis van het Augustijnenklooster en de
Augustijnengemeenschap te Gent. De gemeenschap die te Gent
werd opgericht door Gerem Borluut ontving een stichtingsoorkonde in
1296. In dat jaar werd een abdijvleugel opgericht. In 1409 werden de
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
drie andere vleugels gebouwd. De kerk die in 1566 was vernield
werd veertig jaar later opnieuw opgebouwd. Het klooster werd in
1621-1722 herbouwd. In 1735 werd het college (gebouw van de
huidige Akademie) opgetrokken. In 1796 werden de Augustijnen uit
hun klooster verdreven. In 1812 werd de Zwaerdstraat (de
Academiestraat) getrokken. De Kerk werd door een brand vernield in
1838 en heropend in 1841. Geïllustreerd. Bibliografie.
BRAL G.
De premonstratenzerabdij te
Drongen in de XVIIe en
XVIIIe eeuw. Kunsthistorische
studie
D'oude Kapel
RUG, 1976.
BRAL G.
Huizencomplex Bressers.
Een 17de- en 19de-eeuws
herenhuis
BRAL G. en G. DESEYN
Bedreigd. Pres. Fr.
Rooseveltplein, 83,
burgershuis.
BRAL G. en LINTERS A.
IJzer in Gent.
BRAL G. en SCHUDEL
W.
Restauratie
muurschilderingen : ontwerp
BRAL G.J
Bedreigd. Sint-Antoniuskaai,
een vroeg-neogotische
huiskapel.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 1, p. 10-16.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 2, p. 27-28.
WIARUG - werkschrift 1
Architektuur van een
Industriële Periode. Parijs.
en Gent, (Gent, 1977).
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 2, p. 8-13.
Stadsarcheologie, jg. 3,
(1980), nr. 1, p. 29-30,
geïllustreerd.
BRAL G.J
Drongenhof.
Bouwgeschiedenis archivalisch onderzoek.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 2-11,
geïllustreerd.
BRAL G.
s.d., s.l.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Brochure met een bondige voorgeschiedenis, bouwgeschiedenis en
architektonische beschrijving van de neogotische Sint-Pieterskapel
(architekt baron Jean-Baptiste Bethune, 1855-1856) gelegen aan de
Sint-Kwintensberg 84 te Gent. Hedendaags is er de V.Z.W. Centrum
voor Dans en Beweging gevestigd. Een gelijkaardig artikel verscheen
in Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 38-41.
Bespreking en beschrijving van huizencomplex Bressers in de
Peperstraat. Geïllustreerd.
Gebouwen, stadsbeeld
Bespreking van het geboortehuis van dichter Charles Van Lerberghe
(° 21 oktober 1861). Met sloping bedreigd.
Gebouwen, stadsbeeld
Bondige bespreking van de 19de-eeuwse staalarchitektuur in Gent
Industriële Archeologie
Bespreking van de olieverfschildering (ontwerp Adriaan Bressers) in
het huis Peperstraat nr. 14 te Gent (kort na 1896), en van de afname
en restauratie van deze schildering. Met bijlage. Geïllustreerd.
Kunst en Cultuur
Bespreking van het interieur van de vroeg-neogotische kapel die in
1848 werd opgericht als tuinkapel in de tuin van het SintAntoniuskompleks door kanunnik Helias d'Huddeghem. Volgens de
auteur is de kapel een goed voorbeeld van de stukadoorsneogotiek
of experimentele neogotiek, aanloop tot de akademisch-ideologische
of klassieke neogotiek, ontwikkeld in de tweede helft van de 19de
eeuw
Het Drongenhof bestaat uit een kompleks van gebouwen aan de
Lange Steenstraat in de wijk Het Patershol. Vanaf 1327 deed het
dienst als refugiehuis voor de Norbertijnerabdij van Drongen. Het
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen, stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
BRAL G.J
Kunsthistorische begeleiding
bij restauratieprojecten van
historische interieurdecoratie:
een noodzaak
„Het Wrak" - Predikherenlei 3
- Gent. Bedenkingen rond
een gevelbepleistering
Vlaanderen, 38, (1989), nr.
4. p. 10-18.
Charles Marcellis - Louis
Roelandt. Een Belgische
bijdrage tot de ontwikkeling
van de ijzerarchitectuur
Dominicanenklooster te Gent.
Belangrijke archeologische
vondst
Het Pand. Acht eeuwen
geschiedenis van het oud
dominicanenklooster te Gent,
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 1,
(1983), nr. 3, p. 28-39.
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 2, p. 37-39.
BRANTEGEM C.
100 jaar Sint-Eligiuskerk. Wel
en wee van onze parochie
van 1844 tot 1984
s.l., 1984, 102 blz.
BRAUMAN A. en
BUYSSENS B.
Voyage au pays des Maisons
du Peuple
BRAUNS M.
Hans Melen
BRAUSCH P.
Turnkring Ganda: een
militante Vlaamse
sportvereniging tijdens het
Interbellum
Verleden van huize Sint-Jan
de Deo Gent, Gent, 1974.
Maisons du Peuple.
Architecture pour le peuple,
Brussel, 1984.
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, IX, (1989),
p. 65-96.
Wetenschappelijke
Tijdingen, XLIX, (1990), nr.
2, p. 65-83.
BRAL G.J.
BRAL G.J.
BRAL G.J.
BRAL G.J. (red.)
BREBELS J.,
BREMER J.T.
Een grafsteen uit Gent op de
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 3, p. 22-31.
Tielt, 1991, 144 blz.
Gestencild,
Het Brugs Ommeland, jg.
artikel geeft een overzicht van de verbouwingen en lotgevallen die
het refugiehuis onderging. De kapel, enkele huizen en fragmenten
zijn bewaard gebleven
Als voorbeeld wordt de restauratie van het Gentse
dominikanenklooster (Onderbergen) besproken. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Bij de restauratie van de gevelbepleistering van dit huis (ca. 1794),
dat, gezien de staat waarin de gevel zich bevond, „het wrak" werd
genoemd, kon de helft van het totaal aan pleisterwerk behouden
blijven. Op deze gevelbepleistering, op de gevelbeschildering, op
retouche en reconstructie wordt uitvoerig ingegaan.
De tekst wil een proeve tot benadering zijn van Louis Roelandt en
Charles Marcellis en omvat een situering van de Gentse architect
Louis Roelandt (1786-1864) alsook een benadering van de
gietijzeren torenspits van het Belfort (1851). Rijk geïllustreerd
Ontdekking van diverse fragmenten gebrandschilderd glas met
figuratieve voorstellingen. Deze fragmenten dateren van vóór 1566
maar kunnen teruglopen tot het begin van de 13de eeuw.
Bevat hoofdstukken over de geschiedenis van de dominicanenorde
in het algemeen en speciaal van de Gentse kloosterstichting door W.
SIMONS (11-36 en 37-60), over de bouwgeschiedenis van het
Gentse klooster door G. J. BRAL (61-96), over de lotgevallen van het
gebouw sinds de Franse revolutie door J. CAUDRON (97-116) en
over de restauratie door J. BOCKSTAELE (127-138). Geillustreerd.
Historiek van de Sint-Eligiusparochie te Gentbrugge, die in 1844
ontstond als afsplitsing van de algemenere Simon- en
Judasparochie. Initiatiefnemer pastoor Henricus Bouckaert wenste
met deze stich-ting de afgelegen Arsenaalwijk een eigen kerk te
bezorgen. Geïl-lustreerd.
Met o.a. op p. 33-61 beschrijving van de gebouwen Vooruit en Bond
Moyson te Gent.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hans Melen - pseudoniem voor Frank van Doorne (Deinze, 1914Gent, 1988) - schreef poëzie en essayistisch proza. Geïllustreerd.
Biografieën
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, kultuur
Geschiedenis van de kloostergebouwen en hun bewoners. We
vernemen tal van wetenswaardigheden over de Fraters DerdeOrdelingen (1456-1584), de Kartuizers (1584-1783), Lieven Bauwens
(1798-1814), het Verdrag van Gent (1814) en de Broeders Sint-Jan
de Deo.
De auteur vraagt aandacht voor de vondst te Andijk (Noord-Holland)
Abdijen, kloosters en
begijnhoven
Archeologie
bodem van de Zuiderzee.
17, 1977, p. 305-310.
BREUGELMANS J. DE
KERPEL M.en
MERCKAERT C.
Inleiding tot de geschiedenis
van het kloosterwezen in de
Nederlanden. A.II.1.b, De
orde van Prémontré. Deel 1:
Bibliografie
Archief- en
Bibliotheekwezen in België.
Extranummer 30, Brussel,
1987, VIII -1250 blz.
BRIELS J.G.C.A.
Zuidnederlandse
boekdrukkers en
boekverkopers in de
Republiek der Verenigde
Nederlanden omstreeks
1570-1630. Een bijdrage tot
de kennis van de
geschiedenis van het boek.
De beperkte persoonlijke
dienstplicht van 1909 en de
algemene dienstplicht van
1913 : de reaktie in de
Gentse pers
De blaaspijp als
ontspanningsinstrument.
Bibliotheca Bibliographica
Neerlandica, VI),
Nieuwkoop, 1974, 649 blz.
BROECKHOVE M.
Een Bedeschrift Anno 1785.
De Gentse groentevrouwen
aan de Abt van de SintPietersabdij nevens Gent.
Oostvlaamse Zanten, L,
(1975), p. 25-40.
Gewijzigde overdruk
BROECKHOVE M.
Zeven eeuwen stukwerkers
Stukwerkers havenbedrijf,
Gent, 1985, 244 blz.
BRION N.
BROECKHOVE M.
in 1931 van een grafzerk, afkomstig van de Gentse Sint-Pieterskerk.
De inscriptie toont aan dat deze grafzerk afkomstig was van het
familiegraf De Valcken(e)are, „kasseimeesters" te Gent (ca. 1632).
De grafzerk werd wellicht gebruikt voor de versteviging van de
WestFriese zeedijk die omstreeks 1731 door de paalvorm werd
ondermijnd.
De bibliografie omvat de jaren 1950-1986 en vult het Monasticon
Praemonstratense van N. BACKMUND (3 dln., 1949-1956) aan. In
een eerste deel werden de boeken en artikelen opgenomen die de
orde van Prémontré in het algemeen betreffen, een tweede deel is
gewijd aan de orde in de Nederlanden. Het derde en omvangrijkste
deel behandelt de afzonderlijke abdijen en kloosters. Hierbij werd
onder meer de bibliografie in verband met de abdij van Drongen
opgenomen (p. 162-165).
Een algemeen werk, waarin gegevens over Gentse drukkers
RUG, 1971.
Oostvlaamse Zanten, 51,
(1976), p. 42-71.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Boekdrukkunst,
bibliotheken
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Van dit artikel, waarin men o.a. meer verneemt over Gentse
vogelpikpijpblaas- en balpijpblaasmaatschappijen, verscheen een
gewijzigde overdruk in de reeks Uit het Seminarie voor Volkskunde
van de Gentse Rijksuniversiteit, dl. XIV. Geïllustreerd.
Publikatie en bespreking van een folkloristisch bedeschrift in
dichtvorm uit 1785. Een eerste variante bevindt zich in de bibliotheek
van de Rijksuniversiteit te Gent, een tweede op het Gentse
Stadsarchief in de nota's van A. Van Werveke nr. 1214 I.
Geïllustreerd
Tot voor de 19de eeuw waren overal in de stad op de kaaien korpsen van Aerbeyders aktief. Ze laadden en losten de goederen van de
schepen. Elk korps had een eigen werkterrein en mocht slechts
welbepaalde goederen verhandelen. Daarnaast waren er zeker vanaf
de 14de eeuw stukwerkers. Ze laadden en losten koopwaren voor de
Generaliteit van Kooplieden en vanaf 1729 voor de Kamer van
Koophandel. Met de Franse bezetting kwamen de stukwerkers onder
de bevoegdheid van het stadsbestuur. Sinds de eerste helft van de
19de eeuw waren ze samen met de andere
transportarbeiderskorpsen vooral werkzaam aan het kanaal Gent-
Volkskunde
Folklore
Algemeen
BROGET G.
BROGET G.
BROGET G.,
Over d'Hane-Steenhuyse,
Lodewijk XVIII en
Chateaubriand
Toen wegenwerken op de
Poel en Sint-Michielsplein
een stuk ver verleden
blootlegden,
Het Schokkebroersvestje
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 5, p. 238-259.
Terneuzen en de bijhorende haveninstallaties. Rond 1860
verdwenen de arbeidskorpsen, alleen de stukwerkers konden zich
handhaven als vrije en onafhankelijke groepering. Het boek, dat deze
geschiedenis in het breed beschrijft, bevat nog een ten geleide van
schepen F. VERHEEKE, bijlagen en een samenvatting in vier talen.
Rijkelijk geïllustreerd.
Met illustraties.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 258-275.
Bij rioleringswerken op de Poel stuitte men in 1988 op restanten van
de Torrepoort en van het vroeger kerkhof onder het SintMichielsplein. Geillustreerd.
Archeologie
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 4, p. 198-215.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 2, p. 58-75.
Uitvoerige bespreking van de Sint-Michielsvest en het
Schokkebroersvestje aan de Poel. Geillustreerd.
Bespreking van het tot stand komen van de zogenaamde "Louis de
Gand". Het betreft een gouden 20-francstuk van Lodewijk XVIII met
jaartal 1815, gemunt in Londen tijdens het verblijf van de Franse
koning te Gent. Met gegevens over de financiële situatie van
Lodewijk in die periode en over de in omloop zijnde geldspeciën onder meer Engelse - te Gent. Geïllustreerd.
Ten gevolge van de oorlog, die begon op 20 december 1780, viel de
visserij in Vlaardingen en Maassluis stil. De schippers trachtten hun
boten opnieuw in de vaart te brengen door het kopen van het
poorterschap en het verwerven van zeebrieven in de
Zuidnederlandse steden, vooral dan in Gent. Hierdoor kon onder
Oostenrijkse - en dus neutrale - vlag gevaren worden. Geïllustreerd.
Uitgebreide historiek over de geschiedenis van de jezuïeten te Gent.
Deze orde vestigde zich te Gent in 1585 in het huis de Zeelander in
de Korte Dagsteeg in de onmiddellijke nabijheid van de Weverskapel
die voor hen werd ingericht. In 1591 namen de jezuïeten hun intrek in
het Hof van der Vere in de Volderstraat, de woning van jonker Jan
van Hembyze die in 1584 was terechtgesteld. Nog in 1591 werd er
op aandringen van de Gentse stadsmagistraat een college geopend.
De plechtige inauguratie had plaats in 1Van 1606 tot 1619 werd
gewerkt aan de bouw van een jezuïetenkerk. Korte tijd nadat het
kerkgebouw voltooid was begonnen de paters met de oprichting van
een nieuw klooster en omstreeks 1648 met nieuwe schoolgebouwen
(1648-1664). Verder wordt de opvoeding in het college, alsook het
apostolaat van de jezuïeten te Gent behandeld. Een afzonlijk
hoofdstuk wordt gewijd aan de strijd tegen het jansenisme en het
verval van de Sociëteit van Jezus in de Zuidelijke Nederlanden, tot
haar opheffing door paus Clemens XIV in 1Alhoewel er te Gent
opnieuw een residentie was vanaf 1823 had het eigenlijk herstel van
de Sociëteit van Jezus eerst plaats vanaf 1Er wordt uitvoerig
ingegaan op de residentie van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
BROGET G.,
Over de "Luis de Gand" en
andere Gentse muntperikelen
in 1815
BROUWER A. en
VELLEKOOP I.
De mazen van het net.
Vlaardingse en Maassluisse
schepen onder Oostenrijkse
vlag tijdens de Vierde
Engelse Oorlog
Historisch Jaarboek
Vlaardingen, 13, (1989), p.
81-92.
BROUWERS L
De jezuïeten te Gent, 15851773,: 1823-heden
Gent, 1980, 255 blz.,
geïllustreerd.
Moderne Tijden
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
BRUWIER M. en M. VAN
AUDENHOVE
De leningen aan gemeenten
tussen 1830 en 1860, vóór de
oprichting van het
Gemeentekrediet,
Administratieve kroniek van
de gemeente SintAmandsberg. Eerste deel:
1872-1885
Administratieve kroniek van
de gemeente
SintAmandsberg. Tweede
deel: 1886-1910
Administratieve kroniek van
de gemeente SintAmandsberg. Vijfde en
Laatste Deel 1960 - 1976
Bergenkruis te Destelbergen
Driemaandelijks Tijdschrift
Gemeentekrediet, 44,
(1990), nr. 173, p. 11-38.
BRUYNEEL F.
De armenzorg en het hospice
te Sint-Amandsberg
BRUYNEEL F.
De armenzorg en het hospice
te Sint-Amandsberg. Deel 2,
BRUYNEEL F.
Gemeente Sint-Amandsberg.
Commissie van Openbare
Onderstand. (Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn - Wet
van 8.7.1976)
Sint-Amandsberg 1872-1976.
Leden van de Gemeenteraad
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXV, (1988), p.
56-78.
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXVI, (1989), p.
111-130
De Oost-Oudburg.
jaarboek, XXII (1985), p.
88-98.
BRUYNEEL F.
BRUYNEEL F.
BRUYNEEL F.
BRUYNEEL F.
BRUYNEEL F.
BRUYNEEL G.
Het Meershof op de
Achterdries
(Posteernestraat), oorspronkelijk een refugium van de
Bernardinessenabdij van Oost-Eeklo en op het Sint-Barbaracollege
in de Savaanstraat (1833). De geschiedenis van dit college wordt tot
in detail belicht. Het boek sluit met de nederzetting van jezuïeten in
de Blaisantvest nr. 97 en het werk „Apostolatus Maris" te Gent. Met
kritisch apparaat, bijlagen (bisschoppen van Gent, jezuïetenoversten
te Gent) en bibliografie
Geillustreerd.
Hedendaagse Tijd
Jaarboek van de
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg, XIV, 1977,
p. 67-87.
Jaarboek van de
Heemkundige Kring De
Oost Oudburg, XV, 1978, p.
65-89.
De Oost-Oudburg,
Jaarboek XVIII, (1981), p.
52-73.
Overzicht van de belangrijkste administratieve aspecten in deze
gemeente, die door de wet van 21 mei 1872 van Oostakker werd
afgescheiden. Geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd
Overzicht van de belangrijkste administratieve aspekten van 1886 tot
1910.
Heemkunde en Folklore
Kroniek over de belangrijkste administratieve gebeurtenissen en
beslissingen in de gemeente vanaf 1960 tot de fusie in 1976.
Geïllustreerd.
Heemkunde
De Oost-Oudburg,
Jaarboek, XXIII, (1986), p.
127-146.
Men heeft lang gedacht dat er een verband zou bestaan hebben
tussen de bedevaartplaats 'Bergenkruis' in de hovingen van het
kasteel Succa te Destelbergen en de Sint-Lievensbedevaart,
bedevaart die ging van de Sint-Baafsabdij (Gent) naar Sint-LievensHoutem en terug. Een stand van zaken ; met kronologische opgave
van gebeurtenissen. Geïllustreerd.
Met illustraties.
Heemkunde, volkskunde
Behandelt de periode 1944-1977. Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Alfabetische lijst van de leden met vermelding van de periode als
raadslid en in een aantal gevallen datum van geboorte en van
overlijden.
Heemkunde, volkskunde
Alfabetische lijst met geboortedatum, periode als raadslid en
eventueel datum van overlijden.
Heemkunde, volkskunde
Betreft het Hof Bruyneel in Gentbrugge. Met illustraties.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXII, (1985), p.
73-87.
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
Hedendaagse Tijd
BRUYNEEL G.
In de nieuwe wandelinge
BRYS M. en DEPREZ A.
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. De Noordstar 18401842. De Vlaemsche
Rederijker 1844-1856
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Belgisch Museum
1837-1846. Vaderlandsch
Museum 1855-1863
Gebuurtefeest op de Muide
rond 1930,
Het strijdbare leven van J.D.
Domela Nieuwenhuis
Nyegaard. Vlaming door
keuze
BRYS M., CARLIER M.
en VANACKER H.
BRYSSE A.
BUNING L.
BUNING L.,
nr. 1, p. 5-11.
Land van Rode,
Gentbrugge, nr. 36, dec.
1981, 4 blz.
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1985, 155 blz.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 308-314.
Buitenpost, 1976, 216 blz.
Wetenschappelijke
Tijdingen, XXXII, (1973),
kol. 193-216.
Mediaevalia Lovaniensia.
Series I. Studia nr. 10,
Leuven, 1983, p. 661-670.
BUNTINX J.
De luitenant-civil van de
indaginghe van Gent, in Liber
Amicorum Achiel De Vos
Evergem, 1989, p. 61-66.
BUNTINX J.
Filips Benthuys en zijn straat
Heemkundig Nieuws, jg.
10, nr. 5, (1982), 3 blz.
BUNTINX J.
Het archief van de spinessen
HMGOG, XL, (1986), p.
Heemkunde
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1985, 168 blz
De vooravond en het begin
van het radicale activisme te
Gent,
De invoering van de
Gregoriaanse kalender te
Gent in LIEVENS R. E. VAN
MINGROOT en W.
VERBEKE, (red.), Pascua
Mediaevalia. Studies voor
prof. dr. J.M. De Smet,
BUNTINX J.
Bijdrage over herbergen en uitgaansgelegenheden te Gentbrugge.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Geïllustreerd.
Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955) was een
belangrijk gangmaker van het Vlaamse activisme gedurende de
eerste wereldoorlog. In dit boek wordt ook aandacht besteed aan de
Gentse periode van deze figuur die vanaf 1903 verbonden was aan
de kerk van de Evangelisch-Hervormde Gemeenschap aan de
Brabantdam.
Waarin vooral de rol belicht wordt van de protestantse predikant jan
Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955), die in 1914 de
leiding nam van de aktivistische groep „Jong Vlaanderen".
Paus Gregorius XIII verving met de bulle Inter Gravissimas (1582) de
Juliaanse door de Gregoriaanse kalender. Hierbij moesten tien
dagen overgeslagen worden. In de Nederlanden werd deze regeling
bij plakkaat van 10 december 1582 ingevoerd. Men zou de overstap
van 14 naar 25 december maken. In Gent werd het voorschrift
verschillend opgevolgd. In de Raad van Vlaanderen gebeurde de
overstap van 16 naar 27 december 1582 de stedelijke administratie
van 18 naar 29 december en aan het leenhof van de kasselrij van de
Oudburg van 20 naar 31 december. Het artikel verscheen ook als nr.
156 in de reeks Historica Lovaniensia.
Op 14 februari 1541 stelde keizer Karel V het luitenant-civilschap in.
Een nieuwe vorstelijke ambtenaar diende als rechter op te treden in
burgerlijke geschillen tussen Gentenaars en inwoners van 66
plattelandslokaliteiten.
Bij de wijziging van de straatnamen in 1981 veranderde te
SintAmandsberg de De Somerstraat in de Filips Benthuysstraat.
Deze was een befaamde landmeter en tevens onderwijzer. Dit is een
gelegenheid voor de auteur een onderzoek te wijden aan enkele
leden van de familie Benthuys uit Oostakker - Sint Amandsberg.
Geïllustreerd.
De gemeenschap van de spinessen werd in 1678 door Joanna
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Hedendaagse Tijd
Vlaamse beweging
Moderne Tijden
Moderne Tijden
Heemkunde
Inventarissen,
te Gent
101-109.
BUNTINX J.
Manifest van Louis
Errembault, president van de
Raad van Vlaanderen, aan de
Staten van Vlaanderen (2630 augustus 1669).
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
geschiedenis, CL,
(Koninklijke Academie van
België), Brussel, 1964, p.
437-452. (Uittreksel uit de )
BUNTINX J.,
Inventaris van het Archief der
abdij van Drongen.
BUNTINX J.,
Inventaris van het Archief van
de Raad van Vlaanderen.
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur en Ministerie van
Nationale Opvoeding en
Franse Cultuur. Algemeen
Rijksarchief in de
Provinciën. Rijksarchief te
Gent). Brussel, 1971.
Offset.
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur en Ministerie valt
Nationale Opvoeding en
Franse Cultuur. Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief
in de Provinciën.
Rijksarchief te Gent). DI.
Scheerens te Gent gesticht. De zusters, die de lekestatus behielden,
leefden van de opbrengst van het spinnen. Hun spinhuis stond aan
de Reep. In 1699 namen de kapucinessen het gebouw over en de
spinessen verhuisden naar de Oude Beestenmarkt. De
kommunauteit werd onder de Franse republiek opgeheven en in
1798 uit het spinhuis verdreven. Vier jaar later was de gemeenschap
reeds heropgericht. Van 1935 af namen de zusters een kloosterregel
aan en stelden zich onder bescherming van de H. Jozef (Jozefienen).
Thans is het moederklooster aan de Kortrijksepoortstraat gelegen en
wordt aan ziekenverpleging gedaan in de Algemene Kliniek H.
Familie, beter bekend als „de Briel". Het archief werd ontdekt bij
verbouwingswerken in deze kliniek.
Louis Errembault (° Doornik, 1625), behoorde tot een adellijke familie
uit het Doornikse. Reeds op 26-jarige leeftijd wordt hij raadsheer in
de Grote Raad. Op 7 maart 1668 wordt hij benoemd tot president van
de Raad van Vlaanderen. Wanneer hij tevens „commissaris intendant
generaal" van de provincie Vlaanderen wordt, komt hij in botsing met
de Staten van Vlaanderen. Doch ook in zijn eigen Raad van
Vlaanderen kwam het tot hevig oplopende ruzies met collega's en
ook met de Geheime Raad. Het „manifest van 1669" is een fase in
het aanslepend konflikt tussen Errembault en de Staten van
Vlaanderen. Ook nadien zou Errembault het nog vaak zeer gortig
maken. Een van de zwaarste klachten tegen Errembault betrof zijn
funktie van „garde des chartes", nl. van bewaarder van de vorstelijke
oorkonden, die zich in het Spanjaard-kasteel te Gent bevonden. De
charters verkeerden in de grootste wanorde, verscheidene waren
verdwenen en Errembault schrok er niet voor terug valse charters te
fabriceren voor de Gentse familie Damman. Met kritisch apparaat en
uitgave van het manifest van 2630 augustus 1669.
In de inleiding geeft de auteur een kort overzicht van de geschiedenis
van de Premonstratenzerabdij (1138-1797) en haar archief.
Achteraan vindt men een lijst van regesten (het oudste charter
dateert van 1228, het jongste van 1793), concordantietafels en
indices.
bibliografieën,
regentenlijsten
Met dit zesde deel is de reeks inventarissen van het archief van de
Raad van Vlaanderen, het hoogste gerechtshof in het graafschap,
voltooid. De reeks zal worden afgerond met een deel indices. Uit
deze inventarissen blijkt eens te meer hoe belangrijk het archief van
de Raad is voor de studie van de stadsgeschiedenis, de
ekonomische geschiedenis, enz. In deel VI vindt men
achtereenvolgens de ontledingen van de processen in beroep bij de
Raad van Vlaanderen tegen vonnissen van de ,.mindere wetten", van
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
Moderne tijden
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
VI, Brussel, 1973.
BUNTINX J.,
Post-Graduate onderwijs in
de rechten te Gent (1777),
Archief- en
Bibliotheekwezen in België,
XLII, (1971), 26-33
BUNTINX W.
Bedrijfsarchief in een
familiearchief. Het
familiearchief Vilain XIII]: Een
overzicht, in Actief in archief
Huldeboek Hilda CoppejansDesmedt
Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief en
Documentatiewezen.
Archiefkunde, 4,
Antwerpen, 1989, p. 63-73
BUNTINX W.
De gilde van Sint-Sebastiaan
en de schouwburg van Gent.
Ghendtsche Tydinghen, VI,
(1977), p. 17-21.
BUNTINX W.
De zaak Maria-Anna Buens Judocus-Mattheus du Bois.
Een echtscheidingsproces
(1ste helft 18de eeuw) als
bron voor sociale
geschiedenis in Album Carlos
Wyffels aangeboden door zijn
wetenschappelijke
medewerkers
Het archief van het
soeverein-baljuwschap van
Vlaanderen in het Rijksarchief
te Gent, in Liber Amicorum
Achiel De Vos
Soeverein-baljuwschap van
Vlaanderen
Brussel, 1987, p. 57-68.
Het abbatiaat van Gaspar
Vinck (1643-1650).
Spiegel Historiael, jg. 16,
nr. 9, (1981), p. 465-470.
Geïllustreerd.
BUNTINX W.
BUNTINX W.
BUTINX W.
de processen in hoger beroep bij de Grote Raad van Mechelen en
tegen de sententies van de Raad van Vlaanderen. Verder werd een
lijst van procedurestukken op perkament ingelast.
Omdat er een grote kloof was tussen de theoretische vorming en de
praktijk van de advocaten in de achttiende eeuw, stelde F.D. d'Hoop
de oprichting voor van een private school waar men o.a. „den
Transport van Vlaanderen" zou onderwijzen.
Het familiearchief Vilain XIIII, bewaard op het Rijksarchief te Gent,
bevat onder meer koopliedenarchieven van de familie de
Richebourcq (Gent-Antwerpen, 17de-18de eeuw) en van de
stoffenhandelaar Jan Toebast (Gent, 17de eeuw), alsook bescheiden
van transportondernemingen : de stoombootmaatschappij Mercurius
(Antwerpen-Gent, 19de eeuw) en de spoorwegmaatschappij
Antwerpen-Gent (19de eeuw).
Bondige historiek van de schouwburg van Sint-Sebastiaansgilde die
werd opgericht ingevolge een overeenkomst met het Stadsbestuur in
1736, op de plaats waar nadien de Opera zou gebouwd worden.
De auteur toont aan dat de sociale geschiedenis niet alleen met de
statistisch te verwerken cijfers uit de bronnen kan gereconstrueerd
worden, maar dat ook meer descriptieve gegevens van belang
kunnen zijn. Het besproken echtscheidingsdossier, dat zich in het
familiefonds Vilain XIIII op het Rijksarchief te Gent bevindt, leert heel
wat over de 18de-eeuwse opvattingen omtrent de huwelijksmoraal en
de seksualiteit.
Evergem, 1989, p. 67-70.
Rijksarchief te Gent.
Inventarissen, 69, Brussel,
1988, 68 blz.
Onderwijs
Inventarissen,
bibliografieën
Kunst en Kultuur
Moderne Tijden
Inventarissen,
bibliografieën
Het soeverein-baljuwschap werd in 1372 door graaf Lodewijk van
Male opgericht. De soeverein-baljuw was tegelijk rechter en
vervolgingsofficier. Hij was belast met de gevallen die aan de
plaatselijke grafelijke baljuws ontsnapten. De eigenlijke inventaris
werd voorzien van een inleiding en een index.
Met een concreet voorval, nl. een abtsbenoeming wordt de
touwtrekkerij omstreeks het midden van de 17de eeuw geïllustreerd
tussen enerzijds de vorst (Filips IV van Spanje), aanleunend bij het
Jansenisme en anderzijds de pauselijke curie bijgestaan door de
jezuïeten. Tussen deze tegenstrijdige belangen speelt zich het
abbatiaat in de Gentse St.-Pietersabdij van Gaspar Vinck (° 1575 +1659) af. In 1643 werd de vrome Vinck, die abt was in Saint-Denisen-Broquerie door de koning tot abt benoemd (nominatie) in de St.Pietersabdij. Het zedelijk peil van de monniken was er immers zo
laag dat niet één ervan voor de prelatuur in aanmerking kwam. Daar
Inventarissen,
bibliografieën
Moderne tijden
BUYLE M
Albert Baertsoen (1866-1922)
BUYLE M
BUYLE M.
Firmin de Vos. Beeldhouwerkunstschilder
50 Jaar geleden overleed
kunstschilder en beeldhouwer
Jozef Cornelis (Gent 18731840)
Achiel Vereecken (18891933)
Anna De Weert-Cogen,
BUYLE M.
Armand Heins (1856-1938),
BUYLE M.
Aurel De Loof (1901-1982)
BUYLE M.
Beeldhouwer Pieter Devigne
Quyo
BUYLE M.
Cecile Cauterman
BUYLE M.
BUYLE M.
Charles René Callewaert,
kunstschilder-lithograaf
Emiel Clerico.
BUYLE M.
Enkele fratsen uit de
BUYLE M.
BUYLE M.
De Oost-Oudburg.
Jaarboek XVIII, (1981), p.
74-85.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 1, p. 5-8.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 4, 2 blz.
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987), nr. 6, p. 3-8.
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 2, p. 3-6.
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 3, p. 3-10.
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 2, p. 4-6.
Nieuws, jg. 12, (1984), nr.
3-4, p. 9-10.
Heemkundig Nieuws, jg. 9,
(1981).
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 5, p. 5-8.
Heemkundig Nieuws, jg. 8,
(1980), nr. 4, 3 blz.,.
Heemkundig Nieuws, jg.
de verkiezing (lectio) niet door de monniken zelf was gebeurd en
tevens de bekrachtiging (conformatio) door de paus uitbleef, werd de
abt door de tuchteloze monniken niet aanvaard. Klachten, rekwesten,
petities, allerlei plagerijen, de benoeming van een andere abt,
tussenkomst van de landvoogd Leopold-Willem, en tenslotte een
uitdrijvingsbevel van de Raad van Vlaanderen, deden Vinck de abdij
verlaten in 1650. Deze tragische gebeurtenissen werden door hem
neergeschreven in een autobiografisch werk Historica narratio
deplorandae tragediae excitatae in monasteria Sancti Petri.
Deze talentvolle etser en schilder werd geboren in 1866 als zoon van
een textielfabrikant. Hij zou vooral landschappen en stadsgezichten
schilderen en etsen, waaronder vele gezichten van zijn geboortestad.
Levensschets van de kunstenaar de Vos (Sint-Amandsberg 1925 - ).
Geïllustreerd.
Heemkunde
Biografische nota's en
biografieën
Biografieën
Levensschets van de Gentse tekenaar en aquarelschilder
Vereecken. Met illustraties.
Levensschets van de kunstschilderes Anna Cogen (Gent, 18671950). Geïllustreerd.
Overzicht van leven en werk van de Gentse kunstschilder, tekenaar
en graveur Heins. Geïllustreerd.
Biografische nota over deze Gentse kunstschilder.
Biografieën
Pieter Devigne Quyo werd te Gent geboren op 29 juli 1812. Hij
maakte deel uit van een kunstenaarsfamilie. Zijn vader was
dekoratieschilder. Ook zijn zoon Paul (1843-1901) zou een bekend
beeldhouwer worden. Pieter was leraar aan de Academies van Gent,
Antwerpen en Brugge. In 1850 werd hij leraar aan de Academie te
Gent en in 1864 was hij leraar aan de Nijverheidsschool. Pieter
Devigne Quyo was een knap neoklassiek beeldhouwer. Zijn
belangrijkste werken zijn het zeer bekende standbeeld van Jacob
van Artevelde op de Vrijdagmarkt te Gent (onthuld in 1863) en het
standbeeld van Lieven Bauwens op het Laurentplein te Gent (1885).
De kunstenaar overleed te Gent op 31 januari 1877 en werd bijgezet
in de familiegrafkelder op het Campo Santo te Sint-Amandsberg.
Geïllustreerd.
Biografie van de Gentse schilderes die vaak in één adem met Jules
De Bruycker wordt genoemd (1882-1957). Geïllustreerd.
Korte biografische nota over Natus Callewaert (1893-1936), leraar
aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te Gent.
Biografie van kunstschilder Emiel De Clercq (° Ledeberg, 3 juni 1902
- t Gent, 6 februari 1976). geïllustreerd
Geïllustreerd
Biografische nota's
Biografieën
Biografieën
Biografische nota's
Heemkunde
Biografische nota's en
biografieën
Biografische artikels en
nota's
Biografische artikels en
jeugdjaren van Gustave Van
de Woestijne
Eugène Joseph
Verboeckhoven (1799-1881)
10, nr. 3/4, (1982), 2 blz.
BUYLE M.
Frans Masereel (1889-1972).
Graficus, tekenaar,
kunstschilder, illustrator,
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 1, p. 7-12.
BUYLE M.
Frans Tinel, beeldhouwer
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr. 5, p. 5-9.
BUYLE M.
Gaston Willemsen
BUYLE M.
Gustaaf den Duyts (18501897)
Gustave Vanaise
kunstschilder, tekenaar, etser
(1854-1902)
Herinneringen aan Jules De
Bruycker (1870-1945)
Hippoliet Daeye (1873 - 1952)
Heemkundig Nieuws, jg. 9,
(1981).
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 2, p. 6-9.
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 2, p. 11-16.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
In Memoriam. Geo Langie.
Tekenaar - Etser. Nukerke 21
augustus 1906 - Gent 13
januari 1982
Jacques Bergmans
BUYLE M.
Jan Anteunis
BUYLE M.
BUYLE M.
Jean Joseph Delvin,
kunstschilder-tekenaar
John Van Hulle
BUYLE M.
Jozef Horenbant (1863-1956)
BUYLE M.
Jules De Bru)cker
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 3-4, p. 7-10.
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 6, p. 2-5.
Heemkundig Nieuws, jg.
11, nr. 6, 1983, p. 3-7.
nota's
Verboeckhoven (Waasten, 1799-Schaarbeek, 1881) was een
landschaps- en dierenschilder die tussen 1815 en 1827 te Gent
verbleef. Geïllustreerd.
Masereel (Blankenberge, 1899-Avignon, 1972) studeerde aan de
Gentse Akademie en ontwikkelde een eigen realistischexpressionistische stijl, die vooral in zijn houtsneden tot uiting komt.
Geillustreerd.
Korte biografische nota over de beeldhouwer Frans Tinel (°
Maldegem, 1895 - J Gent 1964). Hij was de broer van toondichter Jef
Tinel en beiden waren neven van de bekende toondichter Edgar
Tinel. Tinel woonde destijds in de Akkergemstraat 52 te Gent. Hij
was leraar in houtsnijkunst aan het Technisch Instituut Glorieux te
Oostakker. Hij werd ter aarde besteld op het Campo Santo te
SintAmandsberg.
Biografische nota over deze Gentse kunstschilder, geboren in 1909.
Biografieën
Nota over de schilder Den Duyts (Gent, 1850-Brussel, 1897). Met
illustraties.
Geïllustreerd
Biografieën
Levensschets van de etser en graveur Jules De Bruycker.
Geïllustreerd.
Kunstschilder Hippoliet Daeye werd geboren op de Vrijdagmarkt op
16 maart 1873 in het zogenaamde Tooghuis. Na studies aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en na talrijke
reizen in het buitenland vestigde hij zich te Antwerpen. Hij overleed
te Berchem-Antwerpen op 18 september 1952 en werd bijgezet in de
familiekelder op het Campo Santo te Sint-Amandsberg.
Biografische nota's
Heemkundig Nieuws, jg.
10, nr. 2, (1982), 2 blz.
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 6, p. 9-13.
Heemkundig Nieuws, 6,
1978, 6, p. 7-9.
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 5, p. 3-6.
Heemkundig Nieuws, jg.
10, nr. 1, (1982), 7 blz.
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 1, p. 10-13.
Heemkundig Nieuws, 1,
Biografieën
Biografische nota's
Heemkunde
Biografieën
Biografische artikels en
nota's
Biografische artikels en
nota's
Biografische schets van kunstschilder Bergmans (Gent, 1891-1959).
Geïllustreerd.
Korte biografische nota over deze Gentse beeldhouwer, tekenaar en
schilder (° 1896 - tGent, 1973).
Biografische nota betreffende de kunstenaar en akademieleraar Delvin (Gent, 1853-1922). Geïllustreerd.
Levensschets van de kunstschilder Horenbant (Gent, 1863SintNiklaas, 1956). Geïllustreerd.
Korte biografische nota over deze Gentse kunstenaar (° Gent, 1870
Biografieën
Biografische artikels en
nota's
Biografieën
Biografische artikels en
nota's
Biografieën
Biografische artikels en
BUYLE M.
Karel Cornel (1888-1971)
BUYLE M.
Karel van Lerberghe
BUYLE M.
Kunstschilder Alphonse
Decuyper (1887-1954)
Kunstschilder Arthur Willaert
1875-1952
1978, 1, p. 10-13.
Heemkundig Nieuws, jg. 11
(1983), nr. 5, 5 blz.
Heemkundig Nieuws, jg. 9,
(1981).
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 5, p. 7-12.
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 2, p. 7-8.
Kunstschilder en etser Robert
Despiegelaere (1906-1980),
Kunstschilder Evarist de Buck
(1892-1974)
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 6, p. 5-9.
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 1, p. 8-11.
BUYLE M.
Kunstschilder Ferdinand
Willaert (1861-1938)
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1985), nr. 5, p. 8-10.
BUYLE M.
Kunstschilder Louis Tytgadt
(1841-1918)
Kunstschilder Raphael-Robert
Willaert 1878-1949
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 3-4, p. 3-6 .
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 3-4, p. 7-9.
Kunstschilderes Helene De
Reuse (1892-1979)
Kunstschilderes MarieJosephe-Valentine Willaert,
geboren Fontan 1882-1939
Leonard De Visch (18831930)
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 3/4, p. 6-8.
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 1, p. 5-7.
Oscar Bonnevalle :
kunstschilder, graficus,
ontwerper van postzegels
Piet Lippens.
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 6, p. 4-8.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M.
Robert Heylbroeck (19011962)
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr. 6, p. 4-5.
Heemkundig Nieuws, jg. 8,
(1980), nr. 3, 5 blz.,.
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr. 2, p. 5-8.
en er overleden in 1945).
nota's
Biografische nota's kunde
Korte levensschets van de Gentse schilder Van Lerberghe (18931953).
Geïllustreerde biografische nota over kunstenaar Decuyper.
Heemkunde
Biografische schets over de kunstenaar A. Trealliw, ps. voor Arthur
Willaert (Gent, 1875-1952). Arthur was de broer van Ferdinand
Willaert. Met reproduktie van een kunstwerk.
Despiegelaere (Heist, 1906-Gent, 1980) etste vooral landschappen
en stadsgezichten. Geïllustreerd.
De Buck (Sint-Amandsberg, 1892-Gent, 1974) tekende en schilderde
landschappen, volkstaferelen en religieuze onderwerpen. Met
illustraties.
Levensbeschrijving van kunstschilder Ferdinand Willaert. Deze
volgde lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Gent en had er als leraar Theodoor Canneel. In 1884 werd hij zelf
benoemd tot leraar aan de Gentse Academie in 1893 tot direkteur
aan de Academie te Dendermonde.
Geïllustreerd
Biografieën
Levensschets van de kunstenaar Raphael-Robert Willaert (Gent,
1878-1949), de jongere broer van Ferdinand en Arthur Willaert. Met
illustratie.
Lerares „figuur en stilleven" aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Gent.
Levensschets van de kunstenares Marie Willaert (Magnan, 1882 Gent, 1939). Ze was de echtgenote van de Gentse kunstenaar
Ferdinand Willaert. Met illustratie.
Beeldhouwer De Visch werd geboren te Aartrijke op 15 november
1883 en woonde zeer lang aan de Antwerpsesteenweg te SintAmandsberg. Bij zijn overlijden in 1930 te St.-Amandsberg werd hij
ter aarde besteld in Campo Santo. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Biografieën
Biografie van de Gentse kunstschilder Piet Lippens (' Gentbrugge, 7
december 1890). geïllustreerd
Geboren te Gent op 30 augustus 1901 als zoon van Charles
Heylbroeck, een befaamd hoornvirtuoos. In 1935 werd hij leraar
tekenen aan de Gentse Academie en in 1941 volgde hij Geo
Verbanck op als professor in het boetseeratelier. Hij was ook
medewerker aan de fries van Cantré aan Gent-Zuid (september
1955). Hijzelf maakte hiervan de metaalarbeiders en twee
dokwerkers. Hij overleed te Gent op 30 augustus 1962 op de
Biografische artikels en
nota's
Biografische nota's
Biografieën
Biografieën
Biografieën
Biografische nota's
Biografieën
Biografische nota's
Biografieën
Biografische nota's
Biografieën
BUYLE M.
BUYLE M.
Tekenaar-kunstschilder
Gerard Hermans
Theophiel Lybaert (18481927)
Victor Frans de Budt,
kunstschilder en etser
Victor Lorein 1894-1954
BUYLE M.
Victor Stuyvaert (1897-1974)
BUYLE M.
Wilfried Sybrands,
kunstschilder-etser
Jos Verdegem, kunstschilder,
tekenaar, etser
De Heilig-Kerstkerk te Gent
BUYLE M.
BUYLE M.
BUYLE M. (+)
BUYLE R.
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 2, p. 6-9
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 1, p. 9-13.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 2, p. 6-9.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 5, p. 3-8.
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 5, p. 6-9.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 3/4, p. 2-6.
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 4, p. 410.
G.O.V. Heraut, jg. 19 (1
nov. 1984), 14 blz.
BUYLE R.
Een vergeten beeldhouwer :
Jules Vits
G.O.V. Heraut, jg. 20, (juli
1985), 2 blz.
BUYLE R.
Rond de Gentse waterwegen.
De Nieuwe Leie,
WaterwijkPatershol
Vijftig-Straten-Wandeling
doorheen Gent. Ingericht
door de G.O.V. tijdens de
Gentse Feesten 1983. Deel I
Vijftigstratenwandeling
doorheen Gent. Ingericht
door de G.O.V. tijdens de
Gentse Feesten 1983. Deel 2
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 4, 16 blz. Geïllustreerd.
BUYLE R.
BUYLE R.
ouderdom van 61 jaar en werd bijgezet in de familiegrafkelder op het
Campo Santo te Sint-Amandsberg.
Levensschets van de kunstenaar Hermans (Gent, 1901-1978). Met
illustraties.
Biografische nota van de Gentse schilder en beeldhouwer Theophiel
Lybaert. Geïllustreerd.
Biografische nota over de kunstenaar de Budt (Gent, 1886 - 1965).
Geïllustreerd.
Beknopte biografische schets van de Gentse lcunstschilder. Met
bibliografie.
Biografische schets van de Gentse graficus en boekillustrator
Stuyvaert. Geïllustreerd.
Biografische nota over de kunstenaar Sybrands (Gent 1912-).
Geïllustreerd.
Levensschets van de kunstenaar Verdegem (Gent, 1897-1957). Met
illustraties.
De eerste kerk van het Heilig Kerst, voltooid in 1072, was eigenlijk de
kerk van het Sint-Baafsdorp. In 1540 werd de kerk samen met de
Sint-Baafsabdij gesloopt. De relikwieën werden voorlopig
overgebracht naar de kapel van het Sint-Jacobsgodshuis aan de
Huidevetterskaai, nadien naar de Heilig-Kerstkerk die werd voltooid
in 1571. De kerk werd in 1806 gemoderniseerd. Dat het gebouw zo
rijk is aan kunstschatten is te danken aan het feit dat de toenmalige
pastoor de eed van trouw aan de Franse Republiek had afgelegd.
Bespreking van de kunstschatten met korte biografische nota van
Theodoor-Joseph Canneel (1817-1890), Leopold Blanchaert (18321913), Baron Jean Baptiste de Béthune (1821-1894), Jules Chrétien
Charles Hel-big (1821-1906), Nicolaas de Liemaeckere (1600/16011640), Theophile Lybaert (1848-1927), Hendrik van Balen (15751632), Maarten van Heemskerck (1498-1574). Met bibliografie.
J. Vits (Melle, 1868-1935), studeerde aan de Gentse Academie.
Kunstwerken van hem zijn o.a.: de kruisweg in het klooster van
Oostakker-Dorp ; oorlogsmonument aan de Leopoldskazerne ;
monumentale kruisweg in de parochiekerk te Melle in terracotta.
Geïllustreerd.
Biografieën
Biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Biografieën
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Biografische nota's
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
G.O.V. Heraut, jg. 19, (9
mei 1984), 10 blz.
Bespreking van een wandeling vertrekkend van het GrootKanonplein, over Vrijdagmarkt, Ottogracht, Oudebeestenmarkt,
Steendam, Huidevetterskaai, Sluizeken, Trommelstraat.
Heemkunde
G.O.V. Heraut, jg. 19, (juli
1984), 14 blz.
Korte historiek van de Plotersgracht, Haringsteeg, Geldmunt,
Lievestraat, Sint-Widostraat, Lievekaai, Akademiestraat, Zilverhof,
Prinsenhof, Bachten Walle, Rabot, Begijnhoflaan, Hector Van
Wittenberghestraat, Jan Verspeyenstraat, Sophie Van Akenstraat,
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
CAILLIAU A.
CALCOEN R.
Psychiatrie in het museum.
Het Museum Dr. Guislain te
Gent,
George Sarton
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie OostVlaanderen,
43, (1989), p. 224-229.
HMGOG, XXXIV, (1980), p.
181-191
CALCOEN R.
Wie was George Sarton?
Technologia, 7, (1984), nr.
3, p. 67-72.
CALLEBAUT D.
RAVESCHOOT P. en
VAN DE WALLE R.
CALLEBAUT D.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
CALLEBAUT D., P.
RAVESCHOT en R. VAN
DE WALLE
Het Gravensteen te Gent (O.Vl.).
Archaeologia Mediaevalis,
jg. 4, 1981, p. 13-14.
Onderzoek van het
Gravensteen in Gent (O.-Vl)
Archaeologia Mediaevalis,
13, (1990), p. 19-20.
Het Gravensteen te Gent
Archeologica Belgica 238.
Conspectus MCMLXXX,
Brussel, 1981
CALLEBAUT D., P.
RAVESCHOT en R. VAN
DE WALLE
Het Gravensteen te Gent
Archaeologica Belgica 247.
Conspectus MCMLXXXI,
Brussel, 1982, 9 blz.
CALLEBAUT H.
De etsen van Jules de
Bruycker
Een Vlaming ondekte Afrika.
Pieter Fardé. Feiten, fraude
en fictie
RUG, 1975.
CAPITEYN A.
Leuven, 1986, 200 blz.
Begijnhofdries, Edmond Boonenstraat, Proveniersterstraat, SintElisabethplein, Peperstraat, Hoogstraat, Oude Houtlei, Ramen, Poel,
Drabstraat, Hooiaard, Pensmarkt, Groentenmarkt, Langemunt,
Schoenlappersstraat, Hoefslagstraatje, Grootkanonplein.
Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
George Sarton (1884-1956) werd doctor in de wis- en natuurkundige
wetenschappen aan de Gentse universiteit in 1911. Hij zette zich in
om van de geschiedenis der wetenschappen een onafhankelijke
discipline te maken die de vergelijking met andere takken der
wetenschap zou kunnen doorstaan. Sarton die naar de Verenigde
Staten uitweek en lesgever werd aan de Harvard University te
Cambridge, kreeg vooral bekendheid door de uitgave van de
tijdschriften Isis en Osiris en door zijn Introduction to the History of
Science (1927-48), 3 dln.
Deze honderd jaar geleden te Gent geboren geleerde heeft de
geschiedenis der wetenschappen verheven tot een zelfstandige
universitaire discipline, zowel in de Verenigde Staten als op
wereldvlak. Met bibliografie.
Resultaten van de opgravingscampagne in 1980 in het westelijk
gedeelte van het Gravensteen. Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Heemkunde
Biografische nota's
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
Tijdens een opgravingskampagne in 1980 werden tussen donjon en
weermuur in het 's Gravensteen twee sleuven getrokken. Eerste
konklusies betreffende de donjon die zeker niet vóór het laatste kwart
van de 1 1 de eeuw werd opgericht. De oudste okkupatie van de site
blijft nog in het onzekere. Er werden geen bewaringssporen
teruggevonden ouder dan de meestentoren. Toch konden de
verschillende opbouwstadia van de donjon in een archeologische
kontekst geplaatst worden. Geïllustreerd.
Tijdens een opgravingscampagne kon aangetoond worden dat
vooraleer de donjon in ten vroegste het laatste kwart van de 1 1 de
eeuw gebouwd werd, het terrein reeds een okkupatie kende, getuige
de ophogingsfase en de houtbouw. Geïllustreerd.
De Gentse franciskaan Pieter Fardé (1651-1691) werd in 1686 op de
Middellandse Zee gevangen genomen door piraten en als slaaf
verkocht. Zijn meester bracht hem tot in Agades, de belangrijkste
stad van de Toearegs in het zuiden van de Sahara. Nadat men
vanuit Gent een losgeld had betaald, slaagde hij er na vijf jaar in via
Archeologie
Archeologie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Moderne Tijden
CAPITEYN A.
Gent in weelde herboren.
Wereldtentoonstelling 1913
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken.
Stadsarchief, Gent, 1988,
227 blz.
CAPITEYN A.
Gentse kerkhoven, meer dan
grauwe steengroeven
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 32, (1983),
nr. 4, p. 98-103.
CAPITEYN A.
Hoe de Gentse Joden aan
hun eigen kerkhofje kwamen
en hoe ze het weer kwijt
raakten,
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 3, p. 160168.
CAPITEYN A.
DECAVELE J., VAN
COILE C. en
VANDERLINDEN H.
Gentse torens achter rook
van schoorstenen - Gent in
de periode 1860 - 1895 .
Catalogus.
Dienst voor Culturele
Zaken, Gent, 1983, 180 blz.
CAPITEYN A. en
DECAVELE J.
In Steen en Brons van Leven
en Dood. Inventaris van de
waardevolle grafmonumenten
en portretgalerij van
verdienstelijke personen
rustend op de
Stad Gent. Dienst
Stedelijke Begraafplaatsen
- Stadsarchief, Gent, 1981,
334 blz.
Hamburg opnieuw de stad te bereiken. Gedurende zijn verblijf in
Afrika zou Fardé brieven geschreven hebben, waarvan er in 1720
jaren na zijn dood dus twaalf gepubliceerd werden. De eerste en de
laatste brief van deze uitgave lijken wel autentiek, de overige
berusten waarschijnlijk op fantasie. Het volledige brievenboekje sluit
dan ook eerder aan bij de 17de eeuwse devotieliteratuur dan bij de
werkelijkheid. Met illustraties.
Rijk geïllustreerde catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de
gelijknamige tentoonstelling. Drie grote hoofdstukken behandelen
respectievelijk : de stadstransformatie onder burgemeester Emile
Braun, de restauratiegolf vóór 1913 en de eigenlijke
wereldtentoonstelling.
De zeventien openbare begraafplaatsen die Gent sinds de fusie telt,
vertonen stuk voor stuk eigen facetten van de 19de-eeuwse funeraire
tradities. Ingevolge de decreten van Jozef II werden in Gent in 1784
drie nieuwe begraafplaatsen buiten de stadspoorten aangelegd.
Deze drie kerkhoven lagen respectievelijk buiten de Dampoort,
buiten de Brugse Poort en buiten de Heuvelpoort. De
Westerbegraafplaats werd ontworpen door Adolphe Pauli en
opengesteld in 1873. Het Campo Santo te Sint-Amandsberg kwam
tot stand kort na de bouw van de neogotische parochiekerk in 1847.
De graven van heel wat kunstenaars en Vlaamse voormannen als
Jan-Frans Willems, Karel Ledeganck, Prudens Van Duyse en
Ferdinand Snellaert bevinden zich hier. Geïllustreerd.
De verdrinkingsdood van de Jood Cossel Levy in 1786 was de
aanleiding voor de Joodse gemeenschap om een eigen kerkhofje te
kreëren aan het Dampoort-kerkhof. Toen er ca. 1834 geen plaats
meer was, werd besloten tot ophoging van dit kerkhof met de
bedoeling boven elkaar te begraven. In 1840 kwam daar echter een
einde aan. Naderhand zou het Stadsbestuur in 1848 opnieuw een
afzonderlijk terrein ter beschikking stellen. Sinds 1874 kon de
geloofsovertuiging niet langer ingeroepen worden voor het verkrijgen
van een afzonderlijke begraafplaats. Geïllustreerd.
Deze catalogus kan als een vervolg worden beschouwd op de
catalogus Een vreemde eend in de Belgische bijt. Gent in de periode
1830 - 1860, (Gent, 1980). In de jaren 1860 - 1895 drukten
urbanisatie in dustrialisatie en sociale beweging een stempel op de
stad die tot vandaag toe herkenbaar blijft. Ook de politieke evolutie,
o.m. de liberaal-katholieke confrontatie en de rol van de Vlaamse
Beweging worden uitvoerig belicht. Rijk geïllustreerd.
Op de oudste delen van de Gentse begraafplaatsen verkeren vele
graven uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw in een toestand
van verval. Door de wet van 20 juli 1971 die een eind maakte aan de
zogenaamde „altijddurende concessies", zullen bovendien vele
graven moeten verdwijnen. Ofwel omdat ze niet meer onderhouden
worden, ofwel omdat er geen familieleden meer zijn die een
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Nieuwste Geschiedenis
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
begraafplaatsen van de Stad
Gent.
CAPITEYN A. en
MUSSCHOOT M.
CAPITEYN A. en
STEEGHERS W.
De strip van Gent
CAPITEYN F.
CAPITEYN, A.
De suikerlade in 's
Gravensteen te Gent
Waar de pruiken pronkten.
Gentse patriciërshuizen uit de
18de eeuw
in G.O.V. Heraut, jg. 19,
9 mei 1984, p. 12.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 33 (1984),
nr. 3, p. 81-85.
CARLIER M. en DEPREZ
De Vlinder 1867. De Biekorf
Rijksuniversiteit. Cultureel
Rekeningen van het
Dampoortkerkhof te Gent
1797-1806
Dienst voor Culturele
Zaken), Gent, 1990, 80 blz
Stad Gent. Inventarissen
en indices gepubliceerd
door het Stadsarchief,
Gent, 1981, 51 blz.
hernieuwing van de concessie aanvragen. Een commissie werd
daarom samengesteld die belast werd met het selecteren van de
belangrijkste graven. De werkzaamheden van deze commissie
vonden hun neerslag in een lijvig boekdeel tegelijkertijd inventarisgids van de begraafplaatsen. De inventaris wordt voorafgegaan door
een Historiek van de Gentse begraafplaatsen. Als gevolg van een
dekreet van 26 juni 1784, werden buiten het Gentse stadsgebied drie
nieuwe begraafplaatsen aangelegd, welke niet meer zoals vroeger
gebruikelijk was, vlakbij een kerk lagen : een eerste buiten de
Dampoort, een tweede buiten de Brugsepoort en een derde buiten
de Heuvelpoort. Alleen deze laatste is nu nog in gebruik, nl. de
Zuiderbegraafplaats. De bevolkingsaangroei in de 19de eeuw noopte
het stadsbestuur uit te kijken naar een nieuwe begraafplaats. Vanaf
1866 werd daarom de Westerbegraafplaats buiten de Brugsepoort
aangelegd naar plannen van architekt Adolphe Pauli. De nieuwe
begraafplaats het zogenaamde „Geuzenkerkhof" werd de inzet van
een liberaal-katholieke polemiek. Het Campo Santo te SintAmandsberg kwam tot stand in 1848. Het eerste graf dat er verrees
was dit van jan-Frans Willems. Zowel te Gentbrugge als te
Wondelgem werden nieuwe kerkhoven aangelegd. Het boekwerk valt
uiteen in een Inventaris van de belangrijkste monumenten waarbij
aandacht wordt besteed aan de sculpturale, heraldische,
architecturale en symbolische aspecten, en in een Portretgalerij met
biografische nota's van verdienstelijke personen in alfabetische
volgorde. Met index van de beeldhouwers en hun werken op de
begraafplaatsen, alsook index van wapenschilden. Meer dan
vijfhonderd illustraties. Drie plattegronden.
Overzicht van Gents geschiedenis in een stripverhaal.
De twee bewaard gebleven rekeningen zijn interessant voor de
fami- liekunde. Ze kunnen immers gesitueerd worden in de
overgangsperiode van het oud naar het nieuw regime, een hindernis
waar vele familievorsers het juiste spoor verliezen. Daar er ook een
jodenkerkhof bij het Dampoortkerkhof hoorde, zijn vele joodse namen
opgenomen. Met index van plaatsnamen.
De Gentse hotels werden ooit „vruchten van de vrede" genoemd,
bedoelend de vrede van Utrecht (1713). De Gentse architekten
kozen bewust voor de Franse kunststijlen, maar zullen niettemin in
hoge mate trouw blijven aan eigen tradities. Voor elke nieuwbouw
diende volgens een reglement van 8 januari 1671 een nieuwe
aanvraag ingediend te warden. Een hoogtepunt haalde de
woningbouw na 1740, de zogenaamde rococo. Parallel daarmee
ontplooide zich in de interieurs een echte „salonkunst".
Ontleding van onder meer de Gentse Vlaamsgezinde tijdschriften
Kunst, kultuur
Heemkunde, volkskunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventarissen,
A.
1867. Ieders Belang 1868.
Meiloover 1868-1870. Het
Vlaamsche Volk 1870-1872.
Jaarboekje van
Zetternamskring 1873-1875.
Jaarboek der Letterkundige
Vereeniging Jan Frans
Willems 1867-1890
Jong Vlaanderen 1889-1890.
Ons Tooneel 1890-1891. De
Eikel 1889. De Vrije Vlucht
1890. Onze Kunst 18901891. Zingende Vogels 18911896. De Goedendag 18911901. De Jonge Vlaming
1894-1895. Andere
tijdschriftinitiatieven aan de
R.U.G. en de Vlaamse
athenea
De Eendragt 1846-1879
Documentatiecentrum.
Bibliografie van de
Vlaamse Tijdschriften in de
Negentiende Eeuw, Gent,
1989, 254 blz.
Meiloover, Het Vlaamsche Volk en Jaarboekje van Zetternamskring.
Met inleiding, auteurs- en trefwoordenregisters.
bibliografieën
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum.
Bibliografie van de
Vlaamse Tijdschriften in de
Negentiende Eeuw), Gent,
1990, 399 blz.
Met inleiding, auteurs- en trefwoordenregisters.
Inventarissen,
bibliografieën
Rijksuniversiteit Gent.
Cultureel
Documentatiecentrum,
Gent, 1988, 2 dln., 499 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
CARSON P &
DANHIEUX G.,
CARSON P.
Gent, een stad van alle tijden,
Gent, 1972, 158 blz.
. Kateline de Coster
Spiegel Historiael, jg. 18,
(1983), nr. 1, p. 2-9.
CASO P.
Herberigs
Brussel, 1986, 152 blz.
Op het eerste gezicht was De Eendragt, veertiendaegsch tijdschrift
voor letteren, kunsten en wetenschappen dat in 1846 te Gent
verscheen het zoveelste in de rij van Vlaamse periodieken die al
werden uitgegeven. De hoofdredactie van dit tijdschrift dat veel weg
had van een krant berustte bij F. Rens, F.A. Snellaert, J.F.J.
Heremans, P. Blommaert, P. Van Duyse en E. Digerickx. Na de
inleiding met beknopte literatuurlijst volgt de bibliografische weergave
van de artikels in de diverse jaargangen.
Vulgariserend en vlot verhaal over geschiedenis en
bezienswaardigheden van de stad, zonder strikte structurering.
De auteur schetst een kort, maar boeiend beeld over de tweede
vrouw van Jacob van Artevelde, Kateline. Het tweede huwelijk van
Jacob wordt gedateerd 1322-1323. Vanaf 1338 heeft Kateline samen
met Jacob, een belangrijke rol gespeeld binnen de door haar
echtgenoot in Vlaanderen gevoerde politiek. O.m. ging ze
verscheidene malen in Engeland en Frankrijk onderhandelen over
financiële aangelegenheden. Na de dood van Jacob van Artevelde
zal ze in 1349 hertrouwen met Sohier de Baronaige. Ze overleed in
1360. Rijk geïllustreerd.
Biografisch kunsthoek over de toondichter, literator en kunstschilder
Robert Herberigs (Gent, 1886 - Oudenaarde, 1974). Geïllustreerd.
CASSIMAN K.
Bouwgeschiedenis van de
kerk van het voormalig
Predikherenklooster „Het
Pand" te Gent
Hilaire Grootaert. Fabrique de
Couleurs-kleurfabriek,
RUG, 1980
CARLIER M. en DEPREZ
A.
CARLIER M., TROCH L.
en VANACKER H.
CASSIMAN K.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 126-171.
Algemeen
Middeleeuwen
Biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Historiek van het bedrijf te Drongen, waar kleurstoffen werden
aangemaakt voor de verf- en papiernijverheid. Met illustraties.
Industriële Archeologie
CASSIMAN P.
CASSIMAN P.
CASSIMAN P.
Ambten te Drongen in 1819
en 1824,
Baarlemolen
CASSIMAN P.
De Drongense „conscrits"
CASSIMAN P.
De Drongense conscrits
CASSIMAN P.
De Drongense conscrits
CASSIMAN P.
De Drongense conscrits,
CASSIMAN P.
De notarissen te Drongen,
CASSIMAN P.
Drongen en het Notarieel
Annoncenblad
In memoriam Cyriel Goemé
CASSIMAN P.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 110.
Dronghine. Jaarboek,
(1983), p. 63-76.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 87-98.
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 58-85.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 137-142.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 172-181.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 24-25.
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 21.
Dronghine. Jaarboek,
(1983), p. 2-7.
Heemkundige Kring
Dronghine, s.l., s.d., z.p.
CASSIMAN P.
Indices op de
parochieregisters van Baarle,
1711 tot 1805
CASSIMAN P.
Sint-Regina godshuis te
Baarle
Twee volkstellingen te
Drongen ; 1709 en 1866
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 33-45.
in Dronghine. Jaarboek
(1985), p. 71-97.
Wally Van de Velde.
Drongens kunstenaar, 50 jaar
in 1988
Dorpsbeelden uit het
verleden, Drongen. Zo was
het toen,
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 100-101 .
CASSIMAN P.
CASSIMAN P.
CASSIMAN P.,
Nazareth, 1992, 104 blz.
Beschrijving van de verdwenen molen van Baarle (Drongen) en de
opeenvolgende molenaarsfamilies. Met illustraties.
De wet van 5 september 1798 voerde de militaire dienstplicht in.
Dientengevolge werden lijsten aangelegd van alle mannelijke
inwoners, de zogenaamde conscriptielijsten. Elke gemeente kreeg
hiervan een uittreksel. Het artikel behandelt de conscriptielijsten van
Drongen. Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Goemé (Drongen, 1900-1982) was schoolmeester en een bekend
heemkundige. Geïllustreerd.
Bevat indices op : doopregister 1724-1730, 1740-1778 en 1803-1805
uit het kerkarchief Baarle, alsmede geboorteregisters 1711-1712 en
1779-1802 (R.A.Gent. Dubbels Paleis Gent) ; huwelijksregister 17241778 en 1803-1805 uit het kerkarchief alsook 1711-1712 en 17791802 (Dubbels Paleis Gent); overlijdensregister 1724-1778 en 18031805 uit het kerkarchief en 1711-1712 en 1779-1802 (Dubbels Paleis
Gent); geboorten te Drongen met doop te Baarle in 1724, 1740-1752
en 1770.
Historiek van het neogotisch godshuis voor ouderlingen en zieken,
dat ingehuldigd werd in 1874. Geïllustreerd.
De telling van 1866 omvat : Assels, Baarle, Beekstraat, KeuzeVierhekkens, met een bevolking van 2.084 personen. Per wijk en per
straat geeft de telling tevens een idee van beroep, burgerlijke stand,
alfabetisatiegraad, taalkennis, enz. De telling volgens het plakkaat
van 29 mei 1709 is niet zo uitgebreid. Oorspronkelijk was de
bedoeling de graanvoorraden na te gaan. Ze geeft meteen de lijst
van alle gezinshoofden met het aantal samenwonende personen.
Met tabellen.
Geïllustreerd
Becommentarieerd fotoboek over de deelgemeente.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde, volkskunde
Biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
CASSIMAN P.,
Meester André Pieyns
CASTELAIN R.
De kasselrij Oudenaarde
slachtoffer van het militair
optreden van Gentenaren en
gereformeerde Hollanders
(1582- 1609)
Volkskundige kalender voor
het Vlaamsche Land
CELIS G.
CELIS M.
CELIS M. en H. VAN
DEN BOSSCHE
Van volkshuis tot schroot.
Achtergronden van een
kwarteeuw falen,
De redactie- en drukkerijgebouwen van 'Vooruit' en 'Le
Peuple' (architecten Fernand
en Maxime Brunfaut). Twee
merkwaardige realisaties uit
de dertiger jaren te Gent en
te Brussel
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 101-109.
Jaarboek van de Geschieden Heemkundige kring „De
Gaverstreke", 12, (1984), p.
97-111.
Levensschets van koster-onderwijzer Pieyns (Strijpen, 1882-Baarle,
1972). Met reprodukties van oude foto's en gedachtenisprentjes.
In De Gaverstreke 11, (1983), p. 297-315 verscheen van dezelfde
auteur een gelijkaardig artikel, dat de militaire gebeurtenissen in de
kasselrij Oudenaarde bespreekt en de weerslag ervan op de
plaatselijke bevolking, maar dan voor de jaren 1568-1582.
Biografieën
Stichting Mens en Kultuur,
Gent, 1990, 24 + 336 + 52
blz.
Monumenten en
Landschappen, 10, (1991),
nr. 2, p. 23-35.
Monumenten en
Landschappen, jg. 1, nr. 5,
(1982), p. 8-23.
Reprint van de kalender uit 1923 door priester Celis (Gent, 18801959). Met inleiding door R. VAN DER LINDEN en illustraties.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
In 1931 werd de nieuwe drukkerij in de St.-Pietersnieuwstraat te Gent
en de redactiebureaus voor het socialistische dagblad 'Vooruit' dat in
1884 werd gesticht, plechtig ingehuldigd. Ontwerper ervan was
Fernand Brunfaut. Het meubilair werd ontworpen door Maxime
Brunfaut en Charles van Beerlere uit Gent, die ook de uitvoering
ervan verzorgde. De auteurs geven een uitvoerige beschrijving van
het gebouw, van de binnenaankleding en van het meubilair in de
directiekamer. Rijk geïllustreerd.
De diefstal van de Rechtvaardige Rechters, het sinds 1934
verdwenen paneel van de „Aanbidding van het Lam Gods", kwam in
1976 meer dan eens ter sprake. Dit werk belicht een aantal aspecten
in verband met deze beruchte diefstal en in verband met de dief, de
raadselachtige figuur van Arseen Goedertier (1876-1934). Met
bijlagen en illustraties.
De bundel bevat een verzameling van verhalen opgemaakt door
buitenlandse schrijvers op bezoek in België tijdens de 19de en de
20ste eeuw. Verhalen over Gent werden opgenomen van de Engelse
Victoriaanse schrijver W.M. Thackeray (p. 29-38) en van de
Italiaanse dichter G. Ungaretti (p. 143-147).
Raakt, bij gebrek aan bronnen, niet verder dan 1681 in de
levensbeschrijving van deze Gentse intellectueel die nauwe
contacten onderhield met de jansenisten.
Catalogus. In deze brochure worden een reeks postkaarten
besproken, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfenzeventigste
verjaardag van de opening van het postkantoor Gent 1 Korenmarkt.
Geïllustreerd.
Dit eerste nummer van de reeks Gentse Postkroniek behandelt : de
vrouwelijke brievenbestellers te Gent en omstreken sedert 1971 ; de
historiek van de Gentse Postdirektie vanaf de 18de eeuw ; Josephus
Coppejans, brievenbesteller en stichter van de gedenkplaat in de
Molenaarsstraat (Gent). Rijk geïllustreerd. Met bibliografie.
Een reeks aspecten in verband met het Gentse postwezen vanaf de
middeleeuwen tot heden. Rijk geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
CELS J.
Mijnheer Arseen en de
Rechtvaardige Rechters.
Antwerpen, 1976, 96 blz.
CEULEERS J. en
SCHAEVERS M.
Waar ligt België?
Buitenlandse schrijvers op
zoek
Leuven, 1986, 199 blz.
CEYSSENS L.,
Pierre Marcelis. La première
moitié de sa vie,
CHATELET R.
De Gentse posterijen in
postkaarten
Bulletin de l'Institut
historique belge de Rome,
XXXVIII, (1967), 403-473.
V.Z.W. De Solidaire
Postman - Postpersoneel
(Gent), Gent, 1985.
CHATELET R.
Gentse Postkroniek
V.Z.W. De Solidaire
Postman - Postpersoneel
(Gent), Gent, 1985, 73 blz.
CHATELET R. en
BUYSSE T.
De Geschiedenis der Gentse
Posterijen
Gent, 1983
Moderne Tijden
Kunst en Kultuur
Hedendaagse Tijd
Diversen
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde
CLABOTS A.
Bisschop Triest en de
parochieregisters van het
bisdom Gent
Vlaamse Stam, 24, (1988),
nr. 3-4, p. 185-194.
CLAES L., G. KWANTEN
en J. VERHOOGEN,
Archieven bewaard op het
KADOC
KADOC, Leuven, 1990,
410 blz.
CLAEYS D. en E. VAN
HOVE
Sociale structuuratlas van de
stad Gent
U.I.A. Departement
politieke en sociale
wetenschappen, LeuvenAmersfoort, 1987, 147 blz.
CLAEYS R.
Zomergemse begijnen in SintAmandsberg
Heemkundige Bijdragen uit
het Meetjesland, 3, (1989),
nr. 1, p. 44-48.
CLAUWAERT J.
Eugeen Zetternam, een
vergeten schrijver uit de
Frans De Potter. Een
voorman met een veelzijdige
kwaliteit.
CLAUWAERT J.
Jaarboek van de
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg, XIV, (1977),
p. 53-61.
Ghendtsche Tydinghen, VI,
(1977), p. 74-78.
CLAUWAERT J.
Het Gravensteen in de 18e19e eeuw.
CLAUWAERT J.
Jef Crick, letterkundige en
kunstcriticus (1890-1965).
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg V.Z.W.,
jaarboek XIII, (1976), p. 98104.
CLAUWAERT J.
Karel Lybaert, volbloed
Gentenaar en talentvol
penneridder
CLAUWAERT J.
Kroniek over Jef Cricks
Rubensroman,
Priester Gabriël Celis (18801959), (Campo Santofiguren)
jaarboek van de
Heemkundige Kring De
OostOudburg, XV, 1978, p.
90-96.
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 4, p. 10-12.
Heemkundig Nieuws, jg.
10, nr. 1, (1982), 3 blz.
CLAUWAERT J.
Het Concilie van Trente (1545-1563) bepaalde dat de
parochiegeestelijken registers van dopen en huwelijken zouden
bijhouden. Pas in de loop van de 17de eeuw werd het de gewoonte
ook begraafakten te registreren. Het bijhouden van de
parochieregisters stuitte op heel wat onbegrip en tegenkanting.
Onder bisschop Triest werden herhaaldelijk onderrichtingen
hieromtrent uitgevaardigd en controles uitgevoerd. Met kaart.
Overzicht van de ca. 4000 strekkende meter archief bewaard op het
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum. Van elk
afzonderlijk archiefbestand worden beschreven : de vormer (met
korte historische situering), de begin- en einddata, de inhoud, de
omvang, de verwerkingsstaat, de raadplegingsvoorwaarden en de
eventuele bewaarplaats(en) van andere bestanddelen. Met inleiding
en verschillende indices.
Diverse maatschappelijke sectoren van de fusiegemeenten Gent
worden geanalyseerd : het wonen, de handel, de diensten en de
industrie. Daarbij worden de problemen en de moeilijkheden die
ermee samenhangen duidelijk naar voor gebracht. Met woord vooraf
door burgemeester J. MONSAERT, ten geleide, inleiding en diverse
kaarten, grafieken en tabellen.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Aandacht voor deze Gentse historicus, journalist en dichter (18341904). Bespreking van De Potter als journalist, zijn rol bij de stichting
van het Davidsfonds ; een overzicht van zijn historisch werk ; De
Potter als secretaris van de Koninklijke Vlaamse Akademie.
Het Gravensteen werd in de loop van 18de en 19de eeuw gebruikt
als textielfabriek. Er waren tevens woningen voor arbeiders ingericht.
Geïllustreerd
Biografische schets van deze journalist en dichter. Van zijn hand zijn
het standaardwerk Leven en Werken onzer Beeldende Kunstenaars,
1933 en de roman De Ridder van het Slot van Laarne, 1933. Hij
schreef tevens tal van studies over Campo Santofiguren.
Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Levensschets van Karel Lybaert (° Gent, 1854 - f Gent, 1922),
redakteur van „Het Fondsenblad - De Gentenaar". Geïllustreerd.
Biografische artikelen en
nota's
Gebouwen, stadsbeeld
Biografische artikels en
nota's
Biografische artikels en
nota's
Kunst, kultuur
Korte biografie van deze Gentse volkskundige, die vooral bekendheid
verwierf met zijn in 1923 verschenen Volkskundige kalender voor het
Vlaamse land. Onder zijn historisch werk valt te vermelden : Een
Biografische artikels en
nota's
CLAUWAERT J.
Speurend rond de figuur Jef
Crick
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 1, p. 11-13.
CLAUWAERT J.,
De journalist Jef Crick
CLEMENS T.
De godsdienstigheid in de
Nederlanden in de spiegel
van de katholieke kerkboeken
1680-1840
Jan Broeckaert 1837 - 1911
Heemkundig Nieuws, 20,
(1992), nr. 3, p. 10-14.
Tilburg, 1988, 2 dln., IX +
262 + XVIII + 222 blz.
CLINCKSPOOR J.
Wetteren, 1987, 206 blz.
CLOET M. BOSTYN N.
en DE VREESE K.
Repertorium van dekenale
visitatieverslagen betreffende
de Mechelse kerkprovincie
(1559-1801),
Belgisch Centrum voor
Landelijke Geschiedenis,
publicatie nr. 92. Leuven,
1989, 326 blz.
CLOET M. L. COLLIN en
R. BOUDENS (red.)
Het bisdom Gent (15591991). Vier eeuwen
geschiedenis,
Gent, 1991, 598 blz.
CLOET M.,
Antoon Triest, prototype van
een contra-reformatorische
bisschop, op bezoek in zijn
Gentse diocees (1622-1657).
Bijdragen en mededelingen
betreffende de
geschiedenis der
Nederlanden, jg. 91,
(1976), p. 394-405.
Gents schilder Niklaas de Liemaecker gezegd Roose (1910); De
Heirniswijk, zijn ontstaan en bloei (1912); Het klooster van
Nieuwenbos (1919); Het Kartuizerklooster te Gent (1923), en Het
Lam Gods door de gebroeders Van Eyck (1923). Inzake lokale
geschiedenis kan nog vermeld worden Beschrijving van Gent
(uitgegeven in 1909 en nogmaals in 1920). Voor de samenstelling
van dit werk heeft Celis de nota's uit de nalatenschap van zijn
grootvader J.J. Steyaert kunnen gebruiken.
Aanvulling bij een artikel in De Oost-Oudburg. Jaarboek, XIII, (1976)
over de journalist en dichter Crick (1890-1965). Zie ook ID. Biografie
van Jef Cricks medewerking aan Averbodes Weekblad (1956-1961)
Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 3-4, p. 12-15.
Aanvulling bij voorgaande artikels over Crick (1890-1965).
Biografieën
Biografieën
Beschrijving van de kerkboeken in gebruik tijdens de Jansenistentijd,
de Verlichting en de Romantiek. Met uitgebreide
kerkboekeninventaris en illustraties.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
De letterkundige en geschiedschrijver Broeckaert (Wetteren, 1837 Dendermonde, 1911) bleef vooral bekend om de imposante reeks
Oostvlaamse dorps- en stadsgeschiedenissen, die hij gedurende de
jaren 1864-1903 publiceerde in samenwerking met Frans De Potter.
In deze serie worden alle Gentse deelgemeenten behandeld. Met
illustraties. Zie ook DAEM M. Jan Broeckaert. Zijn betekenis voor de
volkskunde in Oostvlaamse Zanten, LXII, (1987), nr. 4, p. 233238.
In de kerkelijke hiërarchie fungeerden de dekens als tussenpersonen
tussen de bisschoppen en de pastoors. Elke deken moest jaarlijks
een geschreven verslag bezorgen aan zijn bisschop over de hem
toevertrouwde parochies. Deze rapporten bevatten niet alleen
gegevens over de materiële toestand van de parochies, maar ook
over het morele en religieuze leven van de parochianen. In het
repertorium werden alle bekende dekenale visitatieverslagen en de
aansluitende documenten vermeld met hun huidige bewaarplaats. De
p. 95-138 betreffen het bisdom Gent. Met indices op de parochie- en
persoonsnamen en met kaarten van de bisdommen.
Meer dan twintig auteurs brengen een overzicht van de
bisdomgeschiedenis. Niet alleen de opeenvolgende bisschoppen zelf
en hun beleid worden besproken, maar ook de clerus en de zielzorg,
het onderwijs, de sociale werken en het godsdienstig leven van de
lekengemeenschap. Geïllustreerd.
Op grond van het bekende Itinerarium van de Gentse bisschop
Antoon Triest (1576-1657) dat door de auteur in 1976 in extenso
werd uitgegeven [Itinerarium Visitationum Antonii Triest Episcopi
Gandavensis (1623-1654). De visitatieverslagen van bisschop Triest,
uitgegeven door M. Cloet, (Symbolae Facultatis Litterarum et
Philosophiae Lovaniensis, Series A. Vol. 2), Leuven, 1976. (Zie
Biografieën
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Bibliografie 1975-1976, nr. 41).], krijgt men een beeld van Triest als
contrareformatorische bisschop. Aan de hand van enkele
voorbeelden wordt aangetoond hoe nauwgezet de bisschop bij zijn
bezoek aan de parochies te werk ging in zijn onderzoek naar de
toestand van het kerkgebouw, de uitoefening van de eredienst, het
privé-leven en het apostolaat van de pastoor en het gedrag van de
gelovigen.
CNOCKAERT L.
Pierre-Joseph Triest, 17601836. „Le Vincent de Paul
belge"
Pierre-Joseph Triest 17601836. „Le Vincent du Paul
belge".
UCL, 1971, dr.
CNOPS J.L.
De beveiliging van het Lam
Gods
COEKELBERGHS D.
Des peintres belges à Rome
de 1700 à 1830.
Monumenten en
Landschappen, jg. 5,
(1986), nr. 4, p. 31-36.
Etudes d'Histoire de l'Art
publiées par l'Institut
Historique Belge de Rome,
dl. III), Brussel-Rome,
1976, 509 blz
COEKELBERGHS D.
La grisaille chez Van Eyck,
Le Maitre de Flémalle, Van
der Weyden. Recherche
d'une évolution. Essai
d'explication
Bijdragen tot de
stadsontwikkeling van Gent
1560-1990,
CNOCKAERT L.,
COENE A. en M. DE
RAEDT
Université de Louvain.
Recueil de Travaux
d'Histoire et de Philologie.
(Reeks 6. Deel 3), Leuven,
1974, 657 blz
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Uitvoerige studie over het leven en werk van kanunnik Pierre-Joseph
Triest, die zich in het eerste kwart van de negentiende eeuw inzette
voor de armenzorg en niet minder dan vier congregaties stichtte, nl.
de congregatie der Broeders van Liefde; deze der Zusters van Liefde
van Jezus en Maria; de Zusters der Kindsheid Jesu; de Broeders van
St.-jan van God. In een annex wordt een bespreking gegeven van
biografen en biografieën van kanunnik Triest, wordt ingegaan op de
iconografie, vindt men een aantal documenten gepubliceerd en wordt
een overzicht gegeven van hospitalen en scholen die door Triest
werden opgericht. Met index van namen. Geïllustreerd.
Een overzicht van de technische beveiliging van het Lam Gods in
een brandvrije kofferruimte. Geïllustreerd.
Kunst en kultuur
Rijk geïllustreerde uitgave van een doctoraatsthesis waarin het leven
en werk belicht wordt van de Belgische schilders die in de 18de en
het begin van de 19de eeuw te Rome verbleven. Men vindt erin tal
van biografische gegevens over de „Gentse" schilders Joseph
Paelinck (1781-1839), J.-S. Van den Abeele (1797-1855), Robert
Van Audenaerde (1663-1743), Pierre Van Hanselaere (1786-1862),
Jean-Baptiste Maes-Canini (1794-1856), Joseph Mast (aktief in
Rome in 1771), Pieter Norbert Van Reysschoot (1738-1795),
Ridderbosch (aktief in de tweede helft van de 18de eeuw), Philippe
Spruyt (1727-1801), Egide Charles Joseph Vande Vivere (17601826). Met repertorium van de Belgische schilders te Rome tussen
1700 en , uitgave van dokumenten, uitgebreide bronnenopgave en
bibliografie, index van personen en lijst van de opgenomen
illustraties.
UCL, 1963.
Gent, 1990, 164 blz.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Schets van de occupatie en de topografische ontwikkeling in het
Gentse. Alle belangrijke stadsplattegronden en panoramische
gezichten vanaf de 16de eeuw zijn gereproduceerd en worden
grondig besproken. Vooral spectaculair waren de 19de-eeuwse
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
COGEN H.
COGEN H.
COGEN H.
COGEN H.
COGEN H.
COGGE M.
COIGNEAU D.
COLAES R.
COLAES R.
COLLEN-JANSSENS J.
COLLEN-JANSSENS J.
COLLIN L.
COLLIN L.
COLLIN L.
COLLIN L.
De Muide. Wandeling Gentse
Feesten 1989
De Vismijn. Een terugblik op
300 jaar geschiedenis
Ekkergem, een volksbuurt bij
uitstek
Rond de Gentse
Waterwegen. De Coupure
Wandeling van de
Grauwpoort tot Muidepoort
Het Algemeen Nederlands
Verbond, Gentse tak 18951914.
Luise von Ploennies en
"Mariken von Nymwegen"
(1853) Huldenummer prof. dr.
Ada Deprez aangeboden bij
haar zestigste verjaardag
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 3, p. 25-38.
G.O.V.-Heraut, 24, (1989),
nr. 6, 18 blz.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 4, p. 39-54
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 1, 12 blz
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 2, 24 blz.
RUG, R. Van Eenoo, 1978.
Jan Baptist Gheldolf, notaris
te Deinze, Gent en
Rupelmonde
Jan Baptist Gheldolf, notaris
te Deinze, Gent en
Rupelmonde
Prinsenhof buurt. Van
prinselijke residentie tot
arbeiderswijk,
Rond de Gentse waterwegen.
De Leie
Antoine Stillemans (°1832),
XXIVe bisschop van Gent,
1890-1916. Biografie tot 1893
Begrafenis van Monseigneur
M De Broglie (1766-1821) in
de crypte van de SintBaafskathedraal te Gent
De activiteiten van priester
Adolf Daens vóór 1893 en de
Daensistische beweging
De Zwarte God in het
Vlaamse Stam, jg. 17,
(1981), p. 356-357.
Studia Germanica
Gandensia, 16), Gent,
1988, p. 59-110.
transformaties ingevolge het aanleggen van de grote "boulevards",
het saneren van gehele wijken en het afbreken van de stadspoorten,
waar de octrooirechten geheven werden. Met Nederlandse, Franse
en Engelse samenvattingen.
Geïllustreerd
Geïllustreerd
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Verhandeling
De Gentse archivaris en dichter Prudens van Duyse ligt in 1840 met
zijn artikelenreeks over Mariken van Nimweghen in het Kunst- en
Letterblad aan de basis van de belangstellingsgolf voor het
dichtwerk. Tot de belangstellenden behoorden o.m. de germanist en
folklorist Wolf uit Keulen, die van 1842 tot 1845 in Gent verbleef en
de Duitse dichteres Luise von Ploennies. Haar bewerking verscheen
in 1853, nadat ze in 1844 Van Duyse te Gent had ontmoet.
Gheldolf was notaris te Gent van 1792 tot 1796.
Kunst, kultuur
Vlaamse Stam, XVII,
(1981), p. 356-357.
Heemkunde
Biografische artikels en
nota's
G.O.V.-Heraut, 26, (1991),
nr. 1, p. 91-108.
Geillustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 3, 16 blz.
KUL, E. Lamberts, 1977.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Verhandeling
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 4, p. 190-196.
Geïllustreerd
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 49-55
Overzicht van de priesterloopbaan van Adolf Daens (Aalst, 18391907) voor zijn toetreding tot de Daensistische beweging.
Geïllustreerd.
Het kruisbeeld de "Zwarte God", afkomstig uit het penitentenklooster
Biografieën
Oostvlaamse Zanten, LXV,
Kerkgeschiedenis,
begijnhof O.-L.-Vrouw ter
Hoyen te Gent en het
mirakelboek,
Even memoreren . onze
Collatiezolder bestaat 500
jaar
(1990), nr. 3, p. 161-178.
COLLUMBIEN H.
Even memoreren : 100 jaar
geleden werd George Sarton
geboren
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 5, p. 314318.
COLLUMBIEN H.
In memoriam Roger van
Aerde
Justus Biljet, Politiemeester
van Gent
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 4, p. 182-183.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 6, (1982), p. 312321.
COLLUMBIEN H.
Kekulé te Gent (1858 - 1867)
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 6, p. 317331.
COLLUMBIEN H.
Paganini te Gent
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 288-295.
COLLUMBIEN H.
Straatnamen in Gent
Ghendtsche Tydinghen, 19,
COLLUMBIEN H.
COLLUMBIEN H.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 2, p. 132135.
van Sint-Jakobs, bevindt zich sinds 1797 in het begijnhof. Aan het
beeld, dat uit de eerste helft van de 14de eeuw blijkt te dateren,
worden miraculeuze krachten toegeschreven. Geïllustreerd.
In 1482 besloten de Schepenen van de Keure twee nieuwe zalen bij
te bouwen aan hun bestaand „scepenhuus" : de Collegekamer (nu
Gemeenteraadszaal) en de Collatiezolder (nu Arsenaalzaal). De abt
van de St.-Baafsabdij Raphaël de Mercatel stond in voor een
gedeelte van de bouwkosten. Talrijke banketten, maar later ook
„optredens" werden in deze zaal (ook Comediantenzaal genoemd)
gehouden.
George Sarton werd geboren op 31 augustus 1884 te Gent. Hij
promoveerde in 1911 tot doctor in de wis- en natuurkunde. Hij
verwierf bekendheid door van de Geschiedenis der Wetenschappen
een aparte discipline te maken die de vergelijking zou kunnen
doorstaan met de andere takken van de wetenschap. Daarom richtte
hij o.m. een eigen tijdschrift op /sis, waarvan het eerste nummer zou
verschijnen in 1913. Hij week in 1915 uit naar de Verenigde Staten,
waar hij in 1927 het driedelige Introduction to the history of science
doet verschijnen. Hij overleed in 1956 te Montreal. Geïllustreerd.
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografische nota's
Biografieën
Justus Billet werd in 1592 geboren, huwt in 1633 met Maria
d'Inghelbin en vestigt zich als koopman te Gent na omzwervingen in
het buitenland. In 1641 wordt hij gouverneur van de Armenkamer.
Tussen 1643 en 1667 is hij talrijke malen schepen, ofwel van de
Keure, ofwel van Ghedeele. In 1658 wordt hij aangesteld als
Politiemeester. Van 1658 tot 1667 noteerde hij zijn werkzaamheden
en het administratief gebeuren in twaalf Politieboeken. Deze zijn van
uitzonderlijk belang voor de kennis van Gent in de 17de eeuw.
Toen Daniël Mareska (° 1808), die vanaf 1835 scheikunde doceerde
aan de Gentse universiteit in 1858 overleed, stelde zich het
probleem van diens definitieve opvolging. Eén van de kandidaten
was August Kekulé die toen reeds te Heidelberg doceerde. Ondanks
de reactie van een kortzichtige binnenlandse pers werd Kekulé in
1858 tot professor benoemd. In zijn briefwisseling zal Kekulé
meermaals de verouderde omstandigheden aanklagen waarin
gewerkt en gedoceerd diende te worden. Hij verrichtte vooral
baanbrekend werk op het gebied van de organische chemie. In 1868
zou Kekulé het directeurschap aanvaarden van het nieuw
Chemisches Institut aan de Universiteit van Bonn.
Op 21 maart 1834 was de legendarische Niccolo Paganini in Gent.
Het was de eerste maal dat deze beroemde Italiaanse violist
(17821840) in België optrad. Ondanks een hetze van de
geestelijkheid tegen deze „duivelse" kunstenaar werd zijn optreden in
het Orangistische Gent een overweldigend succes.
Moderne tijden
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
Collumbien Hugo
Inventaire Archéologique Het
Rabot.
(1990), nr. 2, p. 100-101.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 237-242.
COLLUMBIEN HUGO
(H.C.)
De Koninklijke
Koorzangmaatschappij „De
Vereenigde Werklieden"
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 5, p. 278293.
COLLUMBIEN HUGO
(H.C.)
De wapenstok van den
Koning der Moorkinderen
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 6, p. 353355.
COLS A.
Schilders en schilderijen
1830-1840. Een onderzoek
naar de waardering van het
Gentse publiek.
De Bourgoyen-Ossemeersen,
toen, nu, later
RUG, R. Van Eenoo, 1975.
COOLS H.
Antoon Triest (Beveren 1577
- Gent 1657).
COORNAERT M.
De Molens van de
heerlijkheid Walem in
Wortegem
Het Land van Beveren, XX,
(1977), p. 42-60,
geïllustreerd, met bijlagen.
De Gaverstreke, Jaarboek
10, (1982), p. 71-88.
COPPEJANS DESMEDT H.
De Belgische textielnijverheid
op nieuwe negen door een
nieuwe mentaliteit. Schets
van een historisch
ontwikkelingsproces
COPPEJANS-DESMEDT
H.
De familiearchieven op het
Rijksarchief te Gent en de
familiekunde (Gedenkboek
Michiel Mispelon)
COMHAIRE E.,
Kroonblaadje, 13, (1992),
nr. 2, p. 2-5.
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kon gres voor
Industriële Archeologie.
Textiel. Gent, 26-27
november 1977, Gent,
1979, p. 25-51.
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde. Vlaams
Centrum voor Genealogie
en Heraldiek), KortrijkHandzame, 1982, p. 81100.
Heruitgave in vertaling van de fiche over het Rabot uit de Inventaire
Archéologique de Gand - Catalogue descriptif et illustré des
monuments, oeuvres d'art et documents antérieurs à 1830, publié
par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand, waarvan tussen
1897 en 1915 57 afleveringen verschenen.
De auteur heeft het over de herinneringen van Roger Waeri aan de
koorzangmaatschappij Les Ouvriers Réunis. Deze maatschappij
werd gesticht in 1848 en kaapte in de loop der jaren talrijke
internationale prijzen weg. In 1947 werd de naam veranderd in De
Vereenigde Werklieden en later in Het Gents Mannenkoor.
Op 9 februari 1900 stelde Alfons Van Werveke in het Nederlands een
fiche op over deze wapenstok die uit 1599-1600 dagtekent. Hij werd
vervaardigd door de Gentse zilversmid Adriaan Van Hulthem en werd
gebruikt door de ceremoniemeester van de Stad. Geïllustreerd.
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Heemkunde
Verhandeling
Ontwikkeling van het natuurgebied met aandacht voor geografische
aspecten en archeologische gegevens, onder meer met betrekking
tot het site Valkenhuis. Geïllustreerd.
Prehistorie, Romeinse en
Merovingische Tijden
Biografische artikels en
nota's
De watermolen te Walem behoorde (zeker vanaf 1506) toe aan de
Gentse St.-Pietersabdij en wordt reeds vermeld in 966. De molen
werd gebruikt voor het malen van graan en het slaan van olie. De
(vroegere) molenvijver is heden bebost ; de watermolen is
verdwenen ; het molenhuis is nog aanwezig. In Walem lag ook een
molenwal waarop in 1413 door de abt der St.-Pietersabdij uit Gent
een nieuwe windmolen werd geplaatst. Deze molenwal kan nog
steeds gesitueerd worden. Op die plaats staat nu de romp van de
„Stenen Molen", ook „Boonzakmolen" genoemd. Geïllustreerd.
De auteur geeft een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van de
Belgische textielnijverheid sinds de industriële revolutie. Gezien het
belang van Gent als textielstad handelt dit artikel in belangrijke mate
over de ontwikkeling van de Gentse vlas- en katoennijverheid.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
in WYFFELS C. en E. VAN HAVERBEKE (red.), Gedenkboek Michiel
Mispelon. Op het Rijksarchief te Gent worden van meer dan zeventig
families uit de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen archieven
bewaard. Men vindt er doorgaans belangwekkende dokumenten voor
de algemene ekonomische, politieke en kulturele geschiedenis. Ook
voor de familiekunde zijn deze archieven te gebruiken : ze bevatten
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Sociale geschiedenis
COPPEJANS-DESMEDT
H.
De Schamp s, heren van
Aveschoot in Liber Amicorum
Achiel De Vos
Gent in de eerste helft van de
negentiende eeuw. Evolutie
naar een „moderne" grootstad
Evergem, 1989, p. 81-86.
COPPEJANS-DESMEDT
H.
Koning Willem l, promotor van
de Gentse katoenindustrie,
Album Charles Verlinden,
Gent, 1975, p. 43-62.
COPPEJANS-DESMEDT
H. en HUYGHEBAERT J.
Het culturele leven in onze
provincies onder Frans
bewind. Het departement van
de Schelde
Bedrijfsarchieven op het
Stadsarchief van Gent.
Inventaris van de fondsen De
Hemptinne en Voortman.
Gemeentekrediet van
België, 42, (1988), nr. 164,
p. 55-73.
Gids voor de
Bedrijfsarchieven bewaard in
de openbare depots van
België. Guide des Archives
d'Entreprises conservées
Archief- en
Bibliotheekwezen in België,
extranummer 13), Brussel,
1975, 358 blz.
COPPEJANS-DESMEDT
H.
COPPEJANS-DESMEDT
H.,
COPPEJANS-DESMEDT
H.,
Bijdragen en Mededelingen
betreffende de
Geschiedenis der
Nederlanden, 101, (1986)
nr. 4, p. 581-600.
Interuniversitair Centrum
voor Hedendaagse
Geschiedenis. Bijdragen
67), Leuven-Parijs, 1971.
niet alleen uitgewerkte stambomen, genealogische nota's en
wapenboeken, maar ook bescheiden betreffende het
goederenbeheer. Deze laatste houden verband met leengoederen en
heerlijkheden. Men kan er heel wat gegevens uit putten over de
eigenaars van de goederen en voorouders, die in het kader van de
heerlijkheid of het leengoed leefden.
Guillielmus Schamp (Gent, 1725-1798) kocht in 1781 de
heerlijkheden Aveschoot en Bardelare in Lembeke. Geïllustreerd.
Biografieën
In de eerste helft van de 19de eeuw kende Gent een ware industriële
omwenteling, waardoor het een belangrijk textielcentrum werd. Deze
omwenteling veroorzaakte tal van veranderingen in het stadsbeeld.
Uit die periode dateert onder meer het ontstaan van de zeehaven.
Ook op kultureel en intellektueel gebied was het een tijd van
belangrijke innovaties. Meest in het oog springend misschien was de
oprichting van de Rijksuniversiteit. Gent kreeg tijdens die halve eeuw
de allures van een metropool. Met illustraties.
Na 1815 ging de Gentse katoenindustrie een krisisperiode tegemoet.
Haar geringe konkurrentiemogelijkheden waren in hoofdzaak te
wijten aan de technische stilstand in de Napoleontische tijd, terwijl
Engeland op technisch gebied ver voorop lag. De Gentse firma
Voortman zou de eerste zijn om in 1821 over te schakelen op
mechanische weefgetouwen, de zogenaamde power-looms. Uit het
initiatief van koning Willem I groeide in hetzelfde jaar het Fonds van
de Nationale Nijverheid, dat steun verleende aan vooral middelgrote
katoenbedrijven en konstruktieateliers. De in 1822 opgerichte
Algemene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt (na 1830 de
Société Générale) zorgde voor een gezonde financiële markt. Een
derde opzet van koning Willem was de Nederlandsche Handelmaatschappij. Opgericht in 1824 beoogde ze de heropbeuring van de
handel. Door haar bemiddeling kende de Gentse katoennijverheid in
de Nederlandse koloniën een stijgende afzet.
Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Inventaris van de twee belangrijkste bedrijfsarchieven op het
Stadsarchief betreffende de katoennijverheid. In de inleiding schetst
de auteur een korte geschiedenis van beide bedrijven (Lousbergs de Hemptinne - N.V. Florida en Voortman - N.V. Louisiana). Met
indices.
In het kader van deze bibliografie zijn belangrijk : de
bedrijfsarchieven bewaard in het Rijksarchief te Gent (p. 161-171 en
p. 285-288), in het Stadsarchief van Gent (p. 247-267) en in de
Universiteitsbibliotheek te Gent (p. 272-275). Per bedrijf wordt men
ingelicht over : de naam van de firma of de sociale benaming, de
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
Ekonomische
geschiedenis
Kunst, kultuur
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten.
dans les dépôts publics de la
Belgique,
COPPEJANS-DESMET
H.,
De betekenis van Gent voor
de expansie van de
katoennijverheid in de
Nederlanden (1799-1834).
Textielhistorische
bijdragen nr. 11.
Jaarverslag over 1969,
Hengelo, 1970, blz. 17-28.
COPPEJANS-DESMET
H.,
De Gentse vlasindustrie
vanaf hei einde van de 18e
eeuw tot de oprichting van de
grote mechanische bedrijven
(1838),
HMGOG, XXII, (1968), 179202.
COPPEJANS-DESMET
H.,
Pogingen tot opbeuring van
de Gentse wolnijverheid bij
de aanvang van de XIXde
eeuw,
Hoogtaogen, mestaogen en
afgestelde heiligtaogen geven
de koerouze op de
leegtaogen
Ons 't mee ons Here nie meer
en goat, hemme chance dat
er nog nen hoop mee heiligen
bestoat
Het Tribunal civil du
département de l'Escaut en
de rechtbank van eerste
aanleg te Gent. Een bijdrage
tot de studie van de
burgerlijke rechtspraak in de
periode 1796-1830
HMGOG, XXI, (1967), 131162.
Paul Fredericq (1850-1920).
Een liberaal Vlaams
intellectueel uit de 19e eeuw
Paul Fredericq,
RUG, 1972.
COPPENS A.
COPPENS A.
COPPENS C.
COPPENS E.C.
COPPENS E.C.
Dronghine. Jaarboek,
(1984), p. 50-68.
activiteit(en), het volume en de uiterste data van het voorhanden
archief, de bijzonderste reeksen of belangrijkste documenten, de
voorwaarden voor de raadpleging, het bestaan van een inventaris,
opmerkingen. Met : Index van de persoon- en firmanamen ; Index
van de geografische namen ; Index rerum.
De Gentse industriëlen speelden o.m. een belangrijke rol bij de
inplanting van een gemechaniseerde kantoennijverheid in het
Noorden. Koning Willem I stimuleerde de katoennijverheid sterk, en
na de scheiding trokken de Nederlandse autoriteiten (in beperkte
mate) Gentse nijveraars aan om ginds bedrijven op gang te
brengen ; de Gentenaren namen dit graag aan, omdat ze vreesden in
het zuiden geen voldoende afzetmarkt te vinden voor hun producten
(voor de scheiding konden ze uitvoeren o.a. naar de Nederlandse
kolonies!).
Naast de sterk opkomende katoennijverheid, bleef ook in het begin
van de negentiende eeuw de interesse van de ondernemers voor de
vlasindustrie steeds bestaan. Het artikel van Mevr. CoppejansDesmet behandelt de pogingen om een vlasindustrie te beginnen in
Gent in de jaren voor 1838, de oprichting van de grote
vlasspinnerijen la Lys en la Gantoise, en waarom die grote
spinnerijen niet eerder werden opgericht.
De pogingen tot het oprichten van een gemechaniseerde
wolnijverheid in Gent liepen op niets uit. Zeer interessante studie,
ook voor wat betreft de mentaliteit van de industriëlen in Gent. Met
statistisch materiaal in bijlage.
Het dagelijks leven in Drongen aan de hand van een overzicht van
hoogdagen en heiligendagen. Opgesteld in het dialekt. Geïllustreerd.
Economie
Economie
Economie
Heemkunde, volkskunde
Dronghine. Jaarboek,
(1985), p. 31-46.
Overzicht in dialekt van de heiligen die in Drongen vereerd worden.
Heemkunde, volkskunde
Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis,
XIV, (1983) nr. 1-2, p. 1-51.
Na de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk in
1796 onderging de rechtspraak grondige wijzigingen. De juridische
organisatie en de procedure werden vernieuwd en uniform gemaakt.
De introduktie van de Code Civil in 1804 stelde een einde aan de
rechtspraak volgens de regels van het oud regime en de rechters
kregen een betere opleiding. Het Hollands Regime vernederlandste
de rechtspraak, maar behield grotendeels de vernieuwingen. In het
artikel wordt onderzocht hoe de Gentse rechters al deze
veranderingen verwerkt hebben.
Hedendaagse Tijd
Liberaal Archief. Reeks
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Fredericq (Gent, 1850-1920) werd achtereenvolgens hoogleraar aan
Biografieën
Verhandelingen, nr. 5),
Gent, 1990, XII + 238 blz.
COPPENS E.C.,
La Société Huet. Tussen
revolutie en reactie,
HMGOG, XXVI, (1972), p.
131-151.
COPPENS G. en M.
TONDELEIR,
Klapper op de briefwisseling
1862-1901 van het
Willemsfonds Algemeen
Bestuur,
COPPENS J.
Bijdrage tot de studie van het
oude St.-Jorisgilde te Gent.
De rol van kunst en
kunstambachten in het leven
van dit gild
Le Bien Public :
vaandeldrager van het
ultramontanisme 1853-1878
LAMBERTS E. (red.), De
kruistocht tegen het
liberalisme
De kunstenaar in het laatmiddeleeuwse Gent. 1,
Organisatie en kunstproduktie
van de Sint-Lucasgilde in de
15de eeuw
Liberaal Archief
Provinciebestuur OostVlaanderen, Museum
Vlaamse Sociale Strijd,
Gent, 1990, 7 dln., XXVII +
62, 141, 264, X + 233, X +
387 en 154 blz.
RUG, 1978.
CORNELIS B.
CORNELIS E.
CORNELIS E.
CORNELIS E.
CRAEYBECKX J.
De kunstenaar in het laatmiddeleeuwse Gent. II. De
sociaal-economische positie
van de meesters van de SintLucasgilde in de 15de eeuw
Kunstenaars en kunst
produktie in Gent tijdens de
15de eeuw
Een Gentse garentwijnder
tussen boom en crisis. Het
bedrijfsjoernaal van Charles
Soenens (1659-1673), in
de universiteiten van Luik en Gent. Te Gent doceerde hij vanaf 1883
geschiedenis en literatuurgeschiedenis. Hij was verder protestant,
notoir liberaal en Vlaamsgezind. Met woord vooraf door W.
PREVENIER, illustraties en namenregister.
Dringt door tot achter de schermen van „La Société Huet", een
vereniging met sociaal filosofische en politieke belangstelling,
waarvan vooral orangisten en republikeinen deel uitmaakten. Eén
van de leiders, professor François Huet (1814-1869) werd als
utopisch revolutionair ervan verdacht de hand te hebben o.m. in de
katoenstaking van 1849.
In 1851 werd te Gent de culturele vereniging Willemsfonds gesticht.
Zowel op de ingekomen als op de uitgegane brieven van het
Algemeen Bestuur werden personen-, thematische en geografische
registers samengesteld.
Politiek
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KADOC), Leuven, 1984, p.
110-135.
De krant werd gesticht in 1853 door een groep jonge Gentse
katholieken met de aktieve steun van bisschop Delebecque. Het
opzet was de invloed van de kerk op het maatschappelijk leven te
vergroten en het liberalisme te bestrijden. Geïllustreerd, met Franse
en Engelse samenvatting.
Hedendaagse Tijd
HMGOG, XLI, (1987), p.
97-128.
In een eerste deel van het artikel worden de organisatie van de
Gentse kunstenaars in een ambachtsgilde en de kunstproductie van
de 15de eeuw besproken. In verband met dit laatste wordt onder
meer onderzocht wie de opdrachtgevers van de kunstenaars waren
en door welke motieven ze zich lieten leiden om tot aankopen over te
gaan.Zie ook ID.,
Kunst, cultuur
HMGOG. XLII, (1988), p.
95-138.
Kunst, kultuur
De Leiegouw, XXVIII,
(1986), afl. 3-4, p. 221-228.
Kunst, cultuur
Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief en
Documentatiewezen.
Archiefkunde, 4,
De boekhouding van Soenens is illustratief voor de organisatie en de
werking van een Gents pre-industrieel garentwijnbedrijf. Bovendien
toont ze de strategie van de ondernemer in voorspoed (tot 1663) en
in krisistijd (vanaf 1664).
Moderne Tijden
CRAEYBECKX J.,
Actief in archief Huldeboek
Hilda Coppejans-Desmedt
Nécrologie. Jan Dhondt (22
janvier 1915 - 20 août 1972),
CREVE P.
Archief en Museum van de
Socialistische
Arbeidersbeweging
CROMBE P.
Het steentijdonderzoek in
Oost-Vlaanderen,
CUYPERS M.
De Gentse Voorgeboden
(1337-1433). De stedelijke
reglementen en een peiling
naar de effectieve toepassing
ervan
Toeristisch bezoek aan het
kapelleke Schreiboom te
Gent.
17e-eeuwse
mirakelschilderijen in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Gent,
Contract van gevelversiering
Metselaarshuis, 1526
De broederschap van St.Jakob in Compostella te Gent
DAEM M
DAEM M.
DAEM M.
DAEM M.
DAEM M.
De reuzenfamilie van de
grootstad Gent
Antwerpen, 1989, p. 23-38.
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
L, (1972), p. 1055-1060.
Vlaamse Stam, 24, (1988),
nr. 1, p. 1-12.
Necrologieën
Voorstelling van de doelstellingen, collecties, realisaties en lopende
projecten van de op 23 mei 1980 gestichte v.z.w. AMSAB.
Geïllustreerd. Zie ook de voorstelling van de AMSAB-werking in
AMSAB-Tijdingen, IV , (1985-1986), nr. 1, VII + 97 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
VOBOV-Info, (1990), nrs.
38-40, p. 29-37.
Geïllustreerd.
RUG, 1976.
Archeologie
G.O.V. Heraut, Gidsenbond
Oost-Vlaanderen, jg. 15,
(1980), nr. 1, p. 1-10.
Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 4, p. 227-251.
Heemkunde en Folklore
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 6, p. 341-355.
Oostvlaamse Zanten, LX,
(1985), nr. 2, p. 63-74.
Volkskunde in Vlaanderen.
Huldeboek Renaat van der
Linden, Brussel, 1984.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Bespreking van 5 votiefschilderijen die zich thans in de Onze-LieveVrouwkapel van de Sint-Pieterskerk te Gent bevinden. De werken
werden tijdens de 17de eeuw uit dankbaarheid voor bekomen
gunsten geofferd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Rive. Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
De broederschap werd gesticht om de pelgrims naar het vermeende
graf van Sint-Jakob in Santiago de Compostella (Spanje) bij hun
doortocht te Gent bij te staan. Hiervoor stond een hospitaal ter beschikking aan het Nieuwland, het Sint-Jakobshospitaal. Op het einde
van de 15de eeuw werd de broederschap van het hospitaal naar de
Sint-Jakobskerk overgebracht en nog een eeuw later blijkt ze
opgeheven te zijn. Met illustraties.
Gent is één van de Belgische steden die een echte „reuzenstad" is.
Vóór 1977, de datum van de fusie, telde de stad vijfentwintig reuzen
onder haar inwoners. Hiervan waren er tien stadsreuzen en een
vijftiental reuzen verspreid in de verschillende dekenijen of buurten.
Na de fusie kwamen er nog een vijftiental bij uit het
agglomeratiegebied. De vroegste sporen van Gentse reuzen gaan
terug tot een ommegang in 1622. Meer recent is de grote promotor
van de Gentse reuzenfamilie de schepen advokaat Jozef Vermeulen
(1894-1956) geweest, die in 1947 een nieuwe impuls gaf aan de
reuzenfamilie. De auteur bespreekt vervolgens de reuzen van
Drongen, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, SintAmandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem, Zwijnaarde.
Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde
DAEM M.
DAEM M.
DAEM M.
DAEM M.
Exorcisme in de O.-L.Vrouwkerk op St.-Pieters te
Gent. Livina vander Plasche
van drie duivels verlost.
Februari 1652,
Grafplaat en familiegraf Della
Faille te Sint-Kruis-Winkel
Het Chinese salon in het
Hotel d'Hane-Steenhuyse te
Gent. Beschilderd
behangselpapier uit de 18de
eeuw
Het mirakelboek van het St.Jakobsgodshuis te Gent.
Pelgrims uit Vlaanderen en
Brabant
Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 1, p. 13-32.
Zie ook Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 33-50 over
Mirakelverhalen uit de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent.
Manuskripten van de mirakelverhalen
Kerkgeschiedenis,
kloosters
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXIV, (1987), p.
42-51.
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1989), nr.
82, p. 23-36.
Technische en historische beschrijving van de marmeren grafplaat
Della Faille, die zich op de begraafplaats te Sint-Kruis-Winkel bevindt
en thans gerestaureerd wordt. Met illustraties.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Oostvlaamse Zanten, LXI,
(1986), nr. 2, p. 107-113.
In het archief van het godshuis St.-Jakobs te Gent (S.A.G.) bevindt
zich in handschrift een mirakelboek van vier folio's. De eerste twee
folio's zijn gewijd aan het verlenen van aflaten. Een inleidend
gedeelte van het manuskript verhaalt verder hoe en wanneer een
kruis in het godshuis geraakte en mirakelen gebeurden.
Historiek van het godshuis. Onder meer worden behandeld: de
stichting en de organisatie, het uitzicht, de gebouwen en de likwidatie
van de instelling. Geïllustreerd.
De letterkundige en geschiedschrijver Broeckaert (Wetteren, 1837 Dendermonde, 1911) bleef vooral bekend om de imposante reeks
Oostvlaamse dorps- en stadsgeschiedenissen, die hij gedurende de
jaren 1864-1903 publiceerde in samenwerking met Frans De Potter.
Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
DAEM M.
Het Sint-Jacobsgodshuis te
Gent
Oostvlaamse Zanten, LXIV,
(1989), nr. 2, p. 113-129.
DAEM M.
Jan Broeckaert. Zijn
betekenis voor de volkskunde
Oostvlaamse Zanten, LXII,
(1987), nr. 4, p. 233-238.
DAEM M.
Kapel Sint-Vincentius a
Paulo, Sint-Antoniuskaai
Gent,
Kapelletje Schreiboom te
Gent,
Mirakelverhalen uit de O.-L.Vrouwkerk op St.-Pieters te
Gent. Manuskripten van de
mirakelverhalen
G.O.V.-Heraut, 26, (1991),
nr. 3, p. 1-11.
DAEM M.
Reuzenliederen in OostVlaanderen
DAEM M.
Sint-Elisabethbegijnhof te
Sint-Amandsberg
Koninklijke Bond der
Oostvlaamse
Volkskundigen, Gent, 1989,
141 blz. Geïllustreerd
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3-4,
p. 3-7 en nr. 5, p. 3-6.
DAEM M.
DAEM M.
G.O.V.-Heraut, 26, (1991),
nr. 1, p. 1-6.
Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 1, p. 33-50.
Overzicht van de 14 bewaard gebleven verhalen. Met illustratie. Het
twaalfde verhaal werd gedetailleerd beschreven in ID. Exorcisme in
de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Livina vander Plasche
van drie duivels verlost. Februari 1652, in Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 1, p. 13-32.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Historische en kunsthistorische beschrijving van de
begijnengemeenschap te Sint-Amandsberg. Het neogotische
gebouwenkomplex werd gefinancierd door Engelbertus August van
Arenberg en opgetrokken naar de plannen van de architekten JeanBaptiste Béthune en Arthur Verhaegen. In 1874 namen ongeveer
400 begijntjes uit het afgeschafte Gentse Groot Begijnhof hier hun
intrek. Aandacht wordt verder ook besteed aan de huidige bewoners
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
DAEM M.
Van baardemaker tot barbier
(Gentse Chirurgijn-Barbiers).
Aureliae Folklorica n° 9,
Brussel, 1977, 170 blz.
DAEM M.
Votiefschilderij van CharlesLouis Picqué, 1842
DAEM M. en VAN
DOORNE G
Lievestraat
Enigmatischewapenschilden.
Bijdragen tot de
Geschiedenis der Stad
Deinze en van het Land
van Leie en Schelde, 1982,
nr. 49, p. 139-148.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 3, p. 15-21
DAEM M.,
Gentse ommegangsreuzen
en -dieren in de 17de eeuw
en een reliek der H. Hostiën
te Wilsenaken,
Oostvlaamse Zanten,
LXVII, (1992), nr. 2, p. 8798 en nr. 3, p. 155-178.
DAENENS L.
Kritische studie van
meubelen uit het Museum
voor Sierkunst te Gent :
autentieke, vervolledigde en
kopieën
Meubelkunst in OostVlaanderen
RUG, 1971.
DAENENS L.
DAENENS L.,
DAILLIEZ L.
DAMBRE W.
Museum voor Sierkunst. Gids
voor de bezoeker. (Stad
Gent), Gent, 1974.
Les templiers. Flandre Hainaut - Brabant, Liège et
Luxembourg.
August Wagener (1829-
en de funkties van de gebouwen en aan de toekomstmogelijkheden
voor het Sint-Elisabethbegijnhof. Geïllustreerd.
Een eerste deel handelt over de historische ontwikkeling van het
barbiersambacht te Gent en het kappersberoep in de 19de en 20ste
eeuw. Het tweede deel bespreekt de volkskundige aspecten
(volksgeneeskunde, gebruiken en volkstaal in verband met het
barbiersberoep). L. ELAUT maakt enkele kanttekeningen bij het
Secretenboek van een Gents chirurgijn-barbier, een verzameling van
38 artsenijbereidkundige recepten (voornamelijk tegen de pest) uit
het begin van de 17de eeuw (bewaard in het Gentse Stadsarchief).
Rijk geïllustreerd ; met samenvattingen in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels en uitslaande bladzijde over de haartooi in de 19de
eeuw.
Ch. Picqué is een bekend historie-, landschaps- en genreschilder uit
Deinze. Hij schilderde ook een votiefschildering dat bewaard wordt in
Kapelleke Schreiboom te Gent.
Beschrijving van het pand Lievestraat 5 te Gent, dat de allure van
een patriciërswoning heeft, doch gebruikt wordt als magazijn door de
Technische Dienst Schoolgebouwen. Het gebouw bezit een
laatgotische architektuur. Het linkergedeelte zou uit de 15de eeuw
dateren. Het rechtergedeelte omvat een rondboogpoort met
wapenschilden : Bourgondiërs, de Melun, de Ligne. De niet
aangepaste funktie van het gebouw heeft reeds een Lodewijk XVIinterieur doen sneuvelen
Over het ontstaan van de broederschap van het H. Bloed omstreeks
1535 en de processies van de H. Bloeddag, ook "ommegangen"
genoemd. Tijdens deze jaarlijkse processies werden triomfwagens,
reuzendieren en -mensen meegedragen. Met reproducties uit
feestprogramma's.
Heemkunde en folklore
Biografische artikels en
nota's
Gebouwen en stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979, p.
121-132.
Gestencild.
De aandacht wordt gevestigd op hoofdzakelijk Gentse meubelen en
meubelmakers. Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Handige museumgids met bondige historische inleiding.
Geïllustreerd.
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
Nice, 1978, 429 blz.
Hierin wordt ook de rol van de Tempeliers te Gent besproken. Met
weergave van het manuscript Ce sont les chartes du Temple en
Flandre. Geïllustreerd.
Biografische studie over de hoogleraar en filoloog Wagener
Middeleeuwen
Archief R.U.G. Uit het
Biografieën
1896). Een leven voor het
onderwijs
verleden van de R.U.G. nr.
26, Gent, 1987, 97 blz.
Conjunctuur, stratificatie en
koopkracht te Gent tijdens de
eerste helft van de 17de
eeuw. De economische en
sociale betekenis van de
rente- en woningmarkt
De 17de-eeuwse
schepenregisters en de renteen immobiliëntransacties te
Gent: enkele beschouwingen
De Gentse immobiliënmarkt
en de economische trend,
1590-1640
HMGOG, XLIII, (1989), p.
129-158
DAMBRUYNE J.
Het versteningsproces en de
bouwactiviteit te Gent in de
zeventiende eeuw
Tijdschrift voor
Geschiedenis, 102, (1989),
nr.1, p. 30-51.
DANNEEL M.
Orphanhood and marriage in
fifteenth-century Ghent, in W.
PREVENIER (ed.), Marriage
and social mobility in the late
middle ages
Quelques aspects du service
domestique féminin Gand
d'après les regietres et les
manuels échevinaux des
Parchons (2ème moitié du
XVème siècle) in
PREVENIER W. R. VAN
UYTVEN en E. VAN
CAUWENBERGHE, (eds.),
Sociale structuren en
topografie van armoede en
rijkdom in de 14e en 15e
eeuw. Methodologische
aspecten en resultaten van
recent onderzoek,
Studia Historica
Gandensia, 274), Gent,
1989, p. 99-111
DAMBRUYNE J.
DAMBRUYNE J.
DAMBRUYNE J.
DANNEEL M.
(Roermond, 1829-Gent, 1896). In 1863 werd hij te Gent als liberaal
tot gemeenteraadslid verkozen en aangesteld tot schepen van het
openbaar onderwijs. Van 1882 tot 1886 zetelde hij in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Geïllustreerd.
Door het bestuderen van de ontwikkelingen op de Gentse rente- en
immobiliënmarkt wordt het mogelijk om het stedelijk ekonomisch
klimaat te meten. Met tabellen.
HMGOG. XLII, (1988), p.
153-182.
Bijdragen en Mededelingen
betreffende de
Geschiedenis der
Nederlanden, 104, (1989),
nr. 2, p. 157-183.
Studia Historica Gandensia
267), Gent, 1986, p. 51-72.
Moderne Tijden
Moderne Tijden
Toenemende verhandelingen op de immobiliënmarkt wijzen op een
periode van groeiende ekonomische konjunktuur. Uit de studie van
de bewaard gebleven akten betreffende de onroerende goederen
blijkt dat Gent zich na de kapitulatie van 15$4 en de daarmee
gepaard gaande ekonomisch-demografische aderlating vrij vlug
herstelde. En ondanks de regelmatig terugkerende oorlogen was de
lste helft van de 17de eeuw een ekonomische bloeiperiode.
Door het verlenen van bouwtoelagen en het uitvaardigen van
bouwreglementen slaagde de Gentse magistraat er tijdens de 17de
eeuw in ongeveer één vijfde van het totale huizenbestand te doen
herbouwen in steen. Deze bouwpolitiek was in hoofdzaak bedoeld
om het stedelijk landschap te verfraaien.
De Gentse schepenen van gedele zorgden voor een rechtvaardige
verdeling van de sterfhuizen met minderjarige wezen. Wanneer deze
wezen later een huwelijk wensten af te sluiten traden de schepenen
eveneens op.
Moderne Tijden
Op basis van de jaarregisters en de handboeken van de Gentse
schepenen van gedele worden de werkomstandigheden van de
dienstmeiden in de tweede helft van de 15de eeuw geschetst. Hierbij
zijn twee groepen te onderscheiden : meiden, die veelal van jongsaf
in dienst van een meester traden en vrouwen die tijdelijk de
thuisverpleging van zieken op zich namen.
Middeleeuwen
Moderne Tijden
Middeleeuwen
DAUCHY S.
Een bevoegdheidsgeschil
tussen de stad Kortrijk en de
Sint-Pietersabdij in de
middeleeuwen, voorwerp van
een appel aan het Parlement
van Parijs
Een eerste peilen naar de
sociaal-ekonomische
betekenis van Martin en Jan
van Sycleer. Apotekarissen
van de St.-Baafsen de St.Pietersabdij te Gent in de 14e
en 15e eeuw
De Leiegouw, XXVIII,
(1986), afl. 3-4, p. 229-234.
Sinds de inlijving van de kasselrijen Rijsel, Dowaai en Orchies bij het
Franse kroondomein in 1312, was het graafschap Vlaanderen
onderworpen aan het hoogste Franse gerechtshof, het Parlement
van Parijs.
Middeleeuwen
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 58, (1981),
p. 57-64.
Middeleeuwen
DE BACKER C.
Heinrich Wandt (1890-1965),
auteur van het Etappenleven
te Gent. Een proeve van
biobibliografie
HMGOG, XXXIX, (1985), p.
223-246.
Uit een aantal schaarse gegevens bewaard in het Gentse Rijks- en
Stadsarchief wordt de middeleeuwse geschiedenis van de
apotekersfamilie Sycleer samengesteld. De familie was van JoodsLombardische origine. Martin van Sycleer van Pavye wordt reeds
vermeld in een document uit 1380. Zijn zoon Jan (of waren er twee
apotekarissen met identieke voornamen) was niet alleen betrokken in
het bestuur van de nering, maar ook tresorier en schepen van de
stad. Beschuldigd van wanbeheer, diende hij in het kader van de
Gentse opstand van 1451-1453 tegen Filips de Goede te vluchten
naar Brussel. In 1456 echter wordt hij met enkele andere fugitieven,
die na de slag van Gavere in de stad waren teruggekeerd, als
schepen herkozen. De Ordonnancie politique nopende het verkopen
van medicijnen van 16 oktober 1465 werd onder zijn
medeschependom uitgevaardigd. Deze ordonnantie was een reaktie
tegen de onbevoegde geneeskunde, omschreef de specifieke rol van
de geneesheer en apotekaris, verbood de reklame en stelde de
inspektie van de apoteker in. Met kritisch apparaat.
In 1921 verscheen bij de Gentse socialistische volksuitgever
Hippoliet Janssens de vertaling van het boek van Heinrich Wandt.
„Het Etappenleven te Gent" is een verzameling opstellen van een
Duits journalist die vanaf het eind van de zomer 1915 tot oktober
1918 te Gent verbleef als dienstplichtige soldaat en die een groot
aantal gegevens samenbracht over het dagelijks leven te Gent en de
bezetter. Etappe Gent en Der Gefangene von Potsdam (1927) zijn
van belang voor de plaatselijke geschiedenis van Gent tijdens
Wereldoorlog I en bevatten tal van biografische gegevens. De
bibliografie van Heinrich Wandt omvat niet alleen boeken en
brochures, doch ook een lijst van handschriften bewaard in het H.
Wandt-archief van de auteur.
DE BACKER C.
Het klooster der PenitentenRecollectinen bij Sint-Jacobs
te Gent in de 17e en 18e
eeuw
Vroegste ontstaan en
ontwikkeling van het
apothekersberoep in
Vlaanderen, voornamelijk te
Gent
RUG, 1979.
DE BACKER C
DE BACKER C.
Academiae Analecta.
Klasse der
Wetenschappen, jg. 45,
(1983), nr. 3, p. 65-88.
Biografische nota's en
biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Status quaestionis betreffende het middeleeuwse apothekersberoep
in Vlaanderen en meer specifiek te Gent. Het beroep ontstond binnen
het kruideniersambacht door specialisatie op kruidengeneesmiddelen
en specerijen. Door strenger wordende voorschriften werd het
beroep duidelijker omlijnd en groeide een tegenstelling tussen de
kruidenier-handelaar en de apothecaris-geneeskundige. Hannesoet,
die vermeld wordt in de tweede helft van de 13de eeuw, is de eerste
Middeleeuwen
DE BACKER C.M.E.
Farmacie te Gent in de late
middeleeuwen. Apothekers
en receptuur,
Hilversum, 1990, 264 blz.
DE BACKER Chr.
Beklede devotieprenten uit
het Klooster der Penitenten
bij Sint-Jacobs te Gent
Volkskunde, jg. LXXXIV,
(1983), nr. 1, p. 1-10.
Overdruk
DE BACKER Chr.
Bijkomende gegevens oxer
de oudste apothekers te Gent
in de rekeningen van de SintPietersabdij (14de tot 16de
eeuw).
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 58, nr. 1,
(1981), p. 23-28.
DE BACKER Chr.
De apotekers van Baudeloo
te Gent 1586-1785 .
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 57, nr. 5,
(1980), p. 351-355.
DE BACKER Chr.
De oudste apothekers te
Gent in het archief van de St.Pieterrabdij.
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, 53, (1976), p.
420-435.
DE BACKER Chr.
De oudste apothekers te
Gent in het archief van de St.Pietersabdij .
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 53 (1976),
p. 420-435.
DE BACKER Chr.
Een Gentse
apothekersrekening uit 1644,
(Farmaco-historische
studies) .
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 54, nr. 1,
(1977), p. 22-28.
bekende apothecaris te Gent. Verder worden nieuwe gegevens
aangebracht over de apothekersfamilies Sycleer en Boele. Met
illustraties.
In Gent zijn apothekers met naam bekend vanaf het eind van de
13de eeuw. Ze behoorden tot de ambachtsgilde van de kruideniers.
In 1456 werd het beroep degelijk gereglementeerd. Collecties
Latijnse recepten van apotheker Laurens Boele en
Middelnederlandse recepten voor zieke monniken van de SintPietersabdij zijn bewaard gebleven en worden in het boek
uitgegeven. Met Nederlandse en Engelse samenvattingen, glossaria,
index van plaats- en persoonsnamen. Geillustreerd.
In het kader van de devotie tot het miraculeuze kruisbeeld zijn twee
prenten (heden aanwezig in het Museum voor Volkskunde te Gent)
ontstaan die de Penitenten hoogst waarschijnlijk zelf kleurden en
bekleedden met restanten van stoffen die zij overhielden van hun
dagelijkse aktiviteiten. Zij kwamen daarmee ongetwijfeld tegemoet
aan de wens van vrome lieden die van heinde en verre de vermaarde
kapel kwamen bezoeken. Met bijlage. Geïllustreerd.
Een systematisch onderzoek van de jaarlijkse rekeningen van de
infirmerie die voorhanden zijn vanaf 1336 wijst uit dat eerst in
1381t1386 een „meester Martin de appoticarijs" vermeld wordt. Na
1560-1561 worden in de rekeningen geen namen van
apothecarissen meer vermeld. In de 14de tot in de 16de eeuw zijn er
negen apothicarissen leveranciers van de St.-Pietersabdij bekend, te
beginnen bij Martin van Sycleer van Pavije, 1381-1415. De
infirmarius van de abdij heeft zich tot het begin van de 16de eeuw
bediend van individuele apothecarissen, waarbij het familiaal verband
opvalt. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Tussen 1586 en 1785 vindt de auteur een zevental
apothekersnamen vermeld. Hij vestigt bovendien de aandacht op
twaalf bewaarde artsenijboeken van de infirmerie van de abdij van
Baudeloo te Gent. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Bespreking van enkele apothekersrekeningen of kwitanties (15de18de eeuw). Het oudste bekende document over de Gentse
apothekers dateert uit 1379, n1. dit van apotecaris Martin van
Sycleer. Van deze apotheker komen ook een aantal kwitanties voor
in het abdijarchief. Geïllustreerd.
Op basis van archivalia van de Gentse St.-Pietersabdij, bewaard in
het Rijksarchief te Gent is het mogelijk een aantal namen, kwitanties,
gespecifieerde rekeningen en namen van apothicarissen terug te
vinden van 1410 tot 1752.
Bespreking van de apothekersrekening bewaard in het archief van de
infirmerie van de St.-Pietersabdij, van de Gentse apotheker Pieter
Cooman die woonde aan de huidige Brabantdam. Deze rekening
dateert van voor de invoering van de eerste Gentse
Stadsfarmacopee van 1653, gedrukt bij Balduinus Manilius onder de
Middeleeuwen
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Moderne tijden
Moderne tijden
Middeleeuwen
Moderne tijden
Moderne tijden
DE BACKER Chr.
Een rekening van apotecaris
Gheeraerdt De Cokere uit
1560, (Farmaco-historische
studies).
Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, jg. 54, nr. 4,
(1977), p. 262-267.
DE BACKER-DE
VLEESCHAUWER L.
75 jaar „lyceum" Gent
Gent, 1983, 40 blz.
DE BACKER-DE
VLEESCHAUWER L.
DE BAETS A
Marcel de Backer. Beeld van
een leven,
De kastelen van Melle. „Het
Goed te Cotele".
DE BAETS A
De kastelen van Melle.
Cortrosine.
DE BAETS A
De kastelen van Melle.
Cortrosine.
DE BAETS A
Het kasteel de Potter
d'Indoye (1).
DE BAETS A
Rent- en cheinsboek van het
klooster van Nieuwenbos te
Heusden.
De „Aermenhuyzen" te Melle
Spectraal, Gent, 1991, 119
blz.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, nr. 11,
(december 1979), p. 207214
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, nr. 9,
(1978), p. 179-182
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, nr. 10,
(1979), p. 189-195
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, nr. 12,
(juli 1980), p. 215-219
Vlaamse Stam, jg. 15,
(1979), p. 316, 365-374,
444-446, 559-562
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 3, 1978,
p. 53-55
Heemkundige Vereniging
de Gonde, Melle, 8, 1978,
p. 143-144.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 4, 1975,
p. 69-70.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 7, 1977,
DE BAETS A.
DE BAETS A.
De ridders van Roden en
Jacob van Maerlant
DE BAETS A.
Het leen „Stuivenberg"
DE BAETS A.
Nieuwe kijk op de vroegste
„Geschiedenis van Alelle"
naam van Antidotarium Gandavense. Geïllustreerd. Met kritisch
apparaat.
Bij een onderzoek van de archieven van de infirmerie van de
SintPietersabdij te Gent werd een apothekersrekening uit 1560
ontdekt. Ze werd opgesteld door apothecaris Gheeraerdt De
Cockere, die zijn officina had „In de Galei' aan de voormalige
Vismarkt (nu Groentenmarkt). De rekening beslaat de periode 15541560. Deze rekening is voor onze gewesten de oudst bekende
gespecifieerde apothekersrekening. Geïllustreerd.
Met financiële steun van een aantal Gentse families werd in 1907 het
middelbaar onderwijs voor meisjes in Gent georganiseerd. De eerste
schoollokalen waren gelegen aan de Poeljemarkt het voormalige
Bureel van Weldadigheid. In 1909 vond de verhuis plaats naar de
Nieuwenbosstraat en na de Tweede Wereldoorlog naar de
Kortrijksesteenweg. Op 1 januari 1922 werd het meisjesatheneum
overgenomen door de stad Gent en van 1 januari 1947 af door de
staat. Geïllustreerd.
Kunstmonografie over leven en werk van De Backer (Gentbrugge,
1921-Gent, 1990). Geïllustreerd.
Wetenswaardigheden over dit landgoed, waarvan de gebouwen
gelegen waren op de plaats waar zich de oudste gebouwen van het
Rijksstation voor Veevoeding bevinden. Met kaart.
Moderne tijden
Hedendaagse Tijd
Biografieën
Heemkunde en Folklore
Gegevens over de bewoners van het kasteel Cortrosine in de volle
middeleeuwen
Heemkunde en Folklore
Bondige historische schets van het landgoed Cortrosine ,: met een
beschrijving uit 1687
Heemkunde en Folklore
Beschrijving van het goed op basis van het kohier van de XXe
penning, anno 1- Met kaart.
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Aankoop van een armenhuis door de gemeente in 1842.
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
DE BAETS A.
Opgravingen Abdij van
Nieuwenbos-Heusden
DE BAETS A.
Staten van Goed van Melle
en Gentbrugge. Deel 1 :
1673-1758
Staten van goed van Melle en
Gentbrugge. Deel 2 : 17591796
DE BAETS A.
DE BAETS A.
Waar stond de
„Parebolmeulen"
DE BAETS A.,
De Staten van Goed van de
heerlijkheden afhangende
van Sint-Pieters Abdij te
Gent.
DE BAETS A.,
De Staten van Goed van de
heerlijkheden afhangende
van Sint-Pieters Abdij Gent.
DI. V : Einde Zwijnaarde.
Vervolg supplement
Overmeersch 1600-1780. Dl.
VI: Supplement Overmeersch
1600-1780. Destelbergen,
Zeevergem,
De landelijke post te
Zwijnaarde
DE BAETS H.
DE BAETS H.
Geschiedenis van het
postwezen te Zwijnaarde
DE BAETS H.
Oude brieven van en naar
Zwijnaarde
DE BAETS H.,
De verkoop van de houten
windmolen van Zwijnaarde,
DE BAETS J.
De gewijde teksten van het
Lam Gods retabel
DE BELDER J.
De Gentse textielarbeiders in
p. 115-118.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 4, 1975,
p. 71-72.
s.l., s.d., V 116 blz.
s.l., s.d., p. 117-228.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 8, 1978,
p. 131-137.
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde. Gouw OostVlaanderen). 4 dln., Gent,
1970-1974.
Uitgave van de Vlaamse
Vereniging voor
Familiekunde. Gouw OostVlaanderen), Gent, 1976.
Heemkring Scheldeveld.
jaarboek, XVIII, (1989), p.
119-135.
Heemkring Scheldeveld,
Jaarboek IX (1979-1980),
p. 191-214.
Heemkring Scheldeveld.
Jaarboek, XVI, (1987), p.
151-159.
Heemkring Scheldeveld
Jaarboek, XX, (1991), p.
107-129.
Maldegem, (1985), 88 blz.
Tijdschrift voor
Heemkunde en Folklore
Met inleiding over de juridischgeografische omschrijving van het
Land van Aalst en het Land van Rode door R. DE CLERCQ.
Geïllustreerd. Alfabetische index op de persoons- en plaatsnamen.
Genealogische ontledingen van de staten van goed van Melle en
Gentbrugge. Staten van goed zijn boedelbeschrijvingen van roerende
en onroerende goederen, die bij een overlijden aan minderjarigen
toekwamen. Met indices op de familienamen en op de plaatsnamen.
Deze molen stond naast het Galgenbosch aan de grens van Melle
met Merelbeke.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Uitstekend werkinstrument dat vooral genealogen zal interesseren.
Het bevat korte regesten op de staten van goed. Dl. I (Gent, 1970)
omvat St.-Pieters-Dorp, Baerle Baarle. Berchem, Overmeersch en
gedeeltelijk Saffelaere, Zaffelare. DI. II (1972) geeft deze van
Saffelaere, Overmeersch en Ledeberg. DI. III (1972) kreeg de
ondertiteling Einde Ledeberg - Begin Destelbergen, terwijl dl. IV
(1974) Einde Destelbergen - Begin Zwijnaarde behandelt.
Uitstekend werkinstrument voor genealogen. Het bevat korte
regesten op de staten van goed. Delen I tot IV die reeds in 19701974 verschenen handelen over St.-Pieters-Dorp, Baerle, Berchem,
Overmeersch, Saffelaere, Ledeberg, Destelbergen, Zwijnaarde.
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Geïllustreerd
Heemkunde
Het betreft brieven uit de Napoleontische tijd. Met illustraties.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Bespreking van een verkoopakte uit 1815 betreffende een thans
verdwenen molen, die in de omgeving stond van Heerweg-Zuid te
Zwijnaarde. Geillustreerd.
Op het Lam Godsretabel komen verschillende teksten voor met
religieuze inhoud. Ze worden in het boekje heruitgegeven en
besproken.
Uitvoerige bespreking van de reeks uitgegeven door het Centrum
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde en Folklore
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten.
Kunst, kultuur
Sociale geschiedenis
de 19de en 20s1e eeuw
geschiedenis, jg. 92, 1979,
p. 187-192.
DE BELDER J.
Nogmaals: de Gentse
textielarbeiders.
Tijdschrift voor
Geschiedenis, jg. 93, 4,
(1980), p. 577-579.
DE BENS E.,
De Belgische dagbladpers
onder Duitse censuur
(19401944). Reeks Mens en
Tijd, Antwerpen - Utrecht,
1973.
Het kanten kleed van keizerin
Maria-Theresia, zoals
afgebeeld op het schilderij dat
zich in het Stadhuis van Gent
bevindt
Ceramiek uit het Verre
Oosten Vroeg-middeleeuwse
import te Gent.
DE BIE-DE BRUYCKERE
H.
DE BISSCOP N
DE BISSCOP N.
Een ongewoon „drakenkleed"
in het Museum voor Sierkunst
te Gent
DE BISSCOP N.,
Invloed van de Chinese kunst
in het Gents interieur van de
XVIIIe eeuw
Verweesd, verwezen. Vier
eeuwen kulders, rode
lijvekens en blauwe meisjes
in Gent
Glas uit post-middeleeuwse
afvalkuilen in Gent
Studie van glas in Gent (O.Vl.)
Landgoed „De Campagne" in
Drongen
Grondbezitters te
Gentbrugge,
DE BLEECKER M. en
DEVOS W.
DE BLESER C.
DE BLESER C.
DE BLOCK J.
DE BLOCK J.,
voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis van de Vrije (Universiteit te
Brussel gewijd aan de levensstandaard van de Gentse
textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw onder de titel De Gentse
textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw.
Antwoord op de repliek van een recensie verschenen in het
Tijdschrift vaar Geschiedenis, jg. 93, (1980), p. 261-264. De recensie
betreft de zeven dossiers over De Gentse textielarbeiders in de 19de
eeuw, uitgegeven door het Centrum voor Hedendaagse Sociale
Geschiedenis van de Vrije Universiteit te Brussel.
Hedendaagse tijd
Pers
G.O.V.-Heraut, 24, (1989),
nr. 3, 8 blz.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 40-41
Korte bespreking van de als Chinese ceramiek gedetermineerde
scherven in het artikel P. RAVESCHOT, Ceramiek uit het Verre
Oosten, in Stadsarcheologie, 1979, nr. 3, p. 18-De scherven worden
gedateerd omstreeks de 9de - 10de eeuw (late T'ang-dynastie) en
omstreeks de 11de - 12de eeuw
Het Chinees „drakenkleed" uit de Ch'ing dynastie (1644-1912) kan
ondergebracht worden bij de officiële gewaden die in tegenstelling tot
de hofgewaden voor staatsceremonies bij een groter aantal
gelegenheden werden gedragen. Geïllustreerd.
Archeologie
Artes Textiles. Bijdragen
tot de Geschiedenis van de
Tapijt-, Borduur- en
Textielkunst, IX, 1978, p.
145-153.
RUG, 1974.
Gent, 1990, 243 blz.
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 3, p. 2-64.
Archaeologia Mediaevalis,
12, (1989), p. 12-13.
Stadsarcheologie, 11,
(1987), nr. 3, p. 2-9 .
Driemaandelijks Tijdschrift
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 19, (1991),
nr. 4, p. 81-84.
Kunst en Kultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Geschiedenis van de opvang en verzorging van weesmeisjes en jongens te Gent. Met voorwoord door gouverneur H. BALTHAZAR en
illustraties. (Aangevulde herdruk in 2010 met voorwoord van
burgemeester Termont)
Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Archeologie
Archeologie
Geïllustreerd
Genealogische schetsen van de families Lauwick en de Pélichy.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
DE BLOCK J.,
DE BLOCK J.,
DE BOCK P.
DE BONDT R.
DE BRA A. en VANDE
VOORDE-HENDRIKS N.
Het Pélichykasteel te
Gentbrugge. Stamboom de
Meulenaere - tak van
Roeselare
Het restauratie-ontwerp voor
het tweede pandhof Van
nieuwe wijn in/en oude
zakken,
Demografische reconstructie
van de provincie
OostVlaanderen (ca. 1790)1830).
Remi Claus (Laarne, 14
februari 1899-Gent, 25 maart
1955),
Gentse kontradansen, (
Driemaandelijks Tijdschrift
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 19, (1991),
nr. 3, p. 59-63.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 4, p. 31-36.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Verhandeling
Castellum, VU, (1990), nr.
3, p. 5-43.
Claus was reporter en redacteur van de Gazet van Laarne en van De
Landwacht-De Gentenaar. Geïllustreerd.
Biografieën
Vlaamse
Volkskunstbeweging,
Antwerpen, 1987, 150 blz.
De Draeke, jg. 9, (1986),
nr. 3, p. 71-82.
De Draeke, jg. 4, vol. 2,
(1980), p. 41-43.
Uitgave van een dansbundel opgesteld in 1757 door de dansmeester
Robert Daubat. Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Het verdrag van Gent (1814) besloot de tweede Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Een geïllustreerd overzicht.
Artikel gewijd aan het museum dat werd ingericht door de broeders
van Sint Jan de Deo, Fratersplein 9 te Gent. Ondermeer interessant
voor het kartuizerleven en de vestiging van Lieven Bauwens te Gent.
Op 22 november 1972 verscheen in Mexico, ter gelegenheid van het
vierde eeuwfeest van zijn afsterven, een luchtpostzegel met de
beeltenis van broeder Pieter van Gent. Deze minderbroeder werd
geboren te Gent in 1480 of 1481 als Pieter de Muro op de wijk SintPieters-Aaigem. Waarschijnlijk was hij een natuurlijke zoon van
keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Na de verovering van Mexico door
Cortès in 1519 vat Pieter van Gent het missioneringswerk aan. In
1528 laat hij te Antwerpen een werkje drukken in het Nahunath
„Christelijke leer in de Mexicaanse taal", een werkje dat nog
beschouwd wordt als de eerste taalkundige uitgave van Amerika. Hij
stierf in 1572. Geïllustreerd.
De twee lijvige boekdelen zijn het resultaat van een uitgebreid
onderzoek naar de organisatie en werking van de kerkelijke
rechtspraak, de werking en bevoegdheid van de officialiteiten en de
wijze van bestraffing. Met indices.
Hedendaagse Tijd
Het kasteel Achtendries -- ook wel kasteel Voorde geheten —is
gelegen aan de Orchideestraat 51 te Oostakker (de vroegere
Winkelstraat). Het is een gebouw in classicistische stijl, opgetrokken
op de funderingen van een oudere konstruktie, kennelijk daterend uit
de late middeleeuwen. Het artikel schetst het belang van het kasteel
in de loop van de geschiedenis. Geïllustreerd.
Historiek van het kasteel Achtendries te Oostakker. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De vrede van Gent
DE BREMME J.
Het Museum Meerhem
DE BREMME J.
Pieter van Gent
DE BROUWER J.,
De kerkelijke rechtspraak en
haar evolutie in de
bisdommen Antwerpen, Gent
en Mechelen tussen 1570 en
1795, 2 dln., Tielt, 1971-1972.
Het kasteel Achtendries te
Oostakker
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr 3/4, p. 14-18.
Het Goed Achtendries
Castellum, V, (1988), nr. 3,
DE BRUYN U.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
RUG, Ch. Vandenbroeke,
1979.
DE BREMME J.
DE BRUYN J.-P.
Het kasteel werd omstreeks 1884 gebouwd door Octave de
Meulenaere.
De Draeke, jg. 5, vol. 5, p.
85-88.
Heemkunde
Biografische artikels en
nota's
Kerk
Gebouwen, monumenten,
DE BRUYN U.
DE BRUYNE H.
DE BUCK A
"Achtene"
Kasteel Achtendries, op
Romeinse fundamenten
Het grafisch werk van Frits
Van den Berghe
De Drie Torekens en de Lieve
DE BUCK A
Het Gentse Castrum,
waarvan het oostelijk deel
sinds de eeuwwisseling het
Patershol wordt genoemd.
DE BUCK A.
DE BUCK A.
Belfort - Lakenhalle Mammelokker, (Ken uw stad)
De drie torekens en de Lieve
DE BUCK A.
De gard'civik
DE BUCK A.
De negenendertig te Gent
DE BUCK A.
Een laatste bijdrage over de
Suikerlade (3)
Gent. - Het leven van destijds
op de Koornmarkt. Herinneringen van Germain,
de kelner uit het café „Het
Dam berd"
Het François Laurentinstituut
te Gent
Het Gentse Castrum,
waarvan het oostelijk deel
sinds de eeuwwisseling het
Patershol wordt genoemd
Het stapelrecht
DE BUCK A.
DE BUCK A.
DE BUCK A.
DE BUCK A.
DE BUCK A.
Jeroom Duquesnoy II (Du
Quesnoy) en het
grafmonument van bisschop
Antoon Triest
DE BUCK A.
Rare maken en kwasten in
het Gentse Patershol
DE BUCK A.
Wandeling door de Veldstraat
p. 42-55.
Oostakker, 1987, 30 blz.
Historiek van het kasteel Achtendries te Oostakker. Geïllustreerd.
RUG, 1977.
Ghendtsche Tydinghen, 13,
(1984), nr. 4, p. 262-270 .
G.O.V. Heraut, Gidsenbond
Oost-Vlaanderen, jg. 15,
(1980), nr. 1, p. 1-6 ,: nr. 2,
p. 7-18 ,: nr. 4, p. 19-34 ,:
nr. 5, p. 35-46.
Sodiganda, Gent, 1982, jg.
8, nr. 3, p. 4-5.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 4, p. 262270.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 4, 4 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 18, aug.
1983, 15 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 19, 1
nov. 1984, 3 blz.
Oostvlaamse Zanten, LIII,
1978, p. 33-36.
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 5, 4 blz.
Sodiganda, jg. 10, (1984),
nr. 1, p. 5-7 ; nr. 2, p.1-3 ;
nr. 3, p. 1-3 ; nr. 4, p. 5-7
(vervolgtekst).
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12 (1983), nr. 3, p. 145148.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 2, p. 95-103.
in Ghendtsche
Tydinghen, jg. 13, (1984),
nr. 3, p. 195-201.
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
Geïllustreerd
Historische nota over het Rabot (eerste steen op 13 juni 1489) en de
Lieve (1251-1269). Geïllustreerd. Met kaart.
Geïllustreerd
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde en Folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Middeleeuwen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde en folklore
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde
Aanvullende vulgariserende nota bij het artikel P. DECALUWE, De
tol op het graan te Gent in Ghendtsche Tydinghen, 1983, nr. 1, p.
49.
Jeroom II Duquesnoy (de Jongere) (Brussel 1602 - Gent 1654)
beeldhouwde het grafmonument van bisschop Antoon Triest in de
St.- Baafskathedraal te Gent tussen 1652 en 1654. In dit laatste jaar
werd hij beschuldigd van pederastie en op de Korenmarkt te Gent
terechtgesteld.
Volkskundige en folkloristische gegevens over de wijk het Paters-hol
en zijn bewoners.
Middeleeuwen
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
DE BUCK A.
DE BUCK R
Wandeling langs de St.Jacobskerk, het godshuis van
St.-Jan-ten-Dulle en het
Rolleke
Een brief van een Gentenaar
uit Mexico.
nr. 6, 20 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 15, mei
1980, 7 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
9, (1980), nr. 1, p. 56-58
DE BUCK R.
De Concessio Carolina
DE BUCK R.
De ex-burgemeester van
Oudenaarde komt Gent
versterken
DE BUCK R.
Een gevelbeeld voor een
legende: Liederick de Buck
Het beroepstoneel te Gent
tussen 1944 en 1965
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 1, p. 21-24.
Gent, 1986, 53 blz.
Iets over een Gentse
scherprechtersvrouw en haar
familie
51 blazoenen van ridders in
de Orde van het Gulden Vlies
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 3, p. 154-160.
DE BUCK R.
DE BUCK R.
DE BUCK R.,
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 2, p. 85-88.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 130-134
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 147-149 en
nr. 4, p. 182-193.
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 1, p. 19-28.
Geïllustreerd
De Buck Eugène Albert, sergeant-clairon en betovergrootoom van de
auteur behoorde tot het expeditiekorps van Belgische vrijwilligers die
in 1864-1867 in Mexico verbleven. In 1866 zou hij sneuvelen.
Uitgave van een brief van 20 september 1865 uit Patzcuaro
Gegevens over de kalvinist Francois Cabelliau, heer van Mullem en
tot 1580 burgemeester van Oudenaarde, die in 1583 het Gents
poorterschap aannam en de Gentse Kalvinistische Republiek kwam
versterken.
Het beeld bevindt zich in een nis van het stadhuis. Met foto.
In 1945 werd het bestaande K.N.S.-gezelschap in Gent ontbonden.
Het Antwerps gezelschap verzorgde van dan af de optredens in de
stad. In 1965 ontstond er opnieuw een eigen beroepsgezelschap in
Gent onder de benaming Nederlands Toneel Gent en onder de
direktie van Dré Poppe. Voor de verdere historiek van het N.T.G. zie
Lustrum boek Nederlands Toneel Gent, waarvan deel 4 over de jaren
1980-1985 verscheen in 1986.
Gegevens over Jeanne de Buck, die in 1772 gehuwd was met
Philippus Hamel, „beul" van Gent. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, kultuur
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gegevens over de Gentse wijnverkoop, de evolutie van taverne tot
café en de ijkverplichting in de 16de-18de eeuw. Met tabellen en
reproducties van tekeningen.
Moderne Tijden
DE BUCK S.
Affiches uit de Art Deco-tijd in
Gentse verzamelingen
Tafke't Zandboerke (18811943).
100 jaar Laurent Instituut,
Onderstraat 10, 9000 Gent
RUG, 1980.
Ghendtsche Tydindinghen,
V, (1976), p. 269-272.
Gent, 1987, z.p.
Wetenswaardigheden over de folkloristische zandverkoper Gustaaf
Coryn. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Karel Van de Putte (Pittem
1850 - Gent 1922)
300 Jaar Visitatie –
Documenten.
De Roede van Tielt, 16,
(1985), nr. 3, p. 106-156.
Schakel. Mededelingsblad
van het Heemkundig
Documentatiecentrum SintAmandsberg en van de
Biografie van de advocaat en dichter Van de Putte, die van 1921 af in
Gent woonde. Met illustraties.
Uitgave en bespreking van een aantal documenten en werkstukken
in verband met de „Gentse Kant" en het uitvindersbrevet van Virginie
Vrancken, toegekend bij koninklijk besluit van 28 oktober 1852.
DE CALUWÉ R
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, kultuur
De taverne en de
ijkverplichting, i
DE BUNDERIE W.
JANSSENS N.en. DE
BAEREMACKER S
DE BUSSCHERE K
Heemkunde en Folklore
Geromantiseerde voorstelling van het laatste kapittel van het Gulden
Vlies, gehouden te Gent op 23, 24 en 25 juli 1559.
DE BUCK R.,
DE BUDT.
genealogie
Heemkunde
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Volkskunde
Hedendaagse Tijd
Biografieën
DE CALUWE R.,
DE CARNE V.
DE CEUKELEER F.
Driehonderd jaar ontwikkeling
van de Congregatie der
Zusters van Onze-LieveVrouw-Visitatie,
Bijdrage tot de kennis van de
19e-eeuwse
nieuwjaarskaarten van enkele
Gentse groepen : de
lantaarnaanstekers, de
burgerwacht en de vereniging
van natuurwetenschappen
L'ordre des Augustins en
Belgique, 1794 -1834
IJzertijd-Kuil te EvergemRalingen
Heemkundige Kring de
„Oost-Oudburg", jg. 3,
(1975), p. 4-18.
Heemkundige Kring de
Oost-Oudburg, jaarboek VI,
(1968), 39-44.
Een soort kroniek. Eerder verward en op zwakke basis.
RUG, 1980.
Kerk
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Augustiniana, jg. 32,
(1982), p. 312-347.
VOBOV-INFO, nr. 16,
(1984), p. 15-21.
Speciale aandacht gaat naar de herinstallatie van de Augustijnen te
Gent in 1834. Met appendici en kritisch apparaat.
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis
Archeologie
Rector Bouckaert had toch
gelijk
Archief R.U.G. Uit het
verleden van de R.U.G. Nr.
20), Gent, 1985, 107 blz.
Hedendaagse Tijd
DE CLERCK K. e.a.
Kroniek van de strijd voor de
vernederlandsing van de
Gentse universiteit
Gent, 1980, 246 blz.
DE CLERCQ R.
Antoon Sanderus over de
gemeenten van het
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld.
Jaarboek, XIV, (1985), p. 962.
DE CLERCQ R.
De inwoners van Afsnee in de
commerciële repertoria van
de 19e eeuw
De volkstelling van 1709 in de
Oudburg te Gent (vervolg)
Heemkring Scheldeveld.
jaarboek, XVIII, (1989), p.
145-156.
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XIX, (1982), p. 348.
Rektor J.J. Bouckaert verzette zich in de jaren 1964-65 tegen de wet
van de regering-Lefèvre op de „universitaire expansie", waarbij de
universiteiten geregionaliseerd werden. Een keuze uit de
dokumenten betreffende de aktie van de Gentse rektor worden in het
boekje chronologisch gepubliceerd.
Eerst na een strijd die bijna een eeuw duurde zou vanaf 1930 de
Gentse universiteit vernederlandst worden. Deze uitvoerige kroniek
kwam tot stand dank zij de medewerking van H. BOSSAERT, G. DE
CLERCQ, E. LANGENDRIES, A.M. SIMON - VAN DER MEERSCH,
M. SOMERS en M. VAN DER AUWERA. Rijk geïllustreerd. Met
personenregister.
Antoon Sanderus (° Antwerpen, 1586 - Affligem, 1664) ontvingeen
belangrijk gedeelte van zijn opleiding bij de jezuïeten te Gent. In het
artikel geeft de auteur een schematisch overzicht van zijn leven en
werk, waarna de gegevens betreffende de gemeenten van het
Scheldeveld uit de Flandria Illustrata in extenso worden
weergegeven, inzonderheid uit Flandriae Descriptio Generalis en uit
Rerum Gandavensium, Liber IV. Geïllustreerd.
Geïllustreerd. Zie ook in hetzelfde jaarboek op p. 137-144 ID. De
inwoners van de Scheldeveldgemeenten in de commerciële
repertoria van de 19e eeuw. Algemene inleiding.
Vervolg van een artikel dat onder dezelfde titel verscheen in De
Oost-Oudburg. Jaarboek XVIII, (1982), p. 3-51. In dit vervolg wordt
de volkstelling in de parochies van de OostOudburg nagegaan. Het
betreft : de individuele lijsten voor Destelbergen (omvattende
Beervelde); voor Desteldonk ; voor Heusden ; voor Lochristi ; voor
Mendonk ; voor Oostakker (St.-Amandsberg inbegrepen); voor
DE CEUNINCK R. VAN
STRIJDONCK M.en
VANMOERKERKE J.
DE CLERCK K.
DE CLERCQ R.
Kunst en Kultuur
Biografische nota's en
biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne Tijden
DE CLERCQ R.
De volkstelling van 1709 in de
Oudburg van Gent
De Oost-Oudburg.
Jaarboek XVIII, (1981), p.
3-51.
DE COMMER P.
De brouwindustrie te Gent,
1505-1622
De brouwindustrie te Gent,
1505-1622
RUG, 1980.
DE COMMER P.
De brouwindustrie te Gent,
1505-1622
HMGOG, dl. XXXVII,
(1983), p. 113-171.
DE CONINCK L.
Studie van de verkiezingen in
de provincie OostVlaanderen, 1830-1850.
Kriegsalbum von Gent. Gent
in 1914-1918
La flamandisation de
l'Université de Gand
RUG, R. Van Eenoo, 1977.
DE COMMER P.
DE COOREMETER F.
DE COSTER M.
HMGOG, XXXV , (1981), p.
81-114.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 5, p. 7-8.
UCL, 1970.
Meulestede ; voor Zaffelare ; voor Zeveneken. Het artikel wordt
afgesloten met een klapper op de familienamen.
Als gevolg van een graantelling werd in 1709 een nominatieve
volkstelling georganiseerd. Deze wordt door de auteur geplaatst in de
politieke kontekst van kultureel, ekonomisch en godsdienstig leven,
zowel wat Vlaanderen als de kasselrij van de Oudburg betreft. In het
bijzonder wordt dan de Oost-Oudburg bestudeerd in zijn politieke,
kerkelijke, ekonomische en demografische aspekten. Na deze
uitvoerige inleiding volgt de volkstelling zelf. Met kritisch apparaat en
bijlagen. Geïllustreerd.
Een kwantitatieve studie over het bier in het 16de-eeuwse Gent. In
het begin van de eeuw werden slechts twee soorten bier gebrouwen,
klein bier en dubbel bier of crabbelaer. Een nieuw soort dubbelbier
vond ingang in 1522, nl. clauwaert. In 1573 doet de dubbele
clauwaert zijn intrede in Gent. De vroegere clauwaert noemde men
de enkele clauwaert. Een andere sterkere biersoort in het laatste
kwart van de 16de eeuw is de dusselaer. Het feit dat er sterkere
bieren op de markt werden gebracht wijst erop dat de bestaande
soorten in kwaliteit daalden. De verklaring hiervoor ligt in de stijging
van de graanprijzen. Nieuwe soorten bier werden geïntroduceerd
tijdens hevige graancrisissen. Reeds in de 15de eeuw werd te Gent
keyt ingevoerd, vooral uit Nederland afkomstig. Ook uit Doornik,
Antoing, Antwerpen, Mechelen werd bier ingevoerd. De bierprijzen te
Gent werden met veel vertraging aan de graanprijzen aangepast en
dan nog vaak in ontoereikende mate. Het is duidelijk dat de overheid
de prijzen van de biersoorten zo stabiel mogelijk wilde houden,
omdat bier levensnoodzakelijk was voor de werkende bevolking.
In deze aflevering wordt vooral de bierproduktie nagegaan. Uit de
berekeningen blijkt dat ook te Gent een serieuze brouwindustrie
gevestigd was en vooral bierverbruik overheerste ten opzichte van
het wijnverbruik. In bepaalde periodes was Gent in staat ca. 2570
van zijn produktie uit te voeren. Bovendien waren in het laatste kwart
van de XVIe eeuw ca. 60 brouwers aktief ; hoofdzakelijk kleine en
middelmatige producenten. Uit de verschillende bierbelastingen blijkt
bovendien het belang van deze industrie voor de stadsfinanciën.
Grafieken en tabellen met benaderende statistische gegevens. Met
kritisch apparaat.
Moderne tijden
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Moderne tijden
Moderne tijden
Verhandeling
Fotoboek over Gent verschenen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
DE DECKER A.
(décembre 1919)
Kroniek van de Gentse
Heimis,
Vormingswerk in
vrouwenhanden. De
voorgeschiedenis van de
KAV (1892-1924),
DE DECKER A.,
Te vondeling leggen,
DE DENE E.
Testament Rhetoricael
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica „De
Fonteine" te Gent.
DE FLEURQUIN G.
Georges de Smet (Laarne,
20/11/1917-Gent,
12/10/1982),
Campo-santoblommen
geplukt te Sint-Amandsberg
Gent
DE DECKER A.
DE GEEST J.
Gent, 1991, 61 blz.
Geïllustreerd.
K.U.L. Onderzoekscentrum
Vrouw en Opvoeding,
Leuven-Amersfoort, 1986,
VIII + 174 blz.
Naar aanleiding van de socialistische staking voor het algemeen
stemrecht in 1893 werd te Gent de Antisocialistische Vrouwenbond
opgericht. De bond streefde de zedelijke en stoffelijke verheffing van
de arbeidersvrouwen na, onder meer via het tijdschrift De Christene
Vrouw. Met woord vooraf van KAV-voorzitster M. VAN NESTE,
bijlagen, indices van personen, organisaties, periodieken en
plaatsnamen. Geïllustreerd.
Over de gewoonte van het te vondeling leggen in Gent (15de-19de
eeuw) en de registratie van de vondelingen.
Diplomatische uitgave van het tweede deel van het Testament
Rhetoricaci waarvan het handschrift berust in de Gentse
Universiteitsbibliotheek, hs. 3330, Deze rederijkerstekst is literair en
cultuurhistorisch van belang voor de zestiende-eeuwse geschiedenis
in het algemeen.
De Smet was muzikant en muziekleraar aan onder meer het Gentse
Conservatorium. Met foto's van De Smet en echtgenote.
Vlaamse Stam, 28, (1992),
nr. 5, p. 259-264.
Jaarboek 1978-1979, dl. 2,
30 (tweede reeks nr. 21),
226 blz.
Castellum, VI, (1989), nr. 3,
p. 20-24.
Gent, 1982, 119 blz.
De „Campo-santoblommen" brengt een bondige biografie, aangevuld
met anekdotes van een tachtigtal kunstenaars, politici, journalisten,
enz., die begraven werden op het kerkhof Campo Santo te
SintAmandsberg. Worden besproken : Auxiliatricen van het
Vagevuur; Frank Baur; Staf Bruggen; Cecile Cauterman; Gabriël
Celis; Jef Crick; Oscar Dambre; Gustave De Battice; Aloïs De Beule;
Marie de Hemptinne; Filiep De Pillecyn; Frans De Potter; Paul De
Ryck; Jules de Saint-Genois; Arseen De Sutter; Daniël de
Trazegnies; Felix en Pieter de Vigne; Leonard De Visch; Germaine
De Wulf; Charles Doudelet; André Dua; Arthur en Joris Eeckhout;
Karel Geers; Ludovicus Geurden; Jozef Goossenaerts; Jan Grauls;
Jozef Guislain; Gustaaf Haché; Corneel Heymans; Antoine Hoorens;
Albert en Pierre Kluyskens; Karel-Lodewijk Ledeganck; Chéri
Lefever; Theo Lefèvre; Ferdinand Lousbergs; Rosalie Loveling;
Lucas Luyts; Karel Lybaert; Frans Masereel; Lodewijk Minard;
Napoleonisten; Julius Obrie; Cyriel Palms; Gaston Rombaut; Jean
Rooms; Alfons Schuerbeke; Jozef en Ernest Sergeant; Alfons Siffer;
Ferdinand Snellaert; Pol Speeckaert; Jeroom Stevens; Georges
Stocké; Odette Storme; Frans en Jef Tinel; Valentin Vaerwyck; Henri
Van Cleemputte; Jozef Van Damme; Louis Vanden Broucke; Marietj
e Vande Putte; Gustaaf en Karel Van de Woestijne; Prudens Van
Duyse; Gratien Van Hecke; André Van Laere; Georges en Maurits
Van Lierde; Jan Van Mullem; Maurits Van Poeck; Sixtus Van
Ruyteghem; Marie Verbanck; Theresia Verhaeghe; Emiel Verheeke;
Hector Verheyen; Willem Verspeyen; Leo Vindevogel; Juul
Waeytens; Jan-Frans Willems; Mathias en Gustave Wolters. Alsook :
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne tijden
Biografieën
Biografische artikels en
nota's
DE GRAUWE J.
De kartuis Koningsdal en
Drongen
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 2-26.
DE GRAUWE J.
Historia Cartusiana Belgica
Analecta Cartusiana 51),
Salzburg, 1985, 278 blz.
DE GRAUWE J.
Prosopographia Cartusiana
Belgica (1314-1796).
Gent, 1977, 370 blz.
DE GRAUWE J.,
Chartreuse de Notre-Dame
du Val-Royal à Gand
DE GRAUWE J.,
De stichting van de Gentse
kartuis "Koningsdal" te
Rooigem in de parochie
Ekkergem,
Histoire de la chartreuse du
Val-Royal à Gand et de la
chartreuse du Bois-SaintMartin à Lierde-Saint-Martin
(Flandre Orientale),
Monasticon belge. Tome
VII, Province de Flandre
Orientale. Cinquième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1989, p. 943-1006.
HMGOG, XXV, (1971), 330.
DE GRAUWE J.,
Analecta Cartusiana, XVIII,
Salzburg, 1974.
Sint-Amandsberg, crypte, Kapel, Kerk; Kerkhof-wij ding,
Politiereglement; Striemenberg en oorlogsmonument; Godsakker,
Kerkhofwandeling, Aan betreurde ; Josephine Blondeel, E.
Verhaeren, Soldatenkerkhof; De laatste hulde, Grafschrift voor
pastoor; Allerheiligen; Allerzielen.
Met steun van graaf Lodewijk van Nevers geschiedde op Rooigem in
1328 de stichting van de kartuis Koningsdal. In 1566 en 1578 werden
de kloostergebouwen vernield en na de herovering van Gent door
Alexander Farnese (1584) besloten de monniken zich op Meerhem te
vestigen. Het kartuizerklooster bezat onder meer heel wat goederen
in Drongen. De auteur brengt een lijst van dokumenten die verband
houden met dit Drongense goederenbezit. Met illustraties en bijlagen.
Alle kartuizerkloosters die ooit bestaan hebben op Belgisch
grondgebied worden beschreven. Van elk klooster worden kort
behandeld : de benaming, de geschiedenis, de overgeleverde
archieven, de bibliografie, de kloosterbibliotheek en de
monnikenschrijvers, de kunstwerken en wat nu nog visueel overblijft.
Het Gentse kartuizerklooster (p. 126-146) was van 1328 tot 1578 op
Rooigem gelegen en nadien op Meerhem. Met inleiding,
persoonsnamenindex en illustraties.
Biografische lijsten van alle kartuizers, die geleefd hebben op het
grondgebied van het huidige België. Van enorm belang voor wie de
cartuizersgemeenschap te Gent wil bestuderen [ Van dezelfde auteur
verschenen reeds: De Grauwe Jan, De stichting van de Gentse
kartuis „Koningsdal" te Rooigem in de parochie Ekkergem, in
HMGOG, XXV, (1971), p. 3-30. ID., Histoire de la chartreuse du ValRoyal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à LierdeSaint-Martin (Flandre Orientale), (Analecta Cartusiana, XVIII),
Salzburg 1974 (zie Bibliografie 1973-1974, nr. 55).].
Het Gentse cartuizerclooster was van 1328 tot 1578 op Rooigem en
van 1584 tot 1792 op Meerhem gevestigd. Het artikel bevat een
overzicht van de opeenvolgende benamingen van de kartuis en van
de beschikbare bronnen voor de studie van de kloostergeschiedenis.
De auteur brengt verder een historische nota over de kartuis en
biografieën van de opeenvolgende priors.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Belicht o.m. de invloed van de graaf en de politiek-militaire
gebeurtenissen van 1328 bij deze stichting. Met lijst van de
schenkers.
Kloosters en abdijen
Dit werkje schetst de geschiedenis van de enige twee kartuizen die
ooit in Oost-Vlaanderen opgericht werden. Beide bereikten een grote
bloei in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Na de troebelen in de
zestiende eeuw kon vooral de kartuis Koningsdal (De Grauwe J., De
stichting van de Gentse kartuis „Koningsdal" te Rooigem in de
parochie Ekkergem, in HMGOG, XXV, (1971), p. 3-30.) te Gent zich
Abdijen, kloosters en
begijnhoven
herstellen Beide werden afgeschaft in 1783 door de maatregelen van
Jozef II. Met bibliografie.
DE GROOTE A.
DE GROOTE H.
DE GROOTE S.
DE GROOTE S.
DE GROOTE S.
DE GROOTE S.
DE GROOTE S.,
DE GROOTE S.,
Hugo van der Goes in het
licht van de geschreven
bronnen
60 jaar Socialistische
Beweging Drongen
RUG, 1947.
De parochiekerk van
Oostakker wordt
gerestaureerd
De watervoorziening in Gent
vanaf het midden van de
19de eeuw tot in het begin
van de 20ste eeuw Het
openbaar initiatief van de
gemeenten in België 17951940. Handelingen. Volume I,
Ontstaan en evolutie van het
waterbedelingsnet in Gent
1850-1925
Praalmonument ter
verheerlijking van de
heldhaftige soldaten, gevallen
voor het vaderland, en de
martelaren der Duitse
ontvoeringen,
Op bezoek bij Jackie Snoeck,
zoon van architect Ernest
Snoeck
Richard Minne (1891-1965)
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 2, p. 2-5.
DE HAAS F. en I. SMETS
(o.l.v.)
Mozart in België. Een
wonderkind op reis door de
Zuidelijke Nederlanden,
1763-1766,
DE HEMPTINNE T. en
VERHULST A.
De oorkonden der graven van
Vlaanderen (juli 1128 september 1191). Deel
II/band 1, Regering van
Diederik van de Elzas (juli
Dronghine. Jaarboek,
(1987), p. 31-37.
Gemeentekrediet.
Historische Uitgaven -8°.
Nr. 71), Brussel, 1986, p.
209-222.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Tekst van een toespraak gehouden op 3 mei 1986. De toespraak
bevat een historisch overzicht van 60 jaar socialistische aktie in
Drongen. Zie ook GOOSSENS D. ACW-Drongen 60 jaar
Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 2-5.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde
Het waterbedelingsnet werd te Gent niet door het stadsbestuur
opgericht maar door de „Compagnie Générale des Eaux de Gand",
een privé-maatschappij. Na het faillissement van deze maatschappij
(1884) nam de stad zelf de exploitatie van het net in handen.
Hedendaagse Tijd
RUG, 1978.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Heemkundig Nieuws, 19,
(1991), nr. 2, p. 7-12.
Bespreking van het "Monument van de Gesneuvelden 1914-1918" in
Sint-Amandsberg vervaardigd door Aloïs de Beule. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkundig Nieuws, 20,
(1992), nr. 4, p. 48.
Schets over leven en werk van de architect Ernest Snoeck
(Lovendegem, 1900-Sint-Amandsberg, 1986). Met foto's van
gerealiseerde woningen en plannen.
Minne (Gent, 1891 -Sint-Martens-Latem, 1965) was dichter, journalist
en schrijver van cursiefjes in Vooruit. Met fotoreproducties.
Biografieën
In verband met zijn verblijf te Gent van 4 tot 6 september 1765 : P.
LENDERS, Het economisch centrum van Vlaanderen (164-171), F.
DELEU, De beiaard van Gent (172-181) en G. POTVLIEGHE,
Orgelstad Gent (182-183). Geïllustreerd. Zie ook I. SMETS, Mozart in
Vlaanderen, 1763-1766, in Monumenten en Landschappen, 10,
(1991), nr. 3, p. 10-24.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Bijdragen tot de
Geschiedenis der Stad
Deinze, LVIII, (1991), p.
119-158.
Antwerpen, 1990, 303 blz.
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis. Verzameling
van de akten der Belgische
vorsten, 6), Brussel, 1988,
XCVIII + 522 blz.
Biografieën
Middeleeuwen
DE HEMPTINNE TH. en
M. VANDERMAESEN,
DE HERDT R
1128 - 17 januari 1168),
De ambtenaren van de
centrale administratie van het
graafschap Vlaanderen van
de 12e tot de 14e eeuw.
Tijdschrift voor
Geschiedenis, jg. 3, (1980),
nr. 2, p. 177-209
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent
19811982
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19731974,
Een nieuwe wetenschap op
zoek naar een eigen
identiteit : de industriële
archeologie.
HMGOG, XXXVI, (1982), p.
239-291.
DE HERDT R
Gent op weg naar de eerste
industriële revolutie
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 5,
(1987) nr. 3-4, p. 6-34.
DE HERDT R
Gent, het Manchester van het
Kontinent,.
Ghent, The Manchester o f
the Continent,
Gent, 1980, 19 blz
DE HERDT R
DE HERDT R
DE HERDT R
Het personeel van de centrale administratie verleende zijn diensten
aan de vorst op drie niveaus : communicatie van de grafelijke wil aan
lokale ambtenaren en onderdanen, financieel beheer der domeinen,
het dagelijkse materiële onderhoud van het hof. Deze funkties
ontwikkelden zich tot kanselarij, redeninge/Rekenkamer, en hotel.
Een artikel dat niet specifiek op de Gentse stadsgeschiedenis slaat,
maar bepaalde middeleeuwse toestanden te Gent beter laat
begrijpen.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
HMGOG, XXVIII, (1974), p.
159-175
Vervolg op de bibliografie begonnen door M. Ryckaert
HMGOG, jg. XXXII, (1979),
p. 221-236
Na een bondige inleiding, gaat de auteur na welke sluitende definities
reeds werden voorgesteld. Vrijwel alle definities zijn erg defektief,
ook de recent geformuleerde definitie van het Third International
Conference on the Conservation of Industrial Monuments (Zweden,
1978). Door te bepalen welk werkterrein het industrieel erfgoed
behelst en wat onder „industrialisatie" verstaan wordt, biedt het
International Committee for Conservation of Industrial Heritage
nieuwe perspektieven. Doch ook hier wijst de auteur op de
onvolkomenheden van deze nieuwe visie. Naast de aandacht voor
de industriële archeologie kan tevens de belangstelling groeien voor
andere sektoren van de maatschappij (o.a. het kultureel erfgoed) die
bestudeerd kunnen worden volgens methoden en aanpak
gelijkaardig aan deze welke in de industriële archeologie gebruikt
worden.
Het artikel peilt naar de industriële wortels van de Arteveldestad.
Vanzelfsprekend wordt daarbij het accent gelegd op de
textielnijverheid. Op die manier wordt een overzicht gegeven van het
ontstaan, de bloei en het verval van de middeleeuwse
lakennijverheid, wordt bekeken welke ekonomische aktiviteiten in de
moderne tijden te Gent werden beoefend om uit te monden bij de
industriële revolutie. De rechtstreekse voorbereiding hiervan vindt
men in de fusteinweverijen en katoendrukkerijen. De industrialisatie
kwam te Gent eerst tot volle ontwikkeling na de invoer van machines
uit Engeland, waarbij Lieven Bauwens een niet te onderschatten rol
speelde. De mechanisering zette zich het eerst door in de
katoennijverheid. Wolnijverheid, vlasindustrie en andere sektoren
volgden. Rijk geïllustreerd. Met zeer bondige bibliografie.
Brochure waarin de industriële ontwikkeling van Gent in de 19de en
de eerste helft van de 20ste eeuw geschetst wordt.
Gent, 1980, 23 blz.,
geïllustreerd.
Middeleeuwen
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Bibliografieën, katalogi
Industriële Archeologie
Industriële archeologie,
scriptophilie
Hedendaagse Tijden
Hedendaagse Tijden
DE HERDT R
Ook een vleeshal heeft haar
bouwgeschiedenis.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 29, nr. 1,
(1980), p. 1-6, geïllustreerd.
DE HERDT R en
VANNIEUWENHUYSE
J.,
DE HERDT R, DE
GRAEVE B.,
GHYSELINCK E.,
HALLAERT J.
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19861987
Hun werk, hun leven.
Getuigenissen uit de Gentse
textielwereld 1900-1950.
HMGOG, XLI, (1987), p.
201-239.
DE HERDT R.
. Een visie vanuit het
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel
Educatieve werking in
Vlaamse en Brusselse
Musea, (Vlaamse
Museumvereniging.
Edukatieve W erking), s.l.,
1986, p. 51-72.
DE HERDT R.
1976-1986, 10 jaar Museum
voor Industriële Archeologie
en Textiel. Overzicht ter
gelegenheid van de
tentoonstelling „Industriële
Archeologie in België",
gehouden in de Sint-Pietersabdij te Gent, van 8.11.86 tot
18.1.87
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19801981
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent
19821983
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19831984
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent
19841985
V.I.A.T.-Kontaktblad, 20,
(1986), nr. 3, p. 1-13
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1980, 228 blz., rijk
geïllustreerd.
In afwachting van de restauratie van het Groot Vleeshuis werd docr
de auteur een grondige studie ondernomen naar de
bouwgeschiedenis van dit ambachtsgebouw. Deze studie zal ter
gelegenertijd gepubliceerd worden. Men krijgt hierover alvast een
vulgariserende tekst.
Vervolg van de jaarlijkse Bibliografie van de geschiedenis van Gent,
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
Catalogus van de tentoonstelling die door het Museum voor
Industriële Archeologie en Textiel werd georganiseerd in het Museum
A. Vander Haeghen te Gent van 8 november 1980 tot 18 januari 1Na
een uitvoerige textieltechnische inleiding (katoenspinnerij,
vlasspinnerij, weverij), volgt een bondig overzicht van de Gentse
textielfabrieken op het einde van de 19de eeuw en in de eerste helft
van de 20ste eeuw. Hierna komt de eigenlijke kern van de catalogus
tachtig interviews met textielarbeiders, afgenomen tussen 1978 en
1Overzicht van de belangrijkste sociale wetten 1889-1950 ,:
woordenlijst ,: bibliografische oriëntering.
Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent heeft
zich sinds een tiental jaren op edukatief gebied intensief ontplooid
door tentoonstellingen, edukatieve projekten naar kinderen,
volwassenen, het netwerkmuseum, enz. Het artikel biedt een rondblik
over de edukatieve museumwerking in het algemeen, en over de
edukatieve werking in het Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel in het bijzonder. Met uitgebreid voetnotenapparaat.
Geïllustreerd
HMGOG, XXXV , (1981), p.
139-176.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
HMGOG, XXXVII, (1983),
p. 245-271.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
HMGOG, XXXVIII, (1984),
p. 189-223.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
HMGOG, XXXIX, (1985), p.
247-286.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
Gebouwen en stadsbeeld
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Industriële Archeologie
Kunst en kultuur
Industriële archeologie,
scriptophilie
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19751976
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19761977.
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent,
19771978
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19781979 .
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19791980.
De bouwgeschiedenis van
het Groot Vleeshuis
De limonadefabriek "Ideal".
Kernbestanddeel van het
limonademuseum in het MIA
T,
De mule jenny. Bondige
schets van haar oorsprong,
ontwikkeling en werking.
HMGOG, XXX, (1976), p.
115-134.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG
verschijnt
HMGOG, XXXI, (1977), p.
241-264.
Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de Handelingen
verschijnt.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Inventarissen,
bibliografieën, catalogen
HMGOG, XXXII, 1978, p.
185-207.
Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de Handelingen
verschijnt.
Inventarissen,
bibliografieën, katalogen
HMGOG, XXXIII, (1979), p.
261-284.
Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt
Inventarissen,
bibliografieën
HMGOG, XXXIV, (1980), p.
215-246.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie over de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1983, 12 blz.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 9,
(1991), nr. 2, p. 34-39.
Gent, 1978.
Het Groot Vleeshuis werd opgericht in de periode 1407 - 1419. Tot
1884 was het Groot Vleeshuis het belangrijkste verkoopcentrum van
vlees te Gent. Geïllustreerde brochure.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
DE HERDT R.
De wraak van Jan Borluut.
Gent ten tijde van de
Guldensporenslag
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1985, 42 blz.
DE HERDT R.
Educatieve museumwerking
in geleidelijke opgang
Museumleven. Jaarboek,
(1986), p. 20-34.
DE HERDT R.
Een Hollands soldaat
penseelt Gent. Uit de Atlas
Goetghebuer, akwarellen van
Jan Joseph Wynants in het
Stadsarchief te Gent
Een vereniging in geleidelijke
groei: de Vereniging voor
Industriële Archeologie en
Stichting Mens en Kultuur),
Gent, 1989, 208 blz.
DE HERDT R.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 5,
Industriële Archeologie
Brochure samengesteld ter gelegenheid van het in werking stellen
van de mule jenny in mei 1978. Bondige bespreking van de
spinmachines van Hargreaves, Arkwright en Crompton. Uitweiding
over de Gentse mule Jenny, haar bouw en werking. Geïllustreerd.
Brochure waarin de vete die heerste tussen Jan Borluut en de familie
van Sint-Baafs wordt gesitueerd in het nationaal gebeuren in de
periode van omstreeks 1302. Deze brochure steunt in belangrijke
mate op F. BLOCKMANS, Een patricische veete te Gent op het
einde der XIIIde eeuw (vóór 1297 tot 10 juni 1306), Brussel, 1936. Ze
kwam tot stand naar aanleiding van de met toneelscènes
geïllustreerde stadswandelingen die over Jan Borluut werden
georganiseerd tijdens de Gentse Feesten 1985. Geïllustreerd.
Een rondblik naar de edukatieve werking in de Vlaamse musea, met
bijzondere aandacht voor de edukatieve aktiviteiten in het Museum
voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent.
Voorstelling van een verzameling Gentse stadsgezichten,
vervaardigd door Wynants tussen 1820-1823 en schets van Gent in
de Hollandse tijd. Met inleiding, index, Franse, Duitse en Engelse
samenvattingen. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie
Middeleeuwen
Kunst, kultuur
Hedendaagse Tijd
Industriële archeologie
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
Textiel
Gentse Floraliën. Sierteelt in
Vlaanderen
(1987), nr. 3-4, p. 61-71.
Stichting Mens en Kultuur,
Gent, 1990, X + 326 blz.
Geuzentocht. Gegevens over
Gent in de tweede helft van
de 16de eeuw
Het Afuseum voor Industriële
Archeologie en Textiel te
Gent
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel
v.z.w., Gent, 1984.
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kon gres voor
industriële Archeologie.
Gent, 26-27 november
1977, Gent, 1979, p. 213220.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1983, 15 blz.
Gent werkt, (1983), nr. 56,
p. 65-70.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 9,
(1991), nr. 1, p. 5-10.
Dienst voor Culturele
Zaken), Gent, 1989, 95 blz.
DE HERDT R.
Het Koornstapelhuis
DE HERDT R.
Het metalen Gent
DE HERDT R.
Het MIAT en Horta's
volkshuis,
DE HERDT R.
Het Museum Arnold Vander
Haeghen, museum voor
geschiedenis en
cultuurgeschiedenis
DE HERDT R.
Het Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel te
Gent
Het Rabot 1488-'89 - 1988'89 Vijfhonderd jaar
Jakob van Artevelde.
Historische evokatie
DE HERDT R.
DE HERDT R.
Overzicht van de ontwikkeling van de tuinbouw sinds de vroege
middeleeuwen en van de sierteelt te Gent sinds de 19de eeuw.
Gewezen wordt onder meer op de belangrijke rol van de Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en van de Floraliën. Met
ten geleide door graaf DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, inleiding
door gouverneur H. BALTHAZAR, nawoord door schepen R. VAN
QUAQUEBEKE en illustraties. Zie ook ID. Een floraliënwandeling
doorheen Gent, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 39, (1990), nr. 1, p.
6-11 en Gent een stad van bloemen vroeger en nu. Wandelingen en
wetenschappelijke bijdragen, (Industrieel netwerkmuseum Gent.
Wandelingen, nr. 2), Gent, 1990, 80 blz.
Een veertigtal bladzijden tellende brochure als verduidelijking van
een historische wandeltocht doorheen Gent. Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Bespreking van doel en mogelijkheden van het M.I.A.T. Voorstelling
van de voormalige fabriek G. en M. Van Acker als museum.
Geïllustreerd.
Sociale geschiedenis
De geschiedenis van het Romaanse Koornstapelhuis op de Graslei
te Gent. Geïllustreerde brochure.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kort vulgariserend artikel over „metaal" en het gebruik ervan te Gent.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd.Zie ook : Nomade elementen feestzaal van Horta's
volkshuis op definitieve locatie te Gent?, in it., 9, (1991), nr. 1, p. 1115.
Moderne tijden
Overzicht van de geschiedenis van het gebouw in de Veldstraat nr.
82, van de inrichting als museum en van de kabinetten en
permanente opstellingen: het Chinees Salon, het Kabinet Maurice
Maeterlinck, het Kabinet Victor Stuyvaert, het Kabinet Charles
Doudelet, het Gents Verhaal, de Vrede van Gent (1814) en het
Kabinet Vander Haeghen. Met illustraties en Franse, Engelse en
Duitse samenvattingen.
Korte voorstelling van het M.I.A.T.
Kunst, kultuur
Gent, 1988, 8 blz.
Geïllustreerd.
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1986, 32 blz.
Brochure met een tekst rond het optreden van Jakob van Artevelde.
De tekst die een vrije interpretatie is van de historische feiten, hoorde
bij de stadswandelingen op 11 juli en tijdens de feestweek.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
Museumleven, 4, 1977, p.
18-19.
Kunst en Cultuur
DE HERDT R.
Mondelinge geschiedenis.
Wetenschappelijke discipline
en educatief werkinstrument.
DE HERDT R.
Te gast bij broeders,
kartuizers en fabrikanten. Het
Museum Meerhem.
Te schande op de Vismarkt
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R.
DE HERDT R. DESEYN
G.en VAN DEN HOLE W.
DE HERDT R. (ed.)
Toeristisch ontsloten . ons
industrieel erfgoed,
Vaste brandstof en ertsen in
het vroegere Gent
100 Jaar Plansoenendienst.
Promenades - Parken Funktioneel Groen
Gemengd Boeket. Zes
tentoonstellingen rond
bloemen
Handelingen van het
tweede colloquium in
Vlaanderen over
Mondelinge Geschiedenis.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1983, p. 3-9.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 26, (1977),
p. 29-34.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1983, 10 blz.
Toerisme Oost-Vlaanderen,
40, (1991), nr. 3, p. 5-15.
Gent werkt, (1983), nr. 57,
p. 123-127.
Stad Gent. Museum voor
Industriële Archeologie en
Textiel. Plantsoenendienst,
Gent, 1985, 88 blz.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1985, 208 blz.
Met voorbeelden van het educatief werken van het Gentse Museum
voor Industriële Archeologie en Textiel met mondelinge
geschiedenis. In R. DE HERDT (ed.)
Nieuwste Geschiedenis
Toeristisch artikel over het Museum Meerhem dat in 1977 werd
geopend op initiatief van de broeders Hiëronymieten van het Instituut
Sint-Jan de Deo. Geïllustreerd.
Leidraad bij een stadswandeling over de vroegere Vismarkt. Vooral
de vroegere rechtspraak, het Pelorijn, de Stok en de Vier Pilaren
komen ter sprake.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Overzicht van de industriële relicten in de provincie Oost-Vlaanderen
en de bezoekmogelijkheden. Geïllustreerd.
Vulgariserend artikel over het gebruik van turf, steenkool, houtskool
en ertsen in het vroegere Gent.
Brochure geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling over de
100-jarige plantsoenendienst, welke van 21 september tot 21 oktober
in het Museum A. Vander Haeghen werd opgesteld. Met het graven
van de Coupure (1751-1753) werden in Gent grootse aanplantingen
van laanbomen verricht. Deze promenades groeiden uit tot
ontmoetingsplaatsen van de burgerij. Heel de eerste helft van de
negentiende eeuw lag het hoofdaksent van het Gentse openbaar
groen op deze wandelingen. Vanaf ca. 1869 werd de zorg voor de
openopenbare beplantingen meer gediversifieerd : wandelingen,
pleinen, squares, parken. Spilfiguur hierbij was Hubert Jan Van Hulle
(18271900), leraar aan de Rijkstuinbouwschool, hortulanus van de
Gentse plantentuin in 1858 en inspekteur der beplantingen van de
Stad Gent vanaf 1860. De oprichting van de plantsoenendienst
geschiedde in 1885. Deze dienst nam zeer aktief deel aan de
wereldtentoonstelling van 1913, doch had in de twintiger jaren van
deze eeuw af te rekenen met de olmenziekte. Na de verwoesting van
de kwekerij op de Vrijheidslaan in 1945, werd in 1951 een nieuwe
kwekerij in gebruik genomen op de plaats van het vroegere
tuinbouwbedrijf Van Houtte te De Pinte. In deze brochure worden
eveneens de aanleg van De Kouter, het Citadelpark, het Zuid- of
Koning Albertpark besproken. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Van 19 april tot 19 mei 1985 werd in de Plantentuin van de
Rijksuniversiteit te Gent een tentoonstelling opgesteld waarin een
achttal verenigingen en instellingen diverse aspekten van bloem en
plant illustreerden, vandaar de toepasselijke titel „gemengd" boeket.
De bijhorende catalogus valt uiteen in een zevental hoofdstukken. H.
Industriële Archeologie
Middeleeuwen
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Hedendaagse Tijd
Kunst en Kultuur
DE HERDT R. (red.)
Honderd jaar "Het Neerhof'
1889-1989, Koninklijke
Maatschappij "Het Neerhof'.
Museum Arnold Vander
Haeghen, Gent, 1989, 56
blz.
DE HERDT R. e.a.
In en om de alambiek.
Jenever en alcoholstokerijen
DE HERDT R. e.a.
Mondelinge Geschiedenis.
Colloquium 17 januari 1981.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1981, 112 blz.
Handelingen. (Stad Gent Dienst voor Culturele
Zaken - Museum voor
Industriële Archeologie en
Textiel), Gent, 1982.
WILLE bespreekt aspekten van de geschiedenis van de botanische
illustratie in het gedrukte boek onder de titel Vijf eeuwen bloemenen
plantenboeken. In een boeiend overzicht heeft deze auteur ernaar
gestreefd twee facetten van de botanische boekillustratie te
beklemtonen : enerzijds is de bloemenillustrator een medewerker van
de botanicus en dient zijn werk aan strikt wetenschappelijke eisen te
voldoen ; anderzijds is hij ook een kunstenaar. Van de gelegenheid
wordt gebruik gemaakt om te putten uit de boekenrijkdom van de
Gentse Universiteitsbibliotheek en de Koninklijke Maatschappij voor
Landbouw en Plantkunde. Op blz. 123-132 wordt het belang van de
Floraliën en de tuinbouwers te Gent voor de boekillustratie
besproken. Met bibliografie en register van namen. Door N.
POULAIN wordt De Roos in de Art Deco belicht, met enkele Gentse
voorbeelden. R. DE HERDT en G. DESEYN behandelen Industriële
Revoluties in de Gentse tuinbouw, voornamelijk het belang van de
wintertuingedachte voor de expansie van de plaatselijke tuinbouw ;
alsook de ontwikkeling der broeikasverwarming. P. VAN DER
VEKEN schetst zeer bondig de Plantentuin van de Rijksuniversiteit
Gent en zijn verzamelingen. De Belgian Flower Arrangement Society
geeft een overzicht van de historiek van de stijlboeketten, terwijl F.
HEYMANS een bloemlezing geeft van gedichten over bloemen. Zeer
rijk geïllustreerd.
Bevat een kroniek van de vereniging voor liefhebbers van
neerhofdieren door R. DE HERDT en C. PEETERS, een artikel over
de oorsprong van de huisdieren door A. ERVYNCK en A. GAUTIER,
een biografische nota over René Delin, schilder van neerhofdieren en
bijdragen over de Vlaamse Reus en de Gentse Kropper. Met
illustraties.
Tentoonstellingscatalogus waarin voornamelijk de jeneverstokerijen
in Oost-Vlaanderen worden belicht. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt
gewijd aan de Gentse brandewijngeschiedenis met de „Gist- en
Spiritusfabrieken Bruggeman" en de vergane glorie van het „Museum
van Thorenburg-Mestdagh". Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Tot vóór de sterk opgemerkte tentoonstelling Hun werk, hun leven.
Getuigenissen uit de Gentse textielwereld 1900-1950 was de
mondelinge geschiedenis als discipline in Vlaanderen vrijwel
onbekend. In deze Handelingen werden een tweetal bijdragen
opgenomen die ook voor Gent belangrijk zijn, nl. Getuigenissen uit
de Gentse textiel- wereld. Een konkrete toepassing van Oral History
in Vlaanderen door B. DE GRAEVE. Deze auteur bespreekt haar
manier van werken bij het afnemen van interviews, geeft een beeld
van de afkomst en het onderwijsniveau van de Gentse informanten,
bespreekt beroepskeuze en mobiliteit en het maatschappelijk
bewustzijn van de Gentse textielarbeider. R. DE HERDT heeft het
over Het belang van de mondelinge geschiedenis voor de musea,
met voorbeelden uit het Gentse.
Hedendaagse Tijd
Industriële Archeologie
Hedendaagse tijd
DE HERDT R. en B. DE
GRAEVE,
Kinderarbeid van omstreeks
1800 tot 1914,
Stadsbestuur Gent.
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1979, 135 blz.
DE HERDT R. en DE
GRAEVE B.
Kinderarbeid 1800-1914.
DE HERDT R. en
DEMOEN E. (ed.),
Mondelinge Geschiedenis.
Derde Colloquium 30 oktober
1983. Handelingen
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1981, 55 blz.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1985, 60 blz.
DE HERDT R. en
DESEYN G.
De Coupure
DE HERDT R. en
DESEYN G.
Onder Stoom. Aspekten van
de geschiedenis van de
stoommachine
DE HERDT R. en
DESEYN G.
Industriële revoluties in de
Gentse tuinbouw
DE HERDT R. en F.
VERCOUTERE,
Leven onder de gaslantaarn.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1983, 30 blz.
Gent, (1983), 198 blz.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 9,
jg. 3, (1985), nr. 1, p. 3-10.
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1980, 126 blz., rijk
geïllustreerd
Rijk geïllustreerde catalogus van een tentoonstelling die van 1 tot 23
september 1979 werd georganiseerd door het in oprichting zijnde
M.I.A.T. in het Museum Vander Haeghen te Gent. Vooral de
hoofdstukken arbeidsomstandigheden, levensomstandigheden en
arbeid in de textielsektor handelen over Gentse toestanden.
Deze brochure kan als een samenvatting beschouwd worden van de
in 1979 verschenen, doch sinds begin 1980 uitverkochte catalogus
Kinderarbeid van omstreeks 1800 lot 1914 door dezelfde auteurs. De
kinderarbeid wordt geïllustreerd met talrijke Gentse voorbeelden en
foto's. Vijftig illustraties.
Voor de geschiedenis van Gent zijn twee bijdragen interessant. In de
eerste plaats een oefening in de mondelinge geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit te Gent over de Gentse metaalsektor met de
bedrijven ACEC (vroeger Carels) en ARBED (de vroegere
'Puntfabriek') als de belangrijkste kernen. De oefening wordt
gesitueerd door G. VAN SCHOENBEEK onder de titel Leven, werk
en strijd in de smidse van Vulcanus. Arbeidersleven in de Gentse
metaalfabrieken. Van een totaal andere aard is het verslag door A.
DE CLERCQ over de interviews bij Gentse sportlui Mondelinge
Geschiedenis een toepassing. Sport in het Gentse.
Brochure bij een geleide industrieel-archeologische wandeling langs
de Coupure te Gent. Geïllustreerd.
Sociale geschiedenis
Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling die van
28 oktober 1983 tot 15 januari 1984 werd georganiseerd door het
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel in het Centrum voor
Kunst en Cultuur te Gent. Na een algemene historiek van de
stoommachine, de toepassing van de stoommachine in België, wordt
uitvoerig ingegaan op de eerste stoommachines te Gent en op de
Gentse constructeurs in zonderheid N.V. Phoenix, Vanden
Kerchove, Carels, de firma's Mahy. Tevens volgt een uitvoerige
historiek en technische bespreking van de stoommachine Van de
Velde op de Betsberg te Landskouter, zowat de oudste
stoommachine van België, die door een Gentse constructeur werd
gebouwd. Met technische afmetingen en vaststellingen door ir. Pieter
VANDEWALLE. Rijk geïllustreerd. Met bibliografie.
Herdruk van het artikel in de tentoonstellingscatalogus Gemengd
Boeket, Gent, 1985. De illustraties werden gewijzigd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Catalogus van de tentoonstelling die, door het Museum voor
Industriële Archeologie en Textiel georganiseerd werd in het Museum
A. Vander Haeghen van 3 mei tot 15 juni 1In een achttal
hoofdstukken worden evenzoveel facetten van de gasnijverheid en
het ontstaan ervan belicht. Op p. 61-68 worden de gasfabriek van
Industriële Archeologie
Hedendaagse tijd
Hedendaagse Tijd
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
DE HERDT R. en J.
VANNIEUWENHUYSE,
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19901991
Aspecten van het dagelijks
leven.
HMGOG, XLV, (1991), p.
211-248
DE HERDT R. en
VANDENHEEDE L.
De Oude Haven van Gent
DE HERDT R. en
VANNIEUWENHUYSE J
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19851986
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19871988
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19881989
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent 19891990
Historie op perkament. Op
zoek naar het verleden in het
Gentse Stadsarchief
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel.
Gent, 1983, 28 blz.
HMGOG, XL, (1986), p.
221-292
DE HERDT R. en VAN
DEN BOSSCHE P.
DE HERDT R. en
VANNIEUWENHUYSE J.
DE HERDT R. en
VANNIEUWENHUYSE J.
DE HERDT R. en
VANNIEUWENHUYSE J.
DE HERDT R. en
VANNIEUWENHUYSE J.
DE HERDT R.,
DE HERDT R.,
Bibliografie van de
geschiedenis van Gent, 19741975,
Op speurtocht naar het
industrieel verleden van Gent,
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1983, 16 blz
Louis Roelandt, de gasfabriek aan het Dok en de gasfabrieken van
de Ver bindingsvaart besproken. Op p. 97-122 volgt een bespreking
van de openbare verlichting en de gloeikousjes-industrie. Met zeer
vele voorbeelden en illustraties uit Gent.
.
Deze brochure behandelt, na een inleiding over de industriële
revolutie, een tiental aspecten van het dagelijks leven in 19de en
begin 20ste eeuw : de stadsontwikkeling, de industrialisering van een
gedeelte van het platteland in dustrie en werk, het transport, wonen
en huishoudelijk comfort, kopen en verkopen, klederdracht -mode, de
voeding, het onderwijs, het amusementsleven. In deze aspecten
komt aan bod hoe de industrialisatie steeds sterker om zich heen
greep. Met talrijke Gentse voorbeelden. Rijk geïllustreerd,
Brochure over de vroegere havenaktiviteiten aan Gras- en Koornlei.
Geïllustreerd.
Heemkunde
HMGOG. XLII, (1988), p.
239-282.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën
HMGOG, XLIII, (1989), p.
231-271.
Inventarissen,
bibliografieën
HMGOG, XLIV, (1990), p.
169-203.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën
Dienst voor Culturele
Zaken. Stadsarchief), Gent,
1988, 149 blz.
HMGOG, XXIX, (1975), p.
129-144
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 24, (1975),
p. 81-85.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent
die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Brochure uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het
Museum Arnold Vander Haeghen. In de publikatie worden de
historiek en de werking van de Gentse archiefdienst voorgesteld en
de bewaarde bescheiden zowel van Gent als van de deelgemeenten
beschreven. Verder zijn er allerlei praktische inlichtingen voor de
leeszaalbezoeker opgenomen en werden het onderzoek naar
personen uit het verleden en het onderzoek naar de eigen woning of
straat konkreet uitgewerkt. Met Franse, Engelse en Duitse
samenvattingen en illustraties.
Vervolg van de jaarlijkse bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG
verschijnt.
Een eerste peilen naar de toeristische mogelijkheden van de
industriële archeologie te Gent.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten.
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
DE HERDT R.,
Textieltijdstabel,
(Stadsbestuur Gent - Dienst
voor Culturele Zaken.
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel)
Gent, 1982, 16 blz.
DE HERDT R., DESEYN
G.en VERHEEKE G.
Het affiche. Spiegel van de
industriële maatschappij
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1984, 143 blz.
DE HERDT R.en J. DE
RO,
Fabriekscomplex „La Lieve".
Industriële Archeologie
Stadsarcheologie, jg. 3,
1979, p. 2-17.
DE JONG A.P. (red.),
Het edele huis. Korte
geschiedenis van de
instellingen van de
congregatie van de zusters
van liefde aan de SintLievenspoortstraat te Gent
Hoger Instituut voor
Paramedische Beroepen,
v.z.w. congregatie zusters
van liefde J.M., Gent, 1983,
125 blz.
Geïllustreerde textieltijdstabel uitgegeven ter gelegenheid van de
deelname van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
aan de vakbeurs Textirama in februari 1982. In dit chronologisch
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op textielgebied in
West-Europa worden de gegevens uit Vlaanderen en Gent extra
belicht.
Catalogus van een tentoonstelling die werd georganiseerd van 8 juli
tot 15 augustus 1984 naar aanleiding van de Gentse Feesten. Het
affiche wordt niet benaderd als kunstvorm of als kunstvoorwerp, doch
als getuige van een maatschappij die onder druk van opeenvolgende
industriële revoluties uitgroeide tot de huidige
konsumptiemaatschappij. Vandaar dat het tekstaffiche eveneens
wordt benadrukt, evenals het affiche uit de periode vóór de Belle
Epoque. Er werden uitsluitend affiches gebruikt die aanwezig zijn in
het Gentse Stadsarchief. In een eerste hoofdstuk wordt gepeild naar
de diversiteit van de reclame en wordt o.m. nagegaan hoe te Gent de
industriële maatschappij zeer langzaam doordringt in de pers via het
reklamemedium bij uitstek, nl. de advertentie, vooral uit de Gazette
van Gent. In een tweede hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het
affiche en de affichekunst gevolgd. Vervolgens wordt ingegaan op
aspekten van de reklame-industrie te Gent met vooral aandacht voor
de reklamezuilen (de zogenaamde colonnes lumineuses). In de
catalogus zelf worden 218 nummers besproken, onderverdeeld in :
het overheidsplakkaat ; konsumptiegoederen ; sociale strijd, faitdivers ; toerisme ; feestelijkheden en bals ; toneel en variété ; kermis
en circus ; film en sport. Met een beknopte bibliografie. Rijk
geïllustreerd.
Sinds korte tijd wordt in het nog jonge Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel gewerkt aan het rekupereren van allerlei
voorwerpen in verband met het vroegere industriële Gent. Eén van
de eerste bedrijven waarvan gepoogd werd zoveel mogelijk
dokumenten te verzamelen was het voormalige bedrijf „La Lieve'
(TextileDéchets) aan de Wiedauwkaai. Van het bedrijf in afbraak
werden foto's en dia's verzameld en tegelijkertijd werd een schets
gemaakt van de bouwevolutie van het bedrijf. Geïllustreerd.
In 1844 richtten de zusters van liefde in de Theresianenstraat een
tehuis op voor berouwvolle jonge vrouwen ; ook oudere dames en
werkloze dienstmeiden werden opgenomen. Weldra bleek het gebouw te klein en de gemeenschap bezette van 1877 af een tweede
komplex in de Sint-Lievenspoortstraat. De zusters breidden hun
werk-zaamheden nog uit en legden zich toe op het onderwijs en de
op-voeding van zowel valide als mindervalide meisjes. Thans zijn in
de Sint-Lievenspoortstraat het Hoger Instituut voor Paramedische
Beroepen, Klankvreugde, het Revalidatiecentrum, het MedischPedagogisch Instituut en Kindervreugde gevestigd. Met voorwoord,
bibliografie, inleiding, bijlagen en illustraties.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Sociale geschiedenis
Kerkgeschiedenis,
kloosters
DE JONGHE D. en
DAEMEN S.
DE JONGHE D. en
DAEMEN S.
DE KEGHEL A. (red.),
DE KEUKELEIRE E.
DE KEUKELEIRE E.
DE KEUKELEIRE E.
DE KEUKELEIRE E.
De Sint-Niklaaskerk in Gent.
Opgegraven textielresten
Textiel uit de Oudburg in
Gent. Onderzoek van de
weefsels
Beschermde monumenten,
stads- en dorpsgezichten, en
landschappen in OostVlaanderen. Arrondissement
Gent,
Beschrijving van de planning,
de aanleg en de uitbating van
de eerste buurttramlijn in
Oost-Vlaanderen. I, De eerste
jaren van de stoomtram naar
Zomergem (1886-1898)
Evolutie van het openbaar
vervoer in het Gentse
Het experiment met de
gyrobus op de lijn Gent (Zuid)
- Merelbeke 1956-1959
Historisch overzicht van de
Gentse tramwegen (18971934)
DE KEYSER B.
Glazeniers en Glasramen in
Oost-Vlaanderen
DE KEYSER B.
Vioolbouwers in OostVlaanderen vroeger en nu
DE KEYSER S.,
Dokumenten over de stichting
en de inrichting van de
armenkamer Ie Gent 15351578,
De St.-Michielskerk te Gent,
s.l.
DE KEYZER B.
DE KOONING M. (red.)
Architectuur als buur.
Panorama van Gent en
Stadsarcheologie, 10,
(1986), nr. 3, p. 2-21 .
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 45-46.
Geïllustreerd
Archeologie
Geïllustreerd
Archeologie
Provinciebestuur OostVlaanderen.
Kunstpatrimonium, Gent,
1992, 309 blz.
Naslagwerk met korte beschrijvingen van alle beschermde
monumenten uit het arrondissement. Bijna 300 items betreffen Gent
en de deelgemeenten. Met foto's van de besproken monumenten of
landschappen.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
s.l., 1986, 64 blz.
Geïllustreerd
Industriële archeologie,
scriptophilie
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 8,
(1990), nr. 1, p. 9-39.
s.l., 1986, 134 blz.
Gent, 1985, 156 blz.
Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979, p.
25-36.
Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979, p.
73-78.
Bulletin van de Koninklijke
Commissie voor
Geschiedenis, CXXXIV,
(1968), 139-238.
1979. Geïllustreerd.
Gent, 1988, 207 blz.
Industriële Archeologie
Een gyrobus is een electrisch accumulatorvoertuig, waarbij de
energie opgeslagen wordt in een vliegwiel. Met illustraties.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Dit overzicht, kronologisch gerangschikt, werd samengesteld uit berichten verschenen in de kranten „Het Volk", „De Gentenaar" en „De
Gazette van Gent", aangevuld met uittreksels uit verslagen van de
Gentse gemeenteraadszittingen, koninklijke besluiten en M.I.V.G.informatie. Geïllustreerd. Een afzonderlijk boekdeel bevat de bijlagen en verscheen onder de titel : Bijlage bij het Historisch Overzicht
van de Gentse Tramwegen. Deze bijlage omvat een keuze van 200
berichten en anekdoten (93 blz.).
Met een lijst van glazeniers(16de- 20ste eeuw), waaronder vele
Gentenaars.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Met o.m. een lijst van vioolbouwers (16de- 20ste eeuw), waaronder
vele Gentenaars. Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
De uitgave van op een na alle documenten (verordeningen,
reglementen, rapporten, .) betreffende de oprichting (in 1535) en liet
beheer van de armenkamer.
Inventarissen,
bronnenuitgaven,
regestenlijsten
Historische schets van de Sint-Michielskerk te Gent, opgesteld bij de
voltooiing van de jongste restauratie die duurde vanaf 1 april 1972 tot
oktober 1979. Met beschrijving van de kunstwerken.
Bevat bijdragen van L. HAGEN. Architectuur als forum (6-7), G. VAN
DOORNE en J. LEFEBURE. Naar een architectuurbeleid voor Gent ?
Hedendaagse Tijd
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
omstreken 1968-88
DE LAET D.
John Flanders
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, VII, (1985),
p. 1-32.
DE LAET M.
De Vlaamse aktieve handel
op Engeland in de eerste helft
der 14e eeuw
Oudheidkundige opgravingen
en vondsten in OostVlaanderen, VIII.
RUG, 1971.
DE LAET S.J. e.a.
DE LAET S.J.,
DE LAET S.J.,
DE LAET S.J., A. VAN
DOORSELAER, M.
DESITTERE, H. THOEN,
F. VERHAEGHE, M.
ROGGE e.a.
DE LAET S.J., THOEN H.
en VAN DOORSELAER
DE LAET S.J., THOEN
H.en BOURGEOIS J.
Les fouilles de Destelbergen
révèlent les origines
galloromaines de la ville de
Gand,
Nieuw licht op de oorsprong
van Gent,
Oudheidkundige opgravingen
en vondsten in OostVlaanderen, VIII.
A., La tombe collective de la
nécropole gallo-romaine de
Destelbergen-lez-Gand,
De opgravingen te
Destelbergen. I
Eenbeekeinde in het raam
van de vroegste geschiedenis
van de Stad Gent. I, De
voorgeschiedenis
Kultureel jaarboek voor de
Provincie OostVlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 6, Gent, 1978, 135 blz.
geïllustreerd.
Archeologia, XXX (Sept.Oct. 1969), 57-69.
Spiegel Historiael, IV,
(1969), 133-140.
Kultureel jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 6, Gent, 1978, 132 blz.
(8-10), D. LAPORTE. Heeft Gent een traditie op het vlak van
eigentijdse architectuur ? (11-19), M. DUBOIS. Gentse architectuur
van deze eeuw: een overzicht (20-40), G. BEKAERT. Wie wil er
smakeloos wonen ? (41-42), B. VERSCHAFFEL. Moderne
architectuur. Bedenkingen (voor)bij een pamflet van Le Corbusier
(43-48) en M. DE KOONING. Hoogtevrees ? Bedenkingen bij de
architectuurinventaris (49-50). Met woord vooraf door schepen G.
BRACKE en illustraties.
Raymond de Kremer, ps. John Flanders (Gent, 1887-1964) was
medewerker aan diverse dagbladen en tijdschriften. Hij kreeg vooral
bekendheid als detektiveschrijver en auteur van fantastische
verhalen. Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Met o.a. het aanvullende en eindverslag over de opgravingen te
bestelbergen, opgravingsvlakken B, C, D en F.
Archeologie
S.J. DE LAET wijdde ook enkele overzichtelijke artikels aan deze
ontdekkingen, en aan de gevolgtrekkingen die men er uit kan maken
in verband met de vroegste geschiedenis van de stad
Het oude Gent
Het oude Gent
Resultaten van de opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde en
cataloog van de vondsten uit de Gallo-Romeinse nederzettingen van
Zottegem-Velzeke. Geïllustreerd. Kaarten en plattegronden.
Archeologie
Helinium, X, (1970), 3-30
Aan een grafvondst van een speciaal type (massagraf van
slachtoffers van een epidemie?) werd een aparte bijdrage gewijd.
Het oude Gent
HMGOG, dl. XXXIX, (1985)
p. 3-35.
Van 1960 tot en met 1984 werden door het Seminarie voor
Archeologie der Rijksuniversiteit te Gent zeer systematische
opgravingen ondernomen te Destelbergen Eenbeekeinde, een
archeologische vindplaats waar, meestal in stratigrafisch verband,
sporen werden ont-dekt uit de Midden-Steentijd (Mesolithicum), de
Jongere Steentijd (Neolithicum), de Urnenveldentijd (Late Bronstijd
en Vroege ijzer-tijd), het begin van de La Tène-periode, de GalloRomeinse tijd en de Middeleeuwen. Het oudheidkundig
bodemonderzoek besloeg meer dan één ha. en de resultaten
plaatsen de vroegste geschiedenis en zelfs de oorsprong van Gent in
een nieuw daglicht. Gelet op het feit dat de resultaten van meer dan
lokaal belang zijn, wordt het eindverslag in het Frans gepubliceerd in
Archeologie
DE LAET S.J., THOEN
H.en BOURGEOIS J.
Les fouilles du Séminaire
d'Archéologie de la
Rijksuniversiteit te Gent á
Destelbergen -Eenbeekeinde
(1960-1984) et l'histoire la
plus ancienne de la région de
Gent (Gand). I, La période
préhistorique
Dissertationes
Archaeologicae
Gandenses, vol. XXIII),
Brugge, 1986, 225 blz.
DE LEEUW B. en
DEPREZ A.
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Dietsche warande
1888-1899
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum),
Gent, 1987, 231 blz.
DE LEEUW B. en
DEPREZ A.
De Vlaamsche Wacht 18781886
DE LETTER R.,
Oostakker in oude foto's,
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum),
Gent, 1988, 264 blz.
Eeklo, 1992, 208 blz.
DE LEY H.
Kapellen in ons werkgebied.
IV-slot, Zwijnaarde
DE LOOSE B. en C. VAN
BRUWAENE
De klapbank der juffers.
Wonen en leven in het 18deeeuwse Gent
Gustave van de Woestyne in
de verzameling D.M. Van
Buuren
Arthur Verhaegen. Bijdrage
tot de studie van het
ultramontanisme : 1847-1884
Op zoek naar de wortels van
de christelijke
arbeidersbeweging. De Antisocialistische
Werkliedenbond van Gent
vóór 1914
DE MAEGD K
DE MAEYER J.
DE MAEYER J.
Heemkring Scheldeveld.
Jaarboek, XVII, (1988), p.
3-32.
Museum voor Sierkunst),
Gent, 1987, 52 blz.
de Dissertationes Archaeologicae Gandenses. Terzelfdertijd echter
wordt een uitvoerig resumé in de HMGOG gepubliceerd. Het eerste
in de reeks van drie be-spreekt het site ; de evolutie van de bewoning
; de prehistorische overblijfselen te Destelbergen Eenbeekeinde ; de
prehistorische vond-sten in het Gentse. Met voetnotenapparaat,
kaarten en illustraties.
Eindrapport van de opgravingen te Destelbergen (Eenbeekeinde)
uitgevoerd tussen 1960-1984 door het Seminarie voor Archeologie
van de R.U.Gent. De opgravingen hebben totaal nieuwe opvattingen
omtrent de vroegste geschiedenis van het Gentse en het ontstaan
zelf van de stad Gent bijgebracht. Het verslag, dat volgt op de
voorlopige rapporten in Kultureel Jaarboek voor de Provincie OostVlaanderen, zal drie banden tellen. De nu verschenen eerste band
bevat een his-toriek van de opgravingen en stelt de site voor en de
gebruikte opgravingsmetoden. Het omvangrijkste deel van dit eerste
verslag is gewijd aan de prehistorische vondsten en hun betekenis
voor de kennis van de prehistorie in de Gentse regio. Met inleiding en
biblio-grafie. Geïllustreerd.
Het katholieke tijdschrift Dietsche warande werd in 1855 te
Amsterdam gesticht. In 1886 veranderde het van nationaliteit. Paul
Alberdingk Thijm, hoogleraar te Leuven, werd redakteur en de
Gentenaar Alfons Siffer drukker. In 1900 vond de fusie plaats met
Het belfort. Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.
Analyse van het Gentse katholieke blad, dat uitgegeven werd door
het Davidsfonds. De redaktie berustte bij Frans de Potter. Met
inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.
Becommentarieerd fotoboek over de deelgemeente.
Met illustraties.
Edukatieve brochure, met voorwoord door L. DAENENS en
illustraties.
Archeologie
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
KUL, 1970.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1976.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Leuven, 1986, p. 41-103.
In E. GERARD en J. MAMPUYS, (eds.), Voor kerk en werk.
Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging 1886-1986. Op 22 mei 1893 werd op de Oudburg te
Gent de nieuwe verga-derzaal van de Antisocialistische
Werkliedenbond ingehuldigd. Deze bond was gesticht op 15
december 1890 door toedoen van Arthur Verhaegen, die er de eerste
Hedendaagse Tijd
DE MAEYER J. (red.)
De Sint-Lucasscholen en de
neogotiek 1862- 1914
KADOC-Studies 5, Leuven,
1988, 448 blz.
DE MAEYER J. (red.)
Voor 's werkmans recht. De
christelijke
arbeidersbeweging in Gent
1890-1990,
Gentse uitersten : Joseph de
Hemptinne en Gerard
Cooreman,
ACW-Verbond Gent.
KADOC-Leuven, Gent,
1990, 167 blz.
DE MAEYER J. en L.
VINTS,
In kleur : de atelierarchieven
van Joseph Casier en
Gustave Ladon,
KADOC-Nieuwsbrief,
(19911992), nr. 3, p. 6-7.
DE MEESTER E.
De Draeke, jg. 5, vol. 1,
(1981), p. 2-7.
DE MEESTER E.
Ballonnetjespost op de
Wereldtentoonstelling van
1913 te Gent
Sporen nagelaten door de
Wereldtentoonstelling in 1913
te Gent in de filatelie en
marcofilie
DE MEESTER E. en
D'HONDT G.
Postgeschiedenis en
postmerken van Drongen
DE MEESTER J.
De Compagnons der
boekdrukkunst en
Filatelistische studiekring
Oost-Vlaanderen v.z.w.
Fistostudie n° 13, Gent,
1987, 83 blz. Geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, VI,
(1977), p. 162.
DE MAEYER J. en L.
SAERENS,
KADOC-Nieuwsbrief,
(1991-1992), nr. 4, p. 4-5.
De Draeke, jg. 4, vol. 3,
(1981), p. 66-72 en vol. 4,
(1981), p. 99-108.
voorzitter van werd. Deze bond was een federatie van de traditionele
katholieke volkswerken en de in opgerichte Algemene Bond van
Werklieden en Burgers. Deze laatste had zich einde 1886 in de kijker
gewerkt met de stichting van de Antisocialistische
Katoenbewerkersbond. De auteur zoekt daarop naar de wortels van
de Antisocialistische Werkliedenbond ; bespreekt de werking van
deze bond zelf, en haar moeizame strijd voor politieke autonomie.
Met René Debruyne wordt het Gentse syndikalisme op een nieuwe
leest geschoeid, doch vooral na 1900 bleek ook het gebrek aan
kohesie. Geïllustreerd.
De ultramontaanse en traditionalistische kerkmiddens ijverden
omtrent het midden van de 19de eeuw voor een katholiek reveil.
Hierbij werd gebruik gemaakt van een aan de middeleeuwen
ontleende kunstvormentaal, die men onderwees in de SintLucasscholen. Met illustraties, lijst van de Sint-Lucasateliers en kunstenaars, Franse en Engelse samenvattingen en indices van
persoonsnamen, corporaties, plaatsnamen en periodieken.
Fotoboek uitgegeven naar aanleiding van de eeuwfeestviering van
het Gentse ACW-Verbond.
Belangwekkende archivalia werden door het KADOC verworven
betreffende senator en minister Cooreman (1852-1926) en
betreffende de industrieel en ultramontaan de Hemptinne (18221909). Geillustreerd.
Archieven van de Gentse glazeniers Casier (1852-1925) en Ladon
(1863-1942) werden door het KADOC verworven. Ze bevatten
ontwerp- en uitvoeringstekeningen van glasramen, bijhorende
documenten en glasnegatieven in verband met de Gentse
ultramontanen. Met reproducties van oude foto's en
ontwerptekeningen
Tijdens een kinderfeest op 8 juni op de Gentse Wereldtentoonstelling
van 1913 namen 1200 kinderen deel aan een ballonnetjeswedstrijd.
Bespreking van de resultaten. Geïllustreerd.
Bespreking van het gebruik van publicitaire poststempels,
vlagstempels, publicitaire handstempels en telegraafstempels op de
Wereldtentoonstelling van 1913. Tevens wordt de vraag gesteld
waarom postzegeluitgifte werd gedaan en waarom de geplande
Zeppelin-vluchten tussen Düsseldorf en Gent niet doorgingen.
Geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Heemkunde
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Op initiatief van J.F. Laval (1774-1859), hulpbibliothekaris bij de
Universiteitsbibliotheek te Gent, werd in 1806 een onderstandskas
Hedendaagse Tijd
DE MEESTER J.
boekbinderij der Stad Gend.
Kanunnik Petrus Jozef Triest.
DE MESSEMAEKER DE WILDE G.
De parochiale armenzorg te
Gent in de late middeleeuwen
Annalen van de Belgische
Vereniging voor
Hospitaalgeschiedenis, jg.
XVII, 1980, p. 49-58.
DE MEULDER K., H.
HOUWEN en B. MOENS
(red.),
DE MEULDER M.
100 jaar Filip de Pillecyn,
(Rodenbachfonds),
Gent, 1992, 237 blz.
De aparte plaats van George
Minne in de Symbolistische
beweging. Vergelijkende
studie met Karel van de
Woestijne
Circulaire vormen in OostVlaanderen
RUG, 1975.
La topographie archéologique
dans quelques villes des
Pays-Bas méridionaux,
Henry van de Velde en de
Bibliotheek van de Gentse
Rijksuniversiteit
Het kasteel „Achtendries" te
Oostakker.
Archaeologia Mediaevalis.
Colloquium Bruxellensis, I,
(1991) p.3-17.
Interbellum, 10, (1990), nr.
3, p. 6-9.
Orchideeënkwekerij A.
Henderick & Zn te Oostakker.
(Voorheen Orch. P. Cholet &
C°)
De Minardschouwburg N.V. te
Gent. Walpoort-straat
G.O.V. Heraut, jg. 15, mei
1980, 4 blz.
Overzicht van het rollend
materieel van de T.E.G. E.T.G. en de M.I.V.G. van
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële cultuur, 5,
DE MEULEMEESTER J.
DE MEULEMEESTER J.,
DE MEYER D.
DE MEYER M
DE MEYER M.
DE MEYER N.J
DE MEYER P. .
COUSSENS F,
RYCKAERT P.en
Ghendsche Tydinghen, VI,
(1977), p. 286-291.
Archaeologia Belgica, nr.
259, Brussel, 1984, 55 blz.
G.O.V. Heraut, Gidsenbond
Oost-Vlaanderen, jg. 15,
(1980), nr. 4, p. 1-6
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie, jg. 1, nr. 3,
(1982), p. 3-6.
van de Gentse letterzetters, drukkers en boekbinders opgericht.
Biografische nota over deze priester (1760-1836) die zich in het
eerste kwart van de 19de eeuw heeft ingezet voor de armenzorg te
Gent . [Cfr. Cnockaert L. Pierre-Joseph Triest 1760-1836, „Le
Vincent de Paul beige (Université de Louvain. Recueil de Travaux
d'histoire et de philologie) (Reeks 6, deel 3), Leuven, 1974, 657 blz.]
Een onderzoek naar de werking van de H. Geesttafels te Gent in de
15de en 16de eeuw, waarbij de auteur tot het besluit komt dat deze
parochiale armenzorg haar doel gemist heeft. De echte armen, nl. de
werklozen, bleven verstoken van een regelmatige en zelfs meestal
ook van occasionele ondersteuning. Met kritisch apparaat.
Veertien auteurs leverden bijdragen voor een boek over leven en
journalistiek-literair werk van De Pillecyn (Hamme, 1891-Gent, 1962).
Met reproducties van linosneden door J. HOUWEN.
Biografische artikelen en
nota's
Middeleeuwen
Biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Aanduiding van een twintigtal sites, waaronder de site van
Oostakker. Deze site staat in de bronnen bekend als „lichtervelde".
Met algemene inleiding en kritisch apparaat. Geïllustreerd. Met
kaarten en vergelijkende tabellen.
Over de vroege ontwikkeling van de middeleeuwse steden, onder
meer Gent. Met kaarten.
Archeologie
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het kasteel Achtendries was gedurende eeuwen eigendom van de
oude Gentse adellijke familie Morel de Westgaver. Het werd in zijn
huidige vorm gebouwd in 1Bespreking van de interieurs en
kunstschatten
Heemkunde en Folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Deze volksschouwburg werd gebouwd in 1847 door de architect
Louis Minard, met de bedoeling er toneelstukken in de Vlaamse taal
te laten spelen. Op 22 maart 1922 werd de „Théatre Minard, société
anonyme á Gand" opgericht. Het maatschappelijk kapitaal werd
vastgesteld op driehonderdvijftigduizend frank, vertegenwoordigd
door zevenhonderd aandelen van 500 frank. Geïllustreerd.
Het artikel heeft tot doel een overzicht te geven van het rollend
materieel inzonderheid tramvoertuigen en autobussen, van de T.E.G.
-E.T.G. (Tramways Electriques de Gand - Electrische Tramwegen
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële archeologie,
scriptophilie
RYCKAERT A.
1895 tot heden
(1987) nr. 1, p. 29-39.
DE MEYER R.
"Onze wijk" rond 1900,
DE MOOR P. - VAN DEN
BOSSCHE,
Stadsarcheologische kaarten.
Een bijdrage van de
luchtfotografie.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 3, p. 132-142 en
nr. 4, p. 190-205.
Stadsarcheologie, jg. 3,
(1980), nr. 3, p. 2-9,
geïllustreerd.
DE MULDER B.
Uit het "syndicale" leven
gegrepen : interviews met
Gentse metaalbewerkers, in
Roodgloeiend. Bijdragen tot
de geschiedenis van de
Centrale der
Metaalbewerkers van België,
Eenheid en verdeeldheid
binnen de gelederen van de
Gentse „Association libérale",
1878-1890.
Volksdevoties te Ekkergem
AMSAB. C.M.B., Gent,
1990, p. 479-497.
De abdij van Baudelo te
Gent, vanaf de Beeldenstorm
tot de Franse Revolutie
Liber Amicorum Leon Voet
RUG, 1957.
DE MULDER W.
DE MUYNCK M.
DE NAEYER M.
DE NAVE F. (red.),
van Gent) met het oog op het inrichten van een afzonderlijke afdeling
„openbaar vervoer" in het Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel. Rijk geïllustreerd.
Bespreking van de Gentse wijk ten noorden van het
Verbindingskanaal. Met illustraties.
De luchtfotografie en -interpretatie kan ook voor de stadsarcheologie
zeer belangrijke gegevens opleveren, o.a. het vastleggen van
nauwkeurige grondplannen, gegevens over de gebouwenmorfologie
of over het oorspronkelijke stratenpatroon. Voor de deelgemeenten is
het mogelijk de archeologische sites op te sporen en te
inventariseren. Een eerste poging daartoe werd ondernomen voor de
deelgemeenten van Gent. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt
van vertikale opnamen van het Ministerie van Openbare Werken die
werden gerealiseerd in juni 1Tenslotte werd een kaart opgesteld die
voor de Gentse deelgemeenten aangeeft : omwalling met gracht ,:
omwalling gevormd door een berm ,: verhevenheid ,: bodemspoor ,:
vegetatiespoor ,: perceelsgrens.
Met tabellen en foto's.
RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Duizend jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 145-175.
Antwerpen 1985, XVIII, 651
blz.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Archeologie
Hedendaagse Tijd
Verhandeling
Dit artikel bevat vier volkskundige bijdragen, gewijd aan de H. Bloedkapel (tot in 1796 gelegen op de huidige hoek van de
Ekkergemstraat en het Heilig Bloedstraatje) ; de figuur van pastoor
Michiel Zachmoorter (1582-1660) en de passiedevotie te Ekkergem ;
het wonderkruis van het klooster van Deinze binnen Ekkergem ; het
kruis van Rooigem
Folklore
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Met voorbericht en ten geleide van F. NARMON, H. LIEBAERS, G.
SCHMOOK en F. DE NAVE. Naast de artikelen bevat de bundel een
beschouwing over het beroep van konservator door H. LIE-BAERS
en een biobibliografie van Leon Voet door F. DE NAVE. Voet
(Gentbrugge, 1919-) behaalde een doktoraat in de geschiedenis aan
de R.U.G. Van september 1944 tot december 1946 was hij leraar aan
het Koninklijk Atheneum te Gent. Daarna keerde hij terug naar het
universiteitsmilieu en werd assistent bij prof. E. Strubbe. Van 1949 af
Biografische nota's en
biografieën
DE NEVE M.,
Kinderarbeid te Gent van
1830 tot 1914,
DE PAEPE E.
Prof. Dr. J. Persyn, 18781978.
DE PAEPE F.
Aspekten van de
economische era sociale
geschiedenis van de Gentse
katoennijverheid in de
Hollandse Tijd (18141830).
1874-1974. 100 Jaar SintPieters-Buiten. Gent
Adolphe Quetelet, 17961874. Exposition
documentaire présentée à la
Bibliothèque Royale Albert Ier
à l'occasion du centenaire de
la mort d'Adolphe Quetelet.
Archeo-petrografisch
onderzoek van natuursteen
gevonden in enkele GalloRomeinse nederzettingen uit
het Gentse
Geschiedkundige nota bij de
litho „Pied de Nez" van S.
Kierdorff
RUG, H. Balthazar, 1975.
DE PERMENTIER C.
De Grote Schouwburg
DE PERMENTIER C.
DE PERMENTIER C.
De Heirniswijk. Wandeling
Gentse Feesten 1989
Gentse Floraliën
DE PERMENTIER C.
Het Justitiepaleis te Gent
DE PERMENTIER C.
Rond de Gentse waterwegen.
De Reep
Rond de Gentse waterwegen.
De Reep, deel 2
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 1, p. 31-35.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 5, p. 55-72.
G.O.V. Heraut, maart 1985,
14 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 6, 4 blz.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 5, 14 blz.
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 1, p. 15-26.
DE PAEPE J.
DE PAEPE J.-L. en L.
WELLENS-DE DONDER,
DE PAEPE P. en
VERMEULEN F.
DE PAEPE R.
DE PERMENTIER C.
Tijdschrift rondom
Industriële Cultuur, 10,
(1992), nr. 1, p. 2-45.
Wachtebeke, jaarboek
1978, (nr. 12), 59 blz.,
Gent, 1974, 76 blz
verbleef Voet te Antwerpen. Het stadsbestuur aldaar benoemde hem
tot konservator van het Museum Plantijn-Moretus, het Stedelijk
Prentenkabinet en het Rubenshuis. Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
. Levensschets en gedenkboek naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van de geboorte te Wachtebeke van J. Persyn,
hoogleraar aan de Gentse Universiteit en criticus. geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Biografische artikels en
nota's
Verhandeling
Een overzicht van de parochiegeschiedenis van Sint-Pieters-Buiten.
Geillustreerd. Lijst van parochiepriesters.
Cataloog, geïllustreerd.
Godsdienst
VOBOV-Info, (1988-1989),
nr. 32-33, p. 1-15
Studie over het gebruik en verhandelen van natuursteen in de GalloRomeinse nederzettingen van Asper, Eke, Huise, SintDenijsWestrem en Sint-Martens-Latem. Geïllustreerd.
Archeologie
De Draeke, jg. 5, vol. 4, p.
94-95.
In 1829 namen Gentse muziekverenigingen deel aan een festival te
Rijsel. Bij hun terugreis werden ze te Kortrijk spottend onthaald met
een triomfboog opgericht bij middel van grote ineengeschoven
stoofbuizen. Sofie Kierdorff stelt deze gebeurtenis voor op een litho
uit 1829. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Heemkunde
Bibliothèque Royale Albert
Ier , Brussel, 1974, XXXI en
205 blz.
Geïllustreerd
Korte historiek van de Gentse Floraliën. Geïllustreerd.
Met bespreking van het Geraard de Duivelsteen, het bisschoppelijk
seminarie, het hotel Van Eersel (nu St. Bavo-humaniora), het
Bisdomplein, het bisschoppelijk paleis, de nationale bank, het hotel
Hulin de Loo, de rijksmiddelbare school, het standbeeld van Keizer
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
DE PERMENTIER Chr.
Meester Huyghe Van der
Goes († 1492)
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 4,
(1982), p. 17-22.
DE POORTER Fr.
De Kerk en in het bijzonder
het bisdom Gent in verzet
(1786-1814).
De Roede van Tielt, 9,
(1978), p. 25-34.
DE POTTER A.
Geïllustreerde Gids van Oud
Gent
Gent van den oudsten tijd tot
heden. Geschiedkundige
beschrijving der stad, 8 dln.,
Geschiedenis van het
voormalig klooster van Sint
Catharina van Senen van de
PredikheressenDominikanessen Nieuwland
te Gent (1628-1783),
Tielt, 1983, 207 blz.
750 Jaar Dominikaans leven
te Gent
Gent, (1977), 72 blz.
DE POTTER F.,
DE PUE J.P
DE PUE J.P.
Karel, de Nieuwbrug en de Oude Beestenmarkt. Geïllustreerd.
Vijfhonderd jaar na zijn dood zal aan de gevel van het huis waar de
woning van deze beroemde schilder stond, een basreliëf worden
aangebracht en wordt er een tentoonstelling „Het Imaginair Museum
Hugo Van der Goes" opgericht. Van der Goes kreeg verschillende
opdrachten te Gent alvorens hij tussen 1475 en 1478 Gent verliet om
zich bij de Augustijnerorde in het Rode Klooster nabij Brussel terug te
trekken. Zijn belangrijkste werk, het Portinari-retabel bevindt zich te
Firenze. Gent zelf bezit geen originele Van der Goes. Geïllustreerd.
Met bondige bibliografie.
Overzicht van het verzet in het bisdom Gent tegen het regime op
basis van „De jonge Leviten (sic) van het Seminarie van Gent te
Wezel, te Parijs, enz.; met eene voorafgaande Levensschets van den
Cardinael Franckenberg en een Overzigt der kerkelijke
gebeurtenissen van het Jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op
stael gesneden print, voorstellende den H. Joseph, Patroon van
Belgiën. Door P.J. Vander Moere, Priester der Societeit Jesu,
Levensbeschrijver van de H. Theresia in de Acta Sanctorum der
Bollandisten. Brussel, 1856.
Toeristische Gids met tal van illustraties.
Handzame, 1969 e.v.
Facsimileuitgave.
Gent, 1980, 71 blz.,
geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Heemkunde
Algemeen
In 1627 of 1628 kwamen vijf zusters uit Temse om hier te Gent aan
het Nieuwland een nieuwe kloostergemeenschap te vormen. In Gent
was het klooster bekend als het klooster der Predikheressen. De
auteur behandelt de benaming van het klooster ,: de ligging ,: de
eerste jaren na de stichting ,: de vrijstelling van belastingen ,: de
financiële toestand ,: de priorinnen ,: zusters en biechtvaders ,:
devoties ,: schilderijen ,: begraafplaatsen ,: de afschaffing (17 maart
1783) en de verkoop van het klooster (1787). Met bijlagen
Beschrijving en geschiedenis van de dominicanenkloosters te Gent,
alsook van enkele belangrijke dominicanenfiguren. Bespreekt „het
Pand" te Gent, zijn geschiedenis en de plannen voor zijn restauratie,
gaat dan dieper in op de refter en op de muurschilderingen. De
auteur beschrijft ook het leven en de artistieke bedrijvigheid van pater
Philippus Wyckaert (t 1694), musicus en componist van
beiaardliedjes ; alsook van Franciscus Rooman (1647-1735), een
broeder bouwkundige die o.m. de Pont-Royal bouwde in Parijs ; van
pater Bernardus de Jonghe, historicus (1676-1749) ; een historiek
van het klooster van de dominicanessen aan het Nieuwland, alsook
het klooster van de Engelse dominicanessen te Melle-Vogelhoek
(1868-1883) en het klooster in de Sleepstraat te Gent (1909-1920).
Tenslotte een beschrijving van het huidig dominicanenklooster in de
Hoogstraat (vroeger Leprozerij en Abdij van het Rijke Gasthuis) en
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
DE PUE J.P.
Geschiedenis Groot Begijnhof
Sint Elisabeth Gent en SintAmandsberg
De paters dominicanen
v.z.w.), Leuven, 1984, 61
blz.
DE PUYDT G.
Herinnering aan E.H. Pastoor
Joris Vandenbroucke.
Hernieuwer van het
poppenspel
Enkele kanttekeningen bij de
lijst van de Drongense
conscrits, Dronghine.
Jaarboek (1992), p. 45-49.
Oostvlaamse Zanten, jg.
55, (1980),p. 168-170.
DE RAMMELAERE C.,
DE RIDDER - SYMOENS
H.
Lieven van Pottelsberghe en
het onderwijs te Gent in de
zestiende eeuw.
DE RIDDER - SYMOENS
H., ILLMER D.,
RIDDERIKHOFF C.M.
Premier Livre des
Procurateurs de la Nation
Germanique de l'Ancienne
Demografische en sociaaleconomische analyse van
de eerder door P.
CASSIMAN in Dronghine.
Jaarboek (1991)
uitgegeven lijst van
conscrits, die vermoedelijk
uit 1815 dateert. Met
tabellen.
HMGOG, XXXIV, (1980), p.
125-141.
Leiden, 1978-1980
van de dominicanenkerk in de Holstraat. Bovendien wordt het werk
van de dominicanen in de Begijnhoven besproken, alsook de
stichting door de dominicanen van kloosters in het Vlaamse land.
Geïllustreerd.
De brochure schetst het ontstaan van het Groot Begijnhof in de 13de
eeuw en de inrichting ervan. Hoofdstukken werden ook gewijd aan
biografieën van de begijntjes Matteken, Nicolae Nieuwlant en
Theresia Verhaeghe, aan de betekenis van de dominikanen voor het
begijnhof en aan de moeilijkheden en de uiteindelijke verhuis naar
Sint-Amandsberg in 1874. Met inleiding, bibliografie en bijlagen.
Geïllustreerd.
Beschrijving door een ooggetuige van het herinvoeren van het
poppenspel aan de Muide in 1922.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde
Hedendaagse Tijd
Vervolg van de bijdrage die over de staatsman Lieven van
Pottelsberghe verscheen in de HMGOG, XXXII, (1978), p. 101-131.
De familie van Pottelsberghe-Van Steelant bewoonde het Hof van
Vinderhoute in de Hoogstraat te Gent. Lieven van Pottelsberghe was
een gul begunstiger van de Sint-Michielskerk waar hij het
„Broederschap van de Zoete Naam Jezus" (1516) stichtte. De familie
herbouwde en bouwde vele huizen in het Kinderen Alijnshospitaal.
Lieven van Pottelsberghe en Lievine van Steelant lagen ook aan de
basis van de belangrijkste beurzenstichting in de
Hiëronymietenschool aan de Nederscheldestraat te Gent. In 1521
werden tien beurzen gesticht ter herinnering aan het overlijden van
hun zoon Florens in de Franse universiteitsstad Orleans. De auteur
gaat dieper in op de praktische regeling van deze beurzen. Hierop
volgt een interessante nabespreking van deze ambtenaar, de laatste
in de 16de eeuw, die bekleed met vorstelijke macht in Vlaanderen,
erin slaagde om zijn invloed in persoonlijk voordeel om te buigen.
Geïllustreerd. Met bijlage : Lijst van de scholieren die genoten
hebben van de beurzenstichling van Lieven van Pottelsberghe
tussen 1521 en 1529.
Biografische nota's over Vlaamse studenten, waaronder Gentenaars
Moderne tijden
Middeleeuwen
DE RIDDER H.
DE RIDDER J.
Université d'Orléans, 1444-Seconde Partie. Biographies
des Etudiants. Vol. I.
Introduction. Sources et
bibliographie. Biographies
des étudiants 1444-1-1515.
Vol. II. Biographies des
étudiants 1516-1546.
Bijdrage tot de kennis van de
Middeleeuwse stadspoorten
in het oud graafschap
Vlaanderen, vooral gesteund
op graphische documenten
Pieter van Gent alias Pedro
de Gante (1480?-1572)
RUG, 1950.
HMGOG, XXXIX, (1985), p.
149-172.
DE RIDDER J.H.A.
Een onbekend SintPietersplein
HMGOG, dl. XXXV, (1981),
p. 129-138.
DE RIDDER J.H.A.
Gerechtigheidstaferelen voor
Verhandelingen van de
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Pieter van Gent trok in 1523 als minderbroeder naar het huidige
Mexico. Hij verrichtte er evangelisatiearbeid en bouwde een gans
onderwijssysteem op. Hij bekwaamde de Indianen niet alleen in de
leeskunst, maar bracht hen ook praktische en artistieke
handvaardigheden bij. Ook nam hij het op voor de gelijkberechtiging
van de Indianen en hekelde de uitbuitingsmentaliteit van de
kolonisten.
Deze stedebouwkundige en architecturale historiek van het Gentse
Sint-Pietersplein, met zijn 18.700 m2 het grootste plein van Gent,
vangt aan in de middeleeuwen. Toen werd er reeds (tot 1810)
geregeld de kloostermarkt of rommelmarkt gehouden. In 1799 werd
de vroegere parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in het noordoosten
gesloopt, zodat het plein een erg verwaarloosd uitzicht kreeg. Dit
werd nog erger, nadat in 1811 aan de zuid- en zuidwestkant de
residentie van de abt en de proosdij van de vroegere SintPietersabdij werd afgebroken. Uit die periode, vermoedelijk de eerste
helft van 1810 dateert een schetsmatige, maar toch nauwkeurig
gekoncipieerde tekening van Pieter Jozef Jakob Tiberghien (17551810). Deze schets van deze edelsmid, architekt en boekillustrator is
te vinden onder een vijfhonderdtal tekeningen van zijn hand in de
Gentse Universiteitsbibliotheek. P.J. Goetghebuer (1788-1866)
maakte er achteraf een gekommentarieerde kopie van. Tiberghien
had op het Sint-Pietersplein een praktisch oefenveld voor het leger
van keizer Napoleon ontworpen, geflankeerd door een kunstmatig
opgeworpen heuvel met ruiterstandbeeld, een zegezuil en een soort
klassieke tempel. De plannen van Tiberghien werden nooit
uitgevoerd. Het huidige plein werd ontworpen (in 1847) door architect
Charles Le Clerc-Restiaux in sobere neo-klassieke stijl, op vraag van
schepen De Pauw. Het kwam samen met het pleintje in de SintAmandsstraat klaar in 1851. Dezelfde architect richtte tezelfdertijd
een modelbeluik op van honderd arbeidershuisjes, nl. het De Vreesebeluik, dat in 1935 zou gesloopt worden. Geïllustreerd.
Als Gentse gerechtigheidstaferelen worden besproken: een Laatste
Biografische nota's en
biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, kultuur
schepenhuizen in de
Zuidelijke Nederlanden in de
14de, 15de en 16de eeuw,
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Schone
Kunsten, nr. 45, Brussel,
1989, 182 blz.
Spiegel Historiael, 12,
(1977), p. 651-657.
Oordeel uit 1413 door L. vanden Clite (thans in het Stedelijk Museum
van Diest), een Laatste Oordeel uit 1589 door R. Coxcie (thans in het
Museum voor Schone Kunsten te Gent) en een onthoofdingsscène
uit 1608 door P. Pieters (thans in het Bijlokemuseum te Gent).
Geïllustreerd.
DE RIDDER J.H.A.
Pedro de Gante.
DE RIDDER J.H.A.
Zestiende-eeuwse
gerechtigheidstaferelen in
Vlaanderen. Drie LaatsteOordeelschilderijen
Oostvlaamse Zanten, LXIII,
(1988), nr. 3, p. 157-166.
DE RIDDER-SYMOENS
H.
Enkele gegevens over Joos
Balbiaens universitaire
studies
HMGOG, XL, (1986), p. 97100.
DE ROECK C.
De gezagsstrukturen en hun
landschappelijke
verschijningsvormen in de
kasselrij van de Oudburg
tijdens de late middeleeuwen,
Beeldhouwer Mathias Zens
en de neo-gotiek 1839-1989
RUG, 1974.
Analyse van de gedragingen
van de stichters en leden van
het Sint-Vincentins a Paulo
genootschap te Gent, 18431880.
De adel in het kanton
Zomergem en het 4e kanton
van Gent gedurende de 19e
eeuw
De Vita Amalbergae. Een 9eeeuwse speculum virginum
van de Sint-Pietersabdij te
Gent
Vrijmetselaars te Gent tijdens
het Empire en de Hollandse
RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling
RUG, 1979.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1976.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
DE ROO U.
DE RUYCK E.
DE RUYCK L
DE SAEGER L.
DE SCHAMPHELEIRE
H., WITTE E., BORNE F.,
z.pl., 1989, 76 blz.
HMGOG, XXV, (1971), 73209.
Samenvattend overzicht van het leven van deze Gentse missionaris
(1480-1572) die in 1523 als lekenbroeder in de orde van SintFranciscus naar Mexico vertrok. In Mexico wordt fray Pedro de Gante
beschouwd als een nationale figuur.
Geschilderde gerechtigheidstaferelen werden in de vroegere
schepenhuizen opgehangen uit morele of belerende overwegingen.
De auteur bespreekt drie dergelijke Oostvlaamse taferelen. Ze
bevinden zich thans in de stadhuizen van Geraardsbergen en
Oudenaarde en in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Het
Gentse schilderij is van de hand van Rafael Coxcie (1589).
Geïllustreerd.
Joos Balbiaen (Aalst, 1543 - Gouda, 1616) was arts, alchemist en
legerkapitein in Gent. Hij studeerde aan de universiteiten van
Heidelberg en Orleans. In Heidelberg volgde hij vermoedelijk
medicijnen en in Orleans rechten. In beide steden kwam Balbiaen
nauw in kontakt met het kalvinisme. Van zijn verblijf aan de
universiteit van Padua vond de auteur geen sporen terug.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Kunst, kultuur
Biografieën
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Mathias Zens (Schwarzenborn, 1839-Gent, 1921) volgde de Gentse
Sint-Lukasschool en leverde beeldhouwwerk voor verschillende
kerken in de stad. Geïllustreerd.
Uit verschillende archieffondsen werden biografische en sociale
gegevens samengebracht over 752 leden van de vijf Gentse loges in
Biografieën
Vrijmetselarij
periode (1804-1824),
DE SCHRIJVER E.
Inventaris van het archief van
het Sint-Vincentius-aPaulogenootschap te Gent
1845-1970
Inventarissen van
archieven bewaard op het
Katholiek Documentatie- en
Onderzoekscentrum, reeks
A, nr. 5, Leuven, 1985, 43
blz.
DE SCHRIJVER H.,
Oude grafschriften in de kerk
van het oud begijnhof SteElisabeth te Gent
In memoriam Prof. Dr. Jozef
Duverger.
Drolerieën te Gent. De vondst
van middeleeuwse
glasraamfragmenten uit het
dominikanenklooster,
Heemkundige Kring De
Oost Oudburg. Jaarboek
XI, (1973-1974), p. 88-96.
HMGOG, dl. XXXIII, (1979),
p. 1-2.
Kortrijk, 1991, 142 blz.
Een nieuwe kijk op de
middeleeuwse
glasschilderkunst te Gent. De
vondst van
glasraamfragmenten uit het
Pand
Biografie van EduardusTheodorus De Vynck (Gent
2.2.1859 - Gent 17.8.1930)
HMGOG, XLV, (1991), p.
119-131.
DE SMEDT M.
De literair-historische activiteit
van Jan Frans Willems (17931846) en Ferdinand Augustijn
Snellaert (1809-1872),
F.A. Snellaert en het toneel
DE SMET E
Bijdrage tot de toponymie van
Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en
Letterkunde, Gent, 1984,
406 blz.
Wetenschappelijke
Tijdingen, XLVII, (1988), nr.
1, p. 1-18.
Wachtebeke - Jaarboek
DE SCHRYVER A.
DE SCHRYVER A. Y.
VANDEN BEMDEN en
G.J. BRAL
DE SCHRYVER A.,
DE SCHUYTER I.
DE SMEDT M.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 6, p. 343352.
de Franse en Hollandse tijd. Daarnaast een grondige studie van de
verschillende ritussen.
Het Sint-Vincentius-a-Paulogenootschap werd in 1845 op initiatief
van enkele vooraanstaande katholieken te Gent gesticht. Deze
organisatie voor welstellende leken had tot doel de leden tot
zelfheiliging te brengen door het beoefenen van
liefdadigheidswerken. Het huisbezoek aan de armen was de
belangrijkste aktiviteit. Hiermee wilden de Vincentianen materiële en
vooral geestelijke bijstand verlenen. Andere initiatieven waren het
oprichten van scholen, patronaten en soldatenkringen. De eerste
Gentse Sint-Vincentiusschool werd reeds in 1846 gesticht. Naast de
eigenlijke inventaris bevat deze uitgave een inleiding, een bibliografie
en een klapper.
Uitgave van een handschrift dat berust in de Koninklijke Bibliotheek.
Geïllustreerd met 66 wapenschilden.
In 1982, tijdens de restauratiewerken aan het dominicanenklooster
zijn heel wat glasraamfragmenten teruggevonden. Ze worden in het
boek chronologisch en typologisch besproken. Met illustraties. Zie
ook A. DE SCHRYVER, Museum Glasramen Het Pand, in G.O.V.Heraut, 26, (199 l), nr. 3, p. 1-6.
Over de betekenis en het belang van de middeleeuwse
glasraamfragmenten in 1982 gevonden tijdens de restauratiewerken
aan het Dominicanenklooster "Het Pand". Geïlustreerd.
Biografie van het Gents gemeenteraadslid Eduard De Vynck. Van
beroep was hij suikerbakker. Als trouw aanhanger van de
socialistische partij zou hij zich inzetten voor het scheppen van een
degelijk Nederlandstalig onderwijs, voor betere
levensomstandigheden bij de arbeiders en voor de opvoeding van de
zwakkere kinderen. Hij was o.m. betrokken bij het l'Oeuvre du Grand
Air pour les Petits de la ville de Gand, en lid van de
Toneelcommissie, waarin hij het beleid van de Nederlandse
Schouwburg verdedigde.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
Biografische artikels en
nota's
Kunst, kultuur
Kunst, cultuur
Biografische nota's
Kunst, cultuur
Kunst, cultuur
Interessant voor bepaalde facetten van de geschiedenis van enkele
Heemkunde en Folklore
Wachtebeke.
1975, p. 7-135
DE SMET E.
De bezittingen van het Rijke
Gasthuis te Eeklo.
DE SMET E.
De familie Della Faille
d'Assenede als heren van het
Ambacht (17de - 18de eeuw)
De familie Della Faille
d'Assenede als heren van het
Ambacht (17de - 18de eeuw)
Gentse vondelingen en
verlaten kinderen vonden te
Eeklo een thuishaven
Wachtebekenaars,
buitenpoorters van Gent
Het hof ten Diepenborre te
Zonnegem.
Appeltjes van het
Meetjesland, 27, 1976, p.
181-267.
Wachtebeke. Jaarboek
1979-1980, 13-14, p. 5-33.
DE SMET E.
DE SMET E.
DE SMET E.
DE SMET G.
Wachtebeke, Jaarboek
1979-1980, (13-14), p. 346.
Heemkundige Bijdragen uit
het Meetjesland, 2, (1988),
nr. 3, p. 143-149.
Ons Meet jesland, jg. 16,
(1983), nr. 3, p. 149-152.
Zonnegem, 1978, 68 blz.
DE SMET G.
In memoriam A. Burssens (1
september 1897 - 20 oktober
1983)
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Jaarboek, XLVI,
(1984), p. 263-271.
DE SMET G. (ed.),
Een gedenkboek ter
gelegenheid van de professor
Frans Daels-hulde op 5
februari 1983 in de Bijlokeabdij te Gent,
Het aardewerk van de
Boudeloabdij te Klein-Sinaai
(Stekene), III
Oproer in het weeshuis
Vereniging voor
Wetenschap), Gent, 1984,
69 blz.
DE SMET M.
DE SMET P.
DE SMET Th.
DE SMET Th.
Boven Gent rijst,. onze
nieuwe draek!
Brief uit Argentinië. Anno
VOBOV-INFO, nr. 16,
(1984), p. 1-14.
Antwerpen-Weesp, 1985,
188 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 2, p. 74-79.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
Gentse abdijen (Sint-Pieters, Sint-Baafs, Doornzele) die een groot
aantal cultuurgronden te Wachtebeke bezaten. Met een lijst van de
belangrijkste straat-, gehucht-, water- en veldnamen (verzameld met
medewerking van G. LANCKRIET).
Onderzoek naar de bezittingen van het Gents Leprozenhuis in het
bijzonder het ontginningscentrum Groot Goed of Gasthuisgoed (13de
eeuw). Met bijlagen. Geïllustreerd.
De familie Della Faille verbleef niet in het Ambacht, maar wel te
Gent. Bespreking van de houding van de familie en van goederen in
het ambacht.
Verscheidene Della Failles betrokken belangrijke functies in Gent,
o.m. in de stadsmagistratuur. Geïllustreerd. Met bijlagen en
genealogisch overzicht.
Geïllustreerd
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Heemkunde
Moderne Tijden
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
De buitenpoortersboeken van Gent vermelden tussen 1476 en 1492
46 Gentse families. Geïllustreerd.
Het hof Ten Diepenborre te Zonnegem (175 dagwand) was een
pachthoeve van de grootjuffer van het Gentse SintElisabethbegijnhof. De opbrengst van de hoeve werd gebruikt ten
voordele van de infirmerie van het begijnhof. De auteur bespreekt
bondig het oud en nieuw Sint-Elisabethbegijnhof te Gent en schetst
daarop het ontstaan en de grootte van het hof Ten Diepenborre. Hij
gaat verder in op de pachters, metingen van de gronden, tienden,
renten en rekeningen. Geïllustreerd.
Burssens studeerde Germaanse filologie aan de K.U.L. In 1924
vertrok hij naar Kongo om er de inlandse talen te bestuderen. Na zijn
terugkeer in 1926 werd hij leraar aan het Koninklijk Atheneum te
Gent. Nog in hetzelfde jaar begon zijn universitaire loopbaan aan de
R.U.G. Hij werd hoogleraar in de Afrikaanse talenstudie en bouwde
mee het Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse talen
aan de Gentse universiteit op. Met foto.
Bundel met de lezingen gehouden op de herdenkingsdag van deze
medikus, hoogleraar en Vlaamse voorman. Geïllustreerd.
Middeleeuwen
Te Klein-Sinaai wordt sinds 1971 de verdwenen Boudeloabdij
nauwkeurig onderzocht. Deze abdij was een refuge van de
Boudelostichting te Gent.
Roman die het dagelijks leven in het vooroorlogse Gentse weeshuis
schetst.
Sfeerbeeld over de plaatsing van de nieuwe Gentse draak.
Archeologie
Einde 1888 trekken heel wat Gentenaars naar Zuid-Amerika in de
Heemkunde
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Biografische nota's en
biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde
1889
14, (1985), nr. 2, p. 88-90.
DE SMET Y.
De restaurateur ter tafel
gebracht
DE SMET Y.
De restaurateur ter tafel
gebracht (6),
Interbellum, 9, (1989), nr. 3,
p. 6-7: nr. 4, p. 5-7: nr. 5, p.
4-7: 10, (1990), nr. 1, p. 5-7
en nr. 4, p. 5-7.
Interbellum, 10, (1990), nr.
5, p. 11-14.
DE SMET Y. en
POULAIN N
Van kromme tot rechte.
Architektuur en toegepaste
kunsten in Oost-Vlaanderen
van 1920 tot 1940.
Kultureel jaarboek van de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks
nr. 9), Gent, 1979, 113 blz.
+ 164 illustraties.
DE SMIDT F.
De Sint-Niklaaskerk te Gent.
Een paar archeologische
gegevens.
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen Schone
Kunsten van België. Klasse
der Schone Kunsten, jg.
XL, nr. 2), Brussel, 1978,
47 blz.
DE SMIDT F.
Enkele XIIIde-eeuwse
steenhouwersmerken in de
SintNiklaaskerk te Gent,
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Schone
Kunsten, XXXVI, (1974), nr.
4, Brussel, 1974, 55 blz.
DE SMIDT F.,
De restauratie van de SintNiklaastoren te Gent.
Archeologische studie.
Brussel 1967. 294 blz.
Notice sur la famille van der
Haegen, de Gand anoblie le
20 décembre 1898.
de TERWANGNE J.-R
hoop aldaar een nieuw bestaan op te bouwen. De publikatie van
deze brief, geschreven op 21 januari 1889, geeft ons een idee van
wat velen van hen te wachten stond tijdens de overtocht en bij hun
aankomst aldaar.
Bevat biografische gegevens over de kunstminnaar professor-dokter
Adriaan Martens (Bocholt, 1885-Astene, 1968) en een bespreking
van zijn woonhuis te Astene, thans omgebouwd tot restaurant.
Geïllustreerd.
Bespreking van het gerestaureerde woonhuis van professor en
dokter Adriaan Martens (Bocholt, 1885-Astene, 1968) te Astene.
Geïllustreerd.
Een overzicht van de architektuur en de andere toegepaste kunsten
in Oost-Vlaanderen, 1920-1940, waarin veertien kunstenaars als
representatief voor deze periode behandeld worden : Jules Boulez ,:
Joannes Albert De Bondt ,: Maurits Derolez ,: Gaston Eysselinck ,:
Geo Henderick ,: Willy Kessels ,: Jules Lippens ,: Emiel Poetou ,:
Gustaaf Rigelle ,: Victor Stuyvaert ,: Valentin Vaerwyck ,: Charles
Van Beerleire ,: Albert van Huffel. Biografie per kunstenaar ,:
uitvoerige bibliografie ,: register op persoonsnamen.
Bij het verwijderen van relatief recent metselwerk in de SintNiklaaskerk te Gent werden fragmenten gevonden van gesculpteerde
consoles uit de 13de eeuw die elk een mensenhoofd voorstellen.
Bovendien werden bladversieringen ontdekt van een aantal kapitelen
eveneens uit de 13 de eeuw, alsook enkele fragmenten van een baldakijn. Van deze voorwerpen konden plaasteren reconstructies
gemaakt worden. Het geheel van de vondsten verschaft waardevolle
informatie over de evolutie van de Scheldegotiek. De auteur eindigt
met de wens dat aan de Sint-Niklaaskerk een museum aan het
gebouw gewijd, zou toegevoegd worden. Geïllustreerd.
In deze mededeling bespreekt de auteur drieëndertig
steenhouwersmerken die werden ontdekt in de noordelijke
transeptgevel. Dit is een gelegenheid om dieper in te gaan op de
aktiviteit die heerste op de middeleeuwse bouwplaatsen in 't
algemeen en op deze rondom de Sint-Niklaaskerk in het bijzonder.
Uitgaande van een vergelijking tussen de Gentse steen ze geschetst
door Villard de Honnecourt vraagt hij zich af in hoever Gent beroep
deed op vreemde steenhouwers. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Gebouwen, stadsbeeld
Gebouwen
Bouwers en gebouwen
L'intermédiaire des
Généalogistes. De
Middelaar tussen de
Genealogische Navorsers,
jg. 35, (1980), nr. 206, p.
Biografische artikels en
nota's
DE TRAZEGNIES M
DE TRAZEGNIES M.
DE TREMERIE M.
DE VINCK C.
DE VISSCHER-D'HAEYE
B.
De Trazegnies. een naam
apart
E.H. Deken Daniel de
Trazegnies (1912-1980),
De Gentse floraliën. Bladeren
in het gulden boek
De oude Gentse binnenhaven
aan de Gras- en Koornlei.
Wisselende aspecten van de
architectuur doorheen de
eeuwen
Hippolyte Daeye 1873-1952.
Genese van een oeuvre
DE VISSER J
Van chitzen.diennes, fustijnen
en siamoisen. De Gentse
katoenindustrie van 1750 tot
1800.
DE VISSER J.
De industrialisatie van de
Gentse katoennijverheid,
1750-1850.
De industriële revolutie te
Gent
DE VISSER J.
DE VISSER J.
DE VISSER J.
Lieven Bauwen en de
industriële revolutie in Gent
Mechanisering en
ekonomische groei : de
Gentse katoenindustrie in de
eerste helft van de 19de
eeuw
85-92.
Heemkundig Nieuws, 16,
(1988), nr. 2, p. 14-17.
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 5, p. 12-18.
Toerisme in OostVlaanderen, 34, (1985), nr.
2, p. 57-59
RUG, 1974
Brussel, 1989, 303 blz.
V.I.A.T. Kontaktblad,
(Gentse Vereniging voor
Industriële Archeologie en
Textiel), 1980, nr. 1, p. 919, geïllustreerd.
RUG, H. Balthazar, 1977.
V.I.A.T.-Kontaktblad,
(Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
1981, nr. 2, p. 3-18.
Spiegel Historiael, 1979,
p.19-25.
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kongres voor
Industriële Archeologie.
Textiel. Gent, 26-27
november 1977, Gent,
1979, p. 53-76.
Met foto van Daniel de Trazegnies, deken van de SintAmandusparochie (Sint-Amandsberg) van 1969 tot 1980.
De Trazegnies was vanaf 26 oktober 1969 pastoor van de
Sint-Amandusparochie en deken in Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Daeye (Gent, 1873-Antwerpen, 1952) volgde lessen aan de
Akademie te Gent en aan het Instituut voor Schone kunsten te
Antwerpen. Hij schilderde vooral kinderen en naakten. Geïllustreerd.
De vroege evolutie van de katoenindustrie in Europa, voornamelijk in
Gent. De fustijnweverijen speelden vrijwel geen rol bij het tot stand
komen van de industriële revolutie te Gent. De katoendrukkerijen
daarentegen waren wel van belang bij het ontstaan van de
gemechaniseerde katoenspinnerij na 1800.
Biografieën
Industriële Archeologie
Verhandeling
De innovatie van de mule jenny was één van de opvallendste
gebeurtenissen in de vroege Gentse katoenindustrie. Toch is
hetgeen zich te Gent tussen 1800 en 1810 afspeelde niet te
verklaren vanuit de mule jenny alleen, maar tevens vanuit de
ekonomische evolutie van de tweede helft van de 18de eeuw. Het
belang van de mechanisering van de Gentse katoenindustrie in die
eerste jaren van zijn ontstaan wordt door de auteur gerelativeerd. De
Indische nijverheid leverde goedkopere produkten af dan men ter
plaatse kon produceren. Het dekreet van 22 februari 1806 waardoor
de invoer van katoenen weefsels uit Indië verboden werd vormde
echter een keerpunt in de geschiedenis van de Gentse
katoenindustrie. Vanaf 1807 ontstond een grote expansie van de
Gentse katoenweverijen en spinnerijen, evenwel onderbroken door
talrijke krisisperioden. Geïllustreerd.
De innovatie van de mule-jenny te Gent betekende een mijlpaal in de
ontwikkeling van de Gense katoenindustrie. Geïllustreerd.
De relatie tussen de mechanisering en de ekonomische groei wordt
bestudeerd aan de hand van drie belangrijke vernieuwingen die de
Gentse katoennijverheid in de eerste helft van de 19de eeuw kende.
Eerst en vooral het aanwenden van de eerste mechanische
spinmolen door Lieven Bauwens. Vervolgens het gebruik van de
stoommachine en tenslotte de invoering van het mechanisch
Industriële Archeologie
Sociale geschiedenis
Sociale geschiedenis
DE VISSER J.,
De Gentse beluiken, in L.
JANSSENS en M. KIN (eds.),
DE VLEESCHOUWER F.
Parodie op ambachtslui en
neringdoender in krisistijd.
Schilderij van Jos. Trotteyn
Cryptes-couloirs romanes
dans le Hainaut et la Flandre.
DE VLIEGHER L.
DE VOCHT A.-M.
DE VOCHT R.
Armenzorg en sociale
voorzieningen te Gent (11e
tot begin 16e eeuw)
De heer Henri Ervynck
DE VOCHT R.
Emiel Hullebroeck. Zijn
liederen, getuigenissen van
het verleden,
DE VOCHT R.
Lodewijk Oskar Jozef Pieter
Maria de Wilde,
DE VOCHT R.,
Vader en zoon Van Parijs.
Antoon, 1884-1968. Luciaan,
1920-1991,
DE VOGELAERE F.
Hedendaagse keramiek in
Oost-Vlaanderen
DE VOGELAERE G. en
DE SMET V.
DE VOLDER B
Ledeberg door de jaren heen,
DE VOS A.
Abbaye d'Aurea Cella á
Paul-Gustave van Hecke
Handelingen van het eerste
congres van de Federatie
van Nederlandstalige
Verenigingen van België te
Hasselt, 19-22 augustus
1982. II, Mechelen, 1990,
p. 199-206.
Oostvlaamse Zanten, jg.
LVIII, (1983), nr. 5/6, p.
201-205.
Uittreksel uit Bulletin de la
Commission Royale des
Monuments et des Sites, dl.
6, 1977, p. 7-19.
RUG, 1980.
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
nr. 2, p. 25-26.
Jaarboek van het
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 11, (19891990), p. 5-92.
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
nr. 3, p. 4861.
Driemaandelijks Tijdschrift
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, 20, (1992),
nr. 1, p. 2-9.
Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979, p.
89-102.
Nieuwkerken-Waas, 1988,
94 blz.
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, IX, (1989),
p. 161-192.
Monasticon belge. Tome
weefgetouw, het „power loom". De auteur komt tot het besluit dat
enkel de introduktie van de mule-jenny werkelijk tot een
„omwenteling" leidde. De Gentse katoennijverheid was bovendien in
de eerste helft van de 19de eeuw nog te onbelangrijk om als
konjunktuurbepalende faktor te fungeren. Geïllustreerd.
Typologie en evolutieschets van de Gentse arbeiderscités.
Bespreking van een sociaal geëngageerd schilderij uit 1951 door
Jos. Trotteyn in verband met de kleine ambachtsman, de
huisschilder in 't bijzonder. Geïllustreerd.
Met o.m. aandacht voor de crypte van de Sint-Baafsabdij.
Industriële Archeologie
Heemkunde
Gebouwen, stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Biografieën
Geïllustreerd.
Biografieën
Biografische gegevens over de landbouwkundige en professor aan
de R.U.G. De Wilde (Beerlegem, 1905-Gentbrugge, 1990). Met
afdruk van een gepentekend portret.
Korte schets van het leven en werk van beeldhouwer Luciaan van
Parijs (Deinze, 1920-Gentbrugge, 1991). Hij schiep onder het meer
het monument - Tineke van Heule te Gentbrugge. Geïllustreerd.
Biografieën
Met aandacht voor een aantal Gentse kunstenaars zoals Carmen
Dionyse, Oktaaf Landuyt, Achiel Pauwels, Paul De Bruyne, Marnix
Hoys, Rik Vandewege e.a.
Fotoboek betreffende de deelgemeente Ledeberg.
Kunst en Kultuur
Van Hecke (Gent, 1887-Elsene, 1967) was bedrijvig als
toneelschrijver, dichter, prozaschrijver en essayist. Hij werd ook
bekend als galerijhouder en promotor van de moderne schilderkunst.
Met illustraties.
In het begin van de 13de eeuw vestigden benediktinessen uit de
Biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
Kerkgeschiedenis,
Doornzele, pais h Gand
VII, Province de Flandre
Orientale. Troisième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1980, p. 287-306.
DE VOS A.
Het goed ter Beke te
Waarschoot
Appeltjes van het
Meetjesland, 37, (1986), p.
140-173.
DE VOS A.
In memoriam Dr. Paul
Rogghé
DE VOS A.
Prieuré de Notre-Dame ten
Hove á Waarschoot, plus tard
Gand
Appeltjes van het
Meetjesland, 25, (1974), p.
234.
Monasticon belge. Tome
VII, Province de Flandre
Orientale. Troisième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1980, p. 271-286.
DE VOS A.
Spanningen in de Abdij van
Doornzele tijdens de 17de
eeuw.
Appeltjes van het
Meetjesland, 27, 1976, p.
171.
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1981-1982
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1982-1983
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1984-1985
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1985-1986
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 36, (1982), Gent, 1983,
pg. 63-68.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 37, (1983), Gent, 1984,
pg. 67-72.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
39, (1985), p. 76-84.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
abdij van Gistel zich te Doornzele (Evergem). Ze wensten zich in de
een-zaamheid terug te trekken onder een strengere kloosterregel. De
gemeenschap werd opgenomen in de cisterciënzerorde. Na de herovering van Gent door Farnese in 1584 werd de abdij uit veiligheidsoverwegingen naar Gent overgebracht. De monialen verstrekten er
onderwijs aan meisjes van goeden huize. In 1796 werd de abdij opgeheven. Het artikel brengt een bespreking van de beschikbare bronnen, de literatuur en de ikonografie, en een historiek en biografieën
van de opeenvolgende abdissen.
Het goed ter Beke, ook ten Walle genoemd, is één van de oudste
landbouwexploitaties in Waarschoot. Van in het begin van de 14de
eeuw was het Gentse Wenemaershospitaal er de eigenaar van. Met
de Franse bezetting kwam het goed in het bezit van de Gentse
Burgerlijke Godshuizen (thans O.C.M.W.). Er wordt een overzicht
gegeven van de opeenvolgende pachters, de pachtkontrakten en prijzen, de eigenlijke exploitatie en het uitzicht van de
hoevegebouwen. Met illustratie en bijlagen.
kloosters
Heemkunde, volkskunde
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
De priorij werd in 1444 met de goedkeuring van de bisschop van
Doornik door Simoen uten Hove te Waarschoot gesticht. De eerste
gemeenschap bestond uit zeven monniken van Warmond
(Nederland), die behoorden tot de cisterciënzerorde. Van 1662 af en
tot haar afschaffing in 1796 was de priorij in Gent gevestigd. Met een
overzicht van het bronnenmateriaal, de literatuur, de priorijbibliotheek en de ikonografie, en met een historiek en biografieën van de
priors.
In de loop der 17de eeuw waren er nooit meer dan zestien zusters in
dit klooster. Ondanks dit kleine aantal was de verhouding tussen de
zusters bepaald slecht. Dat het er bovendien niet steeds even
stichtend aan toeging in dit klooster (ondanks de contrareformatie)
wordt door een drietal voorvallen geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst, kultuur
Geïllustreerd
Kunst, cultuur
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1986-1987
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1987-1988
DE VOS J.
Het toneelleven te Gent
1988-1989,
DE VOS J.,
15 jaar Arca, 1975-1990.
Theater als zoektocht
Arca-theater 1950-1990,
DE VOS J.,
DE VOS J.,
DE VOS M.
DE VOS P.H.
Het beroepstoneel. Het
toneelleven te Gent 19891990,
Een onderzoek naar de
appreciatie van de aktuele
muziek, verricht op studenten
van het H.I.K.O. van de
Rijksuniversiteit te Gent en
van het Hoger Instituut SintLukas te Gent
Ontstaan van de centrale
Langerbrugge
DE VRIENDT J.
De familie Deynoot
(Deynoodt-Dynoodt)
DE VRIENDT J.
De kunstenaarsfamilie De
Vriendt
De van Loo's van Gent,
vleeshouwers van vader op
zoon, van de veertiende
eeuw tot heden.
DE VRIENDT J.
DE VRIENDT J.
DE VRIENDT J. en R.
MORES
Onze kwartierstaat : Edward
Anseele. Politicus - Minister
van State
De familie de Vriendt (vanaf
1470 tot heden
40, (1986), p. 83-88 .
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
41, (1987), p. 73-77.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
42, (1988), p. 60-64.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
43, (1989), p. 81-89.
Gent, 1990, 96 blz.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Met illustraties.
Kunst, kultuur
Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 96-98.
Kulturee! Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 76-85.
RUG, 1971.
Met foto van directeur J. Decaluwe.
Kunst, cultuur
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Gentse vereniging voor
Scriptophilie, 5, (1986) nr.
2, p. 4-6.
Op 4 juli 1911 kwam de n.v. Centrales Electriques des Flandres tot
stand, vooral met de bedoeling de Gentse randgemeenten en de
industriezone langs het kanaal Gent-Temeuzen van elektriciteit te
voorzien. In 1914 startte de vennootschap met een produktiecentrale
te Langerbrugge. Geïllustreerd.
Uitvoerig bewerkte genealogie van de Gentse familie Deynoot. In het
Ancien Regime behoorden leden van deze familie tot de
ambachtsgilde van de vleeshouwers. Met illustratie.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Genealogie van de Lokerense-Gentse familie De Vriendt.
Geïllustreerd.
De auteur geeft de afstamming van de van Loó s en bespreekt aldus
een geslacht dat in Gent, en dit in een ononderbroken opeenvolging
van vader op zoon vanaf de middeleeuwen (Janne van Lee, ° circa
1365) tot heden (André-Edouard-Léon-Corneille, ° 1924) het beroep
van vleeshouwer heeft uitgeoefend.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografische artikelen en
nota's
Vlaamse Stam, jg. 19,
(1983), nr. 3/4, p. 113-152 ;
jg. 21, (1985), nr. 10 en 11,
p. 433-452 en 481-494.
Vlaamse Stam, 24, (1988),
nr. 3-4, p. 195-214.
Vlaamse Stam, XIII, (1978),
p. 129-144.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Vlaamse Stam, jg. 22,
(1986), nr. 10, p. 423-426.
Vlaamse Stam, jg. 16,
(1980), p. 593-604.
Biografische nota's en
biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Betreffende talrijke personen met die naam uit Gent en het Gentse.
Heemkunde
DE VRIENDT-MORES R.
en VAN DE WALLE R.
, Emile van Vooren,
huisbewaarder en
beschermheer van Gentse
kunstenaars
Het moordlied in de Zuidelijke
Nederlanden tot de XIXde
eeuw.
Oostvlaamse Zanten, LXV,
(1990), nr. 2, p. 95-104.
Van Vooren (Waarschoot, 1849-Gent, 1921) was huisbewaarder van
de universitaire Aula en beschermer der Schone Kunsten.
Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Aurelia Folklorica 6),
Brussel, 1976, 129 blz.
Onderzoek naar het moordlied als sociaal verschijnsel, alsook naar
de thematiek van het Zuidnederlandse moordlied. De auteur geeft
een overzicht van de moordliederen op basis van de grondoorzaak
van de moord : hebzucht, beveiligingszucht, bevredigingszucht,
dwingende oorzaken. Ook de Gentse moordliederen worden
besproken. Met een proeve van Biografisch Repertorium van
zangers en drukkers door J. Bauwens. Rijk geïllustreerd.
Volkskunde
De sanering van de Kuip van
Gent
De zachte krachten. 100 jaar
Socialistische vrouwen Gent
De Belgische socialistische
arbeidersbeweging op zoek
naar eigen vorm, 1872-1880,
RUG, 1967.
DE WEVER F.,
Pachtprijzen in de streek rond
Gent (18e eeuw), in C.
VERLINDEN e.a.,
Dokumenten voor de
geschiedenis van prijzen en
lonen in Vlaanderen en
Brabant. Dl. III : (XVIe - XIXe
eeuw).
Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitgegeven door de
Faculteit van Letteren en
Wijsbegeerte. Afl. 153),
Brugge, 1972, p. 224-286.
DE WILDE B.
Een vakcentrale van de
textielarbeiders : geen
vanzelfsprekendheid
AMSAB-Tijdingen, IV ,
(1985-1986), nr. 2, p. 9-19.
DE WILDE B., G.
VANSCHOENBEEK en
M. VERMOTE,
Het verleden van "De
Toekomst". 100 jaar
socialistische wijkclub Heimis
Gent, 1991, 16 blz.
DE WILDE C.
De connecties van Gentse
handelaars met Noord-West
Afrika in de periode 18401850,
De parochiale armenzorg te
Gent in de late
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 9,
(1991), nr. 1, p. 17-25.
Spiegel Historiael, 13,
1978, p. 418-422.
DE VUYST J.
DE WANNEMAEKER M.
DE WEERDT D.
DE WEERDT D.,
DE WILDE G.
Gent, 1986, 80 blz.
Geïllustreerd.
Stichting Camille
Huysmans, Antwerpen,
1972.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Hedendaagse Tijd
De auteur behandelt de eerste internationale, het belang van de
vakverenigingen, standpunten als collectivisme, volksstaat of
autonome federatie, revolutie of hervorming voor de steden waar het
socialisme opgang had gemaakt, de aard van de socialistische
propaganda enz.
De studie van de pachtprijzen kwam tot nu toe slechts sporadisch
aan bod. Door het publiceren van dit „dokument" wordt een eerste
stap gedaan om hierin verandering te brengen. Er wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van archieven van Gentse geestelijke en liefdadige
instellingen : Klooster en Hospitaal van de Bijloke, Godshuis St.-Janten-Dullen, Armenkamer, Infirmerie van het Groot Begijnhof St.Elisabeth en Kapittel van St.-Baafs. In een degelijke inleiding komt
men meer te weten ever de ligging en het aantal van de verpachte
gronden, de betaling van de pacht, de instellingsrekeningen en de
berekening van de pachtprijsindex. Met grafiek.
In 1935 werd de Textielarbeiderscentrale van België (T.A.C.B.)
opgericht. De hoofdzetel ervan was het Textielhuis in de Keizer
Karelstraat te Gent. De centrale ontstond door een fusie van de in de
19de eeuw gestichte Vlaamse federatie (kerngebied Gent) en het
Vervierse gewest. Geïllustreerd.
Vanaf 1887 werd in Gent onder impuls van Anseele sr. een net van
wijkclubs uitgebouwd. Doel was het socialistisch partijwerk aan de
basis te organiseren. In 1892 werd de wijkclub Heireis opgericht. Met
illustraties en een losbladige bijlage : H. BALTHAZAR, De Gentse
socialistische wijkclubs. Een historische terugblik, 13 blz.
Geillustreerd.
Sociale geschiedenis
De hulpverlening aan de armen door de Tafels van de H. Geest
bleek sterk afhankelijk van de economische situatie. Hun armenzorg
Middeleeuwen
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
middeleeuwen.
DE WILDE G.
DE WILDE G.
DE WILDE J.
De parochiale armenzorg te
Gent van de 14e tot het begin
van de 16e eeuw
De parochiale armenzorg te
Gent van de 14e tot het begin
van de 16e eeuw
Waasmunster en de
kerstening van het Land van
Waas
verhelpt weinig of niets aan de ellende die nog toeneemt in de 15de
en 16de eeuw. Geïllustreerd.
RUG, 1976.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
RUG, 1976.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Annalen van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van
het Land van Waas, dl. 85,
(1982), p. 173-185.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen, nr. 30), Gent,
1989, 147 blz.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, nr. 12,
(juli 1980), p. 221-224.
DE WILDE J. en VAN
DAELE R.
Van den vos Reynaerde
ontsluierd
DE WILDE P
Geschiedenis van de kapel
en het klooster op de wijk
Melle-Vogelhoek.
DE WIN P.
Gent rechtsarcheologisch
bekeken. Een snelinventaris
van het monumentale
patrimonium
Stadsarcheologie, jg. 8
(1984), nr. 3, p. 2-17.
DE WIN P. en MOENS F.
HMGOG. XLII, (1988), p. 568.
DE WIN P.,
De "roepstenen" en
"kerkpuien" in de provincie
Oost-Vlaanderen. Bijdrage tot
de orale bekendmakingen in
het verleden
De schandstraffen in het
wereldlijk strafrecht in de
Zuidelijke Nederlanden, van
de Middeleeuwen tot de
Franse Tijd bestudeerd in
Europees perspectief
DE WINNE A.
Door Arm Vlaanderen
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Letteren,
nr. 139), Brussel, 1991, 276
blz.
Leuven, 1982, 154 blz.
Nauw verbonden met de geschiedenis van de eerste Gentse abdijen,
vooral met Amandus en abt Othelbold (11de eeuw) van de SintBaafsabdij. Met voetnoten.
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis
Interpretaties van het bekende dierenverhaal, dat toestanden uit de
12de-13de eeuw in het Gentse en het Waasland weergeeft. Met
tekstuitgave naar het handschrift F, dat thans op het Duitse slot Dyck
bewaard wordt. Geïllustreerd.
Kapel opgericht in 1870 onder impuls van een uit Gent uitgeweken
Engelse kloostergemeenschap, sedert 1883 bewoond door
Franciskanessen uit Gent (volgelingen van juffrouw Johanna
Theresia Crombeen (1652)).
Interessante snelinventaris van het monumentale rechtspatrimonium
te Gent bewaard. De roerende voorwerpen die in verband kunnen
gebracht worden met de rechtspraak en die zich in het Museum voor
Gerechtsvoorwerpen in het Gravensteen of in het Bijlokemuseum
bevinden, vallen buiten deze snelinventaris. De indeling gebeurde als
volgt : plaatsen en gebouwen waar recht werd gesproken ;
administratieve en ambtelijke verblijfplaatsen ; afkondigingsplaatsen ;
ondervragings- en strafuitvoeringsinstrumenten. Geïllustreerd ; met
uitvoerig bibliografisch apparaat. Het artikel kadert in een ruimer
projekt tot „Inventaris van het rechtshistorisch patrimonium van
België", dat het opsporen, beschrijven en ordenen van alle op
Belgisch grondgebied bewaarde rechtshistorische relikten beoogt.
Vermeld worden: een roeptribune te Desteldonk en een roephuisje te
Mariakerke. Met illustraties.
Kunst, kultuur
Rechtshistorische en rechtsarcheologische studie, met ook aandacht
voor de Gentse situatie.
Algemeen
Heruitgave van de bekende sociale aanklacht van A. De Winne. De
Winne was onderwijzer en vanaf 1891 journalist bij Le Peuple, de
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Heemkunde en Folklore
Middeleeuwen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
partijkrant van de Belgische Werklieden Partij. In 1901 trok De Winne
met een aantal socialistische gezellen door Vlaanderen om te zien of
de ellende in Vlaanderen wel zo groot was als gezegd werd. De
neerslag ervan vindt men terug in A travers les Flandres en in Door
Arm Vlaanderen, hetwelk door de Gentse socialist Beerblock van een
brok partijgeschiedenis werd voorzien. De heruitgave toont
verschillende Gentse toestanden. Rijk geïllustreerd.
DE WINTER A.
DE WIT J.M. en VAN
DOORNE G.
Govardus Gerardus van
Eersel, 16e bisschop van
Gent, 1772-1778
Restaureren in OostVlaanderen
DE WIT M.
Een Poolse ambassadeur in
de Nederlanden. Johannes
Dantiscus. 1531-1532
DE WIT M.
Johannes Dantiscus en zijn
Nederlandse
korrespondenten
DE WITTE A. en
MUYLLE H.
Inventaris van het archief van
de gevangenis van Gent,
Inventarissen van
gevangenisarchieven,
DE WITTE G.
Présentation du but et du
contenu des études l'Institut
Supérieur de la Conservation
et de la Restauration du Livre
(H.I.C.O.R.E.B., Gand)
Stadsarcheologie in
Vlaanderen, in J.L.
MEULEMEESTER (red.),
Vlaamse archeologie.
DE WITTE H. LALEMAN
M.C. en OOST T.
KUL, 1973.
Verbond van de Kringen
voor Heemkunde in OostVlaanderen, Wichelen,
1989, 159 blz
Poolse Culturele Dagen te
Gent. Tentoonstellingen,
Gent, 1985, p. 45-53.
Handelingen van het
Internationaal Colloquium.
Nederlands-Poolse
Kulturele Ontmoetingen,
Gent, 1985, p. 104-117.
Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de
Provinciën. Rijksarchief
Beveren, Brussel, 1981, p.
23-162.
Actes du XLVIle Congrès
de la Fédération des
Cercles d' Archéologie et
d'Histoire de Belgique. IV,
Nijvel, 1984, p. 193-198.
Oudenburg, 1990, p. 45-50
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Bespreking van de door het Verbond bekroonde restauraties tijdens
de periode 1973-1988. Met voorwoord door verbondsvoorzitter R.
RUYS en inleiding door gouverneur H. BALTHAZAR. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
In de eerste helft van de zestiende eeuw vormen twee figuren het
centrum van de intellektuele kontakten tussen Polen en
Nederlanders : Erasmus en de Poolse ambassadeur aan het hof van
Karel V, Johannes Dantiscus. Deze Johannes von Heden (in het
Latijn a Curiis) werd later naar zijn geboortestad Danzig Dantiscus
genoemd en vertegenwoordigt zeven jaar lang Polen aan het
keizerlijk hof dat hij volgt op zijn voortdurende verplaatsingen. In
1531 en 1532 verblijft hij in de Nederlanden en ontmoet er
staatslieden, maar ook personen uit de nabije omgeving van
Erasmus, zoals de Gentenaar Livinus Algoet. Wanneer Keizer Karel
enkele maanden in Gent verblijft, logeerde Dantiscus bij de
onderbaljuw Arent Sturm en wordt hij ook onthaald door Karel
Utenhove. Illustraties in de catalogus. Met bibliografie.
Biografische nota's
Moderne Tijden
In 1966 werd het archief van de oude Gentse gevangenis (het
zogenaamde Rasphuis) naar het Rijksarchief te Beveren
overgebracht. In het archieffonds (1773-1936) steken stukken met
betrekking tot het beheer van de instelling en dokumenten
aangaande de gedetineerden zelf. Met inleiding.
Het H.I.C.O.R.E.B. werd op 26 november 1983 geopend in het
gebouw De Coorenblomme aan de Korenlei te Gent. Bedoeling is de
studenten een wetenschappelijk verantwoorde opleiding te bieden in
de boek- en papierrestauratie en in het boekbinden.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Tentoonstellingscatalogus, Geïllustreerd
Archeologie
Kunst, cultuur
DE WULF G.
DE ZUTTER G.
DE ZUTTER J.
DE ZUTTER J.
Opgravingen in binnen- en
buitenland.
Gentse bouwaanvragen
1700-1930 met de
genealogische
familiegeschiedenis
Kunst en kunstambacht in het
leven van een schuttersgilde.
Het St.-Sebastiaansgilde te
Gent
Collega's van het
Wonderkind. Muziekleven te
Gent in Mozarts tijd
De diaspora van een beiaard.
Het Pauwelscarillon van de
Gentse Sint-Baafskathedraal
V.V.F.-Afdeling Gent, Gent,
1986, 25 blz.
RUG, 1978.
Toerisme in OostVlaanderen, 39, (1990), nr.
3, p. 59-64.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 35, (1986),
nr. 1, p. 9-12.
Artikel over de beiaard uit 1725 van de klokgieter Jan Pauwels voor
de Sint-Baafskathedraal. Deze beiaard werd grotendeels door het
kathedraal kapittel verkocht om de oorlogsschatting na de Franse
bezetting van 1796 te betalen. Enkele parochies uit de wijde
omgeving van Gent verwierven klokken van dit carillon. Met
illustraties.
Bij gemeenteraadsbesluit van 23 april 1990 werd het Gentse
stadswapen gewijzigd. In de brochure worden de verschillende
bestanddelen van het wapen geanalyseerd. Geïllustreerd. Zie ook ID.
Het nieuwe stadswapen van Gent. Maagd en leeuw in trouw en
liefde, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 39, (1990), nr. 2, p. 39-42.
Meer dan 1500 regesten gaande van de periode augustus 1402 tot
augustus 1403. Met index van persoonsnamen, plaatsnamen,
straten, huizen, instellingen en toponiemen.
Kunst en kultuur
De Leiefeesten 1986,
(Festival van Vlaanderen),
Gent, 1986, p. 9-17.
Katalogus van een beperkte tentoonstelling, die het eeuwenlange
streven naar een volwaardige zeeverbinding en de intense
havenbedrijvigheid te Gent behandelt. Met illustraties.
Heemkunde, volkskunde
Beschermkomitee Campo
Santo), Sint-Amandsberg,
1985, z.p.
RUG, 1971.
Kataloog van een tentoonstelling op het Campo Santo. Pierre
Kluyskens was jurist en hoogleraar, maar bleef vooral bekend als
kunstkritikus
Biografische nota's en
biografieën
s.l., 1986, 21 blz. s.p.
In de oorspronkelijke machinezaal van de Centrale Langerbrugge
(1914) heeft EBES een museum ingericht dat de historische
ontwikkeling van de electriciteitsproductie en -distributie weergeeft.
Met verantwoording, lijst van tentoongestelde machines en
documenten en met illustraties. Zie ook DE TREMERIE M.
Industriële archeologie. Museum „Energeia" te Langerbrugge in
Toerisme in Oost-Vlaanderen, 35, (1986), nr. 4, p. 91-93.
Stadsarchief, Gent, 1990,
40 blz.
DE ZUTTER J.
Gent, 1981, 248 blz.
DEBLEECKERE G.
(red.),
Regesten op de jaarregisters
van de Keure. Schepenjaar
1402-1403 (Inventarissen en
Indices gepubliceerd door het
Archief. Stad Gent).
't Scoenste juweel dat de
stede heeft. De Gentse haven
van de middeleeuwen tot
1900 POULAIN N. (red.),
Van het weten tot het schone.
Herdenkingstentoonstelling
Pierre Kluyskens 1921-1980
Stadsfinanciën te Gent onder
het Franse Bewind
Energeia. Museum voor het
industrieel erfgoed van EBES
DEBRUYCKERE M.
Bijdrage tot de studie van de
RUG, 1980.
DEBACKER J.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Kunst, kultuur
Het wapen van Gent,
DE ZUTTER J.
Heemkunde, volkskunde
Geïllusteerd
DE ZUTTER J.
DE ZUTTER J.
Voorstelling van de imposante reeks bewaard gebleven oude en
moderne bouwaanvragen van Gent en hun betekenis voor de
genealoog. Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Industriële archeologie,
scriptophilie
licentiaats- en
DECAVELE J
DECAVELE J
reliëfversierde witte stenen
pijp aan de hand van een
collectie in het V olkskunde
Museum te Gent
Biografie van Jakob de
Somere. Apologie van Willem
van Oranje. Hertaling en
evaluatie van vierhonderd
jaar 1580-1980,
Het Gentsche Raadhuis
zoude in de geheele wereld
geene weerga gevonden
hebben.
doctoraatsverhandelingen
Tielt-Amsterdam, p. 17-19
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 30, (1981),
p. 125-130.
DECAVELE J.
De dageraad van de
reformatie in Vlaanderen
(15201565),
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Letteren,
XXXVII, nr. 76, dl. I : Tekst,
dl. II : Indices en Bijlagen.
Brussel, 1975.
DECAVELE J.
KUL, 1972, dr.
DECAVELE J.
De dageraad van de
reformatorische beweging in
Vlaanderen
De Gentse beluiken
DECAVELE J.
De Gentse poorterij en
Symbolae series Al vol. 10
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 31, nr. 2,
(1982), p. 29-38.
Biografie van Jakob de Somere (t 1623), pensionaris van de stad
Gent onder Hembyze. Oorspronkelijk Orangistisch gezind, wist hij
toch in 1584 het vertrouwen van Hembyze te winnen. Weggezuiverd
in 1584, vervulde hij daarna toch nog diplomatieke opdrachten voor
aartshertog Albrecht.
Nadat schepen van onderwijs Auguste Wagener in 1870 in een
voordracht voor het Willemsfonds de lofzang had gezongen van de
plannen van het stadhuis door de zestiende-eeuwse bouwmeesters
Domien de Waghemacere en Rombout Keldermans werd een
campagne op touw gezet om het stadhuis in laat-gotische stijl te
vervolledigen. Bollaertscamer en Schepenhuis van Gedele moesten
volgens sommigen daarvoor verdwijnen. Zelfs stadsarchitect Charles
van Rysselberghe maakte ca. 1850 een potloodtekening waarop een
gotische reconstructie van het gehele stadhuiscomplex staat. In de
schoot van de Koninklijke Commissie voor Monumenten stuitten de
plannen van de Gentse raadsheren echter op heel wat verzet.
Uiteindelijk zou de schrappe financiële toestand van de stadskas de
uitvoering van de gotische bouwwerken elke kans ontnemen.
Geïllustreerd.
Dit werk licht ons uitvoerig in over de opkomst van de reformatie in
Vlaanderen. Ook voor Gent brengt het een overvloed van gegevens.
In een eerste deel gaat de auteur de religieuze spanningen na in het
geestesleven en de politiek tijdens de beginnende hervormingstijd.
Hij behandelt aldus humanisme en opkomende reformatie, konflikten
tussen geestelijkheid en magistraat, de rol van rederijkers en
dichters. In een tweede deel getiteld Vestiging en opbouw van het
protestantisme bespreekt hij de vroegste reformatorische invloeden,
opkomst en doorbraak van het anabaptisme en de expansie van het
gereformeerd protestantisme. In een derde deel wordt het verband
tussen de sociale en professionele struktuur en de godsdienstkeuze
nagegaan, alsook de geloofs- en religieuze leefwereld van de
nieuwgezinden besproken.
Moderne Tijden
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Godsdienst
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
In 1977 gaf het Gentse stadsbestuur de opdracht aan de WIARUG
een studie te maken over de Gentse beluiken. Grotendeels op basis
van dit Onderzoek naar de Gentse beluiken : bouwfysische,
sociologische, historische en kunsthistorische evaluatie (1978) wordt
een beeld van het huidige en vroegere beluikenbestand opgehangen.
Geïllustreerd.
Van in de 12de eeuw reeds bestond in Gent het poorterschap.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
buitenpoorterij. Recht en
instellingen in de oude
Nederlanden tijdens de
middeleeuwen en de nieuwe
tijd. Liber Amicorum Jan
Buntinx
Leuven, 1981, p. 63-83.
DECAVELE J.
De kerk van Sint-Martinus,
Duizend jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 111-134.
DECAVELE J.
Ekkergem tot het einde van
het Ancien Regime. Van
Germaanse nederzetting tot
volwaardige grootstadswijk,
Duizend Jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 24-106.
DECAVELE J.
Enkele gegevens betreffende
de relaties tussen het
drukkerscentrum Emden en
het gebied Gent-Oudenaarde
tijdens het "Wonderjaar" Liber
amicorum dr. J. Scheerder.
Tijdingen uit Leuven over de
Spaanse Nederlanden, de
Leuvense universiteit en
historiografie
Gent houdt de (Sint-Niklaas-)
kerk in het midden
Vereniging historici
Lovanienses, Leuven,
1987, p. 17-28.
DECAVELE J.
DECAVELE J.
Gent, calvinistisch en
republikeins strijdcentrum in
de Nederlandse opstand
Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979 p.
139-148.
Koninklijke Academiën van
België), Brussel, 1985, p.
65-86.
Poorters zijn stedelingen met volledige burgerrechten. Daarnaast
werd er naar gestreefd om ook de burgerrechten toe te kennen aan
personen zonder vaste of permanente verblijfplaats in de stad. Met
deze buitenpoorterij verwierf Gent juridische bevoegdheden en tal
van fiskale en militaire voordelen buiten de eigenlijke grenzen en in
een ruim hinterland. Van 1477 af diende men voor het
buitenpoorterschap te betalen. Daartoe werden dan de registers
aangelegd, die zich voor de periode 1477-1491 op het Stadsarchief
bevinden. De Karolijnse Concessie van 1540 schafte de
buitenpoorterij radikaal af. Slechts na het effektief verblijf van een
jaar in de stad kon voortaan nog het poorterschap bekomen worden.
Voor de periode 1542-1796 bleven vier poortersboeken bewaard. De
auteur brengt ook cijfergegevens samen over het aantal
buitenpoorters en poorters en over hun plaats van herkomst. Dit
laatste illustreert de aantrekkingskracht van de grootstad Gent. Met
twee kaarten.
De historiek van de St.-Martinuskerk begint in 966 wanneer de St.Baafsabdij in het bezit wordt gesteld van een kerk te Ekkergem. De
oudste fragmenten van de huidige kerk dateren eerst van het laatste
kwart van de 12de eeuw. Grondige verbouwingswerken geschiedden
in de eerste helft van de 16de eeuw en na de troebelen in de 17de
eeuw. In 1903-1907 werd de vervallen kerk grondig gerestaureerd.
Aandacht wordt besteed aan het kerkmeubilair en de religieuze
kunstvoorwerpen. Geïllustreerd
De auteur schetst de evolutie van deze Gentse parochie door de
eeuwen heen tot ca. 1800. Daarbij heeft hij zowel oog voor de
vroegste geschiedenis, de landschapsevolutie, de religieuze en
karitatieve instellingen, de reformatie en de kontrareformatie als voor
de plaatselijke bestuursorganen, de bevolkingsdichtheid en de
beroepsbezigheid. Geïllustreerd 4.
Gent was in de 16de eeuw een belangrijk centrum van
boekdrukkunst. Eén van de Gentse gereformeerde drukkers Gillis
vander Erven week uit naar Emden en bouwde aldaar een nieuw
drukkersbedrijf op. In 1566 overleed Vander Erven en Filips van
Wissekercke was erfgenaam. Deze laatste verwierf verder langs zijn
zuster Anna om de heerlijkheden Nokere, Bevere en Erembodegem.
Van het kasteel van Nokere maakte hij een centrum van
gereformeerde aktiviteit in het Oudenaardse.
Gebouwen
Algemeen
Moderne Tijden
Gebouwen en stadsbeeld
Moderne Tijden
(1577-1584) Herdenking
Willem van Oranje 1584-1984
Gent, de graanzolder van
Vlaanderen
Gent Werkt, 1982, nr.
54/55, p. 99-106.
DECAVELE J.
Gent, van Keizer Karel V naar
koning Filips II. Een stedelijke
samenleving in volle gisting
Poolse Culturele Dagen te
Gent. Tentoonstellingen,
Gent, 1985, p. 13-24.
DECAVELE J.
Gent. Historisch hart van
Vlaanderen
Gent, 1985, 155 blz.
DECAVELE J.
Het herstel van het
Calvinisme in Vlaanderen in
de eerste jaren van de
Pacificatie van Gent (15771578).
Overdruk uit : Brugge in de
Geuzentijd. Bijdragen tot de
Geschiedenis van de
Hervorming te Brugge en in
het Brugse Vrije tijdens de
16de eeuw. Brugge, 1982,
p. 9-33.
DECAVELE J.
Het Land van Nevele in de
hervormingstijd
DECAVELE J.
Het Toreken op de
Vrijdagmarkt te Gent
Honderd jaar geleden.
Gentse feesten op de
Vrijdagmarkt ?
Het Land van Nevele, jg.
XII, afl. 4, (1981), p. 147174.
Gent, 1986, 47 blz.
DECAVELE J.
DECAVELE J.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 35, (1986),
nr. 2, p. 31-35.
Vulgariserend artikel over de graanhandel in het middeleeuwse Gent
— over het Romaans stapelhuis ; over de korenmeters — en hun
neringhuis. Geïllustreerd.
Historische schets van de toestand te Gent in de eerste helft van de
zestiende eeuw. Alhoewel Gent in deze periode nog het beeld bleef
bieden van een grote weelderige stad, waren de eerste tekenen van
ekonomisch verval reeds te bemerken. Op geestelijk vlak bloeide de
humanistische wetenschap er volop. Erasmus had heel wat vrienden
en bewonderaars in Gent, o.m. onder de voorname familie Utenhove.
Hier kan vooral de Gentse voorschepen Karel Utenhove en diens
vriendenkring vermeld worden in de jaren vijftig de spil van de
Gentse intellektuele sociëteit. De opstand van 1539 en de
daaropvolgende repressie fnuikten Gent op politiek vlak en gaven
aanleiding tot belangrijke ingrepen in het stadsbeeld, zoals de
afbraak van de stadsversterkingen. Door het opengooien van het
ambachtelijk exklusivisme kon Gent hopen deelachtig te worden aan
de ekonomische vrijheid, waaraan Antwerpen zijn bloei te danken
had. In die zin werd veel verwacht van de nieuwe
scheepvaartverbinding de Sasse Vaart (1547 - 1563) . Met
bibliografie en bijhorende catalogus (p. 55-61).
Vijftalig kunstboek over Gent. De teksten en foto's van studio
CLAERHOUT trachten de grootheid van Gent te illustreren, zowel in
het verleden als in het heden. Met voorwoord van burgemeester J.
MONSAERT.
Tussen november 1577 en juli 1578 deed zich in Vlaanderen op het
kerkelijk vlak een revolutionaire ommekeer voor. Hand in hand met
de machtsuitbreiding van Gent werd in grote delen van Vlaanderen
een Calvinistische kerkorde opgezet. Vele predikanten die tijdens het
„Wonderjaar" (1566) in de streek van Gent actief waren geweest,
waren opnieuw werkzaam. Vooral onder implus van Hembyze werd
Spaanse overheersing en katholicisme op één lijn geplaatst. De
organisatie van kerk en onderwijs te Gent werden door hem aan
Datheen toevertrouwd, terwijl Johann Casimir van de Palts in 1578
met zijn soldaten het Calvinisme kwam ondersteunen. Gent werd op
zeer korte tijd een onoverkomelijke hinderpaal voor de politiek van
religievrede die door Oranje vanaf juni 1578 werd verdedigd.
De gebeurtenissen op het platteland in de Kasselrij van de Oudburg
zijn zeer erg met deze van Gent verweven.
Heemkunde
Historiek van de Gentse Vrijdagmarkt en het belangrijkste gebouw
aan deze marktplaats, Het Toreken. Geïllustreerd.
Rond de eeuwwisseling stelden enige Gentse kunstkenners plannen
voor om de Vrijdagmarkt naar het voorbeeld van de Grote Markt te
Brussel te restaureren in de oorspronkelijke renaissancestijl. Na het
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
Algemeen
Moderne tijden
Moderne tijden
DECAVELE J.
Honderdvijftig jaar Kanaal
Gent-Terneuzen, (Catalogus
van de Tentoonstelling
georganiseerd door het
Stadsbestuur van Gent en het
Ministerie van Openbare
Werken).
Panoramisch gezicht op Gent
in 1534.
Gent, 1977, 105 blz.
DECAVELE J.
Plan van Gent tijdens de
belegering van 1708, door
Jacob Harrew)n
Gent Werkt, 1979, nr. 4142, p. 115-120.
DECAVELE J.
Private gevelarchitectuur :
Gent 17de-18de eeuw.
bronnen voor studie.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 3, p. 2-11.
DECAVELE J.
Dendermonde, 1986, 31
blz.
DECAVELE J.
Prudens van Duyse 18041859. Deel 2, Zijn rol in de
geschiedschrijving en de
literatuur in dienst van de
Vlaamse ontvoogding
Rooigem.
DECAVELE J.
Schenkt Gent binnenkort zijn
DECAVELE J.
Pro Civitate, Historische
Uitgaven, reeks in -4°, nr.
5), Brussel, 1975, 39 blz.
Toerisme in OostVlaanderen, j. 26, (1977),
p. 8-12.
Toerisme in Oost-
eerste enthousiasme raakte het projekt in de vergetelheid, eerst door
het protest van enige gemeenteraadsleden en nadien door het
optrekken van het eclectische „Ons Huis" naar de plannen van
architekt Ferdinand Dierkens. Geïllustreerd.
In vier hoofdstukken en in 233 nummers wordt de geschiedenis
verhaald van het Kanaal Gent-Terneuzen dat in 1827 werd
opengesteld voor de scheepvaart. Achtereenvolgens worden
behandeld: de voorgeschiedenis, het eigenlijke graven van het
kanaal, de eerste en tweede verruiming (naar 10.000 ton) en
tenslotte de derde verruiming (naar 60.000 ton). Rijk geïllustreerd.
(Uitgegeven naar aanleiding van de kunsttentoonstellingen „Gent,
Duizend Jaar Kunst en Cultuur", 19 april - 14 september 1975),
( Heruitgave in vierkleurendruk van het eerste topografisch
dokument waarop Gent volledig staat afgebeeld, nl. de schilderij van
1534 bewaard in het Bijlokemuseum. In een inleidende uiteenzetting
situeert de auteur dit stadsgezicht in de ontwikkelingsgang van de
kartografie, geeft een materiële beschrijving, onderzoekt de herkomst
en het auteurschap, bespreekt kopieën en reprodukties om tenslotte
naar de waarde van dit gezicht als topografisch dokument te peilen.
Rijk geïllustreerd, o.m. met de gravure van Ch. Onghena uit 1825
waarop wijken, pleinen, straten, waterlopen en gebouwen worden geidentificeerd.
Het plan van Gent tijdens de belegering van de geallieerden van 24
tot 31 december 1708 werd wellicht in 1709 vervaardigd door de
graveur Jacob Harrewyn (1661- na 1732). De auteur geeft een
algemene situering van de krijgsverrichtingen in de Spaanse
Successieoorlog (1701-1713/14), bespreekt de belegering, beschrijft
het plan en geeft een bibliografie. Geïllustreerd.
Vanaf de 17de eeuw werd te Gent een weloverwogen
urbanisatiepolitiek gevoerd. Vanaf 1618 was het verboden houten
gevels te herstellen of op te bouwen. De eigenaars die hun gevel in
steen herbouwden kregen een financiële tegemoetkoming. Vanaf
1671 moest bovendien een aanvraag ingediend worden bij de
schepenen van de kenre. Dokumenten hierover en bouwaanvragen
bevinden zich in de reeks 533 en 535 van het Gents Stadsarchief.
Geïllustreerd
Biografie van de dichter en historicus Prudens van Duyse
(Dendermonde, 1804 - Gent, 1859). Van Duyse was van beroep
archivaris van Gent en speelde een voorname rol in de ontluikende
Vlaamse Beweging. Geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd
Topografie
Moderne Tijden
Gebouwen, stadsbeeld
Biografische nota's en
biografieën
Informatie over de geschiedenis van deze Gentse stadswijk.
Vulgariserend artikel over de wijnteelt en zijn geschiedenis te Gent
Heemkunde en folklore
eigen klare wijn? De
ontworpen wijngaard achter
de Sint-Pietersabdij.
Steden van België. Gent
Vlaanderen, 27, (1978), p.
81-86.
naar aanleiding van de plannen om op de hellingen van de SintPietersabdij een wijngaard aan te leggen. Geïllustreerd.
Gent 1982, 128 blz.
DECAVELE J.
Uit het Gentse
rariteitenkabinet.
Wonderbaarlijke
gebeurtenissen op de
Vrijdagmarkt
Toerisme-Oost-Vlaanderen,
jg. 33,(1984), p. 26-30.
DECAVELE J.
Vlaanderen tussen Spanje en
Oranje. Willem de Zwijger en
de Lage Landen in de
zestiende eeuw
Stadsarchief en Museum
Arnold Vander Haeghen,
Gent, 1984, 107 blz.
DECAVELE J.
Willem van Oranje, de „vader"
van een verscheurd
„vaderland" (1577-1584)
HMGOG, dl. XXXVIII,
(1984), p. 69-86.
DECAVELE J. (ed.),
Franse franje naar Gentse
maat. De burgerbouwkunst te
Gent in de 18de eeuw
Stadsbestuur van Gent.
Dienst voor Culturele
Zaken, Gent, 1984, 175 blz.
DECAVELE J. (red.),
Gebuurteleven en dekenijen
te Gent, 14de-20ste eeuw,
Stadsarchief Gent.
Koninklijk Verbond der
Gebuurtedekenijen van de
Stad Gent), Gent, 1992,
191 blz.
DECAVELE J. (red.),
Keizer tussen stropdragers.
Karel V 1500-1558
Leuven, 1990, 245 blz.
Geïllustreerd vulgariserend werk over Gent, met aandacht voor
geschiedenis en patrimonium.
In 1681 bezocht Mario d'Aviano Gent. Hij was een Italiaanse
kapucijnermonnik, die een bijzondere faam had als wonderdoener. In
het Bijlokemuseum bevindt zich nog een schilderij dat de
wonderdoener afbeeldt terwijl hij het volk zegent op de Vrijdagmarkt.
Het kunstwerk werd geschilderd door Pieter le Plat in opdracht van
het echtpaar Christiaan Heynderycx en Barbe de Meulemeester, uit
dank voor de genezing van hun twee kinderen door toedoen van
Marcus van Aviano. Geïllustreerd.
Deze edukatieve brochure is de eigen bijdrage van de Stad Gent aan
de Oranjeherdenking. Oranje werd vierhonderd jaar geleden op 10
juli 1584 te Delft vermoord. De brochure is in belangrijke mate een
herdruk van de verklarende teksten die verschenen in de katalogus
Eenheid en scheiding, Gent, 1976.
Ook na de Pacificatie van Gent (8 november 1576) is de
godsdienstkwestie dominerend geweest in de Nederlanden.
Uiteindelijk zou ze er de splijtzwam van vormen, alhoewel ook
andere elementen tot de scheuring hebben bijgedragen. Het streven
van Oranje tijdens de laatste acht jaren van zijn leven is een
moeizaam pogen geweest om de dreigende scheuring binnen de
door hem beoogde generaliteit te voorkomen.
Kataloog van een tentoonstelling gewijd aan het burgerlijk
bouwkundig erfgoed van de stad uit de 18de eeuw. Alle voorname
gevels en interieurs uit die tijd worden afzonderlijk besproken. Met
illustraties.
De gebuurte was in Gent de kleinste officiële organisatievorm voor
de stedelingen. Elke gebuurte vormde een geografische eenheid. Ze
werd doorgaans bestuurd door een deken, een dekenin, een baljuw
en een knaap. De gebuurten kregen politietaken toegewezen,
rechterlijke opdrachten bij kleine geschillen, opdrachten bij de
brandbestrijding, bij openbare werken, enz. Na een eerder
sluimerend bestaan gedurende de 19de eeuw, hernam de gebuurteof dekenijwerking vanaf 1902, niet in het minst onder impuls van de
Dekenbond of het Opperdekenijbestuur. Thans tracht elke dekenij de
handel en nering in de eigen wijk te bevorderen, de belangen van de
gehele buurtschap te behartigen, sociaal actief op te treden voor de
minder gelukkige medeburen en ontspanningsmogelijkheden te
organiseren. Geïllustreerd.
Monografie over keizer Karel V, de geschiedenis van de Lage
Landen onder zijn regering en zijn haat-liefderelatie met de stad
Gent. Bevat bijdragen van J. DAMBRUYNE, J. DECAVELE, J. DE
ZUTTER, F. HEYMANS, J. VAN DE WIELE, J.
DECAVELE J.
Algemeen
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Moderne tijden
Moderne Tijden
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Algemeen
Moderne Tijden
DECAVELE J. e.a.
Het eind van een rebelse
droom. Opstellen over het
calvinistisch bewind te Gent
(1577-1584) en de terugkeer
van de stad onder de
gehoorzaamheid van de
koning van Spanje (17
september 1584)
Gent, 1984, 127 blz.
DECAVELE J. en DE
ZUTTER J.
Honderd jaar Vlaamse
Academie te Gent
Stadsarchief. Stedelijke
Openbare Bibliotheek,
Gent, 1986, 32 blz.
DECAVELE J. en R. DE
HERDT,
Gent en Willem 1 (18141830). Herinneringen.
Catalogus van
tentoonstelling. 22 februari
- 24 maart 1974. (Stad
Gent. Dienst voor Culturele
Zaken), Gent, 1974.
DECAVELE J. en R. DE
HERDT,
Gent op de wateren en naar
de zee,.
Gent, 1976, 368 blz., rijk
geïllustreerd
VANNIEUWENHUYSE en P. VAN PETEGHEM. Met index van
plaats- en persoonsnamen en illustraties. Zie ook: Gent en keizer
Karel V. Het stadsbeeld in de 1ste helft van de 16de eeuw, (Het
Toreken), Gent, 1990, 10 blz.
J. DECAVELE behandelt in het eerste opstel de religieuze breuk in
het begin van de 16de eeuw ten gevolge van de proletarische
doperse beweging in Gent, maar vooral als gevolg van het strijdbaar
calvinisme dat na 1560 een echte ondergrondse tegenkerk ging
vormen. Onder de titel Wonderjaar en Beeldenstorm wordt
aangetoond hoe een beweging gebaseerd op religieuze gronden
aanleiding kon geven tot het tomeloos geweld van de beeldenstorm
te Gent in augustus 1566. Vanaf eind 1577 werd Gent de speerpunt
van het revolutionair verzet tegen de gevestigde machten. In het
Genève van Vlaanderen streefden de calvinisten Jan van Hembyse,
als politieke leider en Pieter Datheen als predikant zonder scrupules
radicale doelstellingen na. Dezelfde auteur behandelt tevens de
organisatie van calvinistische kerk en onderwijs. In een hoofdstuk
Literatuur en pennestrijd onderlijnt D. COIGNEAU hoe de strijd van
het Nederlands verzet te Gent eveneens met de pen werd gevoerd.
H. VANDERLINDEN bespreekt gedetailleerd het Beleg en de val van
Gent in 1584, terwijl W. WATERSCHOOT wijst op het onvervangbaar
karakter van de feestkultuur tijdens Vorstelijke intochten 1577-1584.
In een naschrift Zuid en Noord wijst nogmaals J. DECAVELE op de
invloed die uitging van de 20.000 Gentenaars die hun stad verlieten.
Voor Gent en voor de andere Zuidnederlandse steden betekende de
scheiding van de Lage Landen een zware aderlating. Rijk
geïllustreerd.
In een eerste deel van de brochure wordt de honderdjarige
geschiedenis van de Vlaamse Academie behandeld en haar
verbondenheid met de stad Gent. Het tweede gedeelte brengt een
kunsthistorische beschrijving van het Dammansteen, dat sinds 1892
de zetel van de Academie is. Met illustraties.
In een geschiedkundig overzicht verneemt de lezer meer over de
onderwerpen waarrond deze tentoonstelling werd opgebouwd : de
grondwet en de geestelijkheid, de onderwijspolitiek, de pers, de
economie, het kanaal van Gent naar Terneuzen, het stadsbeeld, het
kunst- en geestesleven, leger en militairen. Daarop cen beknopte
bibliografie en de beschrijving van een tweehonderdtal nummers.
Deze omvangrijke en mooi geïllustreerde uitgave behandelt de
Gentse havengeschiedenis en -activiteit vanaf zijn vroegste
geschiedenis tot 1976. Het boek werd onderverdeeld in twee delen,
die op hun beurt twee hoofdstukken omvatten. Het eerste deel De
Haven van Gent tijdens het Ancien Régime behandelt aldus De
waterwegen en de trafiek en De activiteit in en rond de haven. Het
tweede deel Het Zeekanaal van Gent naar Terneuzen bevat De
uitbreiding van de infrastructuur en De maritieme en commercieel-
Moderne tijden
Kunst en kultuur
Diversen
Algemeen
DECAVELE J. en
VANNIEUWENHUYSE J.
(bew.),
Archiefgids. Deel I. Oud
Archief,
Stadsarchief Gent), Gent
1983, 271 blz.
DECAVELE J.,
Abbaye de Notre-Dame, dite
„Hôpital des Lépreux" ou
„Rijke Gasthuis" à Gand.
Overdruk.
Monasticon Belge. Tome
VII. Province de Flandre
Orientale. Deuxième
Volume, (Centre Nationale
de Recherches d'Histoire
Religieuse), 1977, p. 179193.
DECAVELE J.,
Abbaye des Dames
Anglaises à Gand. Overdruk.
DECAVELE J.,
Prudens van Duyse als
stadsarchivaris van Gent,
Monasticon Belge. Tome
VII. Province de la Flandre
Orientale. Deuxième
Volume, (Centre National
de Recherches d'Histoire
Religieuse), 1977, p. 199214.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek
XI, (1973-1974), p19-29.
DECKERS K.
Het mirakel als motief in de
RUG, R. Van Eenoo, 1975.
industriële ontwikkeling van de haven. Het tweede deel kwam tot
stand met medewerking van N. DECORTE. Grafieken, kaarten,
tabellen, bibliografie, chronologisch overzicht.
Het Gentse stadsarchief is één van de belangrijkste
archiefbewaarplaatsen van het land. Archivaris VICTOR VANDER
HAEGHEN publiceerde reeds in 1896 een Inventaire die een
volledige Catalogue beoogde te zijn van alle bewaarde Gentse
archiefreeksen uit het Ancien Régime. De Archiefgids wil deze
inventaris aanpassen aan de nieuwe opvattingen inzake
archiefinventarisatie. De struktuur van Vander Haeghens inventaris
werd vrijwel ongewijzigd gelaten ; alleen werden lacunes aangeduid
en kleinere aanpassingen ingevoerd. Bij wijze van inleiding op elke
reeks is een korte typering ingelast van de bestuurslichamen waarop
de dokumenten betrekking hebben, van de bron zelf of van de
herkomst der stukken, terwijl tevens verwezen wordt naar
komplementaire kollekties in andere archiefdepots, voornamelijk in
het Rijksarchief te Gent. Iedere reeks is in een doorlopende
nummering ingepast en voorzien van een titel en het oude
reeksnummer. Daarop volgen de uiterste data der stukken, een
beschrijving van de omvang of het materiële uitzicht en van de
inhoud. Hoewel de inhoud zo bondig mogelijk wordt weergegeven, is
er toch naar volledigheid gestreefd. In de inleiding vindt men de
Geschiedenis van het Stadsarchief en de Lijst van de Gentse
Stadsarchivarissen. Achteraan vergemakkelijken een
konkordantietafel en een trefwoordenindex het werk van de
geïnteresseerde Geïllustreerd.
De benedictijnerabdij van Onze-Lieve-Vrouw was de voortzetting van
de oude Leproserie op het Marialand die werd gesticht ca. 1146. In
het begin van de 17de eeuw werd door het Stadsbestuur besloten in
deze abdij een school voor arme kinderen op te richten. De
religieuzen uit de Leproserie, ook Rijke Gasthuis genaamd, kwamen
hiertegen in verzet. In 1626 nam de gemeenschap de regel aan van
de H. Benediktus. Met biografie van de negen abdissen, bespreking
van de bronnen en de literatuur
Na een scheuring met het Engels Klooster te Brussel kwamen de
Engelse Benediktinessen zich in 1624 in de Savaanstraat te Gent
vestigen. Vanuit Gent werden kloosters te Boulogne, Pontoise,
Duinkerke en Ieper gesticht. In 1794 vluchtten de Engelse
Benedictinessen naar Preston in Lancashire. Met biografie van de
twaalf abdissen, bespreking van het bronnenmateriaal en van de
literatuur.
Deze herdenkingsrede geeft een levensschets van de bekende
componist, dichter, volkskundige en archivaris (1804-1859).
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Biografische nota's,
necrologieën,
gedenkboeken, enz.
Historici
Verhandeling
DECLERCK P.,
politiek-religieuze strijd (18691879). Peilingen in de pers in
stad en platteland in
Vlaanderen.
Seminariestatuten van Gent
en leper uit de XVllle eeuw,
Collationes Brugenses et
Gandavenses, XV, (1969),
221-251.
HMGOG, XLIII, (1989), p.
49-102
DECLERCQ G.
Nieuwe inzichten over de
oorsprong van het
SintVeerlekapittel te Gent
DECLERCQ R.
GRYPDONCK M. en
KELDERMANBAUWENS
V.
DECORTE J. (ed.),
Onze kwartierstaat : Roger
Dhondt (Gent, 23 juni 1916Sint-Martens-Latem, 7 juni
1931)
Henrici de Gandavo
Quodlibet XIII
Vlaamse Stam, 25, (1989),
nr. 9, p. 435-444.
Geïllustreerd.
DECORTE J. (ed.),
Henricus de Gandavo.
Quodlibet XII. Quaestiones 130
DECREUS K.
Het zoenrecht in drie steden
van het kwartier van Gent :
Gent, Aalst en Dendermonde
(van de 12e tot 17e eeuw),
Gentse komedianten in
Kortrijk
Ancient and medieval
philosophy. De WulfMansion centre. Series 2,
Leuven, 1987, LXVI 4- 276
blz.
RUG, 1978.
DECUYPERE P.
Ancient and Medieval
Philosophy. De WulfMansion Centre series 2,
Leuven, 1985, LXXXIII -I265 blz.
De Leiegouw, XXX, (1988),
nr. 3, p. 233-237.
DEELSTRA H.
De School van Kunsten en
Ambachten (1826-1835) aan
de Gentse universiteit,
Uit het verleden van de
R.U.G. nr. 5, Gent, 1977,
67 blz. + illustraties.
DEFOORT E. en
VANSCHOENBEEK G.
Hippoliet De Boos of hoe een
socialistische held een
vergeten dissident wordt
AMSAB Tijdingen, V,
(1987), nr. 3-4, p. 81-98.
Kerk
De Sint-Veerlekerk werd als burchtkerk in de eerste helft van de
10de eeuw gesticht. Ten laatste sedert 1073 waren een aantal
sekuliere geestelijken er werkzaam. Tussen 1202/1204 en 1207 werd
de priestergroep omgevormd tot kapittel.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Hendrik was vermoedelijk van Gentse afkomst. Hij bezette tijdens de
13de eeuw een leerstoel in de godgeleerdheid aan de universiteit
van Parijs en was ook aartsdiaken, eerst in Brugge en nadien in
Doornik. Het „Quodlibet XIII" bevat zijn standpunt in verband met een
biechtprivilege dat door de paus aan de bedelorden was toegekend.
De tekstuitgave vormt het 18de deel van de „Opera Omnia" van de
wijsgeer. Met voorwoord, inleiding en tafels. Geïllustreerd.
Henricus, die vermoedelijk van Gentse afkomst was, bezette
gedurende de 13de eeuw een leerstoel aan de universiteit van Parijs.
Tekstuitgave met voorwoord, inleiding en tafels.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Omtrent rekwesten uit 1792 door een Gents toneelgezelschap
gericht aan de schepenen van Kortrijk om te mogen optreden in deze
stad. Geïllustreerd.
Situering van het (hoger) technisch onderwijs vóór 1825 ; bespreking
van het decreet van 13 mei 1825, nr. 27 en de uitvoering ervan te
Gent. De eerste werking van de School van Kunsten en Ambachten
(1826-1830) en de industrieschool (1830-1835). Met bijlagen :
biografische nota's over het onderwijzend corps : C.A. Bergsma, J.F.
Lemaire, E. Jacquemijns, J.B. Valerius en D.J.B. Mareska ;
toepassing van het decreet van 13 mei 1825 aan de hogescholen te
Leuven, te Luik, te Utrecht, te Groningen en te Leiden.
Biografie van Hippoliet De Boos (geboren in 1870) die als Gents
socialistisch militant in 1898 radicaal met de partij brak. Hij week uit
naar Oostende en trad er toe tot de liberale partij. Zijn wedervaren
wordt ingepast in de bredere context van de dissidentie tegen de
Hedendaagse Tijd
Universiteit
Biografieën
DEFRUYT R
De Brugse Vaart naar
aanleiding van de 600ste
verjaardag van de slag van
de Witte Kaproenen (13791979).
Land van de Woestijne, jg.
2, (1979), p. 3Geïllustreerd.
DEGELS C.
Louis Roelandt, een 19eeeuwse bouwmeester
François-Joseph Krafft (17211795) in het fonds van de
Sint-Baafs-Kathedraal te
Gent
Het Gentbrugge van toen
RUG, 1967.
DEGLINNE J.
DEGRAEVE L. en R
DEGREVE H. en
SCHOUPS I.
Vijf jaar aanvulling op de
Gentse immobiliënmarkt van
1483-1503 : 1478-1483
DEGRYSE K.
Het archief van de
congregatie der Gentse
parochie-pastoors
DEGRYSE K. (ed.)
Pieter Seghers. Een
koopmansleven in troebele
tijden
DEKESEL-DE RUYCK Y.
(red.),
Hedendaagse Vlaamse
boekbindkunst "Europa '92",
Gentse socialistische leider Edward Anseele.
Na een orografisch en hydrografisch overzicht volgt een bespreking
van de Dorma of Hoge Kale, de Brugse Leie of Zuidleie. Toen de
Bruggelingen in 1379 de Zuidleie met de Leie te Deinze wilden
verbinden werd dit door de Witte Kaproenen (het Gents politiekorps)
verhinderd. Verder volgt een bespreking van de hernieuwing van het
plan in 1585 om de Zuidleie met de Leie te verbinden, het graven van
de Brugse Vaart en de uiteindelijke bestemming van de vaart
(strategisch doel, scheepvaart, industrie).
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1979.
Nieuwkerken-Waas, 1988,
96 blz.
Studia Historica Gandensia
257), Gent, 1983, p. 23-40.
Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de
Provinciën. Rijksarchief te
Gent), Brussel, 1984, VIII,
27 blz.
Antwerpen-Baarn, 1989,
149 blz.
Vlaamse
Handboekbindersgilde.
HICOREB), Gent, 1992,
111 blz.
Middeleeuwen
Fotoboek over de deelgemeente Gentbrugge.
In DE BELDER J. W. PREVENIER en C. VANDENBROEKE,
(eds), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en
Brabant van de late middeleeuwen tot de 20e eeuw Als vervolg op
het boek Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale on-gelijkheid te Gent
1483-1503 van M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS (1981)
werden volgens dezelfde methode de jaren 1478- 1483 behandeld.
Opnieuw zijn tabellen opgemaakt van de rente-en huistransakties
aan de hand van de jaarregisters van de schepenen van de keure. In
het artikel werden ze samen met de in 1981 reeds bekomen cijfers
afgedrukt. Zo krijgt men een globaal overzicht voor de periode 14781503.
De kongregatie werd in 1612 opgericht om de gemeenschappelijke
belangen van de Gentse parochiepastoors te verdedigen. Konkreet
organiseerden de pastoors zich om sterker te staan in de steeds
terugkerende konflikten met de vier Gentse bedelorden over de
begrafenis-rechten. Met inleiding en persoons- en plaatsnamenindex.
Seghers (Gent, 1551-1621) was achtereenvolgens als koopman
aktief in Londen, Cadiz, Sevilla en Antwerpen. Van 1590 af verbleef
hij opnieuw in Gent en bracht het er verschillende keren tot schepen
van de keure. In het boek wordt een 16de-eeuws autobiografisch
handschrift van Seghers in hertaling uitgegeven, voorzien van een
uitvoerige inleiding over het leven en het werk van de auteur. Met
illustraties.
Voorstelling van de deelnemende en gelauwerde banden van de 5de
grote prijs Vlaamse boekbindkunst "Europa '92" en beschrijving van
de activiteiten van de Vlaamse Handboekbindersgilde. Bijdragen
betreffende Gent : Y. DEKESEL-DE RUYCK, De Gentse boekbinder
Auguste de Decker-Lemaire (p. 73-76) en A.M.B. DE ROOVER, De
preservatie, conservatie en restauratie van de parochieregisters van
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Middeleeuwen
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Biografieën
Kunst, cultuur
DEKEYSER E.
Vlaamse Stam, 26, (1990),
nr. 7-8, p. 389-396.
DEKEYSER E.,
Onze kwartierstaat : Alfons
Haché (Gent, 1855-Gent,
1938)
Napoleon De Keyser. Een
voorloper van het socialisme
in Vlaanderen en zijn familie
te Gent,
DELARUE R.
De kuip van Gent
C.A.O. Sint-Lucas Gent,
Gent, 1985, XIX -I- 143 blz.
DELAUNOIS G.
Nederlandstalig toneel in
Gent tijdens het Verenigd
Koninkrijk
DELBAERE E
Sint-Denijs-Westrem in beeld.
Deel 6, Maaltebrugge,
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica
„de Fonteine" te Gent.
Jaarboek, 1976-1977, dl. I,
XXVII, tweede reeks : nr.
19, Gent, 1978, p. 120-136.
(s.l.), 1983, 35 blz
DELBAERE E
Sint-Denijs-Westrem in beeld.
DI. Dorpsgezichten, s.l.,
Sint-Denijs-Westrem, 1980,
43 blz., rijk geïllustreerd.
DELBAERE E
Sint-Denijs-Westrem in beeld.
DI. Het Gemeenteplein, (s.l.,
s.d.),
Sint-Denijs-Westrem in beeld.
Dl. Het vliegveld, (s.l., 1980), ,
Sint-Denijs-Westrem,
geïllustreerd, 35 blz.
Norbert Rosseau 1907-1975
Oudenaarde-Gent, 1984,
327 blz.
DELBAERE E
DELEU F.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 3, p. 169-171.
Sint-Denijs-Westrem,
geïllustreerd, 42 blz.
het Gentse Stadsarchief (p. 77-85). Geïllustreerd.
Haché was een sociaal strijder. Hij stichtte onder meer in 1890 de
kristelijke metaalbewerkersbond van Gent. Met foto.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gegevens over de Vlaamse landmeter Napoleon de Keyser die in
1854 Het Natuer-Recht, of de Rechtveirdigheid tot nieuw bestuur als
order der saemleving volgens de bestemming van den mensch
uitgaf. Hij was in 1847 mede-oprichter van de Assemblée
Démocratique, een internationale vergadering van linksrevolutionairen rond Karl Marx. Tevens enkele gegevens over
Victoria de Keyser (1839-1923), gehuwd met de drukker Eugène
vander Haeghen (1829-1880).
Naar aanleiding van een ideeënwedstrijd in verband met de kuip van
Gent voor architekten werd deze knelpunten- en doelstellingsnota
opgesteld. Ze moet de deelnemers aan de wedstrijd toelaten op een
snelle wijze kennis te nemen met de basisproblematiek in verband
met het Gentse stadscentrum. Geïllustreerd.
De auteur poogt een beeld op te hangen van het Nederlandstalig
toneel in Gent om beter het sociaal en politiek klimaat en de
toestanden op taalgebied te Gent te leren begrijpen. Het artikel valt
uiteen in twee delen : de Hollandse reisvoorstellingen en het toneel
gebracht door de Gentse „Fonteine'. Geïllustreerd.
Biografieën
Achtereenvolgens worden behandeld : de naam, oorsprong en
geschiedenis van Maaltebrugge, de kapel Het Putje en de
neogotische kunstateliers in de wijk. Met illustraties. Het boekje sluit
aan bij een reeks, waarin reeds eerder verschenen zijn : het
gemeenteplein (1979), het vliegveld (1980), dorpsgezichten (1980),
de kerk (1981) en het klooster (1981).
De verschillende wijken komen één voor één aan bod, telkens met
een korte bespreking : de Kerkwijk, Steenaarde, de Drie Sleutels, de
Belle Vue, de Statiewijk, de Mierenbosch (St.-Rochus), Hemelrijk.
Bondige historiek van het gemeenteplein van St.-Denijs-Westrem in
brochurevorm. Met facsimile van een strooibiljet uitgegeven ter
gelegenheid van de inhuldiging van het gemeentehuis in 1899.
Overzicht van de enorm rijke geschiedenis van het vliegveld te
St.Denijs-Westrem, maar ook van de geschiedenis van de luchtvaart
te Gent, te beginnen met de ballonvaart van Jean-Pierre Blanchard
(1785), over de vluchten van Henri Farman (1908), de vliegtuigmotor
van Louis Stas de Richelle, de hippodroom (1838), tot de echte
doorbraak van het vliegveld met de vlucht van Adolphe Pégoud in
1Verder : de rol van het vliegveld tijdens de eerste en tweede
wereldoorlog, de pantserwagenkazerne te Maaltebrugge ,: de
vliegmeeting van 1946, enz.
De auteur stelde een curriculum vitae en een volledige opuslijst
samen van de komponist Rosseau (Gent, 1907-1975). Tevens
Heemkunde, volkskunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Biografische nota's en
biografieën
DEMAREST H.,
DEMEY A.
Gents-Brugse winden in de
"zaek Anna-Bella", 18601861. Ontvoering van een
minderjarige,
Interbellum Architektuur in
Oost-Vlaanderen,
Oostvlaamse Zanten,
LXVII, (1992), nr. 2, p. 99125.
Provinciebestuur OostVlaanderen, Gent, 1990, 32
blz.
Provinciebestuur OostVlaanderen), Gent, 1991,
40 blz.
KADOC, Inventarissen en
repertoria nr. 16, Leuven,
1987, 24 blz.
DEMEY A.,
Lodewijkstijlen en
Oostvlaamse architektuur,
DEMEYER M.
Inventaris van archivalia van
minister van staat Gerard
Cooreman 1852 - 1926
DEMOEN E.
A la vapeur, dat heet progrès!
Liederen van de industriële
revolutie
Stad Gent, Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1985, 204 blz.
DEMOEN E.
Liederen der industriële
revolutie
DEMUYNCK G.
De staten van goed van de
heerlijkheid „Groot Meirhoute"
(Oostakker) 1717-1749
Het getijdenboek voor een lid
van de familie Louthe.
Bijdrage tot de studie van de
Gents-Brugse miniatuurkunst
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1987, 2 dln., 813 blz.
Vlaamse Stam, 24, (1988),
nr. 5, p. 241-242.
DEMUYNCK P.
KUL, 1979.
verzamelde hij herinneringsartikelen bij diverse medewerkers en
originele dokumenten. Geïllustreerd.
Beschrijving van een berucht proces voor de correctionele rechtbank
te Gent. Verschillende volksliedjes behandelden het verloop van de
zaak. Met reproducties van liedbladen.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
De voornaamste architecten uit het Interbellum en hun realisaties in
de provincie worden besproken. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gids voor de 18de-eeuwse architectuur in Gent en in de provincie.
Geillustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gerard Cooreman (Gent, 1852 - Brussel, 1926) werd in 1892 senator
voor het arrondissement Gent. In 1899 was hij voor enkele maanden
minister van Nijverheid en Arbeid en in 1918 eerste minister. De
inventaris bevat een inleiding, een bibliografie, de eigenlijke
beschrijving van de bescheiden en een klapper.
Catalogus naar aanleiding van een tentoonstelling die onder leiding
van R. DE HERDT door het M.I.A.T. werd opgesteld van 20 juli tot 18
augustus 1985. Het populaire en volkse lied speelde een centrale rol
in het kultureel leven van de gewone mens in de 19de eeuw. Vele
van deze liederen behandelen aspekten die in verband kunnen
gebracht worden met de industriële revolutie. De catalogus geeft 88
liederen weer, zo mogelijk met muziek. In een inleidend hoofdstuk
gaat de auteur in op de term „volkskultuur" en geeft hij een overzicht
van de populaire en volkse liederen in de 19de eeuw. Twee populaire
Gentse volkszangers, nl. Pieter Eggerickx en Karel Waeri worden
afzonderlijk besproken. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de
aard zelf van de liederen van de industriële revolutie : het industrieel
lied, de arbeidersliederen, de politieke en sociale liederen. Per lied
werden zoveel mogelijk gegevens verzameld met betrekking tot de
herkomst, de auteurs, de melodieën, de zangers, de datering en de
drukkers. Daarnaast werd ook de bron aangeduid (publikatie,
liedjesboek, almanak of verzameling van vliegende blaadjes) waar de
afgedrukte versie werd teruggevonden. Dit standaardwerk werd
vervolledigd met een uitvoerige bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Kunst, kultuur
Genealogische ontleding van 15 staten van goed.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
DEN HAESE P.
tijdens de tweede helft van de
vijftiende eeuw
Ons dorp rond 1840.
DENEWET L.
Geschiedenis, techniek en
terminologie van de
poldermolens in België. De
Hoosmolen, een
merkwaardige poldermolen in
de Bourgoyenmeersen te
Drongen
DENEWET L.
Volmolens voor wol en
zeemleder in Vlaanderen en
Waals-Brabant. Deel 1,
Geografische en
chronologische inventaris
Inventaris van het archief van
de familie van Pottelsberghe
en van de aanverwante
families
Diatomeeënonderzoek
middeleeuwse
grachtopvulling
Gouvernementstraat te Gent,
De vervlaamsing van de
Gentse Universiteit in de
spiegel van de Gentse en
Antwerpse opiniepers (19101921).
Openbaar vermaak te Gent in
de Oostenrijkse tijd (17001770)
Inventaris van het fonds
Napoleon de Pauw
DENYS J. (t)
DENYS L.
DEPAEPE R.
DEPOORTER I.
DEPOORTER K. (t),
MERTENS R.,
PAUWELS J. en
STEVENS H.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 8, 1978,
p. 131-137.
Molenecho's, jg. 12, (1984),
nr. 1, 124 blz.
Molenecho's, 15, (1987),
nr. 2-3, p. 2-158.
Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de
Provinciën. Rijksarchief te
Gent, Brussel, 1983, 96 blz.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 51-67.
Op kaart wordt aangeduid wie te Melle in 1840 waar woonde ; met
vermelding van het beroep.
Heemkunde en Folklore
Na een inleidende geschiedenis van de poldermolens en andere
wateropvoerwerktuigen in België, wordt de Hoosmolen („hozen" of
opscheppen van water) uitvoerig besproken. Komen aan bod :
historiek, beheer en uitbating, struktuur, kostprijs en terminologie van
de molenonderdelen ; het stoom- en electrisch gemaal en de nog
aanwezige Phoenix-centrifugaalpomp uit 1897. Deze interessante
monografie eindigt met een literaire noot van Johan Daisne :
„Afscheid van een molen". In een addendum wordt een tekst van
pastoor Van den Broecke (1898 - 1980) gepubliceerd over de
Bourgoysche Wateringe. Met bibliografie, register op
persoonsnamen, zaaknamen en plaatsnamen. Rijk geïllustreerd. Het
woordglossarium omvat niet minder dan 600 molentermen.
De Gentse volmolens worden beschreven op p. 96-105 Met
illustraties.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De familie waarvan het archief hier beschreven wordt had heel wat
bezittingen in het Gentse, vooral in Sint-Pieters-Aalst. Met korte
inleiding, verwantschapstafel, persoonsindex en plaatsnamen- en
instellingenindex.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Archeologie
RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling
RUG, 1980.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Stad Gent. Inventarissen
en Indices gepubliceerd
door het Stadsarchief),
Gent, 1982, 3 dln., VI, 30 +
145 + 383 + 37 blz.
Napoleon de Pauw (1835-1922) was een Gents advokaat met
belangstelling voor geschiedenis en middeleeuwse literatuur, die heel
wat dokumenten daaromtrent naliet. Verder kwamen de bibliotheek
en de bedrijfsdokumentatie van Lieven Bauwens in dit archieffonds
terecht. Bauwens had immers bij een gedwongen vertrek uit Gent al
zijn papieren aan de grootvader van Napoleon de Pauw
toevertrouwd. Ook voor de genealogie is het fonds interessant,
omdat er meer dan 2000 overlijdensberichten en doodsbrieven in
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
bewaard bleven uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Met
inleiding, foto van Napoleon de Pauw en index op persoonsnamen.
DEPOORTERE W. en
DEPREZ A.,
DEPREZ A.
DEPREZ A.
DEPREZ A.
DEPREZ A. (red.)
DEPREZ A. (red.)
DEPREZ A. (red.)
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. De Vlaamsche school
18551901
De verwerving en de structuur
van de bibliotheek van dr.
F.A. Snellaert in COCKXINDESTEGE E. en F.
HENDRICKX, (red.),
Literaire gids voor OostVlaanderen
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum),
Gent, 1987, 2 dln., 688 blz.
Toespraak gehouden op de
Campa Santodag te SintAmandsberg, 30 oktober
1976. Jan Frans Willems
Karel van de Woestijne.
Verzameld journalistiek werk.
Vierde deel
Karel van de Woestijne.
Verzameld journalistiek werk.
Vijfde deel
Karel van de Woestijne.
Verzameld journalistiek werk.
Zesde deel, Zevende deel,
Jaarboek van de
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg, XIV, (1977),
p. 3-27.
Cultureel
Documentatiecentrum,
Gent, 1988, 723 blz.
Cultureel
Documentatiecentrum,
Gent, 1990, 724 blz.
Cultureel
Documentatiecentrum,
Gent, 1990-1991, 2 dln,
699 + 719 blz.
Cultureel
Documentatiecentrum),
Gent, 1986-1988, 3 dln.,
671-715-730 blz
DEPREZ A. (red.),
Karel Van de Woestijne.
Verzameld journalistiek werk,
DEPREZ A. (red.),
Karel van de Woestijne.
Verzameld journalistiek werk.
Achtste deel, Negende deel,
DEPREZ A. en BAECK
M.
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Nederduitsch
Letterkundig Jaarboekje 1834
- 1875
Bibliografie van de Vlaamse
DEPREZ A. en CARLIER
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Miscellanea Neerlandica.
Opstellen voor dr. Jan
Deschamps. III, Leuven,
1987, p. 85-96.
Zie ook ID., De bibliotheek van dr. F.A. Snellaert. Rondom de
verwerving door de U.B. Gent 1872-1874 in Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, (1985), p. 343-391.
Kunst, cultuur
Literaire gidsen voor
Vlaanderen, 5, Schoten,
1987, 139 blz.
Toeristisch-literaire wandelingen uitgezet in de provincie OostVlaanderen. Met onder meer wandelingen in Gent (9-48), op de
Gentse begraafplaatsen (49-60) en in de randgemeenten Drongen,
Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Sint-Amandsberg, SintDenijsWestrem, Wondelgem en Zwijnaarde (61-64). Geïllustreerd.
Biografische nota over Jan Frans Willems (1793-1846). Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Biografische artikelen en
nota's
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
Bundeling van de artikels die de letterkundige Van de Woestijne
(Gent, 1878 - Zwijnaarde, 1929) schreef voor de Nieuwe
Rotterdamsche Courant tijdens de jaren 1906-1910 Alle mogelijke
thema's uit het Belgisch cultureel, sociaal-economisch, politiek en
dagelijks leven komen hierin aan bod. Met personen- en
zakenregisters.
Kunst, cultuur
Cultureel
Documentatiecentrum),
Gent, 1992, 2 dln., 705 +
705 blz.
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1983, 157 blz.
Kunst, cultuur
Rijksuniversiteit. Cultureel
Inventarissen,
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
M.
DEPREZ A. en CARLIER
M.
DEPREZ A. en TROCH L
DEPREZ A. en TROCH
L.,
DEPREZ A. en
VANACKER H.
DEPREZ A. en
VANACKER H.
DEPREZ A.,
DEPREZ A., D. VAN
DYCK en B. VAN
SCHELSTRAETE,
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Nederlandsche Dichten Kunst- halle 1878-1897
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. De Taalstrijd Hier en
Elders 1884- 1903
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Studentenalmanak 't
Zal Wel Gaan 1854-1899,
gevolgd door Noord en Zuid
1856-1858
Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Nederlandsch museum
1874-1894
., Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende
eeuw. Het Taelverbond,
Letterkundig Tydschrift 18451852. Tydschrift voor
Geschiedenis, Tael-,
Oudheid-en Letterkunde
1853-1855
Vlaemsche Volks-Almanak,
1845-1848. Volks-Almanak
van het Willemsfonds, 18531880. Lovensche
Kerssouwieren-Almanak,
1861-1866. Jaarboekje van
het Kerssouwken, 1867-1874.
Letterkundige Bijdragen van
het Kersouwken, 1896-1913.
Gelegenheidsbundels van het
Kerssouwken, 1851/1855/
1871/1923
Kroniek van Dr. F.A.
Snellaert, 1809 - 1872,
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1985, 256 blz.
bibliografieën,
regestenlijsten
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1985, 211 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand, Gent, 1983, 146 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
De Toekomst 1857-1898
Universiteit Gent. Cultureel
Documentatiecentrum.
Bibliografie van de
Vlaamse Tijdschriften in de
Negentiende Eeuw), Gent,
1992, 3 dln., 960 blz.
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum 't
Pand), Gent, 1986, 238 blz.
Analyse van het in Gent verschenen Vlaams-liberale Nederlandsch
museum, dat als ondertitel meekreeg „Tijdschrift voor letteren,
wetenschap pen en kunst". Met inleiding en auteurs- en
trefwoordenregisters.
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrun 't
Pand, Gent, 1985, 72 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Rijksuniversiteit. Cultureel
Documentatiecentrum.
Bibliografie van de
Vlaamse Tijdschriften in de
Negentiende Eeuw), Gent,
1990, 180 blz.
De Vlaemsche Volks-Almanak en de Volks-Almanak van het
Willemsfonds, die bibliografisch ontleend worden, sluiten aan bij de
rijke Gentse traditie van almanakken of informatief-literaire
jaarboekjes. Met auteurs- en trefwoordenregisters.
Inventarissen,
bibliografieën
Brugge, 1972.
Uitermate interessant voor de geschiedenis van de Vlaamse
beweging, van de letterkunde en het politieke leven. Met indices en
111 illustraties.
Ontleding van het Vlaamsgezind pedagogisch tijdschrift, dat te Gent
bij Hoste uitgegeven werd. Met inleiding, auteurs- en
trefwoordenregisters.
Vlaamse beweging
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
DEPREZ A., E.C.
COPPENS, C. D'HONDT
en R. SEYS
DEPREZ A., E.C.
COPPENS, C. D'HONDT
en R. SEYS
DEPREZ P. en
VANDENBROEKE C.
DEROLEZ A.
Facetten van de Paul
Fredericq-studie I
Facetten van de Paul
Fredericq-studie II
Population growth and
distribution, and urbanization
in Belgium during the
demographic transition, in R.
LAWTON en R. LEE (eds.),
Urban population
development in Western
Europe from the lateeighteenth to the earlytwentieth century,
Het fonds „vliegende bladen"
in de Universiteitsbibliotheek
Gent
Wetenschappelijke
Tijdingen, jg. 41, (1982), p.
65-75.
Wetenschappelijke
Tijdingen, jg. 41, (1982), p.
129-149.
Liverpool, 1989, p. 220257.
Beschrijving van de nalatenschap van Paul Fredericq (Gent, 1850 Gent, 1920), hoogleraar aan de Gentse universiteit. Gegevens over
deze Vlaamse voorvechter.
Beschrijving van de demografische evoluties in de 19de- en vroeg
20ste-eeuwse Belgische steden en vooral dan in Gent. Met tabellen,
grafieken en kaart.
Hedendaagse Tijd
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 77-84.
Ferdinand Vander Haeghen was van 1868 tot 1911
hoofdbibliothecaris van de Gentse universiteits- en stadsbibliotheek
en verzamelde duizenden documenten en stukken van de meest
verscheiden aard. Voor deze collectie „vliegende bladen" bestaat
thans grote belangstelling. Hoewel het nog niet mogelijk was een
eigenlijke inventaris op te maken, wordt hier reeds een eerste
voorstelling van het fonds gebracht.
Deze inventaris geeft voor heb eerst sinds J. De Saint-Genois in
1849-1852 zijn Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de
la Bibliothèque de la Ville et de l'Université de Gand liet verschijnen
een volledig overzicht van heb Fonds Handschriften (heden 4082
nummers) van de Rijksuniversiteit. De handschriften in heb Fonds
der Gandavensia werden hierin niet opgenomen. Deze inventaris
geeft een summiere beschrijving en werd gevormd uit een
fotomechanische reproductie van de steekkaartencatalogus die in de
afdeling der Handschriften is ondergebracht. De index bevat alle
persoons- en plaatsnamen die in de beschrijvingen der handschriften
voorkomen en de voornaamste hoofdwoorden van de titels van
anonieme werken
Beschrijving en bespreking van drie handschriften, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met de
bibliotheek van Raphaël de Marcatellis, abt van de Sint-Baafsabdij te
Gent. Met illustraties. Deze drie hanschriften waren niet opgenomen
in ID., The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St. Bavon's
Ghent, 1437-1508, Gent, 1979.
Geïllustreerd
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Rijk geïllustreerde uitgave die bij wijze van catalogus verschijnt bij de
tentoonstelling „De Bibliotheek van Raphaël de Marcatellis
Kunst en Kultuur
DEROLEZ A.
Inventaris van de
handschriften in de
Universiteitsbibliotheek te
Gent,
Uitgaven van de Centrale
Bibliotheek, Gent, 1977,
309 blz. + indexen
DEROLEZ A.
Nieuwe gegevens in verband
met de ateliers van Raphaël
de Marcatellis in COCKXINDESTEGE E. en F.
HENDRICKX, (red.)
Miscellanea Neerlandica.
Opstellen voor dr. Jan
Deschamps. I, Leuven,
1987, p. 479-503.
DEROLEZ A.
Oorsprong en beginjaren van
de Universiteitsbibliotheek te
Gent (1797-1830)
The Library of Raphaël de
Marcatellis, Abbot o f St.
Boek en Bibliotheek, 4,
(1987), juliaugustus, p. 1623.
Gent, 1979, 335 blz.
DEROLEZ A.
Hedendaagse tijd
Hedendaagse tijd
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Kunst, cultuur
Hedendaagse Tijd
Barons, Ghent 1437-1508,
DEROLEZ A.,
Het dagboek van een Gents
rentenier en zijn belang voor
het muziekleven in
Vlaanderen rond 1800,
De Gentse stenen
Ghendtsche Tydinghen, III,
(1974), p. 160-164.
RUG, 1978.
DEROM S.
De Gentse stenen. Studie
gebaseerd op iconografische
en archivalische bronnen
Het „Steen van Erpe"
DESEYN G
Bedreigd. Kouterdreef 3-5.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 2, p. 55-56
DESEYN G
Bedreigd. Sint-Margrietstraat,
woning textiel fabrikant Jean
Rosseel, 19de eeuw.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 46-48,
geïllustreerd.
DESEYN G
Gentse getijdemolens
DESEYN G
Hemelrodesteen.
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1988, 40 blz.
Stadsarcheologie, jg. 3,
DEROM S.
DEROM S.
Stadsarcheologie, 3, 1979,
nr. 2, p. 2-10.
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 2, p. 2-7.
(14371508)" die werd georganiseerd in de Universiteitsbibliotheek te
Gent van 17 september tot 26 oktober 1979 ter gelegenheid van het
op rust gaan van prof. K.G. Van Acker, hoofdbibliothecaris. Raphaël
de Marcatellis, natuurlijke zoon van Filips de Goede, bracht op het
einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw een beroemde
verzameling luxe-handschriften bijeen. Deze vallen op door hun groot
formaat, kwaliteitsperkament, rijke illustratie en versiering. Veelal zijn
het kopieën van gedrukte boeken, maar ook zeldzame teksten en
unica zijn aanwezig. Alle zestig bewaarde boeken uit de bibliotheek
werden vervaardigd in ateliers te Gent en te Brugge. Met tabellen en
index.
Aspekten uit het leven van de rijke bourgeoisie in Vlaanderen, aan de
hand van het dagboek van Gilles-Lucas-Guillaume Schamp de
Romrée.
In 1191 kregen de Gentenaars de officiële toelating om versterkte
stenen huizen te bouwen. Bij de Gras- en Koornlei, de marktplaatsen
en oude verkeersaders werden huizen in Doornikse natuursteen
opgetrokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de stenen met
een gekanteelde gevel en met een trapgevel enerzijds, tussen het
Romaans type en het Gotisch type anderzijds. Later verschijnt ook
nog het type met getrapte dakvensters. Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Gebouwen en stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De bouwgeschiedenis van de middeleeuwse „stenen", d.i.
burgerwoningen opgetrokken in Doornikse kalksteen, kan niet
losgedacht worden van de historische, politieke en economische
groei van de stad Gent. Op de plaats van het hoekhuis van de
Gouvernement-straat en de Borreputsteeg stond het 'steen van
Erpe'. Het gebouw werd genoemd naar de familie die in de 15de
eeuw eigenaar was van het huis. Slechts enkele muurresten van het
steen bleven bewaard. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Achter twee gevels, respektievelijk te dateren in de 13de en eind
16de-begin 17de eeuw, ligt een gebouwenkompleks verscholen, met
kernen uit de 13de-14de eeuw. Ze vormen de achterhuizen van
verdwenen „stenen", o.a. de Grote Ameede.
Beschrijving van deze neoclassicistische direkteurswoning uit 1843,
in opdracht van textielfabrikant Jean Rosseel gebouwd naast zijn
fabriek (op de plaats van de huidige Sint-Vincentiuskliniek). Unieke
industrieel-archeologisch belangrijke spantkonstruktie van het
dakgebint.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Classicistisch hotel waarin de ruwbouw van het 13de-eeuwse „steen"
Gebouwen en stadsbeeld
Gebouwen en stadsbeeld
Heemkunde en Folklore
Denkersteeg 2-4.
(1980), nr. 3, p. 12-17,
geïllustreerd.
DESEYN G.
Bedreigd
DESEYN G.
Bedreigd. „Salle Valentino"
ofte „Colliseum",
DESEYN G.
Boottocht door het historisch
en industrieel verleden van
Gent
Stadsarcheologie, jg. 3,
1969, nr. 1, p. 41-45.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 3, p. 43-47.
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1985, 25 blz.
DESEYN G.
De cinema's van Geo
Henderick
De Familiestères in Gent,
1852. Architect dr. Adolphe
Burggraeve,
De Gentse radiodistributie :
veertig jaar muziek in de
arbeidershuiskamer
DESEYN G.
DESEYN G.
Interbellum, 7, (1987), nr. 4,
p. 6-10 .
Vlaanderen, 40, (1991), nr.
4, p. 6-7.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 5,
jg. 2, (1984), nr. 1, p. 8-13.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1983, 65 blz.
DESEYN G.
De geschiedenis van het
amusementsleven te Gent
DESEYN G.
De oorsprong van de
industriële papierproduktie in
onze gewesten en in het
bijzonder te Gent
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, deel
7, jg. 2, (1984), nr. 3, p. 1520.
DESEYN G.
De pioniersjaren van de film
te Gent (1896-1916)
DESEYN G.
De Prinsenhof buurt
Monumenten en
Landschappen, 7, (1988),
nr. 5, p. 40-47.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
grotendeels bewaard is binnen de konstruktie van 1792, o.m. de
imposante vroeg-gotische crypte. Verder zijn bewaard : een trapzaal
in Lodewijk XVI-stijl en een 19de eeuwse gietijzeren spiltrap.
Bondige bespreking van het Hôtel Van Overwalle in de Goudstraat.
Geïllustreerd.
Le Valentino (bouwaanvraag 1884, Kuiperskaai) in eclectische stijl,
nadien in 1911 in Art Nouveaustijl verbouwd wordt met sloping bedreigd. Geïllustreerd.
Handige gids die kan gebruikt worden tijdens de boottochten die op
de Leie aan Gras- en Koornlei worden georganiseerd. Bespreking
van en historische informatie over de gebouwen die van op het water
worden gezien. Rijk geïllustreerd.
Geïllustreerd
Het plan van Burggraeve om de Gentse arbeidersbevolking een
ideale huisvesting te verschaffen, bleef onuitgevoerd. Met
ontwerptekening.
De Gentse Radio Distributie groeide in 1935 uit het bestaande
Studiebureel voor Radiophonie. De G.R.D. zou bijna veertig jaar lang
te Gent een eerste kabelradiosysteem exploiteren. Geïllustreerd.
Archeologie
Gebouwen, stadsbeeld
Heemkunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Begeleidende brochure bij een wandeling over het amusement in het
vroegere Gent. De brochure bevat een hoofdstuk over de
steekspelen op de Koornmarkt in de middeleeuwen, over „De
Fonteine", over karnaval en rederijkers, over kermissen, het circus,
de bals, variétés, revues, over de film, alsook over sport en de
inburgering van de „wed"-strijden. Rijk geïllustreerd.
De papierindustrie kreeg op het einde van de 18de en in het begin
van de 19de eeuw een sterke impuls door de talrijke decreten en
reglementen, aankondigingen die in de vorm van tekstplakkaten aan
de muren werden bevestigd. In de 18de eeuw was de papierindustrie
voornamelijk in de omgeving van Brussel en van Luxemburg-stad
gesitueerd. In Gent, waar reeds in de 16de eeuw papier werd
geproduceerd, waren in 1796 veertien papiermakers gevestigd. De
auteur volgt in dit bondig artikel verder de globale evolutie in de 19de
eeuw en wijst op de schaalvergroting die plaats heeft in de laatste
decennia van deze eeuw door de fenomenale expansie van de
dagbladpers. Geïllustreerd. Voetnoten.
Geïllustreerd
Heemkunde
Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling
in de Prinsenhofbuurt te Gent Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Kunst, kultuur
Gent, (1983), 20 blz.
Uitgave van de Vereniging
voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, (1983), 26 blz.
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 3, p. 65-76.
DESEYN G.
De Visserij
DESEYN G.
DESEYN G.
Een verdwenen
merkwaardige rondstructuur
in de wijk Overschelde (Gent)
Gentse filmzalen
DESEYN G.
Geo Henderick 1879 - 1957
Gent, 1984, 95 blz.
DESEYN G.
Geo-Jean Henderick Architect
Monumenten en
Landschappen, jg. 2, nr. 1,
(1982), p. 46-58.
Stadsarcheologie, jg. 7, nr.
1, p. 28-46.
Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling
in de wijk van de Visserij te Gent. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Geïllustreerd
Archeologie
Overzicht van de geschiedenis van de Gentse filmzalen, op het
ogenblik dat te Gent de laatste „filmtempels" uit de glorietijd van de
film dreigen te verdwijnen. De Valentino (Coliseum) op de Kuiperskaai was te Gent de eerste vaste variétézaal waar vanaf 1901 korte
films als „entracte" werden vertoond. De wereldtentoonstelling van
1913 bevorderde het filmleven. Begin 1912 heropende het vroegere
Edentheater in de voormalige Wolweverskapel in de Kortedagsteeg
zijn deuren als variétéfilmzaal. Het Hotel de la Gare aan het
Zuidstation volgde dit voorbeeld (de latere Select). Een hevige
concurrentiestrijd was begonnen. In 1919 bestonden te Gent
minstens 22 filmzalen. Vooral na 1935 kreeg men een spectaculaire
aangroei van het aantal wijkzalen. De auteur gaat ook uitvoerig in op
de architectuur van de belangrijkste zalen. Geïllustreerd. Met kritisch
apparaat en lijst van de Gentse centrumzalen en wijkzalen in bijlage.
Publikatie uitgegeven door het Gentse Stadsbestuur naar aanleiding
van de tentoonstelling „Geo Henderick" in het Museum voor
Sierkunst (13 juli tot 30 september 1984). Geo Henderick (18791957) behoorde tot de tweede generatie Art Nouveau - architekten
die het geometrische verkozen boven het floreale en organische.
Henderick realiseerde in een eerste fase niet enkel villa's en
burgerswoningen te Gent, Sint-Amandsberg, Wondelgem, Wetteren,
doch ook enkele hoogtepunten zoals de bekende zaal „Le Valentino"
(Coliseum) en de Hallen der Machines, Electriciteit en Werktuigen op
de wereldtentoonstelling te Gent in 1913. In zijn ijveren naar een
internationale stijl evolueerde hij van een vurig aanhanger van de
Wiener Secession en Wiener Werkstättebeweging, na 1920 naar de
expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse
School. In de twintiger jaren kwam hij dan ook tot een tweede
kreatieve fase, o.m. met het ontwerpen van een aantal bekende
Gentse filmzalen : Ciné Palace, Ciné Rex en Capitole. Als een kort
naschrift volgt een hoofdstuk door Norbert POULAIN en Rika VAN
DOORSELAER waarin Geo Henderick en de Gentse architectuur
van zijn tijd wordt besproken. Met voetnoten ; lijst van gerealiseerde
werken ; bibliografie ; lijst van tentoonstellingen waaraan Geo
Henderick deelnam. Rijk geïllustreerd.
Zijn hele loopbaan lang was Geo Henderick (St.-Amandsberg, 1879 Gent, 1957) een typisch art nouveau-architect. Reeds zeer snel
steeg hij uit boven een louter stedelijk niveau. Henderick behoorde
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
DESEYN G.
Gids voor Oud Gent
Antwerpen - Weesp, 1984,
527 blz.
DESEYN G.
Hollander opgegraven in
Gentse stadstuin !
DESEYN G.
Huis Bourdon. Burgemeester
Braunplein.
Tijdschrift rondom
Industriële Cultuur, 10,
(1992), nr. 2, p. 2-13.
Stadsarcheologie, jg. 5,
(1981), p. 28-36.
DESEYN G.
Huis Rossel: een onbekende
Interbellum, 10, (1990), nr.
tot de tweede generatie Art Nouveau-architecten die het
geometrische verkozen boven het florale of organische. De
hoogtepunten van zijn werk waren de ontwerpen voor het „Grand
Palais du Valentino" (later Scala, Wintergarten, Coliseum) in 1911 en
de nu verdwenen hallen van de machines, van de werktuigen en van
de elektriciteit op de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. In een
expressionistische stijl ontwierp hij tal van partikuliere woningen,
zowel binnen als buiten Gent. In het begin van de jaren dertig
ontstond het ontwerp van de „Ciné Capitole", waarbij de 19deeeuwse gevel behouden werd. Henderick produceerde tevens heel
wat grafisch werk en ijverde zijn leven lang voor een hoogstaand
architectuuronderwijs. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.
Een achttal wandelingen doorheen het oude Gent worden door de
auteur met een groot aantal historische, archeologische en
kunsthistorische gegevens gestoffeerd. De route van de wandelingen
gaat als volgt : 1. Groentenmarkt, Vrijdagmarkt, Bij Sint-Jacobs, SintMachariusstraat, Dampoort. 2. Vrijdagmarkt, Onderstraat, Zandberg,
Hoogpoort, Zilverenberg, Sint-Jacobsnieuwstraat, Lousbergskaai,
Visserij. 3. Botermarkt, Gouden Leeuwplein, Mageleinstraat, SintBaafsplein, Gouvernementstraat, Van der Doncktdoorgang,
Vlaanderenstraat. 4. Kouter, Grote Huidevettershoek, SintPietersnieuwstraat, Blandijnberg, Kunstlaan, Charles de
Kerchovelaan. 5. Kouter, Nederkouter, Coupure (rechts),
Twaalfkameren, Bijlokevest, Coupure (links), IJzerlaan. 6.
Koornmarkt, Veldstraat, Predikherenlei, Zwarte Zustersstraat,
Begijnhofdries, Contributiestraat, Brugse Poort. 7. Koornmarkt,
Hooiaard, Graslei, Koornlei, Jan Breydelstraat, Drab-straat,
Burgstraat, Abrahamstraat, Gewad, Prinsenhof, Rabot. 8. SintVeerleplein, Kraanlei, Plotersgracht, Vrijdagmarkt, Edward
Anseeleplein, Sluizeken, Sleepstraat, Sint-Salvatorstraat. Met
bibliografie, herkomst van foto's, register. Rijk geïllustreerd.
Bespreking van een 18de-eeuwse maalkuip voor lompen, gebruikt bij
de papierfabricatie. Geïllustreerd.
De huidige gevel van dit reeds jarenlang leegstaand handelshuis
werd door juwelier Bourdon opgericht in 1911 in een neo-Lodewijk
XVIstijl naar ontwerp van architect E. Neyrinck. Op deze plaats
vergaderden vóór 1540 de ticheldekkers en de kaaskopers. In 1763
werd er een nieuw gebouw opgericht in régencestijl met prachtige
koetspoort door kanunnik Albert-Lodewijk de Lichtervelde. De
prachtige poort werd gesloopt in 1824, toen G. De Bosscher (17741852) er een drukkerij inrichtte. De Busscher was de belangrijkste
Gentse drukker uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vele oude
gedeelten uit de 18de en 19de eeuw zijn nog steeds bewaard
gebleven. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Algemeen
Industriële Archeologie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
realisatie van het
architectenvennootschap F.
Bodson en A. Pompe te Gent
Krantenkiosken. Relicten van
een turbulente 'Belle Epoque'
La Louisiane. Het ontstaan
van de fabriek der
gebroeders De Smet en de
aanpalende Rabotwijk
2, p. 5-7.
DESEYN G.
Omtrent werkloosheid en
armoede tussen 1740 en
1850
DESEYN G.
Op zoek naar de "roots". Het
depotmuseum van het MIAT
in een gewezen spinnerij
DESEYN G.
Rechtstreekse invloeden der
Gentse textielindustriëlen op
de 19de-eeuwse
stadsontwikkeling :
bedrijfsinplantingen,
arbeidershuisvesting en
openbare werken
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 4,
(1986), nr. 3, p. 63-67.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 5,
(1987), nr. 3-4, p. 45-55.
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kon gres voor
Industriële Archeologie.
Textiel. Gent, 26-27
november 1977, Gent,
1979, p. 171-199.
DESEYN G.
Restauratie van de Gentse
twijnmolen uit 1789 door het
Stedelijk Technisch Instituut
Carels-De Ridder-Story in
opdracht van het Gentse
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel
Rondom de
Minnemeersgracht.
Ontwikkeling van een
vroegindustrieel site
Spoedsurvey van een
industrieel-archeologisch
DESEYN G.
DESEYN G.
DESEYN G.
DESEYN G.
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 1, p. 52-68.
V.I.A.T.-Kontaktblad,
(Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
1981, nr. 2, p. 20-29.
stadsbeeld
Overzicht van de geschiedenis van de krantenkiosken in Gent op het
einde van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.
Katoenfabrikanten waren op het einde van de 18de en het begin van
de 19de eeuw eigenaars van uitgestrekte meersen buiten de
stadswallen. Francois Liévin De Smet richtte in 1802 een
katoendrukkerij op buiten de Brugse Poort naar een ontwerp van
Josse Fermandt. Deze drukkerij werd voortdurend uitgebreid. Onder
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd er een katoenweverij
aan toegevoegd waar in 1829 een stoommachine van 30 PK, toen de
grootste van Gent, geregistreerd werd. De evolutie van de Rabotwijk
in de 19de eeuw zou sterk samenhangen met het afschaffen van de
tolrechten in 1860 en het ontmantelen van de stadswallen, waardoor
van fabrieken gelegen buiten en binnen de wallen één industriële
zone zou kunnen gemaakt worden. Geïllustreerd.
Bondige situering van werkloosheid en armoede. Voetnoten. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële Archeologie
Historiek van de UCO-katoenspinnerij Desmet-Guequier, gelegen
tussen de Oude Vest en de Minnemeers. Geïllustreerd.
Industriële archeologie
De auteur poogt na te gaan welke de impakt was van de Gentse
industriëlen op de 19de-eeuwse stadsontwikkeling. Hij onderzoekt de
belangstelling van de burgerij voor de volkshuisvesting, wijst op het
ontstaan van kwartierwoningen en beluiken, onderzoekt de
spekulatie van de burgerij o.m. als gevolg van de wet van 1 juli 1858
(het onteigenen voor de sanering van ongezonde buurten) en
bespreekt de stadsuitbreiding in de tweede helft van de 19de eeuw.
Geïllustreerd.
Brochure met een historische situering van de molen door G.
DESEYN, een technische beschrijving en illustraties.
Sociale geschiedenis
V.I.A.T., Gent, 1986, 43 blz.
Tekstbrochure bij een industrieel-archeologische stadswandeling in
de wijk tussen het Sluizeken, de Huidevetterskaai, de
Bibliotheekstraat en de Ottogracht-Krommewal. Met illustraties.
Industriële archeologie,
scriptophilie
WIARUG berichten, 1977,
nr. 5, p. 2-3.
Industrieel-archeologische survey van de Visserij. Geïllustreerd
Industriële Archeologie
Gent, 1988, z.p.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Industriële archeologie
DESEYN G.
DESEYN G.
belangrijk stadsdeel: de
Visserij, dl 1 .
Spoedsurvey van een
industrieel-archeologisch
belangrijk stadsdeel: de
Visserij, dl. 2.
Vier eeuwen sociale strijd in
de drukkerswereld
DESEYN G.
Vondsten bij wegenwerken.
Stoppelstraat-Koperstraat.
DESEYN G.
Winkelgalerij in Gent, 1890.
Architect Jacques vanden
Broecke,
Bouwen voor de industrie
DESEYN G.
ADRIAENSEN F. en VAN
DE WIELE J.
DESEYN G. en
DEMOOR - VAN DEN
BOSSCHE P.
Vondstmeldingen, giften,
aanwinsten
DESEYN G. en
VERHEEKE G.
Inleiding op de vroege
katoenindustrie in Gent
DESEYN G.,
19de-Eeuwse winkelgalerijen.
Vanderdoncktdoorgang en
galerijen Vandenbroecke.
DESITTERE M.
Archeologische Kroniek
DESITTERE M.
Archeologische Kroniek.
DESITTERE M.
Archeologische Kroniek.
WIARUG-berichten, 1977,
nr. 6, p. 2-3.
Industrieel-archeologische survey van de Visserij. Geïllustreerd
Industriële Archeologie
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 7,
(1989), nr. 1, p. 27-47.
Stadsarcheologie,
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie, 2,
(1978), nr. 2, p. 14-20.
Vlaanderen, 40, (1991), nr.
4, p. 8-9.
Geïllustreerd
Algemeen
Bespreking van de talrijke vondsten daterend uit de 14de tot de 17de
eeuw. Geïllustreerd.
Archeologie
Het grootse plan om een galerij op te trekken tussen de Veldstraat,
de Voldersstraat, de Mageleinstraat en de Cataloniëstraat werd niet
gerealiseerd. Met ontwerpplan voor het gelijkvloers.
Kataloog van een tentoonstelling over het industrieel bouwkundig
erfgoed in de stad. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Met vermelding van een tiental aanwinsten van het Gentse Museum
voor Industriële Archeologie en Textiel.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Inleiding op de vroege katoenindustrie in Gent, waarbij gewezen
wordt op de rol van Joos Clemmen en de ingebruikname van de
eerste katoenverwerkingsmachines. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Industriële archeologie,
scriptophilie
De Vanderdoncktdoorgang, een te Gent alombekende „winkelgalerij"
aan de Brabantdam werd in 1846-1852 opgericht op aanvraag van
Pieter jan Vanderdonckt, naar ontwerp van bouwmeester L. Eyckens,
met wijzigingen ca. 1860 door P.J. Goetghebuer. Deze galerij wordt
vergeleken met andere galerijen in Europa. Tussen Veldstraat,
Voldersstraat, Mageleinstraat en Cataloniëstraat werd door de
Brusselse architekt Jacques Vandenbroecke tussen 1885 en 189799 een multifunktioneel geheel van winkelgalerijen ontworpen,
hetwelk echter nooit is uitgevoerd. De auteur maakt een vergelijking
tussen beide en knoopt daar algemene beschouwingen over de
haalbaarheid van dit type van verkoopscentra aan vast.
Deze kroniek valt uiteen in: A. Opgravingen en Vondsten: de Bronstijd
Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG
verschijnt. Valt uiteen in twee delen: A. Opgravingen en vondsten: de
IJzertijd; B. Varia en personalia. Geïllustreerd.
Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG
Gebouwen en stadsbeeld
Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1989, 233 blz.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 1,
(1983), nr. 3, p. 40-44.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 4,
(1986), nr. 3, p. 3-13.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 12-19.
HMGOG, XXVIII, (1974), p.
141-153
HMGOG, XXX, (1976), p.
103-113.
HMGOG, XXXI, (1977), p.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Varia en Personalia.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalog
Inventarissen,
225-239.
DESITTERE M.
Archeologische Kroniek.
HMGOG, XXXII, (1978), p.
166-183, geïllustreerd
DESITTERE M.
Archeologische Kroniek.
HMGOG, dl. XXXIII, (1979),
p. 243-260
DESITTERE M.
Archeologische kroniek.
HMGOG, XXXIV, (1980), p.
193-214.
DESITTERE M. en
WEISSENBORN A.-M.
DESITTERE M.,
Voorwerpen uit de
metaaltijden.
Archeologische Kroniek
Gent, 1977.
DESITTERE M.,
Archeologische Kroniek,
DESMET G.
Graven naar het Gents
Tempelhof
Heemkundige Vereniging
De Gonde, Melle, 8 1978,
p. 145-148.
DESMET G.
Metaal, hout en varia uit de
beerput van Oudburg 21
Noodopgraving „Den Bonten
Mantele", Vrijdagmarkt 45.
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 83-90.
Stadsarcheologie.
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie
V.Z.W. (jg. 1, nr. 1), p. 2231.
DESMET G.
Opgravingen naar de
verdwenen Nieuwenbosabdij.
DESMET G. en J.
ROMMELAERE
Archeologisch onderzoek van
het kartuizerklooster
„Koningsdal" op het
Stadsarcheologie.
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie
V.Z.W. (jg. 1, nr. 1), p. 4041.
Heemkundige Vereniging
De Gonde, 16, (1988), nr.
1, p. 24-30
DESMET G.
HMGOG, XXVII, (1973), p.
249-252.
HMGOG, XXIX, (1975), p.
117-127, geïllustreerd.
verschijnt. Valt uiteen in twee delen : A. Opgravingen en vondsten de
Gallo-Romeinse periode. B. Varia en personalia. Geïllustreerd.
Bespreking van opgravingen en vondsten uit de Gallo-Romeinse
periode te Destelbergen, Gentbrugge en St.-Amandsberg. Varia en
personalia ,: lijst van afbeeldingen ,: bibliografische afkortingen
Vervolg van de jaarlijkse kroniek. Bespreking van vondsten en
opgravingen betreffende de Gallo-Romeinse periode te Merelbeke,
SintDenijs-Westrem, Zwijnaarde. Daarenboven varia en personalia.
Geïllustreerd
Besprekingen van opgravingen en vondsten uit de Gallo-Romeinse
periode in de Gentse St.-Baafsabdij in de St.-Pietersabdij, op het
St.Pietersplein in de St.-Kwintenskapel in de Willem
Tellstraat, op de Coupure, bij het Gerechtshof, de Ketelpoort en de
Pekelharing, aan de Schouwburgstraat, Mageleinstraat, St.Jorisbrug, Nederpolder, en in het Gentse havengebied. Met
bibliografie en afbeeldingen.
Catalogus van de voorwerpen uit de metaaltijden aanwezig in het
Bijlokemuseum. Geïllustreerd.
Bondig overzicht van de archeologische vondsten te Gent tot in 1973
Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG
verschijnt. Valt uiteen in twee delen : A. Opgravingen en Vondsten de
Bronstijd ; B. Varia en Personalia.
Verslag van de opgravingen die sinds 1977 door de leden van de
vereniging worden uitgevoerd op het afbraakterrein aan het Dobbel
Slot te Gent en waar resten van het vroegere Tempelhof werden
teruggevonden. Geïllustreerd
Geïllustreerd
bibliografieën, catalogen
Inventarissen,
bibliografieën
Inventarissen,
bibliografieën
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Archeologie
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten.
Archeologie
Archeologie
Gebruik makend van verbouwingswerken werd in januari 1977 een
noodopgraving verricht in het pand van het huis „Den Bonten
Mantele" met zijn prachtige barokgevel. Heel wat interessante
archeologische vondsten getuigen van het rijke verleden van de
Vrijdagmarkt en zijn omgeving. In een aalput werden talrijke
archeologica uit de 18de eeuw aangetroffen, zoals
porseleinfragmenten, aardewerk met wit tinglazuur, rood aardewerk
met loodglazuur, glaswerk, enz. Geïllustreerd.
De aandacht wordt gevestigd op enkele noodopgravingen
ondernomen door de Heemkundige Vereniging „De Gonde" van
Melle in de tuinen van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te
Melle op zoek naar sporen van de verdwenen Nieuwenbosabdij
Archeologie
Geïllustreerd
Archeologie
Archeologie
DESMET G. en J.
ROMMELAERE
DESMET G. en M.C.
LALEMAN,
„Meerhem" (Inst. St. Jan de
Deo) te Gent
De opgraving van een
beerput in Oudburg 21
Dobbel Slot /
Ruiterstatuette,in
DESMET G. en P.
RAVESCHOT,
Dobbel Slot / Onderzoek van
een bedreigd terrein.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 20-26,
geïllustreerd.
DESMET G. en
RAVESCHOT P.
DESMET G. en
RAVESCHOT P.
Ceramische recipiënten uit de
beerput van Oudburg 21
Laat-middeleeuwse vondsten
uit de Oudburg
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 15-25.
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 2, p. 8-16
DESMET G. en
RAVESCHOT P.
DESPRETZ A.
Voorwerpen uit been, hoorn
of ivoor
Beestige bedoening met
honden - rattenvangers
Boddaert : een dynastie
geneesheren
De maatschappij Oudsoldaten van Prins Leopold,
De poedel van het Pakhuis
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 80-82.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 333-334.
Dronghine. jaarboek,
(1990), p. 56-86.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 33-39.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 4, p. 206-210.
Gent, 1982, 136 blz.
DESPRETZ A.
DESPRETZ A.
DESPRETZ A.
DESPRETZ A.
Het huisgeld van de Gentse
S.M. Vooruit Nr. 1
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 11-14.
Stadsarcheologie, jg. 4,
(1980), nr. 1, p. 27-37,
geïllustreerd.
Geïllustreerd
Archeologie
Op het site van het voormalige Tempelhof te Gent werden een aantal
fragmenten aangetroffen van een ruiterstatuette in middeleeuws
hoog versierd aardewerk. Het stuk wordt als het meest imposante
ruiterbeeld beschouwd onder de ruiterstatuettes uit het graafschap
Vlaanderen bekend. Het beeldje wordt gedateerd van vóór 1312.
Bondig verlag van de noodopgravingen door de Heemkundige
Vereniging „De Gonde ' uit Melle op het terrein van het vroegere
Tempelhof te Gent. Dit lag op het goed dat de Tempelridders
omstreeks 1200 ontvingen van kastelein Zeger II. Het onderzoek
bracht een groot gedeelte van de tempelmotte aan het licht, alsook
verschillende putten (waterputten, beerputten) en konstruktieresten.
Belangrijk zijn de vondsten in de buurt van de Tichelrei die wijzen op
dakpanfabrikage.
Geïllustreerd
Archeologie
In de tuin van het huis Oudburg 19 te Gent deed de Heemkundige
Vereniging De Gonde uit Melle een steekproef. Het gevonden
materiaal bestaat hoofdzakelijk uit vaatwerk dat in de keuken
gebruikt werd. Opmerkelijk is de afwezigheid van glas. Geïllustreerd.
Met kritisch apparaat.
Geïllustreerd
Archeologie
Geïllustreerd
De maatschappij werd in 1906 te Drongen opgericht. Geïllustreerd.
De cooperatief „Vooruit" werd in 1880 gesticht na afscheuring van de
cooperatief „De Vrije Bakkers". Naast de broodverkoop startte men in
1882 ook met de verkoop van koffie en werd de basis gelegd van de
latere kruidenierswinkel. Voor het kopen van brood werden
broodkaarten gebruikt. Vanaf 1887 startte „Vooruit" zijn kolenhandel
en kwamen de kolenkaarten in voege. Een belangrijk betalingsmiddel
was een huismunt, het deelgeld of „den deel". Verder waren er
getrouwheidspremiekaarten, ristornozegels, premiebons,
bouwstenen en kapitaalaandelen, buffetpenningen. De auteur geeft
telkens een uitgebreide technische beschrijving van het materiaal,
maar vooral ook ontstaans- en wordingsgeschiedenis. Er wordt
tevens aandacht besteed aan de broodkaarten van twee
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse tijd
DESPRETZ A.
Het Van Beverenmonument,
laatste monumentale
sculptuur van Jules van
Biesbroeck Jr.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 2, p. 87-125.
DESPRETZ A.
Hongerlijders in de tuin van
het Hortusmuseum
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 4, p. 201-205.
DESPRETZ A.
Kanttekeningen bij
grafmonumenten van Jules
van Biesbroeck jr.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 3, p. 126136.
DESPRETZ A.
Kanttekeningen bij
grafmonumenten van Jules
van Biesbroeck jr.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 4, p. 201217.
DESPRETZ A.
Kanttekeningen bij
grafmonumenten van Jules
van Biesbroeck jr.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 5, p. 257277.
DESPRETZ A.
Moderne Gentse penningen,
Drongen, 1991, 206 blz.
DESPRETZ A.
Omtrent een
overheidsmedaille uit een
onstuimig jaar: 1814
Omtrent Gentse en andere
hondepenningen. Een
kynosematologische bijdrage
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 39-51.
DESPRETZ A.
jaarboek van het Europees
Genootschap voor Munten Penningkunde, (1988),
coöperatieven, die achteraf tot „Vooruit" zijn toegetreden, het
Aalsterse „Hand aan hand" en „Voor ons recht" uit Deinze. Rijk
geillustreerd.
Begin augustus 1923 lanceerde de socialistische wijkclub van de
Frans van Ryhovelaan het idee een standbeeld op te richten voor
Edmond Van Beveren op het naar hem genaamde plein. Men hoopte
het standbeeld te kunnen inhuldigen op de Exposition Internationale
de la Cobpération et des Oeuvres Sociales van 1924 welke zou
doorgaan in het Feestpaleis van het Citadelpark. In naam van de
partij werd door Edward Anseele kontakt gezocht met de vijftigjarige
kunstenaar Jules Van Biesbroeck die toen in Bordighera aan de
Italiaanse Rivièra woonde. De praktische voorbereidingen, de
realisatie van sokkel en monument en de keuze van de plaats waar
het monument uiteindelijk zou komen nam zoveel tijd in beslag dat
het eerst op 25 juli 1926 zou worden ingehuldigd. De auteur gaat
uitvoerig in op alle aspekten die de realisatie van dat kunstwerk met
zich meebracht. Ook de financiële kant van de onderneming wordt uit
de doeken gedaan. Geïllustreerd.
Bespreking en historiek van het beeld „La Famine", vervaardigd door
Jules Van Biesbroeck Jr. in 1901 en in 1908 in brons gegoten.
Geïllustreerd.
Jules van Biesbroeck jr. (1873 - 1965) vervaardigde zeven
grafmonumenten. Drie waren voor prominenten van de socialistische
beweging (de Brusselaar Jan Volders en de Gentenaars Edmond
Van Beveren en Jan Foucaert) ; twee voor collega's kunstenaars
(Charles Van Loo ; Theodoor en Jozef Vermeulen) en twee voor
buitenlandse aristokraten (voor Lady Smith te Lincoln en voor
mevrouw Coudoglou te San Remo).
De auteur bespreekt de ontstaansgeschiedenis van het
grafmonument voor de socialist Edmond van Beveren (1852-1897).
De definitieve versie van het monument werd in 1905 op de
Westerbegraafplaats ingehuldigd. Geïllustreerd.
Historiek van de grafmonumenten op de Westerbegraafplaats voor
de socialistische voorman Jan Foucaert (1850-1910), de
kunstfotograaf en schilder Charles Joseph van Loo (1846-1904) en
de schildersfamilie Vermeulen. Alle monumenten werden ontworpen
door Jules van Biesbroeck jr. Geïllustreerd.
Catalogus van jetons uit de Gentse agglomeratie vanaf ca. 1870. De
penningen werden gebruikt ter controle of om betalingen gemakkelijk
en snel te laten verlopen. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Beschrijvende lijst van 19de- en 20ste-eeuwse belastings- en
identifikatiepenningen voor honden. Geïllustreerd.206. "Die de
kruyden niet en kent komt bij broeder jan naar Gendt". Curiosa uit de
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, cultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
DESPRETZ A.
DESPRETZ A.
DESPRETZ A.,
DESPRETZ A.,
DESPRETZ A.,
DESPRETZ A.,
DESPRIET Ph.
DETREMMERIE A.
Veewedstrijdmedailles van
Drongen en Baarle
Wel en wee van „Pietje
Bluut", de „Geketende
Prometheus" van Lodewijk
van Biesbroeck
De Gentse triënnale van
1895, een buitenbeentje
Een eremetaal van een
Drongense tentoonstelling uit
1931,
Een schelleken boeboe,
Omtrent dagboekfragmenten
uit 1914-1918 van Virginie
Loveling
Romeinse wegen in ZuidWest-Vlaanderen. Enkele
kritische beschouwingen
Textiel in de Gentse musea
p. 37-92.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 41-67.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 6, p. 333347.
apothekerswinkel, (Het Toreken), Gent, 1990, 9 blz.
Catalogus van medailles uitgereikt op de jaarmarkten en andere
veewedstrijden te Baarle en te Drongen. Geïllustreerd.
Na een biografische inleiding op het leven van Lodewijk Pieter van
Biesbroeck wordt de geschiedenis van het beeld „Geboeide
Prometheus" geschetst. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 1, p. 13-17.
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 157-158.
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Met fotoreproductie' van het stuk.
Kunst, cultuur
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 3, p. 166-168.
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 51-100.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden honden geslacht en het
vlees verkocht.
Uitgave van dagboekfragmenten en commentaar met betrekking tot
Drongen in de Eerste Wereldoorlog. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
De Leiegouw, jg. XXV,
(1983), afl. 1, p. 59-77.
Met bespreking van de wegen Atrecht-Rijsel-Kortrijk-Gent en
Doornik-Gent. Geïllustreerd.
Archeologie
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kongres voor
Industriële Archeologie.
Textiel. Gent, 26-27
november 1977, Gent, p.
159-162.
Stad Gent. Dienst voor
Culturele Zaken. Museum
voor Industriële
Archeologie en Textiel,
Gent, 1986, 168 blz.
Overzicht van de textielverzamelingen in het Bijlokemuseum en het
Museum voor Sierkunst.
Kunst en Kultuur
Het hoofdstuk Van broodfraude naar politieke broodnijd handelt over
de evolutie van het bakkerijwezen te Gent, van de nering tot de
grootbakkerijen in de vrije marktekonomie, waarbij ook de
bakkerskooliperatieven en de strijd die deze voerden bij het inpalmen
van de arbeiders aan bod komen. In de traditie van het M.I.A.T. vindt
men in het hoofdstuk Werken en leven in de brood- en banketbakkerij de schriftelijke neerslag van een zevental interviews,
afgenomen bij vijf brood- en banketbakkers, een peperkoekbakker en
een beheerder van een pralinebedrijf, allen uit Gent of omgeving. Met
beknopte bibliografie. Rijk geïllustreerd
Geïllustreerd
Industriële archeologie,
scriptophilie
Geïllustreerd
Kunst, cultuur
Aansluitend bij een ouder artikel van de auteur waarin deze een
globale verklaring poogt te vinden voor de namen Gent, Schelde,
Schouwen, Honte en Nete (Devleeschouwer J. Nervische
hydroniemen (I), in Naamkunde, IV, (1972),p. 21-25.
Prosopografische studie van de groep van de ca. 100 rijkste en
Het oude Gent,
toponiemen
DETREMMERIE A. en
DESEYN G.
't Is voor de bakker. De
mechanisering van de brooden banketbakkerij
DETREMMERIE M.
Textiel uit de Oudburg in
Gent. Onderzoek van kleding
en interieurdecoratie
Textilia. Kostuums en
accessoires uit eigen bezit
Nervische hydroriemen (II).
Met een uitweiding over de
namen uit de Weserstreek
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 57-71.
De notabelen van het Eerste
HMGOG, XLV, (1991), p.
DETREMMERIE M. en
VAN DEN KERKHOVE A.
DEVLEESCHOUWER J.,
DEVOLDER C.,
Bijlokemuseum, Gent,
1986, 142 blz.
Naamkunde, V, (1973), p.
37-56.
Archeologie
Hedendaagse Tijd
Keizerrijk (1804-1814). Het
Scheldedepartement,
177-209.
DEVOLDER J.
Algemene bibliografie van
publicaties uitgegeven in de
Zuidelijke Nederlanden voor
de periode 1800-1829
DEVOS P.
Bibliografie van de
universitaire proefschriften
over archeologie,
kunstgeschiedenis en
musikologie in verband met
Oost-Vlaanderen, in Uit
velerlei eeuwen. Historische
en kunsthistorische bijdragen.
Het Caermersklooster in Gent
Rijksuniversiteit Gent.
Centrale Bibliotheek.
Bijdragen tot de
Bibliotheekwetenschap, VI),
Gent, 1989, 3 dln., XX +
1884 blz.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 18, Gent, 1982, p. 211254.
DEVOS P. en KINDT L.,
DEVOS P. en ROBIJNS
L.
DEVOS P., DE KEGEL A.
en ROBIJNS L.
DEVREESE D.,
DEWILDE B., A.
PAUWELS, J.
VERBRUGGEN en E.
WARLOP,
DEWITTE K.
Beschermde monumenten,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Beschermde monumenten,
landschappen,
stadsgezichten en
dorpsgezichten
Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen, 24, (1986), nr.
4, p. 144-151
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
42, (1988), p. 145-151.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
jg. 38, (1984), p. 143- 174.
Een vergeten Gentse
arbeidersleider uit de vorige
eeuw, Jan Seranne,
De kist van Oxford.
HMGOG, XXI, (1967), 261280.
De antisocialistische
vrouwenbond te Gent (18931914)
KUL, E. Lamberts, 1978.
De Leiegouw, jg. XXII, afl.
2-3, juli 1980, p. 163-256
machtigste burgers uit het Scheldedepartement. Onderzocht worden
hun socio-demografische gedragspatronen, fortuinen, beroeps- en
politieke activiteiten. Met tabellen en naamlijst van de notabelen.
Inventarissen,
bibliografieën
Vele van deze proefschriften bevatten interessante gegevens over
Gent. Specifiek voor Gent zijn belangrijk :
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Voor Gent zijn te vermelden: huizenrij Graaf van Vlaanderenplein 137 en Zuidstationstraat 33-37, voormalig redaktiegebouw van het
dagblad Vooruit, huis Minard en Minardschouwburg.
In 1984 werden in de Provincie Oost-Vlaanderen bij Koninklijk Besluit
tien monumenten beschermd, evenals zeven stads- en
dorpsgezichten en drie landschappen. Te Gent de bescherming van :
een 16de-eeuws (?) dwarspand (Sleepstraat 168) ; een 18deeeuwse herenwoning ontworpen door J.-B. Pisson (Recolettenlei 16);
het Citadelpark.
Zeer waardevol, omdat doorgaans weinig of niets geweten is over de
plaatselijke militanten in de arbeidersbeweging in die periode.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
In 1905 kocht New College, Oxford bij een pachter een houten kist
waarvan de voorkant zeven gebeeldhouwde taferelen vertoonde die
geïdentificeerd werden als afbeeldingen van de gebeurtenissen die
zich in 1302 in Vlaanderen afspeelden vanaf de Brugse Metten tot de
Guldensporenslag. Algemeen werd aanvaard dat de kist 14de-eeuws
was. Meer recent spraken verscheidene kunsthistorici en historici
over een 19de-eeuwse vervalsing. De auteurs van het artikel opteren
ondubbelzinnig voor de autenticiteit van de „Chest of Courtrai". De
afbeeldingen worden vergeleken met de schilderingen op het
Leugemetefries (Gent) en met andere afbeeldingen van Gentse
ambachten.
Middeleeuwen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Sociale geschiedenis
Verhandeling
DEWULF J.
Regesten op de Jaarregisters
van de Keure. Schepenjaar
1409-1410
DEZUTTER W.P.
In memoriam Prof. J.
Duverger (1899-1979).
DHAENENS E.
Het kasteel Puttenhove te
Sint-Denijs-Westrem
De wijze waarop het Lam
Godsaltaar was opgesteld,
DHAENENS E.,
Stad Gent. Inventarissen
en Indices gepubliceerd
door het Archief , Gent,
1984, 346 blz.
Biekorf, jg. 79, 1979, p.
G.O.V. Heraut, jg. 15, (mei
1980), 12 blz.
Gentse Bijdrage tot de
Kunstgeschiedenis en de
Oudheidkunde, XXII,
(1969-1972), p. 109-150.
Marka. Notulenblad, 102,
(1992), z.blz.
Gent, (1976), 43 blz.
D'HAENENS H.,
De moord van Mariakerke,
D'HAESE M.
Museum Meerhem.
Katalogus.
DHAEYERE T.,
De boerenwacht te
Mariakerke anno 1802,
Actum Gandavi. Zeven
bijdragen in verband met de
oude kunst te Gent
Marka Notulenblad, 101,
(1992), z.blz.
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 48, (1987), nr. 2,
137 blz.
De artistieke uitrusting van de
Sint-Janskerk te Gent in de
15de eeuw.
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België, Klasse der Schone
Kunsten, jg. 44, (1983), nr.
1 ,147 blz. 24 bladzijden
illustraties. Overdruk
DHANENS E.
DHANENS E.
De regesten zijn kronologisch gerangschikt. Met indices van
persoonsnamen, plaatsnamen, straatnamen, huizen, instellingen,
toponiemen.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
In memoriam van dr. Jozef Duverger, hoogleraar in de
Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent van 1932 tot
1970.
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde
Het retabel wordt bestudeerd in het kader van de Joos Vijdkapel.
Geïllustreerd.
Kunst en Kultuur
Verhaal van de moord op Isidoor de Nys en van de daarop volgende
assisenzaak (1911-1913). Geïllustreerd.
Catalogus van dit museum dat werd ingericht in een gedeelte van de
kapel van het oude kartuizerklooster, welke door Lieven Bauwen ook
als fabriek werd ingericht. In dit gebouwencomplex werd in 1814
tevens de Vrede van Gent ondertekend tussen de Verenigde Staten
van Amerika en Engeland.
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
In zeven bijdragen wordt bewezen dat Gent voor de vernielingen van
de 16de eeuw een belangrijk kunstcentrum was. Daartoe diende de
auteur beroep te doen op kopies van verdwenen kunstwerken,
miniaturen en tekeningen. Besproken worden : twee romaanse
muurschilderingen in de Sint-Baafsabdij (7-16), een 15de-eeuwse
kompositie David en Abigaïl door Hugo vander Goes (17-30), twee
gerechtigheidstaferelen in het schepenhuis (31-37), een OnzeLieveVrouwvoorstelling uit de 15de eeuw in een getijdenboek (3951), de stadsversieringen bij de intocht in 1458 van Filips de Goede
(53-89), het verluchte Boek der Privilegiën uit 1453-1458 (91-112) en
een 15de-eeuwse Maagschap van de Heilige Anna (113-121). Met
illustraties en Engelse samenvatting.
De auteur poogt te achterhalen hoe de dekoratie in de St.-Janskerk
(de huidige Sint-Baafskathedraal) eruit heeft gezien in de periode van
de inhuldiging (6 mei 1432) van het Lam Godsretabel. Om de
omgeving van het retabel te rekonstrueren en de parochiale
uitrusting van de kerk te visualiseren kan zij een beroep doen op
enkele inventarissen, o.m. de inventaris van de mobiele
kostbaarheden in 1439. Daarnaast zijn er een aantal secundaire en
onrechtstreekse bronnen zoals het obituarium van Sint-Jan, een
cartularium uit de 15de eeuw, graf- en gedenkschriften, enz. Worden
besproken : de juridische en morele status van de parochiekerk SintJan de Doper ; de relatieve volledigheid van de inventarissen van
1439 en 1467 ; de bewaring en bewaking ; de ruimten en hun
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, kultuur
Kunst en Kultuur
DHANENS E.
De fontein op het Lam
Godsretabel door de
gebroeders Hubert en Jan
van Eyck,
De kwartierstaat en het graf
van jan van Eyck
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 50, (1989), nr. 2,
p. 3-17.
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten jg.
XXXIX, 1977, nr. 4,
Brussel, 1977.
DHANENS E.
Enkele beschouwingen over
de tiaar van de tronende
Christus op het Lam
Godsretabel te Gent
Album Charles Verlinden,
Gent, 1975, p. 193-200.
DHANENS E.
Het Aanschijn van Christus
door Jan van Eyck en het
concilie van Ferrara-Florence,
1438-1440,
Het klooster van de
Geschoeide Karmelieten te
Gent.
Monumentenbeschrijving,
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 50, (1989), nr. 2,
p. 43-64.
Kultureel jaarboek voor de
Provincie OostVlaanderen,
1973, Gent, 1974, p. 41110.
DHANENS E.
Het Monforteretabel van
Hugo van der Goes
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 46, (1985) nr. 1,
p. 1-23.
DHANENS E.
Het portret van kardinaal
Nicolo Albergati door Jan van
Eyck (1438),
DHANENS E.
Het raadselachtig schilderij
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 50, (1989), nr. 2,
p. 19-41.
Academiae Analecta.
DHANENS E.
DHANENS E.
onderverdeling (glasramen, afsluitingen); de Ra ; de Balk met
Leeuwen ; het hoogkoor ; de kapellen en zij-altaren ; de crypte ; de
gewaden en het ceremonieel ; het edelsmeedwerk voor de cultus ;
de reliekhouders ; de boeken, muziek en mysteriespel ; funeraire
monumenten.De kunstwerken die worden beschreven getuigen van
de hoge ontwikkeling van Gent als kunstcentrum. Met bijlagen ; lijst
van afbeeldingen ; indices.
Geillustreerd.
Kunst, kultuur
Bestudering van vier wapenschilden van de grootouders van Jan van
Eyck die afgebeeld staan in een manuscript uit de 16de eeuw onder
een transcriptie van het gedenkschrift op het grafschrift van Jan van
Eyck. Vertrekkend van dit manuscript wordt een onderzoek verricht
naar het graf van jan van Eyck, naar de geboorteplaats van de
gebroeders ni. Maaseik en de overlijdensdatum van jan, nl. kort vóór
of ten laatste op 23 juni 1441. Met bijlage. Geïllustreerd, 50 blz.
Is de met edelstenen versierde tiaar van Christus op het Lam
Godsretabel een min of meer getrouwe weergave van de tiaar van
Bonifatius VIII (1294-1303)? Welke betekenissen worden aan die
tiaar toegeschreven? Op deze vragen poogt de auteur een antwoord
te geven in het licht van de tijdsomstandigheden waarin het Lam
Godsretabel werd ontworpen, meer bepaald het Westers Schisma
(1378-1417). De kerkgemeenschap is immers het mystiek lichaam
van Christus. Het is dus best te verklaren dat de Christusfiguur
gekroond is met de tiaar als symbool van deze gemeenschap.
In de marge van het herenigingsconcilie tussen de Oosterse en
Westerse kerken te Ferrara-Florence, dat voorgezeten werd door
kardinaal Albergati, tekende of schilderde Van Eyck twee archetypes
van het "Aanschijn van Christus". Geïllustreerd.
Een oudheidkundige beschrijving van het Pand met een overzicht
van grafische dokumenten, gegevens over inplanting en oriëntatie,
grondplan en ruimteverdeling. Achtereenvolgens worden besproken :
de kerk, het oude pand, het nieuwe pand, de bijgebouwen, het
monumentaal beeldhouwwerk, de voormalige uitrusting van de kerk.
Het retabel, dat genoemd werd naar de plaats van herkomst in
Noord- Spanje, bevindt zich thans in de Staatliche Museen te Berlijn.
De auteur schrijft het toe aan Hugo vander Goes, die het ca. 1470 te
Gent zou vervaardigd hebben in opdracht van kanselier Willem
Hugonet. Met illustraties en Engelse samenvatting.
Van het portret bleven een potloodtekening te Dresden en een
beschilderd paneel te Wenen bewaard. Met illustraties.
Kunst en Cultuur
Het schilderij, dat dateert uit het begin van de 16de eeuw, zou
Kunst, kultuur
Kunst en Cultuur,
Kunst, kultuur
Gebouwen
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
van Ince Hall
Klasse der Schone
Kunsten, 46, (1985) nr. 1,
p. 25-60.
Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België, Klasse der Schone
Kunsten, jg. 45, (1984), nr.
1, 98 blz. Overdruk
DHANENS E.
Tussen de Van Eycks en
Hugo Van Der Goes
DHANENS E.,
Hugo van der Goes : Das
Wiener Hausaltárchen
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 51, (1991), nr. 1,
p. 1-18.
DHANENS E.,
Le scriptorium des
Hiéronymites à Gand,
Scriptorium XXIII, (1969),
361-379.
D'HOKER M. FLABA M.,
HELLINCKX W. en
MORTEL-MANS I.
Het kind in de inrichting. 150
jaar residentiële zorg voor
kinderen met psychosociale
problemen. Catalogus
D'HOLLANDER J.
De Roelandbeiaard, parel
aan de Gentse kroon
K.U.L. Faculteit der
Psychologie en
Pedagogische
Wetenschappen.
Afdelingen Historische
Pedagogiek en
Orthopedagogiek, Leuven,
1986, 106 blz.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 32, (1983),
nr. 1, p. 1-12.
vervaardigd zijn als herinnering aan de te Gent in 1477
terechtgestelde en in het karmelietenklooster begraven kanselier
Willem Hugonet. Met illustraties en Engelse samenvatting.
De auteur wil een antwoord geven op de vraag „Wat is de kunst te
Gent geweest in de tijd tussen de voltooiing van het Lam
Godsretabel, 1432, en de schijnbaar plotse emersie rond 1465 van
de twee grote kunstenaars Joos van Wassenhove en Hugo van der
Goes, een periode die in de kunstgeschiedenis in een onverklaarbare
black-out is gehuld terwijl de archieven en andere bronnen nochtans
gewag maken van een intense artistieke bedrijvigheid". In deze
bundel wordt gepoogd enig licht te werpen in dat „zwarte gat". Uit het
betoog blijkt dat sommige vastgeroeste kunsthistorische stellingen
dringend moeten herzien worden, o.m. zijn de schilderijen die sinds
het einde van de 19de euw onder de noodnaam „Meester van
Flemalle" werden gegroepeerd niet het werk van een enkele schilder.
Ze zijn integendeel de getuigen van wat de auteur een „zwarte stijl"
noemt, die zich onder invloed van het Lam Godsretabel
manifesteerde en waarvan het epicentrum te Gent moet worden
gesitueerd. Het onderzoek gebeurt in vijf hoofdstukken : de vier
Frankfurtse panelen, werk van een Gentse meester ; de allegorische
gerechtigheidstaferelen in het Gentse stadhuis ; de heilige Antonius
met geknielde stichter te Kopenhagen ; Onze-Lieve Vrouw met
vlinder en Antonius de Gandavo te Luik ; het De Villa-triptiek in de
ABEGG Collectie door Daneel De Rijke. Geïllustreerd.
In het Kunsthistorischen Museum te Wenen wordt een diptiekje van
Hugo vander Goes bewaard, dat de zondeval en de bewening van
Christus voorstelt. Het is waarschijnlijk op vraag van een Gentse
burger tijdens de Gentse periode van de kunstenaar ontstaan.
Geïllustreerd.
Over het scriptorium van de broeders Hiëronimieten die zich in 1429
bij de Sint-Janskerk vestigden. Een cultureel centrum dat gesteund
werd door de rijke Gentse families, en dat - hoewel weinig
handschriften er uit bekend zijn - ongetwijfeld zeer actief moet zijn
geweest.
Kinderen met psychosociale problemen kunnen wegens
gedragsmoeilijkheden of milieuomstandigheden niet in hun natuurlijk
gezin blijven en moeten opgevangen worden in speciale instellingen.
De tentoonstellingskataloog geeft een overzicht van de geschiedenis
van de opvoeding in deze gestichten. Heel wat besproken stukken
zijn van Gentse oorsprong. Geïllustreerd.
De auteur stelt dat de Gentse klokke Roeland de basis vormde van
de belfortbeiaard, tot in Haarlem en Breda toe. Gent bezat inderdaad
een zeer grote klokken- en beiaardtraditie van in de middeleeuwen.
De eerste klokluider wordt met name vermeld in 1321.
Kunst en Kultuur
Kunst, cultuur
Kunst en kultuur
Hedendaagse Tijd
Kunst en Kultuur
D'HONDT E.
Armand Heins, Kunstenaar
en esteet (1856-1938),
D'HONDT G.,
Briefwisseling van arbeiders
gedurende de beide
wereldoorlogen in het
Gentse,
De Gentse Sint-Jacobskerk
en haar kunstschatten vanaf
haar ontstaan tot omstreeks
1700
De „andere omwenteling" van
1790: de plattelandsopstand
in Zuid-Vlaanderen en de
Gentse Collatiebeweging
LORETTE J. P. LEFEVRE
en P. DE GRYSE, (eds.),
Handelingen van het
colloquium over de Brabantse
Omwenteling 13-14 oktober
1983,
Het culturele leven in onze
provincies in de 18de eeuw.
Oost-Vlaanderen
Verleden en heden van de
Gentbrugse Poppentheaters
D'HONDT J.
DHONDT L.
DHONDT L. en M.
FREDERICQ-LILAR
D'HONDT M.
D'HOOGHE C. en
BALTHAU E.
DHOORE B.
D'HUYS B.
D'HUYS B.
Een bijdrage tot de studie van
het stadspatriciaat in de late
middeleeuwen : de Brugse
familie De Vos in de 14de15de eeuw
Onderzoek naar de invloed
van de film. Film te Gent
1919-1930 en de
bioskoopbezoeker
Gent en zijn begijnhoven :
een 750-jarig huwelijk
Inventaris van de
Voorgeboden. Regesten op
de 18de eeuwse
Voorgeboden registers, reeks
108 nrs. 4 tot 8,
Kultureel jaarboek voor
Oost-Vlaanderen, 1973. 27,
Gent, 1974, dl. I, p. 217232.
De Rode Postzegel Club,
Gent, (1992), 110 blz.
A. Heins wordt voorgesteld als illustrator, etser, lithograaf, historicus
en oudheidkundige. Geïllustreerd.
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Studie over het postgebeuren en de ontwikkelingen te Gent. Met
fotokopies van poststukken, oude foto's en prentbriefkaarten.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
RUG, 1955.
Centrum voor Militaire
Geschiedenis. Bijdragen
18, Brussel, 1984, p. 167184.
Gemeentekrediet van
België, jg. 36, nr. 139,
(1982), p. 15-42.
Heemkundig Genootschap
Land van Rode, Jaarboek
VI, 1979, p. 81-94.
Castellum, VI, (1989), nr. 2,
p. 4-81.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Beschrijving van twee opstanden uit 1790 tegen de patriotten. Eind
mei 1790 ontstond op het Zuidvlaamse platteland een oproer ten
gunste van keizer Jozef II en de Derde Stand. Door een snelle
reaktie konden de patriotten de orde herstellen. In Gent kwam het in
datzelfde jaar tot ongeregeldheden in verband met de vernieuwing
van de stadsmagistraat door de Collatie of Stadsgemeente. Met
bijlagen en Franse samenvatting.
Moderne Tijden
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
De familie De Vos, die een uitgebreid grond- en goederenbezit
verwierf - onder meer ook de heerlijkheid Laarne - kende een Gentse
vertakking langs Boudin IV de Vos. Geïllustreerd.
Middeleeuwen
Oostvlaamse Zanten, LXIII,
(1988), nr. 3, p. 141-156.
Geïllustreerd
Kunst, kultuur
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 33, (1984),
nr. 4, p. 99-106.
Korte historiek van de Gentse begijnhoven : het St.-Elisabethbegijnhof (sinds de verhuis van 1874 Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te SintAmandsberg), het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie en het SintAubertusbegijnhof. Met illustraties.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Stad Gent. Inventarissen
en Indices gepubliceerd
door het Stadsarchief,
Gent, 1985, 172 blz.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
DIERICK A.
José de Poortere. "Zonder
beelden duizel ik",
DIERICK A.L.
Van Eyck - Botanicus
DIERYNCK L.
De provinciale medische
commissie van Gent en de
epidemieën in OostVlaanderen, 1847-1878
Het getijdenboek van
bisschop Juan Rodriguez de
Fonseca (Saragossa, Real
Seminaria de San Carlos),
met een inleidende studie
over de z.g. Gents-Brugse
school
Het getijdenboek van
bisschop Juan Rodriguez de
Fonseca, een belangrijk
handschrift der z.g. GentsBrugse school
Enkele aanvullingen bij de
levensbeschrijving van Jacob
Donche, raadsheer bij de
Raad van Vlaanderen (j.
Dendermonde 1492)
De houding van de politieke
partijen te Gent tegenover de
Vlaamse Beweging, 19191925
Gentse notabelen uit 1467
DOGAER G.
DOGAER G.
DONCHE P.
DOOREMONT F.
DOUXCHAMPS H.
DUBOIS M
DUBOIS M.
DUBOIS M.
DUBOIS M. (red.)
Een woonmachine te Gent in
1931. Architect Gaston
Eysselinck
Albert van Huffel 1887-1935.
Een oeuvre van gevoel en
rede
Tussen Art Nouveau en Art
Deco. Interieur Renson te
Gent 1914-1915, architect
Albert Van Huffel,
Kerk Sint-Pieters-Buiten 50
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, IX, (1989),
p. 33-64.
Monumenten en
Landschappen, jg. 5,
(1986), nr. 4, p. 38-39.
KUL, 1973.
De Poortere (Sint-Niklaas, 1935-) publiceerde tot hiertoe negen
dichtbundels, twee romans, enige kortverhalen en essays.
Geïllustreerd.
Bondig overzicht van de bomen, struiken, bloemen en kruiden die
door Van Eyck op het Lam Gods werden geschilderd. Geïllustreerd.
Biografieën
Kunst en kultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1969, dr.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1964.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
HMGOG, XL, (1986), p. 7784.
Aanvullingen bij een eerder verschenen artikel in HMGOG (1982)
over Jacob Donche, die een woonhuis bezat in Gent en waarvan een
grafschrift bekend is in de Augustijnenkerk. Geïllustreerd.
Biografieën
RUG, 1974.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Vlaamse Stam, 25, (1989),
nr. 7-8, p. 395-396.
De woonstede door de
eeuwen heen, 63, (1984)
nr. 3, p. 22-27.
in Monumenten en
Landschappen, jg. 2,
(1983), nr. 6, p. 32-44.
Middeleeuwen
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1991), nr.
90, p. 23-28.
C.A.O. Sint-Lucas Gent,
Bespreking van de woning van de modernistische architekt
Eysselinck op de hoek van de Vaderlandstraat en de Fleurusstraat te
Gent. Geillustreerd.
Van Huffel studeerde aan de Gentse akademie en was werkzaam als
architekt en ontwerper. De Basiliek van Koekelberg werd zijn
levenswerk. Met illustraties. Dit artikel sluit aan bij de monografie
Albert van Huffel 1877-1935. Een oeuvre van gevoel en rede (1983)
van dezelfde auteur.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De kerk Sint-Pieters-Buiten werd ontworpen door de Gentse architect
Kerkgeschiedenis,
Biografische nota's en
biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
jaar
Gent, 1987, 12 blz.
DUBOIS M. en L.
DAENENS
'Ter Vaart'. Een cottage van
Paul Hankar in de Gentse
haven
Monumenten en
Landschappen, jg. 1, nr. 4,
1982, p. 50-57.
D'UDEKEM D'ACOZ J.
Quelques aspects de la vie
en Flandre au XVIIIe siècle
The registers of the
magistraten of Ghent and
Antwerp, a source of social
and economic history (ca.
1490-1507) PREVENIER W.
R. VAN UYTVEN en E. VAN
CAUWENBERGHE, (eds.),
Sociale structuren en
topografie van armoede en
rijkdom in de 14e en 15e
eeuw. Methodologische
aspecten en resultaten van
recent onderzoek,
Verkoop en berenting van
huizen te Gent op basis van
de schepenregisters van de
kenre, 1493-1503. Een
bijdrage tot de kennis van de
socio-economische structuren
van de stad
Gent, Sint-Niklaaskerk.
Analyse van kalkverflagen
Gent, 1989, 541 blz.
L'Association Flamande pour
la Vulgarisation de la Langue
Française. Een
verzetsbeweging tegen de
vernederlandsing van de
Rijksuniversiteit te Gent
(1898-1914)
Quelques édifices
neoclassiques en Belgique
d'après l’album Goetghebuer
RUG, 1974.
DUMON M.
DUMON M.
DUPAS M.
DURNEZ E.
DUTHOY J.J.
Studia Historica Gandensia
267, Gent, 1986, p. 89-97.
Valentin Vaerwick (1882-1959) en plechtig ingewijd op 4 oktober
1937 De brochure bevat een biografie van Vaerwick en een
bouwhistorische beschrijving van de kerk. Met illustraties. Zie ook het
bijhorende Parochiekerk Sint-Pieters-Buiten Gent 1937-1987, Gent,
1987, 16 blz.
Interessant artikel over een cottage in Art Nouveau-stijl aan de oever
van het zeekanaal naar Terneuzen in Wondelgem. Deze cottage
werd in 1897 gebouwd in opdracht van de Gentse textielfabrikant en
kunstschilder Georges Buysse (1864-1916) en ontworpen door
architect Paul Hankar (1859-1901). Geïllustreerd
De meeste aandacht gaat uit naar Gentse ontwikkelingen.
Geïllustreerd.
Zowel in Antwerpen als in Gent zijn de jaarregisters van de
schepenkolleges van uitzonderlijk belang voor de sociaalekonomische geschiedenis. De auteur wijst op verschillende
historische onderwerpen waarbij deze bronnen kunnen gebruikt
worden.
RUG, 1978.
Stadsarcheologie, 11,
(1987) nr. 2, p. 50-52.
Revue du Nord, LXVIII,
(1986) nr. 271, p. 867-868.
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Moderne Tijden
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Beschrijving en resultaten van de chemische analyse van de acht
monsters van kalklagen in het interieur van de Sint-Niklaaskerk.
Geïllustreerd.
Archeologie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De Gentse architekt Pierre Jacques Goetghebuer (1788-1866)
publiceerde in 1827 het album Choix des monumens, édifices et
maisons les plus remarquables du royaume des Pays-Bas. Het boek
bevat gravures van thans verdwenen neoklassieke gebouwen, die
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
DUTHOY J.J.,
DUVERGER E.
DUVERGER E.
DUVERGER E.
DUVERGER E.
Le XVllle siècle, áge d'or de
l'architecture civile à Gand,
De kunstverzamelingen en de
kunsthandel te Gent in de
XVIIe en in de eerste helft
van de XVIIIe eeuw
De Potjesmarkt in Gent
geschilderd door David II
Teniers
Revue du Nord, LIII (1971).
681-690.
RUG, 1957.
Kunsthandel en
kunstverzamelingen te Gent
(ca. 1600 tot ca. 1850)
Nadere gegevens over de
Antwerpse periode van jan
Porcelis.
RUG, 1961, dr.
DUVERGER E. en N.
POULAIN
De Gentse tapijtwever
Gaston Woedstad (18861950) en het renouveau van
de Vlaamse tapijt- weefkunst
DUVERGER G.
Borduurwerkers en
borduurwerk te Gent
Adriaen van der Gracht (ca.
1520-1575). Een bijdrage tot
de tapijtnijverheid te Gent in
het midden van de 16de
eeuw,
Frans Witspaen, tapijtwener
en tapijthandelaar te
Oudenaarde en te Gent
DUVERGER J.
DUVERGER J.
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 119-127.
Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten
Antwerpen. jaarboek 1976,
p. 269-279.
Artes Textiles. Bijdragen tot
de geschiedenis van de
tapijt-, borduur- en
textielkunst, X, 1981, p.
249-280.
het werk zijn van Franse architekten of plaatselijke architekten, die
de Franse bouwtrant propageerden.
Interessante vergelijking tussen Rijsel en Gent.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Op het Gentse Sint-Pietersplein werd jaarlijks van 22 juli af de
Potjesmarkt ingericht. Men verkocht er allerlei tweedehandsartikelen
en aarden potten en pannen. David II Teniers vervaardigde een
schilderij van deze markt. Met foto van het schilderij.
Artes Textiles. Bijdragen tot
de Geschiedenis van de
Tapijt-, Borduur- en
Textielkunst, IX, 1978, p.
26-48.
Kunst, cultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Deze Gentse marineschilder week in 1584, na de verovering van
Gent door Parma samen met zijn ouders uit naar het Noorden. In
1615 was hij opnieuw in Antwerpen, waar hij voornamelijk schilderde
voor de kunsthandel van Adriaan Delen.
Gaston Woedstad is een belangrijke figuur geweest in het streven
naar de herleving van de Vlaamse tapijtweefkunst. Na studies aan de
Nijverheidsschool te Gent, behaalde hij verscheidene
onderscheidingen als textieltekenaar en -ontwerper. Hij deed
ervaring op te Parijs. Van 1912 tot 1927 was hij werkzaam als leraar
aan de Gentse Nijverheidsschool. In 1920 had Woedstad in de
Eggermontstraat te Ledeberg de „Vakschool voor Textielkunst". Deze
werd in 1921 door de Staat en de Provincie aangenomen. Alhoewel
deze school in 1941 fel werd bekritiseerd door de onderwijsinspectie
uit Brussel, werd er nog tot 1947 les gegeven. Woedstad streefde fel
naar een herleven van de Vlaamse tapijtkunst. In 1909 had hij
overigens te Gent de eerste Belgische studio voor textielkunst, die
onafhankelijk van een weverij werkte, opgericht. Men realiseerde in
zijn atelier vooral kopieën en interpretaties van bekende schilderijen
van oude meesters. Rijk geïllustreerd.
RUG, 1958.
Artes Textiles, VIII, (1974),
p. 34 e.v.
Bouwers en gebouwen
De aandacht gaat o.m. uit naar een fragment van een groot
wandtapijt „Ontmoeting van David en Goliath", toegeschreven aan
het Gents atelier van Adriaen van der Gracht (Cfr. Id., Tapijtwerkers
en Tapijtwerk te Gent, in Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur, dl. III,
Gent, 1975, p. 503-557.)
Interessant artikel over de Vlaamse tapijtkunst (einde 16de - begin
17de eeuw).
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Kunst en Cultuur,
Kunst en Kultuur
DUVERGER J.
DUVOSQUEL J.M. (red.),
EDMOND M.
EECKHOUT P
EECKHOUT P
Tapijtwerk van Frans, Cesar
en Alexander De Moor of uit
hun omgeving
Albums de Croÿ. Valleien van
Samber en Leie
Artes Textiles, VIII, (1974),
p. 123-141.
Gegevens over deze Gents-Oudenaardse tapijtwevers uit de 17de
eeuw. Geïllustreerd
Kunst en Cultuur,
Brussel, 1989, 333 blz.
De albums werden eind 16de-begin 17de eeuw aangelegd door
hertog Karel van Croÿ om een overzicht te verkrijgen van zijn
uitgestrekte bezittingen. Het boekdeel bevat onder meer een
inleidende beschrijving door E. THOEN over de Leie van Wervik tot
Gent (57-71) en bekommentarieerde platen betreffende Gent (318323). Geïllustreerd.
Moderne Tijden
Stakingen te Gent est in de
kanaalzone 1918-1927.
Albert Baertsoen (18661922). Retrospectieve
Tentoonstelling
Emile Claus (1849-1924).
Retrospectieve
Tentoonstelling, Catalogus,
RUG, H. Balthazar, 1976.
Museum voor Schone
Kunsten Gent (28 oktober
1972 - 7 januari 1973)
Museum voor Schone
Kunsten Gent (7 september
- 3 november 1974). Gent,
1974, 68 blz., 35 platen.
Belgisch Tijdschrift voor
Oudheidkunde en
Kunstgeschiedenis, LIV,
(1985), p. 5-16.
EECKHOUT P.
Un tableau de Philippe de
Champaigne retrouvé : La
translation des reliques de
Saint Arnould
EECKHOUT T.
De hulp aan republikeins
Spanje uitgaande van de
B.W.P. Afdeling Gent-Eeklo,
meer specifiek de opvang der
Spaanse kinderen (19361939)
Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis, XV
III, (1987), nr. 1-2, p. 243274.
EGGERMONT W.
Cercle Artistique et Littéraire
de Gand
Scriptophifie, jg. 5, (1986),
nr. 1, p. 4-5
ELAUT L.
Drie episoden in de
geschiedenis van het
geneeskundig hoger
onderwijs te Gent,
Uit het verleden van de
R.U.G.nr. 6, Gent, 1977, 39
blz.
ELAUT L.
Een epos. Het Gentse
Akademisch Ziekenhuis.
(VVA Monografie).
Antwerpen-Amsterdam,
1977, 83 blz.
ELAUT L.,
Een dapper strijder tegen de
Appeltjes van het
Verhandeling
Catalogus, Gent, 1972, 174 blz
Varia en Personalia.
Bevat naast biografische gegevens en een lijst van de voornaamste
werken tevens een bijdrage door G. VAN SEVEREN, Emile Claus en
zijn vrienden-schrijvers.
Varia en Personalia.
Het schilderij wordt toegeschreven aan Philippe de Champaigne en
stelt de translatio van Sint-Arnoldus voor. Het hing eertijds in het
gildehuis van de brouwersambachtsgilde te Gent en werd thans in de
kunsthandel teruggevonden. Met bespreking van het schilderij,
illustraties en een Engelse samenvatting.
Op 12 mei 1937 kwam een eerste groep kinderen uit republikeins
Spanje te Gent aan. Leden van de B.W.P. Afdeling Gent-Eeklo
namen de kinderen ofwel in hun huiskring op of kwamen financieel
tussen voor een plaatsing in een home. Bij het einde van de Spaanse
burgeroorlog op 1 april 1939 werden de meeste kinderen naar hun
ouders teruggebracht. Met lijst van de kinderen uit de eerste groep
en de pleegouders en met kaarten.
De Koninklijke Kunst en Letterkundige Kring of Cercle Artistique et
Littéraire is ontstaan in 1879 uit een samensmelten van de Société
Littéraire de Gand (gesticht in 1835) en de maatschappij
Kunstgenootschap (gesticht in 1842). Korte historiek. Met afbeelding.
Bondige monografieën over : de kopzorgen van professor Jozef
Kluyskens over de toestand in de verloskundige kliniek van de
Gentse universiteit in 1832 ; professor Richard Boddaert en zijn zorg
voor een practicum in het fundamenteel geneeskundig onderwijs ; de
leermeesters van Elaut in de farmakologie (Jan Frans Heymans
(18591932) en Korneel Heymans (1892-1968)).
De strijd voor het Academisch Ziekenhuis met als achtergrond de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Sinds 1818 gevraagd, werd in 1937 met
de werken begonnen. Eerst in 1959 con de eerste afdeling in gebruik
genomen worden en in 1975 waren alle klinische afdelingen
vertegenwoordigd
Levensschets van de medicus-politicus Joseph Guillaume de Block
Kunst, kultuur
Hedendaagse Tijd
Kunst en kultuur
Universiteit
Hedendaagse Tijd
Biografische nota's,
cholera : van het Akademisch
Ziekenhuis naar de Senaat,
Meetjesland, XXIII, (1972),
p. 127-142.
(overleden in 1862), professor aan de Gentse Rijksuniversiteit.
ELAUT L.,
Het Leven van de Gentse
Ziekenhuizen vanaf hun
ontstaan tot op heden,
Gent, 1976, 239 blz., 122
illustraties.
ELAUT L.,
Het mollenwerk van een
Gents geneesheer uit de
patriottentijd, in Handelingen.
ELAUT L.,
Komplementaire
verzamelingen rondom de
vernederlandsing van de
Gentse universiteit. Een
getuigenis!,
Herberg en overheid.
Politionele en fiskale
aspekten van het
overheidsoptreden
betreffende herbergen in de
Zuidelijke Nederlanden en in
het bijzonder te Gent, 17de18de eeuw
Koninklijke
Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en
Geschiedenis. XXV, (1971),
p. 117-134.
Wetenschappelijke
Tijdingen, jg. 34, (1975),
col. 10-28.
Na een inleiding over het ziekenhuiswezen in de Oudheid, peilt de
auteur naar de oudst bekende ziekenhuizen te Gent om vervolgens
van de vroegere en hedendaagse gasthuizen, ziekenhuizen en
poliklinieken één voor één de geschiedenis te schetsen en hun
werking te bespreken.
Over J.B. Vervier (1750-1817).
ELEWAUT G.
ELKHADEM H.
ELKHADEM H.
ELOY A.
ELOY A.
HMGOG, XL, (1986), p.
111-158.
George Sarton : ses années
de formation et ses
réalisations académiques à
travers sa correspondance
avec Irénée Van der Ghinst
La correspondance d'Adolphe
Quetelet avec Sir John
Herschel: un exemple de la
richesse du fonds Quetelet,
(Adolphe Quetelet 17961874. Hommage et
contributions).
Bibliografie A.G. Homblé
Academiae Analecta.
Klasse der
Wetenschappen, 47,
(1985), p. 103-125.
De schoorsteenveger, een
terreinverkenning
Gent, 1983.
necrologieën,
gedenkboeken, enz.
Geneesheren
Algemeen
Biografische nota's,
necrologieën,
gedenkboeken, enz.
Geneesheren
Hedendaagse Tijd (o.m.
sociale geschiedenis,
industriële archeologie)
Aan de hand van verordeningen uitgaande van het landsbestuur en
de Gentse magistraat wordt de relatie tussen de drankhuizen en de
overheid in de 17de en 18de eeuw geanalyseerd. De kerk
veroordeelde het herbergbezoek, de centrale overheid had vooral
aandacht voor de politionele aspekten, terwijl het stadsbestuur dat
aksijnzen op het drankverbruik hief het tolerantst was. Naar het einde
van de 18de eeuw toe begon ook de stad Gent op te treden tegen
het hoge drankverbruik en het groot aantal herbergen. Geïllustreerd,
met bijlagen en een Engelse en Franse samenvatting.
George Sarton (1884-1956) studeerde wis- en natuurkunde aan de
Gentse universiteit en werd lesgever aan de Harvard University te
Cambridge (USA).
Moderne Tijden
Biografieën
Brussel, 1975, p. 46-57.
Biografische artikels en
nota's
Oostvlaamse Zanten, LXI,
(1986), nr. 3, p. 188-196.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Heemkunde
Interessante monografie over het schouwvegersambacht :
ontstaansgeschiedenis, kledij, gereedschap,
schouwvegersafbeeldingen en reklamekaarten, de magie rond het
ELOY A.,
HOLLEBOSCH-VAN
RECK Y., MEILLANDER
V.
Een visie op de dood 17901914. Kerk - Vrijdenkerij Esoterie - Spiritisme
EMBRECHTS K.
Functie van de sport en de
sportinformatie in de pers te
Gent, 1894-1914.
Burgersport - arbeiderssport?
EMBRECHTS K. en
DESEYN G.
Koninklijke Bond der
Oostvlaamse
Volkskundigen (KBOV).
Museum voor Volkskunde.
Stad Gent, Gent, 1986, 168
blz.
RUG, R. van Eenoo, 1977.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl.
10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 27.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl.
10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 818.
EMBRECHTS K. en
DESEYN G.
Sport en sportinformatie in de
Gentse pers (1884-1914)
ENEMAN A.M.
De cisterciënzerinnenabdij
van Doornzele (Ever-gem).
Ontstaansgeschiedenis en
domaniale evolutie tot 1492
De Gentse spelen van 1539
KUL, 1971.
Archeozoölogisch onderzoek
op het laboratorium van
paleontologie (R.U.G.),
Botmateriaal uit de
Kammerstraat. Een
steekproef in middeleeuws
Archaeologia Mediaevalis,
13, (1990), p. 9-12.
ERNE B.H. en. VAN DIS
L.M
ERVYNCK A.
ERVYNCK A.
's Gravenhage, 1982, 2
dln., 647 blz.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 2, p. 45-48.
schoorsteenvegen, wie werd schoorsteenveger. Voor Gent wordt een
lijst gegeven van 1836 tot 1914.
Deze annex bij de tentoonstelling Rendez-vous met Magere Hein.
Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw omvat drie grote
hoofdstukken : de dood in het dagelijks leven ; de reis naar de hemel
; de dood, een intellektuele uitdaging (niet-kerkelijke opvattingen over
de dood).
Heemkunde, volkskunde
Verhandeling
Het artikel onderzoekt in hoever de lagere bevolkingsklassen te Gent
rond de eeuwwisseling de materiële en financiële mogelijkheid
hadden om een sport te beoefenen. Geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd
Dit artikel is een samenvatting door G. DESEYN van de
licentiaatsverhandeling Sport en funktie van sport en sportinformatie
in de Gentse pers (1884-1914) door K. EMBRECHTS. In het begin
van de bestudeerde periode kon de sport op weinig belangstelling
bogen vanwege de diverse kranten. Enkel kranten met meer
begoede lezers zoals La Flandre Libérale, Le Bien Public en de
Gazette van Gent brachten enige sportinformatie, inzonderheid over
paardensport en roeien. „Vooruit" en „Het Volk" als sterk ideologisch
gerichte strijdbladen besteedden vrijwel geen aandacht aan de sport.
De toestand van de arbeiders rond de eeuwwisseling was bovendien
niet van dien aard om aktieve sportbeoefening te veronderstellen.
Naar het einde van de periode 1884-1914 toe valt het op dat alle
kranten, ook de arbeidersbladen, meer „sportieve informatie"
afdrukken. Men mag aannemen dat er een stijgende belangstelling
voor sport was vanwege de lezers. Het is echter onwaarschijnlijk dat
dit in de groep van de arbeiders het gevolg zou zijn van aktieve
sportbeoefening. Rijk geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
In 1539 vond in Gent een rederijkersfeest plaats. De toneelteksten
van de negentien deelnemende retorikakamers werden in het boek
uitgegeven en van kommentaar voorzien.
Met korte nota over het onderzoek van beenderresten uit het
Ryhovesteen te Gent.
Kunst, kultuur
Geïllustreerd
Archeologie
Archeologie
ERVYNCK A.
ERVYNCK A.
ERVYNCK A.
ERVYNCK A. M.C.
LALEMAN A.
LENTACKER en P.
RAVESCHOT
ERVYNCK A.,
keukenafval ?,
Een jaar vol botten, knoken
en beenderen,
Een snorrebot uit de 9de11de eeuw. Beenderresten
uit de Gouvernementstraat,
Zwarte ratten bevolkten eens
het Patershol. De mummies
uit Rodekoningstraat 5
Dobbelslot-ridderslot.
Onder meer in verband met vindplaatsen in de Gouvernementstraat
en de Kammerstraat te Gent.
Geïllustreerd
Archeologie
Tentoonstelling
Volkskliniek-Gent, Gent,
1991, 17 blz.
Ontwikkelingsgeschiedenis van de stadswijk in en om Dobbelslot.
Aan de hand van opgegraven materiële relicten con de geschiedenis
vanaf de middeleeuwen tot op heden gereconstrueerd worden.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Betreft ondermeer het site Dobbelslot te Gent.
Archeologische kronieken
Kritische beschouwingen rond de conclusies van vroegere
archeozoölogische studies, in het bijzonder met betrekking tot de
voedseleconomie en de zogenaamde 'Verrinderung' in Vlaamse
steden. Bespreking van diverse Gentse vondstenensembles, onder
meer uit het Gravensteen, de Sint-Pietersabdij en het Dobbelslot.
De waterput werd gevonden aan de Nieuwe Beestenmarkt.
Middeleeuwen
Een regest van vierhonderdzevenentwintig staten van goed van 1608
bob 1796 uit heb „Fonds Burggravie" in heb Rijksarchief te Gent. Met
lijst van namen.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten, catalogi
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Een hiaat in het begraafboek van het kerkhof van de O.-L.-V.-kerk
van de St.-Pietersabdij (6 april 1668 - 12 september 1668) wordt
gedeeltelijk aangevuld door gegevens uit een register dat de
begrafeniskosten weergeeft.
Aan de hand van talrijke architektuurontwerpen wordt aangetoond
dat de verhouding van de Gulden Snede in het 18de-eeuwse Gent
bekend was en graag werd toegepast als middel om een
harmonische gevelordonnantie te bekomen. Geïllustreerd.
Nieuw overzicht van romaanse architectuur in België, met verwijzing
naar de kerk van Afsnee, de romaanse kerken en middeleeuwse
gebouwen in Gent.
Historiek en restauratiebespreking van een gebouw, waarvan de
restauratie betoelaagd werd door het Gentse stadsbestuur in het
kader van het voorschrift op de subsidiëring van restauratiewerken
aan niet-beschermde merkwaardige huizen. Dit huis was in het begin
van de 15de eeuw bewoond door Jacob de Ketelboetere, de
vleeschhouwer-visverkoper die in 1448 schenker was van de
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
ERVYNCK A.,
The economy of food in
medieval flemish towns:
getting rid of the simple
explanations,
Archaeologia Mediaevalis,
15, (1992), p. 11-13.
Urbanism, (Medieval
Europe. Pre-printed
Papers, nr. 1), York, 1992,
p. 133-138.
ERVYNCK A., P.
RAVESCHOT en S. VAN
BELLINGEN,
ERVYNCK G.
Een laatMerovingische
waterput uit Gent (O.-Vl.),
Archaeologia Mediaevalis,
15, (1992), p. 2.
De Staten van Goed van de
Burggravie Gent.
Gent, 1975, 68 blz
ERVYNCK G.
De Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde en Gent. Hoe
het begon
Een aanvulling op de
parochieregisters van SintPieters Gent,
V.V.F. InformatiebladAfdeling Gent, 9, (1990), nr.
1, p. 8-14.
Vlaamse Stam, VIII,
(1972), p. 166-169.
Orde en maat in het Gentse
classicisme. De Gulden
Snede bij 18de-eeuwse
gevelontwerpen
Architectuurgids. Romaans in
België
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 1, p. 4-44.
De Grote Steur Groentenmarkt 16
Stadsarcheologie, jg. 6,
(1982), nr. 2, p. 37-44.
ERVYNCK G.,
ESTHER J.-P.
ESTHER J.P.,
EVERAERT G.
Archeozoölogisch onderzoek
Archaeologia Mediaevalis,
14, (1991), p. 10-11.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 39-42.
Geillustreerd.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 2, p. 32-37.
AntwerpenBaarn, 1992,
298 blz.
Archeologie
Archeologie
Prehistorie, Romeinse en
Merovingische Tijden
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
EVERAERT G.
Het huis met de houten gevel.
Studie van een Gents
interieur
Stadsarcheologie. Bodem
en Monument in Gent, jg. 9,
(1985), nr. 2, p. 2-15.
EVERAERT G.
Kunstig geschilderd. Een
Gentse beschilderde houten
balkenzoldering
Patershol. Een gewoon
burgershuis
Stadsarcheologie, 11,
(1987) nr. 1, p. 1921.
EVERAERT G. VAN
DOORNE G.en
VERTONGEN L.
Gent, steenrijk
Ronde tafel. Gent 68, Gent,
1985, 99 blz.
EVERAERT G.,
Gentse "ghesellen vander
conste" en Sint-Valentijn
De familie Maelcamp. Fortuin
zoeken in Spanje en OostIndië (ca. 1660-ca. 1730)
Fr. Pedro de Game. Primer
evangelizador y civilizador de
Mexico.
Oostvlaamse Zanten,
LXVII, (1992), nr. 2, p. 152.
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 2, p. 58-60.
Recherches sur une
seigneurie appartenant à
l'abbaye Saint-Pierre de
Gand : Camphin-enCarembault
Orgels van Vlaanderen,
ULB, 1977.
EVERAERT G.
EVERAERT J.
EVERAERT J.
FAGNART A.
FAUCONNIER A. en P.
Stadsarcheologie, jg. 3,
1979, nr. 1, p. 18-28.
Revista Belga (Mexico),
1974, p. 28.
Ministerie van de Vlaamse
muurschildering in de kapel van het Groot Vleeshuis. De
oorspronkelijke houten gevel werd in 1663 met stadstussenkomst in
steen herbouwd. In 1884 werd de ,,,Grooten Steur" voor het eerst
gerestaureerd. Een tweede maal werd het gebouw gerestaureerd in
1981. Geïllustreerd.
Het huis met houten gevel, gelegen in de Jan Breydelstraat, dateert
uit de 15de eeuw. De inwendige opbouw van het voorgebouw is een
typevoorbeeld van een laatmiddeleeuwse houtkonstruktie. Tussen
twee stenen brandmuren werd een houtstruktuur opgetrokken,
bestaande uit moer- en kinderbalken. Omstreeks 1500 werd het
gebouw uitgebreid. Dit gebeurde volledig in laatmiddeleeuwse
bouwstijl, waarbij de tot op heden bekende houten achtergevel
opgetrokken werd. De voorgevel van het gebouw is pas in de loop
van de 17de eeuw „versteend". In dezelfde periode werd de kelder
van het voorgebouw overwelfd. Op het einde van de 18de eeuw zou
het interieur van het gebouw ingrijpend gewijzigd worden. In de 19de
eeuw gebeurde een opsplitsing en verbouwing : vele typische
kenmerken van de 17deeeuwse architektuur gingen in die periode
verloren. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.
In een klein diephuis, deel uitmakend van de gebouwen in restauratie
op de hoek van de Vrijdagmarkt en het Groot Kanonplein werd onder
de zoldervloer beschilderd spreidsel gevonden. Geïllustreerd.
Archeologische studie van het heden verwaarloosde burgershuis
Zeugstraat 5, waarvan nog een verbouwingsaanvraag uit 1760 is
bewaard. Geïllustreerd.
Bundel in verband met de Gentse architektuur. Volgende
onderwer- pen worden behandeld : verdwenen stadsgezichten in
Gent, onoordeelkundige gevelverbouwingen en bepleisteringen
tijdens de 19de eeuw en geslaagde restauraties van gevels en
interieurs. Geïllustreerd.
In het 15de-eeuwse Gent voerde een gezelschap van volkse zangers
en spelers op halfvasten spektakelstukken ten tonele.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
Heemkunde en Folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, cultuur
Biografieën
Pieter van Gent (ca. 1480-1572) trok in 1523 als
minderbroedermissionaris naar Mexico, dat enkele jaren te voren
door Cortez was veroverd. Pieter van Gent verzette zich herhaaldelijk
tegen de uitbuiting van de inlandse bevolking door de Spanjaarden
die op onmiddellijke winst belust waren
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De orgelbouwers Pierre van Peteghem en Pierre Schyven met hun
Kunst, cultuur
ROOSE,
FAUCONNIER M.
FERNANDEZ P.
FLANDERS C.
FLORIZOONE K.
Vrouwenkloosters in OostVlaanderen tussen 1303 en
1914.
Het verschijnsel kindermoord
in de Nederlanden (XlVdeXVde eeuw) PREVENIER
W. R. VAN UYTVEN en E.
VAN CAUWENBERGHE,
(eds.), Sociale structuren en
topografie van armoede en
rijkdom in de 14e en 15e
eeuw. Methodologische
aspecten en resultaten van
recent onderzoek
Werner Pauwels
FORTIE L.
Studie van de
verenigingsborden uit het
museum voor Volkskunde te
Gent als bron tot kennis van
het verenigingsleven
50 jaar H. Hartkerk te
Kolegem
50 jaar H. Hartkerk te
Kolegem. Addendum
Jaaroverzicht Marka
FORTIE L.
Marka-Mariakerke 25 jaar
FORTIE L.
Plan parcellaire de la
commune de Mariakerke par
P.C. Popp,
100 Jaar herbergen te
Mariakerke
FORTIE L.
FORTIE L.
FORTIE L. en BOERJAN
G.
FORTIE L. en BOERJAN
G.
FORTIE L.,
Twintig jaar Heemkundige
Kring „Marka" te Mariakerke
De Brugse Vaart en de
bruggen te Mariakerke,
Gemeenschap. Bestuur
Monumenten en
Landschappen), Brussel,
1991, 143 blz.
RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Gentse creaties in de O.L.Vrouw-Sint-Pieterskerk (1847-1848) en in
de Ongeschoeide Karmelietenkerk (1893-1894) worden onder meer
besproken. Geïllustreerd.
Studia Historica Gandensia
267), Gent, 1986, p. 111133.
In het kader van de belangstelling voor de geschiedenis van het kind,
wordt het in de middeleeuwen beperkte verschijnsel van de
kindermoord besproken. Beschreven zijn : de omstandigheden
waarbij deze misdaden geschiedden, de daders en hun motieven, de
slachtoffers en de repressie.
Middeleeuwen
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, V1I, (1985),
p. 161-192.
RUG, 1978.
Pauwels (Gent, 1937-) schrijft poëzie, proza en toneel. Geïllustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Heemkundige Kring Marka,
1986, 8 blz.
Marka. Notulenblad, nr. 85,
(1987), p. 1-7.
Marka, Notulenblad van de
Heemkundige Kring
„Marka" van Mariakerke, nr.
62, (1981), p. 2-3.
Mariakerke, 1989, z.p.
Korte historiek van de in 1936 ingewijde kerk op Kolegem
(Mariakerke). Met illustraties.
Geïllustreerd
Marka Notulenblad, nr. 98,
(1991), z.blz.
Geïllustreerd.
Heemkundige Kring
„Marka" Mariakerke - Gent,
oktober 1980, 56 blz.
Mariakerke, 1984, 30 blz.
Overzicht van meer dan tachtig herbergen met tal van
wetenswaardigheden. Geïllustreerd door G. BOERJAN.
Heemkunde
Historisch overzicht van 20 jaar werking in de heemkundige kring.
Met voorwoord van R. RUYS en illustraties.
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde
Marka. Notulenblad, 99,
(1991), z.blz.
Verhandeling
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Om het werk van de toekomstige heemvorsers van Mariakerke te
vergemakkelijken werd besloten elk jaar een jaaroverzicht van de
markantste feiten betreffende Mariakerke te publiceren. Dit
jaaroverzicht handelt over 1980.
Fotoboek betreffende de deelgemeente
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
FRANCK L.
De abdij Nieuwenbosch te
Destelbergen - Heusden
FRANCK L.,
Historisch-geografische
schets van de weg GentOudenaarde op het
grondgebied van de
kanselarij Oudburg,
Charles Manilius (Gent, 1778
- Gent, 1852). Ambtenaar en
orangistisch politicus
Claude Gréban de SaintGermain (Dijon, 1775 Brussel, 1850). Ambtenaar,
journalist en bankier
Eugène van Hoobrouck de
Mooreghem (Gent, 1756 Gent, 1843)
FRANCOIS L.
FRANCOIS L.
FRANCOIS L.
FRANCOIS L.
Helias d'Huddeghem
Emmanuel (° Gent, 1762
Gent, 1838)
FRANCOIS L.
Jean-Baptiste d'Hane de
Steenhuyse (Gent, 1757Gent, 1826), een conservatief
edelman tussen Ancien
Regime en Hedendaagse Tijd
Norbert Cornelissen
FRANCOIS L.
FRANCOIS L.
Progressief en cultuurbewust.
Prototypes van de Gentse
burgerij eind 18de-begin 19de
eeuw
FRANCOIS L.
Renier du Bosch (Watervliet,
1765 - Bassevelde, 1842)
FREDERICQ - LILAR M.
Patriciërshuizen te Gent in de
18de eeuw.
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 3/4, p. 1112.
Heemkring Scheldeveld.
Jaarboek I, (1970), p. 5983.
Bondige nota over deze abdij die waarschijnlijk in de 13de eeuw
werd gesticht. Ze werd in 1579 door de Gentse Calvinisten verwoest.
Vlaamse Stam, 25, (1989),
nr. 1, p. 1-20.
Over het carrièreverloop van Manilius tijdens de diverse
regimewisselingen tussen 1794 en 1852. Met genealogische
gegevens.
Gréban verscheen vanaf 1795 te Gent en speelde een voorname rol
in het politiek-ekonomisch leven gedurende de opeenvolgende
regimewisselingen in de overgangsperiode van het Oud Regime naar
de Hedendaagse Tijden.
HMGOG. XLII, (1988), p.
193-238.
Handelingen van de
Geschied- en
Oudheidkundige Kring van
Oudenaarde, XXV , (1987),
p. 127-152.
HMGOG, XLI, (1987), p.
181-194.
Een gedegen studie waarin de auteur voor de kennis van het oudste
wegennet teruggrijpt naar de ontginningsgeschiedenis.
Biografieën
Biografieën
Biografieën
Emmanuel Helias d'Huddeghem studeerde rechten aan de Leuvense
universiteit en werd advocaat bij de Raad van Vlaanderen. Tussen
1789 en zijn overlijden was hij politiek bedrijvig en maakte diverse
regimewisselingen mee.
HMGOG, XLIII, (1989), p.
191-210.
jaarboek. Koninklijke
Soevereine Hoofdkamer
van Retorica „De Fonteine"
te Gent, XXI-XXII, (19711972), p. 107 e.v.
Facultés Universitaires
Saint-Louis. Studiecentrum
18de-eeuwse
Zuidnederlandse
Letterkunde, cahier nr. 5,
Brussel, 1990, 92 blz.
Appeltjes van het
Meetjesland, 38, (1987), p.
111-160.
Spiegel Historiael, jg. 16,
(1981), p. 418-426.
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Diversen
Biografieën
Biografieën
De auteur bespreekt de rol die de Gentse stadsfunktionaris
Cornelissen (1769-1849) vervulde bij de hernieuwde start van De
Fonteine in 1812, zijn bijdrage tot de Vlaamse Beweging en zijn
reaktie op de snelle wisseling van politieke regimes, die plaats greep
tussen 1789 en 1830.
Aan de hand van levensbeschrijvingen van Karel Broeckaert (Gent,
1767-Aalst, 1826), Jozef Cannaert (Gent, 1768-1848) en Charles van
Hulthem (Gent, 1764-1832) wordt gepeild naar de reakties van de
progressieve Gentse burgerij op de verschillende regimewisselingen
tijdens de overgang van het Oud Regime naar de Nieuwste Tijden. ,
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Het carrièreverloop van du Bosch tijdens de diverse
regimewisselingen tussen 1792 en 1814 wordt besproken.
Biografieën
De Gentse bouwkunst in de 18de eeuw inspireerde zich vooral op
Franse voorbeelden. In het oeuvre van twee Gentse architecten
David 't Kindt en Bernard de Wilde komt de fusie tussen plaatselijke
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
FREDERICQ-LILAR M
FREDERICQ-LILAR M
FREDERICQ-LILAR M.
FREDERICQ-LILAR M.
FREDERICQ-LILAR M.
FREDERICQ-LILAR M.
L'hotel d'Hane-Steenhuyse à
Gand MORTIER R. en H.
HASQUIN, (eds.), Etudes sur
le XVIlle siècle. IX
Twee prachtige voorbeelden
van trapzalen in Gentse
rococostijl: het Hotel Falligan
en het Hotel Vander
Meersche
Een achttiende-eeuws
patriciërshuis te Gent
Een verleidelijk rococokunstwerk in Gent: de
eetkamer van het voormalig
Hotel de Coninck
Feestdecors in Gent tijdens
de regering van Karel van
Lotharingen, Karel Alexander
van Lotharingen.
Gouverneur-Generaal van de
Oostenrijkse Nederlanden,
Les tolles en kon de
tapisserie de l'Hotel de
Coninck a Gand MORTIER
R. en H. HASQUIN, (eds.),
U.L.B. Groupe d'Etude du
XVIIIe siècle), Brussel,
1982, p. 49-92.
vormentaal en Franse decoratieve kunst uit het régence-tijdperk
goed tot uiting. Hun bouwstijl kreeg de naam Gentse rococo. Niet
alleen de architectuur, maar ook de binnenhuisdecoratie stond onder
invloed van Frankrijk, alhoewel dit sterker tot uiting kwam in de
schilderkunst, o.m. bij de van Reysschoots, als bij de houtsnijders,
zoals een Frans Allaert. De schilder Emmanuel van Reysschoot, aan
wie de versiering van de grote refter van de Sint-Pietersabdij en een
zitkamer (1760) van het huis Falligan wordt toegeschreven, bleef de
vervlaamste rocaille getrouw. Zijn zoon, de zeer begaafde
PieterNorbert van Reysschoot (1738-1,95) ging de stijl van Lodewijk
XVI, met name een neo-classicisme doordrenkt met romantiek,
vertegenwoordigen. Hij schilderde de panelen in de eetkamer van het
Huis Verhaegen rond 1775, de panelen in de eetkamer van het huis
Brunin en het salon van het Huis van den Bogaerde rond 1785, de
eetkamer in het Huis de Coninck (Museum voor Sierkunst en
Industriële Vormgeving). In deze eetkamer blijft de beroemde
kroonluchter in lindehout van Allaert (1703-1779) het grote
meesterwerk. De Gentse rococo komt echter het meest tot uiting in
de gebeeldhouwde eretrap van het Huis van der Meersche (1760),
met schilderijen van N. Heylbroeck Geïllustreerd.
Beschrijving van het exterieur en het interieur van het 18de eeuwse
hotel, vooral aan de hand van het familiearchief d'Hane-Steenhuyse.
Met illustraties.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1988), nr.
80, p. 50-59.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
De woonstede door de
eeuwen heen, 1972, p. 3458.
Vlaanderen, 38, (1989), nr.
4, p. 29-32.
Geïllustreerd
Kunst en Cultuur,
Voor de inrichting van de eetkamer in 1768 deed Ferdinand de
Coninck beroep op de beeldhouwer Frans Allaert en de kunstschilder
Pieter Norbert van Reysschoot. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Europalia 1987), Brussel,
1987, p. 137-146
De Blijde Intrede van Maria Theresia (1744), de koningsschieting van
de Sint-Jorisgilde (1752) en de herdenkingen ter ere van de heilige
Bernardus (1753) en de heilige Macarius (1767) brachten de Gentse
bevolking op straat. De tijdelijke architecturale decors en versieringen
werden vervaardigd door lokale kunstenaars, die vooral tot de familie
Van Reijsschoot behoorden. Geïllustreerd.
De besproken wandschilderingen op doek in het hotel de Coninck
(thans Museum voor sierkunst) worden toegeschreven aan Petrus
Ledoux (1730-1807). Het artikel werd geïllustreerd. Voor een herdruk
en bijhorende vertaling zie : De woonstede door de eeuwen heen,
Kunst, cultuur
U.L.B. Groupe d'Etude du
XVIIIe siècle), Brussel,
1983, p. 87-91.
Kunst, kultuur
FREDERICQ-LILAR M.
FRIANT L.
FROYMAN N.
G.V.S.
Etudes sur le XVIIIe siècle. X
L'Hotel Falligan. Chefd'oeuvre du rococo gantois.
De Baarlese koortraditie. Het
Sint-Martinuskoor 20 jaar
jong,
Het theaterbeleid te Gent
tussen de twee
wereldoorlogen : schouwspel
van een samenleving en
mentaliteit in evolutie. Sera
proeve rara kritische
doorlichting.
De middenstandskeuken in
de periode 1890-1920
Université Libre de
Bruxelles. Faculté de
Philosophie el Lettres,
LXV), Brussel, 1977, 168
blz.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 12-23.
68, (1985) nr. 4, p. 58-69.
Na een historiek van het Hotel Falligan (ca. 1755 opgericht) geeft de
auteur een beschrijving van dit rococogebouw op de Kouter. Daarna
gaat ze uitvoerig in op de decoratie zowel wat architectuur,
schilderkunst als schrijnwerk betreft. In annex vindt men een uitgave
van belangrijk bronnenmateriaal, een overzicht van literatuur en
geraadpleegde bronnen, een kritisch apparaat en een lijst van de
talrijke illustraties.
Geïllustreerd.
RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 30, (1981),
p. 113-119.
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 30, (1981),
p. 85-92.
G.V.S.
Het plan Zollikopfer-De Vigne
en de urbanisatie van de wijk
Overschelde.
GABRIELS L.,
De bonden van het H. Hart in
het bisdom Gent 1920-1945,.
Historische monografieën.
nr. 5, Aartrijke, 1991, 207
blz
GADEYNE G
De plaatselijke commissies
van geneeskundig
toevoorzicht in OostVlaanderen (1818-1830).
HMGOG, dl. XXXIII, (1979),
p. 174-220
Gebouwen, stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Verhandeling
Gentse restaurants, hotels, etentjes en gerechten omstreeks de
eeuwwisseling.
Heemkunde
De uitvoering van het plan van ingenieur Zollikopfer en architekt De
Vigne (1880) verbond liet oude Gent met het Zuidstation door de
aanleg van een aantal nieuwe straten en overwelving van
verscheidene waterlopen. Geïllustreerd.
Vanaf 1894 richtte de jezuïet Van de Put retraites in, onder meer te
Drongen en te Gent om de godsdienstpraktijk bij de werklieden te
stimuleren. De oud-retraitanten sloten nadien in hun respectievelijke
parochies aan bij de bonden van het H. Hart. In Gent werd een
dergelijke volhardingsbond reeds in 1896 gesticht. In 1923 werd te
Mechelen een algemeen secretariaat voor de bonden opgericht en in
1928 te Gent een diocesaan secretariaat. Met kaarten, tabellen en
fotoreproducties.
Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de geneeskunde in de 19de
eeuw, meer in het bijzonder tot de rol van de Plaatselijke
Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht. Ze kunnen als een
vroege poging van staatsinmenging in een vrij beroep en in de
volksgezondheid geinterpreteerd worden. De taak van de plaatselijke
commissies opgericht door de kaderwet van 12 maart 1818 bestond
erin toezicht te houden op de uitoefening van de geneeskunde (o.m.
verstrekken van geneeskundig onderwijs, kontrole op apothekers en
drogisterijen) en het stadsbestuur bij de bestrijding van epidemies
advies te verstrekken. Tegen de oprichting van de commissies
bestond nogal wat weerstand, zodat de Provinciale Commissie voor
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht moest aandringen op de
oprichting ervan. Het belang van de commissies te Aalst,
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Hedendaagse Tijden
GADEYNE G.
Inventaris van de papieren
van Cesar Charles Snoeck
(Ronse, 1834-1898),
musicoloog en
instrumentenverzamelaar
Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de
Provinciën. Rijksarchief te
Ronse, Brussel, 1986, 21
blz.
GADEYNE G.
Oostvlaamse medici en
parochiepriesters, slachtoffers
van de tyfusepidemie, 184748. Een episode uit de
sociale geschiedenis.
HMGOG, XXXIV, (1980), p.
167-179
GAILLY M.
Technique et composition de
l'Agneau Mystique
150 jaar geleden. De spoorlijn
Kortrijk-Gent werd een feit
Een stukje geschiedenis van
de Rietgracht te
SintAmandsberg
UCL, 1953.
Rond de Gentse waterwegen.
De Reep weer open
Jean Ray of de werkelijkheid
voorbij een stad
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 2, 6 blz.
Museum Arnold Vander
Haeghen. Stadsarchief,
Gent, 1989, 107 blz.
Stadsarchief, Gent, 1987,
83 blz.
GALLOO J.,
GARDELEIN D
GARDEYN R.
GAUBLOMME D en
TAVERNIER L.
GAUBLOMME D.
François Laurent (18101887). De ongelukkige liefde
van een liberaal vechtjas voor
de kinderen van het volk
GAUS H.
De funktie van de geschreven
De Leiegouw, XXXI,
(1989), afl. 3, p. 149-166.
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr. 3/4, p. 7-8.
RUG, 1973, dr.
Dendermonde, Ronse en St. Niklaas wordt nader onderzocht. Deze
commissies hielpen een mentaliteitsverandering inluiden, die zou
leiden tot de integratie van de wetenschappelijke gezondheidszorg bij
de gemeenten.
Snoeck bouwde tijdens zijn leven een indrukwekkende muziekinstrumentenverzameling op, eerst in een kasteel te Ronse en vanaf
1877 in een woning te Gent. Na zijn overlijden werd de verzameling
verkocht. Ze is thans gedeeltelijk ondergebracht in het Brussels
Instrumentenmuseum. Snoeck bestudeerde ook de instrumenten en
liet enige nota's na. Ze bevatten onder meer gegevens over het
Gentse muziekleven in het algemeen en over Gentse
instrumentenbouwers en -verzamelaars. De inventaris, die voorzien
werd van een inleiding en een klapper, beschrijft deze nagelaten
nota's.
De tyfusepidemie van 1847-48 maakte niet alleen veel slachtoffers
onder het gewone volk, maar ook onder de verzorgers van de
slachtoffers in casu de medici en de geestelijkheid. Een lijst
opgesteld door het provinciaal bestuur bevat de namen van 13
dokters in de geneeskunde en van gezondheidsofficieren die in de
voormelde periode ten gevolge van tyfus overleden. Een tweede lijst
vermeldt de namen van 16 dokters die in dezelfde periode door tyfus
of andere epidemische ziekten aangetast werden of herstelden. Een
derde lijst door de bisschop van Gent opgemaakt op vraag van de
provinciegouverneur betreft 35 parochiegeestelijken die in dezelfde
16 maanden overleden aan tyfus. Met kritisch apparaat.
De spoorlijn werd plechtig geopend op 22 september 1839.
Geïllustreerd.
De oorspronkelijke „Rietgracht" vormde de grens tussen Gent en
Oostakker. Door de aanleg van de havendokken en de daarbij
horende superstruktuur werd de Rietgracht in de eerste helft van
deze eeuw verscheidene malen verlegd. Op het grondgebied van de
deelgemeente Sint-Amandsberg is de Rietgracht nog steeds een
open waterloop. Met kaart.
Geïllustreerd
Kataloog van een literair-biografische tentoonstelling over Jean Ray
(Gent, 1887-1964). Met illustraties.
Catalogus van een biografische tentoonstelling over de liberale
politicus, jurist en professor François Laurent (Luxemburg, 1810 Gent, 1887). Geïllustreerd en met voorwoord door schepen G.
BRACKE. Zie ook COLLUMBIEN H. François Laurent in Ghendtsche
Tydinghen, 16, (1987), nr. 2, p. 81-86.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Hedendaagse tijd
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Industriële Archeologie
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
Biografieën
licentiaats- en
GAUS H.
fiktie in het maatschappelijk
proces. Onderzoek naar de
relatie tussen de reële wereld
van de lezer en de fiktionele
wereld van zijn lektuur. Casus
: de lektuur van de
geschreven fiktie te Gent in
de periode 1836-1860
De literatuurreceptie bij
arbeiders in het midden van
de negentiende eeuw te
Gent,
doctoraatsverhandelingen
A. DEPREZ en W.
GOBBERS (red.), Vlaamse
literatuur van de
negentiende eeuw, Utrecht,
1990, p. 171-181.
Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitgegeven door de
Faculteit van de Letteren
en Wijsbegeerte. Aflevering
158, Brugge, 1975.
GAUS H.
Pers, Kerk en geschreven
fictie. Groeiproblemen en
conflicten in een
democratiseringsproces
(Gent 1836-1860),
GAUS H. en
VANSCHOENBEEK G.,
(eds.),
Pol de Witte. Alles is
omgekeerd. Hoe de
werklieden leefden (18481918)
., Leuven, 1986, 310 blz.
GAUS H.,
Identificatie van het
lezerspubliek der Gentse
dagbladen van het midden
der 19e eeuw door een
HMGOG, XX, (1966), 4380.
De Herinneringen van Pol de Witte (1898) bevatten heel wat
informatie over de aanwezigheid van literatuur in het arbeidersmilieu.
Kunst, kultuur
De auteur peilt naar het belang van de geschreven fiktie in de
periode 1836-1860. In een eerste hoofdstuk wijst hij op de
eersterangs rol van de pers als distributiekanaal (vooral vanaf 1839)
waarbij opvalt dat liberale bladen meer aandacht besteedden aan
fiktie dan de katholieke pers. Hij stelt bovendien de hypothese voorop
dat de behoefte aan fiktie daalde naarmate de mogelijkheid tot
konkrete aktie toenam. Ook de grootte van het Gentse krantenlezend
publiek wordt bepaald. Vervolgens onderzoekt H. Gaus de kerkelijke
aktie tegen de geschreven fiktie in het hoofdstuk „de normatieve
kontekst". Hij konkludeert dat de Kerk weigerig stond tegenover fiktie
omdat ze principieel het beroep op de verbeelding veroordeelde. De
fiktie werd in oorsprong als een konkurrentiële vorm gezien. Eerst
later zou de Kerk deze in geoorloofde banen trachten te leiden. In
een derde hoofdstuk, de „materiële kontekst", worden de
verschillende andere mogelijkheden buiten de pers om zich van fiktie
te voorzien nagegaan : leeskabinetten, openbare veilingen van
boeken, bibliotheken van verenigingen, kolportage, boekhandels.
Daaruit blijkt dat de krant niet alleen het goedkoopste
distributiekanaal was, maar tevens een monopoliepositie bezat ten
opzichte van de andere verspreidingsmogelijkheden. Met index van
auteurs- en persoonsnamen en bibliografie
Pol de Witte (1848-1929) was een Gents kleermaker die een
belangrijke rol speelde in de ontluikende socialistische beweging en
onder meer de auteur was van Geschiedenis van Vooruit sedert
1870 (1898). Dit laatste boek werd geschreven na een ruzie met
Edward Anseele. De memoires of „herinneringen", die eindigen in
december 1924, beschrijven een autentiek arbeidersleven uit de
19de eeuw en tonen een halve eeuw geschiedenis vanuit de
belevingswereld van een gewone man.
Gezien de nagenoeg totale afwezigheid van andere inlichtingenbronnen over de sociale structuur van het krantenlezerspubliek, heeft
de auteur de publiciteit in zeven Gentse kranten rond 1840 als
vertrekpunt genomen. Hij slaagde er aldus in de belangrijkste sociale
Pers
Hedendaagse Tijd
Pers
analyse van de advertenties,
GAUTIER A.
Dierlijke resten uit een kuil in
het Hof van Ryhove te Gent
(eerste helft 13de eeuw),
Vertebratenresten van de
mote te Drongen. Eind 14de begin 15de eeuw.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 1, p. 50-53.
GELLE H.,
La „Famine du coton" 18611865. Effets de la guerre de
sécession sur l'industrie
cotonnière gantoise. Brussel,
1967
Centre d'Histoire
économique et sociale).
GENDEBIEN O.
Emile Claus Vie et oeuvre,
principalement période de
Londres (1915-1919)
De christelijke
arbeidersbeweging in België,
18911991,
In memoriam prof. Dr. Jozef
Duverger (1899-1979)
Dagboek van een scholier.
Koninklijk Atheneum Gent
1929-1932
Bouwmeester Pierre Nicolas
Croquison
UCL, 1973.
GEVAERT C.
Lima te Latem
GEVAERT G
Het kasteel Puttenhove te St.Denijs-Westrem.
GEVAERT G
Maaltebrugge, historisch
belangrijkste gehucht van
Sint-Denijs-Westrem
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 1, 3 blz.
G.O.V. Heraut, Gidsenbond
Oost-Vlaanderen, jg. 15,
(1980), nr. 3, p. 1-12,
geïllustreerd.
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 1,
(1982), p. 15-24 en jg. 17,
nr. 2, (1982), p. 18-24, jg.
17, nr. 3, (1982), p. 17-20.
GAUTIER A.
GERARD E. (red.)
GERITS J.
GERLO A.
GERMONPREZ F.
Stadsarcheologie, jg. 5, nr.
3, (1981), p. 2-4.
KADOC-Studies, 11,
Leuven, 1991, 2 dln., 388 +
628 blz.
Ons Heem, jg. 34, (1980),
193-194.
Kapellen, 1987, 62 blz.
De Leiegouw, jg. XXVI,
(1984) , afl. 2-3, p. 185193.
groepen onder de lezers van die kranten af te leiden, en de grote
verschillen tussen de diverse kranten op dat gebied aan te tonen.
Geïllustreerd
Aansluitend bij het artikel van M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT,
Drongen. Een middeleeuwse more in Stadsarcheologie, 1981, jg.
5, nr. 2, p. 2-27 wordt hier een inventaris gegeven van de
vertebratenresten afkomstig van de mate te Drongen. Het
onderzochte monster duidt in de richting van een landelijk
produktiecentrum waar varkens en runderteelt erg belangrijk waren.
De aanwezigheid van verscheidene melkteilen spreekt dit niet tegen.
Vergelijking met andere landelijke sites in de omgeving van Gent zou
toelaten meer definitieve besluiten te trekken.
De Secessieoorlog veroorzaakte de zwaarste crisis die de Gentse
katoenindustrie in de negentiende eeuw doormaakte. Dit facet van de
Gentse katoennijverheid was nog niet behandeld geworden, zodat dit
artikel een zeer welkome aanvulling is. Sommigen kunnen het
betreuren dat het sociale aspect niet beter uit de verf komt in deze
overigens puike studie.
Archeologie
Archeologie
Economie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Nieuw synthesewerk over de christelijke arbeidersbeweging,
uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de
encycliek Rerum Novarum. Met illustraties.
Korte biografische nota over deze Gentse hoogleraar.
Hedendaagse Tijd
Dagnotities van Aloïs Gerlo als leerling aan het Atheneum te Gent.
De oorspronkelijke nota's zijn aangevuld met een recent geschreven
commentaar. Geïllustreerd.
P.N. Croquison was gedurende tien jaar in de leer bij de Gentse
bouwmeester L. Roelandt (1786-1848). Op 24 februari 1838 werd hij
door het Gentse gemeentebestuur benoemd tot inspecteur „bij de
bouw van de Franse schouwburg en van het justitiepaleis". In 1842
werd hij aangesteld als stadsbouwmeester te Kortrijk. Geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd
Wellicht een jachtkasteel van de Graven van Vlaanderen, werd
Puttenhove in 1840 aangekocht door ridder Florent Soenens.
Bespreking van de kunstschatten.
Sint-Denijs-Westrem loopt historisch terug tot een eerste officiële
vermelding in 939. Over de „Maelte" liet Lotharius een brug
aanleggen voor de oude Romeinse heirweg die Gent met Kortrijk
verbond. Er wordt een beeld gegeven van de evolutie van deze wijk.
Heemkunde
Biografische nota's
Industriële archeologie,
scriptophilie
Heemkunde en Folklore
Heemkunde
GEVAERT G.
GEVAERT G.
GEVAERT G.
GEVAERT M.
GEYSEN C.
GHYSSENS J.
GIBSON M
GIELE S.
GOEDEME G.,
GOEDLEVEN E.
De Aula van de Gentse
universiteit
Edgard Gevaert (1891-1965).
Zijn leven en werk
Maaltebrugge, historisch
belangrijkste gehucht van
Sint-Denijs-Westrem.
Regesten op de Jaarregisters
van de Keure. Schepenjaar
1406-1407. (Stad Gent.),
O.-L.-Vrouw met de Inktpot
en haar Symboliek
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 6, 4 blz.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 4, 8 blz.
Berichten van de
Heemkring Scheldeveld,
VIII, (1976), p. 51-61.
Gent, 1983, 276 blz.
Le monnayage d'argent en
Flandre, Hainaut et Brabant
au début de la guerre de cent
ans,
Warneford, VC
Revue belge de
Numismatique et de
Sigillographie, CXX, (1974),
p. 109-191.
, Friends of the Fleet Air
Arm Museum, 1979, 128
blz., geïllustreerd.
Théophile Van Rysselberghe.
Années de formation et
période impressioniste 18771887/8
Het amateurtoneel in OostVlaanderen 1982-1990
UCL, 1964.
De prijs van veiligheid : 8 jaar
palaver, 5 maand werk
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 1, 3 blz.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen,
44, (1990), p. 66-75.
Monumenten en
Landschappen, jg. 5,
(1986), nr. 4, p.21-28.
Meer gegevens over de kapel „Het Putje", het kasteel Maaltebrugge
en de familie De Hemptinne, het Don Bosco-Instituut, de kliniek
Maria Middelares, de kunstenaarskolonie van Maaltebrugge
(Auguste Pugin junior, Eugène Violett-le-Duc, baron Jean-Baptiste de
Bethune, Leopold Blanchaert, Edouard Bourbon, L. Firlefijn), het
Vliegveld en de kazerne Cyrille Jacquemin. Geïllustreerd.
Ontstaan, bouw en beschrijving van de Aula. Geïllustreerd.
Gevaert (Oudenaarde, 1891-Sint-Martens-Latem, 1965) was
bedrijvig als kunstschilder en politiek-filosoof. Geïllustreerd.
Met gegevens over het „Putje' en het kunstatelier Bressers.
Inventaris gepubliceerd door het Stadsarchief . Met index van
persoonsnamen, plaatsnamen
De O.-L.-Vrouw in de noordervleugel van het Groot Vleeshuis is
voorgesteld als de „Maria Medeverlosseres" : het Jezuskind schrijft
de verlossingsbrief waardoor de zondeschuld van de mens wordt
kwijtgescholden. Het beeld werd ook in verband gebracht met enkele
folkloristische verhalen. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Bevat een aantal gegevens over de muntslag te Gent.
Boek over de vliegtuigpionier Warneford, waarin op p. 82-95 de
beroemde aanval tijdens Wereldoorlog I van Warneford op de LZ 37
(zeppelin) wordt beschreven. De LZ 37 die bescherming poogde te
vinden bij de Duitse luchtdoelkanonnen van St.-Denijs-Westrem
stortte na de aanval van Warneford's toestel neer te St.-Amandsberg.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Heemkunde, volkskunde
Ekonomische
geschiedenis
Heemkunde en Folklore
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Toen het Lam Gods in 1951, na restauratie terug in de SintBaafskathedraal te Gent werd geplaatst, werden de panelen
opgesteld in een metalen bandstruktuur. Om ze uit deze struktuur te
verwijderen diende een geheim systeem toegepast, dat regelmatig
omwille van de veiligheid bij brand, ingeoefend werd. Tijdens een
dergelijke oefening in 1978 werd het Johannespaneel zwaar
beschadigd. Dit was het begin van het zoeken naar een betere
beveiliging die zou resulteren in de huidige oplossing van 1986. Een
overzicht van de voorbereidende werkzaamheden. Geïllustreerd.
Kunst en kultuur
GOEME C.
De Norbertijnen te Drongen,
1138-1796.
GOEME C.
Staten van goed Drongen
GOEMÉ C.
Veerstraatmolen
GOEMINNE L.
De oudste gekende
industriewindmolen te Gent :
een schorswindmolen te SintPieters-Aalst (Gent) in 1323
Had Gent stenen windmolens
rond 1480 ?
Molenbestand in het
Meetjesland in 1570, 1780 en
1850
Molenecho's, 13, (1985),
nr. 1, p. 12.
Middeleeuwen
Molenecho's, 16, (1988),
nr. 5-6, p. 168-169.
Molenecho's, 16, (1988),
nr. 4, p. 140-146.
Middeleeuwen
Pachtvoorwaarden van een
watermolen te Aaigem (bij
Gent) in 1170
Waar stond de windmolen
vermeld in de Reinaert
Molenecho's, jg. 12, (1984),
nr. 6, p. 426-429.
Bijdrage tot de kennis van de
stadsversterkingen in het oud
graafschap Vlaanderen tot
ongeveer 1800, vooral
gesteund op graphische
documenten
Hotel Goethals te Gent
RUG, 1958, dr.
Maurice Dupuis 1882-1959.
Een dichterlijke, poëtische
schilder
G.O.V. Heraut, jg. 19,
(maart 1984), 12 blz.
GOEMINNE L.
GOEMINNE L.
GOEMINNE L.
GOEMINNE L.
GOETHALS - DE
RIDDER H.
GOETHALS O. en VAN
IMPE D.
GOLINVAUX D.
Bijdragen van de
Heemkundige Kring
Dronghine, Drongen, 1972.
Geïllustreerd.
Westvlaams Genootschap
voor Familie- en
Wapenkunde en V.V.F. Afdeling Gent, s.l., 1987,
263 blz.
Dronghine. Jaarboek,
(1984), p. 7-34.
Heemkundig Nieuws, 7,
1979, 3, p. 10-11
De Woonstede door de
Eeuwen heen, (1988), nr.
2, p. 30-37.
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Genealogische ontledingen van staten van goed van Drongen, die
bewaard worden op het Rijksarchief te Gent. Met alfabetische
klapper op de familienamen.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
De bouw van de molen wordt gesitueerd omstreeks 1793-1794. In
1861 werd deze korenwindmolen afgebroken. Met aanduiding der
bronnen.
Heemkunde, volkskunde
Artikel gebaseerd op de licentiaatsthesis van B. DE WILDE.
Molenbestand in het Meetjesland rond 1570 en in het midden van de
19de eeuw. Molinologie en haar sociaal-economische aspekten
doorheen de Nieuwe Tijden (R.U.G. 1988). De Gentse
deelgemeenten Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel en Wondelgem
worden in dit verband behandeld. Met kaarten en tabellen.
Afdruk van het pachtkontrakt in een uitgave van A. VAN LOKEREN,
met bespreking. Geïllustreerd.
Algemeen
In een kort betoog poogt de auteur aan te tonen dat met de
windmolen in het Reinaert-verhaal de dorpsmolen van Lochristi
bedoeld wordt.
Heemkunde en Folklore
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Na het indienen van bouwaanvragen in 1764 en 1766 trok architect
David 't Kindt het huis De Vijf helmen op aan de hoek van de
Korenlei en de Drabstraat. In 1986 werd de woning gerestaureerd.
Met illustraties.
De schilder Dupuis was een tijdlang werkzaam in de Phoenixfabriek
en bij de firma Van den Kerchove aan de Coupure, vermoedelijk als
technisch tekenaar. In 1914 werd Dupuis leraar op de
Nijverheidsschool en onderwees er tot 1937 tekenen met de vrije
hand, ornamentiek, werktuigtekenen en beschrijvende meetkunde. In
1937 volgde Dupuis Frits Van Loo op als conservator van het
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografische nota's
Museum voor Schone Kunsten te Gent. In de bespreking van zijn
oeuvre gaat de aandacht in het bijzonder naar zijn „Zelfportret"
(1912); „Petit au déjeuner" (1923); „Les Renoncules" (1923); de
„Eitjes" ((1927) en „Le Bouquet" (1932). Geïllustreerd, met
bibliografie.
GOODGAL D.
Joos Vijd : donateur de
l'Agneau Mystique
GOOSSENS H.
De klandestiene pers in OostVlaanderen tijdens de tweede
wereldoorlog.
Prieuré de Sainte-Agnès á
Gand
GOOSSENS J. TRIO P.
en VAN MINGROOT E.
Dessin sousjacent et autres
techniques graphiques.
Colloque V, Louvain-laNeuve, 1985, p. 25-52.
RUG, H. Balthazar, 1978.
Monasticon belge. T ome
VII, Province de Flandre
Orientale. Quatrième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1984, p. 799-828.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 72-79.
Geïllustreerd
Archeologie
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 2, p. 16-19.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 2, p. 42-44.
UCL, 1965.
Schoeisels en schoeiselfragmenten uit de 15de, 17de en 18de eeuw.
Geillustreerd.
Geïllustreerd
Archeologie
Antwerpen, 1988, 479 blz.
Gentse kunstenaars zoals A. Baertsoen, G. Buysse, C.R. Callewaert,
C. en X. de Cock, G. den Duyts, G. en L. de Smet, M. Sys, T. van
Rysselberghe, F. van den Berghe en F. Willaert worden onder meer
Middeleeuwse
muurschilderkunst te Gent.
Spiegel Historiael, jg. 11
(1976), p. 642-647.
GOOSSENS M.
Oude Houtlei 112 - Gent
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 2, p. 24-36.
GOTTSCHALK M.K.
De Vier Ambachten en het
Land van Saaftinge in de
Middeleeuwen. Een historisch
geografisch onderzoek
betreffende Oost ZeeuwsVlaanderen e.a.
Afvalstuk en modeschoen.
Ledenvondsten uit de
Oudburg
Leder uit een beerput.
Schepenhuisstraat, Gent,
Ledervondst uit de
Belfortstraat-Kammerstraat
Dessins de Hugo Van der
Goes et de son atelier
Het impressionisme en het
fauvisme in België,
Assen, 1984, 589 blz.
GOUBITZ O.
GOUBITZ O.
GOUDERS A.
GOYENS DE HEUSCH
S.
Verhandeling
In 1435 vestigden zich enige religieuzen uit het klooster Sion van
Oudenaarde te Gent. De gemeenschap werd op 10 juli 1454 een
besloten klooster volgens de regel van Sint-Augustinus. In 1545
openden de zusters op de Gansdries een kostschool voor meisjes
van goeden huize. In 1783 werd het klooster gesloten. Bevat een
overzicht van de bronnen, de literatuur, de kloosterbibliotheek, de
ikonografie, de sigillografie en epigrafie, een historische nota en
biografieën van de priorinnen.
De oudste overblijfselen van de muurschilderkunst in Gent en tevens
in de Nederlanden dateren uit de 12de eeuw (Sint-Baafsabdij). In de
14de eeuw bereikte de Gentse muurschilderkunst haar hoogtepunt.
Vele ensembles gingen echter verloren. Zowel de tempera-techniek
als de olieverftechniek werden gebruikt. Geïllustreerd.
Achter een schijnbaar klassieke 19de-eeuwse gevel bevindt zich een
veel ouder gebouw, waarvan een bouwaanvraag uit 1731 bestaat.
Uitvoerige bespreking van restauratieproblematiek. Geïllustreerd.
Dit standaardwerk gaat uitvoerig in op de geschiedenis en
geografische evolutie van de bestudeerde gebieden. Gezien de zeer
nauwe betrekkingen met Gent is dit werk ook voor de Gentse
middeleeuwse geschiedenis belangrijk. Met bibliografie, index van
namen en Franstalig resumé. Geïllustreerd.
GOOSSENS M.
GOUBITZ O.
Kunst, cultuur
Kunst en Kultuur
Middeleeuwen
Archeologie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Kunst, kultuur
GROTEN M.
Eine Zinspflichtigenurkunde
der Abtei St. Peter zu Gent
aus der Königszeit Konrads II
GRYP M.
De Coupure als bakermat van
de Gentse tuinbouw.
GUBIN E. en Y.
LAMONDE
Un Canadien français en
Belgique au XIXe siècle.
Correspondance d'exil de LA. Dessaulles 1875-1878,
GUNS M.-L.
Het nieuwe Art Nouveau en
de esthetiek van Henry Van
De Velde
Analyse van de Antwerpse en
Gentse feuilletons handelend
over niet-Europese
onderwerpen, 1836-1860.
Bergenkruis en de SintLievensbedevaart
VUB, 1976.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Verhandeling
GYSSELING M.
Campo Santo
Sint-Amandsberg, 1980
GYSSELING M.
De Heenbeek te
Destelbergen
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 1, p. 16.
GYSSELING M.
De heilige Bavo
Heemkundig Nieuws, 18,
(1990), nr. 3-4, p. 3-6.
GYSSELING M.
GYSSELING M.
De leliester van de
burggraven van Gent, heren
van Heusden
De naam Drongen
GYSSELING M.
De naam Lochristi
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXVI, (1989), p.
192-200.
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 54-56.
Heemkundig Nieuws, jg.
GYSELS D.
GYSSELING M.
Deutsches Archiv für
Erforschung des
Mittelalters, 43, (1987), nr.
1, p. 177-184
Vereniging voor Industriële
Archeologie en Textiel),
Gent, 1985, 28 blz.
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, Brussel,
1991, LII + 190 blz.
besproken en in hun kunsthistorische kontekst gesitueerd. Met
voorwoord door P. ROBERTS-JONES en illustraties.
Technische beschrijving, bespreking en tekstuitgave van een
cijnsakte uitgaande van de Gentse Sint-Pietersabdij. De oorkonde
wordt bewaard in het Historischen Archiv van Keulen en dateert uit
de jaren 1024-1027.
Bondige handleiding. Geïllustreerd.
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 5, p. 5-7.
De Canadese staatsambtenaar Dessaulles (Saint-Hyacinthe,
Canada, 1818-Parijs, 1895) moest om financiële redenen zijn land
verlaten. Begin oktober 1875 ontscheepte hij in Antwerpen en van
eind december 1875 tot februari 1878 verbleef hij te Gent. Zijn vanuit
België geschreven brieven, die in het boek uitgegeven worden,
bevatten belangwekkende informatie over het dagelijks leven in de
stad en in het land.
Bergenkruis is niet de voortzetting van de in 1540 afgeschafte
bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem, maar is vermoedelijk ontstaan
tussen 1786 en 1821. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt
om dieper in te gaan op het leven van de H. Livinus. De Gentse
relieken van de H. Livinus bleken in werkelijkheid de relieken van de
Deventerse H. Liafwinus te zijn. De bedevaart naar Sint-LievensHoutem en terug, ter herdenking van de (fiktieve) overbrenging van
de relieken van de H. Livinus wordt beschreven.
De vroegste vermelding dateert uit 1862/79. De Heenbeek verbindt
de zuidwestelijke hoek van de Roosbroeken met de Schelde. Heen
betekent „zegge" (een rietsoort).
Levensbeschrijving van Bavo, die zich tot het kristendom bekeerde in
647-650 onder invloed van Amandus. Hij verbleef tijdelijk te Mendonk en overleed in zijn kluis te Gent kort vóór 659. Op de plaats van
de kluis verrees later de Sint-Janskerk (thans Sint-Baafskathedraal).
De burggraven voerden in hun wapen een gouden achtarmige
leliester met in het midden een rode umbo op een zwart veld.
Geïllustreerd.
Etymologische verklaring van de deelgemeentenaam Drongen.
„Lochristi" wordt voor het eerst vermeld in 1210. Lo betekent een
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Hedendaagse Tijd
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde, volkskunde
Biografieën
Kunst, kultuur
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde
13, (1985), nr. 3/4, p. 3-6.
GYSSELING M.
De naam Mendonk
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 5, p. 2-4.
GYSSELING M.
De naam Oudburg,
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXVII, (1990), p.
96-100.
GYSSELING M.
De naam Zeveneken
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 1, p. 8-10.
GYSSELING M.
De oudste annalen van de
Sint-Baafsabdij
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXVI, (1989), p.
5-16.
GYSSELING M.
De oudste statuten van het
Groot Begijnhof
GYSSELING M.
De relieken van de H.
Landoaldus uit de SintBaafsabdij
Heemkundige Kring de
Oost-Oudburg v.z.w.
Jaarboek, XXI (1984), p. 220.
Heemkundig Nieuws, jg.
13, (1985), nr. 5, p. 11-13.
GYSSELING M.
Etymologie van Heusden
Heemkundig Nieuws, jg.
11, (1983), nr. 5, 4 blz.
GYSSELING M.
Geschiedenis van de
Negenmeimarkt
GYSSELING M.
Geschiedenis van Oostakker
en Sint-Amandsberg tot 1794
De Oost-Oudburg,
Jaarboek, XXIII, (1986), p.
95-105.
Oostakker, 1974, 52 blz.
open plek in het bos. De vorm Loe sancti Christi werd gegeven door
de monniken van de Sint-Baafsabdij. Reeds in 1156 moet er te
Lochristi een van de Heilig-Kerstkerk afhankelijke kapel gestaan
hebben. De ontginningsgeschiedenis van Lochristi is nauw
verbonden met de St.-Baafsabdij.
Namen op donk zijn zeer talrijk in noordelijk Oost-Vlaanderen. Donk
betekent zandige opduiking in moerassig terrein. Het eerste lid in de
naam Mendonk beantwoordt aan het Gotisch miduma, t.t.z. midden.
Mendonk is de middelste heuvel ten opzichte van Sprendonk en
Oostdonk. Deze benamingen zijn vroegmiddeleeuws. Mendonk heeft
overigens één van de vroegste kerken in Vlaanderen gehad.
Oorspronkelijk had de naam Oudburg alleen betrekking op de
grafelijke enclave in Gent. Deze werd begrensd door vier waterlopen.
In verband met deze begrenzing wordt de naam geïnterpreteerd als :
ruime (= oud) omsluiting ter afweer (= burg).
De vroegste vermelding van Zeveneken dateert uit 1239. De
betekenis : een plaats waar zeven eiken staan. De eerste kerk werd
opgericht ca. 1287.
In een afschrift uit 1570 of kort erna bleven annalen bewaard
betreffende de Sint-Baafsabdij. Zij dateren van ca. 1030. De auteur
beoordeelt de waarde ervan en bespreekt de gegevens die ze
bevatten voor de kennis van de vroege abdijgeschiedenis. Als slot
wordt er een transkriptie gebracht, voorzien van een Nederlandse
vertaling.
Uitgave van de oudste statuten en het bijvoegsel uit 1354 van het
Groot Begijnhof Sint-Elisabeth. De statuten zijn te dateren tussen
1322 en 1346. De uitgever transcribeerde de originele middelnederlandse tekst en geeft ook een vertaling. Met illustratie.
In 1984 kwamen bij het openen van een reliekschrijn in de
SintBaafskathedraal te Gent diverse relikwieattesten te voorschijn,
waarvan de oudste drie uit de 10de en 1 le eeuw dateren : een
falsum zogezegd uit de 8ste eeuw doch met schriftkenmerken uit de
11de eeuw en twee echte van 980 en 1080. Het falsum is verzegeld
van een echt zegel uit de 8ste eeuw, wellicht het oudste bewaarde in
België. Resumering van de gevonden oorkonden. Geïllustreerd.
Heusden klimt op tot „Kusidhinion", een persoonsnaam. De vorming
van de nederzettingsnaam dateert waarschijnlijk uit het eerste
millennium v. Chr.
Catalogus van de tentoonstelling 1986, mei 9-18 in de SintAmanduskapel te Sint-Amandsberg. Korte bespreking van de 73
items die op deze tentoonstelling werden getoond. Geïllustreerd.
In deze bondige maar interessante monografie wordt de
geschiedenis van Oostakker (Sint-Amandsberg) beschreven in
zesentwintig hoofdstukjes die elk een bepaald aspekt uitdiepen : de
waterlopen ; het reliëf ; de bossen ; het eerste Gent ; Achtene ;
Sloten ; de vroege Sint-Baafsabdij ; Ledergem, Zingem, Herlegem,
Heemkunde
Middeleeuwen
Heemkunde, volkskunde
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde
Algemeen
GYSSELING M.
Het hof te Zingem. Bakermat
urn Sint-Anrandsberg
Heemkundig Nieuws, 1,
1978, 1, p. 7-9.
GYSSELING M.
Kaarten en prenten
Heemkundig Nieuws, 6,
1978, 6, p. 4-7.
GYSSELING M.
Principes van de
straatnaamwijziging te Gent
Naamkunde, 11, 1979, afl.
1-2, p. 1-30. Preprint.
GYSSELING M.
Uit de geschiedenis van de
Oost-Oudburg, het
Documentatiecentrum en de
Mattekesclub
Uit de vroege geschiedenis
van Gent en de OostOudburg
Heemkundig Nieuws, jg.
10, nr. 2, (1982), 4 blz.
GYSSELING M.
De Oost-Oudburg,
Jaarboek, XXIII, (1986), p.
5-87.
Puigem ; bezitsverschuiving in de 9de en 10de eeuw ; wijding van de
abdijkerk en 's-Heiligs-Kerstkerk ; de grote ontginningsbeweging in
de 12de eeuw ; de oerparochie 's-Heiligs-Kerst wordt verdeeld ; het
bestuur van de Sint-Baafsheerlijkheid ; het nieuwe landschapsbeeld,
de Heernesse ; het Sint-Baafsdorp opgenomen in de Gentse
invloedssfeer; de negen-meimarkt; Sint-Baafs en 's-Heiligs-Kerst
verhuizen; de Sint-Amandskerk in het Sint-Annahospitaal; de SintLaureinskapel te Oostakker wordt parochiekerk; de SintAmanduskerk te Oostakker; de Sint Amandskapel te SintAmandsberg ; moraliteit en geloofsbeleving ; bevolkingsevolutie ;
enkele gegevens uit de ekonomische en sociale geschiedenis ; het
onderwijs. Geïllustreerd. Kaart : Oostakker XVIe - XVIIe eeuw.
Zingem is een van de oudste boerderijen op het grondgebied van de
voormalige gemeente Oostakker-Sint-Amandsberg (7de-Sste eeuw).
Zingem wordt geïdentificeerd met een boerderij aan de noordkant
van de Antwerpse steenweg, tussen Verbindingsstraat en zuideinde
van de Grondwetlaan (1571).
Van 9 tot 11 september liep in convent Engelbertus de
tentoonstelling „geschiedenis van de Gentse randgemeenten in kaart
en beeld". Het besproken artikel is de inleiding tot de kataloog,
aangevuld met gegevens over de fusiegemeenten Destelbergen en
Lochristi. Een overzicht van beschikbare handboeken, renteboeken
en kaarten.
Op 2 mei 1977 werd door het Gentse stadsbestuur een kommissie
ingesteld die belast werd met de studie van de straatnamen met als
specifieke opdracht alternatieven voor te stellen voor twee of
meermaals voorkomende straatnamen. Het vermelde artikel licht de
principes toe die deze kommissie in acht heeft genomen bij het
uitwerken van haar voorstellen. Achtereenvolgens worden aspekten
besproken in verband met : doelstelling ; criteria bij het elimineren ;
toponymie ; dorp, kerk, molen, kouter ; plaats, plein ; personaliteiten ;
titulatuur en voornamen ; diverse principes bij de naamwijziging ;
Gentstraat, Antwerpsesteenweg ; modernisering van de spelling ;
aaneen of vaneenschrijven, de verbindingsklank -s ; alfabetisering.
De stichtingsvergadering van de heemkundige kring had plaats in
1963. Vanaf 1971 werd een maandelijks mededelingenblad
„Schakel" uitgegeven
De gehele vroege geschiedenis van Gent en van het gebied van de
Oost-Oudburg, inzonderheid van de Sint-Baafsheerlijkheid wordt in
dit uiterst interessant artikel opnieuw doordacht. De auteur doet dit
logisch voortschrijdend aan de hand van een groot aantal items : de
prehistorische waternamen ; de naam Gent ; prehistorische terreinen nederzettingsnamen ; de Romeinse weg ; de Gallo-Romeinse
votiefsteen te Mendonk ; de vroegmiddeleeuwse plaatsnamen te
Gent ; de vroegmiddeleeuwse waternamen, berg-, bos- en
Heemkunde en Folklore
Heemkunde en Folklore
Heemkunde
Algemeen
GYSSELING M.
Waar leerde de H. Amandus
Nederlands spreken?
Wat betekenen de namen
Desteldonk en Destelbergen?
Heemkundig nieuws, jg. 11,
(1983), nr. 3/4, 2 blz.
Heemkundig Nieuws, jg.
11, (1983), 3 blz.
GYSSELING M. (ed.)
Corpus van
middelnederlandse teksten
(tot en met het jaar 1300)
Leiden, 1977-1987, 15 dln.
GYSSELING M. en A.
VERVAET
GYSSELING M.,
De vroegste geschiedenis
van Lochristi en Zaffelare,
De laatmiddeleeuwse SintBaafskapel te Mendonk, i
z.pl,.z.d., 93 blz.
GYSSELING M.,
De proosten van Sint-Baafs
en Sint-Amands,
GYSSELING M.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek,
XXVIII, (1991), p. 51-66.
Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg. Jaarboek,
XXVIII, (1991), p. 5-17.
veldnamen in de Oost-Oudburg ; de vroegmiddeleeuwse namen op
sali ; de heilige Amandus ; aankoop van het domein Sloten ;
nederzettingsnamen op haim ; de kluis van Bavo ; Childela schenkt
de kapel van Mendonk ; lotgevallen van deze kapel ; Sint-Veerle ;
immuniteit ; de bamisfoor ; vlucht en terugkeer van de kanunniken
van Sint-Baafs ; gedeeltelijke restitutie van de bezittingen ; restitutie
van Destelber-gen aan de Sint-Pietersabdij ; voogden, erfelijke
schouten en baljuws van deze abdij ; de schoutswoning te Sloten ;
Sprendonk ; de heilige Livinus ; verheffing van de relieken van de H.
Bavo in 1010 ; de heilige Macharius ; de wijding van de abdijkerk in
1058 ; wijding van 's Heiligs-Kerstkerk in 1067 ; kermis en
negenmeimarkt in het Sint-Baafsdorp ; betaaldagen in de 13de eeuw
; Sint-Macharius in toponymie en patrocinia ; de Sint-Veerleprocessie
; de Proosdij van Sint-Amands ; de kerk van Mendonk ; lenen en
cijnzen met be-trekking tot de Sint-Baafsabdij ; betwisting rond het
bos te Lochristi ; de kerken van Desteldonk, Zaffelare, Lochristi en
Zeveneken ; Hendrikslaar te Lochristi ; de keure van Hijfte ; het
Nieuwhof in het Sint-Baafsdorp ; het Sint-Baafsdorp wordt een Gents
satellietdorp (14de eeuw); de Sint-Baafsabdij wordt het SintBaafskapittel (1536); het Sint-Baafskapittel verhuist naar de SintJanskerk (1540); 's Hei-ligs-Kerstkerk verhuist ; oprichting van het
bisdom Gent (1561); de negenmeimarkt te Sint-Amandsberg ; het
schilderij van Engelbert van Siclers ; verdere verering van de heilige
Macharius. Met bijlagen.
Hypothetisch wordt gesteld dat Amandus Saksisch zou geleerd
hebben op het eiland Yeu (vóór de kust van Vendée in Frankrijk).
Desteldonk en Destelbergen gaan terug op „teks-la", hetgeen hoogte
of heuvel betekent en respectievelijk „donk", d.i. zandige opduiking in
moerassig gebied en „bergen", d.i. hoogte. Wat betreft Destelbergen
werd het woord „berg" eerst in de 12de-13de eeuw toegevoegd.
In 1987 verscheen het 15de deel van het Corpus-Gisseling. Het
kreeg als ondertitel mee Bouwstoffen voor een woordarchief van de
Nederlandse taal. Het werk valt uiteen in twee wel te onderscheiden
delen of reeksen. De eerste negen banden bevatten de ambtelijke
bescheiden, de laatste 6 banden de literaire handschriften. Hiermee
zijn alle — dus ook Gentse — bekende middelnederlandse teksten
van vóór het jaar 1300 uitgegeven en vlot toegankelijk gemaakt. Met
uitvoerige indices en klappers.
Lochristi en Zaffelare waren afhankelijkheden van respectievelijk de
Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdij. Geïllustreerd.
Over de opeenvolgende kapellen te Mendonk (694-1621). Met
tekstuitgaven in bijlage.
Geschiedenis van de verschillende proosdijen van de Sint-Baafsabdij
Sint-Baafs (Gent-Evergem-Lochristi), Papinglo (Maldegem),
Wulfsdonk (Moerbeke), Sombeke (Boechout), Lochristi-Zaffelare en
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis
Heemkunde
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Kerkgeschiedenis,
kloosters
GYSSELING M.,
De vroegste geschiedenis
van de Gentse haven
Gent Werkt, juni 1971,
XIV, p. 122-128.
GYSSELING M.,
Een volkstelling te Oostakker
en Meulestede in 1709.
Uitgave en naamkundige
studie,
De Heemkundige Kring De
OostOudburg. Jaarboek IX,
(1971), p. 3-53.
GYSSELING M.,
Het Sint-Elisabethbegijnhof
van de oudste tijd tot heden.
Tentoonstellingscataloog, 21
september tot 6 october
1974. (Vrienden van het
Groot Begijnhof van SintAmandsberg, met
medewerking van het
Documentatiecentrum voor
Streekgeschiedenis).
In memoriam : Maurits Van
Wesemael
Het Pakhuis
Documentatiecentrum voor
Streekgeschiedenis SintAmandsberg
Proto-industrialisatie" en
„Industrialisatie" van de
Gentse vlasnijverheid.
Proto-industrialisering en
industrialisering van de
linnennijverheid te Gent
RUG, H. Balthazar, 1980.
H.C
H.C.
HAAGEN W.
HAAGEN W.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 6, p. 305.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 2, p. 86-89.
Spiegel Historiael, jg. 17,
nr. 9, (1982), p. 456-462.
SintAmands (Sint-Amandsberg). De proosten waren mede
verantwoordelijk voor het wereldlijk beheer van de abdijgoederen.
Vooral steunend op toponiemen wordt een schets gegeven van de
wegen, waterlopen, kanalen en 'aarden' in het vroeg-middeleeuwse
Gent. Met kaart.
Uitgave van de nominale telling uitgevoerd in juni 1709 in opdracht
van het kasselrijbestuur van de Oudburg. Ze gaat vergezeld van een
naamkundige studie waarbij o.m. gegevens uit de kohieren van de
vijfde en tiende penning (bewaard in het Stadsarchief) betrokken
werden.
In deze kataloog vinden we o.m. enkele interessante en minder
gekende gegevens over de oudste geschiedenis van de begijnen.
Gents heemkundige (1900-1986) en vroege medewerker aan
Ghendtsche Tydinghen.
Inventaire archéologique - Fiche nr. 18. Op 20 april 1897 stelde
Armand HEINS in de rubriek „Burgerlijke Bouwkunde" een fiche op
over het Pakhuis op de Korenmarkt. Het Pakhuis werd opgericht in
1719 naar de plannen van Bernard De Wilde, nadat de Stad de oude
stadsgevangenis op die plaats had laten slopen in 1716. Het Pakhuis
zou ook onderdak verschaffen aan de Kamer van Koophandel, de
Tekenakademie (1755-1804), de lagere school voor geneeskunde,
de messagerie en de openbare waag (1833), de Commissie der
Burgerlijke Godshuizen (1797-1799), de Rechtbank van Koophandel
(1798-1802 en 1832-1846) en de kursussen geneeskunde (18171826). In 1897 werd het gesloopt om plaats te maken voor het
Postgebouw. Geïllustreerd.
Het oude Gent,
toponiemen
Regestenlijsten.
bronnenuitgaven
Inventarissen,
bibliografieën, catalogi
Biografische nota's en
biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Verhandeling
De industriële revolutie wordt hier gezien als een fase in een zeer
langzaam lopend veranderingsproces. Men gaat er vanuit dat de
Gentse regio, die geïndustrialiseerd werd gedurende de eerste helft
van de 19de eeuw, een voorafgaande ontwikkelingsperiode als
landelijk productiecentrum heeft doorgemaakt. De proto-industrie
schiep de voor- waarden om een industrialisatie doorgang te doen
vinden : ontwikkeling van een demografisch potentieel, van een
commerciële landbouwrealisatie van afzetmarkten,
kapitaalaccumulatie. Het proto-industrieel produktiesysteem op het
Hedendaagse tijd
HAAGEN W.
Uitbuiting-door-handel als
verklaringsfaktor voor de
vertraagde industrialisering
van de linnennijverheid in
Vlaanderen
HMGOG, deel XXXVII,
(1983), p. 215-243.
HADERMANN E.
Het verdwenen huis "de
Sleutel" op de Zandberg
De anglofilie in het
graafschap Vlaanderen
tussen 1379 en 1435.
Politieke en economische
aspecten
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 1, p. 13-32.
Standen en Landen, XC),
Kortrijk-Heule, 1988, 279
blz.
Inventaris van het archief van
Geluk in 't Werk 1880-1969,
Liberaal Archief. Reeks
Inventarissen, nr. 3, Gent,
1991, 181 blz.
HAEGEMAN M.
HAEGEMAN M. en L.
PAREYN,
Gentse platteland begon, wat betreft de linnennijverheid, zich te
ontwikkelen vanaf het einde van de 14de eeuw. Gedurende de 17de
en 18de eeuw kende men een grote bloei van de Gentse
linnenmarkt. De stad vervulde een handelsfunctie voor het landelijk
proto-industrieel produktiesysteem. Na 1830 ziet men de ondergang
van de proto-industriële spinnijverheid maar niet van de landelijke
weefnijverheid, die nog een enigszins bloeiend bestaan zou kennen
tot na 1880. Reeds in het begin van de 19de eeuw werden in Gent
de eerste pogingen tot mechanisering van het vlasspinnen
ondernomen. Ze dienen gezien te worden in een streven om meer te
produceren tegen lagere kosten, daar waar de nadelen van het
proto-industrieel systeem steeds meer aan het licht kwamen. Toch
kende ze door haar onvoldoende produktiviteit geen echte doorbraak
en tot 1838 bleven de mechanische vlasspinnerijen in een
proefstadium. Eerst in 1838 werd te Gent door de oprichting van de
vlasspinnerijen La Lys en La Linière Gantoise de beslissende stap
gezet naar de industrialisering van deze sektor. De sociale
omstandigheden en woonomstandigheden van de proto-industriële
arbeiders waren uitermate slecht. Geïllustreerd.
In tegenstelling tot wat herhaaldelijk wordt beweerd was het
overheersende organisatie-systeem in de Vlaamse linnennijverheid
niet het „putting-out-systeem" maar het „uitbuiting-door-handelsysteem". De landelijke producenten verwerkten grondstoffen die ze
zelf kweekten of verwierven op eigen produktiewerktuigen. Ze boden
dus niet hun arbeidskracht maar wel garen of linnen aan als „waar".
De stedelijke linnenhandelaars (o.m. te Gent) hadden geen direkte
kontrole op het produktieproces en konden enkel door beperking van
grondstoffenuitvoer en markt- en produktiereglementering „indirekt"
tussenkomen. Het „uitbuiting-door-handel-systeem" bood bij de
opkomst van de industrialisatie minder mogelijkheden tot een
geleidelijke overgang naar de fabriek-industrialisering, zodat deze in
Vlaanderen veel trager op gang kwam. Met talrijke voorbeelden en
verwijzingen naar Gentse toestanden. Met kritisch apparaat.
Geïllustreerd
De anglofilie in Vlaanderen was het gevolg van een ekonomische
realiteit, met name de produktie van wol in Engeland die verwerkt
werd tot laken in de Nederlanden. De sympathie voor Engeland
manifesteerde zich ook geregeld op het politiek vlak en wel in de
machtsstrijd tussen Frankrijk en Engeland. Tekenend voor dit laatste
was de Gentse opstand van 1379-1385.
In 1880 werd naar de ideeën van François Laurent (1810-1887) de
sociaal-culturele kring Geluk in 't Werk op de Gentse wijk Ekkergem
gesticht. De bewaard gebleven archief- en documentaire bescheiden
dateren uit de periode 1880-1969. De inventaris bevat een inleiding,
een stukkenbeschrijving en een chronologische klapper op de
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
HAEGEMAN M.,
HAEGEMAN M.,
HAERENS J.
HAERENS J.
De inventarisatie van het
archief van de priorij OnzeLieve-Vrouw Ten Hove te
Waarschoot, later te Gent
(1445-1796), J. BAERTEN, F.
SCHEELINGS en J.
VERHELST (eds.)
Het archief van de priorij
Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove
te Waarschoot, later te Gent
(1445-1796) en zijn
mogelijkheden voor de
historiografie,
George Minne, illustrateur de
Maurice Maeterlinck
V.U.B., Brussel, 1991, p.
25-32.
HMGOG, XLV, (1991), p.
133-154.
briefwisseling.
Archiefinitiatie (Archiefproblemen en –oplossingen). De eerste
resultaten van de verhandelingen van de Bijzondere Licentie
Archiveringstechnieken
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Overzicht van de inhoud van het priorij-archief, dat thans bewaard
wordt op het Rijksarchief te Gent, en van de
onderzoeksmogelijkheden.
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Septentrion. Revue de
Culture Néerlandaise, 14,
(1985), nr. 1, p. 13-18.
KUL, 1978.
HAERENS K
Literatuur en plastische
kunsten. Het symbolisme : de
tekeningen van George
Minne, voor de werken van
Maurice Maeterlinck
Gentse merkwaardigheden,
HAERENS K.
Oude straatnamen van Gent,
Gent, 1982, 119 blz.
HAERENS K.
Standbeelden van Gent.
Gent, 1977, 120 blz.
HAERENS K.
Straatnamen van het oude
Gent
Gent, 1981, 133 blz.
HAESAERT J.-P.,
Louis XVIII à Gand en 1815,
HAESEREYN R.
Het Gentse Museum voor
Volkskunde
Revue du Nord, XLIX,
(1967), 521-533.
Volkskunde, jg. 83, nr. 2/3,
(1982), p. 145-163.
Gent, 1980, 132 blz.,
geïllustreerd.
Kunst, cultuur
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Vijftig Gentse merkwaardigheden, waaronder : (stand)beelden,
kuriositeiten, gedenktekens, kapellen, halfverheven beeldhouwwerk,
monumenten en portalen, worden bondig besproken.
Na de publikatie van Gentse Gedenkplaten, Standbeelden in Gent,
Gentse Merkwaardigheden en Straatnamen van het Oude Gent volgt
Oude Straatnamen van Gent. In deze bijdrage vindt men zesenzestig
oude straatbenamingen, niet alleen van de Kuip maar tevens
erbuiten. De betekenis van de straatnaam wordt onderzocht of er
wordt een verklaring gegeven in het licht van legenden, anekdoten.
Er wordt gewezen op de oude sfeer of op toeristische
merkwaardigheden. Rijk geïllustreerd.
Een prettig boekje met het boeiende verhaal van 47 standbeelden,
monumenten, sierbeelden. Van elk besproken monument of standbeeld, werden één of meerdere foto's opgenomen.
Uit driehonderd straatnamen van de Gentse Kuip werden er een
tachtigtal uitgekozen. De betekenis van de benaming en de
geschiedenis van de straat worden onderzocht. Vaak wordt er
gesproken over de sfeer die vroeger in de straat heerste. Rijk
geïllustreerd.
Heemkunde en Folklore
Heemkunde
Heemkunde en folklore
Heemkunde
Diversen
Het ontstaan en de groei van het Gentse Museum voor Volkskunde
vanaf de stichtingsvergadering van de Bond van Oostvlaamsche
Folkloristen in 1926. Het eerste museum werd gevestigd in de kapel
Kunst en Kultuur
HAESERYN R.
Gedateerde volkskundige
voorwerpen en dokumenten,
(Catalogus,
HALKIN L.E.
De l'Académie calviniste de
Gand la Faculté de Théologie
de Bruxelles in BOUDIN H.R.,
(ed.), Analecta Theologiae
Facultatis Bruxellensis. II,
1976-1985 Protestantisme en
universiteit,
HALLAERT J
De Prinsenhof wijk getuigt
van vroege industrialisatie.
Hebbelynck Gaston
(G.H.)
Over het verdwenen „De
Vreesebeluik" of Cité
Ouvrière
Hedendaagse Tijd
HENAU A.
De Belgische huishuren
gedurende het Interbellum,
Museum voor Volkskunde,
19 juli - 31 augustus 1975),
(Bond der Oostvlaamse
Volkskundigen), Gent,
1975, 36 blz.
Vereniging voor de
Geschiedenis van het
Belgisch Protestantisme.
Historische studies 9,
Brussel, 1988, p. 105-114.
V.I.A.T. Kontaktblad,
Gentse Vereniging voor
Industriële Archeologie en
Textiel, 1980, nr. 1, p. 2628, geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 5, p. 251256.
K.U.L Centrum voor
Economische Studiën,
Leuven, 1991, 29 blz. +
diverse tabellen en
grafieken.
Rijksuniversiteit Gent.
Schatten van de
Universiteitsbibliotheek, 7,
Gent, 1990, XVIII + 254 blz.
HENDRIX G.
Bernardina en Cisterciensia in
de Universiteitsbibliotheek
HENDRYCKX M. DE
KOONING M. en
VERSCHAFFEL B.
HERTELEER W.
Gent, de gedeelde stad,
Brugge, 1990, 167 blz.
20 jaar „Toleries gantoises"
HERTELEER W.
De stedelijke basisschool
Klaverdries 50 jaar jong,
Dit is uit het leven gegrepen .
Of herinneringen aan vijftien
Dronghine. Jaarboek,
(1983), p. 61-62.
Dronghine. jaarboek,
(1990), p. 102-105.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
14, nr. 4, (1982), p. 169-
HESPEL R.
van het Geschoeide Karmelietenklooster. In 1962 werd het heropend
in het Kinderen Alijnshospice. Bovendien wordt een overzicht
gegeven van de verzamelingen en van de aktiviteiten van het
museum.
Katalogus van 167 gedateerde volkskundige voorwerpen of
dokumenten ondergebracht in elf rubrieken : gebruiksvoorwerpen,
merklappen, loting, godsdienstig drukwerk, ambachten en beroepen,
penningen, van wieg tot graf, verenigingsleven, menu's, diversen.
Varia en Personalia
Na de overname van Gent door de hervormingsgezinden werd een
theologische hogeschool ingericht. Eerst was ze gevestigd in het
Karmelietenklooster van de Lange Steenstraat, van 1580 af in het
Predikherenklooster aan de Leie. Na de herovering van Gent door
Farnese hield deze Akademie op te bestaan. De Universitaire
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, die thans
meer dan 35 jaar bestaat, kan als de opvolgster ervan beschouwd
worden.
Een aantal industrieel-archeologische gegevens inzonderheid over
de brouwerij die in 1816 werd opgericht door Lodewijk Vanden
Berghe in Prinsenhof nrs. 52, 54 en 54a.
Moderne Tijden
De plannen van deze cité ouvrière, gelegen tussen de Rozier(straat)
en de Blandinus(straat) werden ontworpen door architect Leclerc
Restiaux. De voorgevel werd opgetrokken in 1851. Het beluik werd
afgebroken in 1935 /1936. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Analyse van de huishuurprijzen in Antwerpen, Gent, Leuven, Luik en
in het mijndorp Le Grand Hornu gedurende de periode tussen de
twee wereldoorlogen.
Hedendaagse Tijd
Kataloog bij een tentoonselling van werken geschreven door
Bernardus van Clairvaux en van boeken en handschriften met
betrekking tot de Gentse cisterciënzerkloosters. Met woord vooraf
door hoofdbibliothekaris A. VANDEN BRANDE en konservator
DEROLEZ, inleidend artikel door prof. L. MILIS en illustraties.
Fotoboek voorzien van begeleidende teksten van B. VERSCHAFFEL (9-14) en M. DE KOONING bij de foto's van M. HENDRYCKX.
Met voorwoord door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en ten geleide.
Korte historiek van het bedrijf uit Drongen, dat uitrustingsgoederen in
roestvrij staal produceert.
Geïllustreerd
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Volksbelevenissen van Tsjeef in het Patershol te Gent, die aan de
auteur vertelt hoe het er in de jaren twintig aan toe ging. Hij staat stil
Industriële Archeologie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Industriële archeologie,
scriptophilie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde
jaar wonen in het Patershol
(1920-35)
Gezocht : een bouwplaats
voor „Den Nieuwen
Vlaamschen Theater" !
181.
De geschiedenis der
spoorwegen Gent-Terneuzen
en Mechelen-Terneuzen
1865-1948
. Isidore Dubrucq. Gents
beeldhouwer 100 jaar
geleden overleden
Ivo
VermeersFrançoisMaldegems
kunstenaar 1810-1852
Karel de Kesel (1849-1922).
Portretschilder en
beeldhouwer van
Zomergemse afkomst
Kloosterzande, 1983, 240
blz.
HEYMANS F. (red.),
Voor den duivel geen stap
achteruit ! Beelden van Gent
in de literatuur,
Stedelijke Openbare
Bibliotheek Academia
Press, Gent, 1992, 319 blz.
HEYMANS H.
De papierfabriek te
Langerbrugge
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur.
HEYRMAN P.
Voor eigen winkel.
Honderdjaar middenstand en
middenstandsbeweging in
Oost-Vlaanderen,
Bijdragen Museum van de
Vlaamse Sociale Strijd, 7,
Gent, 1991, 254 blz.
HESPEL R.
HESSELINCK H.G.
HEYDE R.
HEYDE R.
HEYDE R.
Gendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 285-287.
G.O.V. Heraut, jg. 21,
(1986), nr. 3, 4 blz.
Maldegem, (1989), 28 blz.
Maldegem, 1985, 59 blz.
bij de volkstypes Loele-de-Vuilbak, Mijnheer Bastien, Dikke Mie,
Gustje en de Drie Fransmans. Geïllustreerd.
In 1887 werd door enkele raadsleden van de Gentse gemeenteraad
voorgesteld een nieuwe schouwburg op te richten op de Koornmarkt,
op de plaats van het toenmalig Pakhuis. De bouwmeester Edm. De
Vigne zou de plannen tekenen. Voor- en tegenstanders van dit
projekt geraakten het niet met elkaar eens. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 1895 wordt echter van de plannen
om op die plaats een schouwburg te bouwen afgezien. Het terrein
wordt aan de Staat verkocht om er een postgebouw op te richten. In
1897 wordt besloten de schouwburg op te richten op het
SintBaafsplein.
Beschrijving van de bouw en exploitatie van twee internationale
spoorwegmaatschappij en.
De beeldhouwer Dubrucq (Gent, 1844-1886) werd vooral bekend met
zijn bustes en grafmonumenten van bekende Gentse figuren. Met
illustraties.
Vermeersch was een leerling van Pierre FranQois de Noter en
schilderde diverse Gentse stadshoekjes, monumenten en
kerkinterieurs. Met illustraties.
Brochure aansluitend bij een tentoonstelling rond deze kunstenaar in
Zomergem. De Kesel studeerde aan de Gentse akademie
schilderkunst bij T. Canneel en beeldhouwkunst bij L. van
Biesbroedc. Hij vervaardigde beelden voor de barokke poort aan de
Vismijn op het Sint-Veerleplein. Met voorwoord en illustraties.
Bloemlezing van literaire teksten over Gent (middeleeuwen tot
heden), thematisch geordend over 14 hoofdstukken. De
verzamelbundel werd samengesteld en van commentaar voorzien
door F. HEYMANS, T. DEMOOR en T. ENGLEBERT. Geïllustreerd.
De papierfabriek te Langerbrugge werd opgetrokken tussen 1929 en
1931 naar het ontwerp van de Duitse firma Schluter uit Dortmund. In
1932 werd de eerste papiermachine opgestart. Vanaf 1945 kende de
fabriek een nieuwe uitbreiding, o.m. naar plannen van architekt
Hebbelinck (1947). De auteur bespreekt eveneens het
produktieproces anno 1932, alsmede de verbeteringen die er in de
loop van de jaren werden aangebracht. Op dit ogenblik is de
papierfabriek te Langerbrugge de belangrijkste papierfabriek van
België. Geïllustreerd.
Kort voor de eeuwwisseling werd vanuit katholieke hoek getracht de
middenstanders te organiseren. In de grote steden verschenen
middenstandsbonden. In Gent ontstond door toedoen van Karel van
der Cruyssen de vereniging God en Vaderland. Na Wereldoorlog I
openden Fernand van Ackere, Camiel Struyvelt en Leo Joos aan de
Gentse Lange Kruisstraat het Provinciaal Middenstandssecretariaat.
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde
Biografische nota's en
biografieën
Biografieën
Biografische nota's en
biografieën
Kunst, cultuur
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Hedendaagse Tijd
Na 1945 trad men toe tot het nationale N.C.M.V. Met kaarten,
tabellen, grafieken, foto's en indices.
HEYSE M.
HILLEWAERT B.,
HISETTE L.F.,
HÖDL L. en HAVERALS
M. (eds.)
Kulturele uitingen van
socialisten te Gent : 18851905
The introduction of tinglazing
in north-western Europe,
A propos de la porte de
l'église de Signeulx et des
Hisette, fondeurs de fer,
serruriers et mécaniciens à
Gand,
Henrici de Gandavo.
Tractatus super facto
praelatorum et fratrum
(Quodlibet XII, quaestio 31)
HOEBEKE G. en
PENNEMAN T.
Sagen uit het Land van Rode
HOEBEKE G. en T.
PENNEMAN
Sagen uit het Land van Rode
(2),
HOFFSUMMER P.,
Dendrochronologie en
Belgique et régions
limitrophes,
Theo Lefèvre staatsman
HOFLACK K.
HOLLEBOSCH - VAN
RECK Y.
Een Gents lofdicht van 1813,
een bron voor de
geschiedenis,
kunstgeschiedenis en
volkskunde
HOLLEBOSCH - VAN
RECK Y.
Modepop, modejournaal en
mannequin, of hoe de mode
aan de „man" gebracht werd
Typologische benadering van
enkele muntgewichtendozen
uit de verzameling van het
Bijlokemuseum te Gent.
Moord en politiek tijdens de
Gentse opstand 1379-1385
HOLLEBOSCH-VAN
RECK Y.
HOLSTERS A.
RUG, 1974.
Technology and Innovation,
(Medieval Europe. Preprinted Papers, nr. 3), York,
1992, p. 163-168.
Le Pays gaumais, la terre
et les hommes, XXIX/XXX,
1968-69), 150-175.
Ancient and Medieval
Philosophy. De WulfMansion Centre, series 2,
Leuven, 1989, CLXIX + 292
blz.
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
nr. 2, p. 35-40.
Driemaandelijks Tijdschrift
Land van Rode, 18, (1990),
nr. 3, p. 6469.
Archaeologia Mediaevalis,
(1992), 15, p. 15-16.
Antwerpen-Baarn, 1989,
122 blz.
Oostvlaamse Zanten, jg.
55, (1980), p. 175-195.
Oost-Vlaamse Zanten, jg.
LVIII, (1983), nr. 5/6, p.
162-174.
HMGOG, XXX, (1976), p.
83-102.
HMGOG, dl. XXXVII,
(1983), p. 89-111.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Overzicht van de huidige kennis omtrent de introductie van tinglazuur
in Noordwest-Europa en kritische analyse van de beschikbare
elementen. Met verwijzing naar enkele voorbeelden uit Gent.
Geïllustreerd.
Interessant voor de sociale en economische geschiedenis van Gent
in de achttiende en negentiende eeuw.
Middeleeuwen
Sociale geschiedenis
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Overzicht van het dendrochronologisch onderzoek met verwijzing
naar het onderzoek van de 13de-eeuwse dakkap van de Bijloke.
Archeologische kronieken
Biografie van de politicus Lefèvre (Gent, 1914-Sint-LambrechtsWoluwe, 1973). Geïllustreerd.
Door Norbert Cornelissen werd in 1813 een lofdicht geschreven voor
een afgestorven lid van de Gentse Sint-Sebastiaansgilde, nl. Jan Van
Syngel. Slechts enkele verzen werden aan de afgestorvene zelf
gewijd. Ze vormen slechts een aanloop tot een dialoog die op
humoristische wijze historische beelden ophangt. Bovendien bevat
het gedicht een ode aan het waardevol kunstpatrimonium van de
stad. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Op basis van de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent
wordt informatie verstrekt over geschiedenis van modepop,
modetijdschriften en mannequin. Geïllustreerd.
Wat zijn muntgewichtdozen en hoe kunnen ze getypologeerd worden
volgens hun herkomst? Het Bijlokemuseum bezit
muntgewichtendozen uit Keulen en het Rijnland, uit Antwerpen,
Brugge, Gent en Amsterdam. Geïllustreerd
Aan de hand van verhalende bronnen met als belangrijkste de
Chroniques van Froissart, alsook van de Régistres de l'Audience (te
Biografieën
Heemkunde
Heemkunde
Kunst en Kultuur
Middeleeuwen
Rijsel bewaard) wordt aangetoond in welk breed perspektief de
relatie moord en politiek tijdens de Gentse opstand tegen Lodewijk
van Male kan benaderd worden. In ieder geval wordt een sterke
wederzijdse beïnvloeding van familiale wraak en politieke faktiestrijd
opgemerkt. Met kritisch apparaat en bijlagen.
HOMBLÉ A.G.
George Minne: sculpteur
symboliste
Museum voor Schone
Kunsten Gent
Oostvlaamse Zanten, jg.
LVIII, (1983), nr. 5/6, p.
175-186. Geïllustreerd.
Museum voor Schone
Kunsten, Gent, 1985, 134
blz. Geïllustreerd.
Septentrion, 16, (1987), nr.
2, p. 41-46.
Musea Nostra, 8, Brussel,
1988, 128 blz.
HOOZEE R. TAHONVANROOSE M., BOWNTAEVERNIER S.
Frits Van den Berghe
Gent, 1983.
HOOZEE R. (red.),
Vlaams expressionisme in
Europese context 1900-1930
Museum voor Schone
Kunsten), Gent, 1990, 398
blz.
HOSTE L
Gent, poppenspelstad. Een
bijdrage tot de geschiedenis
van het Gentse poppenspel.
Gent, 1979, 173 blz.,
geïllustreerd
HOSTE L.
Belangrijke historische
praalstoeten in Vlaanderen
Oostvlaamse Zanten, LXI,
(1986), nr. 2, p. 67-83.
HOOIEER R. (red.),
HOOZEE R.
HOOZEE R.
Notitieboek van vroedvrouw.
Midden 19de eeuw - Bijloke
Gent
Tekeningen, pastels en
aquarellen uit eigen collectie
Heemkunde
Kunst, cultuur
Biografieën
Voorstelling van de verzamelingen van het museum met een
instel- lingshistoriek. Geïllustreerd. Zie ook Museum voor Schone
Kunsten Gent. Ghent, Museum of Fine Arts, (Musées 2000), Parijs,
1988, 81 blz.
Deze catalogus werd gepubliceerd naar aanleiding van de
retrospectieve Frits Van den Berghe die plaats had in het Museum
voor Schone Kunsten van 16 december tot 4 maart 1984. Frits Van
den Berghe werd in 1883 te Gent geboren en studeerde van 1897 tot
1903 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Tussen
1900 en 1914 werkte hij te Gent en te Sint-MartensLatem en werd
beïnvloed door impressionisme en symbolisme. Na een periode in
Nederland, schilderde hij vanaf 1926 opnieuw te Gent. In de jaren
1927/1939 zou zijn persoonlijk expressionisme verruimen en kwam
hij tot de zogenaamde fantastische of surrealistische periode. De
catalogus omvat tevens getuigenissen van Karel Van de Woestijne,
André De Ridder en Paul Gustave Van Hecke. Met algemene
bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Gentse kunstenaars zoals G. Minne, G. van de Woestijne, C.
Permeke, A. Servaes, G. de Smet, F. Masereel, F. van den Berghe,
H. Mal-fait, Jozef en Jan Cantré worden onder meer voorgesteld en
in de kunsthistorische ontwikkelingen van hun tijd gesitueerd. Met
bijdragen van P. BOYENS, I. HENNEMAN, R. HOOZEE, H.
LAUWAERT en W. VAN DEN BUSSCHE, voorwoord door schepen
R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties.
Tot de eerste wereldoorlog werd het poppenspel bijna uitsluitend
beoefend in de volkswijken door ongeletterden die er een
bijverdienste in zagen. Tussen 1922 en 1944 zou het Gents
marionettenteater een echte renaissance kennen. Na 1944 wordt
tevens een sterke ontplooiing gekonstateerd. Er ontstaan twee
richtingen : de traditionalisten, o.m. met „Pierke" en de modernisten.
Interessante bijdrage over een boeiend aspekt van onze volkskultuur.
Onder de Gentse praalstoeten krijgt men een beschrijving van : de
historische stoet van 1849 ; de karnavalkavalkades te Gent ; de
Kunst, kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst, kultuur
Heemkunde en Folklore
Heemkunde, volkskunde
HOSTE L.
De „Koevoet", een sociale
aanklacht
AMSAB-Tijdingen, III,
(1984-1985), nr. 4, p. 103109.
HOSTE L.
De poppenspelwereld van
Gustje-Pierke-de Puydt,
Een volkse straatbenaming
Oostvlaamse Zanten, LXIV,
(1989), nr. 3, p. 215-216.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 278-279.
Gentse Vereniging voor
Scriptophilie,
Berichtenblad, jg. 1, nr. 6
(1982), p. 3-9.
HOSTE L.
HOSTE L.
Flitsen uit de geschiedenis
van de Gentse stadstrams en
-bussen
HOSTE L.
Gentse praalstoeten te water,
HOSTE L.
Gentse stadstrams en bussen. Sprokkels
geschiedenis, anekdoten en
liedjes 1873 - 1981
Het Sint-Denijs- en het
Farmanplein. Een brokje
geschiedenis
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 6, p. 323-335.
Ghendtsche Tydinghen ,
Heemkundige en
Historische Kring „Gent",
1982, 165 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 3, p. 146155.
In Memoriam E.H. Joris
Oostvlaamse Zanten, jg.
HOSTE L.
HOSTE L.
Pacificatiestoet ; de historische stoet Gent door de eeuwen heen ; de
ommegang van Sint-Michiel in 1913. Met voetnoten. Geïllustreerd.
Bespreking en tekstuitgave van twee Gentse volksliedjes. De auteur
van één van deze liedjes zou Emiel Moyson zijn, zie MERTENS J.,
Emiel Moyson als dichter van de „koelvoet" in AMSAB-Tijdingen, IV,
(1985-1986), nr. 2, p. 39-44.
Bespreking van een schilderij door Jacky Lagrou, bewaard in het
Museum voor Volkskunde. Met foto.
Omtrent het Heidamstraatje, een steegje uitkomend in de SintPietersnieuwstraat.
In 1873 werd de beslissing genomen een paardetram te Gent op te
richten. Eén jaar later reden de eerste paardetrams doorheen Gent.
In 1898 werd te Brussel de N.V. Tramways Electriques de Gand
gesticht. De nieuwe rijtuigen waren groengeschilderde
accumulatorentrams. Omstreeks 1905 werden de rijtuigen aan het
trolleysysteem aangepast. Vooral na de oorlog werden snellere trams
in gebruik genomen. Met de bedoeling de bestaande diensten te
moderniseren, experimenteerde de Gentse Trammaatschappij vanaf
1932 met een busdienst. In 1961 nam de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Gent de plaats in van de vroegere
maatschappij. Vanaf 1962 werd het tramnet te Gent geleidelijk
afgetakeld en werd door soepelere autobuslijnen vervangen.
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Kunst, kultuur
Een uitvoerig verhaal over het openbaar vervoer te Gent. Rijk
geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
In 1828 was onder koning Willem van Oranje, te Sint-Denijs-Westrem
op de wijk Buchten, een militair oefenplein aangelegd. Vanaf 1838
werd dit plein gebruikt door de Société des Courses om er
paardenwedstrijden te houden. Begin juli 1838 grepen er de eerste
hippische feesten plaats, terwijl ook in de stad heel wat festiviteiten
werden ingericht. Was dit de aanloop tot de Gentse Feesten die toen
nog niet bestonden ? Eerst na 1856 schoven de Gentse Feesten
verder op, eerst naar 11 juli, daarna naar omstreeks 21 juli. Na de
eerste wereldoorlog richtte de Aéro-Club des Flandres (1902), vanaf
1938 de Ghent Aviation Club vliegtuig- en zweefvluchten in te SintDenijs-Westrem. Mede door de vliegclub kon in 1908 de Franse
vliegenier Henri Farman optreden. Hij hield zijn demonstraties op het
huidige Farmanplein in de havenzone. Een ander evenement was
het optreden van Pégoud in 1913. Tijdens de oorlogsjaren werd het
vliegveld gebruikt voor militaire doeleinden. Tot einde 1984 stegen er
de sportlui en zweefvliegers op van de Cessnaclub. Met voetnoten
en bibliografie. Geïllustreerd.
In memoriam van de Gentse priester en volkskundige. Deze priester
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Vandenbroucke
55, (1980), p. 166-167.
HOSTE L.
In memoriam Michel Steels
(Gent 28 augustus 1913 - 11
januari 1987)
AMSAB-Tijdingen, V,
(1987), nr. 1, p. 89-90.
HOSTE L.
Jacky Lagrou, een Gentse
type
Over de Gentse „Garde
Civiek",
Oostvlaamse Zanten, LXIII,
(1988), nr. 1, p. 66-68.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 3, 1982, p. 112-124.
HOSTE L.
Over kunstaffiches voor de
wereldtentoonstelling te Gent
in 1913
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 1, p. 2-17.
HOSTE L.
Rooigem en de Brugsepoort
te Gent,
HOSTE L.
Rooigem en de Brugsepoort
te Gent,
HOSTE L.
Uithangborden te Gent
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 114-127:
nr. 4, p. 205-219 en nr. 5,
p. 266-270.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 6, p. 329-340 en
20, (1991), nr. 1, p. 4253.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 1, p. 30-40 ; nr.
2, p. 56-66 ; nr. 3, p. 149153 ; nr. 4, p. 194-201 ; nr.
5, p. 263-268 ; nr. 6, p.
323-329 ; 17, (1988), nr. 1,
p. 32-40 ; nr. 2, p. 83-91 ;
nr. 3, p. 122-127 ; nr. 4, p.
HOSTE L.
was van 1922 tot 1927 onderpastoor op de St.-Theresiaparochie, op
de Muide en lag aan de basis van het bekende poppenspel Spelleke
van de Muide. Nadien ook werkzaam in de wijk van de Brugse Poort
en van Rooigem.
De heemkundige Steels blijft vooral bekend om zijn Geschiedenis
van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914 (Gent, 1978) en om
zijn talrijke bijdragen in het tijdschrift Ghendtsche Tydinghen. Zie ook
de „In memoriam's" van ID. in Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr.
3, p. 118-120 en van GERITS J. in Ons Heem, 42, (1988), nr. 1, p.
34.
Over de kunstschilder Lagrou en zijn werk „Bonnevalle en zijn
wereld".
De garde-civiek wordt gezien als een voortzetting van de sinds
eeuwen bestaande schuttersgilden. Vanaf 1848 trachtte de Belgische
regering de burgerwacht te reorganiseren en op een militaire wijze te
drillen. Te Gent ontstond een burgerwachtruiterij (de cavalerieje of de
garde-civiek te pérde), een artilleriebatterij (de kanonboeren) en
compagnie karabiniers (chasseurs-éclaireurs, in het Gents
„chaskens" genoemd). De leden van de burgerwacht stonden
meestal zelf in voor hun uitrusting en uniform. Tegen de
eeuwwisseling was de oorspronkelijke funktie van de burgerwacht
volledig verwaterd. Het korps werd enkel nog in stand gehouden als
een folkloristische traditie. Geïllustreerd.
Tot en met de Eerste Wereldoorlog werden kommerciële en kulturele
affiches bijna uitsluitend voor de gegoede burgerij uit de belangrijkste
steden geproduceerd. Zij kochten immers de dure produkten
waarvoor reklame werd gemaakt. Ook de affiches voor de
Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent of voor de daarmee gepaard
gaande festiviteiten getuigen van deze trend. In dit artikel wordt van
deze affiches een overzicht gegeven. Met literatuurlijst en technische
details bij de afbeeldingen. Geïllustreerd.
De geschiedenis van de Rooigemwijk. Geïllustreerd.
Biografieën
Kunst, cultuur
Hedendaagse tijd
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
HOSTE L.
Uithangborden te Gent
HOSTE L.
Uithangborden te Gent
(vervolg en slot)
Uithangborden te Gent.
Bijdrage tot vroegere en nog
bestaande uithangtekens te
Gent. Uithangborden en
gevelstenen
HOSTE L.
196-200 .
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 255-265;
nr. 6, p. 313-318; 18,
(1989), nr. 1, p. 45-53; nr.
2, p. 74-80; nr. 3, p. 166170; nr. 4, p. 206-209 en
nr. 5, p. 278-283
Ghendtshe Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 312-317.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1886), nr. 6, p. 306318.
HOSTE L.
Uithangtekens
Oostvlaamse Zanten, L,
(1975), p. 50-60
HOSTE L. G. WEZE en
R. VAN DER LINDEN
HOSTE L.,
In Memoriam Gustje-Pierke
de Puydt
Gezelschapsleven te Gent in
de 19de-begin 20ste eeuw.
Een proeve
HOSTE L.,
Het poppen- of figurentheater
"Germinal "
HOUTMAN E.
Abbaye de Groenenbriel
Gand
Oostvlaamse Zanten, LXVI,
(1991), nr. 1, p. 2-10.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 1, p. 2-10 : nr. 2,
p. 90-96 : nr. 3, p. 148154 : nr. 4, p. 218-224 en
nr. 5, p. 311-316.
AMSAB Tijdingen, n.r.,
(1991), nr. 11, p. 22 en nr.
13, p. 20.
Monasticon belge. Tome
VII, Province de Flandre
Orientale. Quatrième
volume, (Nationaal
Onderzoekscentrum voor
Religieuze Geschiedenis),
Luik, 1984, p. 731-747.
HULPIAU K.
René De Clercq (1877-1932).
Een monografie
Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en
Letterkunde, Gent, 1986,
496 blz.
Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde
Na een inleiding volgen aspekten van de uithangborden in verband
met de volkskunst, de plaatsbepaling, het herkennen van familie- en
geslachtsnamen, het algemeen uitzicht der uithangborden, de
benamingen, de invloed van de wapenkunde, oude uithangborden in
Vlaanderen, uithangborden en kunst, de „Franse borden",
verplichtingen en misbruiken. Met voetnotenapparaat.
Dit volkskundig artikel plaatst een aantal aspekten van Gentse
uithangborden in een breder kader. Zo wordt o.m. gesproken over
grondstof en uitzicht, volkskundige waarde, hun belang als
plaatsbepaling, ouderdom, verplichtingen en misbruiken.
Geïllustreerd
De Puydt (Gent, 1904-1991) was een bekend Gents poppenspeler.
Geillustreerd.
Overzicht van de High-Society clubs, de wetenschappelijke en
algemeen-culturele verenigingen, de filantropische verenigingen,
artistieke verenigingen, verenigingen in verband met opvoeding en
arbeidersontwikkeling, sportverenigingen, koorverenigingen,
fanfareen harmoniegezelschappen.
Met foto's van poppen.
Simon de Mirabello stichtte een klooster in zijn kasteel Ten Walle in
1341. De stichting kwam echter niet van de grond tot in 1370. Door
toedoen van de abten van de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdijen werd
toen een nieuw klooster opgericht aan de Groenenbriel, be-volkt met
monialen uit de viktorinnenabdij van Mechelen. In 1578 werden de
gebouwen in beslag genomen door de kalvinisten, die er een latijnse
school in onderbrachten. Na de religietroebelen keerden de zusters
terug en verbleven in de herstelde abdij tot in 1796. Het artikel bevat
een overzicht van de bronnen, de literatuur, de sigillo-grafie en de
ikonografie, een historiek en biografieën van de abdissen.
De letterkundige De Clercq (Deerlijk, 1877 - Maartensdijk, 1932)
studeerde filologie aan de universiteit en werd in 1906 leraar aan het
Gentse atheneum. Tijdens de jaren 1915-1918 engageerde hij zich in
het Aktivisme. Met indringende besprekingen van het literaire oeuvre
van De Clercq.
Folklore
Biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst, cultuur
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Biografieën
HUVENNE L.
Proeve tot typologie van de
negentiende-eeuwse Gentse
journalist
Charles Burney's muzikaal
reisverslag met betrekking tot
de Lage Landen. 3, Een
doorlichting van het
muziekleven in Kortrijk en
Gent, 4, Het kerkelijk
muziekleven in Gent en Aalst
Arbeidsbeurs in 1800
RUG, 1973.
De orangist Prudens van
Duyse tegen de antihollandse
dichters Domien Cracco en
David de Simpel in 1832,
Rymconst-minnaeren te
Oostakker in 1782
Biekorf. Westvlaams
Archief voor Geschiedenis,
Oudheidkunde en Folklore,
75, (1974), p. 147-151
Heemkundig Nieuws, 15,
(1987) nr. 3-4, p. 9-11.
La translation de Sainte
Amelberge à Gand
Quelques charter épiscopales
fausses pour Saint-Pierre au
Mont Blandin à Gand forgées
au XIle et XIlle siècles
Analecta Bollandiana, 100,
(1982), p. 443-458.
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis (Koninklijke
Academie van België),
CXLVIII, afl. 1-2, Brussel,
1982.
Une translation de reliques à
Gand en944, Le Sermo de
Adventu Sanctorum
Wandregisili, Ansberti et
Vulframni in Blandinium
Het Gentse stadhuis in een
notedop
Het Gentse stadhuis in een
notedop
UCL, 1975, dr.
HUYS J.
Het Gentse stadhuis in een
notedop. De Troonzaal
Isabella van Oostenrijk
HUYS J.,
De beiaard
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 2, 12 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 18, nov.
1983, 12 blz
G.O.V.-Heraut, 27, (1992),
HUYBENS G., K.
MOENS en E.
SCHREURS,
HUYGHEBAERT J.
HUYGHEBAERT J.
HUYGHEBAERT J.
HUYGHEBAERT N.
HUYGHEBAERT N.
HUYGHEBAERT N.
HUYS J.
HUYS J.
HUYS J.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Musica Antiqua, 9, (1992),
nr. 1, p. 7-14 en nr. 2, p.
56-60.
Geillustreerd.
Kunst, cultuur
Biekorf, jg. 82, afl. 2,
(1982), p. 135.
Korte notitie over de onderwijzer H.L. Couvreur die een „franse
school" hield aan de Schipgracht en als nevenbezigheid er een
arbeidsbeurs op nahield.
De houding van Prudens van Duyse (1804-1859), tegenover deze
twee Westvlaamse belgicistische dichters.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Uit een Oostakkers toneelprogramma van 1782 werden twee
acrostichons en een naamlijst van akteurs afgedrukt. R. POELMAN
tracht in hetzelfde nummer van het tijdschrift de akteurs te
identificeren (p. 11-16).
Studie betreffende de translatio van de Heilige Amelberga. Het
lichaam werd tussen 863 en 879 van Temse naar Gent overgebracht.
Drie charters, betreffende de St.-Pietersabdij te Gent, nl. het
zogenaamde charter van bisschop Transmar van Noyon-Doornik uit
941, de oorkonde van bisschop Boudewijn van 1 april 1046 en deze
van Simon van Vermandois uit 1140 blijken falsifikaties te zijn. In
werkelijkheid zijn ze ontstaan in de 12de en 13de eeuw. Anderzijds is
een privilege dat werd toegekend in 1150 door Géraud van Villers
authentiek. Uitvoerige bespreking met kritisch apparaat.
Heemkunde, volkskunde
G.O.V. Heraut, jg. 18, (okt.
1983), 6 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 19,
maart 1984, p. 7-13.
Diversen
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Vulgariserende tekst.
Bespreking van de Oude Kapel van de Schepenen van Ghedeele ;
de Pacificatiezaal ; de zaal van de Schepenen van de Keure ; de
Kapel van de Schepenen van de Keure ; de Collatiezolder of
Arsenaalzaal. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Korte biografische nota, waarbij ook de band met Gent wordt belicht.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne Tijden
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
HUYS P.
175 jaar geleden : SintGerolf, terug van even
weggeweest
HUYS P.
Aan de schandpaal te
Drongen (1740)
Albert Servaes.
Kunstschilder.
Bourgeois de Gand
originaires de Comines et
Warneton du XVe au XVIIIe
siècle
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
De „Hoogmolen" van de
Gentse Sint-Pietersabdij
(14de-15de eeuw)
De burgerwacht te Drongen in
1792
De herbergen te Drongen in
1779
nr. 4, 7 blz.
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 57-66.
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 27.
Vlaamse Stam, XIII (1978),
p. 161-168.
Mémoires de la Société
d'Histoire de
CominesWarneton et de la
région, XVII, (1987), p. 9196.
Molenecho's, 13, (1985),
nr. 3, p. 134-135.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 68-70.
Dronghine. Jaarboek
(1984), p. 35-49.
HUYS P.
De huizen rond de SintNiklaaskerk te Gent
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 2, (1982), p. 89-98.
Geïllustreerd.
HUYS P.
De kunstenaarsfamilie(s) De
Vigne te Gent
De Meerskantmolen te
Drongen (1811),
De verbrande molens van de
Gentse Sint-Baafsabdij
(1488)
De weerbare mannen van de
wijk Slindonck in 1809,
Drongenaars overleden in de
Gendtsche Tydinghen, 8,
1979, p. 46-49.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 112.
Molenecho's, 13, (1985),
nr. 3, p. 139-140.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 40-41.
Dronghine. Jaarboek,
Reproduktie van een brochure, die werd uitgegeven naar aanleiding
van de feestelijkheden in 1811 bij de terugkeer van de relikwie van
de H. Gerolf in de Drongense parochiekerk. De relikwie was door
Adrianus de Coninck, prelaat van de abdij van Drongen,
meegenomen op zijn vlucht in 1794 naar Duitsland.
Heemkunde, volkskunde
Moderne Tijden
Kwartierstaat van deze te Gent geboren kunstschilder (1883-1966).
Biografische artikelen en
nota's
Moderne Tijden
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Over de hervorming van de burgerwacht te Drongen kort na de
eerste Franse bezetting (1792).
Op 21 juli 1779 werd door keizerin Maria-Theresia een edikt
uitgevaardigd waarvan de toepassing een doelmatige bestrijding van
het alcoholisme moest mogelijk maken. Het edikt omvatte o.m. de
opdracht een inventaris op te maken van alle drankgelegenheden.
Deze inventaris maakt het mogelijk de ligging van de
drankgelegenheden na te gaan, alsook te peilen naar de oprichting,
de toelating, het uithangbord. Met voetnoten en weergave van de
inventaris.
In 1722-23 werden aan de westgevel van de Gentse Sint-Niklaaskerk
een drietal woningen gebouwd. In 1728 stonden er reeds huisjes
tegen de noordzijde van de benedenkerk (kant Klein-Turkije); later in
1789 werden eveneens tegen de noordbeuk negen nieuwe huisjes
aan gebouwd. Het is niet precies bekend wanneer de huizen tegen
de zuidgevel werden opgericht. Vooral aan de hand van de
ikonografie wordt de evolutie van deze huisjes ontleed. Met
bibliografie. Geïllustreerd.
Nota over de familie De Vigne.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
HUYS P.
HUYS P.
Gentse Bijloke (ca. 16251780
Drongense bannelingen in de
geuzentijd,
Een „Vischmarkt te Gent"
door Jules De Bruycker
HUYS P.
Een garderuiter van zijne
Beierse hoogheid
HUYS P.
Een Gents register der
vagebonden (ca. 1680-1725).
Lijst van de uitgewezen
Westvlamingen
Een herstelling aan de
abdijmolen te Zwijnaarde
(1397-98
Een kwartierstaat (LiebaertLeuridan) in de Gazette van
Gend (1790)
Een stenen binnenkruier
anno 1453 (de H. Arnoldusminiatuur in het cartularium
van het Gentse
brouwersambacht),
Een stenen windmolen te
Gent omstreeks 1500
Frans Antoon de Bruycker.
Een Gents kunstschilder te
Antwerpen (1816-1882)
Gestrafte Drongenaars,
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
Herstellingen aan een Gentse
abdijmolen in 1397-1398
Het Drongense
schepencollege in 1832
Karel van de Woestijne,
1878-1929.
HUYS P.
Kunstschilder Jos Verdegem
(1897-1957).
HUYS P.
Lijkschouwing te Mariakerke
(1986), p. 43-45.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 112.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 6, p. 340342.
Dronghine. Jaarboek,
(1987), p. 49-50.
Biekorf, jg. 82, afl. 2,
(1982), p. 148-157.
Weergave van een tekst door Albert Dutry over een gewassen
tekening van Jules De Bruycker die de Vismarkt (binnen de
overdekte markt) aan het St.-Veerleplein voorstelt.
De parochieregisters van Drongen vermelden in 1697 Franciscus
Lybaert. Hij stierf op de Varendrieskouter als burgerslachtoffer tijdens
de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en Spanje.
Het betreft een lijst van 111 vagebonden van Westvlaamse herkomst
die door de Gentse magistraat tussen 1682 en 1716 werden
uitgewezen. Met kritisch apparaat.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde
Moderne tijden
Molenecho's, 13, (1985),
nr. 3, p. 133.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Vlaamse Stam, 26, (1990),
nr. 7-8, p. 387-388.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Molenecho's, 19, (1991),
nr. 1, p. 16-17.
Levende Molens, 6, (1984),
nr. 5, p. 37-38.
Vlaamse Stam, 23, (1987),
nr. 5, p. 236-238.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 111.
Molenecho's, 13, (1985),
nr. 3, p. 131-132.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 81-82.
Herdenkingstentoonstelling
naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van
zijn geboorte, AntwerpenGent, 1978, 32 blz.
Vlaamse Stam. Tijdschrift
voor Familiegeschiedenis,
jg. 12, (1976), p. 647-650,
geïllustreerd.
Dronghine. Jaarboek,
Geïllustreerd.
Korte genealogische schets van de kunstenaar Frans Antoon de
Bruycker, die sinds 1839 te Antwerpen verbleef en er de leerling van
Ferdinand de Braeckeleer senior werd.
Betreft de periode 1597-1601.
Deze catalogus, samengesteld door M. Rutten, A. Van Ruyssevelt en
M. Somers, geeft een overzicht van het leven en werk van deze
Gentse dichter, prozaschrijver, journalist en hoogleraar (1878-1929).
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografische artikelen en
nota's
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde, volkskunde,
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
HUYS P.
(1790),
Molenadvertenties in de
"Gazette van Gend" (1782),
Molenarchivalia Baarle
Onze kwartierstaat : Jules de
Bruycker (1870-1945).
Kunstschilder, tekenaar, etser
Oproepen tot erfgenamen in
oude kranten
Over de "negende" (maar niet
van Beethoven!). De
Drongense koster-organistkomponist J. de Vreese
Over molens en windrecht
HUYS P.
Over rosmolens en
burenhinder
HUYS P.
HUYS P.
Papierwatermolens in OostVlaanderen in de 16e eeuw,
Victor Lorein (1894-1954).
HUYS P.
Voer voor genealogen. II
HUYS P.
Voer voor genealogen.
Inwoners van Deinze en
Petegem, overleden in het
Bijlokehospitaal te Gent
(1625-1780)
Windmolens op de
heerlijkheid van Sint-Pieters
te Gent in de zeventiende
eeuw
HUYS P.
(1991), p. 111.
Molenecho's, 17, (1989),
nr. 4, p. 179-180.
Dronghine. Jaarboek,
(1986), p. 45.
Vlaamse Stam, 23, (1987)
nr. 5, p. 225-235.
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
Biografieën
Vlaamse Stam, 25, (1989),
nr. 11-12, p. 622-624: 26,
(1990), nr. 1, p. 41-42 en
nr. 2, p. 58-59.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 19-21.
Oproepen in de Gazette van Gend (1781-1782), die gebruikt kunnen
worden bij het samenstellen van een stamboom.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografische gegevens over De Vreese (Merendree, 1756-Drongen,
1818). Geïllustreerd.
Biografieën
Het Land van Aalst, jg.
XXXIV, nr. 4, (1982), p.
267-268.
Gendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 3, (1982), p. 125129.
Overzicht van molens in het Land van Aalst opgericht op gronden
van de Gentse St.-Pietersabdij tussen 1156 en 1778 en waarvoor
cijns diende betaald te worden.
In 1759 neemt Jan Baptiste de Moerloose in het achterhuis van zijn
woning in de Veldstraat een nieuwe rosmolen in gebruik om er tabak
mee te kerven en te malen : een indrukwekkende constructie met
drie koppels maalstenen en twaalf kerfmessen. Beide buren leggen
wegens burenhinder een klacht neer bij het college van de stad. Een
tweede voorbeeld van hinder door een rosmolen vindt men in 1792,
wanneer Livinus Martens een olierosmolen wil oprichten „buiten de
Petercellepoort, roede en heerlijkheid van Sint-Pieters."
Betreft onder meer een Gentse papiermolen, die zich omstreeks
1550 in de huidige Sint-Pietersnieuwstraat bevond.
Kwartierstaat en korte biografie van deze Gentse kunstschilder
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Molenecho's, 18, (1990),
nr. 4, p. 220-223.
Vlaamse Stam, jg. 15,
(1979), nr. 10, p. 507-513
Vlaamse Stam, 22, (1986)
nr. 11, p. 500-501.
Vlaamse Stam, jg. 22,
(1986), nr. 10, p. 421-422.
Uit Velerlei Eeuwen.
Historische en
Kunsthistorische bijdragen.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks
nr. 18, Gent, 1982, n. 1756.
Aanvulling bij een vorige lijst in Vlaamse Stam van Deinzenaars en
Petegemnaars overleden in het Bijlokehospitaal te Gent.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografische artikels en
nota's
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde
Onderzoek naar ligging en identifikatie van de windmolens gelegen
tussen de Keizerspoort en de „Persellepoort". Een kombinatie van
kartografisch en archivalisch bronnenmateriaal levert heel wat
nieuwe gegevens over de geschiedenis van de windmolens die
aldaar stonden. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat in bijlage.
Heemkunde
HUYS P. (ed.)
Affichekunst in OostVlaanderen
Provinciebestuur van OostVlaanderen met
medewerking van de Dienst
voor de Kunstambachten in
Oost-Vlaanderen, v.z.w.),
Gent, 1984, 195 blz
HUYS P. (ed.)
Focus op kunstenaars.
Bijdragen over beeldende
kunst in de twintigste eeuw
(verschenen in "De
Gentenaar"-Kunst- en
Geestesleven, 1946-1975)
door prof. dr. Pierre
Kluyskens
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen, nr. 33), Gent,
1991, 178 blz.
HUYS P.,
Een tekening met de Gentse
Rode-Roemolen in 1785
Molenecho's, 20, (1992),
nr. 1, p. 43-46.
HUYS P.,
Kronyke van het
merkweirdigste. (1780-1783)
Wordt vermist.
(Noodoproepen in de
"Gazette van Gend", 17831785)
Zegen-prael van Keyser Carel
den VI". Een toneelopvoering
in Drongen in 1764,
Pour le maintien de la culture
française en Flandre. De
reactie van de
Franssprekende elite op de
sociale veranderingen na
Wereldoorlog 1. Haar houding
ten opzichte van de
vernederlandsing van het
openbare leven. Gent, 19181940.
De familienaam Impens
Vlaamse Stam, 28, (1992),
nr. 10, p. 521-522.
Vlaamse Stam, 28, (1992),
nr. 9, p. 471-474.
HUYS P.,
HUYS P.,
HUYSMANS J.
IMPENS C.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 92-101.
De catalogus bespreekt ook tal van „Gentse" affiches en valt uiteen
in volgende hoofdstukken. L. DAENENS, Boodschap is de kunst ; H.
WATERSCHOOT, Kunst is de boodschap ; L. HOSTE en A.-M. VAN
BEVER, La Belle Epoque 1895-1918 ; N. POULAIN en S. de BUCK,
Van vrede tot vrede 1918-1945 ; I. de MEÛTER en I. LAMPAERT,
De affiche verovert de straat 1945-1983 ; H. GAUS, De
alomtegenwoordige affiche. Met bibliografie ; met technische
beschrijving van de afgebeelde affiches ; met namenregister. Zeer
rijk geïllustreerd.
Bloemlezing uit het journalistiek werk van prof. Kluyskens (Gent,
1921-1980). Biografische teksten werden weerhouden over Gustave
Vanaise, Domien Ingels, Albert Claeys, Emile Claus, Jean Delvin,
Gustaaf de Smet, Albert Baertsoen, Constant Permeke, Maurice
Dupuis, Jules Boulez, Cécile Cauterman, Frits vanden Berghe,
Gerard Hermans, Geo Verbanck, Albert Saverys, Natus Callewaert,
George Minne, Anna Cogen-De Weert, Valerius de Saedeleer, Binus
vanden Abeele, Edgar Gevaert, de gebroeders De Cock, Gustave
vande Woestijne, Albert Servaes, Oscar Colbrandt, Jules de
Bruycker, Robert Geenens, Leon de Smet, Hubert Malfait, Jan
Anteunis, Alfons Dessenis en Jenny Montigny. Met foto's van werken
uit de provinciale kunstverzameling.
Paul Vitzthumb (Brussel, 1751-1838) vervaardigde in 1785 een
tekening van een opstijgende luchtballon te Gent. Op de tekening
werd de molen nabij de Coupure afgebeeld. Geillustreerd.
Uittreksels uit de Wegwyzer der stad Gend met gegevens voor de
familiekundige.
Kunst en Kultuur
Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
RUG, R. Van Eenoo, 1980.
De Oost-Oudburg.
Jaarboek, XXIV , (1987), p.
52-63.
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Verhandeling
Onderzoek naar de oude vorm en de betekenis van de familienaam
Impens. Met reproducties van oude teksten.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
IMSCHOOT M.
Zustergemeenschap van de
Heilige Jozef te SintKruisWinkel. Beknopte
ontstaansgeschiedenis
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkundig Nieuws, 17,
(1989), nr. 2, p. 2-4.
De stichting geschiedde in 1842-1847 op initiatief van pastoor
Ludovicus Imschoot en Maria Jacoba Goossens. Met illustraties.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Inventarissen en indices
gepubliceerd door het
Stadsarchief.
Stadsarchief, Gent, 1980,
68 blz.
Inventarissen,
bibliografieën
J. Cl.,
Alexis Callant
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 210-212.
J.C. (Jos Clauwaert)
Historische randnota's rond
Bavo en Lieveken
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 4, 1982, p. 196-202.
JACOBS M.
Volkskunde in het
Interbellum. De
Zuidnederlandse Centrale
voor Folklore-onderzoek, een
ontbrekende schakel ?
De idyllische Nederlanden.
Antwerpen en de
Nederlanden in de 16de
eeuw. Lodovico Guicciardini
Gent, 1989, 95 blz.
Naast de fondsen de Hemptinne en Voortman is het fonds Hye-de
Crom het belangrijkste bedrijfsarchief bewaard in het Gentse
Stadsarchief. Het is mogelijk de lotgevallen van dit wijnhandelbedrijf
te volgen gedurende de 19de en 20ste eeuw. Omwille van de
buitenlandse relaties van het bedrijf was het van meer dan
plaatselijkbelang. Het bedrijfsarchief levert gegevens over de
algemene financiële organisatie, verkoop en verzending,
korrespondentie, diversen. Verder zijn er : boeken en papieren
betreffende de direkte familieleden, en nota's van G.H. Hooreman.
Met index van persoons- en plaatsnamen
Biografie van de verdienstelijke Gentse opvoeder en schrijver Alexis
Callant (° Gent, 28 februari 1858 - t Gent, 23 maart 1943). Callant
schreef in talrijke tijdschriften en maandbladen. In 1893 werd zijn
Zwarte Willem door de Koninklijke Akademie van België bekroond
met de De Keynprijs. Fieke Tofus werd uitgegeven door het
Willemsfonds. Tieperie en De kleine Gebuurte waren schilderachtige
verhalen uit het Gentse volksleven. In 1937 verscheen de bundel
Van beesten en mensen. Hij publiceerde zelfs in 1890 een
gewaardeerd handboek Natuurkunde voor de lagere scholen.
In 1865 liet Conscience de sociale roman Bavo en Lieveken
verschijnen. Deze roman speelde zich te Gent af, meer bepaald in de
buurt van de fabriek van Ferdinand Lousbergs aan de Reep. De
auteur verklaart een aantal situaties die in de roman voorkomen.
Geïllustreerd.
Op 23 oktober 1932 werd te Brussel de Centrale gesticht. Bedoeling
was alle feitenmateriaal van volkskundige aard te verzamelen, te
bestuderen en te publiceren. De stuwende krachten van de
vereniging waren P. de Keyser, F. Olbrechts en C. Trefois.
Geïllustreerd.
De uit Firenze afkomstige Guicciardini vestigde zich vanaf 1541 te
Antwerpen. Hij publiceerde Descrittione di tutti i Paesi Bassi
(uitgaven in 1567, 1581 en 1588). Hier wordt een vertaling van de
tweede uitgave gebracht. De beschrijving van Gent is opgenomen op
p. 116-117. Met illustraties.
In dit artikel wordt vooral
ingegaan op het
monument voor Jan
Volders (te Evere), waar
ook George Minne bij
betrokken was.
Geïllustreerd. Met
voetnoten.
Inventaris van het Fonds
Hye - de Crom.
JACQMAIN M. (ed.)
Antwerpen-Amsterdam,
1987, 128 blz.
Heemkunde
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Moderne Tijden
JAN V.
De oude guinguettes.
JANS C. en
FREDERICQ-LILAR M.
JANSSENS G.
Gentse kunstschatten III. Het
hotel Falligan
Het vroegere Gentse
Schoolmuseum aan het
Berouw
JANSSENS L.
Repertorium pers en
periodieken 1848-1940.
Aanvulling 1986
JANSSENS L.
Repertorium pers en
periodieken, 1848-1940
JANSSENS S.
De stadsuurwerken die
vroeger in de Gentse straten
stonden,
Ganda. Gent. De kleine man
zegt er het zijne van !
Het Meerhemkanaal
JANSSENS S.
JANSSENS S.
JANSSENS S.
JANSSENS S.
Het Steken Vaardeken, het
vergeten vaardeken
In het openluchtmuseum te
Gent, de Arteveldestad
JANSSENS S.
Schandstrafinstrumenten
langs de Gentse straten
JANSSENS S.
Schandstrafinstrumenten
langs de Gentse straten
Ghendtsche Tydinghen, jg.
9, (1980), p. 285-288,
geïllustreerd.
Gent, 1984, 71 blz.
Een overzicht van de boerenherbergen die vroeger in de omtrek van
de stad stonden en vooral op zondag door Gentse families en
vrienden druk bezocht werden. Sommige ervan bestaan nog steeds.
Met illustraties.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 3, p. 132144.
Leo-Michel Thiery (° Gent, 1877 - † Gent, 1950), sinds 1899 als
onderwijzer benoemd, startte in 1923 - 1924 met het Schoolmuseum
aan het Berouw te Gent. Hij was een onvermoeibare pionier voor een
degelijk biologie-onderwijs. Nadat het museumgebouw in 1962 werd
gesloten wegens de slechte toestand van de gebouwen, werd een
nieuw Schoolmuseum geopend in 1970 in de gewezen SintPietersabdij. Geïllustreerd.
Aanvulling met een vijftigtal titels op het eerder verschenen
repertorium van het tijdschriftenbestand aanwezig in het A.M.S.A.B.
te Gent.
Archief en Museum van de
Socialistische
Arbeidersbeweging
A.M.S.A.B., Gent, 1986,
z.p.
Archief en Museum van de
Socialistische
Arbeidersbeweging
A.M.S.A.B., Gent, s.d.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 3, p. 122-129.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 4, p. 233-238.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 134-147.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 3, p. 163-170
Gent, 1980, 394 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 3, p. 158169.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 3, p. 158-
Heemkunde en Folklore
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
In 1980 werd door het A.M.S.A.B. bij het Fonds voor Kollektief
Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek een projekt ingediend
'dat zich de repertoriëring, de sociografie en de inhoudsanalyse van
het gedrukte propagandamateriaal van de socialistische
arbeidersbeweging tot doel stelde. Een eerste stap in dit projekt is de
repertoriëring geworden van het tijdschriftenbestand (ca. 900 titels)
van het A.M.- S.A.B. te Gent. Het repertorium kan een eerste stap
betekenen naar de aanleg van een globaal repertorium van de linkse
Vlaamse pers tijdens het Interbellum, dat voor Vlaanderen een soort
tegenhanger zou worden van M. SIMON - RORIVE's werk over
Wallonië en Brussel. Met bibliografie en toelichting.
Geillustreerd.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
De Gentse naamverklaring vanuit een volks standpunt. Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Het Meerhemkanaal vormde de verbinding tussen de Leie en de
Blaisantvest enerzijds en het Tolhuisdok anderzijds. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Historiek en wetenswaardigheden betreffende een groot aantal
monumenten, gedenkstenen, beeldhouwwerken, enz. Met lijst van
architekten, beeldhouwers, bronsgieters, ontwerpers, enz.
Geïllustreerd.
Bondige bespreking van de schandbank aan het Groot Vleeshuis ;
van de pilaar op het St.-Veerleplein ; van de schandpaal tegenover
de Sint-Bavoparochiekerk van Mendonk. Geïllustreerd.
Bondige bespreking van de schandbank aan het Groot Vleeshuis ;
van de pilaar op het St.-Veerleplein ; van de schandpaal tegenover
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
JANSSENS S.
JANSSENS S.
JANSSENS S.,
Uit de geschiedenis van de
Technische Diensten van het
Stadsbestuur van Gent,
Wat een paar getallen ons
vertellen of hoe wij de „Mule
Jenny enkele geheimpjes
ontfutselen!
Het Zieklien,
169.
Sodiganda, 16, (1990), nr.
4, p. 6-9.
de Sint-Bavoparochiekerk van Mendonk. Geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 4, p. 221-222.
De auteur poogt een verklaring te vinden voor de twee cijfers, nl. 17
en 33 die op de eikehouten stoel van dit spingetouw zijn terug te
vinden.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 4, p. 234-240.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nr. 23), Gent,
1985, 176 blz.
JASPERS L. en
STEVENS C.
Arbeid en tewerkstelling in
Oost-Vlaanderen op het
einde van het Ancien
Régime. Een socioprofessionele en
demografische analyse
jg. 15, (1977), p. 83.121.
Bespreking van verscheidene
kunstvoorwerpen die behoren
tot de collectie van het
Museum voor Sierkunst en
Industriële Vormgeving te
Gent. Geïllustreerd.
Annales Gandenses. Anna's
of Ghent, (ed.),
Kunst en Kultuur
De Gentse katholieke pers en
de grondwetsherziening van
1893
Op en om de Gentse
restauratiewerken. De
infirmerie en de brouwerij van
het Caermersklooster in het
Patershol
Stakingen te Gent 19031914.
De Gentse gordel.
Stadsvernieuwing in de 19e
eeuwse volksbuurten
KUL, 1973.
JOHNSTONE H
JONCKHEERE M.
JOOS B. en LALEMAN
M.C.
JOOS L.
JOOS L. (red.)
Oxford medieval texts),
Oxford, 19852, XXIX, 105
blz.
Toerisme in OostVlaanderen, 33, (1984) nr.
2, p. 49-59.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Op 19 oktober 1795 werd een eerste algemene bevolkingstelling in
onze gebieden afgekondigd. Voor de provincie Oost-Vlaanderen
bleef de dokumentatie van deze telling doorgaans goed bewaard. Ze
wordt in de studie aangewend om de sociaal-ekonomische strukturen
in Oost-Vlaanderen op het einde van de 18de eeuw te rekonstrueren
en dit op het vlak van de demografie en de tewerkstelling. Voor de
stad Gent zelf ontbreekt de dokumentatie van de telling, maar de
nodige gegevens werden teruggevonden bij de Burgerlijke Stand en
de Bevolkingsdienst. Met foto, tabellen, figuren en bijlagen.
Een anonieme Gentse franciskaan schreef gedurende de jaren 13081310 een eigentijds relaas neer. Het behandelt jaar na jaar de
gebeurtenissen in Vlaanderen tussen 1297 en 1310. Het werkje is
dan ook zeer belangrijk voor de kennis omtrent het konflikt tussen het
graafschap Vlaanderen en de Franse kroon in die periode. Met index
van persoon- en plaatsnamen en kaart.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Hedendaagse Tijd
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
De infirmerie (1658-1661) en de brouwerij (2de helft van de 18de
eeuw) van het voormalig klooster van de geschoeide karmelieten aan
de Trommelstraat werden door het provinciebestuur van OostVlaanderen gerestaureerd. Met illustraties.
RUG, H. Balthazar, 1975.
Informatiecentrum
Stadsvernieuwing. BIRO.
O.S.G., Gent, 1988, 99 blz.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Verhandeling
Beschrijving van het ontstaan van de Gentse stadsgordel in de 19de
eeuw en de huidige bewonings- en verkrottingsproblematiek, met
peiling naar de mogelijkheden tot revalorisatie. Met woord vooraf
door schepen J. ACKERMAN, ten geleide door M. DEBRUYNE en
illustraties.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
JOOS S. en
VANMOERKERKE J.
Stenen hangertje uit Afsnee
Stadsarcheologie, jg. 7, nr.
1, p. 2-4.
JORIS A.
Fernand Vercauteren 19031979
JURDAN J.
Buurtbewoners uit het
"Blindeken" en omliggende
19201930,
Het kwartier van het
"Blindeken".
Jeugdherinneringen van een
Gentenaar,
Verdere herinneringen van
een buurtbewoner van "het
Blindeken"
Een Moergestelse cijnsrol uit
1359
Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, (Koninklijke
Academie van België),
Brussel, 1984, p. 115-123.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 278-288 en
nr. 6, p. 346-356.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991) nr. 2, p. 79-86.
JURDAN J.
JURDAN J.,
KAPPELHOF A.C.M.
KELDERMANS
S. Joos onderzoekt sinds enkele jaren systematisch de gemeente
Afsnee. De artefacten die het veelvuldigst voorkomen kunnen in het
Neolithicum of de Bronstijd gesitueerd worden. Recente
veldprospecties leverden een balkvormig stenen hangertje en enkele
vuurstenen artefacten op. Het hangertje kan zowel als oor- of als
borsthanger gefunctioneerd hebben. Geïllustreerd. Met kritisch
apparaat.
De historicus Fernand Vercauteren werd geboren te Ledeberg op 3
augustus 1903. Hij overleed te Gent op 12 februari 1979. Met een
lijst van werken van zijn hand gepubliceerd door de Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis. Geïllustreerd.
Archeologie
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Herinneringen aan de wijk gelegen binnen de Burgstraat,
Peperstraat, Hoogstraat, Poel, Drabstraat en Jan Breydelstraat.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 3, p. 158-166.
De Kleine Meijerij, XXXIX,
(1988), nr. 4, p. 75-85.
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde. Gouw OostVlaanderen, 1979.
KERCKHAERT N.
Index op de familienamen. De
Staten van Goed van de
Heerlijkheid Sint-Baafs-bijGent.
Oude Oostvlaamse hoeven
KERCKHAERT N.
Oude Oostvlaamse Hoeven.
Federatie van Toerisme in
Oost-Vlaanderen), 1977,
XIII + 256 blz.
KERCKHAERT N.
Oude Oostvlaamse
huisnamen. Alfabetisch
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Federatie voor Toerisme in
Oost-Vlaanderen), Gent,
1977-1988, 2 dln., 661 blz.
Biografische nota's
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Uitgave en bespreking van een rol met cijnzen geïnd door de H.
Geesttafel van Den Bosch te Moergestel en Haghorst (Nederland).
De cijnzen waren geschonken door Willem van Gent (overleden kort
na 1274). Met foto van de rol.
Alfabetische index op de familienamen van de Staten van Goed van
de St.-Baafsheerlijkheid door W. STEEGHERS.
Middeleeuwen
Alfabetisch op de oude hoevenamen worden telkens toponymische
verklaringen gegeven en overzichten gebracht van de
hoevevermeldingen in bewaard gebleven historische bronnen. Met
illustraties.
Eerste deel van een alfabetisch overzicht van de oude Oostvlaamse
hoeven (goed te Aaigem te Aaigem tot goed te Lusbeke te
Moortzele). Voor Gent zijn te vermelden : tgoed te Achtene, goed ter
Beke, Gavershove, goed te Hekkene (Oostakker) ; stede ter
Baarvelde, goed ter Elshoute, goed te Halewyn, goed ter Hellen,
goed ter Capellen, goed te Kechtele, goed te Keurze, goed ter Leien
(Drongen), goed ter Lake (Gent) ; hof ten Broeke, Gommarsgoed,
goed te Hondelede, goed te Kerkhove, goed ter Kouteren
(Zwijnaarde) ; goed te Herlegem (Sint-Amandsberg) ; Coninckxdonck
(Gentbrugge).
Het eerste deel van een waardevol hulpinstrument waarin de Oostvlaamse herberg-, hoeve-, en molennamen op basis van een
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Inventarissen,
bibliografieën, katalogen
Heemkunde en folklore
Heemkunde en folklore
repertorium van namen en
huizen, hoeven, herbergen en
molens in Oost-Vlaanderen
onder het Ancien Régime.
Eerste Deel. A-F
Oude Oostvlaamse
huisnamen. Alfabetisch
repertorium van namen van
huizen, hoeven, herbergen en
molens in Oost-Vlaanderen
onder het Ancien Régime.
Tweede deel :
Toerist voor vele eeuwen.
Antonius Sanderus
Bijdragen, nieuwe reeks,
nr. 4), Gent, 1977, VIII +
193 blz.
KERCKHAERT N.
Zwijnaarde. Levend dorp in
een grootstad
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 33, (1984),
nr. 3, p. 73-79
KERCKHAERT N. en DE
VLEESCHAUWER D.
Het nieuwe licht uit
Langerbrugge 1900-1940
Tielt, 1990, 493 blz.
KERCKHAERT N.,
Oude Oostvlaamse
huisnamen. Vijfde deel, S-V,
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks,
nr. 34), Gent, 1991, 223
blz.
KERRINCKX H.
Archaeologische inventaris
Vlaanderen. Band XII,
Zaffelare, (Dissertationes ad
Archaeologiam Flandriae
Pertinentes), Gent, 1990, 307
blz.
Evolutie van de sociale
politiek te Gent in de
achttiende eeuw
Ruimtelijke stratificatie van
KERCKHAERT N.
KERCKHAERT N.
KIN M.
KIN M.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 16), Gent, 1981.
Toerisme in OostVlaanderen, 36, (1987), nr.
2, p. 40-43.
uitgebreid archiefonderzoek worden bijeengebracht en besproken. In
de inleiding wijst de auteur op het belang van deze namen voor de
toponymie, historische geografie, landbouw- en ekonomische
geschiedenis. Het lijkt er inderdaad op dat het belang van herbergen,
hoeven en molens door de historici werd onderschat.
Reeds in 1977 verscheen het eerste deel van deze uitvoerige lijst
van dit lijvige huisnamenboek.
Over de betekenis en de verdiensten van de 17de-eeuwse
historiograaf en publicist Antoon Sanderus. Sanderus was de auteur
van de Flandria illustrata ; een werk dat niet om de historische
waarde van de teksten, maar vooral om de talloze afbeeldingen van
steden en lokaliteiten bekend is gebleven. Geïllustreerd.
Toeristisch overzicht van deze gemeente waarbij gewezen wordt op :
de rol van de Schelde bij de ontwikkeling van het dorp ; Zwijnaarde
als dorp van metselaars ; hoeven ; kastelen ;
hondenzwemwedstrijden. Geïllustreerd.
Van ca. 1900 af kende het gebruik van elektriciteit in Vlaanderen een
doorbraak. Tal van lokale vennootschappen stonden in voor de
bevoorrading. In 1911 werd de Centrales Electriques des Flandres
opgericht. Vooral vanuit de Centrales van Langerbrugge (1914) en
Zeebrugge (1925) werd voortaan de elektriciteit verdeeld. In 1928
fusioneerden de Vlaamse en Brabantse
elektriciteitsvennootschappen tot Centrales Electriques des Flandres
et du Brabant. Geïllustreerd. Zie ook ID. Het nieuwe licht uit
Langerbrugge (1900-1940). Catalogus bij de tentoonstelling, 1990,
z.blz.
Sinds 1977 publiceert de auteur geregeld delen van een Alfabetisch
repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in
Oost-Vlaanderen tijdens het Ancien Regime. Bij elke huisnaam
worden verwijzingen naar de vindplaatsen in de geschreven
archiefbronnen en een etymologische verklaring gegeven.
Overzicht van de occupatiegeschiedenis te Zaffelare. Vooral de
middeleeuwse ontginningen op initiatief van de Sint-Baafs- en SintPietersabdijen brachten spectaculaire veranderingen. Geïllustreerd.
RUG, 1979.
Studia Historica Gandensia
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde
Industriële Archeologie
Inventarissen,
archiefvoorstellingen,
bibliografieën
Archeologie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Steunend op de armenrollen die per parochie opgesteld werden om
Moderne Tijden
arm en rijk te Gent : een
doorsnede in 1741 en ca.
1777/84 DE BELDER J. W.
PREVENIER en C.
VANDENBROEKE, (eds.),
Sociale mobiliteit en sociale
structuren in Vlaanderen en
Brabant van de late
middeleeuwen tot de 20e
eeuw
Octave Landuyt
257), Gent, 1983, p. 129148.
Prometheus aangevuurd door
Demeter. De economische
ontwikkeling van de landbouw
in Oost-Vlaanderen 18151850
Charles de Kerchove de
Denterghem
Amsterdam, 1989, XV +
460 blz.
Ingevolge de industriële omwenteling moest de ekonomie zich in
Oost-Vlaanderen aanpassen. De traditionele linnennijverheid kreeg
rake klappen te verduren. De landbouw daarentegen kende een
gestage groei. Met kaarten.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 3, (1982), p. 130138.
Hedendaagse tijd
KLUYSKENS P
Hippolyte Metdepenningen
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 269-285.
KLUYSKENS P.
Armand Heins
KLUYSKENS P.
De "Fransche Theater",
Geïllustreerd
KLUYSKENS P.
Filips Van Artevelde
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 6, p. 308-312.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 5, p. 261-265.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 6, (1982), p. 283-
In 1854 leden de Belgische liberalen, sinds 1846 in een politieke
partij georganiseerd, te Gent een gevoelige verkiezingsnederlaag.
Men begon toen onmiddellijk de volgende verkiezingen van 1857
voor te bereiden. De overwinning in dat jaar was grotendeels het
werk van Karel de Kerchove, de zoon van de in 1854 door het
kiezerskorps aan wal gezette burgemeester (graaf Constant de
Kerchove de Denterghem). Karel (Gent, 1819 - Gent, 1882) behaalde
aan de Gentse universiteit het diploma van ingenieur van bruggen en
wegen. In 1849 deed hij zijn intrede in de politiek. In 1857 werd hij
voorzitter van de Liberale Grondwettelijke Vereniging,
gemeenteraadslid en burgemeester van de Stad Gent. In 1863 deed
hij zijn intrede in de Kamer, enkele jaren nadien in de Senaat. Toch is
het vooral als burgemeester dat hij het meest bekendheid heeft
verworven. Twee gebeurtenissen kan men in zijn loopbaan moeilijk
over het hoofd zien : de staking van de Gentse wevers in 1859 en de
zinloze verdrijving van de begijntjes uit het Oud Begijnhof van St.Elisabeth in 1874. In 1899 werd voor hem een monument opgericht
aan de ingang van het Citadelpark, een werk van Leroy en
Marchand. Geïllustreerd.
Eerste van zes artikels welke de in 1980 overleden Pierre KLUYSKENS schreef in een Gentse krant (1973). Hippolyte
Metdepenningen (1799-1881) was één van de grote figuren van het
orangisme, liberalisme, en de vrijmetselarij.
Met foto.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Middeleeuwen
KINARD P.
KINT P.
KLUYSKENS P
de wekelijkse steun aan de behoeftigen te kunnen verrichten en op
de bedelaarslij sten, tracht de auteur tot een topografische indeling
van de welvaart in het 18de eeuwse Gent te komen. Tussen 1741 en
1777/84 kon verder een duidelijke verarming in de stad
gekonstateerd worden. Omtrent dit laatste fenomeen zie ook ID.
Economische transformaties en verarming te Gent in de achttiende
eeuw Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, VIII, (1982), p. 34-53.
Met kaarten en tabellen.
ULB, 1972.
Populariserend verhaal over het leven van Filips Van Artevelde (°
1340 - † 1382).
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Hedendaagse Tijd
Heemkunde
Biografieën
KLUYSKENS P.
Frans Ackerman
KLUYSKENS P.
Hembyse, een beruchte
Gentenaar
KLUYSKENS P.
KLUYSKENS P.
Het proces en de onschuld
van Lieven Pijn
Het Spookhuis
KLUYSKENS P.
Hippolyte Metdepenningen
KLUYSKENS P.
Jan Boeksent
KLUYSKENS P.
Jan Palfijn
KLUYSKENS P.
Joseph-Pierre Braemt
KLUYSKENS P.
Josse Delehaye
KLUYSKENS P.
Lieven Bauwens
KLUYSKENS P.
Lodewijk XVIII in Gent
KLUYSKENS P.
Olivier Reylof en zijn hotel in
de Hoogstraat
KLUYSKENS P. (+)
Albert Baertsoen,
KLUYSKENS P. (+)
Leon de Smet,
293.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 4, p. 190-194.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 5, p. 240248.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 5, p. 246-252.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 4, p. 246251.
Ghendtsche Tijdinghen, jg
11, nr. 1, (1982), p. 3-15.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 5, p. 298303.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 2, p. 80-87.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 305-309.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 4, p. 190-196.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14 (1985), nr. 4, p. 232240.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 2, p. 78-84.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 6, p. 355361.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 2, p. 94-98.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 288-292.
Biografieën
De aandacht van de auteur gaat vooral naar de laatste maanden van
de calvinistische dictator Jan van Hembyse (° 1517 - † 1584), die op
3 december 1583 huwde met Anna van Huerne en slechts enkele
maanden later in augustus 1584 op het Veerleplein vóór het 's
Gravensteen werd onthoofd. Geïllustreerd.
Moderne Tijden
Moderne Tijden
Het Spookhuis waaraan een spokenlegende is verbonden stond aan
de Nederschelde (huidig Prof. Laurentplein). Het werd afgebroken in
de periode van het Zollikoferplan in 1884. Geïllustreerd.
De verbeten maar hopeloze strijd van de vrijzinnige H.
Metdepenningen tegen het onafhankelijke België tot hij vanaf 1839,
begraven in zijn Orangisme, politiek voorbijgestreefd was.
Biografische schets van deze Gentse beeldhouwer (1660-1727) en
lekebroeder in het Rekollettenklooster. Geïllustreerd.
Heemkunde
De auteur spreekt over het geschil dat deze chirurg (1650 - 1730)
met het collegium van geneeskunde bij zijn benoeming tot gezworen
meester-chirurg, alsook over de anatomische ontleding in 1703 van
twee te Gent geboren monsterkinderen. In 1783 werd voor Jan
Palfijn een eerste grafmonument opgericht in de Sint-Jacobskerk. In
1784 werd een groter mausoleum opgericht.
Braemt (Gent, 1796-Laken, 1864) was een vermaard graveur. Met
foto.
Josse Delehaye (1800-1882) was katholiek burgemeester van Gent
(1854-1857).
Het artikel schetst het leven van Lieven Bauwens vanuit een
traditioneel standpunt. Bijzondere aandacht krijgt het smokkelen van
de mule jenny vanuit Engeland naar het vasteland. Geïllustreerd.
Met foto van de auteur.
Biografische artikels en
nota's
In 1724 werd aan baron Olivier de Reylof een officiële
bouwvergunning verleend voor een „hotel" in de Hoogstraat. Olivier
werd geboren in 1684 te Amsterdam. Zijn vader was een Gents
koopman. Dit verklaart dat Olivier college liep bij de paters
Augustijnen en Jezuïeten te Gent. Op zevenentwintigjarige
ouderdom liet hij zijn eerste gedichten verschijnen : Poematum libri
tres. In 1731 werd Reylof ontvanger van de Stad. Deze funktie zou hij
blijven vervullen tot zijn dood in 1742. Geïllustreerd.
Korte biografische nota over schilder Baertsoen (1866-1922).
Geïllustreerd.
Biografische nota over de kunstschilder De Smet (1881-1966). Met
foto van een zelfportret.
Biografische artikels en
nota's
Biografische nota's
Biografieën
Biografieën
Biografische nota's
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografieën
Biografieën
KLUYSKENS P. (+),
KLUYSKENS P. (+),
400 jaar geleden werd het
Jezuïetencollege in Gent
plechtig geopend
Baron Jules de Saint-Genois,
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 2, p. 77-89.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Biografieën
KLUYSKENS P. (+),
De gebroeders van
Coppenhole
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 5, p. 306-310.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 3, p. 142-147.
KOCH A.C.F.
Gent in de 9de en 10de
eeuw. Enkele benaderingen,
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 3, p. 3-43.
KOCHANEK S.
Het tot stand komen van een
Vlaamse schouwburg : de
Koninklijke Nederlandse
Schouwburg te Gent
De familie Van Reysschoot te
Gent
RUG, 1978.
KRUIMEL H.L.
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde. Vlaams
Centrum voor Genealogie
en Heraldiek), KortrijkHandzame, 1982, p. 263283.
Geschichte der Deutschen
Augustiner-Eremiten. Dl 7),
(Cassiciacum, XXXI),
Würzburg, 1976, 661 blz
Landelijk Verbond van
Christelijke Coöperaties.
KADOC, Brussel-Leuven,
1987, 271 blz.
KUNZELMANN A.
Die Kölnische Provinz vom
Beginn der Neuzeit bis zur
Säkularisation.
KWANTEN G.
Welstand door vereniging. De
ontwikkeling van de
christelijke
arbeiderscoöperaties 18861986
KWANTEN G.
VERHOOGEN J. en
VINTS L.
Inventaris van de papieren
van minister van staat August
Edmond de Schryver 1898-
KADOC. Inventarissen en
repertoria nr. 14), Leuven,
1987, 129 blz.
L. JORISSEN
Paul Fredericq en FransVlaanderen. Een
vertrouwelijke en door
bibliothecarissen ook nog
gecamoufleerde memorie
Wetenschappelijke
Tijdingen, L, (1991), nr. 3,
p. 158167.
Jan en Frans van Coppenhole waren de aanvoerders van de
Gentenaars in de strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Beide
stierven op het schavot (16 juni 1492).
Bijdrage over het vroegmiddeleeuwse Gent. De oudst bekende
Karolingische niet-agrarische woonkern nabij de samenloop van Leie
en Schelde dient gezocht te Gentbrugge. Na de
Noormanneninvallen, waarbij de handelsplaats aan het SintBaafsklooster werd vernietigd, ontstond ca. 900 een nieuwe
handelsplaats meer stroomopwaarts. Het werd de kern van het latere
Gent. Een grafelijk castellum zou niet aan de Leie, maar aan de
Schelde gelegen hebben. Geillustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Middeleeuwen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
in C. WYF-FELS en A. VAN HAVERBEKE, (red.), Gedenkboek
Michiel Mispelon. Vooral op basis van de Gentse Staten van goed
rekonstrueert de auteur de genealogie van de familie Van
Reysschoot. De genealogie overspant een tijdvak van vijf eeuwen.
Uit één van de familietakken is de bekende schildersfamilie Van
Reysschoot voortgekomen.
Met een geschiedkundig overzicht van het Gents
Augustijnenklooster, p. 136-143.
Biografische nota's en
biografieën
Onder impuls van enige katholieke figuren werd op het einde van de
19de eeuw gestart met lokale coöperatieven : Michel Levie te
Charleroi, Arthur Verhaegen te Gent, Antoine Pottier te Luik en Léon
Mabille te Houdeng. Een van de bekendste was de Gentse
Samenwerkende Maatschappij Het Volk (1896). Met woord vooraf
van W. D'HAVE en A. DEVOGEL. Geïllustreerd.
August De Schryver (1898-) was van 1928 tot 1965 onafgebroken
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo. Tussen
1935 en 1960 kreeg hij verschillende ministerportefeuilles
toegewezen. De publicatie bevat een inleiding, een bibliografie, de
eigenlijke inventaris en een klapper.
Hedendaagse Tijd
Kerkgeschiedenis,
abdijen, kloosters
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Biografieën
LA ROCHE R.
over FransVlaanderen
Ontstaan en ontwikkeling van
de vrijmetselarij in
Vlaanderen en Nederland.
LABYN M.
Uit de geschiedenis van de
Gentse bruggen
LABYN M.
Uit de geschiedenis van de
Gentse bruggen
LABYN M.
Uit de geschiedenis van de
Gentse bruggen
LABYN M.
Uit de geschiedenis van de
Gentse bruggen,
LABYN M.,
Uit de geschiedenis van de
Gentse bruggen,
LAGEIRSE M.
Versiering bij de Blijde
Inkomsten te Gent tussen
1500 en 1635
Adolphe Quetelet (17961874). Ses initiatives
LAHAYE E.
Ons Erfdeel, jg. 20, 1977,
p. 571-588.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 1, p. 2-15 ; nr. 2,
p. 89-101 ; nr. 3, p. 120125 ; nr. 4, p. 210-219 ; nr.
5, p. 236-244 ; nr. 6, p.
314319 ; 17, (1988), nr. 1,
p. 45-53 ; nr. 2, p. 68-75 ;
nr. 3, p. 145155 ; nr. 4, p.
183-188.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 279-289;
nr. 6, p. 335-341; 18,
(1989), nr. 1, p. 27-34; nr.
2, p. 89-95; nr. 3, p. 151157; nr. 4, p. 221-226 en
nr. 5, p. 256-261.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 332-338:
19, (1990), nr. 1, p. 13-21:
nr. 2, p. 88-93: nr. 3, p.
149-159: nr. 4, p. 219-230
en nr. 5, p. 292-296.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 6, p. 355-365:
20, (1991), nr. 1, p. 2-10:
nr. 2, p. 99-107: nr. 3, p.
160-166: nr. 4, p. 224-231:
nr. 5, p. 293-296 en nr. 6,
p. 337-345.
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 1, p. 18-24 : nr.
2, p. 97-103 : nr. 3, p. 173179 : nr. 4, p. 240-249 en
nr. 5, p. 290-306.
RUG, 1952.
Ciel et Terre, 91, (1975), p.
257-260.
In dit artikel vindt men ook een aantal gegevens weer over de
vrijmetselaarsloge te Gent. Vooral de vrijmetselarij tijdens de
orangistische periode krijgt de aandacht. Als burcht van het Gentse
orangisme zou de loge Le Septentrion lange jaren trouw blijven aan
prins Frederik, de Grootmeester van het Grootoosten der
Nederlanden
Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Bespreking van de Nieuwe Tolhuisbrug, de bruggen van de
Sassevaart en het kanaal van Terneuzen, De Pauwbrug, de
Spoorwegbrug over de De Pauwvertakking, de Dampoortbrug, de
Muidebrug, de Meulestedebrug, het Dampoortviaduct, de bruggen
over de Ringvaart en de Bargiebrug. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Biografische artikels en
nota's
LALEMAN M.C,
LALEMAN M.C.
LALEMAN M.C.
LALEMAN M.C.
LALEMAN M.C.
LALEMAN M.C.
créatrices en géophysique.
De Gentse Stenen: getuigen
van handel in laken, graan en
bouwstenen (11de-14de
eeuw)
Archeologie en
monumentenzorg
Archeologie in het Patershol.
Ter inleiding
De Gouvernementstraat in
Gent. Denkwerk bij een
noodonderzoek,
Een bericht over
archeologisch onderzoek
naar de middeleeuwen en
moderne tijden in de
provincie Oost-Vlaanderen,
Een tegelvloer van de 14de15de eeuw.
LALEMAN M.C.
Gand et ses enceintes
urbaines médiévales
LALEMAN M.C.
Gentse tegels uit de 14de
eeuw
LALEMAN M.C.
Het eerste neogotisch
gebouw in Gent : een
theehuisje aan de Leie
LALEMAN M.C.
Joan Vandenhoute (1951 -
Rotterdam Papers, VII,
(1992), p. 61-73.
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 159-166.
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 3, p. 2-10.
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 3-11.
Geïllustreerd.
VOBOV-Info, (1990), nrs.
38-40, p. 71-81.
Geillustreerd.
Stadsarcheologie.
Viermaandelijks tijdschrift
van de Gentse Vereniging
voor Stadsarcheologie
V.Z.W., (jg. 1, nr. 1), p. 4243.
Actes du XLVIIe Congrès
de Ia Fédération des
Cercles d'Archéologie et
d'Histoire de Belgique,
Nijvel, 1984, p. 201-211.
Stadsarcheologie, jg. 10,
(1986), nr. 1, p. 2-15.
Uit velerlei eeuwen.
Historische en
kunsthistorische bijdragen.
Kultureel Jaarboek voor de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe Reeks.
Nr. 18, Gent, 1982, p. 197209.
Stadsarcheologie, jg. 6,
Synthese over de huidige kennis van de middeleeuwse stenen
stadshuizen in Gent en verder onderzoek naar de relatie tussen die
huizen en enkele economische aspecten zoals de handel in laken,
graan en bouwstenen. Geillustreerd.
Aan de hand van een aantal Gentse voorbeelden wordt aangetoond
dat er een goede samenwerking moet zijn tussen de archeologie en
de monumentenzorg, wil men tot een efficiënte bescherming en
bewaring van het gebouwenpatrimonium komen.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Korte bespreking van de tegelvondst gedaan in 1885 in het huis op
de hoek van de Zwarte Zusterstraat en Onderbergen. Eén illustratie.
Archeologie
Bespreking van het uitzicht en de ligging van de middeleeuwse
Gentse stadsversterkingen. De onvolledige historische kennis
omtrent deze versterkingen wordt aangevuld met de bevindingen van
het stads-archeologisch onderzoek. Met illustraties.
Archeologie
De ontdekking van een zestal merkwaardige tegels met tinglazuur
(Gandastraat, Sint-Baafsabdij ; Lange Steenstraat, Karmelietenkerk ;
Sint-Baafsplein, Sint-Baafskathedraal ; Sint-Pietersplein, Sint-Pietersabdij ; Wijngaardstraat) vormt de aanleiding om nader in te gaan op
dit minder bekend aspekt van het laat-middeleeuws interieur. Er
wordt ingegaan zowel op de technische aspekten, de ikonografie, de
produktie, verspreiding en datering. Geïllustreerd. Met bibliografie.
Bespreking van een theehuisje in 1821 ontworpen door bouwmeester
Jean-Baptiste van de Cappelle. Deze bespreking geeft de auteur de
gelegenheid ook enkele andere paviljoentjes te bespreken.
Geïllustreerd.
Archeologie
Joan Vandenhoute was van 1975 tot 1981 conservator van de Dienst
Biografische artikels en
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
1981)
(1982), nr. 1, p. 2-28.
LALEMAN M.C.
Kom over de brug. De Gentse
Leiebruggen
LALEMAN M.C.
Maisons médiévales en pierre
à Gand. Apport de
l'archéologie urbaine, in R.
BAETENS en B. BLONDE
(eds.), Nouvelles approches
concernant la culture de
l'habitat.
Oude Bodemvondsten.
Karolingisch kapiteel
Toerisme in OostVlaanderen, 36, (1987), nr.
1, p. 12-16.
Colloque International,
Turnhout, 1991, p. 89-98.
LALEMAN M.C.
Stadsarcheologie, jg. 3,
1979, nr. 1, p. 47-53.
LALEMAN M.C.
Prof. Dr. Firmin De Smidt
(1904 - 1983) en het
archeologisch onderzoek te
Gent
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 2, p. 29-35.
LALEMAN M.C.
Steenhouwer Nicolas
Paternotte
Archeologisch onderzoek aan
de Poel
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 1, p. 37-53.
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 3, p. 2-12.
De geschiedenis achter de
Made. Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek
van het pand Kammerstraat
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18,
20 en 22
Een 17de-eeuws bastion
buiten de Kortrijkse Poort,
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 1, p. 2-36; nr. 2,
p. 3-21 en p. 31-57.
LALEMAN M.C.
RAVESCHOT P. en VAN
DE WALLE R.
LALEMAN M.C. D.
LIEVOIS en P.
RAVESCHOT.
LALEMAN M.C. en D.
LIEVOIS
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 1, p. 4-13.
Monumentenzorg en Stadsarcheologie te Gent. Deze biografie geeft
tevens een overzicht van de werking van de Dienst Monumentenzorg
en Stadsarcheologie, alsook van de Gentse Vereniging voor
Stadsarcheologie. Met bibliografie van de publikaties. Geïllustreerd.
nota's
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Het recent stadsarcheologisch onderzoek te Gent laat reeds toe een
beschrijving en een typologie van de middeleeuwse "Stenen" op te
maken. Met kaart en plan.
Archeologie
Bespreking van een oud Ioniserend komposiet kapiteel, gevonden
Sint-Machariusstraat 5, dat gelijkenis vertoont met een reeks
kapitelen uit de Karolingische periode.
Prof. Dr. F. De Smidt was reeds in 1943 betrokken bij een
onderzoeksprogramma naar de romaanse kerkelijke architectuur in
de Gentse binnenstad, o.m. de romaanse abdijkerk van de SintBaafsabdij. Tussen 1958 en 1961 werd de ondergrond van de SintBaafskathedraal verkend en werden opgravingen ondernomen in de
crypte, het transept en de benedenkerk. Vervolgens werd de SintJacobskerk aangepakt. Sinds 1960 vormde de Sint-Niklaaskerk het
voorwerp van een intensief doorgevoerd archeologisch onderzoek.
Hierbij wist hij de zuivere lokale aspecten te overstijgen en in een
ruim perspectief te situeren. Met overzicht van alle publicaties van
Prof. Dr. F. De Smidt met betrekking tot archeologisch onderzoek te
Gent.
Over de 13de-eeuwse Gentse meester-steenhouwer en zijn
nagelaten werken. Geïllustreerd.
Schriftelijke neerslag van een beperkt systematisch archeologisch
onderzoek in de binnentuin van de woning Poel 25. Er werd geen
ouder materiaal gevonden dan de 12de eeuw. In de loop van de
13de en 14de eeuw werd het terrein meermaals opgehoogd om in de
19de eeuw het huidig peil te bereiken. Bij wegenwerken aan de Poel
werden ook enkele muurresten van de Torrepoort gevonden.
Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Geïllustreerd
Archeologie
Biografische artikels en
nota's
Biografieën
Archeologie
Archeologie
Archeologie
LALEMAN M.C. en D.
LIEVOIS,
Het tweede pandhof van het
Karmelietenklooster,
Geïllustreerd.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 4, p. 16-30.
LALEMAN M.C. en DE
BOECK J.
LALEMAN M.C. en J.
VAN CLEVEN,
Archeologisch textiel uit de
Gentse Sint-Niklaaskerk
Kasteel Maaltebrugge.
Neogotische huiskapel
Stadsarcheologie, 13,
(1989), nr. 4, p. 5-8.
Stadsarcheologie, 3, 1979,
nr. 2, p. 11-23.
LALEMAN M.C. en J.
VANDENHOUTE
Stadsarcheologie, het
onderzoek van een levende
historische stad
Ons Heem, jg. 36, 1,
(1982), p. 1-6.
LALEMAN M.C. en
LIEVOIS D;
De Gentse Sint-Niklaaskerk.
Archeologisch onderzoek in
het koor
Stadsarcheologie, 11,
(1987) nr. 2, p. 2-42.
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT
Enkele kritische bedenkingen
over Gentse ruiterstatuettes,
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 1, p. 34-42.
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT
Gents duister verleden. Een
bescheiden bijdrage van de
archeologie voor de kennis
Archaeologia Mediaevalis.
Colloquium Bruxellensis, I,
(1991), p. 23-28.
De bouwgeschiedenis van de tweede kruisgang van het Geschoeide
Karmelietenklooster in het Patershol gaat terug tot in de 18de eeuw.
Sinds de late 18de eeuw werden de vier vleugels rond dit tweede
pandhof verhuurd aan particulieren. Omstreeks 1850 werden de
gaanderijen op de benedenverdiepingen tot kleine woningen
omgebouwd. Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Interessant artikel over de neogotische huiskapel van het kasteel
Maaltebrugge (ca. 1860-1861) ontworpen door Bethune voor de
Hemptinne. Historiek en beschrijving. Geïllustreerd. Ruim kritisch
apparaat.
Bijdrage over stadsarcheologie geschreven naar aanleiding van de
lezing over stadsarcheologie door J. Vandenhoute, conservator van
de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie te Gent, tijdens de
Landdag van het Verbond voor Heemkunde op 20 september 1981
te Leuven. Met voorbeelden uit de stadsarcheologie te Gent.
De bijdrage vat een aantal bevindingen samen die het resultaat zijn
van diverse archeologische kontroles in de periode van 1984-1986
en situeert ze tegenover de gegevens over de Sint-Niklaaskerk van
F. DE SMIDT (vermeld in de bibliografie). De Sint-Niklaaskerk werd
gesticht tussen 1038 en 1120. Op deze laatste datum werd de kerk
expliciet vermeld. Op basis van opgravingen kon een romaans
kerkgebouw met driebeukige kruiskerk en vieringtoren
gerekonstrueerd worden. Reeds in het begin van de 13de eeuw werd
gestart met de eerste gotische kerk. Deze werd sterk uitgebreid op
het einde van de 14de, maar vooral in de 15de eeuw. Restanten van
schilderingen door Lucas II Horenbaut rondom een 16de-eeuws
sakramentshuis zijn nog bewaard gebleven. Een schilderij van
Nicolaas de Liemaeckere werd in 1673 in een zwartmarmeren altaar
ingewerkt. Bovendien wordt de aandacht gevestigd op de talrijke
grafresten en graven waaronder we deze vermelden van pastoor
Adriaan Pletincx, bisschop Nicolas French, advokaat Coene,
schepen Lucas de Haese, pastoor Johannes Debbaut, pastoor Roger
Nottingham, Catharina Caecilia D'Hondt, de familie Utenhove ( ?) en
schepen Jan Meyntkem. Uit een post-middeleeuwse puin- en
ophopingslaag aan de zuidzijde van het kerkkoor werden enkele
imposante skulpturen in Doornikse steen bovengehaald (13de-14de
eeuw). Geïllustreerd : kaarten, foto's, tekeningen. Kritisch apparaat.
Bedenkingen over de ruiterstatuette gevonden in Dobbelslot
(burggraaf Zeger II?) en de ruiterstatuette van de Vrijdagmarkt.
Geïllustreerd.
Syntheseartikel betreffende het archeologisch onderzoek te Gent.
Met kaart.
Gebouwen en stadsbeeld
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
over de ontwikkeling tussen
400 en 1200,
Nieuwe bevindingen over de
donjon van het Gravensteen
in Gent,
Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent (O.-VL.),
Stadsarcheologisch
onderzoek te Gent (O.-Vl.)
De Ziekenzaal van de Bijloke.
Renovatie en onderzoek in
Gent,
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 86-94.
Archaeologia Mediaevalis,
14, (1991), p. 45-47.
Archaeologia Mediaevalis,
13, (1990), p. 48-50
Toerisme Oost-Vlaanderen,
41, (1992), nr. 3, p. 76-80.
Geïllustreerd.Zie ook de p. 153, 156-157 en 160-164 in F. DOPERE
en W. UBREGTS, De donjon in Vlaanderen. Architectuur en
wooncultuur, Leuven, 1991, 269 blz.
Overzicht van de archeologische prospecties in 1990 en van de
onderzoeksresultaten. Met foto.
Overzicht van de archeologische prospekties in 1989 en van de
voornaamste onderzoeksresultaten. Geïllustreerd.
De 13de-eeuwse Ziekenzaal wordt thans omgebouwd tot
concertzaal. De bevindingen van het lopend archeologisch en
bouwkundig onderzoek worden in het artikel voorgesteld.
Geïllustreerd.
Archeologisch-historische studie over de oudste Gentse stenen
burgerwoningen, die gelegen waren binnen de omwalling van 1100.
De hoofdaandacht van de auteurs gaat weliswaar uit naar de
onderste bouwlagen, omdat deze doorgaans het best bewaard
bleven. Toch kan het algemeen uitzicht van de stadshuizen
geschetst worden en dit in relatie tot de politiek-juridische en sociaaleconomische achtergronden. Met inventaris van de 164 bekende
constructies, foto's en plannen.
Samenvatting van de bevindingen van het archeologisch onderzoek
in de Ziekenzaal van de Bijloke en de bijhorende kapel, vanaf het
begin van de 13de eeuw.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
Inleiding tot de studie van de
woonhuizen in Gent, periode
1100-1300. De kelders,
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der Schone
Kunsten, nr. 54), Brussel,
1991, 280 blz.
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
L'hôpital de la Bijloke à Gent:
premier bilan de la recherche
archéologique,
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
Restauratie van gebouwen:
behoud en vernieling van
erfgoed
Actes LIe Congrès de la
Fédération des Cercles
d'Archéologie et d'Histoire
de Belgique. I, Luik, 1992,
p. 98-100.
Bulletin Koninklijke
Nederlandse
Oudheidkundige Bond,
(1992), nr. 2, p. 64-69.
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
LALEMAN M.C. en P.
RAVESCHOT,
Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent (O.-Vl.),
Vanuit het heden een kijk op
het Gentse verleden. Een
nieuw gezicht voor SintMacharius,
Archaeologia Mediaevalis,
15, (1992), p. 53-55.
Toerisme Oost-Vlaanderen,
41, (1992), nr. 2, p. 51-54.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
De Karmelietenkerk in Gent.
Tegels met tinglazuur uit
Gent. Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent. Een
middeleeuwse spade uit Gent
De Sint-Baafsabdij in Gent
Archaeologia Mediaevalis,
jg. 9, (1986), p. 56, 58-62.
Een stand van zaken over archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek bij restauraties voorgesteld vanuit ervaringen in Gent,
meer specifiek op de restauratiewerven van Kammerstraat 10,
Hoogpoort 48, de Ziekenzaal van de Bijloke, het Toreken aan de
Vrijdagmarkt, het Gravensteen, het huis met de houten gevel aan de
Jan Breydelstraat en het Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat.
Geïllustreerd.
Overzicht van de archeologische interventies in 1991 en van de
voornaamste onderzoeksresultaten.
Op de terreinen van het Slachthuis en de Nieuwe Beestenmarkt
wordt thans een grootschalig renovatieproject gerealiseerd. De
archeologische opgravingen tijdens de werken laten toe de
geschiedenis van de wijk rond de middeleeuwse Sint-Baafsabdij en
het 16de-eeuwse Spanjaardenkasteel te achterhalen. Geïllustreerd.
Kort overzicht van de archeologische prospekties in 1985 en van de
belangrijkste onderzoeksresultaten.
Archaeologia Mediaevalis,
Korte bespreking van twee opgravingscampagnes in 1987 uitgevoerd
LALEMAN M.C. en
Archeologie
Archeologie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologische kronieken
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Archeologie
RAVESCHOT P.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
(O.-VI.)
Drongen. Een middeleeuwse
mote.
11, (1988), p. 46-47.
Stadsarcheologie, jg. 5, nr.
2, (1981), p. 2-27.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
Middeleeuwse bewoning in
de Gentse Hoogpoort
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 167-172.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
Onder Gent slaapt nog rijk
verleden
Toerisme in OostVlaanderen, jg. 35, (1986),
speciale uitgave, p. 25-29.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
Archaeologia Mediaevalis,
10, (1987), p. 55-56.
Archaeologia Mediaevalis,
11, (1988), p. 65-67.
Archaeologia Mediaevalis,
12, (1989), p. 57-59.
Gent, 1988, 70 blz.
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent (O.-Vl.)
Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent (O.-Vl.)
Stadsarcheologisch
onderzoek in Gent (O.-Vl.)
Steen voor steen. Het
onderzoek naar het
middeleeuwse huis in Gent
en de bijdrage van Armand
Heins,
Wat 'n leven binnen die
muren ! Gent 1100-1350
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P.
Wellingstraat 103. Onderzoek
van een laat-middeleeuwse
Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie. Stad
Gent, Gent, 1986, p. 117126.
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 3, p. 18-38.
op de terreinen van de vroegere Sint-Baafsabdij. Geïllustreerd.
Bij de aanleg van de expressweg Gent-Lichtervelde omheen de
dorpskom van Drongen, werd een site bedreigd waar volgens
iconografische bronnen uit de 17de en 18de eeuw een omwalde
mate was gelegen. Na een noodonderzoek bleek dat het grootste
gedeelte van de mate wellicht door verkaveling verdwenen is. De
mate wordt mogelijk gesitueerd in de 12de eeuw. De gedane
vondsten uit de motegracht verwijzen naar een bakstenen bebouwing
met agrarisch karakter (veeteelt) uit de 14de - 15de eeuw die zich in
de onmiddellijke omgeving bevond. De hoeve-uitbating heeft echter
de middeleeuwen niet overleefd, want de bouwresten en de huisraad
moeten omstreeks het midden van de 15de eeuw in de gracht terecht
gekomen zijn. Deze site vormt met het Gravensteen en het
Tempelhof, de derde motestructuur uit het Leie-alluvium, welke in
Gent of onmiddellijke omgeving onderzocht werd, Geïllustreerd. Met
uitvoerig kritisch apparaat. Alsook met onderzoek van een
gesteentemonster door P. DE PAEPE en stuifmeelonderzoek van
een bodemmateriaalmonster door C. VERBRUGGEN. Geïllustreerd.
De Hoogpoort vormde vermoedelijk een verbindingsas tussen twee
middeleeuwse bevolkingskernen, waaruit de stad Gent ontwikkelde.
Slechts vanaf de late middeleeuwen zijn er in deze omgeving
voldoende materiële sporen om een beeld te kunnen schetsen over
het uitzicht van de woningen. Met illustraties.
In Gent vormt het uitgestrekte stedelijk terrein het werkterrein van de
stadsarcheologie. Alhoewel Gent de stad is waar deze jonge
wetenschap het verst ontwikkeld is, gaat een vergelijking met het
buitenland nauwelijks op. Het dagelijks leven van de vroegere Gentenaren, leefgewoonten, bouwen en wonen komen bij het stadsarcheologisch onderzoek ruimschoots aan bod.
Kort overzicht van de archeologische prospecties in 1986 en van de
belangrijkste resultaten.
Overzicht van de archeologische prospecties en de
onderzoeksresultaten in 1987 Met illustratie.
Overzicht van de archeologische prospekties in 1988 en van de
voornaamste onderzoeksresultaten. Geïllustreerd.
Vier hoofdstukjes : de Gentse stenen (bouwmateriaal, huizenbouw,
perceelsstructuur, groei van een stad, chronologie, bevoorrechte
stadsbewoners, hoogmoed der Gentenaren, concurrentie, andere
stenen) ; Armand Heins (biografie, artistiek oeuvre, de Gentse
stenen); wandeling van steen tot steen en literatuuroverzicht.
In de opgegeven bibliografie wordt gepoogd om alles wat over
stadsarcheologisch onderzoek in de binnenstad van Gent
verschenen is, inklusief vondstmeldingen en kroniekteksten, samen
te brengen.
Technisch gezien kan deze studie opgevat worden als een zeer
beperkte archeologische interventie, met name de kontrole van de
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Archeologie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
woning
LALEMAN M.C. en
RAVESCHOT P. (eds.),
Wat 'n leven binnen die
muren! Gent 1100-1350
Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie. Stad
Gent), Gent, 1986, 129 blz.
LALEMAN M.C. LIEVOIS
D.en RAVESCHOT P.
De geschiedenis achter de
façade. Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek
aan de Kammerstraat
De Sint-Pietersabdij te Gent.
Dertien eeuwen geschiedenis
en cultuur, International Club
of Flanders
The development of medieval
stone houses in Gent: an
introduction to the use of
building stone in Flanders,
11th14th century
Van materieel spoor tot boek.
Nieuwe wegen voor het
huizenonderzoek in Gent
De stadsversterking bij de
Zandpoort. Archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek
Stadsarcheologie, 12,
(1988), nr. 4, p. 2-38.
LALEMAN M.C.,
LALEMAN M.C.,
LALEMAN M.C.,
LALEMAN M.C., LIEVOIS
D. en RAVESCHOT P.
Gent, 1992, 159 blz.
Technology and Innovation,
(Medieval Europe.
Preprinted Papers, nr. 3),
York, 1992, p. 69-72.
ontmanteling van een kleine stadswoning als voorbereiding voor de
restauratie. Het bodemarchief en het muurwerk leverden echter
belangrijke gegevens op voor de kennis van het Gentse verleden.
Onder meer konden brandsporen (verbrande huttenleem en
brandsporen op ceramiek) verbonden worden met de vermoedelijke
brand die de wijk buiten de Zandpoort in 1360 teisterde. De studie
van het muurwerk laat toe om voor het eerst een eenvoudige laatmiddeleeuwse woning in haar totaliteit te rekonstrueren. Bovendien
kan het verstevigingsproces van deze woning en de architectonische
ontwikkeling vrijwel stap voor stap gevolgd worden. Geïllustreerd.
Met kritisch apparaat.
Deze catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die werd opgesteld in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent van 7 november
1986 tot 18 januari 1987 valt uiteen in vijf onderdelen. In de inleiding
wordt ingegaan op de essentie van de stadsarcheolologie en wordt
een stadsarcheologische inventaris voor Gent opge-maakt. Een
eerste hoofdstuk schetst vervolgens het ontstaan en de groei van de
stad. Daarna wordt het stadsbeeld weergegeven van 1100 tot 1350.
Het derde deel gaat in op leven en werken in de middeleeuwse stad
(stadswoningen ; vlees en vis ; handel en nijver-heid ; eredienst en
dodenbestel). Tenslotte wordt naar de toekomstmogelijkheden van
de stadsarcheologie gepeild. De aandacht kan gevestigd worden op
de zeer uitvoe-rige Bibliografie. Hierin wordt gepoogd om alles wat
over archeo-logisch onderzoek in de binnenstad van Gent
verscheen, inklusief de vondstmeldingen en kroniekteksten, samen
te brengen. Rijk geïllustreerd.
Analyse van het bouwblok begrepen tussen de Kammerstraat, de
Belfortstraat, de Onderstraat en de Serpentstraat. Geïllustreerd.
Beknopte monografie van de geschiedenis en van het
gebouwenpatrimonium van de Sint-Pietersabdij, met inbegrip van de
verdwenen Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Sint-Pietersplein.
Geïllustreerd.
Samenvatting over de kennis van de middeleeuwse stenen
stadshuizen in Gent op basis van meer dan 175 archeologische
structuren, met verwijzingen naar de politieke en sociaaleconomische context.
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 2, p. 5-8.
Stadsarcheologie. Bodem
en Monumenten in Gent, jg.
9, (1985), nr. 2, p. 16-41.
Archeologie
Archeologie
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Naar aanleiding van enkele verbouwingswerken in een partikuliere
woning tussen de Zandpoortstraat en de Houtleigracht werd een vrij
beperkt archeologisch onderzoek verricht. De inlichtingen bekomen
via de archeologische bevindingen en het parallel verlopend
Archeologie
LALEMAN M.C.,
RAVESCHOT P. en
SWIMBERGHE P.
Tussen kranen en
graafmachines ligt Gents
verleden. Archeologisch
onder-zoek op bouwwerf in
het stadscentrum
De Sint-Pietersabdij te Gent.
Deel 2. Het rijke leven van
zieke monniken. Twee
afvalputten uit de infirmerie
(1600-1780),
Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 34, (1985), nr. 4,
p. 91-94.
LAMBERT L.
Soldatenverdriet,
Gent, 1990, 112 blz.
LAMBERTS E.
Joseph de Hemptinne : een
kruisvaarder in redingote
KADOC), Leuven, 1984, p.
64-109.
LAMBERTS E.,
De Heilige Stoel en de zaak
Laurent-Brasseur,
Belgisch Tijdschrift voor
nieuwste geschiedenis, II,
(1970), 83-111.
LALEMAN M.C.,
RAVESCHOT P. en VAN
DE WALLE R. (eds.)
Stad Gent. Dienst
Monumentenzorg en
Stadsarcheologie. Afdeling
Stadsarcheologie.
Archeologische Monografie
nr. 2, Gent, 1985, 134 blz.
historisch onderzoek brachten een verscheidenheid van facetten aan
het licht in verband met de middeleeuwse stadsversterkingen, de
Gentse tegelproduktie, het beggardenkonvent, het weversgodshuis,
kalkovens, suikerraffinaderijen en textielfabrieken. Geïllustreerd. Met
kritisch apparaat.
Kort verslag van het archeologisch onderzoek op een terrein tussen
de Hoogpoort, de Stadhuissteeg en het Goudenleeuwplein. Thans
staat hier het „Novotel". Als oudste sporen kwamen prehistorische
scherven aan het licht. Imposanter echter waren de restanten van
middeleeuwse „stenen" en kelders. Met illustraties.
In de oostsektor van de Sint-Pietersabdij vonden opgravingen plaats
tussen 1972 en 1976. In 1979 kwam het o.l.v. conservator J.
VANDENHOUTE tot een eerste publikatie, nl. De Sint-Pietersabdij te
Gent. Historisch en archeologisch onderzoek, waarin het globale
onderzoek aan bod kwam. Het vondstenmateriaal kon echter eerst in
dit boekdeel gepubliceerd worden. Wat de periode na de
middeleeuwen betreft, brachten de opgravingen in 1974-75 twee
afvalputten uit de infirmerie aan het licht. De inhoud van deze
afvalputten levert heel wat gegevens over de geschiedenis van en de
levensgewoonten in de ziekenzorgzalen. Een algemeen beeld
daarvan wordt geschetst door M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT in
een eerste deel De twee afvalputten uit de infirmerie. Een tweede
deel bestudeert Het vondstenmateriaal uit de af valputten. Diverse
specialisten bespreken de gevonden artefakten : Rood Aardewerk
(V. VAN DOORNE); Wit Aardewerk (V. VAN DOORNE), Steengoed
(P. RAVESCHOT), Aardewerk met tinglazuur (R. VAN DE WALLE),
Pijpen (R. VAN DE WALLE), Porselein (N. DE BISSCOP), Glas (R.
VAN DE WALLE), Metaal (A. STROOBANTS), Bouwmaterialen (M.C.
LALEMAN), Munten en penningen (W. VANDERPIJPEN), Varia
(M.C. LALEMAN, P. RAVESCHOT en R. VAN DE WALLE),
Dierresten (A. GAUTIER). Met afbeeldingen en bibliografie.
Levensverhaal van Emile van der Eist, met onder meer herinneringen
aan een Gentse volksbuurt uit de periode 1914-1945. Geïllustreerd.
in LAMBERTS E. (red.), De kruistocht tegen het liberalisme De
Gentse katoenindustrieel De Hemptinne (1822-1909) was een
voorname figuur in het plaatselijk Sint-Vincentius-aPaulogenootschap. Dit genootschap trachtte de geestelijke en
materiële noden van de armere gezinnen te lenigen. De Hemptinne
was ook medestichter van het dagblad „Le Bien Public" en zette zich
in voor talrijke katholieke werken. Hij wierp zich op tot woordvoerder
van de antiliberale en ultramontaanse stroming binnen het
katholicisme. Hij wees het Belgisch staatsbestel af en streefde naar
een konfessionalisering van de samenleving. Met illustraties.
De zaak van twee professoren van de R.U.G. die beschuldigd
werden van het zwaar krenken van de gelovigen onder hun
studenten ; en de rol die toen gespeeld werd door het Vaticaan en de
Archeologie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografische nota's en
biografieën
Diversen
LAMBERTS E.,
LANCKROCK R.
De pogingen tot fusie tussen
de Gentse katholieke kranten
(1838-1839). Religieuze en
politieke achtergronden,
Kerk en liberalisme in het
bisdom Gent (1821-1857).
Bijdrage tot de studie van het
liberaal-katolicisme en het
ultramontanisme.
Differentiatie en inrichting van
de binnenruimte der
burgerlijke woonstede te
Brugge, Gent en Ieper van de
XIle tot de XVe eeuw.
Archeologisch onderzoek
George Minne. Zijn betekenis
in de vernieuwing van de
beeldhouwkunst
In memoriam Paul Rogghé
LANCKROCK R.
Prosper de Smet
LANCLUS K.
De Opera van Gent
LANCLUS K.,
Het voormalige gymnasium
van de jezuïeten in Gent
LANGENDRIES E.
De „Vlaamsche Hoogeschool"
te Gent (19161918)
LANGENDRIES E.
De weerslag van de Vlaamse
Beweging op de Gentse
politiek (1900-1912).
Het Patershol. Metamorfose
van een woning
LAMBERTS E.,
LAMBRECHT J.
LAMBRECHTS D.
LAPORTE D.
Bulletin de l'Institut
historique belge de Rome,
XL, (1969), 389-467.
Universiteit te Leuven.
Werken op gebied van de
Geschiedenis en de
Filologie. Reeks V. Dl. 8,
Leuven, 1972.
VUB, 1974.
Kerk in België, die van de gelegenheid wilden gebruik maken om zich
meester te maken van het hoger onderwijs. Op basis van Vaticaanse
archieven.
Gedetailleerde uiteenzetting over het verloop van de zaak, de rol van
de bisschop en vooral van de ultramontanen.
Alhoewel de unie „liberalen - katholieken" langzaam uiteenviel,
ontkomt de auteur niet aan de indruk dat althans in het bisdom Gent
de voorwaarden voor een duurzamer verstandhouding aanwezig
waren.
Pers
Kerk
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1977.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Jaarboek. Koninklijke
Soevereine Hoofdkamer
van Retorica „De Fonteine"
te Gent, XXIII-XXIV, (19731974), p. 183-186.
Oostvlaamse Literaire
Monografieën, VI, (1983),
p. 129-160.
Monumenten en
Landschappen, 6, (1987),
nr. 1, p. 49-57.
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Monumenten en
Landschappen, 11, (1992),
nr. 4, p. 43-45.
Archief R.U.G. Uit het
verleden van de R.U.G. Nr.
19, Gent, 1984-1985, 2
dln., 852 blz.
RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Stadsarcheologie, jg. 7,
(1983), nr. 2, p. 17-28.
De Smet (Gent, 1919-) was werkzaam bij het dagblad „Vooruit" en
schrijft kursiefjes, poëzie, proza en toneel. Met illustraties.
Biografische nota's en
biografieën
De Gentse opera werd in 1837-1840 gebouwd naar plannen van de
stadsarchitect Louis Roelandt. Architect Charles Van Rysselberghe
breidde het oorspronkelijk neoclassicistisch gebouw in de huidige
Schouwburgstraat nog uit met een inkomhal en een portaal (1911).
Geïllustreerd.
Korte voorstelling van het gebouw en het interieur van het gewezen
Jezuietencollege (17de eeuw) in de Voldersstraat. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Bronnenpublikatie in verband met de vernederlandsing van de
Gentse universiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met register van
persoonsnamen.
Hedendaagse Tijd
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Verhandeling
Het Patershol ondergaat geleidelijk een vernieuwing. Twee
overheidsingrepen hebben hiertoe bijgedragen. In de eerste plaats
Biografische artikels en
nota's
LAPORTE D.
Openbare werken aan de
voormalige Lievekom te Gent
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, jg. 1,
(1983), nr. 3, p. 2-13.
LAPORTE W
75 jaar lichamelijke
opvoeding aan de R.U.G.
LARDINOIS P.
Diplomatische studie van de
akten van vrijwillige
rechtspraak te Gent van de
13e tot de 15e eeuw
Symptomen van een
middeleeuwse clan : de
erfachtige lieden te Gent in
de 1e helft van de 14e eeuw.
Archief R.U.G. Uit het
verleden van de R.U.G. Nr.
17, Gent, 1984, 100 blz.
RUG, 1976.
LARDINOIS Ph.
HMGOG, XXXI, (1977), p.
65-76.
LAUREYS B.
Openbare bibliotheken in
Gent (1891-1921)
De Leiegouw, XXIX,
(1987), afl. 1-2, p. 173-179.
LEEMAN K.
Inventaris van het archief van
KSA-Oost-Vlaanderen 19281987
LEENAERTS R.J.,
Gazette van Gend. Gentse
drukkersgeslachten en
KADOC. Reeks
inventarissen en repertoria,
nr. 22), Leuven, 1989, 113
blz.
Vlaamse Stam, 24, (1988),
nr. 3-4, p. 111-116.
het optrekken van de stedelijke subsidies bij restauratie. In de
tweede plaats de klassering van het Patershol als stadsgezicht op 3
september 1981. Ook het pand dat zich bevindt op de hoek van de
Lange Steenstraat 60-66 en het Drongenhof 42 zal gerestaureerd
worden. Vermoedelijk bestond dit pand tot in de 18de eeuw uit hout.
In 1712 werd een bouwaanvraag ingediend door een „coopman in
weynen" voor de bouw van een barokgevel met vijf traveeën en drie
bouwlagen. Ondertussen onderging het pand ingrijpende
verbouwingen, zodat aan een restauratie van de 18de-eeuwse
toestand niet meer kan gedacht worden. Binnenin bevindt zich een
Art Nouveau- en neoclassicistisch getint interieur. Geïllustreerd. Met
kritisch apparaat.
Tussen 1583 en 1611 werd de Lievekom aangelegd als
terminushaven. De aanleg ervan bracht belangrijke openbare werken
met zich mee. Achtereenvolgens worden besproken : de bouw, de
watertrappen ; de meerpalen ; borstweringen ; baggerwerken. Op de
kraan die aan de Lieve stond wordt uitvoerig ingegaan. Met
voetnoten. Rijk geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Hedendaagse Tijd
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Een inhoudelijke en formeel diplomatische vergelijking tussen de
akten van vrijwillige rechtspraak gepasseerd voor de erfachtige
lieden en deze gepasseerd voor schepenen van de Keure. Het blijkt
dat de erfachtige lieden zich bij oorkonding voornamelijk tot hun
standgenoten wendden. Gewone burgers deden beroep op de
schepenen van de Keure. De akten van de viri hereditarii waren
steeds in chirograafvorm opgesteld en betreffen vooral
schuldbekentenissen en transacties van onroerende goederen.
Rond de eeuwwisseling was er in Gent een wildgroei aan openbare
bibliotheken. Deze instellingen werden meestal wel door cultureelpolitieke verenigingen (Davidsfonds, Willemsfonds, enz.) om
propagandistische redenen opgericht, maar toch hadden ze een
belangrijke opvoedende functie : het cultureel bewust maken van de
arbeiders. In diezelfde periode waren er te Gent ook reeds
afzonderlijke kinderbibliotheken.
Naast de eigenlijke beschrijving van de bescheiden en dossiers werd
een inleiding opgenomen en een klapper.
Middeleeuwen
Kunst, cultuur
Inventarissen,
bibliografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
LEFEBURE J.
LEFEVER G.
aanverwanten. Rechtstreeks
of in familiaal verband
betrokken bij de uitgave van
het oudste Gentse
nieuwsblad (1667-1940)
Het Gentse colliseum wettelijk
onbeschermd. Enkele
theoretische beschouwingen
Stadsarcheologie, jg. 10,
(1986), nr. 1, p. 28-35.
François Laurent (1810-1887)
als historiograaf en
geschiedenis-filosoof.
Bijdrage tot de studie van zijn
leven en werk
Adolphe Quetelet en de
sociologie
KUL, 1980.
De Mariale bedevaart in de
19de eeuw. Dadizele Oostakker - Scherpenheuvel.
Funktionele en tijdsgebonden
aspekten
Beiaardkunst in de Lage
Landen,
Oostvlaamse Zanten, LXIV,
(1989), nr. 4, p. 253-269.
Alfons Siffer. Cultuurdrager
en politicus 1850-1941,
Beeldhouwer-kunstschilder
Firmin De Vos
G.O.V.-Heraut, 26, (1991),
nr. 6, 5 blz.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 5, 2 blz.
LEKENS L.
Het Campo Santo te SintAmandsberg
LEKENS L.
Hippoliet van Peene 18111864
in memoriam André Clierieck
Vlaamse Toeristische
Bibliotheek nr. 263-264),
s.l., (Antwerpen, 1980).
G.O.V. Heraut, 24, (1989),
nr. 1, 9 blz.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 6, p. 13-14.
LEHOUCK F.
LEHOUCQ N.
LEHR A., W. TRUYEN en
G. HUYBENS,
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.
Jef Crick (Aalst, 23.10.1890Sint-Amandsberg,
Politica, XXIV,(1974), p.
185-193.
Tielt, 1991, 319 blz.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 6, 4 blz.
Naar aanleiding van de verloedering van het Colliseum te Gent en de
onmacht van de monumentenverzorgers pleit de auteur voor een
geëngageerde monumenten- en landschapszorg. Met voetnoten.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Dit artikel vangt aan met een biografische schets. Verder wordt
ingegaan op enkele aspekten van zijn visie op de mens. Quetelet
geloofde in een sociale wetmatigheid met als basisbegrip „het
gemiddelde". De gemiddelde zich mens is geen fysische maar een
sociale realiteit. Als dusdanig stelt zich ook het probleem van de
wilsvrijheid.
Omtrent de betekenis van de Maria-bedevaarten voor de kerkelijke
overheden, de plaatselijke gemeenschappen en de individuele
gelovigen. Geïllustreerd.
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Geschiedenis van de luidklok en de beiaard in de Nederlanden.
Tijdens de 17de eeuw werden voor het eerst zuiver klinkende
klokken gegoten door François en Pieter Hemony. Pieter leverde
onder meer beiaarden voor het Belfort (1659-1660) en de
Boudeloabdij (1661) te Gent. Geïllustreerd
Geïllustreerd.
Kunst, cultuur
Geboren in 1925 te St.-Amandsberg. Beeldhouwde o.m. het
borstbeeld van Ferdinand August Snellaert op het gelijknamig plein
te SintAmandsberg.
Een korte historische schets van het kerkhof en een korte biografie
van 59 bekende Vlamingen die op deze beroemde rustplaats werden
begraven.
Geïllustreerd
Biografieën
In memoriam bij het afsterven van André Clierieck (1914-1986),
schepen van openbare werken en leefmilieu te Destelbergen en
bebestuurslid van meerdere kultuur- en natuurverenigingen.
Geïllustreerd.
Geillustreerd.
Biografische nota's en
biografieën
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Biografieën
Heemkunde
Biografieën
Biografieën
LEKENS L.
07.06.1965),
Jozef Cantré 1890-1957
LEKENS L.
Karel Miry 1823-1889
LEKENS L.
LELEUX F.
Kunstschilder Jozef Paelinck
1781-1839
Kunstschilder Karel De Bondt
1888-1973
Kunstschilderes Helene de
Reuse 1892-1979
Paul Van Peteghem.
Graficus-etser
Toneelkunstenaar Staf
Bruggen 1893-1964
Voeding 1819 in "Het
Tuchthuis" te Gent
Campo Santoherdenking
1992. Cecile Cauterman
1882-1957
Kunstschilder Theodoor Jozef
Canneel 1817-1892,
Een kunstenaar uit het
Gentse. Prosper De Troyer
1880-1961
Gentse revolutionaire figuren
LELEUX F.
Gentse revolutionaire figuren
LELEUX F.,
Liévin Bauwens, industriel
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.
LEKENS L.,
LEKENS L.,
LEKENS, L.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 5, 8 blz.
G.O.V.-Heraut, 25, (1990),
nr. 3, 4 blz.
G.O.V Heraut, 24, (1989),
nr. 5, 8 blz.
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 3, 4 blz.
G.O.V.-Heraut, 24, (1989),
nr. 6, p. 19-24.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 5, 1 blz.
G.O.V. Heraut, 23, (1988),
nr. 5, 5 blz.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 6, p. 334-335.
G.O.V -Heraut, 27, (1992),
nr. 5, 4 blz.
Biografische schets van deze Gentse houtsnijder en beeldhouwer.
Geïllustreerd.
Geïllustreerd
Biografieën
Geïllustreerd
Biografieën
Geïllustreerd
Biografieën
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografieën
G.O.V.-Heraut, 27, (1992),
nr. 3, 8 blz.
G.O.V. Heraut, 22, (1987),
nr. 5, 3 blz.
Geïllustreerd.
Biografieën
Geïllustreerd
Biografieën
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 2, p. 107-112 ;
nr. 3, p. 160-167 (Constant
Hopsomere); nr. 4, p. 223232 (Jacques Guillaume
Meyer).
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 267-277
(Charles van Hulthem); nr.
6, p. 298-307 (Jean Robert
Graham); 18, (1989), nr. 1,
p. 56-61 (Charles Joseph
de Graeve); nr. 2, p. 83-88
(Maximilien Joseph de
Caigny); nr. 3, p. 158-166
(Bernard van Wambeke);
nr. 4, p. 199-206 (Renier
Gregorius Dubosch) en nr.
5, p. 283-291 (de
basismilitanten).
Biografieën
Biografieën
Geboren in 1940 Richt zich in zijn kunst vooral naar Gent.
Biografieën
Biografieën
Biografieën
Geïllustreerd
Deze bijdrage over Lieven Bauwens heeeft dezelfde
Economie
gantois, Parijs, 1969.
LELEUX F.,
Liévin Bauwens, spéculateur,
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
XLVIII, (1970), 1240-1254.
LEMAITRE Ch.
Relation de mon voiage de
Flandre, de Hollande et de
Zélande fait en mil six cent
quatre vint et u n.
Jan Dhondt, 1915-1972
Annales littéraires de
l'Université de Besançon,
213, Parijs, 1978.
LEMARIGNIER J.-F.
LEMMENS F.
Repertorium van XIXde
eeuwse bidprentjesportretten.
LENAERTS R.
Het strafrecht en het
strafprocesrecht in de 14e en
15e eeuw te Gent
De Gentse voorschepen
J.J.P. Vilain XIIII (1755-1777).
Enkele trekken van zijn
persoonlijkheid
LENDERS P
LENDERS P.
De ambtenaar en zijn statuut
op het einde van het Ancien
Régime. Toestanden en
ontwikkelingen in Vlaanderen
en bijzonder te Gent
Revue Historique de Droit
Français et Etranger, LI,
(1973), p. 733-736.
Vlaamse Stam. Tijdschrift
voor Familiegeschiedenis,
jg. 12, (1976), p. 29-32, 8992, 147-150, 269-272, 303306, 365-372, 479-482,
535-538, 605-608, 631634; jg. 13, (1977), p. 1922, 97-100, 133-138, 391398, 431-434, 497-500,
553-556.
RUG, 1972
HMGOG, XL, (1986), p.
159-177.
Bijdragen tot de
Geschiedenis, 67, (1984),
p. 63-107 en 113-195.
onvolkomenheden en dezelfde kwaliteiten gemeen. Enerzijds wordt
de figuur van Bauwens eenzijdig opgehemeld ; het zijn echte
apologieën. Anderzijds put de auteur rijkelijk gegevens uit zeer
talrijke dokumenten (o.a. briefwisseling), wat aan deze teksten,
ondanks hun onvolkomenheden, een onbetwistbare waarde verleent.
Deze bijdrage over Lieven Bauwens heeeft dezelfde
onvolkomenheden en dezelfde kwaliteiten gemeen. Enerzijds wordt
de figuur van Bauwens eenzijdig opgehemeld ; het zijn echte
apologieën. Anderzijds put de auteur rijkelijk gegevens uit zeer
talrijke dokumenten (o.a. briefwisseling), wat aan deze teksten,
ondanks hun onvolkomenheden, een onbetwistbare waarde verleent.
Reisverhaal van de priester Charles Lemaitre († 1688) die in 1681
ook Gent bezocht en vooral over de kloosters en geestelijkheid
enkele merkwaardigheden meedeelt.
Economie
Moderne Tijden
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Belangrijk werkinstrument voor genealogen en vorsers. Ook
betreffende Gentse figuren.
Volkskunde
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Vilain XIIII was van 1743 tot 1751 burgemeester in Aalst en voorzitter
van het hoofdkollege van het Land van Aalst. Na ontslagname uit
deze funkties week hij uit naar Gent. Hij werd er in 1755 voorschepen
of burgemeester en voorzitter van de Staten van Vlaanderen.
Burggraaf Vilain was één van de belangrijkste politici uit de 18de
eeuw. Hij realiseerde heel wat bestuurlijke innovaties volgens de
nieuwe ideeën van zijn tijd. Het artikel belicht enige aspekten uit het
privé-leven van deze figuur : zijn bezit en aanzien, karakter en
gezondheidsevolutie.
Vóór 1750 werden de ambtenaren overal als officiehouders
beschouwd. Dit had implikaties op hun titulatuur, aanwervingswijze,
aktiviteit en vergoeding. Hun eigenlijk statuut werd volgens
plaatselijke gewoonten geregeld. Na 1750 begon een hervorming
van het personeelsbeleid, het eerst onder invloed van burggraaf
Vilain XIIII in de Staten van Vlaanderen en nadien bij de lokale
Biografieën
Moderne Tijden
LENDERS P.
De eerste Kamer van
Koophandel te Gent (17291795) en de opkomst van de
ondernemende burgerij, in ID.
(red.), Het einde van het
Ancien Regime in België.
Colloquium,
Fiscale octrooien en pachten
te Gent na 1750 (deel II)
Standen en Landen, XCIII,
Kortrijk-Heule, 1991, p.
183-229.
LENDERS P.
Fiscale octrooien en pachten
te Gent na 1750. (Deel l)
HMGOG, dl. XXXVI,
(1983), p. 179-225.
LENDERS P.
Gent, een stad tussen traditie
en verlichting (1750-1787)
Standen en Landen, XCII,
Kortrijk-Heule, 1990, 532
blz.
LENDERS P.
Lof voor Gent. De indrukken
van de latere Amerikaanse
president John Quincy
Adams over zijn verblijf in de
Scheldestad in 1814
Sociale gevoeligheden en
veranderende maatschappij
te Gent circa 1770
Taaltoestanden in de
Driemaandelijks Tijdschrift
Gemeentekrediet, 44,
(1990), nr. 171, p. 23-29.
LENDERS P.
LENDERS P.
LENDERS P.
HMGOG, dl. XXXVII,
(1983), p. 173-214.
HMGOG, XLIII, (1989), p.
173-189.
Wetenschappelijke
besturen. Ze leidde tot grotere professionalisering en technische
onderlegdheid bij de ambtenaren. Met Franse samenvatting.
De vroege industriële expansie te Gent werd gedragen door een
dynamische en ondernemende burgerij. Om de eigen
groepsbelangen te behartigen richtte ze een Kamer van Koophandel
op (1729). Deze Kamer trachtte de industriële uitrusting en
infrastructuur te verbeteren, streefde een gunstige fiscale wetgeving
na en begon uiteindelijk politieke macht op te eisen.
Moderne Tijden
De fiscale octrooien en pachten dienden niet alleen om geld te
bezorgen aan de overheid, ze waren ook een politiek wapen dat de
economische ontwikkeling kon afremmen of bevorderen. De
pachtondernemingen behoorden tot de belangrijkste ondernemingen
qua omzet en winsten. Te Gent is er een bijna continue stijging van
de fiscale inkomsten tussen 1746 en 1783, enkel onderbroken door
oorlogen. De cijfers zijn tevens relevant voor de stijgende
consumptie. Het artikel werpt ook meer licht op de werking van de
centrale en de stedelijke overheid in verband met de fiscaliteit.
Bovendien is het Gentse experiment van „pacht bij forme van regie"
niet zonder belang voor de geschiedenis van onze steden. Met
kritisch apparaat en bijlagen.
In de tweede helft van de 18de eeuw werden de centrale
regeringsinstanties zich sterker bewust van hun rol bij de
vergunningen voor het heffen van belastingen in steden en op het
platteland alsook van hun tussenkomst in de inning van de accijnzen.
Dit bracht dan weer een activering mee van de rol van de
ondergeschikte besturen die zich meer met het openbare leven
gingen mengen. In deze bijdrage onderzoekt de auteur de fiscale
octrooien en de fiscaliteitspachten te Gent als gevalstudie. Met
kritisch apparaat.
Reeds vóór de Brabantse Omwenteling waren te Gent duidelijk
maatschappelijke veranderingen waarneembaar. Het spektakulairst
op sociaal-ekonomisch (de beginnende industrialisering) en kultureel
vlak. Niet minder belangrijk waren de hier beschreven institutionele
vernieuwingen, die vooral onder impuls van voorschepen burggraaf
Vilain XIIII doorgedrukt werden. Met diverse tabellen en index van
persoons- en plaatsnamen.
In 1814-1815 verbleef Adams gedurende zeven maanden in de stad.
Hij leidde een Amerikaanse delegatie tijdens onderhandelingen met
Groot-Brittannië. Geïllustreerd.
Moderne tijden
De ekonomische inzinking met stijgende graanprijzen en een druk op
de lonen in de jaren 1767-1775 veroorzaakte ook te Gent veel
onvrede.
Met verscheidene verwijzingen naar de toestand in Gent.
Moderne Tijden
Moderne Tijden
Moderne Tijden
Hedendaagse Tijd
Moderne Tijden
Oostenrijkse Nederlanden in
het bestuur van Kerk en Staat
Afkomst en vormingsjaren
van burggraaf Vilain XIIII
Tijdingen, XLVI, (1987), nr.
4, p. 193-203.
Bijdragen tot de
Geschiedenis, 74, (1991),
nr. 1-2, p. 31-46.
LENDERS P.,
De luitenant-civil van de
Indaginghe te Gent en te
Dendermonde. Vorstelijke
rechtbanken voor
verbintenissen in Vlaanderen
(16e-18e eeuw)
HMGOG, XLV, (1991), p.
155-176.
LEROU E.
Creosoteerwerf van
Wondelgem. N .M.B.S.
Gentse Havenen
Kanaalzone. Industriële
Steekkaart
De graanhandel te Gent
G.O.V. Heraut, jg. 18, juni
1983, 8 blz. Geïllustreerd.
Energiebedrijven in de
Gentse haven. Dl. II. N.V.
Ebes. De N.V. Verenigde
Energiebedrijven van het
Scheldeland, (Gentse Havenen Kanaalzone. Industriële
Steekkaart)
Hippolyte Metdepenningen.
Advokaat - Liberaal - Orangist
- Vrijmetselaar, Gent, 17991881
Houtimport en Houtbewerking
te Gent
G.O.V. Heraut, jg. 18,
(maart 1983), 8 blz.
Jozef Plateau. Gents Natuuren Wiskundige 1801 - 1883
N.V. Scheepswerven van
Langerbrugge. 50 Jaar
Scheepsbouw in de Gentse
Kanaalzone, (Gentse Havenen Kanaalzone. Industriële
steekkaart 7)
G.O.V. Heraut, jg. 18,
(oktober 1983), 2 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 4,
(1982), p. 25-32.
LENDERS P.,
LEROU E.
LEROU E.
LEROU E.
LEROU E.
LEROU E.
LEROU E.
G.O.V. Heraut, jg. 16,
(1981), 6 blz.
Burggraaf Vilain XIIII (Aalst, 1712-Wetteren, 1777) studeerde rechten
aan de universiteit van Leuven en - vermoedelijk - economie en
statistiek in het buitenland. Van 1752 af was hij als staatsman actief
in Gent.
Op 14 februari 1541 organiseerde keizer Karel V de rechtbank van
de Indaginghe (betekent "dagvaarding") te Gent. De luitenant-civil
trad als rechter op bij betwistingen over verbintenissen of contracten
afgesloten tussen Gentenaars en bewoners van het omliggende
platteland. Op 4 mei 1544 werd ook in Dendermonde een
gelijkaardige rechtbank opgericht. Het betrof een hulpinstelling, ter
ontlasting van de Gentse Indaginghe.
Met bondige historische nota.
Biografieën
Dit bondig overzicht heeft niet alleen aandacht voor de graanhandel
in vroegere tijden maar behandelt ook de huidige graanfirma's en
graantrafiek. Geïllustreerd.
Historische ontwikkeling van de Centrale van Langerbrugge en van
de E.B.E.S.-Centrale Rodenhuize. Geïllustreerd.
Heemkunde
G.O.V. Heraut, jg. 16,
(november 1981), 2 blz.
G.O.V. Heraut, jg. 16, (mei
1981), 8 blz.
Moderne Tijden
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Heemkunde
Bespreking van de belangrijkste bedrijven die instaan voor invoer en
bewerking van hout in onze haven : Van Hoorebeke & Zoon ; De
Colvenaere N.V.; Universal Hardwoods N.V.; Lemahieu ; Meerlaen.
Aangevuld met statistieken van in- en uitvoer van hout te Gent en in
België. Geïllustreerd.
Vulgariserende biografische nota.
De scheepswerven werden gesticht op 4 september 1932. Tot 1964
bouwde men hoofdzakelijk „spitsen", „kempenaars" en 1000-tonners.
Vanaf 1969 samenwerking met N.V. Boelwerf en vanaf 1978
participatie in Belgian Shipbuilders Corporation Investments. Het
artikel geeft een beschrijving van de produktiehallen en van de
produktie ; bespreekt verwezenlijkingen en toekomstprojekten.
Geïllustreerd.
Heemkunde
Biografische artikels en
nota's
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
LEROU E.
Sidmar. Siderurgie Maritime
G.O.V. Heraut, jg. 15,
(november 1980), 4 blz.
LEROU L.
Rousselot Benelux N.V.
Wereldproducent van
gelatines
G.O.V. Heraut, jg. 19, 9 mei
1984, 6 blz.
LEROY-DE VUYST M.
Het huis Papillon,
LEVEUGLE L.
Het kanten kleed van MariaTheresia
G.O.V.-Heraut, 27, (1992),
nr. 2, 6 blz.
Oost-Vlaamse Zanten, jg.
LIX, (1984), nr. 6, p. 205220.
LEVIS E
In memoriam Gill. van Geert
LEVIS E.
De Lieve, van zeekanaal tot
verloederde sloot. Of toch
niet?
Een beeitse Gens. Deel l en
II,
LEVIS E.
LEVIS E.
Het stapelhuis aan het
Handelsdok
LEVIS E.
Het Wandelaertsteen en
andere „stoven"
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 3, p. 163-167.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
11, nr. 4, (1982), p. 203210.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 5, p. 297-307 en
nr. 6, p. 357-360.
Ghendtsche Tydin-ghen, jg.
15, (1986), nr. 2, p. 64-85.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 3, p. 148157.
Het bedrijf Sidmar in de Gentse kanaalzone werd in 1962 opgericht.
De eerste produktie-eenheden kwamen in werking begin mei 1967.
Het bondig artikel geeft een beschrijving van de installaties (haven,
grondstoffenbehandeling, cokesfabriek, sinterfabrieken, hoogovens,
staalfabriek, warm- en koudwalserij) en belicht het belang van dit
staalbedrijf voor ekonomie en werkgelegenheid van de streek.
Dit bedrijf gaat terug tot de stichting van de S.A. Osséine et Engrais
de Selzaete in 1908, dat gelegen was nabij het kanaal
GentTerneuzen aan Kuhlman. Er was een inbreng van verscheidene
andere chemische bedrijven. In 1967 had de fusie plaats tussen
Rousselot en Osséine et Engrais de Selzaete , Bespreking van het
produktieprocédé en van de toepassingen en afzetgebieden, 6 blz.
Geïllustreerd.
Ter gelegenheid van de inhuldiging te Gent van Maria Theresia in
april 1744 besloten de Staten van Vlaanderen aan de keizerin een
kanten kleed te schenken. Als tegenprestatie schonk Maria Theresia
een schilderij waarop zij geportretteerd werd met het kanten kleed.
Het schilderij zou in 1749 naar Gent gebracht worden. Het hangt nog
steeds in het Gentse stadhuis. In het kasteel van Schönbrunn te
Wenen bestaat nog een ander schilderij van Maria Theresia met het
kanten kleed. Over de soort kant : Gentse, Valencienneskant,
Brusselse kant (?) is nog geen zekerheid. Geïllustreerd. Met kritisch
apparaat.
In memoriam over de volkskenner en kunstenaar Gilbert Van Geert
(1930-1990). Geïllustreerd.
Historische schets over deze in de middeleeuwen belangrijke
verbinding tussen Gent en Damme. Geïllustreerd.
Heemkunde
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst en Kultuur
Biografieën
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gentse woorden en uitdrukkingen, verlucht met tekeningen van GILL.
VAN GEERT
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Op 1 juli 1844 werd door koning Leopold I de eerste steen gelegd
van het „Algemeen Entrepó't van Vrije Wederuitvoering". Het truweel
dat de vorst gebruikte wordt nog steeds bewaard in het
Bijlokemuseum. Het gebouw was ontworpen door architekt Roelandt.
In 1856 werd de spoorlijn die dit stapelhuis met het staatsstation
verbond, opengesteld. In 1857 werd de eerste kraan aan het Dok
opgericht. In 1919 zou het gebouw in vlammen opgaan, doch het
werd heropgericht in 1921 naar de plannen van Julius Van Volden
door de ondernemers Van Kerkhove & Gilson uit Gent. Met voetnoten. Geïllustreerd.
Informatie over de middeleeuwse Gentse „stoven" of badhuizen, in
zonderheid de „vrouwestove" of het Wandelaertkasteel, (heden
verdwenen). Geïllustreerd.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
LEVIS E.
Nog over stoven
LEVIS E.
Nog over stoven
LEVIS E.
Oaze k' ik hen den eerste
prijs, kook mijn moeder pap
mee rijs!,
LEVIS E.
Van alle markten thuis
LEVIS E.
Van alle markten thuis
LEVIS E.
Van alle markten thuis
LEVIS E.
Zivil-Arbeiter-Bataljon 4 te
Gent
LEVIS E.,
LIEGEOIS A.
Oaze k'ik hen den eeste prijs,
kook mijn moeder pap mee
rijs
Repertorium van het
historisch bezit van de
katholieke psychiatrische
instellingen in Vlaanderen
LIEVENS M
De Hetiverpoort.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 3, p. 173179.
De Draeke, jg. 9, (1985),
nr. 1, p. 15-21.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 6, p. 307-326:
20, (1991), nr. 1, p. 12-41:
nr. 2, p. 86-93: nr. 3, p.
166-183 en nr. 4, p. 231248.
Gendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 6, p. 329-332 ;
17, (1988), nr. 1, p. 40-45 ;
nr. 2, p. 79-82 ; nr. 3, p.
129-139 ; nr. 4, p. 206-216.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 5, p. 242-252;
nr. 6, p. 318-329; 18,
(1989), nr. 1, p. 35-44; nr.
2, p. 100-119; nr. 3, p. 144151; nr. 4, p. 226-232 en
nr. 5, p. 266-278.
Geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 318-331 en
19, (1990), nr. 1, p. 25-50.
Ghendtsche Tydinghen, 17,
(1988), nr. 6, p. 341-351;
18, (1989), nr. 1, p. 2-25 en
nr. 3, p. 170-178.
Ghendtsche Tydinghen, 19,
(1990), nr. 5, p. 270-291
Gegevens over de stoven te Gent, inzonderheid over het
Wandelaertsteen.
Heemkunde
Over de Gentse stoven of badhuizen met verwijzing naar enkele
bronnen. Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde
Levenbeschouwing en
geestelijke gezondheid, II,
Leuven-Amersfoort, 1984,
194 blz.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
9 (1980), nr. 1, p. 49-55,
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Geillustreerd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
De dwangarbeiders waren gedurende Wereldoorlog I georganiseerd
in Zivil-Arbeiter-Bataljons. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Over belonen en straffen in het onderwijs. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Van elke psychiatrische instelling in Vlaanderen werden telkens de
aktuele toestand, de historiek, het historisch bezit (archief,
bibliotheek, kollekties en gebouwen) en de bibliografie beschreven.
Ook Gentse instellingen werden behandeld : het Provincialaat van de
Broeders van Liefde (p. 19-27), het Psychiatrisch Centrum dr.
Guislain (p. 28-33), het Psychiatrisch Centrum St.-Alfons (p. 34-37),
het Psychiatrisch Ziekenhuis en Revalidatiecentrum St.-Jan de Deo
(p. 115-119), de Neuro-Psychiatrische kliniek St.-Camillus (p. 180
182), de Zusters van Liefde (p. 186). Met voorwoord van P.
VANDERMEERSCH en korte inleiding.
Korte historische schets van de „Overpoort" die in de tweede helft
van de 13de eeuw werd gebouwd en afgebroken in 1827.
Inventarissen,
bibliografieën,
regestenlijsten
Gebouwen en stadsbeeld
LIEVENS M
De Raadskelder.
LIEVENS M.
Biografie bij het artikel „De
Gentse pompiers redden de
Belgische onafhankelijkheid" .
Over straatnamen te Gent
LIEVENS M.
geïllustreerd.
Ghendtsche Tyjdinghen, jg.
9, (1980), nr. 2, p. 112-114,
geïllustreerd.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 156-161.
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
10, (1981), p. 161-164.
Ghendische Tydinghen, jg.
9, (1980), nr. 3, p. 174-177
LIEVENS M.
Schepen De MaereLimmander.
LIEVEVROUWCOOPMAN L.
LIEVOIS D.
Gents Woordenboek, 3 dln.,
Gent, 1974.
De Gentse
pottenbakkersnering in de
17de eeuw
Heruitgave
LIEVOIS D.
De wijnteelt in Gent volgens
Idrisi
Gentse pottenbakkerijen in de
17de eeuw. Afzet en
voorraden
Van rank tot drank, Brussel,
1990, p. 72-73.
Stadsarcheologie, 10,
(1986) nr. 3, p. 22-36.
Idrisi over Gent: Een 12deeeuws getuigenis
Stadsarcheologie, 11,
(1987), nr. 1, p. 2-18.
LIEVOIS D.
LIEVOIS D.
Stadsarcheologie, jg. 8,
(1984), nr. 3, p. 39-55.
De brouwerij Akkergeur richtte in 1905 een café-restaurant in de
middeleeuwse onderkeldering van het Belfort in.
Gebouwen en stadsbeeld
Hedendaagse tijd
Korte historiek over de invoering en het gebruik van straatnamen te
Gent, niet lijst van de straatnamen die veranderden op 8 april 1797.
Korte biografische schets van Camille-Charles-Auguste De Maere (°
Sint-Niklaas, 1820 - t Aartrijke, 1900). In 1857 werd hij verkozen tot
gemeenteraadslid. Hij werd begin 1858 schepen van openbare
werken. In 1866 was hij reeds volksvertegenwoordiger. De Maere
had een enorm werkterrein dat reikte van stedelijk tot op
internationaal niveau. Op zijn initiatief werd in 1893 de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Gent opgericht.
Heruitgave van het bekende woordenboek van Lodewijk Lievevrouw
(18621951).
Na een historische inleiding over deze nering, wijst de auteur op een
aantal nieuwe elementen met de bedoeling een meer waarderende
ingesteldheid tegenover de Gentse aardewerkproduktie uit de 17de
eeuw aan te brengen. Vervolgens gaat hij over tot een
kwaliteitsbeschrijving van het Gentse aardewerk met het oog op
mogelijke identifikatie van dit produkt voor de archeologen. Tevens
geeft hij een beschrijving van de wijze waarop het reglement van de
nering in 1613 tot stand kwam. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.
Heemkunde
Heemkunde en Folklore
Varia en Personalia
Archeologie
Middeleeuwen
In twee voorafgaande artikels werden enerzijds de ontwikkeling van
de pottenbakkersnering te Gent en anderzijds enkele personalia
betreffende de pottenbakkers van de 17de eeuw en hun
vestigingsplaatsen behandeld. Doch ook de bevoorrading in
grondstoffen, de aankopen van steengoed en faïence, de voorraden
in pottenbakkerijen, de afzet vormen aspekten die een duidelijker
beeld op de pottenbakkersnering werpen. Zo werd potlood geleverd
door kooplieden uit Gent en Antwerpen, die soms ook als
geldschieters optraden. Bekende namen in dit verband zijn Lucas de
Wael, Susanna Cuerlincx en Winant Eemonts. Dankzij de
boedelbeschrijving van Van der Schelden op de Brabantdam van
1638 tot 1687 krijgt men een idee van het assortiment dat de
pottenverkoper kon aanbieden. In het atelier van Pieter Stockhollem
werd faïence vervaardigd. Het Gentse aardewerk werd op vrij grote
afstand uitgevoerd, met een klemtoon op Oudenaarde. Geïllustreerd.
Met kritisch apparaat.
De Arabische geograaf Idrisi, die aan het hof van Roger II van Sicilië
verbleef maakte wereldkaarten met beschrijvingen, waarin onder
Archeologie
Middeleeuwen
LIEVOIS D.
Pottenbakkerijen en
pottenbakkers te Gent in de
17de eeuw
Stadsarcheologie, jg. 9,
(1985), nr. 3, p. 2-11.
LIEVOIS D.
Wijn en industrialisering. "Un
gentilhomme-verrier" in de
XVIIIe eeuw
Bouwhistorisch onderzoek
van particuliere huizen in
stedelijk milieu
De stadsversterkingen bij de
Kortrijkse Poort in Gent
(1580-1641),
Jean-Baptiste de Febure,
Van rank tot drank, Brussel,
1990, p. 282-287
LIEVOIS D.,
LIEVOIS D.,
LIEVOIS D.,
LIEVOIS D.,
Wie vulde de afvalput van de
Schepenhuisstraat ?,
LILAR-FREDERICQ M.
L'Hótel Falligan, une demeure
patricienne gantoise du
XVIllème siècle
Middeleeuwse handschriften
van Sint-Bernardus uit
Belgische
benedictijnenkloosters. Het
getuigenis van de oude
bibliotheekcatalogi G. VAN
EEMEREN en F. WILLAERT
(red.), 't Ondersoeck leert,
Studies over middeleeuwse
en 17de-eeuwse literatuur ter
nagedachtenis van prof dr. L.
Rens
De Gentse beluiken : een
19de eeuwse proletarische
woonvorm
LINGIER C.
LINTERS A.
LINTERS A.
Het beluik tussen de St.Lievenspoortstraat en de
Keizersvest.
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 2, p. 9-26.
Stadsarcheologie, 16,
(1992), nr. 1, p. 8-18.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 4, p. 37-41.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 3, p. 15-28.
meer Gent behandeld werd. Met illustraties.
Een tiental pottenbakkers lagen aan de basis van de herinrichting
van hun nering in 1612. Van een viertal pottenbakkersfamilies zijn
meer gegevens over de plaats van vestiging en ook heel wat
personalia bekend. Het betreft de pottenbakkerij Van der Schelden
aan de Brabantdam, Van Eechaute aan het Meerhem, De Vliegere
aan de Nederkouter en Dierkens aan de Korte Schipgracht. Een
tweetal kaarten geven de situering van de pottenbakkerijen weer.
Historiek van 18de-eeuwse flessenbedrijven in Brugge en Gent.
Geïllustreerd
Heemkunde
Industriële Archeologie
Methodiek voor het archiefonderzoek naar de geschiedenis van
particuliere huizen en hun bewoners vanaf de middeleeuwen. Met
reproducties uit het aan te wenden bronnenmateriaal.
Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Biografische gegevens over de textielhandelaar en advocaat bij de
Raad van Vlaanderen (18de eeuw).
Onderzoek naar de 18de-eeuwse eigenaars en bewoners van de
panden aan de Hoogpoort en Schepenhuisstraat, waarachter in 1989
een beerput met post-middeleeuws vondstenensemble werd
opgegraven.
Biografieën
ULB, 1973.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Leuven-Amersfoort, 1986,
p. 105-124.
Bespreking van onder meer handschriften uit de Sint-Baafs- en
SintPietersabdijen.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen, nr. 46, 1979,
p. 40-46 en nr. 47, 1979, p.
32-42. Geïllustreerd.
WIARUG berichten, 1977,
nr. 2, p. 2-3.
Overzichtsartikel over de beluiken te Gent.
Sociale geschiedenis
In 1837 verdeelde bouwmeester Minnaert een tuin in 40 perceeltjes,
waarop in twee lange blokken huizen van het rug-aan-rug type
werden gebouwd. De levensomstandigheden in dit beluik waren zo
erbarmelijk dat nog in de 19de eeuw, ingevolge een besluit van het
Industriële Archeologie
LINTERS A.
LINTERS A.
LINTERS A.
Het gebruik van
stoommachines in de
Oostvlaamse nijverheid,
vooral de textielnijverheid,
vóór 1840. Een overzicht
a.h.v. het provinciale fonds
„de commodo et incommoda"
Industrial Archaeology in
Flanders: some
considerations.
Industriële Archeologie:
definities en bemerkingen
LIPPENS J.
Carl De Cock, 1879-1965.
LIPPENS J.
Erkentelijkheid- en
herinneringsmedailles van de
textielcentrale van België :
bespreking van enkele
medailles met het beeld van
Emiel Moyson.
Jozef Cantré, 1890-1957.
LIPPENS J.
Handelingen. Vijfde
Nationaal Kongres voor
Industriële Archeologie.
Textiel. Gent, 26-27
november 1977, p. 251279.
Brochure met beschouwingen over de industriële archeologie in
Vlaanderen. Voorbeelden uit het Gentse.
Industriële Archeologie
Bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen. Berichtenblad,
nr. 32, (1977), p. 1-33.
Tijdschrift voor
Numismatiek, XXVII,
(1977), p. 107-114.
Tijdschrift voor
Numismatiek, XXVII,
(1977), p. 181-183.
Met een aantal voorbeelden uit het Gentse. Geïllustreerd.
Industriële Archeologie
Bespreking van medailles uitgevoerd door deze Gentse graveerder
(o.a. de herdenkingspenning van het Havenbestuur van Gent).
Biografische artikelen en
nota's
Tijdschrift voor
Numismatiek, XXVII,
(1977), p. 88-92.
, z.pl., 1990, 242 blz.
Bespreking van medailles in verband met de Gentse kunstenaar
jozef Cantré.
Biografische artikelen en
nota's
Omtrent het verschijnsel van de collocatie of verplichte opsluiting in
de steden Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent tijdens de 18de
eeuw. Geillustreerd.
In het Rijksarchief van 's-Hertogenbosch wordt archiefmateriaal
verzameld over de geschiedenis van de Groot Nederlandse
Beweging. O.m. werd een schaduwarchief aangelegd over Reimond
Speleers (1876-1951), professor in de oogheelkunde en
waarnemend rektor aan de Gentse Rijksuniversiteit tijdens de
periode 1916-1918. Een andere figuur waarover een schaduwarchief
werd aangelegd is de Nederlander jan Derk Domela Nieuwenhuis
Nyegaard, tijdens de Eerste Wereldoorlog predikant te Gent. Domela
steunde het „Gents aktivisme" en de groep „Jong Vlaanderen".
Moderne Tijden
De oudste sporen klimmen op tot de steentijd. Twee circulaire
grafstrukturen werden aangelegd in de bronstijd. Bovendien
vierkante grafstruktuur uit de ijzertijd. Geïllustreerd.
Archeologie
Te gek om los te lopen?
Collocatie in de 18de eeuw
LOUPIAS A.
Inventaris van de
Nederlandse collecties over
de Vlaamse beweging op het
Rijksarchief in Noord-Brabant.
A. Archief van Dr. L. Buning.
B. Archief van Ds. J.D.
Domela Nieuwenhuis
Nyegaard (1870-1955) en
Jong-Vlaanderen (19141918). C. Archief van Prof. R.
Speleers,
De opgravingsresultaten aan
de Hoge Weg
Rijksarchief in NoordBrabant, 's-Hertogenbosch,
1978, 136 blz.
Een volkskundige en
ikonografische studie van
RUG, 1979.
LYSSENS B.
Sociale geschiedenis
Gent, 1978
LIS C. en H. SOLY
LOYS R.
College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent
verbeteringen aan dit beluik dienden aangebracht
De auteur poogt een overzicht op te stellen van de beschikbare
dokumenten, formuleert een aantal hypothesen en geeft een
interessante kronologische lijst der beschikbare dossiers. Uiteraard
heeft het merendeel der machines betrekking op Gent. Geïllustreerd.
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 1, p. 2.
Hedendaagse Tijd
Inventarissen,
bibliografieën, katalogen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
MAASSEN H.A.J.
MACHIELS J.
enkele 19e-eeuwse
lithografische reklame- en
adreskaarten in verband met
de Gentse textielhandel en industrie
Een groot-Nederlands
ondernemer in het Koninkrijk
der Nederlanden. De Gentse
handelaar en meekrappionier
J.A. Verplancke
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 5,
(1987) nr. 2, p. 15-24.
Catalogus van de boeken
gedrukt vóór 1600 aanwezig
op de Centrale Bibliotheek
van de Rijksuniversiteit Gent,
2 dln.
Het eerste Gentse boek
Gent, 1979, 1045 blz.
MACHIELS J.
Robert en Pieter de Keysere
als drukker
Archief en
Bibliotheekwezen in België,
XLVI, (1975), p. 1-32
MACHIELS J. en P. VAN
PETEGHEM
Kan men het incunabelbezit
in Zuid-erbibliotheken tot rond
1500 samenstellen op grond
van de herkomst
vermelding?,
Meester Arend de Keysere,
1480-1490,
Archief- en
Bibliotheekwezen in België,
(1974), extranummer 11, p.
327-366
Bibliotheca Manuscripta
Henrici de Gandavo,
Ancient and Medieval
Philosophy. De Wulf Mansion Centre. Series 2
MACHIELS J.
MACHIELS J.,
MACKEN R.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
12, (1983), nr. 2, p. 67-73.
HIGRO, Gent, 1973.
Zeker sinds 1799 was J.A. Verplancke aktief als katoenverver, drukker en -handelaar. Zijn belangrijkste aktiviteiten lagen echter op
het gebied van de meekraphandel en -industrie. Over het verkrijgen
van deze rode kleurstof, gewonnen uit de wortels van de medeplant
publiceerde hij in 1830 de Beschrijving der werkdadige
landbouwkonst van de Meekrap. Geïllustreerd.
Met index der drukken, uitgevers en boekhandelaars en index der
herkomsten der voornaamste boekbanden en lijst van de meest
geciteerde bibliografische naslagwerken.
Industriële archeologie,
scriptophilie
Op 8 april 1983 was het precies vijfhonderd jaar geleden dat te Gent
de eerste gedateerde druk van de pers kwam. Het betreft het
Verdrag van Atrecht, gedrukt door Arend de Keysere. Deze had
reeds in 1480 te Oudenaarde Hermannus de Petra gedrukt. Andere
werken die kort na het Verdrag van Atrecht te Gent werden gedrukt
zijn : Rhetorica divina, (1483), het Psalterium (1487), maar vooral de
beroemde Boethius (1485). Arend overlijdt in 1490. Geïllustreerd.
De auteur geeft een kronologische analyse van de drukken
toegeschreven aan de Gentse humanist en drukker (of financier?)
Robert de Keysere (ca. 1470 - vóór 1534). Daarop volgt een
overzicht van de drukken van Pieter de Keysere (als boekbinder
vermeld in 1511). Ook het door deze drukker gebruikte typografisch
materiaal, de merken, titelborduur en houtsnede-illustraties worden
besproken (Cfr. Machiels J., De boekdrukkunst te Gent, in Gent,
Duizend jaar Kunst en Cultuur, dl. II, p. 3-113.)
Wat Gent betreft wordt een opsomming gegeven van de inkunabelen
die aanwezig waren in de bibliotheken van de Hiëronymieten,
Karmelieten, Benediktijnen (St.-Baafs ; St.-Pieters).
Kunst en Kultuur
Deze luxeuitgave is een bijdrage tot de herdenking van de
vijfhonderdste verjaardag van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
Ze wil in de eerste plaats een grondig typologisch onderzoek leveren
over de Keysere (ca. 1450-1490) als drukker en naar de wijze
waarop hij drukte. Het werk is voorzien van bibliografie, tabellen,
afbeeldingen van houtsneden en watermerken en talrijke
reproducties.
dl 1 : Introduction. Catalogue A - P, Leuven-Leiden, 1979, 677 blz. ,:
dl. 2 : Catalogue Q - Z. Répertoire, Leuven-Leiden, 1979, 678-1305
p. + illustraties
Kunst en Kultuur
Inventarissen,
bibliografieën, katalogen
Boekdrukkunst,
bibliotheken
Boekdrukkunst,
bibliotheken
Middeleeuwen
MACKEN R.
Lectura ordinaria super
sacram scripturam. Henrico
de Gandavo adscripta
MACKEN R. en L. HÖDL
(eds.)
Henrici de Gandavo Summa
(Quaestiones ordinariae) art.
XXXI-XXXIV,
MADDENS N.
De beden in het graafschap
Vlaanderen tijdens de
regering van Keizer Karel V
(1515-1550)
De invoering van de „Nieuwe
Middelen" in het graafschap
Vlaanderen tijdens de
regering van Keizer Karel V.
MADDENS N.
Antient and Medieval
Philosophy. De Wulf Mansion Centre, Series 2,
Leuven- Leiden, 1979, 290
blz
Ancient and Medieval
Philosophy. De WulfMansion Centre, series 2,
Leuven, 1991, CLVIII + 266
blz.
KUL, 1975, dr.
Belgisch Tijdschrift voor
filologie en Geschiedenis,
jg. 57, (1979), p. 342-363
en p. 861-898.
Middeleeuwen
Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
In 1543 slaagde Karel V erin een onrechtvaardig belastingstelsel in
Vlaanderen te doen vervangen door de zgn. „nieuwe middelen",
welke een einde maakten aan het vigerend aanslagstelsel en aan de
basis lagen van het Vlaams financiewezen tijdens de Moderne
Tijden. Dat dit nieuwe belastingsstelsel niet zonder slag of stoot kon
ingevoerd worden bewijst de houding van de Gentse Collatie. Met
kritisch apparaat.
Analyse van de politieke, economische en sociale achtergronden van
het verzet tegen de beden die door de landvoogdes werden
gevraagd. Vooral het conflict van 1537 had een sterk demokratisch
en sociaal accent, zodat het uitgroeide tot een opstand van het
proletariaat. Het ongemeen zwaar ingrijpen van Karel V in 1540 had
vooral tot doel de invloed en de macht van Gent in het graafschap te
beknotten. Met kritisch apparaat.
Moderne tijden
MADDENS N.
De opstandige houding van
Gent tijdens de regering van
Keizer Karel V (1515-1540).
Appeltjes van het
Meetjesland, 28, (1977), pp
203-234.
MAERTENS J.
De structuurontleding van de
symfonieën van Karel Miry
(1823-1889)
150 jaar jaar-, paarden- en
veemarkt te Drongen
RUG, 1968.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 21-40
Geïllustreerd.
Heemkundige Kring
Dronghine), Drongen,
1988, 115 blz.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
MAES D.
MAES D.
Archiefrepertorium Drongen.
Deel 1, Rijksarchief Gent
MAES D.
Archiefrepertorium Drongen.
Deel 2, Stadsarchief Gent.
Deel 3, Archieven R.U.G. buiten Gent
Heemkundige Kring
Dronghine), Drongen,
1988, 79 + II + 36 blz.
MAES D.
De bende Van Hoe en
Verstuyft
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 3, p. 134-142;
Overzicht van de dokumenten die bewaard worden op het
Rijksarchief te Gent met betrekking tot de geschiedenis van Drongen.
Met woord vooraf door H. COPPEJANS-DESMEDT, inleiding en
index op persoons- en plaatsnamen.
Overzicht van de dokumenten die bewaard worden op het
Stadsarchief van Gent, op de bibliotheek van de R.U.G. en op
andere archiefdepots buiten Gent met betrekking tot de geschiedenis
van Drongen. Met woord vooraf door R. DE HERDT en J.
VANNIEUWENHUYSE, inleidingen en indices op persoons- en
plaatsnamen.
Moderne Tijden
Inventarissen,
bibliografieën
Inventarissen,
bibliografieën
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
MAES D.
De bende Van Hoe en
Verstuyft
MAES D.
De moord in het Valkenhuis,
MAES D.
De reis van Dulle Griet
MAES D.
De waard van St. Anthone
werd slachtoffer van de
erfenisoorlog
De wonderbare genezing van
Jacob Clou te Gent
Drongenaren in het gildeboek
van het gilde van de gelovige
zielen van Vinderhoute
Een monument voor Karel
Waeri
MAES D.
MAES D.
MAES D.
MAES D.
MAES D.
Een zelfmoord in de abdij van
Drongen
Heeft het „Huizeken van
Maastricht" zijn vierde uitgave
te Gent gemist?
Het hongerjaar 1847
MAES D.
Het huizeken van Maastricht
MAES D.
Het stond in de krant. Gazette
van Gent - Zondag 25 juli
1847: waterfeest te Drongen
Langs Drongense wegen
kwam men ook de bende van
Hoe en Verstuyft tegen
Lieven van Pottelsberghe en
de Rokerels
MAES D.
MAES D.
MAES D.
nr. 4, p. 210-220 en nr. 5,
p. 261-266. Geïllustreerd.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 338-344 en
19, (1990), nr. 1, p. 5-11.
Dronghine. Jaarboek,
(1991), p. 2-11.
Ghendtsche Tydinghen, 16,
(1987), nr. 2, p. 87-88.
Dronghine. Jaarboek,
(1988), p. 83-86.
Ghendtsche Tydinghen, 18,
(1989), nr. 6, p. 358-360.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 134-136.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 2-9.
Dronghine. Jaarboek,
(1989), p. 12-15.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 5, p. 296297
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 87-91.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, (1985), nr. 2, p. 64-73.
Met illustraties.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Krantenverslagen over de moord op Elodia Vander Stegen-De
Schuyter (14 juni 1912). Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Omtrent een conflict tussen Drongense burgers en Franse soldaten
in 1710 Met kaarten.
Geïllustreerd
Het standbeeld van de volkszanger Waeri (Gent, 1842-1889) werd
vervaardigd door Walter de Buck en bevindt zich Bij Sint-Jacobs.
Geïllustreerd.
Antonius de Stoop, abt van de abdij van Drongen, pleegde zelfmoord
op 3 augustus 1767. Geïllustreerd.
Aanvulling bij het artikel dat verscheen in Ghendtsche Tydinghen, jg.
14, p. 64-73.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Uittreksels uit de Gazette van Gent.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde
Omstreeks 1497 had in Gent het tweede Groot Schietspel van de
Sint-Jorisgilde plaats. Op de Schelde werd toen door de delegatie
van Maastricht een „burcht" opgericht. Dit was een huisje boven op
een paal aangebracht. Het begon te draaien wanneer men het wilde
beklimmen. Dit „huizeken van Maastricht" werd ook nog in de 16de
eeuw gebruikt. Maar ook in Maastricht zelf werd dit „burchtstormen"
nog veel toegepast. In 1983 werd deze vorm van vermaak tijdens
feestelijkheden te Maastricht in ere hersteld. Geïllustreerd. Met
bijlage.
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 32.
Dronghine. Jaarboek,
(1987), p. 17-20.
Ghendtsche Tydinghen, jg.
13, (1984), nr. 4, p. 234241.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Raymond van Hoe en de gebroeders Edmond en Renaat Verstuyft
pleegden met hun bende verschillende inbraken en moordaanslagen
in het Gentse gedurende de jaren 1918-1920. Met illustraties.
Op 25 juli 1521 gingen de echtgenoten Lieven van Pottelsberghe Lievine van Steelant over tot het oprichten van een beurzenstichting
waarbij tien arme kinderen op hun kosten mochten onderwijs volgen
en dit voor een termijn van vier jaar. Deze kinderen werden „Les
Heemkunde, volkskunde
Middeleeuwen
MAES D.
Nog iets meer over de
gebeurtenissen van 1678 en
de erfenisoorlog
Ghendtsche Tijdinghen, jg.
13, (1984), nr. 3, p. 171175.
MAES D.
Toen de aarde ook te Gent
beefde
MAES D.
Toen de rode haan ook te
Gent kraaide,
Van die beroerlicke tijden te
Drongen
Ghendtsche Tydinghen, jg.
15, (1986), nr. 4, p. 217222.
Ghendtsche Tydinghen, 20,
(1991), nr. 2, p. 58-77.
Dronghine, jaarboek,
(1985), p. 1-12.
MAES D.
MAES D.
MAES D.,
MAES D.,
MAES D.,
MAES D.,
Vliegtuigongevallen te
Drongen
Adriaan Walckiers wou
afstand doen van zijn recht
op het "beste hoofd",
Een Russisch anarchist
schrijft een zwarte bladzijde
Gentse geschiedenis
Het Drongenveer : een bron
van ergernis voor de
inwoners van de Assels
Lijst van straten met een
persoonsnaam-Stad Gent.
Naschrift,
MAES H.,
Dr. Adriaan Martens (18851968)
MAES M.
Kledij als teken van
marginaliteit in de late
middeleeuwen PREVENIER
W. R. VAN UYTVEN en E.
VAN CAUWENBERGHE,
(eds.), Sociale structuren en
topografie van armoede en
rijkdom in de 14e en 15e
eeuw. Methodologische
aspecten en resultaten van
recent onderzoek,
Dronghine. Jaarboek,
(1990), p. 111-118.
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 111-114.
rouges robes" of de Roockeerels clerckens genoemd. Geïllustreerd.
Met voetnoten.
De belegering van Gent in 1678 door de Franse troepen bracht voor
de bewoners van de omliggende dorpen heel wat hinder mee. 't
Zelfde kan gezegd van de krijgsverrichtingen in de Erfenisoorlog
(1701-1713). Dit wordt inzonderheid onderzocht voor de bewoners
van Vinderhoute.
Overzicht van de tussen 1301 en 1760 in Gent bekende
aardbevingen.
Met lijst van branden in de 18de eeuw en illustraties.
Bondig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen te Drongen in
de tweede helft van de 16de eeuw. Inzonderheid gaat de aandacht
naar de plunderingen van de abdij van de H. Maria tijdens de eerste
(augustus 1566) en de tweede (september 1578) beeldenstorm.
Geïllustreerd
Met oude tekstuitgaven in bijlage.
Moderne tijden
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Ghendtsche Tvdinghen, 21,
(1992), nr. 5, p. 266-283.
Verhaal van de anarchist en "bommenmaker" Abraham Hartenstein
die in 1909 te Gent twee politiemannen neerschoot. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Dronghine. Jaarboek,
(1992), p. 17-43.
Met reproducties van foto's, prentbriefkaarten, kaarten en met
bijlagen.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Ghendtsche Tydinghen, 21,
(1992), nr. 1, p. 25-32 : nr.
2, p. 109-117 en nr. 5, p.
317-318.
Bijdragen tot de
Geschiedenis der Stad
Deinze, LVIII, (1991), p. 55118.
Studia Historica Gandensia
267, Gent, 1986, p. 135156.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Biografie van professor-dokter Martens (Bocholt, 1885-Astene,
1968), die onder meer ijverde voor de vernederlandsing van de
Gentse universiteit. Met reproducties van oude foto's en bijlagen.
Biografieën
Ook in de middeleeuwse samenleving werden bepaalde
minderheidsgroepen niet getolereerd. Om een duidelijk onderscheid
te maken met de rest van de gemeenschap, dienden deze groepen
een speciale kledij of kenteken te dragen. Onder deze bepaling
vielen joden en ketters, prostituees, overspeligen en veroordeelden,
leprozen, bedelaars en armen.
Middeleeuwen
MAES M.C.
MAHIEU L.
MALFAIT - DE CLERCQ
F.
MALFAIT - DE CLERCQ
F.
MAMPUYS J.
MANDERYCK M.
De orde van het Gulden
Vlies,
Choleraepidemieën te Gent in
de 19de eeuw
G.O.V.-Heraut, 24, (1989),
nr. 2, 7 blz.
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 8,
jg. 2, (1984-1985), nr. 4, p.
17-23.
Bedenkingen bij de viering
van het geboortejaar van
Albert Servaes (1883 - 1966).
De meest controversiële
figuur onder onze Vlaamse
kunstenaars
Bedenkingen bij de viering
van het geboortejaar van
Albert Servaes (1883 - 1966).
De meest controversiële
figuur onder onze Vlaamse
kunstenaars
De propaganda van pater
Rutten voor de christelijke
vakbeweging 1900-1914
G.O.V. Heraut, jg. 18, (nov.
1983), 12 blz.
Kunst en Kultuur
G.O.V. Heraut, jg. 18,
(maart 1983), 6 blz.
Heemkunde
Enkele historische aspecten
omtrent het Lam Godsretabel
in de Sint-Baafskathedraal in
Monumenten en
Landschappen, jg. 5,
(1986), nr. 4, p. 12-20.
Leuven, 1986, p. 105-135.
Gent kreeg in de 19de eeuw zesmaal te maken met een
choleraepidemie. In de jaren 1849-1866 en 1832 vielen de meeste
slachtoffers. Ook werd Gent veel zwaarder getroffen dan de drie
andere grote Belgische steden. Naast verontreinigd water en
gebrekkige hygiëne kunnen als bijkomende oorzaken ondervoeding,
uitputting en alcoholmisbruik aangeduid worden. Het saneren van
onhygiënische arbeiderswijken, waar de cholera het felst toesloeg,
deed de frekwentie en ernst van de epidemieën verminderen. In
1892 en 1893 werd Gent voor de laatste keer getroffen door de
cholera. Geïllustreerd.
In E. GERARD en J. MAMPUYS, (eds.), Voor kerk en werk.
Opstellen over de geschiedenis van de christe-lijke
arbeidersbeweging 1886-1986. Voór 1900 was er van een algemene
beweging van het kristelijk syndikalisme nog geen sprake. Slechts
enkele kleine vakverenigingen — een zwaartepunt lag hierbij in de
Gentse textielindustrie — poogden de belangen van hun leden te
verdedigen. Na 1900 konstateert men een streven naar eenheid
binnen de vakbeweging zelf en een ijveren voor erkenning binnen de
katholieke gemeenschap. De grote promotoren hiervan waren pater
Rutten en zijn in 1904 opgericht Algemeen Secretariaat der
Christelijke Beroepsverenigingen, dat ge-vestigd was in de Holstraat
te Gent. Vanuit Gent zou de dominikaan George (Ceslas) Rutten (°
Dendermonde 1875) een jarenlange propagandaveldtocht starten die
in vier punten kan samengevat worden : —de oorzaken en gevolgen
der sociale wantoestanden —waarom wij kristelijke vakverenigingen
oprichten —over vooroordelen en misverstanden t.o.v. de kristelijke
vakbeweging —doel en middelen ter versterking van de kristelijke
vakbeweging Met bijlage : voornaamste publikaties van G.C. Rutten
voór 1914. Geïllustreerd.
Er wordt nagegaan hoe het Lam Gods door de eeuwen heen
beveiligd werd. Met bibliografie en voetnoten. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Hedendaagse Tijd
Hedendaagse Tijd
Kunst en kultuur
MARCHAL J.-P.
Gent. Opstelling en
beveiliging in het verleden
De bevrijding van Gent.
Gent, 1980.
MARCHAL J.-P.
Gent '40-'45. Aangevulde
uitgave van „De bevrijding
van Gent"
Gent, 1984, 179 blz.
MARECHAL G.,
Inventaris van het archief van
de abdij van Groenenbriel te
Gent,
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur en Ministerie van
Nationale Opvoeding en
Franse Cultuur. Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief
in de Provinciën.
Rijksarchief te Gent),
Brussel, 1975, 51 blz.
MARIJNISSEN R.H.
Structuur en behandeling van
het plafond van de balzaal in
het 18de-eeuwse herenhuis
d'Hane-Steenhuyse te Gent
Weetjes over het Zandeken
verteld door Germain
Deschuyter en Adolf Maes
Academiae Analecta.
Klasse der Schone
Kunsten, 49, (1988), nr. 1,
p. 65-74.
Marka, (Notulenblad van de
Heemkundige Kring
„Marka" van Mariakerke),
nr. 65, (1982), p. 1-12.
Vereniging historici
Lovanienses), Leuven,
1987, p. 75-86.
MARKA
MARNEF G.
MARTENS A.
MARTENS M.P.J.
Een Gentse proost in Keulen:
Bucho Aytta en zijn rol in de
opstand, 1579-1581 Liber
amicorum dr. J. Scheerder.
Tijdingen uit Leuven over de
Spaanse Nederlanden, de
Leuvense universiteit en
historiografie
Carel-Frans Martens, prior
van het Gents
augustijnenklooster (Bellem
1731-Gent 1790)
De muurschilderkunst te Gent
(12de tot 16de eeuw),
Land van de Woestijne, 9,
(1986), nr. 1, p. 21-34.
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
De auteur schetst de bevrijding van Gent in de septemberdagen van
1944. Hiervoor maakt hij in belangrijke mate gebruik van interviews.
Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.
Op 6 september 1944 werd Gent door de Geallieerden bevrijd. De
auteur gaat uitvoerig in op deze bevrijding. De mondelinge
geschiedenis komt hierbij aan bod. Drie onderverdelingen : de
bezetting (vanaf donderdag 23 mei 1940); de bevrijding (kronologisch
van 2 september tot 14 september 1944); de dolle dagen (de periode
tot V-dag). Rijk geïllustreerd.
Inventaris van het archief van het in de 14de eeuw opgerichte
SintMargaretaklooster of klooster van Groenenbriel (in oorsprong
gesticht door Simon de Mirabello en Elisabeth van Lierde). Het
klooster werd afgeschaft door de wet van 15 fructidor jaar IV (29
augustus 1796). Na een korte inleidende bespreking over de aard
van de archiefdocumenten volgt de eigenlijke inventaris die uiteenvalt
in : I. Inventaris, Kroniek, Cartularium, Kalendarium ; II. Oprichting
van het klooster ; 117. Inrichting van het klooster ; IV. Goederen ; V.
Varia. Met concordantietafels en index van persoons- en
plaatsnamen.
Geïllustreerd
Hedendaagse tijd
Twee bewoners van het Zandeken vertellen over de goede en
slechtere tijden die zij op deze volkswijk van Mariakerke hebben
meegemaakt.
Heemkunde
Bucho Aytta, aartsdiaken van Ieper, proost van Sint-Baafs te Gent en
neef van de bekende Viglius, steunde de Spaanse politiek in de
16de-eeuwse Nederlanden.
Moderne Tijden
Carel-Frans Martens trad op twintigjarige leeftijd in bij de augustijnen
te Gent. Hij werd prefekt van het augustijnenkollege en in 1781 prior
van het klooster. Op een provinciaal kapittel stelde men hem aan tot
definitor van de Vlaams-Belgische augustijnenprovincie. Met
illustraties.
Worden achtereenvolgens behandeld: het ontstaan en de werking
van de schildersambachtsgilde, de techniek van het muurschilderen
met aansluitend de konserveringsproblematiek, de ikonografie en het
architekturaal kader van de schilderingen. Vervolgens zijn alle
Biografieën
Hedendaagse tijd
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Kunst, kultuur
België. Klasse der Schone
Kunsten, nr. 46), Brussel,
1989, 286 blz.
HMGOG, XXXDC, (1985),
p. 85-121.
MARTENS M.P.J.
Enkele middeleeuwse
muurschilderingen te Gent I,
Gegevens op basis van
kopieën .
MARTENS M.P.J.
Enkele middeleeuwse
muurschilderingen te Gent. II,
Gegevens op basis van
dokumenten
HMGOG, XL, (1986), p. 4776.
MARTENS R.
De oude sterrenwacht van de
Rijksuniversiteit Gent,
MARTIN D.
De Rijksuniversiteit Gent
tijdens de bezetting 1940-44.
Leven met de vijand
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, 8,
(1990), nr. 4, p. 3-13.
Uit het verleden van de
R.U.G. Nr. 21), Gent, 1985,
176 blz.
MARTIN D.
Gemeentepolitiek en -politici
tijdens het Interbellum in de
grootste twee Vlaamse
steden : poging tot situering,
Jauchzet dem Hernn, alle
Welt. Twintig jaar
Haagenkoor 1965-1985
De verplaatsing van het Lam
Gods
MARYNISSEN G.
MASSCHELEIN KLEINER L.
Driemaandelijks Tijdschrift
Gemeentekrediet, 44,
(1990), nr. 174, p. 61-76.
Mariakerke, 1986, 81 blz.
Monumenten en
Landschappen, jg. 5,
(1986), nr. 4, p. 29-30.
bekende Gentse muurschilderingen afzonderlijk beschreven en
besproken. Geïllustreerd.
In de loop van vorige eeuw, maar ook meer recent werden heel wat
muurschilderingen vernield. Van een aantal kan men zich nog een
beeld vormen aan de hand van kopieën en calques. De bijdrage
behandelt de muurschilderingen van de St.-Baafsabdij, het Geraard
de Duivelsteen, de Wolweverskapel, het St.-Jacobsgodshuis en een
schildering van Hugo van der Goes (huis Weytens aan de Muide).
Achteraan volgt een katalogus met technische en materiële
gegevens. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.
Nadat in een vorige studie in de HMGOG (1985) de Gentse
muurschilderingen behandeld werden waarvan enkel kopieën
bewaard bleven, bespreekt de auteur thans de schilderingen die
bekend zijn door dokumenten. Het betreft muurschilderingen in de
Heilig Kerstkerk, de Schipperskapel, de verdwenen Schepenhuizen
en het Stadhuis, het Belfort, het Prinsenhof en de Refuge van de
bisschop van Kamerijk. Met in bijlage een uitgave van de
dokumenten, een katalogus van de besproken kunstwerken en een
Engelse samenvatting.
Geïllustreerd.
Kunst en kultuur
Na mei 1940 was het aan alle Belgische universiteiten tot een snelle
werkhervatting gekomen. Te Gent legden de akademische autoriteiten zich zonder openlijk protest neer bij een aantal ingrepen (sommige waren onwettig) van de bezetter. Het blijft de vraag of men
reeds in 1940 inzag dat de bezetter aan-stuurde op een totale
hervorming van het Gentse en Belgische hoger onderwijs.
Collaborateurs en verzetslui vormden slechts een kleine minderheid.
In 1942-43 kwam het tot felle reakties tegen de verplichte tewerkstelling van de studenten. Gent werd echter niet als één van de
aktieve centra van de Belgische weerstand beschouwd.
Analyse van de plaatselijke politieke ontwikkelingen in Antwerpen en
Gent tussen 1921 en 1938. Zowel de politieke partijen als de
individuele Raads- en Collegegelden, die hieraan deelnamen met
verschillende doelstellingen, worden besproken. Geïllustreerd.
Historiek van het in 1965 door pater Hendrik Hagen op Kolegem
(Mariakerke) gesticht koor.
Hedendaagse Tijd
Bij de verplaatsing van het Lam Gods in 1986 werd het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium door de kerkfabriek van SintBaafs belast met een dubbele opdracht, allereerst het toezien op de
veiligheid van de panelen gedurende hun vervoer, en tevens het
uitvoeren van een grondig onderzoek van hun huidige toestand vóór
Kunst en kultuur
Kunst, kultuur
Industriële Archeologie
Hedendaagse Tijd
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
MEDART G.
André De Pauw vertelt over
de Vijfhoek
MEDART G.
De fanfares van Mariakerke
MEDART G.
De kerkzangers van het
doksaal
MEDART G.
Mariakerke en de posterijen
MEERSSEMAN S.
Het "Sente Jacopshuus up
Nieuwland" te Gent.
Godshuis of politieke
instelling (ca. 1257-1540),
MEERSSEMAN S.
Het Sint-Jacobsgodshuis te
Gent,
Kijk op 't Patershol
Gentse kastelen,
Stadsarcheologie, 14,
(1990), nr. 4, p. 75-85.
Gent, 1983, 93 blz.
Gent, 1990, 136 blz.
MERLIER J , VAN
BEMMEL J, en WILLEMS
(red.), D.
MERTENS-DE LANGHE
Y.,
MESTDAGH M.
Sint-JanBerchmanscollege
1958-1983,.
Sint-Amandsberg, 1985,
143 blz.
De Gentse Katoennijveraars
uit het Franse tijdperk,
De Vikingen bij ons. Het
Grote Leger (879-892) in
België en Frankrijk
Vlaamse Stam, VII, (1971),
573-575.
Stichting Mens en Kultuur,
Gent, 1989, 303 blz
METDEPENNINGHEN C.
Genealogie metten
Penninghen. I,
Metdepenninghen te Gent,
Het processie-album van de
H. Macarius uit 1867. Brugge
en Gent,
Les pasteurs belges du XVIe
Heemkundige Kring ErpeMere), Hove, 1987, 227 blz.
MEIRESONNE A.
MEIRESONNE A. en B.
BAILLIEUL
MEULEMEESTER J.L.
MEYHOFFER J. (+)
Marka, (Notulen blad van
de Heemkundige Kring
„Marka" van Mariakerke),
nr. 64, (1981), p. 1-11.
Marka. Notulenblad, nr. 87,
(1988), p. 7-15.
Marka. Notulenblad, nr. 86,
(1987), p. 1-16 en nr. 87,
(1988), p. 1-6.
Marka. Notulenblad, nr. 90,
(1988), p. 1-14.
HMGOG, XLV, (1991), p. 532.
de plaatsing in de brandvrije koffer. Een bondig overzicht.
Geïllustreerd.
Interview van oud landbouwer André De Pauw, die jarenlang pachter
is geweest op een grote hoeve van de familie Kervyn d'Oud
Mooreghem op „De Vijfhoek" (kruispunt van de Eeklostraat en de
Durmstraat).
Geïllustreerd
Geïllustreerd
Geïllustreerd
Het godshuis bood sinds de 13de eeuw onderdak aan pelgrims op
doorreis naar Compostella, aan armen en aan proveniers (personen
die zich inkochten). Het werd bestuurd door leden van de
broederschap van Sint-Jakob op Nieuwland. De bestuurders
behoorden steeds tot de Gentse topelite. In 1540 confisceerde keizer
Karel V de instelling en verdeelde voortaan zelf de provenden. Met
grafiek en tabellen.
Bespreking van het godshuis op Nieuwland. Geïllustreerd.
Pentekeningen over deze Gentse wijk, periode 1980-1983.
Pentekeningen van 37 kastelen en buitenplaatsen in en rond Gent
werden in een boekwerk gebundeld en van commentaar voorzien.
Met Franse, Engelse en Duitse samenvattingen.
Geïllustreerd
Biografische schetsen over Gentse industriëlenfamilies (Bernard De
Paepe en Coleta Speelman ; Bernard De Pauw en Sophie Bauwens).
Vanuit Fulham (Engeland) staken de Vikingen in 879 over naar het
vasteland en legden een winterkamp aan in Gent, van waaruit dan
verdere tochten ondernomen werden. In de daarop volgende jaren
werden ook op ander plaatsen in het huidige België en Frankrijk
telkens volgens eenzelfde patroon Vikingkampen aangelegd. Uit vele
van deze kampen blijken zich de middeleeuwse steden ontwikkeld te
hebben. Met voorwoord door prof. em. R. DE BOCK-DOEHAERD en
illustraties.
Heemkunde
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Middeleeuwen
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Heemkunde
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Hedendaagse Tijd
Economie
Middeleeuwen
Biografieën
Oostvlaamse Zanten, LXVI,
(1991), nr. 1, p. 21-25.
Bespreking van een geïllustreerd herdenkingsalbum. Met foto's van
enige originele platen.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
Bulletin de la Société
Hoewel de 16de-eeuwse protestantse predikanten in de
Kerkgeschiedenis,
siècle,
MEYNS R. en
PROVOOST N.
MICHIELS M en
VANDERSTRAETEN F.
MILIS - PROOST G.
Het Gravensteen in Gent.
Een monumentvriendelijke
nieuwe fundering onder het
oostelijk bijgebouw
Sint-Lievens-Kolegem 19631988
De kaarten en plans
betreffende „Het Scheldeveld"
in de verzameling van de
Gentse
Universiteitsbibliotheek
Royale d'Histoire du
Protestantisme Belge,
(1990), nr. 105, p. 9-38.
Stadsarcheologie, 11,
(1987), nr. 4, p. 22-31 .
clandestiniteit leefden en over een gering financieel inkomen
beschikten, manifesteerden ze zich toch als bekwame theologen en
wetenschappers. Met portretten van predikanten.
Geïllustreerd
kloosters
Gent, 1989, 160 blz.
Geïllustreerd
Hedendaagse Tijd
Heemkring Scheldeveld,
Jaarboek IX, 1979-1980, p.
71-88.
Lijst van de kaarten die nuttig kunnen zijn voor de studie van de
streek welke door de Heemkring Scheldeveld bestudeerd wordt, nl.
de vroegere gemeenten Afsnee, Deurle, De Pinte, Eke, Nazareth,
Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Zevergem en Zwijnaarde.
Bij elke kaart wordt een korte bespreking gegeven van de gegevens
die belangrijk zijn voor de streekgeschiedenis. Geïllustreerd.
Een eerste bijdrage is getiteld De Fransvlaming Henri Blanckaert,
Het Gentse „Volksbelang" en de oorlog van 1870. Ze behandelt de
korrespondentie van een nukkige ontevreden boer uit Zegerskappel
aan de redaktie van „Het Volksbelang". Blanckaert hoopte dat de
Duitse overwinning van 1870 de afscheiding van Frans-Vlaanderen
van Frankrijk en de samenvoeging met België zou veroorzaken. In de
tweede bijdrage Julius Vuylsteke en de „Vlaamse Boer" komt de aard
van het flamingantisme van de boer tot uiting. De derde bijdrage,
Paul Fredericq en de „Verblijders in 't Kruis van Eke" - De prijskamp
van 1874 geeft het verslag van een wedstrijd ingericht door de
rederijkerskamer van Eke. De verslagen uit „Het Volksbelang" van 12
september 1874 door P. Fredericq en uit diens Reisindrukken
(Gentse Universiteitsbibliotheek) worden met elkaar vergeleken.
Geïllustreerd.
De oorsprong van het fonds kaarten en plannen van de Gentse
universiteitsbibliotheek kan men terugvoeren naar het einde van de
18de eeuw toen door de Franse overheid de bezittingen van
kloosters en abdijen werden gekonfiskeerd. Eerst in 1958 werden de
kaarten ondergebracht in een afzonderlijke sektie. In 1977 werd
gestart met een eigen restauratie-aktiviteit. Principes van restauraties
worden bondig besproken. Geïllustreerd.
De geschiedenis van een Brusselse galerij, met heel wat gegevens
over Frits Van Den Berghe en Gustave De Smet. Rijk geïllustreerd.
Het Gentse Rococo wordt besproken door M. FREDERICQ-LILAR (p.
84-112). Rijk geïllustreerd.
Heemkunde
Een steegje met twaalf aaneengerijgde, piepkleine huisjes of
„vertrekskes" werd weldra „'t Vertrekstroatze" genoemd. Bespreking
van het straatje en van de bewoners.
Korte nota over de folkloristische wafelbakker Victor die woonde in
Heemkunde
MILIS L.
Frans-Vlaanderen en de
Gentse liberalen van „Het
Volksbelang" in de late
negentiende eeuw. - Drie
bijdragen,
HMGOG, XXVIII, (1974), p.
115-140.
MILIS-PROOST G.
Restauratie van oude kaarten
Spiegel Historiael, jg. 19,
(1984), nr. 6, p. 272-276.
MILO J.
Vie et survie du „Centaure"
s.l., 1980, 279 blz.
MINGUET P. e.a.,
Barok en Rococo in België.
Baroque et Rococo en
Belgique. Baroque and
Rococo in Belgium
’t Vertrekstroatze, te SintAmandsberg in de jaren
dertig
De Fikke
Luik, 1987, 142 blz.
MINNEBO W.
MINNEBO W.
Heemkundig Nieuws, jg.
11, (1983), nr. 6, p. 7-10.
Heemkundig Nieuws, jg.
Gebouwen, monumenten,
stadsbeeld
Pers
Kunst en Kultuur
Kunst en Kultuur
Kunst, cultuur
Heemkunde
15, (1985), nr. 2, p. 15-16.
MINNEBO W.
De foor
MINNEBO W.
Dolf de sjieke
MINNEBO W.
Twee spekkewinkels
Moderne Tijden
MOENS J.
De Belgische tuinbouwwereld
in de 19de eeuw
MOENS L. en K. ULENS
Analyse van Chinees
porselein,
MOERMAN A.
Hugo van der Goes en de
betekenis van zijn werk voor
de Nederlandse schilderkunst
van het einde der XVe en het
begin der XVIe eeuw
Fernand Scribe (1851-1913)
en het Museum voor Schone
Kunsten van Gent
MONTEYNE R. en
NAGELS M.
MOREL P.-M.
MORLION C.
MORLION C.
Les Morel d'Audenarde et
Gand, Courtrai, Lille,
Dunkerque depuis 1574.
Avec le rattachement
sommaire des autres
branches Morel : Morel de
Tangry, Morel de Boucle
Saint Denis, Morel de
Westgaver.
De onuitgegeven
kloosterkroniek van het St.
Agneeteconvent als bron voor
de deugdenspiegel en
spiritualiteitsbeleving bij de
vrouwelijke Moderne Devoten
De vroegste geschiedenis
van het Gentse St.Agneeteconvent (1434-1454).
Bijdrage tot de studie van de
Heemkundig Nieuws, jg.
14, (1986), nr. 1, p. 12-15.
Heemkundig Nieuws, jg.
22, nr. 5, p. 11-13.
Heemkundig Nieuws, jg.
12, (1984), nr. 6, p. 10-11.
de Hoogstraat (thans Jean Béthunestraat) te St.-Amandsberg,
schuins over de toenmalige Cinema Rialto.
Bespreking van de foor in de Heilig-Hartparochie in de periode vóór
de Tweede Wereldoorlog.
Biografische nota van een volkse figuur uit Sint-Amandsberg.
Heemkunde, volkskunde
Heemkunde
Heemkunde
Tijdschrift voor
Geschiedenis van Techniek
en Industriële Cultuur, dl. 9,
jg. 3, (1985), nr. 1, p. 2532.
Stadsarcheologie, 15,
(1991), nr. 1, p. 52-53.
Geïllustreerd.
RUG, 1956.
In dit artikel wordt de plaats van de Gentse bloemen- en plantenteelt
gesitueerd in de Belgische tuinbouwwereld in de 19de eeuw.
Bijzondere aandacht gaat naar de fruit- en boomteelt, de
orchideeënkweek, de verenigingen en tijdschriften. Geïllustreerd.
5 x 5. Mecenaat en
gemeentelijke musea,
Gemeentekrediet, Brussel,
1988, p. 39-69.
De Gentse kunstenaar en kunstverzamelaar Scribe was
medestimulator bij de inrichting van een nieuw stedelijk Museum voor
Schone Kunsten in het Citadelpark (1902-1904). Verder maakte hij
bij legaat zijn persoonlijke verzameling over aan de stad.
Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
Kunst, kultuur
Ons Geestelijk Erf, 56,
(1982), p. 342-362.
Zie ook ID., De kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent
(14341535). Bron voor het dagelijkse leven van vrouwelijke
religieuzen van de richting der Moderne Devotie in Bijdragen tot de
Geschiedenis, 67, (1984), nr. 1-2, p. 2-23.
Kerkgeschiedenis,
kloosters
HMGOG, dl. XXXVIII,
(1984), p. 17-33.
Er wordt gepoogd een beeld te schetsen van de
ontstaansgeschiedenis van het St.-Agneeteconvent in Gent. Als
dochterstichting (1434) van het huis Syon te Oudenaarde, dat zelf
een huis van de Zusters van het Gemene Leven was. De Gentse
Kloosters,
godsdienstgeschiedenis,
kerken
Avignon, d'Aubanel
drukker-uitgever, 1982, 25
blz.,
Industriële Archeologie,
Scriptophilie
Archeologie
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Biografische nota's
Moderne Devotie in onze
gewesten
MORTIER C.
MORTIER G.
Volkskundige studie van een
aantal 19e-eeuwse
lithografische adres- en
reklamekaartjes i.v.m.
voeding en hotels, uit de
collectie van het Museum
voor Volkskunde te Gent
Merkwaardige figuren uit
Ekkergem
Plaats- en straatnamen te
Ekkergem
Sport te Ekkergem
gemeenschap werd gevormd door lekezusters die geen geloften
aflegden, geen habijt droegen en vrijwillige armoede beoefenden. De
belangrijkste bron voor de vroegste geschiedenis van het St.Agneeteconvent is een kloosterkroniek die de periode 1434-1535
behandelt. In 1454 werd de regel van de reguliere kanunnikessen
van de H. Augustinus aangenomen. Een aantal belangrijke
Gentenaars, o.m. de magister in de artes Gillis de Platea, die banden
had met de Leuvense universiteit en met het Bourgondische hof,
voelden zich met de jonge gemeenschap verbonden.
Vooraanstaande leken, o.m. Margaretha van York, bezochten het
klooster en/of bedachten het met schenkingen. Met kritisch apparaat.
RUG, 1979.
MORTIER M
Gentse almanakken uit de
16de, 17de en 18de eeuw
Duizend Jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 263-280.
Duizend jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 177-187
Duizend jaar Ekkergem,
Gent, 1974, p. 199-217
Spiegel Historiael, jg. 17,
nr. 2, (1982), p. 79-85.
MORTIER M.
Een „ghereformeerde"
prognosticatie. Gent 1583
Biekorf, jg. 82, afl. 1,
(1982), p. 40-45.
MORTIER M.
Het wereldbeeld van de
Gentse almanakken, 17e en
Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis, X, (1984), p.
MORTIER G.
MORTIER G.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Korte levensschets van beroemde Gentenaars die te Ekkergem
gewoond hebben
Biografische nota's,
nekrologieën, enz.
Diversen
Geïllustreerd
Diversen
Vanaf de 16de eeuw kwamen de volksalmanakken in Gent in
gebruik. Naast een kalender bevatten deze ook astrologische
toekomstvoorspellingen, kronieken, geschiedkundige bijdragen en
verhaaltjes. Zij werden gekocht door de burgerij en cirkuleerden in de
brede middenlaag van de bevolking. Aanvankelijk was ook het
belang van de toekomstvoorspellingen in de Gentse almanakken
zeer groot. Later, tegen het einde van de 17de eeuw, verloren de
voorspellingen hun wetenschappelijk prestige bij de bevolking.
Geschiedkundige bijdragen bleven succesrijk onder het principe dat
ze tot nut en moraal dienden. Eerst rond het midden van de 18de
eeuw komt men los van deze moralise- rende, sensationele trend.
Men konstateert dan een steeds groeiend aandeel aan „actuele
informatie" met o.m. besprekingen van zeer recente historische
gebeurtenissen. Geïllustreerd.
Deze prognosticatie of toekomstvoorspelling houdt een verdediging
van de protestantse stellingen in. Ze bestaat uit een
aaneenschakeling van citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
en geeft richtlijnen over hoe de maatschappij en het persoonlijk leven
moesten worden ingericht. Ze werd in 1583 gedrukt bij de Gentse
drukker Gaultier Manilius (1574-1626). Met beknopte bibliografie.
Hierbij werden de volksalmanakken bestudeerd die in de middenlaag
van de bevolking een ruime verspreiding kenden.
Heemkunde
Moderne tijden
Moderne Tijden
MOULIN - COPPENS J.
MOUTON H.
18e eeuw
De geschiedenis van het
oude Sint-Jorisgilde te Gent
vanaf de vroegste tijden tot
1887
267-290.
Gent, 1982, 482 blz.
Ingenieur-architect Louis
Cloquet (1849-1920). Zijn
werk in opdracht van de
Rijksuniversiteit te Gent.
René Bruynseraede. Een
Gentse artistieke figuur
Wilfried Sybrands. Tekenaar,
kunstschilder, etser
Georges de Koker,
Gent, 1988, 64 blz.
MUREZ J.,
Gustaaf van den Meersche.
Beeldhouwer
, Gent-Zingem, 1992, 61
blz.
MUSSCHOOT A.M.
Herdenking Karel van de
Woestijne 10 maart 1879 - 24
augustus 1929
MUSSCHOOT A.M.
Karel van de Woestijne en
het Gents toneel
MUSSCHOOT A.M.
Karel van de Woestijne.
MUSSCHOOT A.M. (ed.),
Karel van de Woestijne. Aan
de hoogste kim
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica
„De Fonteine" te Gent.
Jaarboek 1978-1979, dl. 1,
29, (tweede reeks nr. 21),
p. 185.
Koninklijke Soevereine
Hoofdkamer van Retorica
„De Fonteine" te Gent.
Jaarboek, 1976-1977, dl. I,
XXVII, tweede reeks : nr.
19, Gent, 1978, p. 137-148
Spiegel Historiael, 13,
(1978), p. 700-706.
Poëziecentrum), Gent,
1989, 250 blz.
MUSSCHOOT A.M. (red.)
Jong, en Vlaams, en vrij. De
Gentse Rijksuniversiteit in de
spiegel van de literatuur,
Aspecten van de
Spieghel Historiael.
Jaarboek 31, Gent, 1991,
309 blz.
RUG, R. Van Eenoo, 1977.
MUREZ J.
MUREZ J.
MUREZ J.,
MUYLLE H.
Van de vier militaire hoofdgilden die tot aan de Franse Revolutie voor
de veiligheid van de stad Gent borg stonden, was dat van de
voetboogschutters van Sint Joris het eerste en voornaamste. Het gild
werd reeds vermeld in de stadsrekeningen van 1314. Het groot
militair belang van de voetboogschutters bereikte onder de
Bourgondische hertogen een hoogtepunt. De geschiedenis van de
gilde kan in twee afdelingen verdeeld worden. Een eerste gaat vanaf
het begin van de veertiende eeuw tot 1887, datum van de ontbinding
van de Confrerie door de leden zelf. Een tweede tijdvak vanaf de
herinstelling van het gilde in 1905 tot heden. Met bibliografie ;
bronnenopgave ; dekenrekeningen en ledenlijst. Rijk geïllustreerd.
Algemeen
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Gent, 1988, 53 blz
Gent, 1992, 96 blz.
Monografie over de kunstenaar Bruynseraede (Gent, 1909-).
Geïllustreerd.
Herwerking van een in 1972 verschenen monografie over de
kunstenaar Sybrands (Gent, 1912-). Geïllustreerd.
Monografie over de kunstschilder De Koker (Ledeberg, 1928-). Met
foto's van werken.
Monografie over de beeldhouwer en leraar aan de Academie van
Aalst Van den Meersche (Gent, 1891-Gentbrugge, 1970). Met talrijke
fotoreproducties van beeldhouwwerken.
Tekst van een lezing over de betekenis van de Gentse dichter en
universiteitsprofessor Karel van de Woestij ne (10 maart 1879 – 24
augustus 1929).
Biografieën
Karel van de Woestijne ziet toneel in de eerste plaats als
toneelliteratuur en niet als theater. Vanuit de bewondering van Karel
van de Woestijne voor Starkadd groeit de belangstelling voor het
toneel, zodat hij redakteur en zelfs hoofdredakteur werd van een
eigen toneelblad Het Toneel. Dit blad vormde van 1899 tot 1902 een
getrouwe spiegel van alle toneelaktiviteiten in Gent.
Karel van de Woestijne (1878-1929) als vertegenwoordiger van het
Westeuropese fin de siècle.
Een keuze uit de poëzie van Van de Woestijne. Met inleiding,
verantwoording van de uitgave, levenskronologie en selektieve
bibliografie.
Bundel met verhalen van Vlaamse auteurs, die over hun studie- en
studententijd in Gent rapporteren.
Kunst en Kultuur
Biografieën
Biografieën
Biografieën
Kunst en Kultuur
Biografische artikelen en
nota's
Kunst, kultuur
Kunst, kultuur
Verhandeling
NAESSENS L.,
geschiedenis van de
criminaliteit. Sociografie van
gevangenen van de
gevangenis van Gent, volle
19e eeuw.
Beroemde musici te Gent
NAUWELAERTS M.A.,
Erasme et Gand,
NELEN J.
Nog over de restauratie van
het Sint-Jans paneel uit het
Lam Gods: een vakman in de
houtbewverking aan het
woord
Vergelijkende studie van de
muziekappreciatie
tussen1884 en 1894 in
enkele belangrijke Gentse
kranten
De openbare verzamelingen
te Gent. Een museologische
studie
De staten van goed van de
keure van Desteldonk
(Evergem-Doornzele) 16701770
Structures du peuplement;
fonctions urbaines et
formation du capital dans la
Flandre médiévale.
Bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen, nr. 46, 1979,
p. 16-20.
The domestic life of a
medieval city : women,
children and the family in
fourteenth-century Ghent
Nebraska, 1985, X + 261
blz.
NENQUIN A.
NEUKERMANS A.-M.
NEYT L.
NICHOLAS D.
NICHOLAS D.
G.O.V.-Heraut, 27, (1992),
nr. 3, 7 blz.
De Gulden Passer, XLVII,
(1969), 152-177.
In het kader van het internationaal colloquium „Erasmus en België"
werden ook de banden van Erasmus met de stad Gent aangestipt.
Zowel de direkte medewerkers als de vrienden, correspondenten en
sympathisanten komen ter sprake.
Beschouwingen van een vakman in verband met de vraag hoe het
mogelijk was dat in het Sint-Janspaneel een plank met een strook
spinthout werd gebruikt. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde,
genealogie
Kunst en kultuur
Kunst en Kultuur
RUG, 1978.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
KUL, 1974.
licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen
Tielt, 1986, XV, 86 blz
Genealogische ontledingen van de staten van goed van Desteldonk
en Doornzele (Evergem). Met inleiding en alfabetische klapper op de
familienamen.
Inventarissen,
bibliografieën,
regentenlijsten
Annales. Economies,
Sociétés, Civilisations, 33
(1978), p. 501-527.
Na een onderzoek van de bevolkingsaangroei in Vlaanderen, gaat de
auteur de dichtheid van de landelijke bevolking na, onderzoekt hij de
beginfase van het ontstaan der steden en schetst het proces van hun
bevolkingsaangroei en tegelijkertijd de kapitaalaccumulatie die dit
meebracht. Een belangrijk artikel voor de Gentse economische en
demografische geschiedenis. Kaarten, tabellen.
De auteur gebruikte voor zijn studie in hoofdzaak de jaarboeken van
de schepenen van de keure en gedele en de stadsrekeningen. Hij
rekonstrueert het familiaal leven in de 14de-eeuwse grootstad Gent
vanuit verscheidene invalshoeken : sociaal, ekonomisch, juridisch,
enz. Tal van thema's worden uitgewerkt die in vele gevallen
vooroordelen over het middeleeuwse maatschappelijk leven
ontkrachten. Worden onder meer beschreven : de sexuele
gedragspatronen, de rol van de vrouw in het gezin en in de
zakenwereld, het verantwoordelijkheidsgevoel voor de opvoeding en
het welzijn van de kinderen en de betekenis van de familieklan voor
het gezin. Met plaats- en persoonsnamenindex en plattegrond van de
Gentse kuip.
Middeleeuwen
Middeleeuwen
NICHOLAS D.
The marriage and the Meat
Hall: Ghent/Eeklo 1373-1375
Medieval Prosopography,
10, (1989), p. 23-52.
NICHOLAS D.
The metamorphosis of a
medieval city. Ghent in the
age of the Arteveldes, 13021390
The van Arteveldes of Ghent.
The varieties of vendetta and
the hero in history
Nebraska, 1987, XI369 blz.
NICHOLAS D.,
The governance of
fourteenth-century Ghent :
the theory and practice of
public administration,
NICHOLAS D.M.,
Crime and Punishment in
fourteenth-century Ghent
(first part),
The population of fourteenthcentury Ghent,
B.S. BACHRACH en D.
NICHOLAS (eds.), Law,
custom and the social
fabric in medieval Europe.
Essays in honor of Bryce
Lyon, Kalamazoo, 1990, p.
235260.
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
XLVIII, (1970), 289-334.
HMGOG, XXIV, (1970),97111.
NICHOLAS D.
NICHOLAS D.M.,
NOWE R.
Regesten op de jaarregisters
van de keure. Schepenjaar
1407-1408
NOWÉ R.
Regesten op de Jaarregisters
van de Keure. Schepenjaar
1408-1409
NUYTTENS M.
Abbaye d'Oosteeklo
NUYTTENS M.
Abbaye de ter Hagen á Axel,
Merelbeke et Gand
It