Toon gehele stuk

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 12 juni 2012
ONDERWERP
Verbeteren parkeerterrein achter raadhuis.
SAMENVATTING
Er komen regelmatig klachten binnen over de kwaliteit van de verharding van het parkeerterrein achter
het raadhuis.
Met name de rijstroken worden stuk gereden met als gevolg plassen water en een modderpoel.
Het parkeerterrein is ca 3 jaar geleden aangelegd, dit terrein mocht toen niet geheel verhard worden, het
Hoogheemraadschap Rijnland eiste dat het regenwater in de grond kon wegzakken.
In de praktijk werkt dit helaas niet goed, het gebruikte materiaal is in de rijstroken geheel verpulverd en
verdicht. Gezocht is naar een compromis waar Rijnland mee kan leven. Inmiddels is als gevolg van
nieuwe inzichten, toestemming verleend om zonder watercompensatie het parkeerterrein te verharden.
Geadviseerd wordt om het gehele parkeerterein te asfalteren.
BESLUIT B&W
1. Instemmen met het geheel asfalteren van het parkeerterrein achter het raadhuis.
2. Het hiervoor benodigde krediet ad € 108.000 hiervoor beschikbaar stellen.
3. De commissie Ruimte informeren over dit besluit (C-stuk).
INLEIDING
Er komen regelmatig klachten binnen over de kwaliteit van de verharding van het parkeerterrein achter
het Gemeentehuis. Met name de rijstroken worden stuk gereden, met als gevolg plassen water en een
modderpoel. Het parkeerterrein is ca 3 jaar geleden aangelegd, dit terrein mocht niet geheel verhard
worden. Het Hoogheemraadschap Rijnland gaf geen toestemming bestrating of asfalt als verharding te
gebruiken. Het regenwater moest in de grond kunnen wegzakken. In de praktijk werkt dit helaas niet
goed, het gebruikte materiaal is in de rijstroken geheel verpulverd en geheel verdicht.
Hierover is contact opgenomen met Rijnland, in eerste instantie werd vastgehouden aan het gehanteerde
principe. Gezocht is naar een compromis waar Rijnland mee kan leven. Rijnland stemde in eerste
instantie in met het verharden onder voorwaarde dat wanneer het verhard oppervlak groter is dan 500m2,
watercompensatie moest plaatsvinden. Na diverse overleggen heeft het Hoogheemraadschap toch
ingestemd met de gehele verharding van het parkeerterrein. Reden voor deze toestemming is het feit dat
in de praktijk al meerdere keren aangetoond is dat het door het Hoogheemraadschap gehanteerde beleid
op het gebied van doorlaatbare verhardingen niet het gewenste effect heeft. Inmiddels is mondeling
toestemming verleend, als gevolg van nieuwe inzichten is geen watercompensatie meer noodzakelijk.
In het bestemmingsplan waren tot voor kort vergelijkbare voorwaarden opgenomen, wanneer het
oppervlak groter is dan 500m2 moest een procedure doorlopen worden. 28 april 2011 heeft de Raad een
nieuw bestemmingsplan goedgekeurd, dit is inmiddels in werking getreden en onherroepelijk.
Hierin is het gebied als parkeerterrein aangewezen en zijn geen voorwaarden meer opgenomen.
Dit project is in de kadernota van 2011 opgenomen en bij de behandeling van de najaarsnota 2011 is
goedkeuring verkregen.
Het college heeft 27-3-2012 besloten het parkeerterrein geheel met klinkers te bestraten, vervolgens is
het BBV als C-stuk aan de Commissie Ruimte voorgelegd.
De VVD heeft gevraagd of er ook alternatieven onderzocht zijn, D’66 heeft om uitstel van uitvoering van
de plannen gevraagd tot er meer bekend is hoe de financiële maatregelen die vanuit de Rijksoverheid
voor Heemstede gaan uitpakken.
518436
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 12 juni 2012
Na enige discussie heeft de voorzitter het volgende geconcludeerd:
De commissie is geen voorstander van klinkers maar van een goedkopere oplossing die verharding geeft.
Wethouder Kuiper zegt toe dat er een nieuwe beslissing van het college komt in de vorm van een C-stuk.
Er zijn een aantal opties uitgewerkt, t.w.:
Aanbrengen betonsteen (kleurvast)
Aanbrengen betonsteen (grijs)
Asfalteren gehele terrein (rijbanen rood)
Asfalteren gehele terrein (zwart)
€ 127.000
€ 116.000
€ 110.500
€ 108.000
Geadviseerd wordt het gehele parkeerterrein te asfalteren, de kostenraming is € 108.000.
MOTIVERING
Motivering beslispunt 1:
- Het parkeerterrein is in eerste instantie aangelegd voor het personeel, inmiddels
wordt het echter ook gebruikt door het publiek. Na 10.00 uur mag iedereen er parkeren en in het
weekend is dat ook het geval.
- De aangeboden kwaliteit van het terrein voldoet niet aan de normen.
- Bij regenval ontstaat al snel een modderpoel waardoor het onmogelijk is om met
droge, schone schoenen van het terrein af te komen.
- Regelmatig moet een aannemer ingezet worden om de ontstane kuilen te dichten.
- De kans op schadeclaims bestaat.
- Het parkeerterrein is een openbare verkeersvoorziening
FINANCIËN
De kosten voor het asfalteren van het parkeerterrein, incl. de aanleg van riolering, zijn geraamd op
€ 108.000.
In het investeringsschema 2011 is een krediet groot Max. € 138.000 opgenomen.
COMMUNICATIE
De omwonenden zullen schriftelijk geïnformeerd worden en indien gewenst worden de plannen
mondeling toegelicht.
JURIDISCH KADER
- Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat akkoord met de aanleg van een klinkerbestrating incl. riolering.
- Het plan past in het 28 april 2011 door de Raad vastgestelde nieuwe bestemmingsplan Centrum en
omgeving.
UITVOERING/PLANNING
2012
college
voorbereiding
aanbesteding
uitvoering
518436
Juni
X
XX
Juli
Aug
X
XX
2/2
Download