Nummer 24/11 15 juni 2011

advertisement
Nummer 24/11
15 juni 2011
Nummer 24/11
1
15 juni 2011
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 24/11
2
15 juni 2011
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
9
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
9
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
12
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
12
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
13
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
13
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
120
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
120
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
149
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
149
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
151
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
151
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
152
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
152
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
153
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
153
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
154
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
154
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
156
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
156
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
157
Heading MED
Contains data concerning other communications.
157
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
158
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
158
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
174
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
174
Nummer 24/11
3
15 juni 2011
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 24/11
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
15 juni 2011
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 24/11
5
15 juni 2011
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(51) B23B 5/04
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) A01G 23/02
A01C 5/04
(21) 2004879
(72) Philippe Cloutier te May Sur Orne,
Frankrijk (FR)
(21) 2003908
(54) Inrichting voor het haaks op een
denkbeeldige rotatie-as houden van
een hulpinrichting.
(31) 0958686
(71) Joannes Hendricus Bakker te SON
EN BREUGEL
(41) 09.06.2011
(22) 04.12.2009
(54) A method of planting a seed, plant,
bush or tree, and a drill.
(71) P.M.M. Hoff Holding B.V. te
Steenbergen
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Petrus Mattheus Maria Hoff te
Roosendaal
(22) 11.06.2010
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Joannes Hendricus Bakker te SON
EN BREUGEL
(31) 2003902
(32) 07.12.2009
(33) Frankrijk
(51) E01C 19/15
(21) 2003921
(22) 08.12.2009
(54) Handgereedschap, samenstel en
werkwijze voor het afreien van
korrelmateriaal.
(41) 07.06.2011
(32) 03.12.2009
(51) E03B 3/28
A01G 25/00
(41) 07.06.2011
(71) A.M. Wessels Stuc- en Tegelwerken te
Helmond
(21) 1037540
(51) B31D 5/00
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 08.12.2009
(21) 2003907
(72) Antonius Maria Wessels te Helmond
(54)
(71)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(33) Nederland
Bevloeiing van gewas door middel van (22) 04.12.2009
de capillaire werking van staalkabels. (54) Blow unit for an apparatus for making
air-filled bags, apparatus comprising
Catharina Maria Mijling te Utrecht
such a blow unit, system comprising
Catharina Maria Mijling te Utrecht
such an apparatus and a method for
09.06.2011
making air-filled bags.
A01J 7/02
(71) Ideepak Holding B.V. te Stramproy
A01J 5/017
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
1037538
(72) Pieter Theodorus Joseph Aquarius te
08.12.2009
Stramproy
Melksysteem, en werkwijze voor het (41) 07.06.2011
bedienen van een melksysteem.
(51) B65D 85/67
Lely Patent N.V. te Maassluis
B65D 85/00
B60R 11/00
Ir. Corten te Maassluis
(21) 2003922
(72) Gerard Mostert te Maassluis
Michiel Adriaan van Dorp te Maassluis (22) 08.12.2009
(41) 09.06.2011
(54) Sealfolierolhouder, samenstel van een
sealfolierolhouder met verhuiswagen
(51) E03D 9/052
en/of met rol met sealfolie, en
A47K 13/30
werkwijze voor het beschermen van
(21) 1037528
goederen tijdens verhuizen of
(22) 04.12.2009
transport.
(54) Ventilerende toiletzitting.
(71) Frederik George Johannes Kist te
Valkenburg
(71) Ronald Henricus Theresia Harleman
te Apeldoorn
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(41) 09.06.2011
(51) E02D 27/42
(21) 1037539
(22) 08.12.2009
(54) Funderingselement met
aansluitruimte.
(71) Powercast B.V. te Sint-Oedenrode
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Eugène Pascal Bartholemeus
Christianus Raaijmakers te SintOedenrode
(41) 09.06.2011
(51) E04B 2/28
E04B 2/14
(21) 1038423
(22) 03.12.2010
(54) Baksteen, muur vervaardigd uit deze
baksteen en werkwijzen voor het
vervaardigen van zulke baksteen en
muur.
(71) Jozef Serafin Julia De Saegher te
Wilrijk, België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Jozef Serafin Julia De Saeger te
Wilrijk, België (BE)
(72) Ronald Henricus Theresia Harleman
te Apeldoorn
(72) Frederik George Johannes Kist te
Valkenburg
(41) 07.06.2011
(41) 09.06.2011
(51) A63B 69/18
A63B 23/04
A63B 21/005
(51) G07F 13/02
B67D 7/30
B67D 7/04
(33) België
(21) 1037533
(21) 2005820
(22) 07.12.2009
(22) 06.12.2010
(51) E04C 2/30
E04C 2/04
(54) Trainingsapparaat met simulatie van
ski-bewegingen.
(71) Twan Theodorus Petrus Kuijpers te
Son
(72) Twan Theodorus Petrus Kuijpers te
Son
(41) 09.06.2011
(31) 2009/0761
(32) 08.12.2009
(41) 09.06.2011
(21) 1038403
(54) Werkwijze voor het automatisch
(22) 24.11.2010
vooraf bepalen van een beoogde
hoeveelheid brandstof die moet
(54) Hol vullichaam voor constructies in
worden afgeleverd in de tank van een
beton.
auto en voor het optimaliseren en het (71) Didak Injection N.V. te Grobbendonk,
afstellen van deze levering.
België (BE)
(71) Tokheim Holding B.V. te Bladel
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Nummer 24/11
6
(72) Emiel van Hemeldonck te
Grobbendonk, België (BE)
Alexander Deceuninck te
Grobbendonk, België (BE)
(72) Rudolph Martin Serle te Oostvoorne
15 juni 2011
(41) 09.06.2011
(72) Jacobus van Laar te Driehuis
Jan Soonius te Alkmaar
(51) F03B 17/06
(41) 09.06.2011
(31) 2009/0759
(21) 1037527
(51) F28D 7/02
(32) 08.12.2009
(22) 04.12.2009
(21) 2003917
(33) België
(54) Water-wheel with pivoting paddles.
(22) 07.12.2009
(41) 09.06.2011
(71) Hugo Karel Krop te Amstelveen
(54) Gaskoeler.
(51) E04F 15/12
(72) Hugo Karel Krop te Amstelveen
Kees Bannink te Lijnden
(71) Stichting Energieonderzoek Centrum
Nederland te Petten
(41) 07.06.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) F16C 19/38
F03D 11/00
(72) Christiaan Martinus van der Meijden
te Den Helder
Ronald Batenburg te Den Helder
(21) 1037535
(22) 07.12.2009
(54) Vloerafwerking samengesteld uit
glasgranulaat en kunsthars, waarvan
het oppervlak tot stand komt
doormiddel van schuren en slijpen.
Het resultaat is een naadloze, harde,
krasbestendige afwerklaag waarvan
de glansgraad en stroefheid kan
worden ingesteld. Het uiterlijk is
reproduceerbaar en in meerdere
kleurvariaties mogelijk, dit door
variatie van de kleur van de kunsthars
en/of het glasgranulaat.
(71) Karel Gijsbert van Beusekom te
Ruurlo
(72) Karel Gijsbert van Beusekom te
Ruurlo
(41) 09.06.2011
(51) E06B 9/68
E06B 9/323
(21) 2003906
(22) 04.12.2009
(54) Inrichting voor het automatisch
bedienen van een scherm, zoals een
raambekleding.
(71) Coulisse B.V. te Enter
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(72) Wouter Hendriks te Enschede
Harry Davids te Raalte
Ruben Hubert Jan de Vries te
Zevenaar
Bastiaan Franciscus Klein Tuente te
Groenlo
(41) 07.06.2011
(51) F02M 21/02
B60K 15/06
(21) 2003905
(22) 04.12.2009
(54) Brandstofsysteem, in het bijzonder
voor een voertuig.
(71) Vegotech V.o.f. te Budel
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(21) 2003925
(22) 08.12.2009
(54) Main bearing for a wind turbine.
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(71) Lagerwey Wind B.V. te Barneveld
(21) 2006644
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 20.04.2011
(72) Hendrik Lambertus Lagerweij te
Barneveld
Albertus Waaijenberg te Barneveld
Aart van de Pol te Otterlo
André Pubanz te Amersfoort
(54) Lithographic Apparatus and Alignment
Method.
(41) 09.06.2011
(74) ir. Maas te Veldhoven
(51) F16H 15/40
(72) Michel Klaassen te Eindhoven
Hermanus Kreuwel te SCHIJNDEL
(21) 1037536
(22) 07.12.2009
(54) Stepless transmission.
(71) Arthur van Moerkerken te
AMSTERDAM
(72) Kye-hoon Lee te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
Dae-sik Kim te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
Su-gun Kim te Hwanseong, ZuidKorea (KR)
(51) G03F 7/20
(21) 2006693
(22) 29.04.2011
(54) Lithographic Apparatus and Device
Manufacturing Method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Hendrik Neerhof te Eindhoven
Markus Eurlings te TILBURG
(32) 17.11.2004
(41) 09.06.2011
(33) Zuid-Korea
(51) H01L 21/683
G03F 7/20
(21) 2003916
(21) 1037537
(54) Hot blast transportation apparatus,
comprising a refractory lining
contained within a steel outer shell.
(71) Rudolph Martin Serle te Oostvoorne
(41) 09.06.2011
(31) 10-2004-0094193
(51) F03D 9/00
F03B 13/18
(54) Drijvend platform met
stroomopwekking gekoppeld aan
windturbine op zee.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(72) Arthur van Moerkerken te Amsterdam (54) Actuation system and lithographic
apparatus.
(41) 09.06.2011
(71) ASML Netherlands B.V. te
(51) F21V 7/06
VELDHOVEN
F21V 13/04
(74) ir. Maas te Veldhoven
(21) 1030170
(72) Johannes Damen te Budel
(22) 11.10.2005
Martinus Coenen te Bergen op Zoom
Herman Langeler te EINDHOVEN
(54) Belichtingseenheid met reflecterende
collimator en beeldprojectiesysteem
(41) 09.06.2011
voorzien van een dergelijke eenheid.
(51) G03F 7/20
(71) Samsung Electronics Co., Ltd. te
(21) 2006646
SUWON, Zuid-Korea (KR)
(22) 20.04.2011
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Leonardus Petrus Maria Verhees te
(41) 18.05.2006
Budel
Franciscus Michel Elisabeth Govers te (51) F27D 1/00
Budel
F27B 1/16
C21B 7/16
(41) 07.06.2011
(22) 07.12.2009
(41) 09.06.2011
(22) 07.12.2009
(71) HeatTeq Refractory Holding B.V. te
Alkmaar
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(21) 2006602
(22) 14.04.2011
(54) Lithographic apparatus and device
manufacturing method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) David Ockwell te Waalre
Noud Gilissen te 's-Gravenzande
(41) 09.06.2011
Nummer 24/11
7
(51) G03F 7/20
VELDHOVEN
(21) 2005528
(74) ir. Maas te Veldhoven
(22) 15.10.2010
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(72) Andreas Fuchs te Meerbusch,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Maurits van der Schaar te Eindhoven
Scott Middlebrooks te Duizel
Patrick Bintevinos te Best
(74) ir. Maas te Veldhoven
(31) 61/267633
(54) Lithographic Apparatus and Device
Manufacturing Method.
(72) Jeroen Gosen te Geldrop
(32)
Koen Cuypers te Lommel, België (BE)
(33)
(31) 61/265901
(41)
(32) 02.12.2009
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 07.06.2011
(51) H01L 21/687
G03F 7/20
15 juni 2011
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(72) Maksym Chernyshov te Delft
Franciscus Janssen te GELDROP
Gosse de Vries te Veldhoven
Maarten van Gestel te Eindhoven
(41) 09.06.2011
(51) G03F 7/20
G01N 21/47
08.12.2009
(21) 2005733
Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.11.2010
09.06.2011
(54) Methods and apparatus for
determining electromagnetic
scattering properties and structural
parameters of periodic structures.
G21K 1/06
G03F 7/20
(21) 2006604
(22) 14.04.2011
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(54) Lithographic apparatus, spectral purity (74) ir. Maas te Veldhoven
filter and device manufacturing
(72) Irwan Setija te Utrecht
14.04.2011
method.
Markus van Kraaij te Mierlo
An electrostatic clamp apparatus and (71) ASML Netherlands B.V. te
Remco Dirks te Deurne
lithographic apparatus.
VELDHOVEN
Martijn Constant van Beurden te
ASML Netherlands B.V. te
(74) ir. Maas te Veldhoven
Eindhoven
VELDHOVEN
(72) Vadim Banine te Deurne
(31) 61/267627
ir. Maas te Veldhoven
Wilhelmus de Boeij te Veldhoven
(32) 08.12.2009
Antonius van Dijsseldonk te HAPERT
Vadim Banine te Deurne
(33) Verenigde Staten van Amerika
Erik Loopstra te Eindhoven
Erik Loopstra te Eindhoven
Roel
Moors
te
Helmond
(41) 09.06.2011
Theodorus Cadee te Vlierden
Jan van Schoot te Eindhoven
Johannes Akkermans te Eindhoven
(51) H01L 21/66
Gerardus Swinkels te Eindhoven
Luigi Scaccabarozzi te Valkenswaard
G03F 7/20
Andrei Yakunin te Eindhoven
09.06.2011
(21) 2006692
(41) 09.06.2011
H02N 2/04
(22) 29.04.2011
(51) G03F 7/20
G03F 7/20
(54) Methods and apparatus for inspection
(21) 2005596
2006623
of articles, EUV lithography reticles,
(22) 29.10.2010
lithography apparatus and method of
18.04.2011
manufacturing devices.
(54)
Dual
containment
system
for
System And Method For Design Of
transporting a fluid through a "rolling (71) ASML Netherlands B.V. te
Linear Motor For Vacuum
loop" cable duct.
VELDHOVEN
Environment.
(71)
ASML
Holding
N.V.
te
Veldhoven
(74)
ir. Maas te Veldhoven
ASML Holding N.V. te Veldhoven
(21) 2006601
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74) ir. Maas te Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Enrico Zordan te Norwalk,
Connecticut, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Daniel Rodak te Milford, Connecticut,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(31) 61/267683
(41) 09.06.2011
(72) Yuri Vainir te Troitsk,
Russische Federatie (RU)
Vadim Banine te Deurne
Arie den Boef te Waalre
Luigi Scaccabarozzi te Valkenswaard
(32) 08.12.2009
(41) 09.06.2011
(51) H01L 21/683
G03F 7/20
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) 2006603
(51) G03F 7/20
(22) 14.04.2011
(22) 07.12.2009
(21) 2006627
(54) Substrate table, lithographic
apparatus and device manufacturing
method.
(54) Improved power usage management.
(22) 19.04.2011
(71) YGGDRA SOLUTIONS te Rheden
(54) Reflective optical components for
lithographic apparatus and device
manufacturing method.
(74) ir. Engelfriet te 's-Hertogenbosch
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(41) 09.06.2011
(51) G06F 1/32
(21) 2003915
(72) Frank van Bokhoven te Rheden
Remco van Maurik te Rheden
(74) ir. Maas te Veldhoven
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(72) Bensely Albert te Eindhoven
Rene Compen te Valkenswaard
(74) ir. Maas te Veldhoven
(51) G06F 19/00
(72) Marianna Silova te Eindhoven
(21) 2003912
(41) 09.06.2011
(22) 04.12.2009
(51) G03F 7/20
(54) Medical expert system.
(21) 2005459
(21) 2006641
(71) Valetudo Interpres te Wapserveen
(22) 06.10.2010
(22) 20.04.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(41) 09.06.2011
(51) G03F 7/20
G01N 21/47
(54) Inspection method and apparatus, and (54) Methods, systems and apparatus for
monitoring integrity of an article, euv
corresponding lithographic apparatus.
optical apparatus incorporating the
(71) ASML Netherlands B.V. te
same.
(41) 09.06.2011
(72) René Petrus Franciscus Hermans te
WAPSERVEEN
(41) 09.06.2011
(51) H02J 7/00
Nummer 24/11
H01M 10/48
H01M 10/42
G01R 31/36
(21) 2003923
(22) 08.12.2009
(54) Method and device for testing an
electric energy storage component.
(71) Epyon B.V. te Rijswijk
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Egbert Wouter Joghum Robers te
Delft
(41) 09.06.2011
(51) H02G 3/06
(21) 1037529
(22) 04.12.2009
(54) Stelsel voor het realiseren van een
kabelgoot en scheidingswanden,
koppelplaten en clips als deel van dit
stelsel.
(71) Arend Jan van Vliet te Doetinchem
(72) Arend Jan van Vliet te Doetinchem
(41) 07.06.2011
(51) H05B 41/282
H05B 41/28
(21) 1037530
(22) 05.12.2009
(54) Werkwijze en inrichting voor een
gasontladingslamp.
(71) Automatic Electric Europe Special
Products B.V. te Schagen
Water Waves B.V. te Joure
(72) Mateo Jozef Jacques Mayer te
Amersfoort
(41) 07.06.2011
8
15 juni 2011
Nummer 24/11
9
15 juni 2011
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
te Apeldoorn
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.06.2011
(47) 09.06.2011
(51) A63B 69/18
A63B 23/04
A63B 21/005
(51) B65D 85/67
B65D 85/00
B60R 11/00
(21) 1037533
(21) 2003922
(22) 07.12.2009
(22) 08.12.2009
(73) P.M.M. Hoff Holding B.V. te
Steenbergen
(54) Trainingsapparaat met simulatie van
ski-bewegingen.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Twan Theodorus Petrus Kuijpers te
Son
(54) Sealfolierolhouder, samenstel van een
sealfolierolhouder met verhuiswagen
en/of met rol met sealfolie, en
werkwijze voor het beschermen van
goederen tijdens verhuizen of
transport.
(51) A01G 23/02
A01C 5/04
(21) 2003908
(22) 04.12.2009
(54) A method of planting a seed, plant,
bush or tree, and a drill.
(72) Petrus Mattheus Maria Hoff te
Roosendaal
(47) 07.06.2011
(72) Twan Theodorus Petrus Kuijpers te
Son
(47) 09.06.2011
(73) Frederik George Johannes Kist te
Valkenburg
(51) B23B 5/04
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 1037540
(21) 2004879
(22) 08.12.2009
(22) 11.06.2010
(72) Frederik George Johannes Kist te
Valkenburg
(51) E03B 3/28
A01G 25/00
(54) Bevloeiing van gewas door middel van (54) Inrichting voor het haaks op een
denkbeeldige rotatie-as houden van
de capillaire werking van staalkabels.
een hulpinrichting.
(73) Catharina Maria Mijling te Utrecht
(73) Joannes Hendricus Bakker te SON
(72) Catharina Maria Mijling te Utrecht
EN BREUGEL
(47) 09.06.2011
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(47) 09.06.2011
(51) B62B 9/24
B62B 9/14
B62B 7/10
(21) 1037272
(22) 11.09.2009
(51) A01J 7/02
A01J 5/017
(72) Joannes Hendricus Bakker te SON
EN BREUGEL
(21) 1037538
(54) Wagentje voor het transport van kleine
kinderen.
(31) 2003902
(22) 08.12.2009
(73) Kid Car Company B.V. te Oosterwolde
(32) 03.12.2009
(54) Melksysteem, en werkwijze voor het
bedienen van een melksysteem.
(72) Volker de Vogel te Oosterwolde
(33) Nederland
(31) 1036659
(47) 07.06.2011
(32) 03.03.2009
(51) B31D 5/00
(33) Nederland
(21) 2003907
(47) 07.06.2011
(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(72) Gerard Mostert te Maassluis
Michiel Adriaan van Dorp te Maassluis (22) 04.12.2009
(54) Blow unit for an apparatus for making
(47) 09.06.2011
air-filled bags, apparatus comprising
(51) B29D 35/10
such a blow unit, system comprising
A43D 25/20
such an apparatus and a method for
making air-filled bags.
(21) 2005200
(51) B65G 67/20
B65G 67/08
(21) 2005503
(22) 12.10.2010
(22) 06.08.2010
(73) Ideepak Holding B.V. te Stramproy
(54) Laad/losinrichting voor een
vrachtwagen.
(54) Method for making shoes.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Ancra Systems B.V. te Boxtel
(73) Ming-te Chen te FON CHOU, Taiwan
(TW)
(72) Pieter Theodorus Joseph Aquarius te
Stramproy
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 07.06.2011
(72) Ming-Te Chen te FON CHOU, Taiwan (51) H05K 3/12
(TW)
B41N 1/24
B41F 15/36
(31) 61/233920
12/839428
(21) 2004844
(32) 14.08.2009
(22) 08.06.2010
20.07.2010
(54) Zeefdrukvorm.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.06.2011
(51) E03D 9/052
A47K 13/30
(21) 1037528
(22) 04.12.2009
(54) Ventilerende toiletzitting.
(73) Ronald Henricus Theresia Harleman
te Apeldoorn
(72) Ronald Henricus Theresia Harleman
(72) Adrianus Wilhelmus Marius den
Teuling te Eindhoven
(31) 2003698
2003824
(32) 23.10.2009
18.11.2009
(33) Nederland
Nederland
(47) 09.06.2011
(73) NB Technologies GmbH te BREMEN,
(51) G07F 13/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B67D 7/30
(DE)
B67D 7/04
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(21) 2005820
(72) Mike Becker te BREMEN,
(22) 06.12.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Werkwijze voor het automatisch
Dietmar Lutke-Notarp te KEULEN,
vooraf bepalen van een beoogde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
hoeveelheid brandstof die moet
(DE)
worden afgeleverd in de tank van een
auto en voor het optimaliseren en het
(31) 10 2009 024 873
afstellen van deze levering.
(32) 09.06.2009
(73) Tokheim Holding B.V. te Bladel
Nummer 24/11
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Philippe Cloutier te May Sur Orne,
Frankrijk (FR)
(31) 0958686
(32) 07.12.2009
(33) Frankrijk
(47) 09.06.2011
(51) E01C 19/15
(21) 2003921
(22) 08.12.2009
(54) Handgereedschap, samenstel en
werkwijze voor het afreien van
korrelmateriaal.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
10
15 juni 2011
(72) Karel Gijsbert van Beusekom te
Ruurlo
(47) 09.06.2011
(47) 09.06.2011
(21) 1037527
(51) F03B 17/06
(51) E05F 7/00
E05F 15/04
B62D 25/12
(22) 04.12.2009
(21) 2004097
(73) Hugo Karel Krop te Amstelveen
(22) 15.01.2010
(72) Hugo Karel Krop te Amstelveen
Kees Bannink te Lijnden
(54) Verkoopwagen.
(73) Alf Fahrzeugbau GmbH & Co. KG te
Werne, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Jürgen Schulz te Nordkirchen,
A.M. Wessels Stuc- en Tegelwerken te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Helmond
(DE)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Reinhold Leisentritt te Werne,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Antonius Maria Wessels te Helmond
(DE)
09.06.2011
(31) 10 2009 006 847
E02D 27/42
20 2009 007 294
1037539
(32) 30.01.2009
20.05.2009
08.12.2009
(54) Water-wheel with pivoting paddles.
(47) 07.06.2011
(51) F16C 19/38
F03D 11/00
(21) 2003925
(22) 08.12.2009
(54) Main bearing for a wind turbine.
(73) Lagerwey Wind B.V. te Barneveld
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hendrik Lambertus Lagerweij te
Barneveld
Albertus Waaijenberg te Barneveld
Aart van de Pol te Otterlo
André Pubanz te Amersfoort
(47) 09.06.2011
(54) Funderingselement met
aansluitruimte.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Powercast B.V. te Sint-Oedenrode
(47) 07.06.2011
(21) 1037536
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) E06B 9/68
E06B 9/323
(22) 07.12.2009
(21) 2003906
(73) Arthur van Moerkerken te
AMSTERDAM
(72) Eugène Pascal Bartholemeus
Christianus Raaijmakers te SintOedenrode
(47) 09.06.2011
(22) 04.12.2009
(51) E04C 2/30
E04C 2/04
(54) Inrichting voor het automatisch
bedienen van een scherm, zoals een
raambekleding.
(21) 1038403
(73) Coulisse B.V. te Enter
(22) 24.11.2010
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(54) Hol vullichaam voor constructies in
beton.
(72) Wouter Hendriks te Enschede
Harry Davids te Raalte
Ruben Hubert Jan de Vries te
Zevenaar
Bastiaan Franciscus Klein Tuente te
Groenlo
(73) Didak Injection N.V. te Grobbendonk,
België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Emiel van Hemeldonck te
Grobbendonk, België (BE)
Alexander Deceuninck te
Grobbendonk, België (BE)
(47) 07.06.2011
(31) 2009/0759
(21) 2003905
(32) 08.12.2009
(22) 04.12.2009
(33) België
(54) Brandstofsysteem, in het bijzonder
voor een voertuig.
(47) 09.06.2011
(51) E04F 15/12
(21) 1037535
(22) 07.12.2009
(51) F02M 21/02
B60K 15/06
(73) Vegotech V.o.f. te Budel
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(51) F16H 15/40
(54) Stepless transmission.
(72) Arthur van Moerkerken te Amsterdam
(47) 09.06.2011
(51) H01L 33/60
G03B 21/14
F21V 7/06
(21) 1029787
(22) 23.08.2005
(54) Verlichtingseenheid voorzien van LED
en beeldprojectie-inrichting voorzien
van verlichtingseenheid.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Kye-hoon Lee te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
Young-chol Lee te Gunpo, Zuid-Korea
(KR)
Won-yong Lee te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
(31) 10-2004-0076902
(32) 24.09.2004
(72) Leonardus Petrus Maria Verhees te
(33) Zuid-Korea
Budel
Franciscus Michel Elisabeth Govers te (47) 07.06.2011
Budel
(51) F21V 7/06
(47) 07.06.2011
F21V 13/04
(51) F03D 9/00
(21) 1030170
F03B 13/18
(22) 11.10.2005
(54) Vloerafwerking samengesteld uit
glasgranulaat en kunsthars, waarvan
het oppervlak tot stand komt
doormiddel van schuren en slijpen.
Het resultaat is een naadloze, harde,
krasbestendige afwerklaag waarvan
de glansgraad en stroefheid kan
(21) 1037537
worden ingesteld. Het uiterlijk is
(22) 07.12.2009
reproduceerbaar en in meerdere
(54) Drijvend platform met
kleurvariaties mogelijk, dit door
stroomopwekking gekoppeld aan
variatie van de kleur van de kunsthars
windturbine op zee.
en/of het glasgranulaat.
(73) Rudolph Martin Serle te Oostvoorne
(73) Karel Gijsbert van Beusekom te
Ruurlo
(72) Rudolph Martin Serle te Oostvoorne
(54) Belichtingseenheid met reflecterende
collimator en beeldprojectiesysteem
voorzien van een dergelijke eenheid.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Kye-hoon Lee te Suwon, Zuid-Korea
Nummer 24/11
(KR)
Dae-sik Kim te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
Su-gun Kim te Hwanseong, ZuidKorea (KR)
(31) 10-2004-0094193
(32) 17.11.2004
(33) Zuid-Korea
(47) 09.06.2011
11
(72) Christiaan Martinus van der Meijden
te Den Helder
Ronald Batenburg te Den Helder
(47) 09.06.2011
(51) G06F 1/32
15 juni 2011
electric energy storage component.
(73) Epyon B.V. te Rijswijk
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(21) 2003915
(72) Egbert Wouter Joghum Robers te
Delft
(22) 07.12.2009
(47) 09.06.2011
(54) Improved power usage management. (51) H02G 3/06
(73) YGGDRA SOLUTIONS te Rheden
(21) 1037529
(74) ir. Engelfriet te 's-Hertogenbosch
(22) 04.12.2009
(21) 2003916
(72) Frank van Bokhoven te Rheden
Remco van Maurik te Rheden
(22) 07.12.2009
(47) 09.06.2011
(54) Hot blast transportation apparatus,
comprising a refractory lining
contained within a steel outer shell.
(51) G06F 19/00
(54) Stelsel voor het realiseren van een
kabelgoot en scheidingswanden,
koppelplaten en clips als deel van dit
stelsel.
(73) HeatTeq Refractory Holding B.V. te
Alkmaar
(54) Medical expert system.
(51) F27D 1/00
F27B 1/16
C21B 7/16
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Jacobus van Laar te Driehuis
Jan Soonius te Alkmaar
(47) 09.06.2011
(51) F28D 7/02
(21) 2003917
(22) 07.12.2009
(54) Gaskoeler.
(21) 2003912
(22) 04.12.2009
(73) Arend Jan van Vliet te Doetinchem
(72) Arend Jan van Vliet te Doetinchem
(47) 07.06.2011
(73) Valetudo Interpres te Wapserveen
(51) H05B 41/282
H05B 41/28
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 1037530
(72) René Petrus Franciscus Hermans te
WAPSERVEEN
(22) 05.12.2009
(47) 09.06.2011
(54) Werkwijze en inrichting voor een
gasontladingslamp.
(51) H02J 7/00
H01M 10/48
H01M 10/42
G01R 31/36
(73) Automatic Electric Europe Special
Products B.V. te Schagen
Water Waves B.V. te Joure
(73) Stichting Energieonderzoek Centrum
Nederland te Petten
(21) 2003923
(72) Mateo Jozef Jacques Mayer te
Amersfoort
(22) 08.12.2009
(47) 07.06.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Method and device for testing an
Nummer 24/11
12
15 juni 2011
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Nummer 24/11
13
15 juni 2011
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) B60W 10/30
B60W 10/08
A01D 43/10
(11) EP2135501
(21) EP09162302.5
(22) 09.06.2009
(31) 140456
(32) 17.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN,
Italië (IT)
Bisutti, Alessandro te 33098,
VALVASONE (PN), Italië (IT)
Ronzani, Giuseppe te 33095, SAN
GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN,
Italië (IT)
(51) A01J 7/04
A01J 5/08
(11) EP1645181
(21) EP05077901.6
(22) 22.06.1994
(54) Agricultural harvester with dual
engines and electrical power coupling (31) 9301098
(32) 24.06.1993
(47) 08.06.2011
(11) EP1924138
(21) EP06777703.7
(22) 11.07.2006
(31) 05108452
(32) 15.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Folded aquaculture net structure
(47) 08.06.2011
(73) NV Bekaert SA te 8550 ZWEVEGEM,
België (BE)
(72) KUNZ ASTETE, Samuel Enrique te
CHIGUAYANTE, BÍO BÍO, Chili (CL)
VIDAL RUDLOFF, Guillermo Alejandro
te CASILLA 7-D TALCAHUANO, Chili
(CL)
(73) Deere & Company te MOLINE, IL
61265-8098, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Nederland
(72) Sheidler, Alan D. te MOLINE, IL
61265, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Stahlhut, Ronnie D. te BETTENDORF,
IA 52722, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shoemaker, Jim M. te BETTENDORF,
IA 52722, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mackin, Ryan P. te MILAN, IL 61264,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Burke, Daniel J. te CORDOVA, IL
61242, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.06.2011
(11) EP2136619
(73) MAASLAND N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(21) EP08718323.2
(51) A01D 78/10
(11) EP2057889
(21) EP08017126.7
(22) 29.09.2008
(31) 102007053566
(32) 09.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Heuwerbungsmaschine
(47) 08.06.2011
(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.
m.b.H. te 4710 GRIESKIRCHEN,
Oostenrijk (AT)
(72) Mairhuber, Josef te 4722
PEUERBACH, Oostenrijk (AT)
(51) A01G 1/06
(11) EP1566093
(21) EP05101226.8
(22) 18.02.2005
(31) UD20040029
(32) 20.02.2004
(33) Italië
(54) Grafting machine for vine cuttings or
other vegetable varieties and a
grafting method
(47) 08.06.2011
(73) D'ANDREA GIANCARLO (DITTA
INDIVIDUALE) te 33095 SAN
GIORGIO DELLA RICHINVELDA
(PN), Italië (IT)
(72) D'Andrea, Giancarlo te 33095, SAN
(54) A construction for automatically
milking animals
(51) A01K 67/033
(22) 28.03.2008
(72) van der Lely, Cornelis te DECEASED, (31) 07105358
913635 P
Zwitserland (CH)
(32) 30.03.2007
(51) C09D 131/00
24.04.2007
C08F 218/04
A23L 1/00
(33) Europees Octrooi Bureau
A23C 19/16
Verenigde Staten van Amerika
A22C 13/00
(54) A METHOD FOR MITE
A01J 27/02
PRODUCTION
(11) EP2044836
(47) 08.06.2011
(21) EP08165679.5
(73) ALK-Abelló A/S te 2970 HØRSHOLM,
(22) 02.10.2008
Denemarken (DK)
(31) 07117981
(72) CHAMORRO SALILLAS, María José
te E-28022 MADRID, Spanje (ES)
(32) 05.10.2007
ARTEAGA VÁZQUEZ, Carmen te E(33) Europees Octrooi Bureau
28039 MADRID, Spanje (ES)
(54) Method for coating a cheese
MORENO SEGURA, Juan Carlos te
E-28025 MADRID, Spanje (ES)
(47) 08.06.2011
JUAN VIDALES, Fernando te E(73) CSK Food Enrichment B.V. te 8938
28002 MADRID, Spanje (ES)
AS LEEUWARDEN
(72) Koopmans, Wieger Jan te 8911 ET,
LEEUWARDEN
Delnoye, Didier André Pierre te 9721
RW, GRONINGEN
Meijer, Willem Cornelis te 6712 HA,
EDE
Kevelam, Jan te 6718 HR, EDE
(51) C12P 19/34
C12N 15/86
C12N 15/85
A61K 35/12
A01N 1/02
(51) A01K 5/02
(22) 08.02.1999
(11) EP1884158
(31) 24195
130367
(21) EP07380217.5
(22) 20.07.2007
(31) 200602112
(32) 03.08.2006
(33) Spanje
(11) EP1069821
(21) EP99906799.4
(32) 17.02.1998
07.08.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF CONTROLLING
PROLIFERATION AND
DIFFERENTIATION OF STEM AND
(47) 08.06.2011
PROGENITOR CELLS
(73) Rotecna, S.A. te 25310 AGRAMUNT,
(47) 08.06.2011
Spanje (ES)
(54) Feeder for animals
(72) Romeu Guardia, Gener te 25310
AGRAMUNT, Spanje (ES)
(51) A01K 61/00
(73) Gamida Cell Ltd. te 95484
JERUSALEM, Israël (IL)
HADASIT MEDICAL RESEARCH
SERVICES AND DEVELOPMENT
Nummer 24/11
LTD. te 91120 JERUSALEM, Israël
(IL)
(72) PELED, Tony te 90805 MEVASERET
ZION, Israël (IL)
FIBACH, Eitan te 90805 MEVASERET
ZION, Israël (IL)
TREVES, Avi te 90805 MEVASERET
ZION, Israël (IL)
FRIEDMAN, Mark, M. te 43406
RAANANA, Israël (IL)
(51) C12N 5/074
C12N 5/00
A61K 48/00
A01N 65/00
A01N 63/00
(11) EP1619949
(21) EP03724136.1
(22) 19.04.2003
(54) POSTNATAL STEM CELLS AND
USES THEREOF
(47) 08.06.2011
(73) THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA as
represented by the SECRETARY OF
THE DEPARTMENT OF HEALTH
AND HUMAN SERVICES te
ROCKVILLE, MD 20852-3804,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
14
15 juni 2011
(31) 07119438
(21) EP05809702.3
(32) 26.10.2007
(22) 24.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 2004340941
(54) MILK REPLACER
(32) 25.11.2004
(47) 08.06.2011
(33) Japan
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA, MN (54) METHOD OF PRODUCING
55391, Verenigde Staten van Amerika
FERMENTED MILK PRODUCT
(US)
(47) 08.06.2011
(72) BUYSSE, Luc Etienne te B-9111
(73) Meiji Dairies Corporation te TOKYO
BELSELE, België (BE)
136-8908, Japan (JP)
SARNEEL, Frans-Johan te NL-4574
(72)
NOJI, Hisanobu, Meiji Dairies Corp, R
RJ ZUIDDORPE
& D Dept. te ODAWARA-SHI,
(51) A22C 21/04
KANAGAWA, 250-0862, Japan (JP)
A22B 5/08
FUKUI, Munenori, Meiji Dairies Corp,
R & D Dept. te ODAWARA-SHI,
(11) EP2046132
KANAGAWA, 250-0862, Japan (JP)
(21) EP07793848.8
KAMIYA, Tetsu, Meiji Dairies Corp, R
(22) 12.07.2007
& D Dept. te ODAWARA-SHI,
KANAGAWA, 250-0862, Japan (JP)
(31) 2000158
SASAKI, Hideshi, Meiji Dairies Corp,
(32) 24.07.2006
R & D Dept. te ODAWARA-SHI,
(33) Nederland
KANAGAWA, 250-0862, Japan (JP)
ECHIZEN, Hiroshi, Meiji Dairies Corp,
(54) DEVICE AND METHOD FOR
R & D Dept. te ODAWARA-SHI,
SCALDING POULTRY
KANAGAWA, 250-0862, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(73) Marel Stork Poultry Processing B.V. te (51) A23D 9/013
A23D 9/007
5831 AV BOXMEER
(11)
EP2243380
(72) VAN DEN GRIEND, Erik, Jan te NLSHI, Songtao te GAITHERSBURG,
5344
KP
OSS
(21)
EP09005585.6
MD 20878, Verenigde Staten van
GERRITS, Johannes, Gerardus,
(22) 21.04.2009
Amerika (US)
Maria te NL-5447 PD RIJKEVOORT
ROBEY, Pamela, Gehron te
VAN ESBROECK, Maurice, Eduardus, (54) A cooking oil composition
BETHESDA, MD 20817, Verenigde
Theodorus te NL-6681 AR BEMMEL (47) 08.06.2011
Staten van Amerika (US)
VAN DE NIEUWELAAR, Adrianus,
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA, MN
MIURA, Masako te BETHESDA,
Josephes te NL-5421 XG GEMERT
55391, Verenigde Staten van Amerika
MARYLAND 20814, Verenigde Staten
(US)
van Amerika (US)
(51) A23L 1/325
GRONTHOS, Stan te COLONEL
A22C 25/20
(72) De Paepe, Jeroen te 9620 SINTLIGHT GARDENS, S.A. 5041,
MARIA-OUDENHOVE, België (BE)
(11) EP2160101
Australië (AU)
Heirman, Marc te 8500 KORTRIJK,
(21) EP08706847.4
België (BE)
A01N 65/00
(22) 01.02.2008
A01N 43/04
(51) A23G 4/00
(31) 102007025847
A01N 27/00
(11) EP1986504
A01N 25/02
(32) 01.06.2007
(21) EP06723018.5
EP1499193
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.02.2006
EP03725038.8
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
(54) CHEWING GUM COMPRISING NUT
VON WURSTWAREN BASIEREND
15.04.2003
PIECES
AUF
FISCHFLEISCH
UND
10219109
WURSTWAREN BEINHALTEND
(47) 08.06.2011
29.04.2002
FISCHFLEISCH
(73) Cadbury Holdings Limited te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CITRONELLA JAVA ÖL
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
ENTHALTENDE
Förderung der angewandten
(72) PORSGAARD, Tania, Kjølhede te DKZUSAMMENSETZUNG UND DEREN
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
8220 BRABRAND, Denemarken (DK)
VERWENDUNG ZUR ABWEHR VON
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
A23G 9/34
INSEKTEN
(DE)
(11)
EP2070425
08.06.2011
(72) EISNER, Peter te 85354 FREISING,
(21)
EP08168268.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FULLTEC AG te 6301 ZUG,
(DE)
Zwitserland (CH)
(22) 04.11.2008
MÜLLER, Klaus te 85354 FREISING, (31) 07122238
BENCSITS, Franz te A-3400
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk (AT)
07122239
(DE)
(32) 04.12.2007
A23G 9/00
ZACHERL, Christian te 85354
04.12.2007
A23C 9/00
FREISING, BONDSREPUBLIEK
A23C 11/00
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
A21D 13/00
HAUTZ, Jürgen te 66606 ST.
Europees Octrooi Bureau
WENDEL, BONDSREPUBLIEK
EP2207425
(54) Frozen confections
DUITSLAND (DE)
EP08843230.7
(47) 08.06.2011
(51)
A23C 9/12
20.10.2008
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY,
(11) EP1815747
Nummer 24/11
GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
15
(72) CANHAM, Leigh Trevor, pSiMedica
Ltd te MALVERN, WORCS WR14
3SZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Wix, Loyd te BEDFORD,
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A23L 2/56
A23L 1/228
A23L 1/221
(51) A23K 1/14
A23K 1/06
A23K 1/02
(11)
(11) EP2244584
(21) EP09703713.9
(22) 23.01.2009
(31) 0800044
(32) 23.01.2008
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(33) Hongarije
(54) PROCESS FOR PREPARING FEED
AND FEED ADDITIVES OF
(47)
ENHANCED NUTRITIVE VALUE
(73)
FROM INDUSTRIAL BY-PRODUCTS
CONTAINING VEGETABLE OILS
(47) 08.06.2011
(51) A61P 19/06
A61P 19/02
A61P 19/00
A61P 17/00
A23L 1/212
(47) 08.06.2011
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Meiners, Bernd te 25462
RELLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP2068650
Sacher, Dirk te 21465 WENTORF,
EP07803263.8
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
05.09.2007
(DE)
Harth, Rainer te 21502
06121724
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
04.10.2006
DUITSLAND (DE)
Europees Octrooi Bureau
Masuch, Klaus te 22049 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FLAVOUR ENHANCING
(DE)
FRACTIONATED TOMATO EXTRACT
AND COMPOSITIONS COMPRISING (51) A24C 5/46
THE SAME
(11) EP2114177
08.06.2011
(21) EP07872473.9
Unilever N.V. te 3013 AL
(22) 21.12.2007
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, (31) 647036
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 28.12.2006
(73) Chemor Kutató, Fejlesztõ És
(72) CAMBEEN, Alphonsus Henricus
Kereskedõ Kft. te 7100 SZEKSZÁRD,
Leonardus te 3133 AT
Hongarije (HU)
VLAARDINGEN
Pharmatéka BT. te 1048 BUDAPEST,
DUBBELMAN, Sander te 3133 AT
Hongarije (HU)
VLAARDINGEN
MAVROUDIS, Nikolaos te 3133 AT
(72) ORBÁN, Gyula te H-2045
VLAARDINGEN
TÖRÖKBÁLINT, Hongarije (HU)
HUTÁS, István te H-1048
BUDAPEST, Hongarije (HU)
15 juni 2011
(51) A23L 2/60
A23L 2/54
A23L 2/40
A23L 1/307
A23G 9/52
A23G 9/34
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TUBE ROLLING DEVICE
(47) 08.06.2011
(73) Philip Morris Products S.A. te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(72) SPIERS, Steven, F. te RICHMOND,
VA 23235, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STRAIGHT, Jeremy, J. te
MIDLOTHIAN, VA 23112, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1538927
(21) EP02728773.9
(21) EP03739858.3
(22) 19.04.2002
(51) A45F 4/12
A41D 3/00
A41D 15/04
A41D 13/05
(22) 22.07.2003
(31) 838809
(11) EP1925223
(31) 2002950308
(32) 20.04.2001
(21) EP07120041.4
(32) 23.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.11.2007
(33) Australië
(31) PD20060438
(54) REDUCED CALORIE OR NONCALORIC FROZEN CARBONATED
(32) 23.11.2006
OR NON-CARBONATED BEVERAGE (33) Italië
(47) 08.06.2011
(54) Item of clothing such as a light jacket,
(54) FRUIT AND/OR VEGETABLE
DERIVED COMPOSITION
(47) 08.06.2011
(73) Phoenix Eagle Company Pty Ltd te
PERTH, WA 6000, Australië (AU)
(72) MCARTHUR, Thomas, James te
URRAWEEN, QLD 4655, Australië
(AU)
(51) A23L 1/27
A23L 1/22
A23F 5/42
A23D 9/06
(11) EP1919302
(21) EP06765108.3
(22) 27.07.2006
(31) 0515353
(32) 27.07.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FOOD COMPRISING SILICON
(47) 08.06.2011
(73) PSIMedica Limited te
WORCESTERSHIRE, WR14 3SZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1383392
(73) The Coca-Cola Company te
ATLANTA, GEORGIA 30313,
Verenigde Staten van Amerika (US)
heavy jacket, sports jacket or the like
(47) 08.06.2011
(73) Perseus S.R.L. te MONTEBELLUNA
(72) DUBOIS, Grant, E. te ROSWELL, GA
(TV), Italië (IT)
30076, Verenigde Staten van Amerika
G Trading S.R.L. te CASTELFRANCO
(US)
VENETO (TV), Italië (IT)
SHEPHERD, James, M. te ATLANTA,
(72)
Gollin, Fabrizio te 31033
GA 30341, Verenigde Staten van
CASTELFRANCO VENETO TV, Italië
Amerika (US)
(IT)
RYAN, Sandra, C. te KENNESAW, GA
30144, Verenigde Staten van Amerika (51) A42B 3/22
(US)
A42B 3/10
(51) B65H 23/02
A24C 5/20
(11) EP2061352
(11) EP1849370
(22) 03.08.2007
(21) EP07008064.3
(31) 844562 P
881605
(22) 20.04.2007
(31) 102006019657
(32) 25.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Überwachung der Lage eines
Belagpapierstreifens
(21) EP07811078.0
(32) 14.09.2006
27.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE HELMET
Nummer 24/11
(47) 08.06.2011
(73) Mine Safety Appliances Company te
CRANBERRY TOWNSHIP
PENNSYLVANIA 16066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HERSICK, F. Joseph te
ZELIENOPLE, PA 16063, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KETTERER, Kevin R. te
PORTERSVILLE, PA 16051,
Verenigde Staten van Amerika (US)
KLOTZ, Robert te JEFFERSON
HILLS, PA 15025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A44B 99/00
(11) EP1653824
16
(73) Hohoemi Brains, Inc. te TOKYO,
Japan (JP)
(31) 0305075
(32) 24.04.2003
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF FORMANT PINCE A
EPILER
(22) 29.03.2004
(47) 08.06.2011
(32) 28.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICES FOR HOLDING PAPER,
CARDS, AND WALLETS
(47) 08.06.2011
(73) BEZA L.P. te AUSTIN TX 78701,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) THOMSON, Chip, E. te AUSTIN, TX
78746, Verenigde Staten van Amerika
(US)
CLIFTON, Glen, E. te AUSTIN, TX
78734, Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAH, Michael, C. te ROUND ROCK,
TX 78664, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SANDHAM, Lauren, J. te AUSTIN, TX
78759, Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEICK, Joseph, B. te AUSTIN, TX
78728, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A44C 7/00
(11) EP2166893
(21) EP08768481.7
(22) 13.06.2008
(31) 779822
(32) 18.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EARRING BACKING
(47) 08.06.2011
760749
(32) 03.05.2000
17.01.2001
(72) Matsumura, Tamotsu te AYASE,
Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Itoh, Akira te CHOFU, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
Kawabuchi, Yoshinori te YOKOHAMA,
(54)
FUTON SOFA BED
Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(51) A45D 26/00
(73) Grossman Product Services Sdn.
(11) EP1615524
Bhd. te DESA SRI HARTAMAS,
(21) EP04742572.3
KUALA LUMPUR 50480, Maleisië
(MY)
(22) 23.04.2004
(21) EP04821951.3
(31) 458492 P
15 juni 2011
(72) GROSSMAN, Joel te SELANGOR
46200, Maleisië (MY)
PORTER, Howard te TAMAN DESA,
KUALA LUMPUR 58100, Maleisië
(MY)
(51) A47C 27/14
(11)
(73) PATRIMOINE INNOVATION te 75015 (21)
PARIS, Frankrijk (FR)
(22)
(72) Hoppenot Hervé te 75015 PARIS,
(31)
Frankrijk (FR)
(51) A47F 5/11
A47B 55/06
A47B 43/02
EP2007256
EP07754866.7
03.04.2007
397206
(32) 03.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2281479
(54) MATTRESS OR MATTRESS PAD
WITH GEL SECTION
(21) EP09164259.5
(47) 08.06.2011
(22) 30.06.2009
(73) Dreamwell, Ltd. te LAS VEGAS, NV
89119, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Faltbares Regal
(47) 08.06.2011
(73) STI-Gustav Stabernack GmbH te
36341 LAUTERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Boydell, James te CHELMSFORD,
ESSEX, CM2 7AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Liggins, J. James te LONDON NW6
1HL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A47C 7/40
A47C 3/20
(11) EP1667552
(21) EP04774916.3
(22) 02.09.2004
(31) 1024413
(32) 30.09.2003
(72) GLADNEY, Richard, F. te FAIRBURN,
GA 30213, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WESTERMAN, Corey te NEWNAN,
GA 30265, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEFRANKS, Michael, S. te
DECATUR, GA 30033-1903,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) A47G 25/48
(11) EP1961347
(21) EP08250606.4
(22) 21.02.2008
(31) 2007043423
(32) 23.02.2007
(33) Japan
(33) Nederland
(54) Synthetic resin clip and hanger
comprising synthetic resin clip
(54) HEIGHT-ADJUSTABLE WORK
CHAIR
(47) 08.06.2011
(73) Kent, Melecey M. te LOS ANGELES,
CA 90069, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(73) Misumi, Hideo te OSAKA-SHI
OSAKA, Japan (JP)
(72) Kent, Melecey M. te LOS ANGELES,
CA 90069, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Engels, Paul Arthur te 2071 AL
SANTPOORT-NOORD
(72) Misumi, Hideo te OSAKA-SHI
OSAKA, Japan (JP)
(51) A47J 43/25
(21) EP03256458.5
(72) ENGELS, Paul, Arthur te NL-2071 AL
SANTPOORT-NOORD
DE KROON, Johannes, Henricus,
Maria te NL-8085 RJ
DOORNSPIJK-'T HARDE
VAN AMERONGEN, Gaston, Lionel te
NL-3601 HB MAARSSEN
(22) 13.10.2003
(51) A47C 17/16
(51) A44C 17/00
(11) EP1415564
(31) 2002319265
(32) 01.11.2002
(33) Japan
(54) Rectangular brilliant-cut diamond
(47) 08.06.2011
(11) EP1280435
(11) EP2062516
(21) EP08300141.2
(22) 12.03.2008
(31) 0759293
(32) 26.11.2007
(33) Frankrijk
(22) 27.04.2001
(54) Coupe-légumes manuel permettant la
découpe de légumes en bâtonnets ou
en cubes
(31) 201672 P
(47) 08.06.2011
(21) EP01932657.8
Nummer 24/11
(73) De Buyer Industries te 88340 LE VAL
D'AJOL, Frankrijk (FR)
(72) De Buyer, Julien te 88340, LE VAL
D'AJOL, Frankrijk (FR)
Mathieu, Jean Noël te 88120
VAGNEY, Frankrijk (FR)
(51) A47L 15/24
(11) EP1802227
17
15 juni 2011
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
MAASTRICHT, 6229 VN
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 5/00
Graf, Christian te 78576 EMMINGENA61B 19/00
LIPTINGEN, BONDSREPUBLIEK
A61B 18/24
DUITSLAND (DE)
A61B 17/00
Rockenstiehl, Frank te 72336
(11)
EP2229096
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08868228.1
(51) A61B 3/10
A61B 3/024
(22) 15.12.2008
(21) EP05797300.0
(22) 28.09.2005
(11) EP1274339
(32) 28.12.2007
(31) 102004049392
(21) EP01969026.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.10.2004
(22) 12.04.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) PQ694000
PR198200
(54) TISSUE ABLATION DEVICE WITH
PHOTOACOUSTIC LESION
FORMATION FEEDBACK
(31) 17214 P
(54) VERFAHREN ZUM TRANSPORT
VON REINIGUNGSGUT DURCH
(47) 08.06.2011
(32) 17.04.2000
EINE DURCHLAUFSPÜLMASCHINE
08.12.2000
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
UND DURCHLAUFSPÜLMASCHINE (33) Australië
5656 AE EINDHOVEN
(47) 08.06.2011
Australië
(72) MANZKE, Robert te BRIARCLIFF
(73) MEIKO Maschinenbau GmbH & Co.
MANOR NEW YORK 10510-8001,
(54) METHOD FOR OBJECTIVE
KG te 77652 OFFENBURG,
Verenigde Staten van Amerika (US)
ELECTROPHYSIOLOGICAL
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHAN, Raymond te BRIARCLIFF
ASSESSMENT OF VISUAL
(DE)
MANOR NEWYORK 10510-8001,
FUNCTION
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) STREB, Michael te 76473
(47) 08.06.2011
JANKOVIC, Ladislav te BRIARCLIFF
IFFEZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) The University of Sydney te SYDNEY,
MANOR NEW YORK 10510-8001,
DUITSLAND (DE)
NSW 2006, Australië (AU)
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) D06L 3/00
(72) Graham, Stuart te WEST PYMBLE,
ELGORT, Daniel R. te BRIARCLIFF
C11D 17/04
NSW 2073, Australië (AU)
MANOR NEW YORK 10510-8001,
B65D 83/00
Malov, Iouri te TURRAMURRA, NSW
Verenigde Staten van Amerika (US)
B65D 81/32
2074, Australië (AU)
SHAHZAD, Khalid te BRIARCLIFF
A47L 25/08
Kozlovski, Alex te MT. COLAH,
MANOR NEW YORK 10510-8001,
A47L 13/26
NSW2079, Australië (AU)
Verenigde Staten van Amerika (US)
Klistorner, Alexander te MT. COLAH, (51) A61B 5/021
(11) EP1714605
NSW 2074, Australië (AU)
(21) EP05008726.1
(11) EP1526805
(51)
H04L 25/03
(22) 21.04.2005
(21) EP03762962.3
A61B 5/00
(54) Device and method
(22) 09.07.2003
A61B 1/05
(47) 08.06.2011
(31) 191887
(11) EP1779777
(73) Reckitt Benckiser (UK) Limited te
(32) 09.07.2002
(21) EP07001479.0
SLOUGH, BERKSHIRE SL1 3UH,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.03.2001
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Cobb, Victoria Heather te HULL HU8
7DS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Iliffe, Coreen Jane te HULL HU8 7DS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Jowett, Margaret Louise te HULL HU8
7DS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Law, Jonathan Mark te LIVERSEDGE
WF15 7HH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61B 1/05
(11) EP1958564
(21) EP08001973.0
(22) 02.02.2008
(31) 102007009292
(32) 16.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Videoendoskop
(47) 08.06.2011
(32) 08.03.2000
(54) METHOD AND DEVICE FOR
MONITORING BLOOD PRESSURE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(54) A device for in vivo imaging
(73) Healthstats International Pte Ltd te
SINGAPORE 536199, Singapore (SG)
(31) 187883 P
(47) 08.06.2011
(72) TING, Choon M., c/o Healthstats
International Pte Ltd. te SINGAPORE
536199, Singapore (SG)
(72) Iddan, Gavriel te 34602 HAIFA, Israël
CHUA, Ngak H., c/o Healthstats
(IL)
International Pte Ltd. te SINGAPORE
Avni, Dov te 34525 HAIFA, Israël (IL)
536199, Singapore (SG)
Glukhovsky, Arkady te 36790
(51) G01L 7/08
NESHER, Israël (IL)
G01L 19/00
Meron, Gavriel te 49556 KFAR
A61B 5/0215
GANIM PETACH TIKVA, Israël (IL)
(11) EP2252202
(51) A63B 24/00
(21) EP09721683.2
A61B 5/00
(22) 12.03.2009
(11) EP1836954
(31) 102008015322
(21) EP06005732.0
(73) Given Imaging Ltd. te 20692
YOQNEAM, Israël (IL)
(73) Karl Storz GmbH & Co. KG te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 21.03.2006
(32) 20.03.2008
(54) Method for training an athlete
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(72) Irion, Klaus M.; Dr.-Ing. te 78576
EMMINGEN-LIPTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schwarz, Peter te 78532
(73) Vodafone Holding GmbH te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VERBINDUNGSELEMENT ZUR
VERBINDUNG EINES
MESSWERTAUFNEHMERS MIT
EINEM ABGEDICHTETEN
FLUIDSYSTEM
(72) Hoeksel, Sebastiaan te
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(73) Sartorius Stedim Biotech GmbH te
37079 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GLOCKER, Raymond te 63739
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61B 5/022
18
(72) Foley, Kevin T. te GERMANTOWN
TENNESSEE 38139, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Smith, Kurt R. te BOULDER
COLORADO 80020, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Simon, David A. te BOULDER
COLORADO 80303, Verenigde Staten
van Amerika (US)
15 juni 2011
te SINGAPORE 436917, Singapore
(SG)
(51) A61B 8/08
(11) EP1421905
(21) EP02760659.9
(22) 19.08.2002
(31) 2001249398
(51) H03K 17/955
A61B 6/10
(32) 20.08.2001
(11) EP1932466
(21) EP07023173.3
(11) EP1788948
(22) 29.11.2007
(21) EP05781175.4
(31) 2006337376
(22) 25.08.2005
(54) TISSUE IDENTIFYING METHOD IN
ULTRASONOGRAPHY AND
ULTRASONOGRAPH
(32) 14.12.2006
(31) 04104156
05100329
(33) Japan
(54) Blood pressure measuring device
(47) 08.06.2011
(32) 31.08.2004
20.01.2005
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd. te (33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP)
(54)
PROXIMITY SENSOR FOR X-RAY
(72) Kojima, Takeshi te KADOMA-SHI
APPARATUS
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
Yuasa, Tsuyoshi te KADOMA-SHI
(47) 08.06.2011
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
Fumuro, Shinichi te KADOMA-SHI
5621 BA EINDHOVEN
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
(72)
SOMERS, Petrus, L., M. te NL-5656
Kanetsuna, Yoshitoshi te KADOMAAA EINDHOVEN
SHI OSAKA 571-8686, Japan (JP)
(33) Japan
(47) 08.06.2011
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 332-0012, Japan (JP)
(72) KANAI, Hiroshi te AOBA-KU,
SENDAI-SHI, MIYAGI 981-0933,
Japan (JP)
KOIWA, Yoshiro te AOBA-KU,
SENDAI-SHI, MIYAGI 980-0866,
Japan (JP)
(51) H05K 7/20
A61B 8/12
(11) EP2145584
(21) EP09008980.6
(51) A61B 5/145
(51) A61B 6/12
(22) 09.07.2009
(11) EP1683476
(11) EP2086415
(31) 2008186309
(21) EP06001000.6
(21) EP07849173.5
(32) 17.07.2008
(22) 18.01.2006
(22) 19.11.2007
(33) Japan
(31) 2005011355
2005301277
(31) 06124558
(32) 22.11.2006
(54) Interior cooling structure and
ultrasound imaging apparatus
(32) 19.01.2005
17.10.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 08.06.2011
(33) Japan
Japan
(54) COMBINING X-RAY WITH
INTRAVASCULARLY ACQUIRED
DATA
(73) Olympus Medical Systems Corp. te
TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(54) Analyte extracting cartridge set
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5621 BA EINDHOVEN
(51) A61B 8/12
(72) SCHOONENBERG, Gert A., F. te
5656 AE EINDHOVEN
BAKKER, Nicolaas, H. te 5656 AE
EINDHOVEN
(21) EP06824701.4
(51) A61B 8/06
A61B 8/04
A61B 8/00
(32) 15.04.2005
(73) SYSMEX CORPORATION te KOBESHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP)
(72) Sawa, Kenichi c/o Sysmex
Corporation te CHUO-KU KOBE-SHI
HYOGO 651-0073, Japan (JP)
Maekawa, Yasunori c/o Sysmex
Corporation te CHUO-KU KOBE-SHI
HYOGO 651-0073, Japan (JP)
Asakura, Yoshihiro c/o Sysmex
Corporation te CHUO-KU KOBE-SHI
HYOGO 651-0073, Japan (JP)
(11) EP1699359
(21) EP04806046.1
(51) A61B 6/00
A61B 17/17
(22) 14.12.2004
(11) EP1757228
(32) 15.12.2003
(21) EP06021634.8
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0329019
(54) ACOUSTIC WAVE DEVICES
(31) 274972
(47) 18.05.2011
(33)
(54)
(47)
(73)
(11) EP1876960
(22) 13.04.2006
(31) 671808 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Transducer assembly for use with a
connectorized ultrasound probe and
connectorized ultrasound probe
comprising said tranducer assembly
(47) 08.06.2011
(73) Prisma Medical Technologies LLC te
UNIONDALE, NY 11553, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HARHEN, Edward, Paul te
DUXBURY, MASSACHUSETTS
02332, Verenigde Staten van Amerika
(73)
IMPERIAL
COLLEGE
INNOVATIONS
23.03.1999
(US)
LIMITED te LONDON SW7 2BT,
MAHER, Matthew te WORCESTER,
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË (GB)
MASSACHUSETTS 01604, Verenigde
Navigational guidance via computer(72) MCLEOD, Christopher Neil te
Staten van Amerika (US)
assisted fluoroscopic imaging
HEADINGTON, OXFORD OX3 7RJ, (51) A61F 2/06
08.06.2011
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61B 17/12
Medtronic Surgical Navigation
TOUMAZOU, Christofer te OXFORD
A61B 17/00
Technologies te LOUISVILLE, CO
OX2 0AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11)
EP1845863
80027, Verenigde Staten van Amerika
VANDEVOORDE, Glenn Noel Robert
(US)
(22) 21.03.2000
(32)
(72) Kitahara, Toshihiro te TOKYO 1510072, Japan (JP)
Nummer 24/11
19
15 juni 2011
(21) EP06720182.2
(21) EP09250377.0
(22) 02.02.2006
(22) 13.02.2009
(31) 51578
(31) 31974
(51) A61B 17/32
A61B 17/22
(32) 04.02.2005
(32) 15.02.2008
(11) EP1510178
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04020181.6
(54) POROUS MATERIALS FOR USE IN
ANEURYSMS
(54) Buttress material for a surgical
stapling instrument
(22) 25.08.2004
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(32) 28.08.2003
(73) Stryker Corporation te KALAMAZOO, (73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
MI 49002, Verenigde Staten van
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Stryker NV Operations Ltd te DUBLIN (72) Huitema, Thomas W. te CINCINNATI,
2, Ierland (IE)
OHIO 45241-3689, Verenigde Staten
(72) PORTER, Stephen, Christopher te
van Amerika (US)
OAKLAND, CA 94618, Verenigde
Shelton, IV, Frederick E. te
Staten van Amerika (US)
HILLSBORO, OHIO 45133, Verenigde
CARR-BRENDEL, Victoria, E. te
Staten van Amerika (US)
PLEASANTON, CA 94566, Verenigde
Swayze, Jeffrey S. te HAMILTON,
Staten van Amerika (US)
OHIO 45011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 2/06
Siebenaler, Douglas J. te
A61B 17/00
MAINEVILLE, OHIO 45039,
(11) EP0957773
Verenigde Staten van Amerika (US)
(21) EP97922307.0
(51) A61B 17/072
(22) 14.04.1997
(11) EP1813205
(31) 647712
(21) EP07250380.8
(32) 14.05.1996
(22) 30.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 343573
(54) PERCUTANEOUS CATHETER
DIRECTED INTRAVASCULAR
OCCLUSION DEVICES
(32) 31.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
OSHRAT, Israël (IL)
(31) 2003304709
(33) Japan
(54) Ultrasonic treatment device and
ultrasonic treatment system
(47) 08.06.2011
(73) Olympus Corporation te SHIBUYAKU, TOKYO, Japan (JP)
(72) Yamada, Norihiro c/o Intellectual
Property Department te TOKYO,
Japan (JP)
Ueno, Haruhiko c/o Intellectual
Property Department te TOKYO,
Japan (JP)
Takahashi, Hiroyuki c/o Intellectual
Property Dept. te TOKYO, Japan (JP)
Suzuki, Keita c/o Intellectual Property
Department te TOKYO, Japan (JP)
Nakamura, Takeaki c/o Intellectual
Property Dept. te TOKYO, Japan (JP)
Watanabe, Hiroyoshi c/o Intellectual
Property Dept. te TOKYO, Japan (JP)
(51) A61B 17/70
(11) EP1653873
(21) EP04744114.2
(54) Motor-driven surgical cutting and
fastening instrument with loading force (22) 24.06.2004
(73) Aga Medical Corporation te
feedback
(31) 0307776
PLYMOUTH MN 55442-2204,
490519 P
(47)
08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika (US)
0400747
(73)
ETHICON
ENDO-SURGERY,
INC.
te
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
0403413
CINCINNATI, OHIO 45242, Verenigde
(72) KOTULA, Frank te MAPLE GROVE,
(32)
27.06.2003
Staten van Amerika (US)
MN 55369, Verenigde Staten van
29.07.2003
(72) Shelton IV, Frederick E. te NEW
Amerika (US)
27.01.2004
VIENNA,
OHIO,
Verenigde
Staten
van
AMPLATZ, Kurt te ST. PAUL, MN
01.04.2004
Amerika
(US)
55127, Verenigde Staten van Amerika
(33)
Frankrijk
Ouwerkerk, John N. te CINCINNATI,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
OHIO,
Verenigde
Staten
van
Amerika
AMPLATZ, Curtis te ST. PAUL, MN
Frankrijk
(US)
55104, Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
Morgan, Jerome R. te CINCINNATI,
(US)
OHIO, Verenigde Staten van Amerika (54) VERTEBRAL OSTEOSYNTHESIS
(51) A61B 17/02
(US)
EQUIPMENT
Swayze, Jeffrey S. te HAMILTON,
(11) EP1498074
(47) 08.06.2011
OHIO, Verenigde Staten van Amerika
(21) EP02796779.3
(73) Médicréa Technologies te 17000 LA
(US)
(22) 09.12.2002
ROCHELLE, Frankrijk (FR)
(51) A61B 17/12
(31) 200102835
(72)
CLEMENT, Jean-Luc te F-06480 LA
A61B 17/04
COLLE SUR LOUP, Frankrijk (FR)
(32) 19.12.2001
(11) EP1337190
FIERE, Vincent te F-69006 LYON,
(33) Spanje
(21) EP01998258.6
Frankrijk (FR)
(54) ECARTEURS MAMMAIRES
TAYLOR, Jean te F-06400 CANNES,
(22) 28.11.2001
SPECIFIQUES POUR
Frankrijk (FR)
(31) 722712
L'INTRODUCTION DE PROTHESE
ADAM, Yves te F-14280 AUTHIE,
DANS LA MAMMOPLASTIE
(32) 28.11.2000
Frankrijk (FR)
D'AUGMENTATION
VILLARET, Bernard te F-17220
(33) Verenigde Staten van Amerika
CROIX-CHAPEAU, Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
(54) SUTURING INSTRUMENT AND
(51) B25B 23/142
(73) Quintas Díez, Ramón te 22004
METHOD
B25B 13/46
HUESCA, Spanje (ES)
(47) 08.06.2011
A61C 8/00
(72) Quintas Díez, Ramón te 22004
(73) T.A.G. Medical Devices - Agriculture
A61B 17/88
HUESCA, Spanje (ES)
Cooperative Ltd. te 25130 DOAR-NA
(11) EP2190372
OSHRAT, Israël (IL)
(51) A61B 17/072
(21) EP08802216.5
A61B 17/00
(72) OREN, Ran te 25 130 DOAR NA
(22) 15.09.2008
OSHRAT,
Israël
(IL)
(11) EP2090242
MOOR, Dan te 25 130 DOAR NA
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(31) 202007012866 U
202007015689 U
102008046989
(32) 14.09.2007
10.11.2007
12.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHRAUBWERKZEUG MIT EINEM
RATSCHENKOPF MIT
ELASTISCHER UMFASSUNG
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP05703165.0
(22) 02.02.2005
(31) PCT/IL2004/000100
(32) 03.02.2004
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(54) APPARATUS FOR HEMOSTASIS
FOLLOWING ARTERIAL
CATHETERIZATION
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
Amerika (US)
(51) B65D 75/58
B65D 75/20
B65D 65/14
A61B 19/02
(11) EP2012701
(21) EP07731263.5
(22) 06.04.2007
(31) 0603054
(32) 06.04.2006
(33) Frankrijk
(73) Cardiodex Ltd. te TIRAT HACARMEL (54) EMBALLAGE PELABLE POUR LA
39032, Israël (IL)
Teichmann, Martin te 60439
STÉRILISATION
(72) ECKHOUSE, Shimon te 34980
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
(47) 08.06.2011
HAIFA, Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
MIZRAHI, Noam te MOUNTAIN-VIEW, (73) Amcor Flexibles SPS te 77120
RECK, Bernhard te 35236
COULOMMIERS, Frankrijk (FR)
CA 94041, Verenigde Staten van
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
Amerika
(US)
(72) SOUARD, Sylvère te 77600
DUITSLAND (DE)
FABIAN, Izhack te 36001 NOFIT,
CONCHES-SUR-GONDOIRE,
TEICHMANN, Martin te 60439
Israël (IL)
Frankrijk (FR)
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
LEVI, Eran te 25147 KFAR VRADIM,
DUITSLAND (DE)
(51) A63B 71/08
Israël (IL)
A61C 7/08
B06B 1/06
GETZ, Alon te HAIFA 34654, Israël
A61N 7/02
(11) EP1802248
(IL)
A61B 18/14
COHEN, Arik te HAIFA 34523, Israël (21) EP05857641.4
A61B 18/00
(IL)
(22) 14.10.2005
A61B 17/22
(51) A61B 19/00
(31) 2004905924
EP1791482
(11) EP1491158
(32) 14.10.2004
EP05826467.2
(21) EP04253687.0
(33) Australië
13.09.2005
(22) 18.06.2004
(54) ORAL APPLIANCE
609416 P
(31) 603007
(47) 08.06.2011
13.09.2004
(32) 24.06.2003
(73) Farrell, Christopher John te
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
HELENSVALE, QUEENSLAND 4212,
ABLATION DEVICE WITH PHASED
Australië (AU)
(54)
Detachable
support
arm
for
surgical
ARRAY ULTRASOUND
navigation system reference array
(72) Farrell, Christopher John te
TRANSDUCER
HELENSVALE, QUEENSLAND 4212,
(47) 08.06.2011
08.06.2011
Australië (AU)
Biosense Webster, Inc. te DIAMOND (73) Zimmer Technology, Inc. te WARSAW,
(51) A61C 8/00
IN 46580, Verenigde Staten van
BAR, CA 91765, Verenigde Staten
Amerika (US)
(11) EP1457165
van Amerika (US)
(72) Grimm, James E. te WINONA LAKE, (21) EP04090046.6
ROSINKO, Michael te IRWINDALE,
INDIANA 46582, Verenigde Staten
CALIFORNIA 91706, Verenigde
(22) 12.02.2004
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(31) 20304367 U
McGinley, Shawn E. te FT. WAYNE,
A61B 18/16
INDIANA 46814, Verenigde Staten
(32) 12.03.2003
A61B 18/14
van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2229114
(51) A61B 19/00
(54) Dentalimplantat
EP09700085.5
(11) EP1935365
(47) 08.06.2011
05.01.2009
(21) EP07255015.5
(73) Dr. Ihde Dental AG te 8738
102008003475
(22) 21.12.2007
UETLIBURG, Zwitserland (CH)
03.01.2008
(31) 871593 P
(72) Ihde, Stefan te 8738 UETLIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
946445
Zwitserland (CH)
HIGH FREQUENCY GENERATOR
(32) 22.12.2006
(51) A61C 17/34
FOR ELECTROSURGICAL CUTTING
28.11.2007
(11) EP2092910
08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09158250.2
Verenigde Staten van Amerika
Celon AG medical instruments te
(22) 30.01.2003
14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK (54) System for registering a bone of a
(31) 66459
DUITSLAND (DE)
patient with a computer assisted
orthopaedic
surgery
system
(32) 31.01.2002
ROGGAN, André te 12163 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, IN (54) Powered toothbrush
STRAUSS, Timo te 10711 BERLIN,
46581, Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(73) Colgate-Palmolive Company te NEW
(72) Grant, Stuart te WARSAW IN 46581,
YORK, NY 10022, Verenigde Staten
A61B 18/18
Verenigde Staten van Amerika (US)
van Amerika (US)
Deffenbaugh,
Daren
L.
te
WINONA
EP1711117
(72)
Eliav, Eyal te NEW YORK, NY 10014,
LAKE IN 56490, Verenigde Staten van
(47) 08.06.2011
(73)
20
Nummer 24/11
21
Verenigde Staten van Amerika (US)
(32) 31.03.2003
Ahn, Kyoungeun te NEW YORK, NY
13.11.2003
10010, Verenigde Staten van Amerika (33) Japan
(US)
Japan
Gatzemeyer, John, J. te
(54)
COMPOSITE OF SUPPORT
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
SUBSTRATE AND COLLAGEN, AND
Verenigde Staten van Amerika (US)
PROCESS FOR PRODUCING
(51) A61F 2/01
SUPPORT SUBSTRATE AND
COMPOSITE
(11) EP1718242
(47) 08.06.2011
(21) EP05723046.8
(22) 11.02.2005
(31) 779152
(32) 13.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CENTERING INTRAVASCULAR
FILTERS
(47) 08.06.2011
(73) Boston Scientific Limited te ST.
MICHAEL, Barbados (BB)
(72) LOWE, Brian J. te ZIMMERMAN,
MINNESOTA 55398, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Miyoshi, Takanori te HINO-SHI,
TOKYO 1910065, Japan (JP)
Kaneko, Hiroaki te HINO-SHI, TOKYO
1910065, Japan (JP)
Sumi, Yoshihiko te HINO-SHI, TOKYO
1910065, Japan (JP)
Fukuhira, Yukako te HINO-SHI,
TOKYO 1910065, Japan (JP)
(51) A61F 2/01
(11) EP2113224
(11) EP2139429
(21) EP09009276.8
(21) EP08754076.1
(22) 30.01.2004
(22) 08.04.2008
(31) 354831
(31) 739136
(32) 30.01.2003
(32) 24.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Embolic filters with a distal loop
(54) SIDE BRANCHED ENDOLUMINAL
PROSTHESES
(73) ev3 Inc. te PLYMOUTH, MN 554422920, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 22.02.2007
(31) 06112214
(32) 04.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ELECTROMECHANICAL SPEECH
AID
(47) 08.06.2011
(73) Servona GmbH te 53842
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) TEIJIN LIMITED te CHUO-KU
OSAKA-SHI OSAKA 541-0054, Japan (72) KÜPER, Martin te 41516
GREVENBROICH,
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Kitazono, Eiichi te HINO-SHI, TOKYO
(DE)
1910065, Japan (JP)
(51) A61F 2/90
A61F 2/06
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(51) A61F 2/84
A61F 2/06
(11) EP1691720
(21) EP04794824.5
(22) 12.10.2004
(31) 510228 P
(32) 10.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) STENT GRAFT RETENTION
SYSTEM
(47) 08.06.2011
(73) William Cook Europe ApS te 4632
BJAEVERSKOV, Denemarken (DK)
Cook Incorporated te
BLOOMINGTON, INDIANA 474020489, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ØLENSCHLÆGER, Bent te 4623
LILLE SKENSVED, Denemarken (DK)
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
(51) A61F 2/84
NEWARK, DE 19714-9206, Verenigde
(11) EP1879534
Staten van Amerika (US)
Kusleika, Richard te EDEN PRAIRIE
(72) HAMER, Rochelle, M. te FLAGSTAFF, (21) EP06724648.8
MINNESOTA 55346, Verenigde
AZ 86001, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
(22) 28.04.2006
Amerika (US)
Oslund, John te BLAINE MINNESOTA
(31) 102005020785
JOHNSON, Eric, Gerard te NEW
55449, Verenigde Staten van Amerika
ALBANY IN 47150, Verenigde Staten (32) 04.05.2005
(US)
van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61F 2/24
(54) EINFÜHRSYSTEM MIT EINEM
(51)
A61F
2/16
A61F 2/04
SELBST-EXPANDIERENDEN
(11)
EP1877007
EP1347717
FLECHTSTENT
(21)
EP06749399.9
EP02773495.3
(47) 08.06.2011
(22) 05.04.2006
02.10.2002
(73) JOTEC GmbH te 72379
(31) 102194
972054
HECHINGEN, BONDSREPUBLIEK
102505
DUITSLAND (DE)
09.10.2001
(32) 08.04.2005
(72) KAUFMANN, Ralf te 72414
Verenigde Staten van Amerika
08.04.2005
RANGENDINGEN,
A MEDICAL STENT WITH A VALVE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
08.06.2011
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
HAUSER, Berthold te 72393
Boston Scientific Limited te CHRIST (54) APPARATUS FOR INSERTING AN
BURLADINGEN, BONDSREPUBLIEK
CHURCH, WEST INDIES, Barbados
INTRAOCULAR LENS INTO AN EYE
DUITSLAND (DE)
(BB)
(47) 08.06.2011
STINSON, Jonathan, S. te
(51) B29C 45/00
(73) Abbott Medical Optics Inc. te SANTA
PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
B29C 33/00
ANA,
CA
92705-4933,
Verenigde
Staten van Amerika (US)
A61F 5/01
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2197395
A61F 2/04
(72) SHEPHERD, David, J. te SAN JUAN
(21)
EP08830313.6
EP1618856
CAPISTRANO, CALIFORNIA 92675,
Verenigde
Staten
van
Amerika
(US)
(22)
12.09.2008
EP04724736.6
(22) 31.03.2004
(51) A61F 2/20
(31) 960048 P
(31) 2003094399
2003383432
(11) EP2020961
(32) 13.09.2007
(21) EP07726481.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 24/11
22
(54) WEARABLE DEVICE
(51) B23K 26/42
B23K 26/04
A61N 5/067
Ossur HF te 110 REYKJAVIK, IJsland
A61F 9/01
(IS)
(11) EP1496991
EINARSSON, Palmi te SAN JUAN
CAPISTRANO, CA 92675, Verenigde (21) EP03718517.0
Staten van Amerika (US)
(22) 22.04.2003
INGIMUNDARSON, Arni, Thor te
(31) 131622
LADERA RANCH, CA 92694,
(32) 23.04.2002
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61F 5/01
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
EP2012717
LASER CALIBRATION AND EYE
EP07723990.3
TRACKER CAMERA ALIGNMENT
04.04.2007
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 202006006884 U
(32) 26.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) AMO Manufacturing USA, LLC te
SANTA ANA, CA 92705-4933,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) Maheshwar, Dayal te 45359 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SOMANI, Seema te MILPITAS, CA
95035, Verenigde Staten van Amerika
(US)
YEE, Kingman te SAN JOSE, CA
95131, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHIMMICK, John, K. te BELMONT,
CA 94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 5/445
A61F 5/441
(51) A61F 13/20
A61F 13/15
(54) KOMPRESSIVE ORTHESE
(47) 08.06.2011
(73) Maheshwar, Dayal te 45359 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1887997
(21) EP06726702.1
(22) 12.04.2006
(31) 0507501
0510597
0525718
(32) 14.04.2005
24.05.2005
19.12.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) COLOSTOMY ARRANGEMENTS
(21) EP06783989.4
(22) 28.08.2006
(31) 20054028
(32) 30.08.2005
(33) Noorwegen
(54) CRUTCH
(47) 08.06.2011
(73) Jacob Aalls Gate 28 AS te 0364
OSLO, Noorwegen (NO)
(72) RODAHL, Torbjørn te 0364 OSLO,
Noorwegen (NO)
(51) A61K 6/00
(11) EP1694271
(21) EP04783331.4
(22) 02.09.2004
(22) 10.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0328810
0411222
(54) FSH GLYCOSYLATION MUTANT
(32) 12.12.2003
20.05.2004
(73) Merck Serono SA te 1267 COINSINS,
VAUD, Zwitserland (CH)
(47) 08.06.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54)
(47)
(73)
(22)
(31)
(32)
(31) 0608829
(32) 09.10.2006
(54) BOUCHON MEATIQUE A POSE
SIMPLIFIEE
(11) EP1919429
(32) 02.09.2003
(21) EP07858406.7
(33) Frankrijk
(51) A61H 3/02
(21) EP04805948.9
(11) EP2083775
(22) 08.10.2007
(72) TORIGOSHI, Keiji, c/o DAIO PAPER
CONV, CO., Ltd. te IYOMISHIMA-SHI,
EHIME 799-0431, Japan (JP)
MORI, Yosuke, c/o DAIO PAPER
CONVERTING. CO. LTD. te
IYOMISHIMA-SHI, EHIME 799-0431,
Japan (JP)
(31) 499802 P
(72)
(73) BMTLIFESTYLE LIMITED te FOUR
OAKES SUTTON, COLDFIELD
WEST MIDLANDS B75 5BY, GROOT (51)
BRITTANNIË (GB)
(11)
(72) PLAYDON, Michael Albert te
(21)
WALSALL WS7 2BJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
IYOMISHIMA-SHI, EHIME 799-0492,
Japan (JP)
(11) EP1691751
(47) 08.06.2011
(51) A61F 9/007
15 juni 2011
(33)
(47) 08.06.2011
(73) France Chirurgie Instrumentation
SAS-FCI te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(54)
(72) BERNARD, Pascal te 17737 NIEUL
SUR MER, Frankrijk (FR)
(47)
(72) GARONE, Louise, M. te
SHREWSBURY, MA 01545,
Verenigde Staten van Amerika (US)
SANITARY PRODUCT
ARKINSTALL, Stephen, J. te
08.06.2011
BELMONT, MA 02478, Verenigde
McGuinness, Keir te KING STREET
Staten van Amerika (US)
LONDON SW1Y 6RE, GROOT
BRONDYK, William, H. te
BRITTANNIË (GB)
MANSFIELD, MA 02048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOOI, (Alex) Yu, Sing te LONDON E2
CAMPBELL, Robert, K. te
7BW, GROOT BRITTANNIË (GB)
WRENTHAM, MA 02093-1146,
A61F 13/49
Verenigde Staten van Amerika (US)
EP1354576
JIANG, Xuliang te BRAINTREE, MA
02184-6930, Verenigde Staten van
EP01998294.1
Amerika (US)
28.11.2001
MCKENNA, Sean, D. te DUXBURY,
2000362489
MA 02332, Verenigde Staten van
2000362503
Amerika (US)
2000371680
TEPPER, Mark te NEWTON, MA
2000374192
02459-2809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
29.11.2000
29.11.2000
(51) A61Q 17/04
06.12.2000
A61K 8/29
08.12.2000
A61K 8/27
A61K 8/02
Japan
Japan
(11) EP1808156
Japan
(21) EP06026516.2
Japan
(22) 21.12.2006
DISPOSABLE PAPER NAPKIN AND
(31) 102005062097
METHOD OF MANUFACTURING
THE PAPER NAPKIN
(32) 22.12.2005
08.06.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) DAIO PAPER CORPORATION te
(54) Lichtschutzzubereitung mit
Nummer 24/11
Mikropigmenten
(47) 08.06.2011
(73) STADA ARZNEIMITTEL AG te 61118
BAD VILBEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Rillmann, Thomas, Dr. te 76756
BELLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hansen, Peter, Dr. te 63303
DREIECH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heppner, Andrea te 61197
FLORSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 9/00
A61K 39/395
A23L 1/06
(11) EP0996423
(21) EP98912540.6
(22) 03.04.1998
(31) PCT/FI97/00208
(32) 03.04.1997
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
23
(32) 11.06.2002
09.09.2002
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(73) Hadasit Medical Research Services
and Development Ltd. te
JERUSALEM 91120, Israël (IL)
Yissum Research Development
STEALTH LIPID NANOCAPSULES,
Company, of The Hebrew University of
METHODS FOR THE PREPARATION
Jerusalem te 91390 JERUSALEM,
THEREOF AND USE THEREOF AS A
Israël (IL)
CARRIER FOR ACTIVE
PRINCIPLE(S)
(72) GOLOMB, Gershon te 90435 EFRAT,
Israël (IL)
08.06.2011
DANENBERG, Haim te 96407
ETHYPHARM te 78550 HOUDAN,
JERUSALEM, Israël (IL)
Frankrijk (FR)
SCHACHTER, Morey te 76804
HOARAU, Didier te MONTREAL,
MAZKERET BATIA, Israël (IL)
QUEBEC H2T 2X3, Canada (CA)
(51) A61P 35/00
DELMAS, Pascal te QUEBEC H2Y
A61K 31/095
3L8, Canada (CA)
(11)
EP1890683
LEROUX, Jean-Christophe te
MONTREAL, QUEBEC H2Y 3Z2,
(21) EP06758668.5
Canada (CA)
(22) 27.04.2006
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) A61P 25/28
A61P 25/04
A61K 9/51
A61K 47/48
A61K 47/42
A61K 38/08
A61K 31/704
A61K 31/4741
A61K 31/451
(31) 675847 P
750341 P
(32) 29.04.2005
15.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1392255
(54) METHODS OF SUPRESSING UV
LIGHT-INDUCED SKIN
CARCINOGENESIS
(47) 08.06.2011
(21) EP02738009.6
(47) 08.06.2011
(73) Hakalehto, Elias te 70110 KUOPIO,
Finland (FI)
Oy Reagena Ltd te 70900 TOIVALA,
Finland (FI)
(22) 30.04.2002
(73) Johns Hopkins University te
BALTIMORE, MD 21205, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) A METHOD FOR PRODUCING
JELLY SWEETS WHICH CONTAIN
ANTIBODIES
(72) Hakalehto, Elias te 70110 KUOPIO,
Finland (FI)
te , Onbekend (ZZ)
(51) A61K 9/52
A61K 9/32
(11) EP0861659
(31) 10121982
(32) 05.05.2001
(72) TALALAY, Paul te BALTIMORE, MD
21210, Verenigde Staten van Amerika
(54) NANOPARTIKEL AUS PROTEIN MIT
(US)
GEKOPPELTEM APOLIPOPROTEIN
DINKOVA-KOSTOVA, Albena T. te
E ZUR ÜBERWINDUNG DER BLUTDUNDEE DD3 7DD, GROOT
HIRN-SCHRANKE UND
BRITTANNIË (GB)
VERFAHREN ZU IHRER
(51) A61P 9/00
HERSTELLUNG
A61K 47/18
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP98104053.8
(47) 08.06.2011
(22) 21.02.1992
(73) LTS LOHMANN Therapie-Systeme
AG te 56626 ANDERNACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 658695
(32) 21.02.1991
A61K 31/197
(11) EP2040691
(21) EP07764851.7
(22) 26.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102006031175
(54) Sustained release drug delivery
devices
(32) 06.07.2006
(72) KREUTER, Jörg te 61350 BAD
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LANGER, Klaus te 61137
(47) 08.06.2011
SCHÖNECK, BONDSREPUBLIEK
(73) UNIVERSITY OF KENTUCKY
DUITSLAND (DE)
RESEARCH FOUNDATION te
WEBER, Carolin te 93057
LEXINGTON, KENTUCKY 40506,
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
ALYAUTDIN, Renad, N. te MOSCOW,
(72) Smith, Thomas J. te BOSTON, MA
123007, Russische Federatie (RU)
02114, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 15/00
Ashton, Paul te LEXINGTON, KY
A61K 31/663
40515, Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/00
(US)
(11)
EP1865935
Pearson, Paul A. te LEXINGTON, KY
40517, Verenigde Staten van Amerika (21) EP06711191.4
(US)
(22) 16.02.2006
(51) A61K 9/51
(31) 653526 P
(11) EP1531800
(32) 17.02.2005
(21) EP03757174.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 11.06.2003
(54) BISPHOSPHONATES FOR
TREATING ENDOMETRIOSIS
(31) 0207175
421112 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WÄSSRIGE
ARZNEIMITTELFORMULIERUNG
VON 4-[((4-CARBOXYBUTYL)-{2-[(4PHENETHYL-BENZYL)OXY]PHENETHYL}AMINO)METHYL]BENZ
OESÄURE
(47) 08.06.2011
(73) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft te 13353 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KÜHN, Bernd te 60323 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WAGNER, Daniel te 65396 WALLUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61P 31/10
A61P 31/02
A61P 31/00
Nummer 24/11
A61L 2/18
A61K 31/25
A61K 31/22
(11) EP1898900
(21) EP06738110.3
(22) 10.03.2006
(31) 660594 P
(32) 10.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS
COMPRISING ESTERS OF
HYDROXYCARBOXYLIC ACIDS
(47) 08.06.2011
(73) 3M Innovative Properties Company te
ST. PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SCHOLZ, Matthew T. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WANG, Danli te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 17/00
A61K 9/70
A61K 9/00
A61K 31/335
(11) EP1940383
(21) EP06804817.2
(22) 19.10.2006
(31) 16862005
514062006
(32) 20.10.2005
30.03.2006
(33) Zwitserland
Zwitserland
(54) BEHANDLUNG UND PRÄVENTION
VON GUTARTIGEN
PIGMENTMALEN (NAEVI) MIT
ARTEMISININ UND SEINEN
DERIVATEN
(47) 08.06.2011
(73) Epipharm GmbH te 4054 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) SIFT CARTER, Rosemarie te 4054
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) C07D 471/04
C07D 409/12
C07D 405/12
C07D 403/12
C07D 403/06
C07D 401/06
C07D 235/30
A61K 31/5355
A61K 31/45
A61K 31/437
A61K 31/4184
(11) EP1434579
(21) EP02769042.9
(22) 09.10.2002
(31) 327818 P
(32) 09.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMIDAZOLE DERIVATIVES AS
ANTIINFLAMMATORY AGENTS
(47) 08.06.2011
24
15 juni 2011
(73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS, CA
91320-1799, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(72) FRENKEL, Alexander David te
DERBYSHIRE SK17 8RT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
LIVELY, Sarah Elizabeth te
CONGLETON, CHESHIRE CW12
3PJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
POWERS, Jay P. te PACIFICA, CA
94044, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51)
SMITH, Andrew te MACCLESFIELD,
CHESHIRESK11 7NR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11)
SUN, Daqing te FOSTER CITY, CA
94404, Verenigde Staten van Amerika (21)
(US)
(22)
TOMOOKA, Craig te SAN MATEO,
(31)
CA 94403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WANG, Zhulun te FOSTER CITY, CA (32)
94404, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33)
(51) A61K 31/44
(11) EP1732548
(21) EP05732613.4
(22) 11.04.2005
(31) 560894 P
102559
(32) 09.04.2004
08.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF USING SUSTAINED
RELEASE AMINOPYRIDINE
COMPOSITIONS
(47) 08.06.2011
(73) Acorda Therapeutics, Inc. te
HAWTHORNE NY 10531, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GOTTESDIENER, Keith, M. te
RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika (US)
GREEN, Stuart, A. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MACINTYRE, Euan te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika (US)
A61P 25/28
A61K 31/445
A61K 31/4412
EP1871368
EP06740387.3
04.04.2006
667665 P
689519 P
04.04.2005
13.06.2005
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DIHYDROPYRIDINE COMPOUNDS
FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES AND DEMENTIA
(47) 08.06.2011
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. te
BUNKYO-KU TOKYO 112-8088,
Japan (JP)
(72) GRAY, Julian, A. te D-79594
INZLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
YOSHIHARU, Yamanishi te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 300-2635,
Japan (JP)
NOBUYUKI, Mori te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
FIELDS, Scott te RIDGEFIELD PARK,
NEW JERSEY 07660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BLIGHT, Andrew, R. te MAHOPAC,
NY 10541, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MARINUCCI, Lawrence te WHITE
PLAINS, NY 10606, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COHEN, Ron te IRVINGTON, NY
10533, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 29/00
A61K 31/635
A61K 31/192
(51) A61P 13/00
A61K 45/06
A61K 31/4439
(32) 13.06.2000
(11) EP1937264
(21) EP06825336.8
(22) 29.09.2006
(31) 723547 P
779144 P
(32) 04.10.2005
03.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMBINATION THERAPY FOR THE
TREATMENT OF URINARY
FREQUENCY, URINARY URGENCY
AND URINARY INCONTINENCE
(47) 08.06.2011
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
(11) EP1296665
(21) EP01946309.0
(22) 13.06.2001
(31) 211307 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANALGESIC AND ANTIINFLAMMATORY COMPOSITIONS
CONTAINING CELECOXIB AND
IBUPROFEN
(47) 08.06.2011
(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ 07940,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) COOPER, Stephen, Allen te
DENVILLE, NJ 07834, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 35/00
A61K 36/31
A61K 31/7024
A61K 31/26
(11) EP2080516
(21) EP08100658.7
(22) 18.01.2008
Nummer 24/11
(54) Use of isothiocyanate derivatives as
anti-myeloma agents
(47) 08.06.2011
25
(51) C12N 15/69
C07K 14/16
A61K 38/16
A61K 35/74
(73) Indena S.p.A. te 20139 MILANO, Italië
(11) EP1786445
(IT)
(72) Morazzoni, Paolo te 20129, MILANO, (21) EP05814101.1
Italië (IT)
Manzotti, Carla te 20139, MILANO,
Italië (IT)
Fontana, Gabriele te 20139, MILANO,
Italië (IT)
Riva, Antonella te 20139, MILANO,
Italië (IT)
Iori, Renato te 40129, BOLOGNA,
Italië (IT)
(51) C08B 37/10
A61K 31/727
(11) EP1427427
(22) 25.08.2005
(31) 604051 P
688376 P
(32) 25.08.2004
08.06.2005
(54)
(47)
(73)
(22) 12.09.2001
(72) CASU, B., Ist. Scient. Chim. e Bio. "G.
Ronzoni" te 20133 MILAN, Italië (IT)
TORRI, G., Ist. Scient. Chim. e Bio.
"G. Ronzoni" te 20133 MILAN, Italië
(IT)
NAGGI, A, Ist. Scient. Chim. e Bio. "G.
Ronzoni" te 20133 MILAN, Italië (IT)
GIANNINI, Giuseppe, c/o Riunite
S.p.A. te 00040 POMEZIA, Italië (IT)
PISANO, Claudio, c/o Riunite S.p.A.
te 00040 POMEZIA, Italië (IT)
PENCO, Sergio, c/o Riunite S.p.A. te
00040 POMEZIA, Italië (IT)
(22) 10.03.1997
(51) A61P 13/10
A61K 31/737
A61K 31/728
(72)
(31) 13113 P
(32) 11.03.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
(73)
(21) EP07818284.7
(22) 20.09.2007
(54) PHARMAZEUTISCHE
ZUBEREITUNG FÜR DIE
BEHANDLUNG ENTZÜNDLICHER
ERKRANKUNGEN DES
UROGENITALTRAKTES
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) The Regents of the University of
California te OAKLAND, CA 946075200, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 15.04.2002
(33) Cuba
(54) Use of mutated VEGF for
antiangiogenic therapy
(47) 08.06.2011
(73) CENTRO DE INGENIERIA
GENETICA Y BIOTECNOLOGIA
(CIGB) te CIUDAD DE LA HABANA
10600, Cuba (CU)
(72) BEQUET ROMERO, Monica Calle
Zapata 1868 apto18 te CP10400
CIUDAD DE LA HABANA, Cuba (CU)
ACEVEDO CASTRO, Boris, Ernesto
08.06.2011
Calle Segunda 565e te 12000
CIUDAD DE LA HABANA, Cuba (CU)
Epimmune Inc. te SAN DIEGO, CA
GAVILONDO COWLEY, Jorge, Victor
92121, Verenigde Staten van Amerika
Calle G 460 apto te 10400 CIUDAD
(US)
DE LA HABANA, Cuba (CU)
SETTE, Alessandro te LA JOLLA, CA
FERNÁNDEZ MOLINA, Luis, Enrique
92037, Verenigde Staten van Amerika
Calle 180 entre 1 te PLAYA. 10200
(US)
CIUDAD DE LA HABANA, Cuba (CU)
CHESNUT, Robert, W. te CARDIFF,
LÓPEZ OCEJO, Omar Calle 186 No.
CA 92007, Verenigde Staten van
3115 Apto. 11 A te 10600 CIUDAD DE
Amerika (US)
LA HABANA, Cuba (CU)
SIDNEY, John te SAN DIEGO, CA
SILVA RODRÍGUEZ, Ricardo, de la
92130-2102, Verenigde Staten van
Caridad Calle 15 te 11300 CIUDAD
Amerika (US)
DE LA HABANA, Cuba (CU)
MUSACHIO LASA, Alexis Calle 128
C07K 16/28
7117 e/71 y 73 te 32100 MARIEL,
C07K 16/18
Cuba (CU)
C07K 14/47
GALBAN RODRÍGUEZ, Ernesto te
C07K 14/435
12200 CIUDAD DE LA HABANA,
C07H 21/04
Cuba (CU)
A61P 13/12
VÁZQUEZ BLOMQUIST, Dania,
A61P 13/10
Marcia Calle 49 2805 e/ te 11300
A61P 11/00
CIUDAD DE LA HABANA, Cuba (CU)
A61P 1/16
A61K 48/00
(51) G01N 33/53
A61K 39/395
C07K 14/575
A61K 38/17
C07K 1/00
A61K 38/16
A61K 38/22
(51)
(73) Farco-Pharma GmbH te 50670 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1930022
(DE)
(72) VESTWEBER, Anna-Maria te 51399 (21) EP08004714.5
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Treatment of bladder fibrosis with
antibodies against alpha V beta 6
integrin
(54) PEPTIDES WITH INCREASED
BINDING AFFINITY FOR AT LEAST
THREE HLA-A3-LIKE MOLECULES
(11) EP2099462
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Huang, Xiaozhu te SAN FRANCISCO,
CA 94122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sheppard, Dean te OAKLAND CA
LIVE MICROBIAL MICROBICIDES
94610, Verenigde Staten van Amerika
08.06.2011
(US)
Pytela, Robert te SAN FRANCISCO,
The Government of the United States
CA 94143-0854, Verenigde Staten van
of America as represented by The
Amerika (US)
Secretary of the Department of Health
and Human Services te BETHESDA, (51) A61P 35/00
MD 20852-3804, Verenigde Staten
A61K 38/19
van Amerika (US)
(11) EP1502599
HAMER, Dean, H. te WASHINGTON,
(21) EP03711811.4
DISTRICT OF COLUMBIA, Verenigde
(22) 11.04.2003
Staten van Amerika (US)
(31) 2007602
A61K 39/12
(54) DERIVATIVES OF PARTIALLY
DESULPHATED
(72)
GLYCOSAMINOGLYCANS AS
HEPARANASE INHIBITORS,
ENDOWED WITH ANTIANGIOGENIC
(51)
ACTIVITY AND DEVOID OF
A61K 39/02
ANTICOAGULATING EFFECT
A61K 39/002
(47) 08.06.2011
A61K 38/03
(73) SIGMA-TAU Research Switzerland
(11)
EP0914142
S.A. te 6900 LUGANO, Zwitserland
(21) EP97914975.4
(CH)
(32) 12.12.2006
20.12.2006
(32) 08.08.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP01972468.1
(31) 102006058776
102006060953
15 juni 2011
(22) 07.08.1998
(31) 55060 P
(11) EP1570269
(21) EP03787049.0
(22) 25.11.2003
(31) 428746 P
Nummer 24/11
(32) 25.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
26
A61K 39/39
A61K 39/145
A61K 39/00
A61K 31/573
(54) METHODS OF PROTECTING
AGAINST RADIATION DAMAGE
USING ALPHA THYMOSIN
(11) EP1259259
(47) 08.06.2011
(21) EP01912024.5
(73) Sciclone Pharmaceuticals, Inc. te SAN (22) 02.02.2001
MATEO, CA 94404, Verenigde Staten (31) 511582
van Amerika (US)
(32) 23.02.2000
(72) RUDOLPH, Alfred, R. te LOS ALTOS (33) Verenigde Staten van Amerika
HILLS, CA 94022, Verenigde Staten
(54) MUCOSAL ADJUVANT
van Amerika (US)
FORMULATION
TUTHILL, Cynthia, W. te MENLO
(47) 08.06.2011
PARK, CA 94025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Biotec Pharmacon ASA te 9008
TROMSO, Noorwegen (NO)
(51) A61P 29/00
A61P 19/02
(72) Raa, Jan te N-0851 OSLO,
A61K 45/06
Noorwegen (NO)
A61K 38/39
Berstad, Aud K. H. Nat. Instituteof
Public Health te N-0403 OSLO,
(11) EP1771200
Noorwegen (NO)
(21) EP05769707.0
Bakke, Hilde Nat. Institute of Public
(22) 27.07.2005
Health te N-0403 OSLO, Noorwegen
(NO)
(31) 102004036577
Haneberg, Bjorn Nat. Institute of
(32) 28.07.2004
Public Health te N-0403 OSLO,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Noorwegen (NO)
Haugen, Inger Lise Nat. Institute of
(54) PHYSIOLOGISCH AKTIVE
Public Health te N-0403 OSLO,
ZUSAMMENSETZUNG AUF
Noorwegen (NO)
KOLLAGENBASIS
HOLST, Johan National Institute of
(47) 08.06.2011
Public Health te N-0403 OSLO,
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA, MN
Noorwegen (NO)
55391, Verenigde Staten van Amerika
Janakova, Liba National Institute of
(US)
Public Health te N-0403 OSLO,
Noorwegen (NO)
(72) PURPURA, Martin te 53227 BONN,
Korsvold, Gro E. Nat. Institute of
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Public Health te N-0403 OSLO,
(DE)
Noorwegen (NO)
JÄGER, Ralf te MILWAUKEE, WI
Oftung, Fredrik Nat. Institute of Public
53202, Verenigde Staten van Amerika
Health te N-0403 OSLO, Noorwegen
(US)
(NO)
BALAN, Karim te 93055
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK (51) G01N 33/567
DUITSLAND (DE)
C07K 16/28
PAPER, Dietrich te 93142
C07K 16/00
MAXHÜTTE-HAIDHOF,
A61K 39/395
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP1276500
(DE)
(21)
EP01920325.6
(51) A61K 38/48
(11) EP1923068
(21) EP07008805.9
(22) 24.09.2000
(31) 155938 P
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(31) 188804 P
(32) 13.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.11.2000
(31) 182938 P
226986 P
(32) 16.02.2000
22.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Anti-APRIL monoclonal antibody and
its use for the treatment of an immune
related disease or cancer
(47) 08.06.2011
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) Ashkenazi, Avi, J. te SAN MATEO, CA
94402, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dodge, Kelly, H. te SAN MATEO, CA
94402, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Grewal, Iqbal te FREMONT, CA
95555, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kim, Kyung, Jin te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Marsters, Scot, A. te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pitti, Robert, M. te EL CERRITO, CA
94530, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yan, Minhong te BURLINGAME, CA
94010, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 409/12
C07D 405/12
C07D 403/12
C07D 401/12
C07D 251/70
A61P 43/00
A61P 25/28
A61K 45/00
A61K 31/53
(11) EP1479397
(21) EP03737464.2
(22) 03.02.2003
(31) 2002028844
(32) 05.02.2002
(33) Japan
(54) 2,4,6-TRIAMINO-1,3,5-TRIAZINE
DERIVATIVE
(54) BLOCKING LEUKOCYTE
(47) 08.06.2011
EMIGRATION AND INFLAMMATION
Verenigde Staten van Amerika
BY INTERFERING WITH CD99/HEC2 (73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO 1038411, Japan (JP)
Systems and methods for opening
(47) 08.06.2011
(72)
Kubota, Hideki te TOKYO 103-8411,
obstructed biological conduits
(73) CORNELL RESEARCH
Japan (JP)
08.06.2011
FOUNDATION, INC. te ITHACA, NY
Suzuki, Takeshi te TOKYO 103-8411,
14850, Verenigde Staten van Amerika
Proteon Therapeutics, Inc. te
Japan (JP)
(US)
KANSAS CITY, MO 64111, Verenigde
Miura, Masanori te TOKYO 103-8411,
Staten van Amerika (US)
(72) MULLER, William, A. te PORT
Japan (JP)
WASHINGTON, NY 11050, Verenigde
Nakai, Eiichi te TOKYO 103-8411,
Franano, Nicholas, F. te LAUREL, MD
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
20723, Verenigde Staten van Amerika
SCHENKEL, Alan, R. te
Yahiro, Kiyoshi te TOKYO 103-8411,
(US)
POUGHKEEPSIE, NY 12601,
Japan (JP)
A61P 37/08
Verenigde Staten van Amerika (US)
Miyake, Akira te TOKYO 103-8411,
A61P 37/04
Japan (JP)
(51) A61K 39/395
A61P 31/16
Mochizuki, Shinobu te TOKYO 103A61P 19/02
(11) EP1666052
8411, Japan (JP)
A61P 11/08
Nakato, Kazuhiro te TOKYO 103(21) EP05025025.7
(32) 24.09.1999
(33)
(22) 13.03.2001
15 juni 2011
Nummer 24/11
8411, Japan (JP)
(51) A61P 35/00
A61K 45/00
A61K 39/395
A61K 31/713
(11) EP1768699
(21) EP05774637.2
(22) 19.07.2005
(31) 589616 P
(32) 20.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INDUCTION OF APOPTOSIS IN
TOLL-LIKE RECEPTOR
EXPRESSING TUMOR CELLS
(47) 08.06.2011
(73) Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033-0530,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) LEBECQUE, Serge te F-69380
CIVRIEUX D'AZERGUES, Frankrijk
(FR)
RENNO, Toufic te F-69380 CIVRIEUX
D'AZERGUES, Frankrijk (FR)
SALAUN, Bruno te CH-1008 PRILLY,
Zwitserland (CH)
COSTE-INVERNIZZI, Isabelle te F69380 CHAZAY D'AZERGUES,
Frankrijk (FR)
RISSOAN, Marie-Clotilde te F-69005
LYON, Frankrijk (FR)
27
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(73) CaridianBCT Biotechnologies, LLC te
LAKEWOOD CO 80215, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(72) GOODRICH, Raymond, Paul, Jr. te
(11)
DENVER, CO 80209, Verenigde
(21)
Staten van Amerika (US)
(22)
CORBIN, Frank, III te LITTLETON,
CO 80123, Verenigde Staten van
(31)
Amerika (US)
WOOD, Edward, C., Jr. te
(32)
LAKEWOOD, CO 80228, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HLAVINKA, Dennis te GOLDEN, CO (33)
80419, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54)
(51) A61L 9/03
A01M 1/20
(11) EP1685856
(21) EP06009990.0
(22) 08.02.2005
(31) 776160
(32) 12.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Electrical evaporator with rotatable
plug deck
(47) 08.06.2011
MONTLUEL, Frankrijk (FR)
HENRIO, Olivier te 01122
MONTLUEL, Frankrijk (FR)
A61L 12/14
EP2178571
EP08829398.0
31.07.2008
953535 P
180694
02.08.2007
28.07.2008
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
OPHTHALMIC COMPOSITIONS
COMPRISING A CARBOXYLMODIFIED FRUCTAN OR A SALT
THEREOF
(47) 08.06.2011
(73) Bausch & Lomb Incorporated te
ROCHESTER, NY 14604-2701,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) MACLEOD, Steven, K. te
HENRIETTA, NY 14467, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 1/05
A61L 27/54
A61L 27/40
(51) A61P 13/10
A61K 45/06
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te RACINE, (11) EP1503814
WI 53403, Verenigde Staten van
(21) EP03747263.6
Amerika (US)
(22) 28.03.2003
(72) Zobele, Franco te 38100 TRENTO,
Italië (IT)
(31) 131428
(11) EP2125021
(51) A61L 9/12
(32) 25.04.2002
(21) EP07857036.3
(11) EP1620137
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.12.2007
(21) EP04729669.4
(31) 871719 P
(22) 27.04.2004
(32) 22.12.2006
(31) 0309624
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
HAVING BIOLOGICALLY ACTIVE
POLYMERIC CASING
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.04.2003
(54) COMBINATION THERAPY OF
(33) GROOT BRITTANNIË
LOWER URINARY TRACT
DISORDERS WITH 2 LIGANDS AND (54) FRAGRANCE DISPERSERS
(47) 08.06.2011
NSAIDS
(73) CTR Consultoria Técnica e
(47) 08.06.2011
Representações, Lda. te 2135-301
(73) Recordati Ireland Limited te
SAMORA CORREIA, Portugal (PT)
RINGASKIDDY COUNTY CORK,
(72) HAYES-PANKHURST, Richard, Paul
te LONDON SW6 6LP, GROOT
(72) LEONARDI, Amedeo te 20154
BRITTANNIË (GB)
MILANO, Italië (IT)
LACY, Graham, Keith te LONDON
GUARNERI, Luciano te 20024
SW12 8LE, GROOT BRITTANNIË
GARBAGNATE MILANESE, Italië (IT)
(GB)
ANGELICO, Patrizia te 20099 SESTO
WELLS, Simon, Paul te
SAN GIOVANNI, Italië (IT)
WOKINGHAM, BERKSHIRE RG14
(51) A61L 2/00
2YG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1047458
(51) A61L 9/20
Ierland (IE)
(21) EP99937340.0
A61L 9/12
(22) 21.07.1999
(11) EP1802355
(31) 119666
357188
(21) EP04791733.1
(32) 21.07.1998
20.07.1999
(54) AIR CONDITIONING SYSTEM
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR INACTIVATION OF
MICROORGANISMS USING
PHOTOSENSITIZERS
(22) 21.10.2004
(47) 08.06.2011
(73) CARRIER CORPORATION te
FARMINGTON, CONNECTICUT
06034-4015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN
55432-5604, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Stokes, Kenneth B. te ANOKA, MN
55304, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61M 5/00
A61M 31/00
A61M 1/00
(11) EP1893252
(21) EP06750175.9
(22) 13.04.2006
(31) 157714
(32) 21.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REFLUX CONTROL IN
MICROSURGICAL SYSTEM
(47) 08.06.2011
(73) Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG,
Zwitserland (CH)
(72) TODD, Kirk, W. te YORBA LINDA,
CALIFORNIA 92887, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOPKINS, Mark, A. te MISSION
VIEJO, CALIFORNIA 92691,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) JOSSERAND, Olivier Pierre te 01122 (51) A61M 1/06
Nummer 24/11
(11) EP1586340
(21) EP05252269.5
(22) 12.04.2005
(31) 821924
(32) 12.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Breast pump
(47) 08.06.2011
(73) Sea Profit (Hong Kong) Limited te
KWUN TONG, KOWLOON,
Hong Kong (HK)
(72) Yuen, Yat Keung William te LAM TIN
KOWLOON, Hong Kong (HK)
(51) B01D 69/02
A61M 1/18
(11) EP1547628
(21) EP03795429.4
(22) 12.09.2003
(31) 2002267266
2002267267
28
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te 68305
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08102015.8
(72) KIPFER, Urs te 3432
LUETZELSFLUEH, Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61M 5/168
A61M 5/142
(11) EP2060285
(21) EP09075083.7
(22) 19.04.2005
(31) 855857
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(22) 19.04.2002
(31) 838032
(32) 19.04.2001
(54) Safety shield system for prefilled
syringes
(47) 08.06.2011
(73) Becton, Dickinson and Company te
FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY
07417-1880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Jansen, Hubert te 38320, POISAT,
Frankrijk (FR)
Gagnieux, Samuel te 38320,
(33) Verenigde Staten van Amerika
EYBENS, Frankrijk (FR)
(54) Multi-state alarm method for a medical
pump
(51) A61M 25/10
A61B 17/00
(47) 08.06.2011
(11)
EP1558324
(73) Baxter International Inc. te
(32) 27.05.2004
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 12.09.2002
12.09.2002
(33)
15 juni 2011
(72) Bello, Debra K. te LONG GROVE,
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Japan
Wong, Lai H te BAFFAO GROVE, IL
Japan
60089, Verenigde Staten van Amerika
PLASMA PURIFICATION
(US)
MEMBRANE AND PLASMA
Todd, Brett te ROUND LAKE, IL
PURIFICATION SYSTEM
60073, Verenigde Staten van Amerika
08.06.2011
(US)
Kivlehan, Todd te GRAYSLAKE, IL
Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.
60030, Verenigde Staten van Amerika
te CHIYODA-KU TOKYO 101-8101,
(US)
Japan (JP)
Mullan, Janet te ANTIOCH, IL 60002,
OISHI, Teruhiko te FUJI-SHI,
Verenigde Staten van Amerika (US)
SHIZUOKA 416-0945, Japan (JP)
Stewart, Janice te INVERNESS, IL
60010, Verenigde Staten van Amerika
A61M 1/28
(US)
EP1894586
Meinzer, Randolph te SPRING
EP07016995.8
GROVE, IL 60081, Verenigde Staten
van Amerika (US)
30.08.2007
(21) EP03774946.2
(22) 28.10.2003
(31) 290002
(32) 06.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VACCUM DEVICE FOR TREATING
TISSUS ADJACENT A BODY CAVITY
(47) 08.06.2011
(73) Senorx, Inc. te IRVINE, CA 92618,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) LUBOCK, Paul te LAGUNA NIGUEL,
CA 92677, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 37/00
A61K 9/22
(11) EP1622657
(21) EP04750476.6
(22) 22.04.2004
(31) 464778 P
(32) 31.08.2006
(51) A61M 5/32
A61B 19/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1893258
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Peritoneal dialysis machine with dual
voltage heater circuit and method of
operation
(21) EP06751811.8
(54) Dialysis valve
(22) 28.04.2006
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(31) 120120
(32) 02.05.2005
(73) Interrad Medical, Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55439, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 513618
(73) Fresenius Medical Care Holdings, Inc. (33) Verenigde Staten van Amerika
te WALTHAM, MA 02451-1457,
(54) MEDICAL IMPLEMENT DISPOSAL
Verenigde Staten van Amerika (US)
AND COLLECTION DEVICE
(72) Plahey, Kulwinder S. te CALIFORNIA,
(47) 08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) A61M 5/00
(11) EP1531886
(21) EP03794947.6
(22) 27.08.2003
(31) 148802
407812 P
(32) 31.08.2002
03.09.2002
(33) Zwitserland
Verenigde Staten van Amerika
(73) Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH)
(32) 23.04.2003
(72) CLAUDE, Timothy, J. te COON
RAPIDS, MN 55433, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BARLOW, Edward, A. te
BLOOMINGTON, MN 55438-2223,
Verenigde Staten van Amerika (US)
HUNTER, David, W. te
MINNEAPOLIS, MN 55455, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROSENBERG, Michael, S. te EAGAN,
MN 55123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BROWN, Robert te ALGONQUIN,
ILLINOIS 60102, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SACCHETTI, Anthony, M. te
MANSFIELD, MASSACHUSETTS
02048, Verenigde Staten van Amerika
(51) A61N 1/365
(US)
A61N 1/00
SULLIVAN, Laurie te WELLESLEY,
A61B 5/00
MASSACHUSETTS 02482, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1455889
(54) VERABREICHUNGSVORRICHTUNG (51) A61M 5/50
MIT TEMPERATURSENSOR
A61M 5/32
(47) 08.06.2011
(11) EP1946789
(21) EP02795535.0
(22) 18.10.2002
(31) 44587
Nummer 24/11
(32) 23.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) STEERABLE CATHETER FOR
LOCATING CORONARY SINUS
29
BRITTANNIË (GB)
(51) A61N 1/39
A61N 1/368
(11) EP2189180
(47) 08.06.2011
(21) EP09173833.6
(73) THE ADMINISTRATORS OF THE
TULANE EDUCATIONAL FUND te
NEW ORLEANS, LA 70112-2699,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 22.10.2009
(31) 0806462
(32) 19.11.2008
15 juni 2011
DUITSLAND (DE)
(72) Feucht, Peter te 12247 BERLINLANKWITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brüss, Volker te 12355 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jordan, Andreas, Dr. te 14129
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PIGOTT, John, D. te NEW ORLEANS, (33) Frankrijk
(51) H05H 7/02
LA 70130, Verenigde Staten van
(54) Dispositif médical actif implantable
A61N 5/10
Amerika (US)
comprenant des moyens de calcul du
A61N 5/01
délai atrioventriculaire
(51) A61N 1/05
(11) EP1916015
(47) 08.06.2011
(11) EP1957152
(21) EP06425734.8
(73) ELA MEDICAL te 92541
(21) EP05810017.3
(22) 24.10.2006
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
(22) 30.11.2005
(54) Apparatus for intraoperative radiation
(72) Casset, Cyrille te 33650, SAINT
therapy with dual-rotary-coupling
(54) ENDOCARDIAL LEAD
SELVE, Frankrijk (FR)
waveguide
(47) 08.06.2011
(51) A61N 1/37
(47) 08.06.2011
(73) St Jude Medical AB te 17584
(11) EP2189182
(73) Gatto, Pompilio te 00118 ROMA (RM),
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
Italië (IT)
(21) EP09173825.2
(72) HILL, Rolf te S-175 55 JÄRFÄLLA,
(72)
Gatto, Pompilio te 00118 ROMA (RM),
(22)
22.10.2009
Zweden (SE)
Italië (IT)
(31)
0806461
(51) A61N 1/05
(51)
G21F
7/005
(32) 19.11.2008
(11) EP2004279
A61N 5/10
(33) Frankrijk
(21) EP07754128.2
(11) EP2183026
(54) Dispositif médical actif implantable
(22) 29.03.2007
(21) EP08802968.1
comprenant des moyens de test de
(31) 277858
capture auriculaire
(22) 07.08.2008
(32) 29.03.2006
(47) 08.06.2011
(31) 102007042336
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONDUCTIVE POLYMERIC
COATING WITH OPTIONAL
BIOBENEFICIAL TOPCOAT FOR A
MEDICAL LEAD
(47) 08.06.2011
(73) ELA MEDICAL te 92541
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
(32) 06.09.2007
(72) Casset, Cyrille te 33650, SAINT
SELVE, Frankrijk (FR)
(54) PARTIKELTHERAPIEANLAGE
(51) A61N 1/39
(11) EP1370326
(73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST. PAUL
(21) EP02707883.1
MN 55112-5798, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 25.02.2002
(72) BORGAONKAR, Harshad te BLAINE, (31) 804398
MINNESOTA 55434, Verenigde
(32) 13.03.2001
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
WASZCZUK, Piotr te ST. PAUL,
MINNESOTA 55126-6428, Verenigde (54) Defibrillator with detection of
Staten van Amerika (US)
cardipulmonary resuscitation
COOKE, Daniel J. te ROSEVILLE,
(47) 08.06.2011
MINNESOTA 55113, Verenigde Staten
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
van Amerika (US)
5621 BA EINDHOVEN
JIANG, Xiangchun te ST. PAUL,
MINNESOTA 55119, Verenigde Staten (72) SNYDER, David te BAINBRIDGE
van Amerika (US)
ISLAND, WA 98110, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61N 1/32
MORGAN, Carlton te BAINBRIDGE
(11) EP1675642
ISLAND, WA 98110, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP04768708.2
(22) 30.09.2004
(51) A61N 2/00
(31) 0322851
(11) EP2105163
(32) 30.09.2003
(21) EP08005951.2
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 28.03.2008
(54) DRESSING FOR TISSUE
TREATMENT
(54) MagnetwechselfeldApplikationsvorrichtung zur
Aufheizung von magnetischen oder
magnetisierbaren Substanzen in
biologischem Gewebe
(47) 08.06.2011
(73) Synapse Microcurrent Limited te
WESTERHAM, KENT TN16 1AZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) CHAPMAN-JONES, David, John te
DOVER CT16 1AB, GROOT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GÜNEYSEL, Murat te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05H 13/00
A61N 5/10
(11) EP1987859
(21) EP08103398.7
(22) 07.04.2008
(31) 102007020599
(32) 02.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Partikeltherapieanlage
(47) 08.06.2011
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hansmann, Thomas te 69117,
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rietzel, Eike te 64289, DARMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61N 5/10
(47) 08.06.2011
(11) EP2114529
(73) MagForce Nanotechnologies AG te
14050 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP08730864.9
(22) 27.02.2008
Nummer 24/11
(31) 891859 P
(32) 27.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HEAVY ION RADIATION THERAPY
SYSTEM WITH STAIR-STEP
MODULATION
30
15 juni 2011
(72) Amelia, Jean-Claude te 6560,
GROOT BRITTANNIË (GB)
ERQUELINNES, België (BE)
(72) Slack, Gordon te NR. SCUNTHORPE,
Genin, Frédéric te 1340, OTTIGNIES,
N. LINCOLNSHIRE DN17 4RE,
België (BE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61N 5/10
(51) A63B 24/00
(11) EP2016979
A63B 21/00
(47) 08.06.2011
(21) EP08104473.7
(11) EP1786527
(73) Wisconsin Alumni Research
Foundation te MADISON, WI 53726,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 19.06.2008
(21) EP05785420.0
(31) 102007033894
961348 P
(22) 15.08.2005
(72) HILL, Patrick, M. te MADISON,
(32) 20.07.2007
WISCONSIN 53705, Verenigde Staten
20.07.2007
van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MACKIE, Thomas, R. te VERONA,
Verenigde Staten van Amerika
WISCONSIN 53593, Verenigde Staten
(54) Partikelstrahlapplikationsvorrichtung,
van Amerika (US)
Bestrahlungsvorrichtung sowie
AL-SADAH, Jihad, H. te DHAHRAN
Verfahren zur Führung eines
31261, Saoedi-Arabië (SA)
Partikelstrahls
(51) H05G 1/44
(47) 08.06.2011
H05G 1/28
A61N 5/10
(11) EP1907064
(21) EP06800235.1
(22) 21.07.2006
(31) 701580 P
(32) 22.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF DEFINING A REGION
OF INTEREST USING A DOSE
VOLUME HISTOGRAM
(47) 08.06.2011
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR ISOMETRIC AND
INCREMENTAL MUSCLE
CONTRACTIONS
(47) 08.06.2011
(73) Holness, Wilfred te BRONX NY
10466, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Holness, Wilfred te BRONX NY
10466, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A63B 57/00
(51) A61N 7/02
(32) 11.04.2008
(11) EP1737371
(33) Taiwan
(11) EP2243515
(21) EP00303467.5
(21) EP09158502.6
(22) 25.04.2000
(22) 22.04.2009
(31) 9909340
(54) Charged particle beam therapy
system having an X-Ray imaging
device
(32) 23.04.1999
(73) Ion Beam Applications te 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE)
(32) 13.08.2004
(72) Hansmann, Thomas te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rietzel, Eike te 64289 DARMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05736359.0
(73) TomoTherapy, Inc. te MADISON, WI
53705, Verenigde Staten van Amerika (22) 19.04.2005
(US)
(31) 563581 P
(72) KAPATOES, Jeffrey, M. te MADISON, (32) 19.04.2004
WI 53719, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
OLIVERA, Gustavo, H. te MADISON, (54) ABLATION DEVICES WITH SENSOR
STRUCTURES
WI 53718, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
SCHNARR, Eric te MCFARLAND, WI (73) ProRhythm, Inc. te RONKONKOMA,
53558, Verenigde Staten van Amerika
NY 11779, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
LU, Weiguo te MADISON, WI 53719,
(72) WARNKING, Reinhard te E.
Verenigde Staten van Amerika (US)
SETAUKET, NY 11733, Verenigde
RUCHALA, Kenneth, J. te MADISON,
Staten van Amerika (US)
WI 53705, Verenigde Staten van
JUNG, Eugene te SETAUKET, NY
Amerika (US)
11733, Verenigde Staten van Amerika
RECKWERDT, Paul, J. te MADISON,
(US)
WI 53704, Verenigde Staten van
NAKAGAWA, Hiroshi te EDMOND,
Amerika (US)
OK 73003, Verenigde Staten van
HUGHES, John te MADISON, WI
Amerika (US)
53717, Verenigde Staten van Amerika
PACHECO, Robert, C. te COMMACK,
(US)
NY 11725, Verenigde Staten van
MACKIE, Thomas, R. te VERONA, WI
Amerika (US)
53593, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A62B 18/08
(51) A61N 5/10
(11) EP1046411
(47) 08.06.2011
(31) 601406 P
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Viewing system
(47) 08.06.2011
(11) EP2108409
(21) EP09005181.4
(22) 08.04.2009
(31) 97113390
(54) Adjustable golf tee assembly
(47) 08.06.2011
(73) Moldtek Precision Corp. te TAIPEI
HSIEN, Taiwan (TW)
(72) Lee, Lien-Hsing te TAIPEI HSIEN,
Taiwan (TW)
(51) A63F 13/02
(11) EP1852162
(21) EP07251805.3
(22) 30.04.2007
(31) 2006128746
(32) 02.05.2006
(33) Japan
(54) Operating device and game controller
(47) 08.06.2011
(73) Sony Computer Entertainment Inc. te
TOKYO 107-0062, Japan (JP)
ALPS ELECTRIC CO., LTD. te
TOKYO 145-8501, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Numata, Tetsu te TOKYO 145-8501,
Japan (JP)
Morito, Koichi te TOKYO 145-8501,
Japan (JP)
(51) A63J 5/12
(11) EP2050487
(21) EP08018040.9
(22) 15.10.2008
(31) 0720167
(32) 15.10.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) GB Solo Limited te SCUNTHORPE,
NORTH LINCOLNSHIRE DN15 8QP, (54) Apparatus for carrying a load
Nummer 24/11
31
(47) 08.06.2011
)
(73) Colley, Stephen te HARLOW ESSEX
CM19 4HZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Jewsbury, Carl te HARLOW ESSEX
CM18 7EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(21 EP03747867.4
)
(22 29.07.2003
)
(31 02017135
)
200200509
(72) Colley, Stephen te HARLOW, ESSEX
10301342
CM19 4HZ, GROOT BRITTANNIË
(32 30.07.2002
(GB)
01.09.2002
Jewsbury, Carl te HARLOW, ESSEX, )
16.01.2003
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B01D 3/00
(11) EP2136892
(21) EP08701629.1
(22) 22.01.2008
(31) 102007014107
(32) 21.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUFARBEITUNG BORHALTIGER
CHLORSILANSTRÖME
(47) 08.06.2011
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHWARZ, Christoph te 45768
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Dorothea te 45768
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAULEDER, Hartwig te 79618
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PAULI, Ingo te 61389 SCHMITTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NELTE, Andreas te 45739 OERERKENSCHWICK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SEILER, Harald te 55130 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01D 3/32
(11) EP1704906
(21) EP05008531.5
(22) 19.04.2005
(31) 102005013855
(32) 24.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stoffaustausch-Kolonne mit
Austauschböden
(47) 08.06.2011
(73) Linde AG te 80331 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hieringer, Stefan te 84518
GARCHING/ALZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Moll, Anton te 82399 RAISTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 B01D 9/02
)
(11 EP1526905
(33 Europees Octrooi Bureau
)
België
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
15 juni 2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Amesöder, Dieter te 74321
BIETIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nicolas, Aude te 55413 WEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hüppchen, Claudia te 70176
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 35/30
(11) EP1715936
(21) EP04765673.1
(22) 29.09.2004
(54 PROTEINKRISTALLISATIONSVERFAHREN
(31) 102004008879
)
(32) 18.02.2004
(47 08.06.2011
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73 Hoffmann, Kurt, Dr. te 4770 AMEL, België(54) FILTERVORRICHTUNG
)
(BE)
(47) 08.06.2011
(72 Hoffmann, Kurt, Dr. te 4770 AMEL, België(73) HYDAC FILTERTECHNIK GMBH te
)
(BE)
66280 SULZBACH,
(51) G01N 30/60
G01N 30/46
B01D 15/18
B01D 15/10
(11) EP1948339
(21) EP06799508.4
(22) 13.10.2006
(31) 05077342
726415 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLEIN, Volkmar te 66482
ZWEIBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SANN, Norbert te 66292
RIEGELSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 13.10.2005
13.10.2005
(51) F16L 55/132
B01D 63/00
B01D 35/31
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2066423
(21) EP06805871.8
(54) DEVICE FOR CHROMATOGRAPHIC
(22) 26.09.2006
SEPARATIONS
(54) ANORDNUNG ZUM
(47) 08.06.2011
VERSCHLIESSEN EINES
(73) Xendo Holding B.V. te 2333 CM
ENDABSCHNITTES EINES ROHRES
LEIDEN
ODER EINES ROHRFÖRMIGEN
BEHÄLTNISSES
(72) BISSCHOPS, Marc Antonius
Theodorus te 4813 CS BREDA
(47) 08.06.2011
PENNINGS, Jozef Anton Mari te 2562
(73) Knappe, Holger te 26780
CX DEN HAAG
MALATAVERNE, Frankrijk (FR)
TIJSTERMAN, Jacob Arthur te 2012
(72)
Knappe, Holger te 26780
GL HAARLEM
MALATAVERNE, Frankrijk (FR)
(51) F01M 11/00
(51)
B01J 20/20
B01D 35/027
B01D 39/16
(11) EP1685889
(11) EP2160229
(21) EP05109531.3
(21) EP08735091.4
(22) 13.10.2005
(22) 08.04.2008
(31) 102005004287
(31) 102007027026
(32) 28.01.2005
(32) 08.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Filter für Ölwanne
(54) MATTENFÖRMIGES
(47) 08.06.2011
SCHAUMSTOFFMATERIAL ZUR
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUFTREINIGUNG UND/ODER
LUDWIGSBURG,
LUFTFILTRATION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(DE)
(73) Blücher GmbH te 40699 ERKRATH,
(72) Rohrmeier, Josef te 84082
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LABERWEINTING,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
VON BLÜCHER, Hasso te 40699
(DE)
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
Epli, Sven te 74172 NECKARSULM,
Nummer 24/11
DUITSLAND (DE)
KAHROM, Kami, Klaus te 64390
ERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B04C 5/22
B04C 5/02
B01D 45/12
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(32) 09.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULAR PRESSURE SWING
ADSORPTION PROCESS AND
APPARATUS
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
2610 WILRIJK, België (BE)
(72) VANDERSTRAETEN, Bart, Etienne,
Agnes te B-3150 HAACHT, België
(BE)
NEEFS, Reinoud, Luk, Herwig te B2500 LIER, België (BE)
(51) B01D 65/08
B01D 65/02
B01D 63/06
EP00300704.4
B01D 63/02
31.01.2000
(72) LOMAX, Franklin D., c/o H2Gen
B01D 61/28
Innovations Inc. te ALEXANDRIA, VA
9902099
B01D 61/18
22304, Verenigde Staten van Amerika
B01D 61/08
29.01.1999
(US)
(11) EP1945333
GROOT BRITTANNIË
HICKMAN, Troy, c/o H2Gen
Innovations Inc. te ALEXANDRIA, VA (21) EP06761008.9
Gas purifying cyclone
22304, Verenigde Staten van Amerika (22) 22.08.2006
08.06.2011
(US)
(31) 2005904552
Edwards Limited te CRAWLEY, WEST
LETTOW, John S., c/o H2Gen
SUSSEX RH10 9LW, GROOT
Innovations Inc. te ALEXANDRIA, VA (32) 22.08.2005
BRITTANNIË (GB)
22304, Verenigde Staten van Amerika (33) Australië
(US)
Smith, James Robert te
(54) AN ASSEMBLY FOR WATER
STREEKS, Michael, c/o H2Gen
BLACKFORD, SOMERSET BS28
FILTRATION TO MINIMISE
Innovations Inc. te ALEXANDRIA, VA
4PA, GROOT BRITTANNIË (GB)
BACKWASH VOLUME
22304, Verenigde Staten van Amerika
Clements, Christopher James Philip te
(47) 08.06.2011
(US)
BURNHAM ON SEA, NORTH
PRASAD, Vinay, c/o H2Gen
SOMERSET TA8 1QG, GROOT
(73) Siemens Industry, Inc. te
Innovations Inc. te ALEXANDRIA, VA
BRITTANNIË (GB)
ALPHARETTA, GA 30005-4437,
22304, Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika (US)
B65D 90/34
(US)
(72)
COX, David, John te PENRITH, NSW
B01D 46/02
2750, Australië (AU)
(51) B01D 53/04
B01D 46/00
JOHNSON, Warren, Thomas te
(11) EP1558363
EP2156875
GROSE WOLD, NSW 2753, Australië
(21) EP03777881.8
EP09009772.6
(AU)
(22) 27.10.2003
29.07.2009
(51) B01D 63/08
(11) EP1023932
(21)
32
(73) Lummus Technology Inc. te
BLOOMFIELD, NJ 07930, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 202008011016 U
(31) 282377
(32) 18.08.2008
(32) 29.10.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Entstaubungsfilter
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
INHIBITING DECOMPOSITION OF
GERMANE
(47) 08.06.2011
(73) Stanelle, Karl-Heinz te 74363
GÜGLINGEN-FRAUENZIMMERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Stanelle, Karl-Heinz te 74363
GÜGLINGEN-FRAUENZIMMERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01D 46/24
(11) EP2233194
(21) EP10250240.8
(22) 12.02.2010
(31) 2009062378
(32) 16.03.2009
(33) Japan
(54) Honeycomb structure
(47) 08.06.2011
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(11) EP1973635
(21) EP06847892.4
(22) 20.12.2006
(31) 752302 P
(32) 20.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FILTRATION ASSEMBLY AND
(73) ADVANCED TECHNOLOGY
METHODS FOR MAKING AND
MATERIALS, INC. te DANBURY, CT
USING SAME
06810, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.06.2011
(72) STURM, Edward te NEW MILFORD, (73) Tangenx Technology Corporation te
CT 06776, Verenigde Staten van
SHREWSBURY, MA 01545,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
WANG, Luping te BROOKFIELD, CT (72) CONNORS, John F. Jr. te
06804, Verenigde Staten van Amerika
SHREWSBURY, MA 01545,
(US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
DIETZ, James te NEW MILFORD,
PERREAULT, Mark A. te
CONNECTICUT 06776,, Verenigde
LEOMINSTER, MA 01453, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51) B60T 17/00
B01D 53/26
B01D 53/06
B01D 53/04
(11) EP1973631
(21) EP07700091.7
(72) Yamada, Toshio te NAGOYA CITY
AICHI-KEN, 467-8530, Japan (JP)
(22) 04.01.2007
(51) B01D 53/04
B01D 53/02
(32) 12.01.2006
(11) EP1641549
(21) EP04750032.7
(54) METHOD AND DEVICE FOR
DRYING A GAS
(22) 26.04.2004
(47) 08.06.2011
(31) 615244
(73) ATLAS COPCO AIRPOWER N.V. te
(31) 200600025
(33) België
(51) B01D 71/02
B01D 67/00
B01D 65/10
(11) EP2138222
(21) EP09386016.1
(22) 25.06.2009
(31) 20080100438
(32) 27.06.2008
(33) Griekenland
(54) Method for pore size modification of
an inorganic membrane by chemical
vapor infiltration
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(73) Sakellaropoulos, George P. te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
Kalidis, Sotiris te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
Koutsonikolas, Dimitris te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
(72) Sakellaropoulos, George P. te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
Kalidis, Sotiris te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
Koutsonikolas, Dimitris te 54006
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
(51) B01D 71/52
B01D 71/32
B01D 67/00
B01D 53/22
(11) EP1985355
(21) EP07251682.6
(22) 23.04.2007
(54) Composite material
(47) 08.06.2011
(73) W.L. Gore & Associates GmbH te
85640 PUTZBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Meindl, Klaus, Dr. c/o W.L. Gore &
Associates GmbH te 85640
PUTZBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wolfgang Bürger, c/o.W.L. Gore &
Associates GmbH te 85640
PUTZBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
33
15 juni 2011
(73) Messer France S.A.S. te 92816
PUTEAUX CEDEX, Frankrijk (FR)
(54) PROCESS FOR THE GAS-PHASE
POLYMERIZATION OF OLEFINS
(72) Grognet, Philippe te 75019 PARIS,
Frankrijk (FR)
Arnoux, Stephane te 95160
MONTMORENCY, Frankrijk (FR)
Milan, Emmanuel te 69005 LYON,
Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
(51) B01J 19/00
(11) EP1890801
(21) EP06753420.6
(22) 26.04.2006
(31) 8732005
(32) 23.05.2005
(33) Oostenrijk
(54) Schrittweise herstellung von
diacetonacrylamid
(47) 08.06.2011
(73) DSM Fine Chemicals Austria Nfg
GmbH & Co KG te 4021 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(72) PÖCHLAUER, Peter te A-4040 LINZ,
Oostenrijk (AT)
KOTTHAUS, Martina te A-4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
VORBACH, Martin te A-4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
DEAK, Martin te A-6160 MA GELEEN
ZICH, Thomas te A-4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
MARR, Rolf te A-8042 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te 20124
MILANO, Italië (IT)
(72) MAZZUCCO, Antonio te I-44100
FERRARA, Italië (IT)
RINALDI, Riccardo te I-46100
MANTOVA, Italië (IT)
SOFFRITTI, Silvia te FERRARA
44100, Italië (IT)
BALESTRA, Enrico te FERRARA
44100, Italië (IT)
PENZO, Giuseppe te I-46047
MONTANARA DI CURTATONE
MANTOVA, Italië (IT)
MEI, Gabriele te I-44100 FERRARA,
Italië (IT)
(51) B01L 3/00
(11) EP1868722
(21) EP05853677.2
(22) 12.12.2005
(31) 635721 P
(32) 13.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF-CONTAINED TEST SENSOR
(47) 08.06.2011
(73) Bayer HealthCare LLC te
TARRYTOWN, NY 10591, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B01D 71/82
B01D 71/34
(51) B01J 19/12
(72) FLEMING, Roger te NILES,
MICHIGAN 49120, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1843838
(11) EP1827664
(51) B01L 3/02
(21) EP05854902.3
(21) EP05813412.3
(11) EP2123359
(22) 19.12.2005
(22) 02.12.2005
(21) EP08008525.1
(31) 638292 P
(31) 2004906947
(22) 06.05.2008
(32) 22.12.2004
(32) 03.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pipettiervorrichung zur Aspiration und
Dispensation eines Dosierfluids
(33) Australië
(54) PHOTOCHLORINATION AND
DEHYDROHALOGENATION
PROCESS FOR PREPARATION OF
OLEFINIC COMPOUNDS
(54) MEMBRANE POST TREATMENT
(47) 08.06.2011
(73) Siemens Industry, Inc. te
ALPHARETTA, GA 30005-4437,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Hamilton Bonaduz AG te CH-7402
BONADUZ, Zwitserland (CH)
(72) Panzer, Armin te 7014 TRIN,
Zwitserland (CH)
Schelling, Patrick te 7000 CHUR,
Zwitserland (CH)
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
MULLETTE, Daniel te TOONGABBIE,
19898, Verenigde Staten van Amerika (51)
NSW 2146, Australië (AU)
(US)
(11)
C02F 3/12
(72) RAO, Velliyur, Nott, Mallikarjuna te
C02F 1/74
WILMINGTON, DE 19809, Verenigde (21)
B01F 5/04
Staten van Amerika (US)
(22)
B01F 5/02
SIEVERT, Allen, C. te ELKTON, MD
(31)
B01F 3/04
21921, Verenigde Staten van Amerika
(32)
EP1884279
(US)
(33)
EP07113003.3
(51) C08F 10/00
(22) 24.07.2007
B01J 19/24
(31) 102006036324
(11) EP2225022
(32) 04.08.2006
(21) EP08863810.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.12.2008
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Eintragen eines Gases mit
Ultraschallgeschwindigkeit in eine
Flüssigkeit, sowie Verwendung des
Verfahrens
(31) 07150383
10533 P
(47) 08.06.2011
(32) 21.12.2007
09.01.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
B01L 3/14
EP1542804
EP03754759.3
19.09.2003
412824 P
23.09.2002
Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH BIAS GEL TUBE AND
PROCESS FOR MAKING TUBE
(47) 08.06.2011
(73) Becton Dickinson and Company te
FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY
07417-1880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MANOUSSAKIS, Dimirios te
WYCKOFF, NJ 07481, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRADSHAW, Allen te SUMTER, SC
Nummer 24/11
(51)
(11)
(21)
(22)
34
29153, Verenigde Staten van Amerika (31) 298376
(US)
(32) 09.12.2005
MARTIN, Paul te PLYMOUTH
PL17PW, GROOT BRITTANNIË (GB) (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPLICATOR FOR TUBE
B01L 99/00
DISPENSER FOR LOW AND HIGH
EP2025418
VISCOSITY ADHESIVE
COMPONENTS
EP08013700.3
(47)
08.06.2011
30.07.2008
(31) 2007207343
(32) 09.08.2007
(33) Japan
(54) Automatic analyzer with pipette
cleaning
(73) Chemence, Inc. te ALPHARETTA, GA
30005, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BATTISTI, Peter te ALPHARETTA, GA
30004, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.06.2011
(51)
(73) Hitachi High-Technologies Corporation
te MINATO-KU TOKYO 105-8717,
(11)
Japan (JP)
(21)
(72) Maeda, Kohshi te HITACHINAKA-SHI,
(22)
IBARAKI 312-8504, Japan (JP)
Komatsu, Hidenobu te
(31)
HITACHINAKA-SHI, IBARAKI 312(32)
8504, Japan (JP)
(33)
Soma, Kunihiko te HITACHINAKA-
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
B65G 41/00
B07B 1/00
EP2168692
EP09012105.4
23.09.2009
202008012925 U
29.09.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI, IBARAKI 312-8504, Japan (JP) (54) Trennvorrichtung für Aufgabegut
Ishizawa, Hiroaki te HITACHINAKA(47) 08.06.2011
SHI, IBARAKI 312-8504, Japan (JP)
Fukuzono, Shinichi te HITACHINAKA- (73) Komptech Umwelttechnik
Deutschland GmbH te 59302 OELDE,
SHI, IBARAKI 312-8504, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B05B 1/18
(DE)
B05B 1/16
(72) Thielepape, Bernd te 31675
EP2092984
BÜCKEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP08171646.6
Druffel, Wilfried te 59329
15.12.2008
WADERSLOH, BONDSREPUBLIEK
BS20080037
DUITSLAND (DE)
21.02.2008
(51) B07C 3/02
(33) Italië
(11) EP2067535
(54) Water dispensing device, specifically
shower arm
(21) EP08170817.4
(47) 08.06.2011
(22) 05.12.2008
15 juni 2011
(73) Safety-Kleen Systems Inc. te PLANO,
TEXAS 75024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Meisinger, Don te DENTON, TEXAS
76210, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Porter, Brian E. te ADDISON,
ILLINOIS 60101, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Endres, Michael te
WOODRIDGE,ILLINOIS 60517,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Publ, Rudy te GLENDALE HEIGHTS,
ILLINOIS 60139, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Spaziani, Sean te FLOWER MOUND,
TEXAS 75028, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Richert, Alex te DALLAS, TEXAS
75209, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bond, Geoffrey M. te LAKE IN THE
HILLS, ILLINOIS 60156, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Thelin, Theodore J. te ALGONQUIN,
ILLINOIS 60102, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C22F 1/18
B21B 3/00
(11) EP2027946
(21) EP08014681.4
(22) 19.08.2008
(31) 102007040132
(32) 24.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
Bändern bzw. Folien aus TiAl6V4
(47) 08.06.2011
(73) GfE Fremat GmbH te 09599
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Klose, Joachim te 09569 OEDERAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rehtanz, Ella te 09599 FREIBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verfahren und Vorrichtung zum
(DE)
Sortieren von flachen Postsendungen
Rothe, Christiane te 09603
08.06.2011
OBERGRUNA, BONDSREPUBLIEK
Siemens Aktiengesellschaft te 80333
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Eulitz, Ines te 09599 FREIBERG,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zimmermann, Armin te 78465
Beck, Werner te 28844 WEYHE,
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
B08B 3/02
(51) F16B 5/02
EP1964618
F16B 25/10
EP08151579.3
B21K 1/56
18.02.2008
(11) EP2092995
(31) 102007058580
(73) Bossini S.p.A. te 25065 LUMEZZANE
(32) 05.12.2007
S.S. (BRESCIA), Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Bossini, Leonardo te I-25080,
MOLINETTO DI MAZZANO,
BRESCIA, Italië (IT)
(51) F16L 11/127
F16L 11/12
B05B 5/16
(54)
(47)
(73)
(11) EP2036616
(21) EP07116571.6
(72)
(22) 17.09.2007
(54) A flexible hose for a paint apparatus
and its use
(51)
(47) 08.06.2011
(11)
(73) ABB AS te 1396 BILLINGSTAD,
Noorwegen (NO)
(21)
(22)
(72) Søyland, Svein te 4355 KVERNLAND, (31) 681652
766643
Noorwegen (NO)
Rodriguez, José te 4041
(32) 02.03.2007
HAFRSFJORD, Noorwegen (NO)
21.06.2007
(51) B65D 83/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
B05C 17/005
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1957206
(54) Multipurpose aqueous parts washer
and process
(21) EP06839254.7
(22) 08.12.2006
(47) 08.06.2011
(21) EP09360014.6
(22) 16.02.2009
(31) 36854
(32) 25.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Self-drilling screw and method of
making the same
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
35
(73) Sun Through Industrial Co. Ltd. te
(51) B23B 51/02
CHANGHUA HSIEN, TAIWAN 50846, (11) EP1926567
Taiwan (TW)
(21) EP06765199.2
(72) Wang, Hsi-Yuan te CHANGHUA
HSIEN TAIWAN 50849, Taiwan (TW) (22) 02.08.2006
(31) 0515898
Wang, Chih-Chang te CHANGHUA
HSIEN TAIWAN 50847, Taiwan (TW) (32) 02.08.2005
(51) B23C 3/06
B23B 5/18
(11) EP1466684
(21) EP04008695.1
(22) 10.04.2004
(31) 10317318
(32) 11.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Maschine zur Bearbeitung von
Werkstücken, insbesondere von
Kurbel- und Nockenwellen, mit
mindestens einem InnenRundfräswerkzeug
(47) 08.06.2011
(73) Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
te D-72622 NÜRTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hemming, Christoph te 72829
ENGSTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bonfert, Heinrich te 72581
DETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Märker, Wolfgang te 72636
LINSENHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23B 19/02
(11) EP1609549
(21) EP04724728.3
(22) 31.03.2004
(31) 2003096503
2003103219
2003384703
2003419854
2004000261
(32) 31.03.2003
07.04.2003
14.11.2003
17.12.2003
05.01.2004
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) TWIST DRILL
(47) 08.06.2011
(73) Dormer Tools Limited te WAVERLEY
SHEFFIELD S60 5BJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
15 juni 2011
(51) B23K 20/10
B23K 20/00
(11) EP2167269
(21) EP07794234.0
(22) 24.07.2007
(54) WIRE BONDING CAPILLARY TOOL
HAVING MULTIPLE OUTER STEPS
(47) 08.06.2011
(73) Small Precision Tools INC. te
PETALUMA, CALIFORNIA 94954,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) CASTANEDA, Jaime te SINGAPORE
556133, Singapore (SG)
(72) GOULBOURNE, David te
GOH, Kay Soon te SINGAPORE
SHEFFIELD, YORKSHIRE S26 6QN,
320013, Singapore (SG)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B23K 26/04
(51) B23C 5/22
(11) EP1613445
(11) EP1795288
(21) EP04725100.4
(21) EP06446003.3
(22) 01.04.2004
(22) 01.12.2006
(31) 0307723
(31) 0502712
(32) 03.04.2003
(32) 08.12.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Zweden
(54) POSITIONING METHOD AND
APPARATUS
(54) A tool and a cutting insert for chip
removing machining
(47) 08.06.2011
(73) Sandvik Intellectual Property AB te
811 81 SANDVIKEN, Zweden (SE)
(72) Pantzar, Göran te SE-811 30
SANDVIKEN, Zweden (SE)
(51) B23D 13/00
(11) EP2125278
(21) EP08707689.9
(22) 13.02.2008
(31) 102007008081
(32) 17.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STOSSWERKZEUG,
INSBESONDERE
NUTSTOSSWERKZEUG
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Oerlikon Solar AG, Trübbach te 9477
TRÜBBACH, Zwitserland (CH)
(72) BANN, Robert te BANBURY OX16
9LP, GROOT BRITTANNIË (GB)
SYKES, Neil te WANTAGE OX12
9AS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G02B 27/64
B23K 26/38
(11) EP1907163
(21) EP06723207.4
(22) 03.03.2006
(31) 102005030149
102005047328
(32) 28.06.2005
30.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn (54) VORRICHTUNG ZUM BOHREN UND
GmbH te 72072 TÜBINGEN,
FÜR DEN MATERIALABTRAG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MITTELS LASERSTRAHL
(DE)
(47)
08.06.2011
Japan
(72) SCHÄFER, Hans te 72810
Japan
GOMARINGEN, BONDSREPUBLIEK (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Japan
DUITSLAND (DE)
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
Japan
(51) B23D 57/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan
(DE)
(11)
EP2123384
SPINDEL APPARATUS COMPRISING
(72) WAWERS, Wolf te 52066 AACHEN,
A WITHDRAWABLE SUBASSEMBLY (21) EP09006660.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
08.06.2011
(22) 18.05.2009
(DE)
NSK Ltd. te TOKYO 141-8560, Japan (31) TO20080385
GILLNER, Arnold te 52159
(JP)
ROETGEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 22.05.2008
DUITSLAND (DE)
SUGITA, Sumio te FUJISAWA-SHI,
(33) Italië
KANAGAWA 251-8501, Japan (JP)
(51) B23Q 7/04
(54) Multiwire sawing machine for the
AOKI, Mitsuho te FUJISAWA-SHI,
B23Q 39/02
cutting of material in block form
KANAGAWA 251-8501, Japan (JP)
(11)
EP1905537
(47) 08.06.2011
INAGAKI, Yoshifumi te FUJISAWASHI, KANAGAWA 251-8501, Japan
(21)
EP07018895.8
(73) CO.FI.PLAST. S.r.l. te 10010
(JP)
LESSOLO (TORINO), Italië (IT)
(22) 26.09.2007
MORITA, Yasushi te FUJISAWA-SHI,
(72) Brocco, Emilio te 10010 LESSOLO
(31) MO20060291
KANAGAWA 251-8501, Japan (JP)
(TORINO), Italië (IT)
(32) 26.09.2006
Nummer 24/11
(33) Italië
(54) Station for mechanical machining of
parts comprising a robotic arm
(47) 08.06.2011
(73) SIR S.P.A. te 41122 MODENA, Italië
(IT)
(72) Passoni, Luciano te 41051
CASTELNUOVO RANGONE (MO),
Italië (IT)
(51) B23Q 7/14
(11) EP2070648
(21) EP08020774.9
(22) 28.11.2008
(31) 07123174
07123171
36
15 juni 2011
(73) 3M Innovative Properties Company te (31) MI20070758
ST. PAUL, MN 55133-3427, Verenigde (32) 13.04.2007
Staten van Amerika (US)
(33) Italië
(72) EHNES, Dale L., te SAINT PAUL, MN
(54) Improved knife sharpening device
55133-3427, Verenigde Staten van
(47) 08.06.2011
Amerika (US)
CAMPBELL, Alan B., te SAINT PAUL, (73) Fazzini Technology di ing. Patrizio
MN 55133-3427, Verenigde Staten
Fazzini & C.S.a.s. te 23815
van Amerika (US)
INTROBIO (LECCO), Italië (IT)
WERTZ, Daniel S., te SAINT PAUL,
(72)
Fazzini, Patrizio te 23815 INTROBIO
MINNESOTA 55133-3427, Verenigde
(LECCO), Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 3/56
(51) B23Q 17/09
D06C 29/00
(11) EP1888299
B24B 47/00
B24B 17/02
(21) EP06763431.1
(22) 31.05.2006
(11) EP2223774
(32) 13.12.2007
13.12.2007
(31) 102005025547
(21) EP09153876.9
(32) 01.06.2005
(22) 27.02.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Surface abrader and apparatus for
testing surface abrasion
(54) Förderbandmodul
(47) 08.06.2011
(73) ETA SA Manufacture Horlogère
Suisse te 2540 GRENCHEN,
Zwitserland (CH)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR IN-PROZESS
WERKZEUGBRUCHERKENNUNG
(47) 08.06.2011
(73) Kluft, Werner te D-52078 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Senn, Jean-Philippe te 2525 LE
LANDERON, Zwitserland (CH)
(72) Kluft, Werner te D-52078 AACHEN,
Baer, Manfred te 78147
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VÖHRENBACH, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(51 F16P 3/14
Durand, Friedrich te 4522
)
B27G 19/04
RÜTTENEN, Zwitserland (CH)
B27G 19/02
(51) F16D 59/02
B23Q 17/24
B23Q 11/00
B23Q 11/00
B23D 59/00
(11) EP2262611
(21) EP09728788.2
(22) 31.03.2009
(31) 102008000891
(32) 31.03.2008
(47) 08.06.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Pemberton-Pigott, Nigel P. te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3L3,
Canada (CA)
(51) B24B 47/00
B24B 21/08
(11) EP1844899
(21) EP07105983.6
(22) 11.04.2007
(31) MO20060119
(32) 11.04.2006
(11 EP2073954
)
(33) Italië
(21 EP07803120.0
)
(47) 08.06.2011
(54) Actuating device
(73) SCM Group S.p.A. te 47900 RIMINI,
Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22 31.08.2007
)
(54) WERKZEUGMASCHINE MIT
BREMSSYSTEM
(31 102006041758
)
102007039565
(72) Cesaretti, Alberto te 47900 RIMINI
(RN), Italië (IT)
(47) 08.06.2011
(32 04.09.2006
)
22.08.2007
(51) B27B 5/32
B24B 45/00
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2147747
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09008997.0
(72) WINKLER, Thomas te 07589
(54 WERKZEUGMASCHINENÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG
(22) 10.07.2009
LINDENKREUZ, BONDSREPUBLIEK )
(31) 102008034233
DUITSLAND (DE)
(47 08.06.2011
(32) 23.07.2008
)
(51) B23Q 15/22
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B23Q 15/013
(73 Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART,
B23Q 15/007
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) Handwerkzeuggerät
(47) 08.06.2011
(11) EP1948393
(72 MAHLER, Michael te 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Metabowerke GmbH te 72622
(21) EP06837151.7
KRAPF, Reiner te 72770 REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 08.11.2006
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(31) 273884
BRAUN, Heiko te 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
(72) Will, Manuel te 72793 PFULLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(32) 15.11.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GREEN, Robert te ELMHURST, ILLINOIS 60126,
Verenigde
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(54) CUTTING TOOL HAVING VARIABLE
(51) B24C 3/32
HEES, Alexander, Werner te 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN,
ROTATION ABOUT A Y-DIRECTION
B24C 3/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
TRANSVERSELY ACROSS A WORK
B24C 3/02
(51) B24B 3/54
PIECE FOR MAKING
(11) EP2098334
MICROSTRUCTURES
(11) EP1980364
(21) EP09003283.0
(47) 08.06.2011
(21) EP08007179.8
(22) 06.03.2009
(22) 11.04.2008
Nummer 24/11
37
(31) 102008012934
(22) 19.12.2007
(32) 06.03.2008
(31) 102007001235
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 08.01.2007
(54) Vorrichtung zum Entgraten,
Entspanen und/oder Reinigen der
Kühlkanäle in einem Zylinderkopf
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Piller Entgrattechnik GmbH te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Wezag GmbH Werkzeugfabrik te
35260 STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Piller, Thomas te 71254 DITZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Presszange zum Verpressen von
Werkstücken
15 juni 2011
NOTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DÄSCHLER, Arttu te 73630
REMSHALDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25F 5/00
(11) EP2106884
(21) EP09004070.0
(22) 20.03.2009
(31) 2008095379
(32) 01.04.2008
(33) Japan
(11) EP2151302
(72) Battenfeld, Kurt te 35085
EBSDORFERGRUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09165152.1
(51) B25C 1/08
(22) 10.07.2009
(11) EP2085189
(73) Makita Corporation te ANJO-SHI,
AICHI 446-8502, Japan (JP)
(31) RE20080075
(21) EP09100019.0
(32) 05.08.2008
(22) 07.01.2009
(33) Italië
(31) 102008000167
(51) B25F 5/02
B25F 5/00
(54) A disc for supporting abrasive
material, for electric tools
(32) 29.01.2008
(11) EP1882560
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07022308.6
(47) 08.06.2011
(54) Brennkraftbetriebenes Setzgerät
(22) 08.09.2004
(51) B24D 9/08
(73) BDL S.r.l. te 42124 REGGIO EMILIA, (47) 08.06.2011
Italië (IT)
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
(72) Losi, Matteo te 42122 REGGIO
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
EMILIA, Italië (IT)
(72) Sauer, Thorsten te 6811 GÖFIS,
(51) B25B 13/00
(11) EP1210210
(21) EP00955512.9
(22) 11.08.2000
Oostenrijk (AT)
Heeb, Norbert te 9470 BUCHS,
Zwitserland (CH)
Dittrich, Tilo te 9472 GRABS,
Zwitserland (CH)
(31) 374329
(51) B25C 1/18
(32) 13.08.1999
(11) EP1839817
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07104927.4
(54) HANDTOOL WITH ROTATABLE
ARMS
(22) 26.03.2007
(47) 08.06.2011
(32) 28.03.2006
(73) Wall, Dean te SANDY, UT 84092,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Spanje
(72) Wall, Dean te SANDY, UT 84092,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(51) B25B 23/147
B25B 21/00
(11) EP1642682
(21) EP05015829.4
(22) 21.07.2005
(31) 102004047232
(32) 29.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkzeug mit Signalgeber
(47) 08.06.2011
(73) Bosch Rexroth AG te 70184
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 200600701 U
(54) Fixation piece for nail guns
(73) Ceravalls Pujol, Ramon te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
Lopez Puche, Nuria te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
(72) Ceravalls Pujol, Ramon te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
Lopez Puche, Nuria te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
(51) B25F 5/00
(11) EP2180979
(54) Automatic gear shifting power tool
(47) 08.06.2011
(72) Tokunaga, Manabu te ANJO-SHI
AICHI 446-8502, Japan (JP)
(31) 2003318289
2004208463
(32) 10.09.2003
15.07.2004
(33) Japan
Japan
(54) Vibration isolating handle
(47) 08.06.2011
(73) Makita Corporation te ANJO-SHI,
AICHI-KEN 446-8502, Japan (JP)
(72) Oki, Sadaharu te ANJO-SHI AICHI
446-8502, Japan (JP)
Sugiyama, Yoshio te ANJO-SHI AICHI
446-8502, Japan (JP)
(51) B25J 15/08
B21D 53/14
B21D 43/00
(11) EP1346801
(21) EP01970123.4
(22) 18.09.2001
(31) 2000320521
2000321138
2000321139
2000356188
2000384181
(32) 20.10.2000
20.10.2000
20.10.2000
22.11.2000
18.12.2000
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(21) EP07801768.8
(72) Kugler, Achim te 74417 GSCHWEND, (22) 20.08.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROHANDWERKZEUGGERÄT (54) Apparatus for loading and unloading a
(DE)
metal ring
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(51) H01R 43/042
(73) Metabowerke GmbH te 72602
B25B 27/14
(73) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
B25B 27/10
KAISHA te MINATO-KU, TOKYO 107DUITSLAND (DE)
8556, Japan (JP)
(11) EP1941975
(72) MAIER, Chistoph te 73274
(21) EP07024617.8
Nummer 24/11
(72) SATO, Hideshi, HONDA
ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA
te SAYAMA-SHI, SAITAMA 350-1331,
Japan (JP)
NARUSAKI, Yuji, HONDA
ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA
te SAYAMA-SHI, SAITAMA 350-1331,
Japan (JP)
OKANO, Kiyonori, HONDA
ENGINEERING K.K. te SAYAMA-SHI,
SAITAMA350-1331, Japan (JP)
TOMIZAWA, Minoru, HONDA
ENGINEERING K.K. te SAYAMA-SHI,
SAITAMA 350-1331, Japan (JP)
NITTA, Masao, HONDA
ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA
te SAYAMA-SHI, SAITAMA 350-1331,
Japan (JP)
WATABE, Yoshiharu, HONDA
ENGINEERING K.K. te SAYAMA-SHI,
SAITAMA 350-1331, Japan (JP)
38
(32) 18.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flachbett-Bogenstanzmaschine
(47) 08.06.2011
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
15 juni 2011
NONNINGER, Kurt te 59469 ENSE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B27N 1/02
(11) EP1537968
(21) EP04028589.2
(22) 02.12.2004
(31) 10356775
(51) B26B 21/44
B26B 21/40
(72) Gronau, Dieter te 40620,
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Imkamp, Thomas te 40627,
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Palmen, Dr. Peter te 41189,
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zanders, Guido te 41179,
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2176042
(51) B27K 3/02
(72) von Haas, Gernot, Dr. te 69181
LEIMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08745431.0
(11) EP1799411
(51) B28B 7/24
(22) 10.04.2008
(21) EP05857376.7
(11) EP2136977
(31) 786678
(22) 30.09.2005
(21) EP08736186.1
(32) 11.04.2007
(31) 2004905664
(22) 14.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.09.2004
(31) 102007019383
(54) SHAVING IMPLEMENT
(33) Australië
(32) 23.04.2007
(47) 08.06.2011
(54)
(73) Eveready Battery Company, Inc. te ST
LOUIS, MISSOURI 63141, Verenigde (47)
Staten van Amerika (US)
(73)
(72) PEYSER, Mark S. te EASTON,
CONNECTICUT 06612, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NEELY, Dale W. te CHESHIRE,
CONNECTICUT 06410, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B28D 1/22
B26D 1/26
B23D 17/08
(11) EP2098342
(21) EP09003317.6
(22) 06.03.2009
(31) 34863 P
172696
(32) 07.03.2008
14.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Cutting tool
(47) 08.06.2011
IMPREGNATION APPARATUS AND
METHOD
08.06.2011
Solvents Australia Pty Limited te
MONA VALE NSW 2103, Australië
(AU)
The State of Queensland acting
through the Department of
Employment, Economic Development
and Innovation te BRISBANE, QLD,
Australië (AU)
Carter Holt Harvey Wood Products
Australia Pty Limited te BOX HILL,
VIC 3128, Australië (AU)
(72) SPENCER, Colin te NEW SOUTH
WALES 2107, Australië (AU)
(51) C08J 9/228
C08J 9/00
B27N 3/00
B27N 1/00
(11) EP2114645
(21) EP08707524.8
(22) 03.02.2008
(31) 102007019416
(32) 23.04.2007
(73) D-Cut Products INC. te LOMBARD IL
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
60148-1238, Verenigde Staten van
(54) GRUNDWERKSTOFF, DESSEN
Amerika (US)
HERSTELLUNGSVERFAHREN
(72) Zhang, Charlie te OAK BROOK,
SOWIE VERWENDUNG
ILLINOIS 60523, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B65H 29/00
B26F 1/40
(11) EP1914050
(21) EP07117688.7
(22) 02.10.2007
(31) 102006049112
(32) 02.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Anlagen zur Beleimung
von Fasern und eine
Faserbeleimungsvorrichtung
(47) 08.06.2011
(73) Dieffenbacher GmbH + Co. KG te
75031 EPPINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Batterieschalung zur vertikalen
Fertigung von flächigen
Betonfertigteilen
(47) 08.06.2011
(73) Ratec Maschinenentwicklungs- und
Verwaltungs-GmbH te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) REYMANN, Andreas te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29B 7/72
B29B 7/46
B29B 15/04
(11) EP1595670
(21) EP05015881.5
(22) 13.04.2000
(31) 129791 P
(32) 16.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for producing and treating
novel elastomer composites and
elastomer composites
(47) 08.06.2011
(73) CABOT CORPORATION te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02210-2019,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) Chung, Bin te NASHUA, NH 03063,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co.
Green, Susan W. te BOXBORO, MA
KG te 92318 NEUMARKT,
01719, Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
Podobnik, Ivan Z. te MASON, NH
(72) VON WERDER, Hans-Kurt te 84494
03048, Verenigde Staten van Amerika
NIEDERTAUFKIRCHEN,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Cianciolo, Joseph te METHUEN, MA
(DE)
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
39
15 juni 2011
01844, Verenigde Staten van Amerika (22) 06.11.2002
extruder, the double screw extruder
(US)
and a method for manufacturing a
(31) 332769 P
screw housing
B65B 59/04
(32) 06.11.2001
(47) 08.06.2011
B29C 31/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Schnabl, Erwin te 2120
EP2110219
(54) Automobile trim
WOLKERSDORF IM WEINVIERTEL,
EP09158069.6
(47) 08.06.2011
Oostenrijk (AT)
16.04.2009
(73) Northern Engraving Corporation te
(72) Schnabl, Erwin te 2120
102008019628
SPARTA, WI 54656, Verenigde Staten
WOLKERSDORF IM WEINVIERTEL,
van Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
18.04.2008
Lammer, Andreas te 8606
(72) Peters, Arnis S. te ONALASKA WI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KAPFENBERG, Oostenrijk (AT)
54650,
Verenigde
Staten
van
Amerika
Verpackungsmaschine
(US)
(51) B29C 49/22
08.06.2011
Weinstock, Dan te LA CRESCENT
B29B 11/14
MN 55947, Verenigde Staten van
MULTIVAC Sepp Haggenmüller
B29B 11/12
Amerika (US)
GmbH & Co KG te 87787
B29B 11/08
Rink, Kevin J. te ONALASKA WI
WOLFERTSCHWENDEN,
(11) EP2242636
54650, Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09700626.6
(US)
(DE)
(22) 06.01.2009
Zeller, Hubert te 87724
(51) B29C 45/40
OTTOBEUREN, BONDSREPUBLIEK
B29C 45/26
(31) 08388002
DUITSLAND (DE)
B29C 33/44
(32) 09.01.2008
Holzem, Dieter te 88453
B29C 33/30
(33) Europees Octrooi Bureau
EROLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2134528
DUITSLAND (DE)
(54) A METHOD OF STRETCH-BLOW(21) EP08748885.4
MOULDING A BEVERAGE
B29D 23/00
(22) 11.04.2008
CONTAINER
B29C 53/82
(31) 102007017972
(47) 08.06.2011
(11) EP1987931
(32) 11.04.2007
(21) EP08152359.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Carlsberg Breweries A/S te 1760
COPENHAGEN V, Denemarken (DK)
(22) 06.03.2008
(54) MODULAR AUFGEBAUTES
FORMWERKZEUG MIT RAHMEN
B29C 31/00
(31) 102007021372
(32) 04.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dornanschlussaggregat
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Schneider Form GmbH te 73265
DETTINGEN-TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VESBORG, Steen te DK-2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
RASMUSSEN, Jan Nørager te DK3650 ØLSTYKKE, Denemarken (DK)
(51) B29C 49/54
B29C 49/48
B29C 49/06
(11) EP2143546
(73) ContiTech Luftfedersysteme GmbH te (72) RUOPP, Gerhard te 89143
BLAUBEUREN, BONDSREPUBLIEK (21) EP09173607.4
30165 HANNOVER,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.04.2006
KLEIN, Heinz te 73265 DETTINGEN, (31) 671459 P
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Kranz, Harald te 31008 ELZE,
362416
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
399430
(DE)
(51) B29C 45/44
(32) 15.04.2005
(51) B29C 70/44
B29C 49/44
B29C 43/10
B29C 35/04
(11) EP1717007
(21) EP06356050.2
(22) 26.04.2006
(31) 0504372
(32) 29.04.2005
(11) EP2123423
(21) EP08718408.1
(22) 10.01.2008
(31) 200700085
200701396
(32) 10.01.2007
22.05.2007
(33) Spanje
Spanje
27.02.2006
07.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for manufacturing blow
molded containers
(47) 08.06.2011
(73) Graham Packaging Company, L.P. te
YORK, PA 17402, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) Apparatus and method for releasing
plastic parts
(54) Procédé et installation de moulage par
(72) Kelley, Paul te WRIGHTSVILLE, PA
compression de matériaux composites (47) 08.06.2011
17368, Verenigde Staten van Amerika
en utilisant un alliage métallique en
(73) Mecanoplastica, S.A. te 20305 IRUN,
(US)
fusion
GUIPUZCOA, Spanje (ES)
Trude, Gregory A. te CLARKS
SUMMIT, PA 18411, Verenigde Staten
(47) 08.06.2011
(72) SEGUROLA OLARREAGA, Pedro te
van Amerika (US)
E-20305 IRUN, GUIPUZCOA, Spanje
(73) SL Finance et Gestion te 63340 LE
(ES)
BREUIL SUR COUZE, Frankrijk (FR)
(51) B65D 75/38
B29C 53/28
(72) Mihailovic, Pierre te 63122 MANSON, (51) B29C 47/08
Frankrijk (FR)
(11) EP2150391
(11) EP2017062
(33) Frankrijk
(51) B29C 45/14
(21) EP07014204.7
(21) EP08749832.5
(11) EP1749637
(22) 19.07.2007
(22) 29.04.2008
(21) EP06019059.2
(54) A screw housing for a double screw
(31) MU10482007
07113443
Nummer 24/11
40
15 juni 2011
(32) 04.06.2007
30.07.2007
furniture components or the like, to be
B32B 25/10
laminated inside presses
(11) EP2193914
(33) India
(47) 08.06.2011
(21) EP09176652.7
Europees Octrooi Bureau
(73) ITALPRESSE S.p.A te 24060
(22) 20.11.2009
(54) SOAP BAR PACKAGE
BAGNATICA (BERGAMO), Italië (IT)
(31) 0806757
(47) 08.06.2011
(72) Meda, Carlo te 20060 BUSSERO
(32) 02.12.2008
(PROV. OF MILANO), Italië (IT)
(73) Unilever PLC te LONDON, GREATER
(33) Frankrijk
LONDON EC4Y 0DY, GROOT
(51) B31C 3/04
(54) Dispositif de protection contre des tirs
BRITTANNIË (GB)
B31C 11/00
pour container renfermant un liquide,
Unilever N.V. te 3012 AL
(11) EP1718455
et container qui en est pourvu.
ROTTERDAM
(21) EP05709196.9
(47) 08.06.2011
(72) CHAKRABORTI, Soumya te MUMBAI
(22) 01.02.2005
400 099, India (IN)
(73) HUTCHINSON te 75008 PARIS,
SOHONI, Niranjan, Bhaskar te DIST. (31) FI20040046
Frankrijk (FR)
KOLHAPUR 416 123, India (IN)
(32) 24.02.2004
(72) Le Rossignol, Benoit te 45800, ST.
(51) B29D 30/00
JEAN DE BRAYE, Frankrijk (FR)
(33) Italië
B29C 33/10
Forster, Eric te 95590, NERVILLE LA
(54) MACHINE AND METHOD FOR
FORET, Frankrijk (FR)
(11) EP2090422
PRODUCING CARDBOARD TUBES
(51)
D21H 27/30
(21) EP09150907.5
(47) 08.06.2011
B32B 29/02
(22) 20.01.2009
(73) Perini, Fabio te 55049 VIAREGGIO,
(11)
EP1432576
Italië (IT)
(31) 102008009123
(21)
EP02777224.3
(72) Perini, Fabio te 55049 VIAREGGIO,
(32) 14.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Reifenvulkanisierform
(47) 08.06.2011
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Italië (IT)
(51) D21H 27/32
B31F 1/07
A47K 10/16
(11) EP2095935
(21) EP09425073.5
(22) 24.02.2009
(72) Hassellöf, Magnus te 30161
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
O'Shaugnessy, Bernhard te 31535
NEUSTADT/RBGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) FI20080038
(51) B29D 30/10
B29D 30/00
(47) 08.06.2011
(11) EP2094473
(21) EP06849449.1
(22) 27.11.2006
(32) 27.02.2008
(33) Italië
(54) Embossed paper multi-ply material
and machine for the production
thereof
(73) Delicarta S.p.A. te 55016 PORCARI
(LU), Italië (IT)
(72) Emi, Stefani te 55016 PORCARI
LUCCA, Italië (IT)
(51) B65H 45/30
(54) PROCESS AND PLANT FOR
B42C 1/12
PRODUCING TYRES FOR VEHICLE
B31F 1/10
WHEELS
B31B 1/25
(47) 08.06.2011
B26D 7/20
(73) PIRELLI TYRE S.p.A. te 20126
(11) EP1574323
MILANO, Italië (IT)
(21) EP05101277.1
(72) MIRTO, Antonio te 20126 MILANO,
(22) 21.02.2005
Italië (IT)
SANGIOVANNI, Stefano te 20126
(31) 102004011621
MILANO, Italië (IT)
(32) 10.03.2004
MONTACCHINI, Guido te 20126
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MILANO, Italië (IT)
(51) B30B 5/02
B30B 15/30
B23Q 1/03
(54) Rillelement zum rotativen Rillen von
Gegenständen
(11) EP1844923
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07007184.0
(22) 05.04.2007
(31) MI20060765
(32) 14.04.2006
(33) Italië
(47) 08.06.2011
(72) Krüger, Frank te 04205 LEIPZIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Apparatus and method for moving and (51) B64D 37/06
B60K 15/03
positioning objects, particularly objects
B32B 5/24
such as panels for manufacturing
(22) 26.09.2002
(31) 10148122
(32) 28.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SICHERHEITSPAPIER
(47) 08.06.2011
(73) Giesecke & Devrient GmbH te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BÖHM, Michael te 85551
KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PLASCHKA, Reinhard te 86949
WINDACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRETSCHMAR, Friedrich te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41C 1/05
(11) EP2090429
(21) EP08101584.4
(22) 13.02.2008
(54) Bebilderung einer Offset-Druckform
(47) 08.06.2011
(73) WIFAG Maschinenfabrik AG te 3001
BERN, Zwitserland (CH)
(72) Riepenhoff, Matthias te 3015, BERN,
Zwitserland (CH)
(51) B41C 1/05
(11) EP2010389
(21) EP07735442.1
(22) 10.04.2007
(31) 06112663
(32) 13.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION DE
MOTIFS REPRÉSENTANT UNE
IMAGE EN DEMI-TEINTES
(47) 08.06.2011
(73) KBA-NotaSys SA te 1000 LAUSANNE
22, Zwitserland (CH)
Nummer 24/11
41
(72) MANFREDI, Renato te CH-1832
(73) Komori Corporation te SUMIDA-KU
CHAMBY, Zwitserland (CH)
TOKYO, Japan (JP)
FORESTI, Jean-François te CH-1024 (72) Numauchi, Hiromitsu te TSUKUBAECUBLENS, Zwitserland (CH)
SHI IBARAKI, Japan (JP)
Komuro, Isao te NODA-SHI CHIBA,
(51) C09B 23/10
Japan (JP)
B41C 1/10
Kusaka, Akehiro te NODA-SHI
(11) EP1759836
CHIBA, Japan (JP)
(21) EP06017770.6
(51) B41J 2/01
(22) 25.08.2006
(11) EP1391301
(31) 2005248493
(21) EP02720589.7
2006023118
(22) 24.04.2002
(32) 29.08.2005
31.01.2006
(33) Japan
Japan
(54) Lithographic printing plate precursor
and lithographic printing method
(47) 08.06.2011
(11) EP2141019
(21) EP09162919.6
(22) 17.06.2009
forming conductive pattern, and inkjet
head
(47) 08.06.2011
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(72) Sano, Takeshi te MINAMIASHIGARASHI KANAGAWA, Japan (JP)
Ohkura, Hideaki te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
Kobayashi, Hirofumi te YAMATO-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
Ikeda, Kunio te CHIGASAKI-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
(31) 2001125528
2001126033
(51) B41J 2/175
(32) 24.04.2001
24.04.2001
(21) EP05702301.2
(33) Japan
Japan
(73) FUJIFILM Corporation te MINATO-KU (54) INK JET RECORDING METHOD, INK
SET, AND RECORDED MATTER
TOKYO, Japan (JP)
USING THEM
(72) Iwai, Yu te YOSHIDA-CHO,
(47)
08.06.2011
HAIBARA-GUN, SHIZUOKA, Japan
(JP)
(73) Seiko Epson Corporation te
Oohashi, Hidekazu te YOSHIDASHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
CHO, HAIBARA-GUN, SHIZUOKA,
Japan (JP)
Japan (JP)
(72) ISHIMOTO, Bunji te SUWA-SHI,
Shimada, Kazuto te YOSHIDA-CHO,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
HAIBARA-GUN, SHIZUOKA, Japan
TAKEMOTO, Kiyohiko te SUWA-SHI,
(JP)
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(51) B41F 21/08
B41F 13/004
15 juni 2011
KATAOKA, Syuichi te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
KUBOTA, Kazuhide te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
WATANABE, Kazuaki te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(11) EP1706275
(22) 18.01.2005
(31) 2004010235
2004010236
(32) 19.01.2004
19.01.2004
(33) Japan
Japan
(54) TINTENPATRONE FÜR
TINTENSTRAHLDRUCKER
(47) 08.06.2011
(73) Ninestar Image Co, Ltd te NL-3641
RR MIJDRECHT
(72) WU, Jun, Zhong te GUANGDONG
519075, China (CN)
ZENG, Yang, Yun te GUANGDONG
519075, China (CN)
YU, Yi, Ding te GUANGDONG
519075, China (CN)
(51) B41J 2/01
B41J 13/00
B41J 11/42
(51) B41J 2/175
(11) EP1541351
(22) 09.04.2009
(21) EP03794123.4
(31) 2008106920
(22) 28.08.2003
(32) 16.04.2008
(31) 2002262974
(47) 08.06.2011
(33) Japan
(32) 09.09.2002
(73) Heidelberger Druckmaschinen AG te
69115 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Ink supply device for inkjet printer
(33) Japan
(47) 08.06.2011
(54) LIQUID EJECTING DEVICE,
COMPUTER SYSTEM, AND LIQUID
EJECTING METHOD
(73) Mimaki Engineering Co., Ltd. te TOMISHI, NAGANO 389-0512, Japan (JP)
(31) 102008031734
(32) 04.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Separieren von
wenigstens zwei Brücken eines
segmentierten Transportsystems für
Bedruckstoffe
(72) Nöll, Matthias, Dr. te 64331
WEITERSTADT, BONDSREPUBLIEK (47) 08.06.2011
DUITSLAND (DE)
(73) Seiko Epson Corporation te TOKYO
163-0811, Japan (JP)
(51) B41L 13/06
B41F 15/08
B41F 15/00
(11) EP1914072
(21) EP07020415.1
(22) 18.10.2007
(31) 2006287029
2007086621
(32) 20.10.2006
29.03.2007
(33) Japan
Japan
(54) Stop position control method and
apparatus of rotary stencil printing
press
(47) 08.06.2011
(11) EP2110249
(21) EP09157781.7
(72) Uchiyama, Chihiro te TOMI-SHI
NAGANO 389-0512, Japan (JP)
Tamaki, Kazutaka te TOMI-SHI
NAGANO 389-0512, Japan (JP)
(72) ENDO, Hironori c/o Seiko Epson
(51) B41J 2/175
Corporation te SUWA-SHI, NAGANO (11) EP1961575
392-8502, Japan (JP)
(21) EP08250608.0
(51) H05K 3/12
(22) 21.02.2008
B41J 2/14
(31) 2007043651
(11) EP1717033
2007313514
(21) EP06008086.8
(32) 23.02.2007
(22) 19.04.2006
04.12.2007
(31) 2005133225
(33) Japan
2006031258
Japan
(32) 28.04.2005
(54) Remaining amount detection sensor
08.02.2006
and ink-jet printer using the same
(33) Japan
(47) 08.06.2011
Japan
(73) SII Printek Inc te CHIBA-SHI CHIBA
(54) Electric component, method of
261-8507, Japan (JP)
Nummer 24/11
(72) Watanabe, Toshiaki, c/o SII Printek
Inc. te CHIBA-SHI, CHIBA 261-8507,
Japan (JP)
(51) B41J 2/185
B41J 2/18
(11) EP1832428
42
(72) Defever, Serge te B-8460,
OUDENBURG, België (BE)
Schaum, Martin te B-8670,
OOSTDUINKERKE, België (BE)
Vierstraete, Bruno te B-8470,
SNAASKERKE, België (BE)
15 juni 2011
(33) Frankrijk
(54) Procédé et presse de lamination de
substrats obtenus par impression
numérique avec encre en poudre
(47) 08.06.2011
(73) MGI FRANCE te 94200 IVRY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(21) EP05820334.0
(51) B41M 5/46
B41M 5/337
(22) 20.12.2005
(11) EP2067074
(31) 2004372054
2004372055
2004372056
(21) EP07837698.5
(32) 22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
(31) 842013 P
(51) B44C 1/22
B44B 5/02
B42D 15/10
(32) 05.09.2006
(11) EP1629994
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05017575.1
(22) 05.09.2007
(33) Japan
Japan
Japan
(54) COMPOSITION FOR FORMING A
LASER-MARKABLE COATING AND A
LASER-MARKABLE MATERIAL
(54) Liquid ejection apparatus having liquid
CONTAINING ORGANIC
transfer device
ABSORPTION ENHANCEMENT
ADDITIVES
(47) 08.06.2011
(47)
08.06.2011
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
(72) NAKAMURA, Hiroto SEIKO EPSON
CORPORATION te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
NAKA, Takahiro SEIKO EPSON
CORPORATION te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(51) B41J 3/407
(11) EP2250026
(21) EP10705554.3
(22) 19.02.2010
(31) 102009013477
(32) 19.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.08.2005
(31) 102004041434
(32) 27.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Prägeblechs mit dreidimensionaler
Struktur zur Herstellung von
(73) Fujifilm Hunt Chemicals U.S.A., Inc. te
Dokumenten mittels Heiss-KaltALLENDALE, NJ 07401, Verenigde
Laminierpresse
Staten van Amerika (US)
(47)
08.06.2011
(72) DUAN, Hailing te MONTVILLE, NJ
07045, Verenigde Staten van Amerika (73) Austria Card Plastikkarten und
Ausweissysteme GmbH te A-1232
(US)
WIEN, Oostenrijk (AT)
CARLOCK, Janet M. te WAYNE, NJ
07470, Verenigde Staten van Amerika (72) Mitterhofer, Erik te 1120 WIEN,
(US)
Oostenrijk (AT)
Reissig, Maximilian te 2380
(51) B41M 7/00
PERCHTHOLDSDORF, Oostenrijk
B41M 5/52
(AT)
B41M 5/00
Prancz, Markus te 1200 WIEN,
(11) EP2064067
Oostenrijk (AT)
(21) EP07807863.1
(51) C03C 17/36
(22) 18.09.2007
C03B 11/02
(31) 2006253012
B44C 3/12
B44C 1/14
(32) 19.09.2006
(54) DRUCKVORRICHTUNG ZUM
BEDRUCKEN VON FLASCHEN
ODER DERGLEICHEN BEHÄLTERN (33) Japan
(54) INK JET RECORDING METHOD
(47) 08.06.2011
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Abergel, Edmond te 75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
(11) EP1509407
(21) EP03715167.7
(47) 08.06.2011
(22) 11.04.2003
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(31) UD20020083
(72) PUTZER, Frank te 22399 HAMBURG, (72) OHSHIMA, Tohru te ATSUGI-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KANAGAWA 243-0816, Japan (JP)
(DE)
MOROHOSHI, Naoya te NUMAZUPRECKEL, Kartin te 45892
SHI, SHIZUOKA 410-0001, Japan
GELSENKIRCHEN,
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NAGAI, Kiyofumi te MACHIDA-SHI,
(DE)
TOKYO; 194-0044, Japan (JP)
PSCHICHHOLZ, Manfred te 59174
KIYOI, Hiroyuki te SAGAMIHARAKAMEN, BONDSREPUBLIEK
SHI, KANAGAWA 228-0812, Japan
DUITSLAND (DE)
(JP)
SCHACH, Martin te 44799 BOCHUM,
HIRANO, Masanori te ATSUGI-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KANAGAWA 243-0203, Japan (JP)
(DE)
SAKAKIBARA, Shigetaka te ATSUGISHI, KANAGAWA; 243-0012, Japan
(51) B41J 19/14
(JP)
(11) EP2189292
(51) B41M 7/00
(21) EP08169538.9
B30B 15/22
(22) 20.11.2008
B30B 15/00
(54) Multi-pass dot matrix print method and (11) EP1683648
apparatus with improved swath
(21) EP05292782.9
layering order
(22) 23.12.2005
(47) 08.06.2011
(31) 0413874
(73) Mutoh Belgium NV te 8400
(32) 24.12.2004
OOSTENDE, België (BE)
(32) 12.04.2002
(33) Italië
(54) METHOD TO PRODUCE TESSERAE
OF GLASS MOSAIC CONTAINING A
METAL FOIL
(47) 08.06.2011
(73) Bisazza SpA te 33097 SPILIMBERGO
(PN), Italië (IT)
(72) BISAZZA, Giancarlo te I-36100
VICENZA, Italië (IT)
BESOLI, Aldo te I-36075
MONTECCHIO MAGGIORE, Italië
(IT)
(51) B44C 5/04
B05B 13/04
B05B 12/12
(11) EP1294578
(21) EP01956502.7
(22) 25.06.2001
(31) 10031030
(32) 26.06.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 24/11
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
VON BAUTEILEN MIT
VORBESTIMMTEM
OBERFLÄCHENAUSSEHEN,
INSBESONDERE VON
FRONTPLATTEN VON
KÜCHENELEMENTEN
(47) 08.06.2011
43
(51)
(11)
(21)
15 juni 2011
GREVERIE, Ludovic te GUNMA 373- (33) Europees Octrooi Bureau
8668, Japan (JP)
(54) HYDRAULIC ANTI-ROLL SYSTEM
PAGANO, Salvatore te GUNMA 0373(47) 08.06.2011
0828, Japan (JP)
(73) Nederlandse Organisatie voor
B60C 23/06
Toegepast -Natuurwetenschappelijk
EP2202101
Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
EP09180181.1
(72) ZUURBIER, Jozef te NL-5614 CK
EINDHOVEN
12.04.2001
VAN DER KNAAP, Albertus, Clemens,
0001353
Maria te NL-5706 KX HELMOND
0002213
(73) Interglarion Limited te 2404 ENGOMI, (22)
NIKOSIA, Cyprus (CY)
(31)
(72) Bauer, Jörg te 88250 WEINGARTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 12.04.2000
(DE)
13.06.2000
(51) B60J 7/00
(11) EP2098394
(33) Zweden
Zweden
(21) EP09153250.7
(11) EP2127908
(54) Tire pressure estimation based on
wheel angular speed
(31) 102008012326
(21) EP08704200.8
(47) 08.06.2011
(22) 30.01.2008
(73) Nira Dynamics AB te 583 30
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) B60C 5/00
B60C 11/13
B60C 11/04
(31) 2007036266
(32) 16.02.2007
(33) Japan
(54) PNEUMATIC TIRE
(47) 08.06.2011
(73) Bridgestone Corporation te TOKYO
104-8340, Japan (JP)
(72) Sjöstrand, Niclas te 722 40,
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
Gustafsson, Fredrik te 586 63,
LINKÖPING, Zweden (SE)
Drevö, Marcus te 582 36,
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) B60C 27/12
(72) NAGAI, Hitoshi te KODAIRA-SHI
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
(11) EP1614554
(51) B60C 11/11
B60C 11/03
(22) 01.07.2005
(11) EP2217454
(32) 05.07.2004
(21) EP07866749.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 05.11.2007
(54) PNEUMATIC TYRE
(54) Spannelementhalterung für
Gleitschutzketten
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Pirelli Tyre S.P.A. te 20126 MILAN,
Italië (IT)
(73) RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u.
Co. KG te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BOLZONI, Roberto te I-20126
MILANO, Italië (IT)
SANGALLI, Roberto te I-20126
MILANO, Italië (IT)
SCALTRITTI, Dario te I-20126
MILANO, Italië (IT)
(21) EP05014322.1
(31) 102004032576
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) B60G 7/02
B60G 11/46
B60G 11/12
(22) 19.02.2009
(32) 03.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rolloanordnung, insbesondere
Sonnenschutz-Rolloanordnung für ein
Fahrzeug
(47) 08.06.2011
(73) Webasto AG te 82131 STOCKDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rockelmann, Andreas te 81249,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kraus, Thomas te 86916,
KAUFERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hölzel, Dominik te 82194,
GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Harnischfeger, Bernhard te 85221,
DACHAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Thalhammer, Marco te 81827,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60J 7/20
B60J 7/16
(11) EP2241466
(21) EP09305332.0
(22) 17.04.2009
(54) A convertible vehicle
(51) B60C 19/00
(11) EP1459914
(11) EP2212127
(21) EP04075822.9
(21) EP08842677.0
(22) 12.03.2004
(22) 21.10.2008
(31) 1022948
(31) 0758543
(32) 17.03.2003
(32) 24.10.2007
(72) Vasseur, Patrice te 75007, PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) Nederland
(33) Frankrijk
(54) Securing of a bearing bracket of an
axle assembly to a vehicle chassis
(51) B60J 7/22
(54) DISPOSITIF INTERNE A UN PNEU
POUR DIMINUER LE BRUIT EN
ROULAGE
(47) 08.06.2011
(73) Société de Technologie MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(47) 08.06.2011
(73) VDL Weweler B.V. te 7332 AP
APELDOORN
(72) Aalderink, Derk Geert te 7245 NV
LAREN
(51) B60G 21/055
(11) EP1945471
(21) EP06824256.9
(72) DAUTREY, Nicolas te GUNMA 373(22) 09.11.2006
8668, Japan (JP)
SHIMANAKA, Nanae te GUNMA 373- (31) 05077554
8668, Japan (JP)
(32) 09.11.2005
(47) 08.06.2011
(73) Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(11) EP2246211
(21) EP09425169.1
(22) 30.04.2009
(54) A wind deflector device for a two-seat
convertible
(47) 08.06.2011
(73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te
10135 TORINO (TO), Italië (IT)
(72) Rossi, Massimo c/o Fiat Group
Automobilie S.p.A. te 10135 TORINO,
Italië (IT)
(51) F16H 37/08
B60K 6/445
Nummer 24/11
44
15 juni 2011
(11) EP1702781
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1996427
(21) EP06005383.2
(21) EP07711851.1
(22) 16.03.2006
(54) ANTI SIPHON TANK INLET AND
METHOD
(31) 2005076035
(47) 08.06.2011
(32) 16.03.2005
(73) Tiss Limited te BLACKPOOL,
LANCASHIRE FY4 1DW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 102006011827
102006015085
(33) Japan
(54) Drive unit for hybrid vehicle
(47) 08.06.2011
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
te SHIZUOKA-KEN SHIZUOKA 4388501, Japan (JP)
(72) Saitou, Tetsushi c/o Yamaha
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(72) WHOLEY, Brian te BLACKPOOL,
LANCASHIRE FY4 1DW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B60K 17/16
(11) EP2222496
(21) EP08864536.1
(22) 08.12.2008
(31) 102007055882
(51) B60K 11/08
(32) 20.12.2007
(11) EP2172357
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 13.03.2006
31.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME
UND ÜBERTRAGUNG VON
ELEKTRISCHER ENERGIE FÜR
SCHIENENFAHRZEUGE
(47) 08.06.2011
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STERNARDI, Lorenzo te 20154
MAILAND, Italië (IT)
24.08.2009
ARDEMAGNI, Pier, Enrico te 26900
102008049876
LODI, Italië (IT)
WIDL, Wolfgang te 2352
01.10.2008
GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(AT)
(47)
08.06.2011
Vorrichtung zur Steuerung des
SCHMIDT-ECKERT, Sebastian te
Luftdurchsatzes eines Lufteinlasses
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
81545 MÜNCHEN,
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG,
(DE)
FRIESEN, Ulf te 85579 NEUBIBERG,
Würzburg te 97076 WÜRZBURG,
Forschungsgesellschaft für Zahnräder
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
und Getriebe mbH te 85748
(DE)
(DE)
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
AURICH, Stefan te 86316
Fischer, Matthias te 96250
DUITSLAND (DE)
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
EBENSFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PELCHEN, Christoph te 88069
DUITSLAND (DE)
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
(51)
B60N 2/44
Neudert, Michael te 96450 COBURG,
DUITSLAND (DE)
B60N 2/225
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROSEMEIER, Thomas te 88074
(DE)
(11)
EP2212153
MECKENBEUREN,
Macht, Alwin te 96250 EBENSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08852067.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 06.11.2008
(DE)
HÖHN, Bernd-Robert te 81925
Karsch, Hans-Ulrich te 96271 GRUB,
(31) 986264
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(32) 20.11.2007
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G05G 1/30
B60K 13/04
B60K 26/02
(54) FITTING FOR A VEHICLE SEAT
B60K 13/00
(11) EP1777095
(47) 08.06.2011
EP1794018
(21) EP06022024.1
(73) KEIPER GmbH & Co. KG te 67657
EP05777247.7
KAISERSLAUTERN,
(22) 20.10.2006
02.09.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102005050936
(DE)
0402281
102005061277
(21) EP09010793.9
(22)
(22) 08.03.2007
(32) 20.09.2004
(33) Zweden
(54) MUFFLER DEVICE
(47) 08.06.2011
(54) GETRIEBEVORRICHTUNG MIT
WENIGSTENS ZWEI
AUSGANGSWELLEN UND
MINDESTENS ZWEI
MEHRWELLIGEN
PLANETENRADSÄTZEN
(32) 21.10.2005
20.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405 08
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(54) Fahrpedal für ein Kraftfahrzeug
(72) IVARSSON, Anders te S-423 40
TORSLANDA, Zweden (SE)
PÜTTER, Thomas te S-434 02
VALLDA, Zweden (SE)
(73) AB Elektronik GmbH te 59368
WERNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60K 15/04
(11) EP1807280
(21) EP05804236.7
(22) 03.11.2005
(31) 0424338
(32) 03.11.2004
(47) 08.06.2011
(72) Apel, Peter te 59394 SÜDKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Driftmeyer, Michael te 58708
MENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B61C 17/00
B60L 3/12
B60L 1/00
(72) STILLEKE, Martin te 45657
RECKLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BRASSAT, Dirk te CLARKSTON MI
48346, Verenigde Staten van Amerika
(US)
THAENS, Bill te WATERFORD MI
48329, Verenigde Staten van Amerika
(US)
FERENC, Tony te GOODRICH MI
48438, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B64D 11/06
B60N 2/427
B60N 2/42
(11) EP2127941
(21) EP09290364.0
(22) 15.05.2009
Nummer 24/11
(31) 0853339
(32) 22.05.2008
(33) Frankrijk
(54) Dispositif d'absorption de choc et
siège comportant un tel dispositif
(47) 08.06.2011
(73) Société Industrielle et Commerciale
de Matériel Aéronautique te 36100
ISSOUDUN, Frankrijk (FR)
(72) Cailleteau, Jérémy te 36120 SAINT
AOUT, Frankrijk (FR)
(51) B60N 2/70
B60N 2/56
B29C 70/78
B29C 70/38
B29C 33/10
45
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HAWIGHORST, Achim te 77830
Volkswagen AG te 38436 WOLFSBURG,
BUEHLERTAL, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72 EHM, Matthias te 59558 LIPPSTADT, (51)
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Christian te 33106 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(11) EP2165900
(11) EP1289801
(21) EP09170771.1
(21) EP01927309.3
(22) 18.09.2009
(22) 24.04.2001
(31) 0817229
(31) 595648
(32) 19.09.2008
(32) 16.06.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for a parking brake
mechanism
(21) EP06723698.4
(22) 24.03.2006
(47) 08.06.2011
(31) 102005015473
(73) Milliken & Company te
SPARTANBURG, SC 29303,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(32) 04.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLSTERELEMENT UND
HERSTELLVERFAHREN
(47) 08.06.2011
(73) Johnson Controls GmbH te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JANZ, Michael te 32609
HÜLLHORST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
F16D 65/14
B60T 17/08
B60T 13/74
B60T 13/04
(51) B60R 21/16
(54) LOW PERMEABILITY AIRBAG
CUSHIONS HAVING EXTREMELY
LOW SILICONE-BASED COATING
LEVELS
(11) EP1868843
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(73) Meritor Heavy Vehicle Braking
Systems (UK) Limited te CWMBRAN,
GWENT NP44 3XU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Taylor, Martin te TORFAEN, NP44
3ND, GROOT BRITTANNIË (GB)
Leiter, Ralf te 56743, MENDIG,
(72) HURST, Michael, D. te LAGRANGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GA 30240, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
Roberts, Paul te NEWPORT, NP20
HERSEY, Edwin te LAGRANGE, GA
5QU, GROOT BRITTANNIË (GB)
30240, Verenigde Staten van Amerika
Knox, Gareth te SPLOTT, CARDIFF
(US)
CF24 3LQ, GROOT BRITTANNIË
(51) D05B 35/00
(GB)
B60R 22/12
El Malki, Refaat te CLIFTON,
B60R 21/213
BRISTOL BS8 4HA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2205468
(51) B60P 7/13
B60P 1/64
(21) EP08855524.8
(51) B60T 17/08
(22) 27.11.2008
(11) EP1637393
(11) EP2177411
(31) 102007056950
(21) EP05019402.6
(21) EP09173022.6
(32) 27.11.2007
(22) 07.09.2005
(22) 14.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102004045665
(31) 254220
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR VERARBEITUNG VON
BIEGESCHLAFFEM MATERIAL
(32) 20.10.2008
(32) 18.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Einbau-Querträger zur Festlegung von (47) 08.06.2011
Containern auf einem Fahrzeug
(73) Rsg Verwaltungs Gmbh te 71642
LUDWIGSBURG,
(47) 08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Jost-Werke GmbH te 63263 NEU(DE)
ISENBURG, BONDSREPUBLIEK
(72)
ECKER, Andreas te 72622
DUITSLAND (DE)
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Paulekuhn, Hans-Peter te 34454 BAD
DUITSLAND (DE)
AROLSEN, BONDSREPUBLIEK
ROMBOLD, Peter te 71672
DUITSLAND (DE)
MARBACH, BONDSREPUBLIEK
Bönsel, Sven te 63263 NEUDUITSLAND (DE)
ISENBURG, BONDSREPUBLIEK
(51)
H01H 19/58
DUITSLAND (DE)
B60S 1/08
(51 F21V 14/08
(11) EP2193055
)
B60Q 1/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Slip seal diaphragm for spring brake
actuator
(47) 08.06.2011
(73) Haldex Brake Corporation te KANSAS
CITY, MO 64153, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Fisher, Albert D. te KANSAS CITY,
MO 64155, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Thiel, Jess D. te LEVANT, KS 67743,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(11 EP2193046
)
(21) EP08775229.1
(22) 21.07.2008
(51) B60W 20/00
B60W 10/10
B60W 10/08
B60W 10/06
B60W 10/02
B60K 6/48
(21 EP07803594.6
)
(31) 102007044342
(11) EP2190709
(32) 17.09.2007
(21) EP08804231.2
(22 24.09.2007
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.09.2008
(54) ANTRIEBSVORRICHTUNG FÜR
(54 PROJEKTIONSSCHEINWERFERANORDNUNG
EINEN SCHEIBENWISCHER
)
FÜR FAHRZEUGE
(47) 08.06.2011
(47 08.06.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(73 Hella KGaA Hueck & Co. te 59552 LIPPSTADT,DUITSLAND (DE)
(31) 102007045366
(32) 22.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES ANTRIEBSSTRANGS
Nummer 24/11
(47) 08.06.2011
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
46
Schienenfahrzeuges
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
te SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(73) GBM Gleisbaumechanik
Brandenburg/H. GmbH te 14774
BRANDENBURG,
(72) MITTELBERGER, Christian te 88212
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Krauspe, Manfred te 14789
BLATTNER, Stefan te 88267 VOGT,
WUSTERWITZ, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(51) B62B 3/14
(51) B60W 30/18
A47F 10/04
(11) EP1831065
(11) EP1843930
(72) Hara, Nobuo te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN, 438-8501, Japan
(JP)
Oomura, Yasuhiro te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN, 438-8501, Japan
(JP)
(21) EP05853637.6
(21) EP06704602.9
(31) 0756849
(22) 12.12.2005
(22) 02.02.2006
(32) 31.07.2007
(31) 19201
(31) 200500179
(33) Frankrijk
(32) 23.12.2004
(32) 04.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Denemarken
(54) ENSEMBLE DE CARROSSERIE DE
VEHICULE
(54) COMPLEMENTARY REGENERATIVE (54) A SYSTEM OF LOCKING AND
TORQUE SYSTEM AND METHOD
COVERING SHOPPING CARTS
OF CONTROLLING SAME
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Alert Metalguard ApS te 1552
(73) Bosch Rexroth Corporation te
COPENHAGEN V, Denemarken (DK)
HOFFMAN ESTATES, IL 60192,
(72)
SØRENSEN, Søren te I-22020
Verenigde Staten van Amerika (US)
FAGETTO LARIO, Italië (IT)
(72) STIGLICH, Thomas, Patrick te
(51)
B62D 5/04
SHELBY TOWNSHIP, MICHIGAN
48316, Verenigde Staten van Amerika (11) EP2139747
(US)
(21) EP08734596.3
DUBOIS, Martin, J. te MNOROE,
MICHIGAN 48161, Verenigde Staten (22) 10.03.2008
van Amerika (US)
(31) 102007014344
JOHNSTON, Matthew, F. te BOYDS, (32) 26.03.2007
MARYLAND 20841, Verenigde Staten
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(51) B62D 25/08
B62D 21/15
(11) EP2193064
(21) EP08827056.6
(22) 17.07.2008
(47) 08.06.2011
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA te
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) DIAW, Baye te F-25420
COURCELLES LES MONTBELIARD,
Frankrijk (FR)
CHERON, Michel te F-90000
BELFORT, Frankrijk (FR)
(51) B62D 25/04
(11) EP2091805
(21) EP07822630.5
(22) 15.11.2007
(31) 0610223
(32) 22.11.2006
(11) EP1879780
(54) ELEKTROMECHANISCHES
SYSTEM UND VERFAHREN ZUR
ERKENNUNG EINES
BEGINNENDEN EINFRIERENS
EINES ELEKTROMECHANISCHEN
SYSTEMS
(21) EP06721724.0
(47) 08.06.2011
(73) Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(22) 29.03.2006
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
38436 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CARVALHO, HELENE te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
PAVAUT, THIERRY te 75018 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) BARTELS, Alexander te 38114
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KILZ, Sebastian te 38118
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 25/14
(51) E05F 17/00
E05F 15/14
E01F 1/00
B61B 1/02
(31) 2502537
(32) 30.03.2005
(33) Canada
(54) Platform door system
(47) 08.06.2011
(73) Gunes, Bahattin te ANKARA, Turkije
(TR)
(72) Gunes, Bahattin te ANKARA, Turkije
(TR)
(33) Frankrijk
(54) STRUCTURE DE PIED MILIEU
POUR VEHICULE AUTOMOBILE
(47) 08.06.2011
(11) EP2125496
(21) EP08762129.8
(22) 20.02.2008
(31) 0701226
(32) 21.02.2007
(33) Frankrijk
(51) B61F 5/36
B61F 5/22
B61F 5/00
B60G 17/005
(51) B62K 5/04
B62D 9/02
(11) EP1935744
(21) EP09009884.9
(21) EP07014483.7
(22) 30.07.2009
(54) ENSEMBLE DE STRUCTURES DE
PLANCHES DE BORD, SOUSENSEMBLE D'UNE TELLE
STRUCTURE ET INSTALLATION
POUR SA FABRICATION
(22) 24.07.2007
(31) 2008197776
(47) 08.06.2011
(31) 102006060139
(32) 31.07.2008
(73) Faurecia Interieur Industrie te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
(32) 18.12.2006
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Body tilting control system, and a
saddle riding type vehicle having the
same
(54) Fahrwerk eines mindestens eine
Maschinenanordnung zum
mechanischen Bearbeiten eines
Gleises aufweisenden
(11) EP2154050
(47) 08.06.2011
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
(72) BAUDART, Laurent te F-60530
FRESNOY EN THELLE, Frankrijk
(FR)
(51) B62D 29/00
B29C 70/78
Nummer 24/11
(11) EP1747140
(21) EP05762271.4
(22) 22.04.2005
(31) 0404356
(32) 23.04.2004
(33) Frankrijk
(54) POUTRE À INSERT SURMOULÉ
(47) 08.06.2011
(73) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(72) ANDRE, Gérald te F-01500
AMBÉRIEU EN BUGEY, Frankrijk
(FR)
HEGELEN, Daniel te F-01800
MEXIMIEUX, Frankrijk (FR)
ROUX, Jean-Pierre te F-69480
POMMIERS, Frankrijk (FR)
ROCHEBLAVE, Laurent te F-69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
47
(54) CONNECTOR ASSEMBLIES FOR
CONNECTING MEMBERS UNDER
TENSION
(47) 08.06.2011
(51) B64D 11/06
(72) GALLAGHER, John te ABERDEEN
AB12 3SY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 15.01.2009
(51) B63B 39/03
(11) EP1542900
(21) EP03796307.1
(22) 22.08.2003
(31) 405512 P
617957
(32) 23.08.2002
10.07.2003
(51) B62J 15/02
(11) EP1439115
(54)
(21) EP04000522.5
(22) 13.01.2004
(47)
(31) 20300726 U
(73)
(32) 17.01.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(54) Einrichtung zur Befestigung von
Streben zur Halterung eines
Radschützers am Rahmen eines
Zweirades
(51)
(47) 08.06.2011
(21)
(11)
(73) sks metaplast Scheffer-Klute GmbH te (22)
59846 SUNDERN,
(31)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32)
(72) Kordes, Sven te 59846 SUNDERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
(DE)
(51) B62K 25/30
B62K 25/28
(54)
(11) EP1996450
(47)
(21) EP07712531.8
(73)
(22) 15.03.2007
(31) 0602271
(72)
(33) Frankrijk
(54) SUSPENSION ARRIERE DE
BICYCLETTE
(47) 08.06.2011
(73) Cycles Lapierre te 21000 DIJON,
Frankrijk (FR)
(72) CAZALS, Olivier te F-31700 DAUX,
Frankrijk (FR)
DRUOT, Thierry te F-31240 SAINTJEAN, Frankrijk (FR)
(73) Oil States Industries (UK) Limited te
ABERDEEN AB12 3SY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.03.2006
15 juni 2011
(51)
(11) EP2238030
(21) EP09705585.9
(31) 102008006947
63048
(32) 31.01.2008
31.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) VARIABLE
SITZABSTANDSEINSTELLUNG IN
EINEM FLUGZEUG
(47) 08.06.2011
(73) Airbus Operations GmbH te 21129
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BALLAST EXCHANGE SYSTEM FOR
MARINE VESSELS
(72) GONNSEN, Johannes te 22767
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
08.06.2011
DUITSLAND (DE)
Saudi Arabian Oil Company te
GÄRTNER, Jens te 20359
DHAHRAN 31311, Saoedi-Arabië
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(SA)
DUITSLAND (DE)
SCOTT, Thomas, J. te DHAHRAN
(51) B65B 1/08
31311, Saoedi-Arabië (SA)
(11) EP1440005
B64C 3/48
(21) EP02758648.6
EP1637450
(22) 20.09.2002
EP05020578.0
(31) 0122935
21.09.2005
(32) 24.09.2001
102004045651
(33) GROOT BRITTANNIË
631341 P
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
21.09.2004
DISPENSING SMALL QUANTITIES
29.11.2004
OF PARTICLES
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73)
Pfizer Limited te SANDWICH, KENT
Flügel, insbesondere Tragflügel eines
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
Flugzeugs, mit veränderbarem Profil
(GB)
08.06.2011
(72) MACMICHAEL, Donald Bruce
Airbus Operations GmbH te 21129
Atherton te ICKLEFORD HERTS SG5
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
3TL, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
OPIE, William Robert Charles te
Perez-Sanchez, Juan-Mauricio te
COLCHESTER ESSEX CO6 7RZ,
83620 FELDKIRCHENGROOT BRITTANNIË (GB)
WESTERHAM, BONDSREPUBLIEK
BRYANT, Simon Mark te HERTFORD
DUITSLAND (DE)
HERTS SG13 8HW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
B64D 27/02
GILL, Imogen te NR. ROYSTON
B64C 5/02
HERTS SG8 7TG, GROOT
B64C 39/06
BRITTANNIË (GB)
B64C 11/00
(72) ANTONOT, EMMANUEL te F-21490
CLENAY, Frankrijk (FR)
(11) EP2089273
(51) B65B 3/00
(21) EP07870354.3
(11) EP2179925
(51) F16B 21/04
F16B 1/00
B63B 21/50
(22) 29.11.2007
(21) EP09171830.4
(31) 0655199
(22) 30.09.2009
(32) 30.11.2006
(31) BO20080642
(33) Frankrijk
(32) 17.10.2008
(11) EP2001734
(21) EP07732199.0
(22) 28.03.2007
(31) 0606806
(32) 04.04.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) AVION A EMPENNAGES ARRIERES (33) Italië
ANNULAIRES
(54) A machine for filling vials
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(73) CO.RI.M.A. S.r.l. te 53035
MONTERIGGIONI (SI), Italië (IT)
Nummer 24/11
(72) Anatrini, Dario te 53100 SIENA, Italië
(IT)
(51) B65B 43/60
B65B 43/59
B65B 43/46
B65B 43/30
B65B 43/28
B65B 39/14
B65B 3/04
48
(72) Sobel, Ralf te 42781 HAAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65B 41/02
B65B 19/22
(11) EP2110319
(21) EP09157463.2
(22) 07.04.2009
15 juni 2011
B65B 5/10
B65B 37/08
B65B 1/30
B65B 1/10
A61J 3/00
(11) EP1454830
(21) EP02781749.3
(22) 13.11.2002
(31) 2001348895
(11) EP1527000
(31) BO20080243
(21) EP03784184.8
(32) 18.04.2008
(22) 06.08.2003
(33) Italië
(33) Japan
(31) 10235929
(54) MEDICINE FEEDER
(32) 06.08.2002
(54) A unit and a method for wrapping
tobacco products
(47) 08.06.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(54) VORRICHTUNG ZUM BEFÜLLEN
VON STANDBODENBEUTELN
(73) G.D S.p.A. te 40133 BOLOGNA, Italië
(IT)
(73) Yuyama Mfg. Co., Ltd. te
TOYONAKA-SHI, OSAKA 561-0841,
Japan (JP)
(32) 14.11.2001
(72) Campagnoli, Enrico te 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE, Italië
(73) Krones AG te 93068
(IT)
NEUTRAUBLING,
Carboni, Salvatore te 40135
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOLOGNA, Italië (IT)
(DE)
Spatafora, Mario te 40057
(72) EDER, Erich te 93093 DONAUSTAUF,
GRANARAOLO (BOLOGNA), Italië
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(IT)
(DE)
(51) B65B 51/00
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) B65B 7/16
B65B 51/14
B65B 31/02
(11) EP1807311
(11) EP1874630
(11) EP2143642
(21) EP06725551.3
(21) EP09165051.5
(22) 04.04.2006
(22) 09.07.2009
(31) 1028768
(31) 102008032306
(32) 14.04.2005
(32) 09.07.2008
(33) Nederland
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hub- und Siegeleinrichtung für eine
Verpackungsmaschine
(54) PACKAGING MACHINE FOR
LOLLIPOPS AND OTHER
CONFECTIONERY
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) MULTIVAC Sepp Haggenmüller
GmbH & Co KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) CFS Weert B.V. te 6006 RV WEERT
(47) 08.06.2011
(72) Ickert, Lars te 87437 KEMPTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Danner, Michael te 87752
HOLZGÜNZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
B65B 25/00
B65B 11/34
(72) ASMA, Seferinus Jelle te 5503 CM
VELDHOVEN
(51) B65B 55/18
B65B 25/06
B65B 25/00
A23P 1/02
A23L 3/3445
A23L 3/3418
A23L 1/00
A23C 19/097
(51) F16B 5/00
B65B 13/18
B65B 13/06
(11) EP1905694
(11) EP2208673
(22) 27.09.2007
(21) EP10150495.9
(31) UD20060218
(22) 12.01.2010
(32) 29.09.2006
(31) 102009005147
(33) Italië
(32) 15.01.2009
(54) Machine and method for packaging a
grated food product
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Maschinengehäuse sowie
Umreifungsmaschine mit
Maschinengehäuse
(47) 08.06.2011
(73) SSB Strapping Systeme Bayreuth
GmbH te 95448 BAYREUTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07117378.5
(72) HASHIMOTO, Hiroshi, c/o YUYAMA
MFG. CO., LTD. te TOYONAKA-SHI,
OSAKA 561-0841, Japan (JP)
MINAMI, Tasuku, c/o YUYAMA MFG.
CO., LTD. te TOYONAKA-SHI,
OSAKA 561-0841, Japan (JP)
(51) B65B 9/06
B65B 57/02
(21) EP05797528.6
(22) 30.08.2005
(31) 979378
(32) 02.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULAR INFEEDS FOR
AUTOMATIC FORMS/FILL/SEAL
EQUIPMENT
(47) 08.06.2011
(73) Shanklin Corporation te AYER,
MASSACHUSETTS 01432, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CHRISMAN, Kenneth, P. te
MONROE, CT 06468, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TATARIAN, Charles, P. te YORBA
LINDA, CA 92887, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SIMONELLI, Robert, J. te
WORCESTER, MA 01604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Mitchell, W. te NEWTON, NH
03858, Verenigde Staten van Amerika
(US)
ORSINI, Thomas, P. te
LEOMINSTER, MA 01453, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 1/02
(11) EP2121454
(21) EP08761862.5
(22) 08.02.2008
(47) 08.06.2011
(31) 0700931
(73) Gelmini, Antonio te 43030
BASILICANOVA
MONTECHIARUGOLO, Italië (IT)
(33) Frankrijk
(72) Gelmini, Antonio te 43030
BASILICANOVA
MONTECHIARUGOLO, Italië (IT)
(51) B65B 9/06
(32) 09.02.2007
(54) SYSTEME DE FIXATION DE
FAUSSES PAROIS NON
PARFAITEMENT TENDUES
(47) 08.06.2011
(73) Brevetix te 68680 KEMBS, Frankrijk
Nummer 24/11
(FR)
49
(72) SCHERRER, Jean-Marc te F-68400
RIEDISHEIM, Frankrijk (FR)
(32) 10.04.2006
(54) Zusammenlegbarer Verkaufs- und
Transportbehälter
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(51) B65D 1/24
B44D 3/12
(54) REINFORCED CARTON WITH
RECLOSABLE LID
(11) EP1833726
(47) 08.06.2011
(73) Heinrich J. Kesseböhmer KG te 49152
BAD ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05811828.2
(73) Graphic Packaging International, Inc.
te MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 25.10.2005
(31) 623717 P
(32) 29.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTAINER WITH TWO
CHAMBERS AND WITH THE
COMPONENTS OF A TWO-PART
EPOXY PAINT
(31) 790648 P
15 juni 2011
(72) FITZWATER, Kelly, R. te
LAKEWOOD, CO 80226, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CONATSER, Robert, L. te GOLDEN,
CO 80403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D 5/74
(72) Hohlt, Günther te 49152 BAD-ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 8/04
B65D 59/02
(11) EP2021254
(21) EP07759276.4
(22) 23.03.2007
(31) 743680 P
(32) 23.03.2006
(47) 08.06.2011
(11) EP1968858
(73) Behr Process Corporation te SANTA
ANA, CA 92704, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP06845230.9
(22) 12.12.2006
(54) END CLOSURE FOR PRODUCT
CONTAINER
(72) LEE, Thomas, R. te MISSION VIEJO,
CA 92692, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OSPINA, Duberney te TUSTIN,
CA92782, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 749889 P
(47) 08.06.2011
(32) 12.12.2005
(73) MeadWestvaco Corporation te
RICHMOND, VA 23219-0501,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) B65D 85/816
B65D 1/26
(11) EP2195246
(21) EP08806236.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARTON HAVING A PIVOTABLE
DISPENSER
(47) 08.06.2011
(73) Graphic Packaging International, Inc.
te MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 0717697
(72) JONES, Edward, W. te MARIETTA,
GA 30062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 11.09.2007
(51) B65D 5/74
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2178765
(54) CUPS FOR BEVERAGE
DISPENSING
(21) EP08772910.9
(22) 10.09.2008
(22) 08.08.2008
(47) 08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MAZUREK, Richard te
HUNGTINGDON VALLEY, PA 19006,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) B65D 25/00
(11) EP2141081
(21) EP09163909.6
(22) 26.06.2009
(31) 102008040136
(32) 03.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transport- und Lagerbehälter aus
Kunststoff mit Schiebeelement
(31) 13182007
(73) Mars, Incorporated te MCLEAN, VA
(32) 22.08.2007
22101, Verenigde Staten van Amerika
(33) Zwitserland
(US)
(54) SELBSTÖFFNER-VERSCHLUSS MIT
(72) NICHOLLS, Darren te HOOK
LUFTEINLASSKANAL FÜR
HAMPSHIRE RG27 9RQ, GROOT
VERBUNDPACKUNGEN ODER FÜR
BRITTANNIË (GB)
MIT FOLIENMATERIAL ZU
(51) B65D 81/34
VERSCHLIESSENDE
B65D 5/52
BEHÄLTERSTUTZEN
(11) EP2189378
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(21) EP10001243.4
(11) EP2168884
(22) 25.10.2007
(31) 854482 P
(32) 26.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Elevated microwave heating tray
(47) 08.06.2011
(73) Graphic Packaging International, Inc.
te MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Fitzwater, Kelly R. te LAKEWOOD,
CO 80226, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) SIG Technology Ltd. te 8212
NEUHAUSEN AM RHEINFALL,
Zwitserland (CH)
(72) ALTHER, Roger te 8247
FLURLINGEN, Zwitserland (CH)
LANG, Egon te 8203
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland (CH)
HOCKER, Thomas te 8009
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
WEISS, Rolf te 8320 FEHRALTORF,
Zwitserland (CH)
(51) B65D 6/22
(11) EP1640281
(21) EP05014601.8
(51) B65D 5/54
(22) 06.07.2005
(11) EP2004501
(31) 202004014597 U
(21) EP07775080.0
(32) 18.09.2004
(22) 10.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH te
55590 MEISENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Graf, Joachim te 66625
NOHFELDEN-SELBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 33/00
(21) EP09011136.0
(22) 31.08.2009
(31) 102008049259
(32) 26.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beutel aus EVA mit einem
aufgeklebten EVA-Etikett
(47) 08.06.2011
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Platzer, Peter te 69488 BIRKENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Deubel, Andreas te 68809
NEULUSSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 24/11
(51) B65D 81/32
B65D 35/22
50
(11) EP2013098
(72) Kaufman, Richard H. te
CHAPPAQUA, NY 10514, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07761426.1
(51) B65D 41/28
(22) 27.04.2007
(11) EP1934106
(31) 414154
(21) EP06799174.5
(32) 28.04.2006
(22) 12.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 20050097030
(54) MULTI-CHAMBERED DISPENSER
AND PROCESS
(32) 14.10.2005
(47) 08.06.2011
(54) CLOSURE ASSEMBLY FOR A
CONTAINER
(33) Zuid-Korea
(73) James Alexander Corporation te
BLAIRSTOWN, NJ 07825, Verenigde (47) 08.06.2011
Staten van Amerika (US)
(73) Back, Young Ja te GYEONGGI-DO
(72) MAY, Richard, J. te SAYLORSBURG,
420-110, Zuid-Korea (KR)
PENNSYLVANIA 18353, Verenigde
(72) Back, Young Ja te GYEONGGI-DO
Staten van Amerika (US)
420-110, Zuid-Korea (KR)
(51) B65D 51/16
B65D 39/00
(11) EP2072416
(51) B65D 41/62
(11) EP1921019
(21) EP06425765.2
15 juni 2011
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 47/20
(11) EP2004509
(21) EP07727996.6
(22) 11.04.2007
(31) 102006017957
(32) 13.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SELBSTSCHLIESSENDES VENTIL
(47) 08.06.2011
(73) Kunststofftechnik Waidhofen an der
Thaya GmbH te 3830 WAIDHOFEN
A.D. THAYA, Oostenrijk (AT)
(72) SUFFA, Udo te 96524 FÖRITZGEFELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÖBKE, Eberhard te 96364
MARKTRODACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 10.11.2006
(51) B65D 47/32
B65D 47/26
(54) An anti-tamper closure
(11) EP1796983
(47) 08.06.2011
(21) EP05760785.5
(73) Guala Closures S.p.A. te
ALESSANDRIA, Italië (IT)
(22) 18.07.2005
(47) 08.06.2011
(72) Battegazzore, Piero te 15100
ALESSANDRIA, Italië (IT)
(32) 16.07.2004
(73) Cadorit SA te 4132 MUTTENZ,
Zwitserland (CH)
(51) B65D 55/02
B65D 47/08
(54) VALVE
(72) Guillon, Bruno te 06150, GRASSE,
Frankrijk (FR)
(11) EP2213584
(51) B65D 51/28
B65D 51/16
B65D 39/08
B65D 1/02
(22) 09.08.2007
(21) EP08171191.3
(22) 10.12.2008
(31) 0708876
(32) 19.12.2007
(33) Frankrijk
(54) Procédé pour remplir un récipient
(21) EP10003258.0
(32)
(33)
(21) EP05775646.2
(54)
(22) 22.08.2005
(47)
(31) 0418662
(73)
(32) 20.08.2004
(54) CONTAINER CLOSURE ASSEMBLY
WITH INTERNAL NECK THREAD
(47) 08.06.2011
(73) BEESON AND SONS LIMITED te
RICKMANSWORTH, HERTS WD3
2XB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KING, Roger Milner te LATIMER
BUCKINGHAMSHIRE HP5 1UL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 41/04
(11) EP1767463
(21) EP06120352.7
(22) 08.09.2006
(31) 235103
(32) 27.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Grippable lid
(47) 08.06.2011
(73) Kraft Foods Global Brands LLC te
NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 08.06.2011
(73) Obrist Closures Switzerland GmbH te
4153 REINACH, Zwitserland (CH)
(72) RAMSEY, Christopher Paul te
WANTAGE OXFORDSHIRE OX12
8DP, GROOT BRITTANNIË (GB)
22.08.2006
GONZALEZ, Antonio te 08027
GROOT BRITTANNIË
BARCELONA, Spanje (ES)
A tamper-evident closure
GUGLIELMINI, Bernard te 21800
CRIMOLOIS, Frankrijk (FR)
08.06.2011
FARROW, Sylvia, Maria te NEWBURY
Obrist Closures Switzerland GmbH te
BERKSHIRE RG14 5LA, GROOT
4153 REINACH, Zwitserland (CH)
BRITTANNIË (GB)
Liston, Christopher te LUTON,
BEDFORDSHIRE LU2 8JT, GROOT (51) B65D 49/00
B65B 57/02
BRITTANNIË (GB)
B65B 57/00
Benoit-Gonin, Claude te 69460
B65B 3/26
ODENAS, Frankrijk (FR)
B65B 11/00
Bardet, Philippe te 69400 GLEIZE,
Frankrijk (FR)
(11) EP1554190
(31) 0616612
(11) EP1796979
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 04254285
(72)
(51) B65D 47/20
(21) EP03759317.5
(11) EP2219967
(22) 23.09.2003
(21) EP08806590.9
(31) 256468
(22) 13.10.2008
(32) 27.09.2002
(31) 0721185
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.10.2007
(54) PACKAGE WRAPPING METHOD
AND APPARATUS
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DISPENSING VALVES
(47) 08.06.2011
(73) CARBONITE CORPORATION te
PANAMA, Panama (PA)
(47) 08.06.2011
(73) Met-Tech Corp., a Corporation
organized under the laws of the State
of Mississippi te MERIDIAN, MS
39307, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SMITH, Matthew, Eric te ISLE OF
MAN IM7 5EU, GROOT BRITTANNIË (72) MILLER, Michael, E. te MERIDIAN,
(GB)
MS 39307, Verenigde Staten van
MONDSZEIN, Karl te
Amerika (US)
NOTTINGHAMSHIRE NG19 7BY,
Nummer 24/11
(51) B65D 71/00
B65B 17/02
B31B 3/28
(11) EP2125557
51
(US)
Paterson, Stuart G. te FOX RIVER
GROVE, IL 60021, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP08705926.7
(51) B65D 75/58
(22) 15.01.2008
(11) EP1644262
(31) 0700727
(21) EP04749161.8
(32) 15.01.2007
(22) 09.07.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0302057
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
FORMING A PACKAGE
(32) 10.07.2003
(47) 08.06.2011
(54) OPENING DEVICE FOR
PACKAGING WRAPPER
(73) MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC te RICHMOND, VA 23219-0501,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) LEBRAS, Philippe te 36000
CHATEAUROUX, Frankrijk (FR)
DANIEL, Jean-yves te 36000
CHATEAUROUX, Frankrijk (FR)
(51) B65D 71/36
(11) EP1937571
(21) EP06800631.1
(22) 01.08.2006
(31) 704837 P
(32) 02.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARTONS WITH DISPENSING
FEATURES
(47) 08.06.2011
(73) Graphic Packaging International, Inc.
te MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BRADFORD, Paul te STAPLE HILL,
BRISTOL BS16 4SQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GOULD, Steve te BRISTOL BS34
8XX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Zweden
(47) 08.06.2011
(73) SCA Hygiene Products AB te 405 03
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) HERMANSSON, Sofia te S-42671
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
STENBERG, Anders te S-43992
ONSALA, Zweden (SE)
HERMANSSON, Kent te S-426 54
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
15 juni 2011
(31) 824704
(32) 02.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PACKAGE AND MERCHANDISING
SYSTEM
(47) 08.06.2011
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FERRARI, Michael, G. te
CINCINNATI, OHIO 45236, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DAUGHERTY, Thomas, Hugh te
CINCINNATI, OHIO 45236, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 81/34
A47J 27/00
(11) EP2019049
(21) EP07741759.0
(22) 17.04.2007
(31) 2006139701
(51) B65D 75/58
B26F 1/28
(32) 19.05.2006
(11) EP1650137
(21) EP04292495.1
(54) PACKAGE BODY FOR COOKING BY
MICROWAVE OVEN
(22) 20.10.2004
(47) 08.06.2011
(54) Packaging having a weakening line
(73) Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te TOKYO
100-8522, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(73) Amcor Flexibles Europe te 8700
HORSENS, Denemarken (DK)
(72) Obermann, Uwe te 4565
RECHERSWILL, Zwitserland (CH)
(51) B65D 75/58
(11) EP1796987
(21) EP05731327.2
(33) Japan
(72) YASUMURO, Hisakazu te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2300001, Japan (JP)
TANAKA, Shinji te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 230-0001, Japan (JP)
MATSUOKA, Kikuo te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 230-0001, Japan
(JP)
(22) 31.03.2005
(51) B65D 81/34
B65D 3/22
(31) 901884
(11) EP2147871
(32) 29.07.2004
(21) EP09251098.1
(11) EP1749756
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.04.2009
(21) EP06118142.6
(31) 179626
(22) 28.07.2006
(54) A FLEXIBLE PACKAGE HAVING AN
EASY OPENING FEATURE
(31) 193614
(47) 08.06.2011
(32) 01.08.2005
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC. te NEENAH, WI 54956,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) B65D 77/00
B65D 75/58
B65D 75/52
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Resealable food container
(72) CLARK, James, Joseph Jr. te
APPLETON, WISCONSIN 54914,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Kraft Foods Global Brands LLC te
HANSON, Kim, Ann te APPLETON,
NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde
WI 54913, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(72) Sierra-Gomez, Gladys O. te
HEYRMAN, Sheila, Marie te
WOODBRIDGE, NJ 07095, Verenigde
APPLETON, WISCONSIN 54915,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
Peters, Eva M. te CEDAR GROVE,
MAXTON, Jacqueline, Marie te
NJ 07009, Verenigde Staten van
APPLETON, WISCONSIN 54914,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
Gracia-Lugo, Alexis J. te
(51) G09F 27/00
BLOOMINGDALE, NJ 07403,
B65D 77/00
Verenigde Staten van Amerika (US)
B65D 25/20
Tedeschi jr., Thomas te BREWSTER,
NY 10509, Verenigde Staten van
(11) EP2170729
Amerika (US)
(21) EP08763458.0
Weber, Jeffrey T. te LAKE ZURICH, IL
60062, Verenigde Staten van Amerika (22) 02.07.2008
(47) 08.06.2011
(32) 25.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dual-ovenable container formed of a
paper-based laminate
(47) 08.06.2011
(73) Sonoco Development, Inc. te
HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA
29550, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Dixon-Garrett, Sabrina te
BENNETTSVILLE, SOUTH
CAROLINA 29512, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Rhue, Elizabeth te COLUMBIA,
SOUTH CAROLINA 29209, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 83/00
B05C 17/005
(11) EP1908703
(21) EP07115890.1
(22) 07.09.2007
(31) 102006047289
Nummer 24/11
(32) 06.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kartuschenkolben
(47) 08.06.2011
(73) Sulzer Chemtech AG te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) Brugner, Nikolaus te 86472,
ZIEMETSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
52
(72) MATSUMOTO, Keiko te TOKYO
1708-633, Japan (JP)
OGATA, Ken te SAITAMA 3500438,
Japan (JP)
(51) B65D 85/10
(11) EP1501747
(21) EP03747409.5
(22) 12.04.2003
(31) 10219464
(32) 30.04.2002
15 juni 2011
(11) EP2284100
(21) EP09010131.2
(22) 05.08.2009
(54) Capsule with dedicated sealing means
(47) 08.06.2011
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) Bonacci, Enzo te 1073 SAVIGNY,
Zwitserland (CH)
(51) B65D 83/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65D 85/804
A47J 31/40
(11) EP1945532
(54) ZIGARETTENPACKUNG
(11) EP1893507
(21) EP06830974.9
(47) 08.06.2011
(21) EP06747596.2
(22) 18.10.2006
(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te
(22) 22.06.2006
27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK (31) 1029312
DUITSLAND (DE)
1031366
(72) FOCKE, Heinz te 27283 VERDEN,
(32) 22.06.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14.03.2006
(DE)
(33) Nederland
HEIN, Viktor te 27283 VERDEN,
Nederland
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0510884
(32) 25.10.2005
(33) Frankrijk
(54) EMBALLAGE SECURISE POUR
COMPRIME
(47) 08.06.2011
(73) ACD te 74150 MARCELLAZ
ALBANAIS, Frankrijk (FR)
(72) DOUCET, Eric te F-74150
MARCELLAZ ALBANAIS, Frankrijk
(FR)
DOUCET, Corinne te F-74150
MARCELLAZ ALBANAIS, Frankrijk
(FR)
(51) B65D 83/08
(11) EP1309498
(21) EP01984326.7
(22) 12.07.2001
(31) 619158
(32) 19.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
LOHMANN, Reinhard te 27383
SCHEESSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÖNBERGER, Hans te 27283
VERDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 85/10
B65D 5/10
B65D 5/00
(22) 15.11.2004
(31) 2003415569
2004257953
(32) 12.12.2003
06.09.2004
(33) Japan
Japan
(54) SMALL FIXED QUANTITY
DISPENSER FOR AEROSOL
CONTAINER
(47) 08.06.2011
(73) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. te
TOKYO 170-8633, Japan (JP)
Toyo Aerosol Industry Co., Ltd. te
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
(73) Friesland Brands B.V. te 7943 PE
MEPPEL
(21) EP08864226.9
(22) 18.12.2008
(51) B65D 90/48
(31) 07255038
(11) EP1883590
(32) 24.12.2007
(21) EP06707466.6
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 08.03.2006
(11) EP2234894
(73) Philip Morris Products S.A. te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(72) BARDET, Pierre-Alain te 1422
(72) LEVY, Ruth te COLLEGEVILLE, PA
GRANDSON, Zwitserland (CH)
19426, Verenigde Staten van Amerika
(51)
B65D
85/10
(US)
B65D 5/66
(51) B65D 83/14
B65D 5/54
B05B 9/04
A24F 15/12
(11) EP1695922
(11) EP1741642
(21) EP04820102.4
(47) 08.06.2011
(72) BONGERS, Cornelis Margaretha
Theodorus Maria te 5707 KR
HELMOND
VAN DRUTEN, Wiebe Nicolaas te
3891 AR ZEEWOLDE
(54) COMBINATION OF A PACKAGE AND (54) CONTAINER HAVING MULTIPLE
PLURAL ABSORBANT PADS
CONNECTED PACKS
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) First Quality Retail Services, LLC te
GREAT NECK, NY 11021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) HOLDER AND CUP WITH
CONCENTRATE FOR
PREPARATION OF HOT
BEVERAGES
(31) 102005018917
(32) 22.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHÜTTGUTVORRATSBEHÄLTER
(47) 08.06.2011
(73) Schenck Process GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HAX, Heinz te 64823 GROSSUMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05710321.0
(51) B65F 1/16
B65F 1/14
(22) 17.02.2005
(11) EP1473251
(31) 2004071192
(21) EP04291084.4
(32) 12.03.2004
(22) 27.04.2004
(33) Japan
(31) 0305156
(54) HINGED LID TYPE PACKAGE FOR
ROD-LIKE SMOKING ARTICLES
AND CORRESPONDING BLANK
(32) 28.04.2003
(47) 08.06.2011
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO 1058422, Japan (JP)
(72) TAMBO, Hitoshi te SUMIDA-KU,
TOKYO 1308603, Japan (JP)
(51) B65D 85/804
A47J 31/36
(33) Frankrijk
(54) Dispositif pour maintenir un conteneur
de collecte de déchets à poste fixe
(47) 08.06.2011
(73) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(72) Van Veen, Pieter te 6813 BV
ARNHEM
Nummer 24/11
Knoeff, Arnoud Abraham te 9411 EL
BEILEN
(51) B65G 1/137
(11) EP2084089
(21) EP07821235.4
(22) 12.10.2007
(31) 102006048751
(32) 12.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOMMISSIONIEREINRICHTUNG
FÜR STÜCKGÜTER
53
15 juni 2011
kontaminationsfreien Überführung von (21) EP07019626.6
fließfähigem Schüttgut
(22) 03.03.2004
(47) 08.06.2011
(31) 0306367
(73) AZO Holding GmbH te 74706
OSTERBURKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 20.03.2003
(72) Bauer, Helmuth te 74722 BUCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Leist, Christian te 74707
OSTERBURKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Improvements in or relating to stairlifts
(73) STANNAH STAIRLIFTS LIMITED te
EAST PORTWAY, ANDOVER,
HAMPSHIRE SP10 3SD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65H 5/24
(72) Woodhams, Max Daniel te
HAMSHIRE SP10 3HY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1523445
(51) B66B 11/00
(21) EP03709475.2
(11) EP2111367
(72) TANZ, Torsten te 78247 HILZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 20.03.2003
(21) EP07872097.6
(31) 366251 P
(22) 24.12.2007
(32) 22.03.2002
(51) C09D 5/08
B65G 17/08
B05D 1/06
(31) MI20062542
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.12.2006
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
OVERLAPPING SHEETS IN A
SHEET FEEDER AND PROVIDING
THE OVERLAPPED SHEETS TO A
PRINTING PRESS
(33) Italië
(47) 08.06.2011
(73) S.A.L.A. CONSULTING S.A.S. DI
SARA FALETTO & C. te 20020
ARESE, Italië (IT)
(47) 08.06.2011
(11) EP2007660
(21) EP07759988.4
(22) 03.04.2007
(31) 788650 P
(32) 03.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONVEYOR WITH POWDER
COATED PRODUCTS CONVEYING
COMPONENTS
(47) 08.06.2011
(73) Magnum Manufacturing Limited te
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0,
Canada (CA)
(72) SPELLER, Michael te BARRIE,
ONTARIO L4N 6C6, Canada (CA)
(51) B65H 39/02
(54) LIFT WITH DUAL TRACTION
PULLEY
(47) 08.06.2011
(72) FALETTO, Luciano te I-20020 ARESE
(MI), Italië (IT)
(51) B66B 29/04
(11) EP1947050
(11) EP1386871
(73) Span Tech Llc te GLASGOW, KY
42142, Verenigde Staten van Amerika (21) EP03017224.1
(US)
(22) 30.07.2003
(72) RUSSEL, Mark, D. te
(31) 13502002
GOODLETTSVILLE, TENNESSEE
(32) 02.08.2002
37072, Verenigde Staten van Amerika
(33) Zwitserland
(US)
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
(51) B65G 47/54
Herstellen mehrteiliger Druckprodukte
B65G 21/20
(21) EP07380395.9
(11) EP2222579
(47) 08.06.2011
(21) EP08862923.3
(22) 17.12.2008
(31) 200700599
(32) 17.12.2007
(33) België
(47) 08.06.2011
(73) Ferag AG te 8340 HINWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Reist, Walter te 8340 HINWIL,
Zwitserland (CH)
(51) B66B 5/14
B66B 5/02
(54) DISPOSITIF DE RECEPTION ET
TRANSPORT
(11) EP2173651
(47) 08.06.2011
(22) 03.07.2008
(73) Visar te 1150 BRUXELLES, België
(BE)
(31) 07111603
(72) KLEYNEN, Olivier te 1150
BRUXELLES, België (BE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) B65G 69/18
(11) EP2112103
(21) EP09004934.7
(22) 03.04.2009
(31) 102008020218
(21) EP08785905.4
(32) 03.07.2007
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM BETRIEB EINES AUFZUGS
(47) 08.06.2011
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(32) 22.04.2008
(72) KOSTKA, Miroslav te CH-6275
BALLWIL, Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B66B 9/08
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
(11) EP1867596
(22) 28.12.2007
(31) 200603325
200702239
(32) 29.12.2006
08.08.2007
(33) Spanje
Spanje
(54) Safety device for moving handrails
(73) ThyssenKrupp Norte, S.A. te 33682
MIERES-ASTURIAS, Spanje (ES)
ThyssenKrupp Elevator (ES/PBB) Ltd.
te STAINES LONDON TW18 3PA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Gonzalez Alemany, Miguel Angel te
33007 OVIÉDO (ASTURIAS), Spanje
(ES)
Gonzalez Pantiga, Juan Domingo te
33212 GIJON (ASTURIAS), Spanje
(ES)
Alonso Cuello, Manuel te 33212
GIJON (ASTURIAS), Spanje (ES)
Mendiolagoitia Juliana, José te 33203
GIJON (ASTURIAS), Spanje (ES)
Palomero Cocho, Francisco te 33212
GIJON (ASTURIAS), Spanje (ES)
(51) F16G 17/00
B66C 1/34
B66C 1/14
(11) EP1608580
(21) EP04714535.4
(22) 25.02.2004
Nummer 24/11
(31) 0300915
54
15 juni 2011
(33) Zweden
C01B 33/037
C01B 33/033
(54) Structure tridimensionnelle très haute
densité
(11) EP1866248
(54) A CHAIN COUPLING COMPONENT
(47) 08.06.2011
(21) EP06723898.0
(47) 08.06.2011
(73) STMicroelectronics (Tours) SAS te
37100 TOURS, Frankrijk (FR)
(22) 24.03.2006
(32) 31.03.2003
(73) Frenolink Förvaltnings AB te 184 92
AKERSBERGA, Zweden (SE)
(72) FREDRIKSSON, Lars te S-184 92
KERSBERGA, Zweden (SE)
(51) B66C 1/42
(11) EP2065330
(21) EP08018619.0
(22) 24.10.2008
(31) 102007057373
(32) 27.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Greifereinrichtung mit einem
Schrittschaltwerk, insbesondere
Scherengreifer
(47) 08.06.2011
(73) Probst Greiftechnik Verlegesysteme
GmbH te 71729
ERDMANNSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) B66F 9/07
B65G 1/04
(11) EP1620346
(21) EP04725005.5
(22) 01.04.2004
(31) 10315740
10329133
(32) 04.04.2003
27.06.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR ÜBERNAHME
UND/ODER ÜBERGABE UND ZUM
TRANSPORT VON WAREN
(47) 08.06.2011
(73) Swisslog AG te 5033 BUCHS,
Zwitserland (CH)
(72) BÄUMLE, Jürgen te 78713 BAD
SÄCKINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EICHLER, Bernd te CH-6272
ESCHENBACH, Zwitserland (CH)
HULTSCH, Stefan te CH-5036
OBERENTFELDEN, Zwitserland (CH)
OBSCHONKA, Frank te 72654
NECKARTENZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
REINHARD, Andreas te CH-5614
SARMENSTORF, Zwitserland (CH)
(51) H01M 8/10
H01L 29/92
B81B 3/00
(11) EP2161238
(21) EP09169175.8
(22) 01.09.2009
(31) 0855906
(32) 03.09.2008
(33) Frankrijk
(72) Morand, Jean-Luc te 37100, TOURS,
Frankrijk (FR)
(51) H01L 33/00
C30B 7/08
C30B 5/00
C09K 11/08
B82B 3/00
B32B 5/16
B05D 7/00
(31) 05075701
665352 P
05076550
(32) 24.03.2005
28.03.2005
07.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(21) EP04704473.0
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF SI BY REDUCTION OF SICL4
WITH LIQUID ZN
(22) 22.01.2004
(47) 08.06.2011
(31) 442146 P
(73) Umicore SA te 1000 BRUSSELS,
België (BE)
(11) EP1590171
(32) 22.01.2003
(72) ROBERT, Eric te B-4000 LIÈGE,
België (BE)
(54) MONODISPERSE CORE/SHELL AND
ZIJLEMA, Tjakko te B-3110
OTHER COMPLEX STRUCTURED
ROTSELAAR, België (BE)
NANOCRYSTALS AND METHODS
(51)
C01G 23/07
OF PREPARING THE SAME
(11)
EP2217532
(47) 08.06.2011
(21)
EP08849795.3
(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
(33) Verenigde Staten van Amerika
UNIVERSITY OF ARKANSAS te
LITTLE ROCK, AR 72207-3608,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) PENG, Xiaogang te FAYETTEVILLE,
AR 72701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LI, Jianquing te FAYETTEVILLE, AR
72701, Verenigde Staten van Amerika
(US)
BATTAGLIA, David te
FAYETTEVILLE, AR 72703,
Verenigde Staten van Amerika (US)
WANG, Yongqiang, Andrew te
FAYETTEVILLE, AR 72704,
Verenigde Staten van Amerika (US)
WANG, Yunjun te FAYETTEVILLE, AR
72703, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C01B 31/02
C01B 3/26
B01J 23/83
(11) EP1807345
(21) EP05802229.4
(22) 10.10.2005
(31) RM20040502
(32) 13.10.2004
(33) Italië
(54) SIMULTANEOUS PRODUCTION OF
CARBON NANOTUBES AND
MOLECULAR HYDROGEN
(47) 08.06.2011
(22) 04.11.2008
(31) 07022167
996481 P
(32) 15.11.2007
20.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR THE
MANUFACTURE OF RUTILE
TITANIUM DIOXIDE POWDERS
(47) 08.06.2011
(73) Umicore te 1000 BRUXELLES, België
(BE)
(72) PUT, Stijn te B-2300 TURNHOUT,
België (BE)
VAN ROMPAEY, Yves te B-2260
WESTERLO, België (BE)
(51) C02F 3/34
C02F 3/28
C02F 3/12
C02F 101/16
C02F 101/10
C02F 1/44
C02F 1/42
C02F 1/28
(11) EP1968900
(21) EP06829809.0
(22) 21.12.2006
(31) 102005063228
(32) 23.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Universita'Degli Studi di Roma "La
Sapienza" te 00185 ROMA, Italië (IT) (54) ANAEROBE REINIGUNG VON
ABWASSER
(72) GOZZI, Daniele te I-00152 ROMA,
Italië (IT)
(47) 08.06.2011
LATINI, Alessandro te I-00135 ROMA,
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Italië (IT)
Förderung der angewandten
(51) C30B 29/06
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
C30B 15/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 24/11
(DE)
(72) STERNAD, Werner te 70197
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPORK, Christian te 86154
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOHR, Marius te 70192
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TRÖSCH, Walter te 70329
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TRICK, Iris te 75305 NEUENBÜRG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRISCHKE, Wolfgang te 72138
KIRCHENTELLINSFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C02F 1/44
(11) EP1651570
(21) EP04743570.6
(22) 28.07.2004
55
(54) APPARATUS FOR COLORING AND
CURING AN OPTICAL FIBER AND
NITROGEN INJECTION ASSEMBLY
FOR USE THEREIN
(47) 08.06.2011
(73) Prysmian Communications Cables &
Systems USA, LLC te LEXINGTON,
SC 29072-3755, Verenigde Staten
van Amerika (US)
15 juni 2011
chloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane
(hcfc-244bb)
(47) 08.06.2011
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) Merkel, Daniel C. te WEST SENECA,
NY 14224, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Falk, Glen te BLYTHEWOOD SOUTH
Cottrell, Stephen A. te BATTON
CAROLINA 29016, Verenigde Staten
ROUGE, LA 70817, Verenigde Staten
van Amerika (US)
van Amerika (US)
Alexander, Rick te LEXINGTON
Johnson, Robert C. te LANCASTER,
SOUTH CAROLINA 29072, Verenigde
NY 14086, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(51) C04B 41/60
(11) EP1942085
(21) EP07290017.8
(22) 08.01.2007
(31) 0752544
(32) 05.01.2007
(33) Frankrijk
(51) C07D 211/94
C07C 69/54
C07C 69/15
C07C 67/62
C07C 57/04
C07C 51/50
C07C 255/08
C07C 253/32
C07C 233/09
C07C 231/22
C07B 63/04
(32) 30.07.2003
(54) Dispositif d'assainissement d'une
structure en béton et procédé
correspondant
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 08.06.2011
(21) EP08168030.8
(54) SOLVENT REMOVAL BY A
FORWARD OSMOSIS PROCESS
(73) M Lefevre te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(22) 14.07.1998
(47) 08.06.2011
(72) Menard, Marc-Henry te 92600
ASNIERES, Frankrijk (FR)
(31) 0317839
(73) Surrey Aquatechnology Limited te
GUILDFORD SURREY GU2 7XH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SHARIF, Adel te GUILDFORD
SURREY GU2 7XH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
AL-MAYAHI, Abdulsalam te
WORCESTER PARK SURREY KT4
7QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C02F 5/14
C02F 5/08
(51) C04B 41/91
(11) EP2181080
(21) EP08775378.6
(22) 30.07.2008
(31) 102007040283
(32) 24.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04784509.4
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER HEIZEINRICHTUNG UND
ENTSPRECHEND HERGESTELLTE
HEIZEINRICHTUNG
(22) 20.09.2004
(47) 08.06.2011
(31) 504855 P
(73) KraussMaffei Technologies GmbH te
80997 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1663880
(32) 22.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF CERIUM SALTS TO INHIBIT
(72) BÜRKLE, Erwin te 83671
MANGANESE DEPOSITION IN
BENEDIKTBEUERN,
WATER SYSTEMS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(DE)
BURR, Steffen te 74626
(73) BUCKMAN LABORATORIES
BRETZFELD, BONDSREPUBLIEK
INTERNATIONAL, INC. te MEMPHIS
DUITSLAND (DE)
TN 38108-0305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07C 17/087
(11) EP2030963
(54) Derivatives of 1-oxyl-4-hydroxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine as
polymerization inhibitors for (meth)
acrylate monomers
(47) 08.06.2011
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Cunkle, Glen, Thomas te
STAMFORD, CT 06903, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gande, Matthew, Edward te
NORWALK, CT 06851, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Seltzer, Raymond te NEW CITY, NY
10956, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Thompson, Thomas, Friend te
HIGHLAND MILLS, NY 10930,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) C07C 69/58
C07C 67/08
C07B 61/00
(11) EP1897865
(21) EP06766984.6
(22) 20.06.2006
(31) 694070 P
(32) 27.06.2005
(72) DICKINSON, Wayne, H. te OLIVE
BRANCH, MI 38654, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2151425
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09167306.1
(51) C03C 25/12
C03C 25/10
(22) 05.08.2009
(54) PROCESSES FOR PRODUCING
HIGHER FATTY ACID ESTERS
(11) EP1432661
(21) EP02806725.4
(22) 03.10.2002
(31) 87206 P
512955
(32) 08.08.2008
30.07.2009
(31) 327229 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.10.2001
(54) Improved process to manufacture 2-
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(73) TOKYO INSTITUTE OF
TECHNOLOGY te TOKYO 152-8550,
Japan (JP)
(72) HARA, Michikazu te MIDORI-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
2268503, Japan (JP)
(51) C07C 69/708
Nummer 24/11
C07C 69/612
C07C 69/40
C07C 69/24
C07C 67/30
C07C 53/128
C07C 51/347
C07C 233/07
C07C 231/18
C07C 231/12
C07B 55/00
C07B 53/00
C07B 49/00
C07B 37/04
56
C07C 269/00
C07C 265/12
C07C 263/04
(11) EP1893563
(21) EP06743137.9
(22) 09.06.2006
(31) 102005026500
(32) 09.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2190809
(54) HERSTELLUNG VON NARYLCARBAMATEN UND NARYLISOCYANATEN
(21) EP08802340.3
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Haubennestel, Karlheinz te 46487
WESEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mössmer, Stefan te 46487 WESEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Orth, Ulrich te 46485 WESEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Leutfeld, Daniela te 46485 WESEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(73) PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG
te D-35032 MARBURG,
(31) 102007045624
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(32) 24.09.2007
(DE)
(21)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) SUNDERMEYER, Jörg te 35041
(22)
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
(31)
DUITSLAND (DE)
OPTISCH AKTIVER ALPHAMEI, Fuming te WUHAN, HUBEI
ALKYLCARBONYLVERBINDUNGEN
(32)
430074, China (CN)
(47) 08.06.2011
(33)
(73) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg te (51) C07C 265/14
(54)
C07C 263/06
79088 FREIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1976825
(DE)
(21) EP07703734.9
(22) 18.09.2008
(72) BREIT, Bernhard te 79194
GUNDELFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STUDTE, Christopher te 113-0032
TOKYO, Japan (JP)
(51) C07C 211/36
C07C 209/72
B01J 23/46
(11) EP1767520
(21) EP06019510.4
(22) 18.09.2006
(31) 233439
(32) 22.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Hydrogenation of aromatic amines to
alicyclic amines using a ruthenium
catalyst supported on lithium
aluminate
(47) 08.06.2011
(73) Air Products and Chemicals, Inc. te
ALLENTOWN, PA 18195-1501,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) Vedage, Gamini Ananda te
BETHLEHEM PA 18017, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ding, Hao te MACUNGIE PA 18062,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Engel, Matthew J. te EMMAUS PA
18049, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lutz, Eugène George te
LENHARTSVILLE PA 19534,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Emig, Lenore Ann te WHITEHALL, PA
18052, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 275/28
C07C 273/18
C07C 271/28
C07C 269/04
C07D 205/04
A61P 11/00
A61K 31/397
EP2125714
EP08719316.5
06.03.2008
895163 P
16.03.2007
Verenigde Staten van Amerika
HYDROCHLORIDE SALT OF 5-[3-(3HYDROXYPHENOXY)AZETIDIN-1YL]-5-METHYL-2,2DIPHENYLHEXANAMIDE
(22) 09.01.2007
(47) 08.06.2011
(31) 06100315
(73) Pfizer Limited te SANDWICH, KENT
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(32) 13.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON ISOCYANATEN
(47) 08.06.2011
(72) GLOSSOP, Paul, Alan te KENT, CT13
9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
JAMES, Kim te KENT CT13 9NJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (51) C07D 233/90
C07D 207/34
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61P 35/00
(DE)
A61K 31/4164
(72) KLÖTZER, Matthias te 01945
A61K 31/40
KROPPEN, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP1856043
DUITSLAND (DE)
STROEFER, Eckhard te 68163
(21) EP06709213.0
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(22) 01.02.2006
DUITSLAND (DE)
BLANKERTZ, Heinrich-Josef te 67147 (31) 0501092
FORST, BONDSREPUBLIEK
(32) 03.02.2005
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(51) C09D 7/12
(54) 1-H-PYROLE-2-CARBOXAMIDES ET
C09D 7/02
IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDES ET
C09D 5/04
LEUR UTILISATION EN TANT
C08G 18/79
MODULATEURS DES KINASES FAK,
C08G 18/50
KDR ET TIE2 POUR TRAITER LE
C08G 18/32
CANCER
C08G 18/28
(47)
08.06.2011
C07D 229/00
C07C 275/62
(73) Aventis Pharma S.A. te 92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
(11) EP1710228
(72) RONAN, Baptiste te F-92140
CLAMART, Frankrijk (FR)
03.04.2006
HALLEY, Frank te F-92310
102005015966
CHAVILLE, Frankrijk (FR)
SOUAILLE, Catherine te F-94600
07.04.2005
CHOISY LE ROI, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VIVIANI, Fabrice te F-95380
Biuretverbindungen, ihre Herstellung
LOUVRES, Frankrijk (FR)
und Verwendung sowie
EL-AHMAD, Youssef te F-94000
Zwischenprodukte zu ihrer Herstellung
CRÉTEIL, Frankrijk (FR)
BACQUE, Eric te F-91190 GIF SUR
08.06.2011
YVETTE, Frankrijk (FR)
Byk-Chemie GmbH te 46483 WESEL,
TABART, Michel te F-91290 LA
(21) EP06007037.2
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
Nummer 24/11
57
NORVILLE, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
Davis, Robert E. te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brann, Mark R. te RYE, NH 03870,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Nash, Norman te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Andersson, Carl-Magnus A. te 245 64
HJÄRUP, Zweden (SE)
Uldam, Allan K. te 3500 VAERLOESE,
Denemarken (DK)
(51) C07D 209/12
C07C 217/80
(11) EP2118058
(21) EP08706720.3
(22) 11.02.2008
(31) 20070110
(32) 12.02.2007
(33) Tsjechië
(54) METHOD FOR THE PREPARATION
OF 5-BENZYLOXY-2-(4BENZYLOXPHENYL)-3-METHYL-1H- (51) C07D 211/32
INDOLE
(11) EP2185513
(47) 08.06.2011
(21) EP08786606.7
(73) Zentiva, k.s. te DOLNI MECHOLUPY
102 37 PRAHA 10, Tsjechië (CZ)
(22) 30.07.2008
(72) JIRMAN, Josef te 100 00 PRAHA 10,
Tsjechië (CZ)
RICHTER, Jindrich te 530 12
PARDUBICE, Tsjechië (CZ)
(32) 09.08.2007
(31) 07114119
(54)
(11) EP2089360
(21) EP07822025.8
(47)
(22) 30.10.2007
(73)
(31) 858039 P
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPIROINDOLINONE DERIVATIVES
(47) 08.06.2011
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) LIU, Jin-Jun te WARREN, NEW
JERSEY 07059, Verenigde Staten van
(51)
Amerika (US)
ZHANG, Zhuming te
HILLSBOROUGH, NEW JERSEY
08844, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 211/06
A61P 25/28
A61P 25/24
A61P 25/18
A61P 25/16
A61P 25/14
A61P 25/06
A61K 31/4468
MOLINS DE REI, Spanje (ES)
(51) C07D 237/14
A61P 29/00
A61K 31/50
(11) EP1431293
(21) EP02768055.2
(22) 25.09.2002
(31) 324569 P
(32) 26.09.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WATER-SOLUBLE
PHENYLPYRIDAZINE DERIVATIVES
AND DRUGS CONTAINING THE
SAME
(47) 08.06.2011
(73) Kowa Co., Ltd. te NAGOYA-SHI,
AICHI 460-8625, Japan (JP)
(72) KYOTANI, Yoshinori te
HIGASHIYAMATO-SHI, TOKYO 2070021, Japan (JP)
BENZOYL-PIPERIDINE
KOSHI, Tomoyuki te SHIKI-SHI,
DERIVATIVES AS DUAL
SAITAMA 353-0006, Japan (JP)
MODULATORS OF THE 5-HT2A AND
SHIGYO, Hiromichi te FUCHU-SHI,
D3 RECEPTORS
TOKYO 183-0035, Japan (JP)
08.06.2011
YOSHIZAKI, Hideo te SAYAMA-SHI,
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
SAITAMA 350-1315, Japan (JP)
BASEL, Zwitserland (CH)
KITAMURA, Takahiro te
GOBBI, Luca te CH-4104 OBERWIL
HIGASHIMURAYAMA-SHI, TOKYO
BL, Zwitserland (CH)
189-0001, Japan (JP)
JAESCHKE, Georg te CH-4059
TAKEMURA, Shunji te HACHIOJIBASEL, Zwitserland (CH)
SHI, TOKYO 192-0045, Japan (JP)
RODRIGUEZ SARMIENTO, Rosa
YASUOKA, Kyoko te
Maria te CH-4051 BASEL, Zwitserland
HIGASHIYAMATO-SHI, TOKYO 207(CH)
0012, Japan (JP)
STEWARD, Lucinda te CH-4052
TOTSUKA, Junko te NERIMA-KU,
BASEL, Zwitserland (CH)
TOKYO 179-0071, Japan (JP)
SATO, Seiichi te SUGINAMI-KU,
C07D 417/06
TOKYO 167-0043, Japan (JP)
C07D 413/06
C07D 409/06
(51) C07D 413/12
C07D 405/06
C07D 249/04
C07D 401/14
A61P 3/06
C07D 401/06
A61K 31/4192
C07D 215/18
(11) EP2207770
C07D 215/06
(21) EP08846247.8
A61P 25/22
(22) 07.11.2008
A61P 25/20
A61K 31/47
(31) 0722077
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C07D 209/54
(32) 09.11.2006
15 juni 2011
(11) EP2064185
(32) 09.11.2007
(21) EP07788348.6
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2009000
(22) 09.08.2007
(21) EP08015449.5
(31) 06118720
836666 P
(54) 1, 2, 3-TRIAZOLE DERIVATIVES
FOR USE AS STEAROYL-COA
DESATURASE INHIBITORS
(22) 15.01.2004
(31) 441406 P
479346 P
(32) 16.01.2003
17.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Selective serotonin 2A/2C receptor
inverse agonists as therapeutics for
neurodegenerative diseases
(47) 08.06.2011
(73) Acadia Pharmaceuticals Inc. te SAN
DIEGO, CA 92121-1402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Weiner, M.David te DORCHESTER
CENTER, MA 02124, Verenigde
(32) 10.08.2006
10.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(73) GlaxoSmithKline LLC te
PHILADELPHIA, PA 19102, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) 1H-QUINOLIN-4-ONE COMPOUNDS, (72) BOUILLOT, Anne, Marie, Jeanne te F91940 LES ULIS, Frankrijk (FR)
WITH AFFINITY FOR THE GABA
LAROZE, Alain te F-91940 LES ULIS,
RECEPTOR, PROCESSES, USES
Frankrijk (FR)
AND COMPOSITIONS
TROTTET, Lionel te F-91940 LES
(47) 08.06.2011
ULIS, Frankrijk (FR)
(73) Ferrer Internacional, S.A. te 08028
(51) C10L 1/22
BARCELONA, Spanje (ES)
C07D 498/04
(72) FALCÓ, José Luis te E-08004
C07D 265/16
BARCELONA, Spanje (ES)
(11)
EP1910319
PALOMER, Albert te E-08014
BARCELONA, Spanje (ES)
(21) EP06777819.1
GUGLIETTA, Antonio te E-08750
(22) 18.07.2006
Nummer 24/11
(31) 102005035527
(32) 26.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
58
C07D 413/04
C07D 409/14
C07D 409/12
C07D 209/08
A61P 9/10
A61K 31/404
(54) VERWENDUNG VON
TETRAHYDROBENZOXAZINEN ALS
ANTIOXIDANTIEN
(11) EP1812426
(47) 08.06.2011
(21) EP05812269.8
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (22) 11.10.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 618202 P
(DE)
(32) 12.10.2004
(72) LANGE, Arno te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MACH, Helmut te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RATH, Hans, Peter te 67269
GRÜNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POSSELT, Dietmar te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 471/14
C07D 401/12
(11) EP2158196
(21) EP08750984.0
(22) 14.05.2008
(31) CH10732007
(32) 22.05.2007
(33) India
(54) AN IMPROVED PROCESS FOR
PREPARING NEVIRAPINE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ARYL SULFONAMIDE PERISUBSTITUTED BICYCLICS FOR
OCCLUSIVE ARTERY DISEASE
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
A61P 25/28
A61K 31/4353
(11) EP1817312
(21) EP05849049.1
(22) 18.11.2005
(31) 630319 P
(32) 23.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MACROCYCLIC AMINOPYRIDYL
BETA-SECRETASE INHIBITORS
FOR THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE
(47) 08.06.2011
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) DECODE GENETICS, EHF te 101
REYKJAVIK, IJsland (IS)
(72) RAJAPAKSE, Hemaka, A. te
RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907,
(72) SINGH, Jasbir te WOODRIDGE, IL
Verenigde Staten van Amerika (US)
60517, Verenigde Staten van Amerika
NANTERMET, Philippe, G. te
(US)
RAHWAY, NEW JERSEY 07065-0907,
GURNEY, Mark te WOODRIDGE, IL
Verenigde Staten van Amerika (US)
60517, Verenigde Staten van Amerika
SELNICK, Harold, G. te RAHWAY,
(US)
NEW JERSEY 07065-0907,
HATEGAN, Georgeta te
Verenigde Staten van Amerika (US)
WOODRIDGE, IL 60517, Verenigde
MOORE, Keith, P. te RAHWAY, NEW
Staten van Amerika (US)
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 417/14
A61P 25/16
(51) C07D 471/04
A61K 31/427
A61P 35/00
A61K 31/437
(11) EP1912983
(21) EP06801307.7
(11) EP1809628
(47) 08.06.2011
(22) 11.08.2006
(21) EP05787382.0
(73) Aurobindo Pharma Limited te
HYDERABAD 500038, India (IN)
(31) 707380 P
732476 P
(22) 16.09.2005
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 04024368
(32) 11.08.2005
SANAPUREDDY, Jagan Mohan
02.11.2005
Reddy te HYDERABAD 500038, India
(IN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
DANDALA, Ramesh te HYDERABAD
Verenigde Staten van Amerika
500038, India (IN)
(54) MODULATORS OF CYSTIC
MEENAKSHISUNDERAM,
FIBROSIS TRANSMEMBRANE
Sivakumaran te HYDERABAD
CONDUCTANCE REGULATOR
500038, India (IN)
(47) 08.06.2011
C07D 487/04
(73) Vertex Pharmaceuticals, Inc. te
C07D 473/16
CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde
C07D 401/12
Staten van Amerika (US)
A61P 3/10
(72) HADIDA, RUAH, Sara te LA JOLLA,
A61K 31/506
CA 62037, Verenigde Staten van
EP2044054
Amerika (US)
EP07786799.2
VAN GOOR, Fredrick te SAN DIEGO,
CA 92109, Verenigde Staten van
22.06.2007
Amerika (US)
06116346
MILLER, Mark, T. te SAN DIEGO, CA
29.06.2006
92109, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Europees Octrooi Bureau
MCCARTNEY, Jason te CARDIFF BY
PYRIMIDINE AND QUINAZOLINE
THE SEA, CA 92007, Verenigde
DERIVATIVES AS MODULATORS OF
Staten van Amerika (US)
SOMATOSTATINE RECEPTOR
ARUMUGAM, Vijayalaksmi te SAN
ACTIVITY
MARCO, CA 92078, Verenigde Staten
08.06.2011
van Amerika (US)
ZHOU, Jinglan te SAN DIEGO, CA
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
92130, Verenigde Staten van Amerika
BASEL, Zwitserland (CH)
(US)
CHRIST, Andreas D. te CH-4144
(32) 13.10.2004
ARLESHEIM, Zwitserland (CH)
MARTIN, Rainer E. te CH-4056
BASEL, Zwitserland (CH)
(11) EP1879895
(51) C07D 413/14
(51) C07D 471/04
C07D 421/04
C07D 413/04
C07D 401/04
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PHENYLHARNSTOFFDERIVATE ALS
HEMMSTOFFE VON
TYROSINKINASEN ZUR
BEHANDLUNG VON
TUMORERKRANKUNGEN
(47) 08.06.2011
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STAEHLE, Wolfgang te 55218
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOELZEMANN, Guenter te 64342
SEEHEIM-JUGENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RAUTENBERG, Wilfried te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 487/04
C07D 333/62
C07D 295/18
C07D 217/12
A61P 35/00
A61K 31/4965
A61K 31/4353
A61K 31/4045
(21) EP06726982.9
(22) 04.05.2006
Nummer 24/11
59
15 juni 2011
(31) 0509223
(31) 03078075
(32) 05.05.2005
(32) 03.10.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1595884
(54) ENZYME INHIBITORS
(54) PYRAZOLO AND IMIDAZOPYRIMIDINE DERIVATIVES
(21) EP05009790.6
(73) Chroma Therapeutics Limited te
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 08.06.2011
(31) 10305984
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(32) 13.02.2003
(72) DAVIDSON, Alan Hornsby te
OXFORDSHIRE OX14 4RY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
PATEL, Sanjay Ratilal te
OXFORDSHIRE OX14 4RY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MAZZEI, Francesca Ann te
ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
DAVIES, Stephen John te ABINGDON
OXFORDSHIRE OX14 4RY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
DRUMMOND, Alan Hastings te
ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
MOFFAT, David Festus C. te
ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
BAKER, Kenneth William John te
ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
DONALD, Alistair David Graham te
ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) WICHMANN, Juergen te 79585
STEINEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLTERING, Thomas, Johannes te
79639 GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Salz einer Sulfonsäure mit Clopidogrel
und dessen Verwendung zur
Herstellung pharmazeutischer
Formulierungen
(47) 08.06.2011
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
A61K 31/53
(11) EP1948664
(21) EP06837967.6
(22) 17.11.2006
(31) 738269 P
560378
(32) 18.11.2005
16.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
A61K 31/519
(11) EP2188290
(21) EP08786828.7
(22) 04.08.2008
(31) 955653 P
(32) 14.08.2007
(72) Doser, Karlheinz, Dr. te 21244
BUCHHOLZ I.D. NORDHEIDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Glänzer, Klaus, Dr. te 22337
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1757610
(21) EP05751417.6
(72) BARTKOVITZ, David Joseph te
NUTLEY, NEW JERSEY 07110,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CHU, Xin-Jie te LIVINGSTON, NEW
JERSEY 07039, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LUK, Kin-Chun Thomas te NORTH
CALDWELL, NEW JERSEY 07006,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(31) 2004175798
(51) C07D 487/04
C07D 209/12
A61K 31/519
(22)
(31)
(22) 27.09.2004
(73) Helm AG te 20097 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON, NJ 08543-4000,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(21) EP04765633.5
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(11) EP1670801
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PYRAZOLO[3,4-D]-PYRAMIDINE
DERIVATIVES AS
ANTIPROLIFERATIVE AGENTS
(11)
(51) C07D 487/04
A61P 25/00
A61K 31/519
(22) 13.02.2004
(51) C07D 513/04
C07D 498/04
A61P 43/00
A61P 19/06
A61K 31/519
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRROLOTRIAZINE KINASE
INHIBITORS
(72) CHEN, Ping te PRINCETON, NJ
08543-4000, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHAO, Yufen te PRINCETON, NJ
08543-4000, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FINK, Brian, E. te PRINCETON, NJ
08543-4000, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIM, Soong-hoon te PRINCETON, NJ
08543-4000, Verenigde Staten van
Amerika (US)
A61K 9/14
A61K 31/435
(21)
(32)
(33)
(54)
(22) 13.06.2005
(32) 14.06.2004
(33) Japan
(54) CONDENSED PYRIMIDINE
DERIVATIVE AND XANTHINE
OXIDASE INHIBITOR
(47) 08.06.2011
(73) Nippon Chemiphar Co., Ltd. te
TOKYO 101-0032, Japan (JP)
(72) YOSHIDA, Shinichi te CHIBA
2730031, Japan (JP)
EP1874777
KOBAYASHI, Kunio te MISATO-SHI,
EP06743712.9
SAITAMA 3410018, Japan (JP)
MOCHIDUKI, Nobutaka te CHIBA
18.04.2006
270-1166, Japan (JP)
0503934
YAMAKAWA, Tomio te KASHIWA-SHI,
20.04.2005
CHIBA 2770884, Japan (JP)
KOBAYASHI, Tadashi te KOKUBUNJIFrankrijk
SHI, TOKYO 1850014, Japan (JP)
DÉRIVÉS DE 1H-PYRIMIDO[4,5SHINOHARA, Yoriko te CHIBA-SHI,
B]INDOLE, LEUR PRÉPARATION ET
CHIBA 2620032, Japan (JP)
LEUR APPLICATION EN
THÉRAPEUTIQUE
(47) 08.06.2011
(73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) OLIVIER-BANDINI, Anne te 75012
PARIS, Frankrijk (FR)
MARGUET, Frank te F-91370
VERRIÈRES LE BUISSON, Frankrijk
(FR)
FROISSANT, Jacques te 41160
BREVAINVILLE, Frankrijk (FR)
PUECH, Frédéric c/o sanofi-aventis
Département Brevets te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) C07D 495/04
(51) C07D 513/04
A61K 31/433
A61K 31/4196
A61K 31/41
(11) EP1945648
(21) EP06809952.2
(22) 20.09.2006
(31) CH13412005
(32) 21.09.2005
(33) India
(54) DERIVATIVES OF 4,6DISUBSTITUTED 1,2,4-TRIAZOLO1,3,4-THIADIAZOLE, A PROCESS
AND USES THEREOF
Nummer 24/11
60
(47) 08.06.2011
(72) SCHWAIGER, Jochen te 60313
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
(73) Jawaharlal Nehru Centre for
DUITSLAND (DE)
Advanced Scientific Research te
BANGALORE 560 064 KARNATAKA, (51) C07K 14/315
India (IN)
C07K 1/107
University of Mysore te MYSORE 570 (11) EP1915389
006, India (IN)
(21) EP06789722.3
(72) KUNDU, Tapas, Kumar te
BANGALORE 560 064, KARNATAKA, (22) 11.08.2006
India (IN)
(31) 708086 P
RANGAPPA, Kanchugarakoppal,
808907 P
Subbegowda te KARNATAKA, India
(32) 12.08.2005
(IN)
26.05.2006
SAILAJA, Badi, Sri te ANDHRA
(33)
Verenigde Staten van Amerika
PRADESH, India (IN)
Verenigde Staten van Amerika
VARIER, Radhika, Ashish te
COIMBATORE 641 012, TAMIL
(54) DIFFERENTIALLY PROTECTED
NADU, India (IN)
ORTHOGONAL LANTHIONINE
SHIVANANJU, Nanjundaswamy te
TECHNOLOGY
KARNATAKA, India (IN)
(47) 08.06.2011
BASAPPA, te KARNATAKA, India (IN)
(73) Oragenics, Inc. te ALACHUA, FL
(51) C07F 3/02
33615, Verenigde Staten van Amerika
C07B 49/00
(US)
(11) EP1981893
(72) HILLMAN, Jeffrey, D. te
GAINESVILLE, FL 32608, Verenigde
(21) EP07703987.3
Staten van Amerika (US)
(22) 18.01.2007
ORUGUNTY, Ravi, S. te AUSTIN,
(31) 06001017
TEXAS 78749, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 18.01.2006
SMITH, James, Leif te WEST POINT,
(33) Europees Octrooi Bureau
MS 39773, Verenigde Staten van
(54) PREPARATION AND USE OF
Amerika (US)
MAGNESIUM AMIDES
(51) C12P 21/00
(47) 08.06.2011
C07K 14/195
(73) Ludwig-Maximilians-Universität
(11) EP2021357
München te 80539 MÜNCHEN,
(21) EP06755971.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 26.04.2006
(72) KNOCHEL, Paul te 81479
(54) CYCLODIPEPTIDE SYNTHETASES
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
AND THEIR USE FOR SYNTHESIS
DUITSLAND (DE)
OF CYCLO(LEU-LEU)
KRASOVSKIY, Arkady te GOLETA,
CYCLODIPEPTIDE
CA 93117, Verenigde Staten van
(47) 08.06.2011
Amerika (US)
KRASOVSKAYA, Valeria te GOLETA, (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives te 75015
CA 93117, Verenigde Staten van
PARIS, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Kyowa Hakko Bio Co., Ltd te
ROHBOGNER, Christoph, Josef te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8185,
83620 FELDOLLING,
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
UNIVERSITE PARIS-SUD (PARIS XI)
(DE)
te 91405 ORSAY CÉDEX, Frankrijk
CLOSOSKI, Gliuliano, Cesar te CEP
(FR)
81770-430, Brazilië (BR)
Centre National de la Recherche
(51) H01L 51/00
Scientifique te 75016 PARIS CEDEX
C07F 15/00
16, Frankrijk (FR)
C07D 471/04
(72) GONDRY, Muriel te F-91470
C07D 221/06
LIMOURS, Frankrijk (FR)
C07D 221/02
THAI, Robert te F-91620 NOZAY,
C07D 213/50
Frankrijk (FR)
(11) EP1915386
BELIN, Pascal te F-91430 IGNY,
Frankrijk (FR)
(21) EP06776358.1
GENET, Roger te F-91470 LIMOURS,
(22) 24.07.2006
Frankrijk (FR)
(31) 102005039064
PERNODET, Jean-Luc te F-94230
(32) 18.08.2005
CACHAN, Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METALLKOMPLEXE
(47) 08.06.2011
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 15/00
C07K 14/705
C07K 14/47
C07H 21/00
A61P 35/00
A61K 39/00
15 juni 2011
(11) EP1717245
(21) EP05009095.0
(22) 26.04.2005
(54) T-cell epitopes from the oncofetal
antigen-immature laminin receptor
protein and medical uses thereof
(47) 08.06.2011
(73) Immatics Biotechnologies GmbH te
72076 TÜBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Zeis, Matthias te 22609 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12N 15/63
C12N 15/16
C07K 16/26
C07K 14/59
A61K 38/24
(11) EP1276765
(21) EP01928808.3
(22) 24.04.2001
(31) 558033
565930
(32) 25.04.2000
05.05.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SINGLE-CHAIN FERTILITY
HORMONES WITH VARIABLE LH
ACTIVITY
(47) 08.06.2011
(73) Washington University te SAINT
LOUIS, MO 63110, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BOIME, Irving te ST. LOUIS, MO
63141, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07K 16/18
(11) EP1847607
(21) EP07013470.5
(22) 24.03.1999
(31) 10046798
(32) 27.03.1998
(33) Japan
(54) Antibodies against the p51 protein
(47) 08.06.2011
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU, TOKYO 1010048, Japan (JP)
Ikawa, Yoji te TOKYO 146-0091,
Japan (JP)
(72) Ikawa, Yoji te TOKYO 146-0091,
Japan (JP)
Ikawa, Shuntaro te SENDAI-SHI
MIYAGI 982-0826, Japan (JP)
Obinata, Masuo te SENDAI-SHI
MIYAGI 980-0871, Japan (JP)
(51) G01N 33/533
G01N 33/53
C07K 16/28
A61P 37/02
A61P 25/02
A61P 1/04
A61K 39/395
(11) EP1485127
Nummer 24/11
(21) EP03709277.2
(22) 25.02.2003
(31) 360134 P
374501 P
(32) 25.02.2002
23.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
61
(72) BROTHERS, Paul Douglas te
CHADDS FORD, PENNSYLVANIA
19317, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GANGAL, Subash Vishnu te
HOCKESSIN, DELAWARE 19707,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) C08F 2/26
(11) EP2235073
(54) ADMINISTRATION OF AGENTS FOR
(21) EP09703753.5
THE TREATMENT OF
(22) 21.01.2009
INFLAMMATION
(31) 11850
(47) 08.06.2011
354195
(73) ELAN PHARMACEUTICALS, INC. te
(32) 22.01.2008
SOUTH SAN FRANCISCO, CA
15.01.2009
94080, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) TAYLOR, Julie te SAN FRANCISCO,
CA 94122, Verenigde Staten van
(54) PROCESS FOR PRODUCING
Amerika (US)
FLUOROELASTOMERS
YEDNOCK, Ted, A. te FOREST
(47) 08.06.2011
KNOLLS, CA 94933, Verenigde
(73) DuPont Performance Elastomers
Staten van Amerika (US)
L.L.C. te WILMINGTON, DE 19809,
(51) C08L 7/00
Verenigde Staten van Amerika (US)
C08F 36/08
(72) COUGHLIN, Michael, Cregg te
C08C 19/22
WILMINGTON DELAWARE 19810,
(11) EP1841802
Verenigde Staten van Amerika (US)
(21) EP06719672.5
HUNG, Ming-Hong te WILMINGTON
DELAWARE 19803, Verenigde Staten
(22) 27.01.2006
van Amerika (US)
(31) 45938
TANG, Phan, Linh te WEST
(32) 28.01.2005
CHESTER PENNSYLVANIA 19382,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
C09J
151/06
(54) THIN WALLED POLYNITRILE OXIDE
C08L 51/06
CROSSLINKED RUBBER FILM
C08L 23/04
PRODUCTS AND METHODS OF
C08F 255/04
MANUFACTURE THEREOF
C08F 255/02
(47) 08.06.2011
C08F 2/36
(73) I-FLOW CORPORATION te LAKE
(11) EP2190885
FOREST, CA 92630, Verenigde
(21) EP08801310.7
Staten van Amerika (US)
(72) MCGLOTHLIN, Mark, W. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92130,
Verenigde Staten van Amerika (US)
WILLIAMS, Whitney, A. te SAN
DIEGO, CA 92117, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HERRICK, Scott, W. te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 09.09.2008
(51) C08F 2/16
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2084195
(21) EP07840004.1
(31) 858008 P
(33)
(54)
(47)
(73)
(32) 11.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
CARBOXYLIERTER
ETHYLENPOLYMERBLENDS
(47) 08.06.2011
(72) BESSER, Klaus te 06193
GUTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
09.11.2006
GERECKE, Jochen te 06122
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
AQUEOUS POLYMERIZATION OF
HÄUSSLER, Lutz te 06108
FLUORINATED MONOMERS USING
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
POLYMERIZATION AGENT
DUITSLAND (DE)
COMPRISING FLUOROPOLYETHER
LEITNER, Bianka te 06258
ACID OR SALT AND
SCHKOPAU, BONDSREPUBLIEK
HYDROCARBON SURFACTANT
DUITSLAND (DE)
08.06.2011
RAPTHEL, Inno te 06120 HALLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
(DE)
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van Amerika (51) C08F 8/28
(US)
(22) 09.11.2007
(32)
(31) 102007043972
15 juni 2011
(11) EP2185602
(21) EP07820040.9
(22) 05.09.2007
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON POLYVINYLACETALEN MIT
NIEDRIGEM
RESTALDEHYDGEHALT IM
ABWASSER
(47) 08.06.2011
(73) Kuraray Europe GmbH te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PAPENFUHS, Bernd te 63179
OBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08L 25/18
C08L 23/36
C08K 3/00
C08F 8/32
B60C 1/00
(11) EP2209818
(21) EP07864399.6
(22) 14.11.2007
(54) TRIETHYLAMINE FUNCTIONALIZED
ELASTOMER IN BARRIER
APPLICATIONS
(47) 08.06.2011
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc. te
BAYTOWN, TX 77520, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Société de Technologie MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
Michelin Recherche et Technique S.A.
te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) BERGMAN, Brian te F-63100
CLEMONT-FERRAND, Frankrijk (FR)
DIAS, Anthony, Jay te HOUSTON, TX
77062, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GONG, Caiguo te SHANGHAI
200131, China (CN)
HODGE, Thomas, C. te
SIMPSONVILLE SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika (US)
LOHSE, David, John te
BRIDGEWATER NJ 08807, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WENG, Weiqing te HOUSTON TX
77059, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08L 23/00
C08F 2/34
C08F 2/14
C08F 2/00
C08F 10/00
(11) EP1919965
(21) EP06776689.9
(22) 08.08.2006
(31) 200510099673
(32) 02.09.2005
(33) China
(54) PROCESS FOR POLYMERIZING
OLEFINS IN THE PRESENCE OF AN
OLEFIN POLYMERIZATION
Nummer 24/11
CATALYST
(47) 08.06.2011
(73) Borealis Technology Oy te 06101
PORVOO, Finland (FI)
(72) ANDTSJÖ, Henrik te FI-06150
PORVOO, Finland (FI)
BERGSTRA, Michiel te FI-00810
HELSINKI, Finland (FI)
KARLSSON, Ralf te SE-473 21
HENAN, Zweden (SE)
NYFORS, Klaus te FI-06150
PORVOO, Finland (FI)
THORNGREN, Urban te SE-41671
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) C08F 2/14
C08F 10/02
B01J 19/24
(11) EP2004711
(21) EP07727743.2
(22) 03.04.2007
(31) 06112155
(32) 03.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
62
(72) SAN ROMAN DEL BARRIO, Julio te
E-28006 MADRID, Spanje (ES)
RODRIGUEZ-CRESPO, Gema te E28006 MADRID, Spanje (ES)
FERNANDEZ-GUTIERREZ, Mar te E28006 MADRID, Spanje (ES)
GALLARDO-RUIZ, Alberto te E-28006
MADRID, Spanje (ES)
DUOCASTELLA-CODINA, Luis te E08185 LLIÇÀ DE VALL,
BARCELONA, Spanje (ES)
MOLINA-CRISOL, Maria te E-08185
LLIÇA DE VALL, BARCELONA,
Spanje (ES)
(73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te
751 84 UPPSALA, Zweden (SE)
(51) C09D 133/04
C08F 8/08
C08F 222/20
C08F 222/02
C08F 220/36
C08F 220/06
(47) 08.06.2011
(11) EP1794203
(21) EP05797401.6
(22) 16.09.2005
(31) 957568
(32) 01.10.2004
(54) PROCESS FOR IMPROVING THE
(33) Verenigde Staten van Amerika
POLYMERIZATION OF ETHYLENE
AND ONE OR MORE OPTIONAL CO- (54) FUNCTIONAL ADDITION
MONOMER(S) IN A
POLYMERS AND A METHOD FOR
POLYMERIZATION LOOP REACTOR
THEIR PREPARATION
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Total Petrochemicals Research Feluy (73) BASF CORPORATION te
te 7181 SENEFFE (FELUY), België
SOUTHFIELD, MI 48034-2442,
(BE)
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) DEWACHTER, Daan te B-2800
(72) OHRBOM, Walter te HARTLAND
MECHELEN, België (BE)
TOWNSHIP, MICHIGAN 48353,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) G02B 1/10
CAMPBELL, Donald te HARTLAND,
C09K 11/00
MICHIGAN 48353, Verenigde Staten
C08F 222/10
van Amerika (US)
C08F 220/18
ST. AUBIN, Donald te PLEASANT
(11) EP2239285
RIDGE, MI 48069, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP09157498.8
RAMESH, Swaminathan te CANTON,
(22) 07.04.2009
MICHIGAN 48187, Verenigde Staten
(54) Abformzusammensetzung
van Amerika (US)
RÖCKRATH, Ulrike te 48308
(47) 08.06.2011
SENDEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Nanogate Industrial Solutions GmbH
DUITSLAND (DE)
te 66287 QUIERSCHIEDHARRIS, Paul te WEST
GÖTTELBORN, BONDSREPUBLIEK
BLOOMFIELD, MICHIGAN 48322DUITSLAND (DE)
1771, Verenigde Staten van Amerika
(72) Klenke, Martin, Dr. te 66440
(US)
BLIESKASTEL, BONDSREPUBLIEK
(51)
C08J 9/36
DUITSLAND (DE)
C08J 7/16
(51) C08F 220/30
C08F 265/06
A61L 33/06
C08F 257/02
A61L 31/16
C08F 251/00
A61L 31/10
(11) EP1448638
(11) EP1940894
(21) EP02789112.6
(21) EP06792186.6
(22) 26.11.2002
(22) 20.09.2006
(31) 0103968
(31) 05380204
0202075
(32) 21.09.2005
(32) 26.11.2001
28.06.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TRIFLUSAL-CONTAINING
POLYMERS FOR STENT COATING
(33) Zweden
Zweden
(54) POST-MODIFICATION OF A
POROUS SUPPORT
(73) Palau Pharma, S.A. te 08184 PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS, Spanje (ES) (47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
(72) GE Healthcare Bio-Sciences AB te
SE-751 84 UPPSALA, Zweden (SE)
(51) C08L 51/08
C08G 65/48
C08F 283/06
C08F 283/00
(11) EP2072543
(21) EP07024684.8
(22) 20.12.2007
(54) Grafted polymers
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Andrioletti, Florence te 01700
MIRIBEL, Frankrijk (FR)
Merlet, Stephanie te 91100 CORBEILESSONNES, Frankrijk (FR)
Lapere Jeremie- te -, Frankrijk (FR)
Marques, Maria Da Silva te 77000
VAUX LE PENIL, Frankrijk (FR)
Lamarca, William te 77124 CREGY
LES MEAUX, Frankrijk (FR)
Abribat, Benoit te 77310 SAIN
FARGEAU PONTHIERRY, Frankrijk
(FR)
(51) C09J 153/02
C08L 53/02
C08G 81/02
C08F 297/04
C08F 297/02
C08C 19/44
(11) EP1307494
(21) EP01924992.9
(22) 12.04.2001
(31) 197966 P
(32) 17.04.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A PROCESS FOR COUPLING
STYRENIC BLOCK COPOLYMERS
(47) 08.06.2011
(73) KRATON Polymers Research B.V. te
1030 BH AMSTERDAM
(72) BENING, Robert, C. te KATY, TX
77450, Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILLIS, Carl, L. te HOUSTON, TX
77084, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08G 18/83
C08G 18/71
C08G 18/08
(11) EP1651694
(21) EP04763147.8
(22) 09.07.2004
(31) 10334265
(32) 25.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) THERMOPLASTISCHES
POLYURETHAN ENTHALTEND
SILANGRUPPEN
(47) 08.06.2011
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
Nummer 24/11
63
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HENZE, Oliver, Steffen te 39435
SCHNEIDLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PETERS, Sabine te 49638
NORTRUP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRAND, Johann-Diedrich te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HACKL, Christa te 49152 BAD
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRÄMER, Markus te 49448
STEMSHORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILMER, Klaus te 49448 BROCKUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09D 175/04
C08J 7/04
C08G 18/10
(11) EP1523511
(21) EP03763804.6
(22) 11.07.2003
(31) 02015771
(32) 15.07.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PRIMER MIT LANGER OFFENZEIT
FÜR POLYMERE UNTERGRÜNDE
(47) 08.06.2011
(73) Sika Technology AG te 6340 BAAR,
Zwitserland (CH)
(72) TRABESINGER, Gerald te CH-8722
KALTBRUNN, Zwitserland (CH)
WIRZ, Thomas te CH-8048 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
VENETZ, Fabian te CH-5706
BONISWIL, Zwitserland (CH)
(51) C09J 175/00
C09D 175/00
C08G 18/79
C08G 18/78
C08G 18/72
C08G 18/70
(11) EP1530605
(21) EP03793637.4
(22) 24.07.2003
(31) 10238146
(32) 15.08.2002
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
15 juni 2011
(DE)
(31) 06013596
HÖRNER, Klaus, Dieter te 68623
(32) 30.06.2006
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
(54) POWDER COATINGS & USES
C08G 63/82
THEREOF
C08G 63/688
(47) 08.06.2011
C08G 63/685
C08G 63/06
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
C07D 317/36
HEERLEN
A61K 47/34
(72) URMANOVA, Antonia te NL-8014 LB
EP2004721
ZWOLLE
VAN DEN BERG JETHS, Robert te
EP07727728.3
NL-7323 MB APELDOORN
03.04.2007
BUIJSEN, Paulus, Franciscus, Anna
0602881
te NL-3144 GD MAASSLUIS
SCHUTTE, Marcellinus, Hermanus,
03.04.2006
Johannes te NL-8101 DA RAALTE
Frankrijk
BEETSMA, Jochum te NL-8022 RE
NOUVEAUX 0-CARBOXY
ZWOLLE
ANHYDRIDES (OCAS) A FONCTION
(51)
C08G 64/02
SALIFIABLE ET POLYMERES
OBTENUS A PARTIR DE CES OCAS (11) EP1874846
(47) 08.06.2011
(21) EP06731637.2
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (C.N.R.S.) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
Université Paul Sabatier (Toulouse III)
te 31400 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(22) 05.04.2006
(31) 2005109461
(32) 06.04.2005
(33) Japan
(54) POLYMER OF POLYCARBONATE
(72) BOURISSOU, Didier te F-31830
DIOL HAVING AN ALICYCLIC
PLAISANCE DU TOUCH, Frankrijk
STRUCTURE AND PRODUCTION
(FR)
PROCESS THEREOF
THILLAYE DU BOULLAY, Olivier te F81600 MONTANS, Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
MARTIN-VACA, Bianca te F-31100
(73) SHOWA DENKO K.K. te TOKYO 105TOULOUSE, Frankrijk (FR)
8518, Japan (JP)
(51) D04H 1/64
(72) UCHIDA, Hiroshi te KAWASAKI-SHI,
C08L 31/04
KANAGAWA 210-0867, Japan (JP)
C08G 63/12
HIRAKAWA, Ritsuko te KAWASAKI(11) EP1732968
SHI, KANAGAWA 2108-0867, Japan
(JP)
(21) EP05725278.5
(22) 10.03.2005
(51) C08G 65/334
(31) 552361 P
965359
(11) EP2209834
(32) 11.03.2004
13.10.2004
(22) 12.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 12.11.2007
(54) BINDER COMPOSITIONS AND
ASSOCIATED METHODS
(47) 08.06.2011
(73) Knauf Insulation GmbH te
SHELBYVILLE, IN 46176-1496,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(21) EP08848988.5
(31) 2853
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HETEROBIFUNCTIONAL
POLYETHYLENE GLYCOL
REAGENTS
(47) 08.06.2011
(73) Intradigm Corporation te PALO ALTO,
CA 94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HELBING, Clarence, H. DI te
DECEASED, Verenigde Staten van
(72) LEVY, Daniel E. te SAN MATEO
Amerika (US)
CALIFORNIA 94402, Verenigde
HESSION, Mary LF te
Staten van Amerika (US)
INDIANAPOLIS, IN 46254, Verenigde
(47) 08.06.2011
ZALIPSKY, Samuel te REDWOOD
Staten van Amerika (US)
CITY CALIFORNIA 94061, Verenigde
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
HELBING, James LF te
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
INDIANAPOLIS, IN 46228, Verenigde
CHAMOW, Steven M. te SAN MATEO
(DE)
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94403, Verenigde
(72) HÄBERLE, Karl te 67346 SPEYER,
(51) C09D 5/03
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C09D 167/08
(DE)
(51) C09D 4/00
C08G 63/48
KÖNIGER, Rainer te CLIFTON PARK,
C09D 175/16
C08G 63/20
NY 12065, NY 12065, Verenigde
C08G 77/04
(11) EP2035477
Staten van Amerika (US)
C07F 7/21
(21) EP07764912.7
WAGNER, Eva te 67346 SPEYER,
(11) EP2196488
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 28.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WASSEREMULGIERBARE
ISOCYANATE MIT VERBESSERTEN
EIGENSCHAFTEN
Nummer 24/11
(21) EP09178350.6
(22) 08.12.2009
(31) 2008316050
(32) 11.12.2008
(33) Japan
(54) Fluorine-containing acrylate
(47) 08.06.2011
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
CHIYODA-KU TOKYO 100, Japan
(JP)
64
Staten van Amerika (US)
GLASER, Paul Burchell te ALBANY,
NY 12203, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITH, Brennan Alexander te
SCHENECTADY, NY 12305,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) C08J 3/14
(72) GERSTER, Michèle te CH-4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
NESVADBA, Peter te CH-1723
MARLY, Zwitserland (CH)
(51) C08L 67/04
C08K 9/00
(21) EP09012418.1
(11) EP2217654
(22) 30.09.2009
(21) EP08855743.4
(11) EP2137239
(73) SigmaKalon Services B.V. te 1422 AD (21) EP08735427.0
UITHOORN
(22) 17.03.2008
(72) GERRITSEN, Roy te NL-1326 LB
(31) 07104408
ALMERE
(32) 19.03.2007
MILL, Sibel te 85521 RIEMERLING,
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN
GILLARD, Michel te B-1348
WASSERABSORBIERENDER
LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE)
POLYMERPARTIKEL
DE VRIES, Gerard te 1078 AS
(47) 08.06.2011
AMSTERDAM
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(51) C08K 5/548
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08G 77/392
(DE)
C08G 77/28
(72) BARTHEL, Holger te 68723
(11) EP1960455
OFTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP06839315.6
DUITSLAND (DE)
WENDKER, Martin te 21465
(22) 12.12.2006
WENTORF, BONDSREPUBLIEK
(31) 305450
DUITSLAND (DE)
(32) 16.12.2005
WITT, Reiner te 68789 ST LEONROT, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) POLYORGANOSILOXANE
VOGT, Josef te 33034 BRAKEL,
COMPOSITION FOR USE IN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
UNSATURATED ELASTOMER,
(DE)
ARTICLE MADE THEREFROM, AND
(51)
C08K
5/41
ASSOCIATED METHOD
C08K 5/1535
(47) 08.06.2011
C08K 5/00
(73) Continental Reifen Deutschland
(11) EP1786859
GmbH te 30165 HANNOVER,
(21) EP05775828.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 22.08.2005
(72) SILVI, Norberto te CLIFTON PARK,
NY 12065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PERRY, Robert James te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PATEL, Ben Purushotam te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2305740
(72) Sakano, Yasunori te GUNMA 379(54) Verfahren zur Herstellung von
0224, Japan (JP)
Polymerpartikeln
Koike, Noriyuki te GUNMA 379-0224,
(47) 08.06.2011
Japan (JP)
(73) EMS-PATENT AG te 7013
Kishita, Hirofumi te ANNAKA-SHI,
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
GUNMA 379-0224, Japan (JP)
(72)
Carle, Oliver te 7000 CHUR,
(51) C09D 183/04
Zwitserland (CH)
C09D 163/00
Liedloff, Hanns-Jörg te 7013
C08G 77/14
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
(11) EP1504051
Kägi, Werner te 7013 DOMAT/EMS,
(21) EP03747439.2
Zwitserland (CH)
Mark, Raffael te 7453 TINIZONG,
(22) 30.04.2003
Zwitserland (CH)
(31) 02447082
Dajcar, Jan te 8590 ROMANSHORN,
(32) 03.05.2002
Zwitserland (CH)
Müller, Ralph Michael te 7000 CHUR,
(33) Europees Octrooi Bureau
Zwitserland (CH)
(54) ORGANO-FUNCTIONAL
(51) C08J 3/24
POLYSILOXANES
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
(31) 04104158
(32) 31.08.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) STABILIZATION OF ORGANIC
MATERIALS
(47) 08.06.2011
(22) 03.12.2008
(31) 952218
(32) 07.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF COUPLING AGENTS TO
IMPROVE THE INTERFACE IN
ABSORBABLE POLYMER
COMPOSITES
(47) 08.06.2011
(73) Ethicon, Inc te SOMERVILLE, NJ
08876, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZHOU, Yue te HORSEHEADS NEW
YORK 14845, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COOPER, Kevin te FLEMINGTON
NEW JERSEY 08822, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LI, Yufu te BRIDGEWATER NEW
JERSEY 08807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LI, Zhigang te HILLSBOROUGH NEW
JERSEY 08844, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) D04H 1/00
D03D 15/12
C08L 79/04
C08L 1/00
(11) EP1960464
(21) EP06840214.8
(22) 13.12.2006
(31) 751024 P
(32) 16.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FABRICS MADE FROM A BLEND OF
POLYPYRIDOBISIMIDAZOLE/FLAME
-RETARDANT TREATED
CELLULOSE FIBERS AND
ARTICLES MADE THEREFROM
(47) 08.06.2011
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZHU, Reiyao, H. te MOSELEY, VA
23120, Verenigde Staten van Amerika
(US)
YOUNG, Richard te RICHMOND,
VIRGINIA 23236, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C08L 23/16
C08L 23/06
(11) EP1877484
(21) EP06751219.4
(22) 24.04.2006
Nummer 24/11
(31) 114517
(32) 25.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OVERPOUCH FILM AND
CONTAINER AND METHOD OF
MAKING SAME
(47) 08.06.2011
65
PUCKING, Oostenrijk (AT)
(73) Pliant, LLC te SCHAUMBURG, IL
Leskinen, Pauli te 00700, HELSINKI,
60173, Verenigde Staten van Amerika
Finland (FI)
(US)
Malm, Bo te 02110, ESPOO, Finland (72) SABBAGH, Amiel te WINCHESTER,
(FI)
VA 22601, Verenigde Staten van
Frank, Sybille te 4020, LINZ,
Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
HOENIGMANN, Martin te CHIPPEWA
Reichelt, Norbert te 4501,
FALLS, WI 54729, Verenigde Staten
NEUHOFEN/KREMS, Oostenrijk (AT)
van Amerika (US)
BECKE, Gail te MUNDELEIN, IL
(51) C08L 23/14
60060, Verenigde Staten van Amerika
C08L 23/12
(US)
C08L 23/10
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON), Zwitserland (11)
(CH)
(21)
(72) LING, Michael, T., K. te VERNON
(22)
HILLS, IL 60061, Verenigde Staten
(54)
van Amerika (US)
BUAN, Angeles, Lillian te CRYSTAL
LAKE, IL 60012, Verenigde Staten van (47)
Amerika (US)
(73)
WHITE, Teresa, L. te NATICK, MA
01760, Verenigde Staten van Amerika
(72)
(US)
KALYANKAR, Varsha te ROUND
LAKE BEACH, IL 60073, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NEBGEN, Gregg te BURLINGTON,
(51)
WS 53105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EDWARDS, Scott te LIBERTYVILLE,
IL 60048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HONG, K., Z. te LONG GROVE, IL
(11)
60048, Verenigde Staten van Amerika
(21)
(US)
(22)
(51) C08L 53/02
C08L 23/08
(31)
EP2239298
EP09005247.3
(51) C08L 77/06
C08G 69/26
09.04.2009
(11) EP2203521
Polypropylene composition with high
stiffness and impact strength
(21) EP09738033.1
08.06.2011
(31) 08008285
Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(32) 30.04.2008
Bernreitner, Klaus te 4010 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Braun, Juliane te 4040 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(54) POLYAMIDFORMMASSEN,
ENTHALTEND COPOLYAMIDE ZUR
HERSTELLUNG VON
TRANSPARENTEN FORMTEILEN
MIT GERINGEM VERZUG IM
KLIMATEST
C08L 71/02
C08L 55/02
C08L 51/04
C08L 25/10
C08L 25/06
C08K 5/521
EP1497365
EP03715835.9
14.04.2003
2002020639
(11) EP1726618
(32) 16.04.2002
(21) EP05710349.1
(33) Zuid-Korea
(22) 17.02.2005
(54) THERMOPLASTIC FLAME
RETARDANT RESIN
COMPOSITIONS
(31) 2004077078
(32) 17.03.2004
(33) Japan
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 08.06.2011
(22) 21.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 08.06.2011
(73) EMS-PATENT AG te 7013 DOMAT /
EMS, Zwitserland (CH)
(72) BÜHLER, Friedrich Severin te CH7430 THUSIS, Zwitserland (CH)
AEPLI, Etienne te CH-7013
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
BASS, Sepp te CH-7013
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
(51) C08L 101/02
A61K 8/72
A61K 47/30
(11) EP1907482
(21) EP06733083.7
(22) 03.05.2006
(73) CHEIL INDUSTRIES INC. te KUMISHI, KYUNGSANGBUK-DO 730-710, (31) 05103763
679649 P
Zuid-Korea (KR)
08.06.2011
(32)
04.05.2005
(72) AHN, Sung Hee te SEONGDONG11.05.2005
Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO 105GU, SEOUL 133-010, Zuid-Korea
7117, Japan (JP)
(KR)
(33) Europees Octrooi Bureau
YANG, Jae Ho te GYEONGGI-DO
Verenigde Staten van Amerika
UEHARA, Hiroshi c/o Mitsui
435-040, Zuid-Korea (KR)
Chemicals, Inc. te ICHIHARA-SHI,
(54) HYDROGEN BONDED HYDROGELS
JANG, Young Gil te DONGJAK-GU,
CHIBA 2990108, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
SEOUL 156-093, Zuid-Korea (KR)
YAMAGUCHI, Masayoshi c/o Mitsui
(73) SupraPolix B.V. te 5612 AX
BAE,
Su
Hak
te
SEONGDONG-GU,
Chemicals, Inc. te ICHIHARA-SHI,
EINDHOVEN
SEOUL 133-112, Zuid-Korea (KR)
CHIBA 2990108, Japan (JP)
(72)
HOORNE-VAN GEMERT,Gaby, Maria,
(51) C08L 53/02
C08L 23/10
Leonarda te NL-6371 HJ
C08L 23/16
C08F 297/08
LANDGRAAF
B32B 27/00
B29C 45/00
BOSMAN, Anton, Willem te 5613 SB
B32B 25/00
EP2275485
EINDHOVEN
(11) EP1913084
MEIJER, Egbert, Willem te NL-5583
EP09163353.7
(21) EP06758757.6
GC WAALRE
22.06.2009
JANSSEN, Henricus, Marie te 5625
(22) 28.04.2006
Heterophasic polypropylene
AM EINDHOVEN
(31) 692308 P
copolymer composition
(51)
D06P
5/13
(32) 20.06.2005
08.06.2011
D06L 3/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
Borealis AG te 1220 VIENNA,
C11D 3/42
Oostenrijk (AT)
(54) LOW COST MULTILAYER
C09B 56/14
ELASTOMERIC FILMS HAVING A
Posch, Werner te 4470, ENNS,
(11) EP2222791
LOW PERMANENT SET
Oostenrijk (AT)
(21) EP08853777.4
Tranninger, Michael te 4055,
(47) 08.06.2011
(22) 25.11.2008
(54) RESIN COMPOSITION AND
MOLDED BODY MADE FROM SAME
(47)
15 juni 2011
Nummer 24/11
66
(31) 07121479
64372 OBER-RAMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 26.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) IMPROVED SHADING PROCESS
(47) 08.06.2011
(73) The Procter & Gamble Company te
CINCINNATI, OH 45202, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KRAMER, Hans te 5070 FRICK,
Zwitserland (CH)
BACHMANN, Frank te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DOSENBACH, Christof te 79415 BAD
BELLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JEEVANATH, Mini te BANGALORE
560 038, India (IN)
ROENTGEN, Georg te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KAESER, Adolf te 4103
BOTTMINGEN, Zwitserland (CH)
BASLER, Roger, Wolfgang te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LANT, Neil, Joseph te NEWCASTLE
UPON TYNE TYNE AND WEAR NE3
5RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
MIRACLE, Greg, Scot te HAMILTON
OHIO 45013, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 21/77
C12Q 1/28
C09B 67/44
C09B 67/00
C09B 57/00
C09B 53/00
(11) EP1443082
(72) BEFURT, Uwe te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUMMERT, Thomas te 64397
MODAUTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BISTER, Erhard te 64846 GROSSZIMMERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09D 11/00
(11) EP2166047
(21) EP09168987.7
(22) 31.08.2009
(31) 234056
(11) EP1312661
(21) EP02290433.8
(22) 22.02.2002
(31) 0114594
(32) 12.11.2001
(33) Frankrijk
(73) Institut Français du Pétrole te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(72) Kazmaier, Peter M. te MISSISSAUGA (72) Gueret, Christophe te 69560 ST.
ROMAIN EN GAL, Frankrijk (FR)
ONTARIO L5L 1E5, Canada (CA)
Marion, Pierre te 92160 ANTHONY,
Iftime, Gabriel te MISSISSAUGA
Frankrijk (FR)
ONTARIO L5N 4T1, Canada (CA)
Plain, Cécile te 78100 SAINT
Wagner, Christopher A. te
GERMAIN EN LAYE, Frankrijk (FR)
ETOBICOKE ONTARIO M9A 1L3,
Bonnardot, Jérôme te 78150 LE
Canada (CA)
CHESNAY, Frankrijk (FR)
Wang, Shen-Ge te FAIRPORT, NY
Benazzi, Eric te 78400 CHATOU,
14450, Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk (FR)
(US)
Martin, Olivier te 78100 SAINT
Eschbach, Reiner te WEBSTER, NY
GERMAIN EN LAYE, Frankrijk (FR)
14580, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C11D 3/50
(21) EP08868448.5
(33) Japan
(22) 16.12.2008
(54) METHOD OF STABILIZING
OXIDATION COLOR FORMER
(31) 6370
(47) 08.06.2011
(33)
(21) EP04725371.1
(51) C10G 65/12
C10G 49/00
(73) Xerox Corporation te ROCHESTER,
NY 14644, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 11.10.2001
(11) EP1618155
(72) TAKEDA, Akira te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(11) EP2225340
(51) C09D 5/02
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO 1060031, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(31) 2001314219
(72) YAGI, Yuji, c/o ARKRAY, Inc. te
KYOTO-SHI, KYOTO 601-8045,
Japan (JP)
KOMORI, Tsuguki te GUJO-GUN,
GIFU 501-4222, Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(54) Solid phase change fluorescent ink
and ink sets
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.10.2002
(73) ARKRAY, Inc. te KYOTO 601-8045,
Japan (JP)
(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT
DEVICE
(54) Procédé de conversion de fractions
lourdes petrolieres incluant un lit
bouillonnant pour produire des
distillats moyens de faible teneur en
soufre
(32) 19.09.2008
(51) C09J 123/08
B32B 7/12
B32B 27/32
(21) EP02801512.1
15 juni 2011
(11) EP1812542
(21) EP05799800.7
(22) 14.10.2005
(31) 102004054620
(32) 11.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DUFTSTOFFKOMBINATION
ENTHALTEND 3, 7-DYMETHYL-6EN-NITRIL (CITRONELLYL NITRIL)
Verenigde Staten van Amerika
ALS GERANONITRIL-SUBSTITUT
IMPROVED TIE-LAYER ADHESIVES
(47) 08.06.2011
FOR STYRENE POLYMERS AND
ARTICLES
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
08.06.2011
DUITSLAND (DE)
Equistar Chemicals, LP. te
(32) 02.01.2008
(54)
(47)
(73)
HOUSTON, TX 77010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BOTROS, Maged, G. te WEST
CHESTER, OH 45069, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MEINE, Georg te 40822 METTMANN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PIERIK, Theo, Ten te NL-05916 LE
VENLO
(51) H05B 33/14
H01L 51/00
C09K 11/06
(51) C11D 17/04
B65D 65/46
(11) EP2129739
(21) EP05754593.1
(21) EP08739643.8
(22) 11.06.2005
(22) 26.03.2008
(31) 102004030318
(47) 08.06.2011
(31) 2007085961
(32) 23.06.2004
(73) Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG te
(32) 28.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54) MEHRKAMMER-POUCH
(22) 02.04.2004
(31) 10315483
(32) 04.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FARBE AUF BASIS MINDESTENS
EINER POLYMERDISPERSION
(11) EP1758979
Nummer 24/11
67
(47) 08.06.2011
O'MAHONY, Liam Diarmuid te
RATHCORMAC, Ierland (IE)
MACSHARRY, John te
ROCHESTOWN, Ierland (IE)
SUNVOLD, Gregory, Dean te
LEWISBURG, OHIO 45338,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BARTHEL, Wolfgang te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FILECCIA, Salvatore te 46049
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DÜFFELS, Arno te 40479
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JEKEL, Maren te 47877 WILLICH,
Spanje (ES)
BURG, Birgit te 46519 ALPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12N 1/06
(11) EP1305398
(21) EP01958181.8
(22) 26.07.2001
(31) 0009820
(51) C12N 5/07
(11) EP1737947
(21) EP05778684.0
(22) 21.04.2005
(31) 564628 P
(32) 21.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MAPC GENERATION OF LUNG
TISSUE
(54) PROCEDE DE LYSE CELLULAIRE
DE PROCARYOTES OU
D'EUCARYOTES OU DE LYSE
CELLULAIRE SIMULTANEE DE
PROCARYOTES ET
D'EUCARYOTES
(51)
(47) 08.06.2011
(21)
(73) BIOMERIEUX SA te 69280 MARCY
L'ETOILE, Frankrijk (FR)
(22)
(11)
(31)
(72) CLEUZIAT, Philippe te F-69003 LYON, (32)
Frankrijk (FR)
(33)
INCARDONA, Sandra te F-69003
LYON, Frankrijk (FR)
(54)
JAY, Corinne te F-69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Talaromyces emersonii betaglucanases
(47) 08.06.2011
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Van den Homberg, Johan. te 3454 AR
DE MEERN
Van der Laan, Jan-Metzke te 4839 AP
BREDA
Daran, Jean-Marc Georges te 59800
LILLE, Frankrijk (FR)
Teufel, Daniel Paul te 88145
HERGATZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 9/50
(73) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF (11) EP1917353
MINNESOTA te SAINT PAUL, MN
(21) EP06775899.5
55114-8658, Verenigde Staten van
(22) 23.08.2006
Amerika (US)
(72) PANOSKALTSIS-MORTARI, Angela te (31) 102005040347
(33) Frankrijk
(11) EP1880001
(32) 20.03.2000
(47) 08.06.2011
(32) 27.07.2000
(51) C12R 1/225
C12N 1/20
A61K 45/00
A61K 35/74
A23K 1/00
15 juni 2011
WOODBURY, MN 55125, Verenigde (32) 25.08.2005
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BLAZAR, Bruce te GOLDEN VALLEY,
(54) VERFAHREN UND MITTEL ZUR
MN 55455, Verenigde Staten van
ANREICHERUNG, ENTFERNUNG
Amerika (US)
UND ZUM NACHWEIS VON
C12N 7/00
LISTERIEN
C12N 5/07
(47) 08.06.2011
EP2011862
(73) Biomérieux S.A. te 69280 MARCY
EP08018057.3
L'ETOILE, Frankrijk (FR)
11.09.2002
(72) SCHÜTZ, Michael te 93059
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
10144906
DUITSLAND (DE)
12.09.2001
OELSCHNER, Maxi te 93051
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Verfahren zur Herstellung eines
aktiven Bestandteils eines Arznei(51) G01N 33/574
oder Diagnosemittels im MDCK-ZellG01N 33/53
Suspensionskultur
C12N 9/78
(47) 08.06.2011
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH te 35041 MARBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Gregersen, Jens-Peter te 35083
EP06734370.7
WETTER, BONDSREPUBLIEK
02.02.2006
DUITSLAND (DE)
686055 P
Vorlop, Jürgen te 35041 MARBURG,
692440 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
31.05.2005
Frech, Christian te 68219
21.06.2005
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Lübben, Holger te 35083 WETTER,
FELINE PROBIOTIC LACTOBACILLI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
08.06.2011
(DE)
(73) THE IAMS COMPANY te DAYTON,
OHIO 45414, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Alimentary Health Limited te
KINSALE, COUNTY CORK, Ierland
(IE)
(51) C12P 19/14
C12N 9/42
A61P 3/06
A61K 38/47
A23K 1/165
A01H 5/00
(72) BOILEAU, Thomas, William-Maxwell
te PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KIELY, Barry, Pius te CORK, Ierland
(IE)
(11) EP1621628
(21) EP05018125.4
(22) 20.03.2001
(31) 00302263
C12N 15/55
C12N 15/12
C07K 16/18
C07K 14/47
(11) EP1573022
(21) EP02731360.0
(22) 09.04.2002
(31) 282739 P
286630 P
(32) 10.04.2001
25.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NUCLEIC ACID AND
CORRESPONDING PROTEIN
ENTITLED 184P1E2 USEFUL IN
TREATMENT AND DETECTION OF
CANCER
(47) 08.06.2011
(73) Agensys, Inc. te SANTA MONICA, CA
90404, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHALITTA-EID, Pia, M. te ENCINO,
CA 91436, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAITANO, Arthur, B. te LOS
ANGELES, CA 90064, Verenigde
Nummer 24/11
Staten van Amerika (US)
FARIS, Mary te LOS ANGELES, CA
90077, Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUBERT, Rene, S. te LOS ANGELES,
CA 90026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORRISON, Karen te SANTA
MONICA, CA 90403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MORRISON, Robert, Kendall te
SANTA MONICA, CA 90403,
Verenigde Staten van Amerika (US)
GE, Wangmao te CULVER CITY, CA
90230, Verenigde Staten van Amerika
(US)
JAKOBOVITS, Aya te BEVERLY
HILLS, CA 90210, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C12P 41/00
C12P 13/04
C12N 9/90
C12N 15/61
C12N 1/21
(11) EP1188826
(21) EP01119275.4
(22) 09.08.2001
68
BILBAO (VIZCAYA), Spanje (ES)
(32) 18.08.2003
(11) EP2175018
(54) MODULATION OF
DIACYLGLYCEROL
ACYLTRANSFERASE 2
EXPRESSION
(21) EP08017649.8
(22) 08.10.2008
(54) Process of clean cloning
(47) 08.06.2011
(73) Icon Genetics GmbH te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Marillonnet, Sylvestre te 06126
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Engler, Carola te 06120
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kandzia, Romy te 06130
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Thieme, Frank te 06114
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weber, Ernst te 06114 HALLE/SAALE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12N 15/10
(32) 13.09.2000
08.03.2001
(21) EP02779144.1
(54) 5-substituted hydantoin racemase,
DNA coding for the same, and
process for producing optically active
amino acids
(47) 08.06.2011
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 1040031, Japan (JP)
(72) Suzuki, Shunichi, c/o Ajinomoto Co.
Inc. te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA
210-0801, Japan (JP)
Onishi, Norimasa, c/o Ajinomoto Co.
Inc. te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA
210-0801, Japan (JP)
Yokozeki, Kenzo, c/o Ajinomoto Co.
Inc. te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA
210-0801, Japan (JP)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(11) EP1434864
(22) 08.10.2002
(31) 10149803
10230147
(32) 09.10.2001
04.07.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
UNSPEZIFISCHEN ANREICHERUNG
VON BAKTERIENZELLEN
(47) 08.06.2011
(73) Hyglos Invest GmbH te 82347
BERNRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DILLER, Sabine te 92421
SCHWANDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRASSL, Renate te 93049
C12N 15/07
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
A61K 38/36
DUITSLAND (DE)
A61K 38/18
MILLER, Stefan te 93053
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
EP1464697
DUITSLAND (DE)
EP02716089.4
ROBL, Ingrid te 93055
09.01.2002
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
COMPOSITION for CREATING,
SCHÜTZ, Michael te 93138 KARETH
REGENERATING AND REPAIRING
- LAPPERSDORF,
TISSUES USING A CELL-CARRYING
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BIOLOGICAL IMPLANT WHICH IS
(DE)
ENRICHED WITH A PLATELET
ZANDER, Thomas te 93138
CONCENTRATE AND
LAPPERSDORF, BONDSREPUBLIEK
SUPPLEMENTS
DUITSLAND (DE)
08.06.2011
(51) C12N 15/11
Gorrochategui Barrueta, Alberto te
C07H 21/04
48010 BILBAO VIZCAYA, Spanje (ES)
(72) Gorrochategui Barrueta, Alberto te
48010 BILBAO (VIZCAYA), Spanje
(ES)
Simon Elizundia, Josu te 48012
(31) 643801
(51) C12N 15/10
C12N 15/09
(31) 2000278571
2001065815
(33) Japan
Japan
15 juni 2011
(11) EP1664271
(21) EP04779444.1
(22) 18.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(73) ISIS PHARMACEUTICALS, INC. te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BHANOT, Sanjay te CARLSBAD, CA
92009, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DOBIE, Kenneth, W. te DEL MAR, CA
92014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
YU, Xing-Xian te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/11
A61K 31/70
(11) EP1408110
(21) EP04000457.4
(22) 30.04.1998
(31) 848229
(32) 30.04.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Oligonucleotide mediated specific
cytokine induction and in vivo
protection from infection
(47) 08.06.2011
(73) Idera Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Agrawal, Sudhir te SHREWSBURY,
MA 01545, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zhao, Qiuyan te SOUTHBORO, MA
01772, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/113
A61K 31/712
(11) EP1766013
(21) EP05857872.5
(22) 29.04.2005
(31) 566968 P
(32) 29.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NUCLEASE RESISTANT EXTERNAL
GUIDE SEQUENCES FOR
TREATING INFLAMMATORY AND
VIRAL RELATED RESPIRATORY
DISEASES
(47) 08.06.2011
(73) Yale University te NEW HAVEN, CT
06511, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DREYFUS, David, H. te NEW HAVEN,
CONNECTICUT 06511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12P 21/08
C12N 15/63
C12N 15/13
C07K 16/28
A61K 39/395
Nummer 24/11
(11) EP0960936
(21) EP97942246.6
69
Verenigde Staten van Amerika
(22) 03.10.1997
(54) Improved enzymes and detergents
containing them
(31) 26475696
(47) 08.06.2011
(32) 04.10.1996
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(54) RECONSTITUTED HUMAN ANTIHM1.24 ANTIBODY
(47) 08.06.2011
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO 115, Japan (JP)
(72) ONO, Koichiro, Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te GOTENBA-SHI,
SHIZUOKA 412, Japan (JP)
OHTOMO, Toshihiko, Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te GOTENBA-SHI,
SHIZUOKA 412, Japan (JP)
TSUCHIYA, Masayuki, te SHIZUOKA
412, Japan (JP)
YOSHIMURA, Yasushi, te SHIZUOKA
412, Japan (JP)
KOISHIHARA, Yasuo, Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te GOTENBA-SHI,
SHIZUOKA 412, Japan (JP)
KOSAKA, Masaaki te TOKUSHIMASHI, TOKUSHIMA 770, Japan (JP)
(51) C12P 21/08
C12N 5/10
C12N 15/13
(11) EP1069185
(21) EP99912098.3
(22) 02.04.1999
(31) 9185098
(32) 03.04.1998
(33) Japan
(54) HUMANIZED ANTIBODY AGAINST
HUMAN TISSUE FACTOR (TF) AND
PROCESS FOR CONSTRUCTING
HUMANIZED ANTIBODY
(47) 08.06.2011
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO, 115-8543, Japan
(JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SATO, Koh Chugai Seiyaku Kabushiki
Kaisha te GOTENBA-SHI SIZUOKA
412-8513, Japan (JP)
ADACHI, Hideki Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te GOTENBA-SHI
SIZUOKA 412-8513, Japan (JP)
YABUTA, Naohiro Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te GOTENBA-SHI
SIZUOKA 412-8513, Japan (JP)
(51) C12N 9/56
C12N 9/54
C12N 9/52
C12N 15/57
C11D 3/386
(11) EP1921148
(21) EP07023835.7
(22) 23.02.1995
(31) 201120
373818
(32) 24.02.1994
17.01.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Christianson, Teresa A. te
PETALUMA, CA 94954, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Goddette, Dean W. te
CHELMSFORD, MA 01824,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Kottwitz, Beatrix te 40699 ERKRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Maurer, Karl-Heinz te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Paech, Christian G. te DALY CITY, CA
94014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pochandke, Winfried te 41468
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Poethkow, Jörg te 41468 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmidt, Irmgard te 42697
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Upadek, Horst te 45481 MÜHLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weiss, Albrecht te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tang, Maria R. te FAIRFIELD, CA
94533, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wilson, Charles R. te SANTA ROSA,
CA 95401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 9/56
C12N 9/54
C12N 9/52
C12N 15/57
C11D 3/386
(11) EP1921147
(21) EP07023832.4
(22) 23.02.1995
(31) 201120
373818
(32) 24.02.1994
17.01.1995
15 juni 2011
(DE)
Maurer, Karl-Heinz te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Paech, Christian G. te DALY CITY, CA
94014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pochandke, Winfried te 41468
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Poethkow, Jörg te 41468 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmidt, Irmgard te 42697
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Upadek, Horst te 45481 MÜHLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weiss, Albrecht te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tang, Maria R. te FAIRFIELD, CA
94533, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wilson, Charles R. te SANTA ROSA,
CA 95401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 7/01
C12N 15/867
C12N 15/63
C12N 15/10
C07K 14/245
A61K 48/00
(11) EP1954811
(21) EP06824268.4
(22) 17.11.2006
(31) 05077623
(32) 17.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) INDUCIBLE EXPRESSION
SYSTEMS
(47) 08.06.2011
(73) TET Systems GmbH & Co. KG te
69120 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BERKHOUT, Benjamin te NL-1412
GH NAARDEN
DAS, Atze Taede te NL-1019 PS
AMSTERDAM
(51) C12N 15/79
C12N 15/63
C12N 15/09
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2087118
(54) Improved enzymes and detergents
containing them
(22) 16.10.2007
(47) 08.06.2011
(32) 16.10.2006
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07833373.9
(31) 20060100507
(33) Zuid-Korea
(54) A NOVEL VECTOR AND
EXPRESSION CELL LINE FOR
MASS PRODUCTION OF
RECOMBINANT PROTEIN AND A
PROCESS OF PRODUCING
RECOMBINANT PROTEIN USING
SAME
(72) Christianson, Teresa A. te
PETALUMA, CA 94954, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Goddette, Dean W. te
CHELMSFORD, MA 01824,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Kottwitz, Beatrix te 40699 ERKRATH, (47) 08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 24/11
70
(73) Hanmi Holdings Co., Ltd te SONGPAGU SEOUL 138-828, Zuid-Korea (KR) (47)
(72) CHOI, In Young te YOUNGIN-SI
(73)
GYEONGGI-DO 448-755, Zuid-Korea
(KR)
KIM, Chang Hwan te GYEONGGI-DO
443-470, Zuid-Korea (KR)
(72)
LEE, Hyun Ji te SEOUL 137-060,
Zuid-Korea (KR)
PARK, Seong Hee te SEOUL 464030, Zuid-Korea (KR)
KWON, Se Chang te SEOUL 143-751,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Gwan Sun te SEOUL 138-739,
Zuid-Korea (KR)
(51) C12P 21/00
C12N 15/70
C07K 19/00
METHODS FOR USING THE SAME
(51) C12Q 1/70
08.06.2011
(11) EP1960554
The Trustees of The University of
Pennsylvania te PENNSYLVANIA
19104-3147, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP06841303.8
WEINER, David, B. te MERION
STATION, PA 19066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KIM, Jong, J. te NORTH WALES, PA
19454, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SIN, Jeong-Im te PHILADELPHIA, PA
19104, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 07.12.2005
(21) EP05774845.1
(51) G01N 33/53
G01N 33/50
G01N 33/48
G01N 31/00
C12Q 1/00
(22) 12.08.2005
(11) EP1878799
(31) 522125 P
(21) EP07018743.0
(32) 18.08.2004
(22) 22.02.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 75783 P
100950 P
(11) EP1791961
(54) PROTEIN PRODUCTION METHOD
UTILIZING YEBF
(47) 08.06.2011
(32) 23.02.1998
18.09.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) The Governors of the University of
Verenigde Staten van Amerika
Alberta te EDMONTON, AB T6G 2E1,
Canada (CA)
(54) METHODS OF SCREENING
AGENTS FOR ACTIVITY USING
(72) WEINER, Joel te EDMONTON,
TELEOSTS
ALBERTA T6J 2C2, Canada (CA)
ZHANG, Guijin te EDMONTON,
ALBERTA T6R 3B4, Canada (CA)
(51) C12N 15/85
C12N 15/67
(11) EP1707629
(21) EP04819918.6
(22) 03.12.2004
(31) 2003405269
(32) 03.12.2003
(33) Japan
(54) EXPRESSION SYSTEM USING
MAMMALIAN BETA-ACTIN
PROMOTER
(47) 08.06.2011
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO, 115-8543, Japan
(JP)
(72) TSUNODA, Hiroyuki, Chugai Seiyaku
K. K. te NIIHARI-GUN, IBARAKI 3004101, Japan (JP)
HABU, Kiyoshi, Chugai Seiyaku K. K.
te NIIHARI-GUN, IBARAKI 300-4101,
Japan (JP)
(47) 08.06.2011
(73) Phylonix Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Serbedzija, George N. te SUDBURY
MA 01766-2134, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Semino, Carlos te CAMBRIDGE MA
02139, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Frost, Deanna te OLYMPIA
WASHINGTON 98506, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
A61K 36/00
(11) EP1888089
(21) EP06751864.7
(32)
(33)
(54)
(51) C12N 15/85
A61K 48/00
(11) EP1078093
(47)
(21) EP99936096.9
(73)
(22) 26.02.1999
(31) 76207 P
(32) 27.02.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VACCINES,
IMMUNOTHERAPEUTICS AND
(72)
(22) 07.12.2006
(31) 05111802
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHODS, PLASMID VECTORS
AND PRIMERS FOR ASSESSING
HIV VIRAL FITNESS
(47) 08.06.2011
(73) Tibotec Pharmaceuticals te CO
CORK, Ierland (IE)
JOHNSON & JOHNSON RESEARCH
PTY LIMITED te EVELEIGH, NSW
1430, Australië (AU)
(72) RIMSKY, Laurence Tatiana te B-2950
KAPELLEN, België (BE)
DE BAERE, Inky Paul Madeleine te B9140 TEMSE, België (BE)
MAES, Bart Anna Julien te B-2840
RUMST, België (BE)
DE BETHUNE, Marie-Pierre T.M.M.G
te B-3078 EVERBERG, België (BE)
KRAUS, Guenter te B-2860 SINTKATELIJNE-WAVER, België (BE)
MOKANY, Elisa te WOOLOOWARE,
NEW SOUTH WALES 2230, Australië
(AU)
TODD, Alison Velyian te GLEBE,
NEW SOUTH WALES 2037, Australië
(AU)
(51) H05H 1/46
C23C 16/505
C23C 16/455
(11) EP2000562
(21) EP07739211.6
(22) 20.03.2007
(31) 2006082690
(32) 24.03.2006
(33) Japan
(54) ELECTRODE AND VACUUM
PROCESSING APPARATUS
(47) 08.06.2011
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. te
MINATO-KU TOKYO 108-8215, Japan
(JP)
(72) SATAKE, Kouji te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 236-8515, Japan (JP)
SAKAI, Satoshi te YOKOHAMA-SHI,
675580 P
KANAGAWA 236-8515, Japan (JP)
28.04.2005
IYOMASA, Atsuhiro te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 236-8515, Japan
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
EX VIVO GENE EXPRESSION IN
WATANABE, Toshiya te YOKOHAMAWHOLE BLOOD AS A MODEL OF
SHI, KANAGAWA 236-8515, Japan
ASSESSMENT OF INDIVIDUAL
(JP)
VARIATION TO DIETARY
YAMAKOSHI, Hideo te YOKOHAMASUPPLEMENTS
SHI, KANAGAWA 236-8515, Japan
08.06.2011
(JP)
MONAKA, Toshiaki te YOKOHAMAHITACHI CHEMICAL RESEARCH
SHI, KANAGAWA 236-8515, Japan
CENTER, INC. te IRVINE, CA 92617,
(JP)
Verenigde Staten van Amerika (US)
Hitachi Chemical Co., Ltd. te TOKYO (51) C23C 18/28
163-0449, Japan (JP)
(11) EP1453988
MITSUHASHI, Masato te IRVINE, CA
92614, Verenigde Staten van Amerika (21) EP02763729.7
(US)
(22) 25.09.2002
(22) 28.04.2006
(31)
15 juni 2011
Nummer 24/11
(31) 981587
(32) 17.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METALLIZATION OF NONCONDUCTIVE SURFACES WITH
SILVER CATALYST AND
ELECTROLESS METAL
COMPOSITIONS
(47) 08.06.2011
71
(DE)
ZIELONKA, Andreas te 73525
SCHWÄBISCH GMÜND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAAG, Rainer te 12209 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRÄMER, Michael te 77656
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VALKOVA, Teodora te 1111 SOFIA,
Bulgarije (BG)
(73) ATOTECH Deutschland GmbH te
10553 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOSHI, Nayan H. te ROCK HILL, SC (51) D01F 9/14
C07C 253/00
29732, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2159309
(72) JOSHI, Nayan, H. te ROCK HILL, SC (21) EP09168453.0
29732, Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.08.2009
(US)
(31) 0855703
(51) C25D 9/08
(32) 25.08.2008
C25D 9/04
C25D 3/66
C23C 28/00
(33) Frankrijk
15 juni 2011
(11) EP1988196
(21) EP08005278.0
(22) 20.03.2008
(31) 102007020743
(32) 30.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rundstrickmaschine mit einem
auswechselbarem Nadelzylinder
(47) 08.06.2011
(73) SIPRA Patententwicklungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH te
72461 ALBSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Tränkle, Dietmar te 72336
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Boss, Bernd te 72461 ALBSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Procédé de fabrication de fibres de
carbone
(51) D04H 3/00
(11) EP2222898
(21) EP08848442.3
(47) 08.06.2011
(21) EP08005131.1
(22) 06.11.2008
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(22) 19.03.2008
(31) 07120419
(32) 09.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR BORIDING OF
COATINGS USING HIGH SPEED
ELECTROLYTIC PROCESS
(72) Plee, Dominique te 64140, LONS,
Frankrijk (FR)
(51) D03D 47/27
(11) EP1799896
(21) EP05797775.3
(47) 08.06.2011
(22) 05.10.2005
(73) Ürgen, Mustafa K. te ISTANBUL,
Turkije (TR)
Timur, Servet I. te ISTANBUL, Turkije
(TR)
Kazmanli, Kürsat M. te ISTANBUL,
Turkije (TR)
Kartal, Güldem te ISTANBUL, Turkije
(TR)
(31) 102004049256
(32) 05.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FÜHRUNGSELEMENT FÜR EIN
GREIFERTRANSPORTELEMENT
EINER WEBMASCHINE
(47) 08.06.2011
(72) Ürgen, Mustafa K. te ISTANBUL,
(73) Picanol te 8900 IEPER, België (BE)
Turkije (TR)
Timur, Servet I. te ISTANBUL, Turkije (72) MOENECLAEY, Denis te B-8840
STADEN, België (BE)
(TR)
CARPENTIER, Joost te B-8890
Kazmanli, Kürsat M. te ISTANBUL,
MOORSLEDE, België (BE)
Turkije (TR)
Kartal, Güldem te ISTANBUL, Turkije (51) D04B 9/06
(TR)
D04B 15/18
(51) C25D 5/50
(11) EP2112260
C25D 15/02
(21) EP09003149.3
B82B 3/00
(22) 05.03.2009
(11) EP2134889
(31) 102008021548
(21) EP08735775.2
(32) 25.04.2008
(22) 03.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102007017380
(54) Rundstrickmaschine mit einer drehbar
(32) 05.04.2007
gelagerten Rippscheibe
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(54) MATERIALSYSTEM UND
VERFAHREN ZUR DESSEN
HERSTELLUNG
(47) 08.06.2011
(73) Freie Universität Berlin te 14195
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LANDAU, Uwe te 14195 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) SIPRA Patententwicklungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH te
72461 ALBSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2103724
(54) Wischtuch mit einem antibakteriell
ausgerüsteten Vliesstoff
(47) 08.06.2011
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Eisenhut, Andreas te 69181 LEIMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Groten Robert te 68280
SUNDHOFFEN, Frankrijk (FR)
Haller, Judith te 76646 BRUCHSAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schindler Thomas te 86415 MERING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D05B 55/14
D05B 49/00
D05B 47/04
(11) EP2182102
(21) EP09012000.7
(22) 22.09.2009
(31) 102008053750
(32) 29.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Nähmaschine
(47) 08.06.2011
(73) Dürkopp Adler AG te 33719
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hinkelmann, Artur te 32107 BAD
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heckner, Christoph te 32130 ENGER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Tränkle, Dietmar te 72336
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06F 58/04
(51) D04B 15/14
(22) 30.04.2007
(11) EP1988208
(21) EP07107260.7
Nummer 24/11
72
15 juni 2011
(54) Home laundry drier
(73) ALBANY INTERNATIONAL CORP. te (54) LOADING DEVICE FOR A SHOE
ALBANY, NEW YORK 12204,
PRESS
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(73) Electrolux Home Products Corporation
N.V. te 1130 BRUSSELS, België (BE) (72) BYFELDT, Tobias te 205 CHAOHUI
(73) Vaahto OY te 15860 HOLLOLA,
ROAD XIACHENG
Finland (FI)
(72) Noviello, Flavio te 33081 AVIANO,
DISTRICTANGZHOU, China (CN)
Italië (IT)
(72)
AHO, Erkki te FI-47200 ELIMÄKI,
RYDIN, Bjorn te S-242 97 HÖRBY,
Arreghini, Luigi te 30026
Finland (FI)
Zweden (SE)
PRADIPOZZO DI PORTOGRUARO,
(51) E01B 31/13
(51) D21F 1/00
Italië (IT)
(11) EP1820902
(11)
EP2055831
(51) D06F 73/00
(21) EP07003418.6
D06F 71/18
(21) EP07021155.2
(47) 08.06.2011
(11) EP2184397
(22) 30.10.2007
(22) 19.02.2007
(21) EP09011956.1
(54) Gewebegurt mit dickenreduzierten
Enden
(31) 102006008093
(47) 08.06.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Mühlen Sohn GmbH & Co. te 89134
BLAUSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahrbare Vorrichtung zum Fräsen
von Schienenköpfen
(73) Mühlen Sohn GmbH & Co. te 89134
BLAUSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 12.07.2001
(21) EP08850448.5
(73) Linsinger Maschinenbau Gesellschaft
m.b.H. te 4662 STEYRERMÜHL,
Oostenrijk (AT)
(22) 19.09.2009
(31) 202008013686 U
202009005746 U
(32) 15.10.2008
20.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beistellmaschine
(47) 08.06.2011
(73) Hornung GmbH INDUPRESS &
Co.KG te 63768 HÖSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hornung, Gernolf te 63773
GOLDBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06N 7/00
C09D 125/10
C08K 5/41
C08K 3/26
C08J 9/00
(11) EP2115214
(21) EP08713338.5
(22) 30.01.2008
(31) 898616 P
(32) 31.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARPET BACKING COMPOSITION
(47) 08.06.2011
(73) Styron Europe GmbH te 8810
HORGEN, Zwitserland (CH)
(32) 20.02.2006
(47) 08.06.2011
(72) Bella, Hartmut te 89275 ELCHINGEN, (73) Linsinger Maschinenbau Gesellschaft
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
m.b.H. te 4662 STEYRERMÜHL,
(DE)
Oostenrijk (AT)
(51) D21F 1/00
(72) Neubauer, Walter, Dipl.-Ing. te 4694
OHLSDORF, Oostenrijk (AT)
(11) EP2055830
Knoll, Johann, Dipl.-Ing. te 4861
(21) EP07021154.5
SCHÖRFLING, Oostenrijk (AT)
(22) 30.10.2007
(51) E01B 31/17
(54) Gurt für eine Wellpappenmaschine mit
(11) EP1301663
reibwertreduzierter Antriebsseite
(21) EP01984254.1
(47) 08.06.2011
(31) 12412000
(32) 17.07.2000
(72) Bella, Hartmut te 89275 ELCHINGEN, (33) Oostenrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Reprofilieren
(DE)
mindestens des Fahrspiegels einer
(51) D21F 1/02
Schiene
(11) EP2215305
(47) 08.06.2011
(22) 13.11.2008
(31) 20075811
(32) 14.11.2007
(33) Finland
(54) A METHOD FOR FEEDING HIGHCONSISTENCY PULP TO A
FORMATION SUPPORT AND A
HIGH-CONSISTENCY PULP
HEADBOX
(72) BERGMAN, Roger, W. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
ERDEM, Bedri te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van Amerika (73) Metso Paper, Inc. te 00130 HELSINKI,
Finland (FI)
(US)
MARTIN, Dominique te ERPS(72) GULLICHSEN, Johan te FI-31460
KWERPS, 3071 BELGIUM, België
HIRSJÄRVI, Finland (FI)
(BE)
ILMONIEMI, Erkki te FI-40800
VAAJAKOSKI, Finland (FI)
(51) D21F 7/10
KAASALAINEN, Heikki te FI-40630
D21F 1/00
JYVÄSKYLÄ, Finland (FI)
(11) EP1896652
MANNINEN, Tuulikki te FI-41340
(21) EP06749964.0
LAUKAA, Finland (FI)
(72) KNOLL, Johann te A-4861
SCHÖRFLING, Oostenrijk (AT)
NEUBAUER, Walter te A-4694
OHLSDORF, Oostenrijk (AT)
(51) E04H 4/12
E02B 15/04
A01K 63/04
(11) EP2093331
(21) EP09450037.8
(22) 19.02.2009
(31) 3052008
(32) 22.02.2008
(33) Oostenrijk
(54) Schwimmergehäuse und Vorrichtung
zur Oberflächenabsaugung mit einem
Schwimmergehäuse
(47) 08.06.2011
(73) Minnova Mineralien Handelsgesellschaft m.b.H. te 8501
LIEBOCH, Oostenrijk (AT)
(22) 13.04.2006
(51) D21F 3/02
(31) 112319
(11) EP1716286
(32) 22.04.2005
(21) EP05708174.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.02.2005
(72) Klement, Arnold te 8501 LIEBOCH,
Oostenrijk (AT)
(54) FOUR LAYER SEAM MULTI-AXIAL
FABRIC
(31) 20040263
(51) E02F 3/36
(47) 08.06.2011
(32) 19.02.2004
(11) EP1473415
(33) Finland
Nummer 24/11
(21) EP04356058.0
(22) 28.04.2004
(31) 0305377
(32) 30.04.2003
(33) Frankrijk
(54) Dispositif sécurisé de verrouillage
hydraulique d'attaches rapides et de
connexions hydrauliques associées,
pour un coupleur
73
(73) James Hardie Technology Limited te
DUBLIN 2, Ierland (IE)
(72) EDKINS, David, John te EPSOM,
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
(51) E06B 3/94
E05D 15/06
E04B 2/82
15 juni 2011
E04F 11/022
(11) EP2184419
(21) EP09175602.3
(22) 10.11.2009
(31) BS20080203
(32) 10.11.2008
(11) EP1985772
(33) Italië
(21) EP08001866.6
(47) 08.06.2011
(22) 01.02.2008
(73) Ateliers de Constructions du
Beaujolais te 69220 BELLEVILLE,
Frankrijk (FR)
(31) 102007019615
(54) Prefabricated structure for stairwells,
lifts, goods lifts and similar, and
assembly method of the prefabricated
structure
(32) 24.04.2007
(47) 08.06.2011
(72) Sieffert, René te 69460 ODENAS,
Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydraulisches Verspannungssystem
für ein mobiles Wandelement
(73) Spatti, Giovanni te 25055 PISOGNE,
BRESCIA, Italië (IT)
(72) Spatti, Giovanni te 25055 PISOGNE,
BRESCIA, Italië (IT)
(51) E03D 11/08
(47) 08.06.2011
(11) EP2155974
(73) Becker GmbH & Co. KG te 24537
(51) F16B 5/00
NEUMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
E04F 15/02
DUITSLAND (DE)
E01C 5/20
(21) EP08742946.0
(22) 16.04.2008
(72) Zimmermann, Günter te 24536
(11) EP1989369
NEUMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK (21) EP07711653.1
(32) 07.05.2007
DUITSLAND (DE)
(22) 23.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) E04B 9/00
(31) 102006008792
(54) TOILET WITH REDUCED WATER
(11) EP1885966
USAGE
(32) 24.02.2006
(21) EP06750844.0
(47) 08.06.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.04.2006
(73) Kohler Co. te KOHLER, WI 53044,
(54) STRUKTURPLATTE
(31) 135058
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(72) MUELLER, Jeffrey, L. te PLYMOUTH, (32) 23.05.2005
(73) Isaria Corporate Design AG te 85667
WI 53703, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
OBERPFRAMMERN,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) IMPROVED MAIN TEE
ANDERSEN, Terrence, J. te
(DE)
CONNECTION
SHEBOYGAN, WI 53083, Verenigde
Gerg Products GmbH te 83104
(47) 08.06.2011
Staten van Amerika (US)
HOHENTHANN, BONDSREPUBLIEK
(73) USG INTERIORS, Inc. te CHICAGO,
DUITSLAND (DE)
(51) E04B 1/41
IL 60661-3676, Verenigde Staten van
(72)
NEUPERT, Wolfgang te 85521
(11) EP1584763
Amerika (US)
RIEMERLING, BONDSREPUBLIEK
(21) EP04008447.7
(72) LALONDE, Paul, D. te HIGHLAND
DUITSLAND (DE)
(22) 07.04.2004
PARK, IL 60035, Verenigde Staten
MUES, Andreas te 83104
van Amerika (US)
TUNTENHAUSEN,
(54) Luftschichtanker mit Sicken
LEHANE, James, J. te LODI, CA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
95242, Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(73) BEVER Gesellschaft für
(US)
(51) E04H 4/06
BefestigungsteileCOYNE, Daniel, J. te LODI,
E04H 17/18
Verbindungselemente mbH te 57399
CALIFORNIA 95242, Verenigde
KIRCHHUNDEMStaten van Amerika (US)
(11) EP2195497
WÜRDINGHAUSEN,
(21) EP08866516.1
(51) E04F 13/08
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04B 9/24
(22) 09.10.2008
(DE)
E04B 9/22
(31) 0707141
(72) Schneider, Ernst-Ulrich te 57399
(11) EP2112294
KIRCHHUNDEM-ALBAUM,
(32) 11.10.2007
(21) EP09380076.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(DE)
(22) 15.04.2009
(54) DISPOSITIF DE CLÔTURE
(51) E04H 9/16
(31) 200801202
ESCAMOTABLE
E04F 13/00
200802788
(47) 08.06.2011
E04B 2/72
(32) 25.04.2008
(73) Lahaie, Richard te 83110 SANARY
E04B 1/70
01.10.2008
SUR MER, Frankrijk (FR)
E04B 1/64
(33) Spanje
(72) Lahaie, Richard te 83110 SANARY
(11) EP1660733
Spanje
SUR MER, Frankrijk (FR)
(21) EP04743866.8
(54) Ceiling interior coating
(51) E04H 4/08
(22) 05.07.2004
(47) 08.06.2011
(11) EP2150660
(31) 2003903440
(73) Cupa Innovación, S.L.U. te 36213
(21) EP08706029.9
(32) 04.07.2003
VIGO PONTEVEDRA, Spanje (ES)
(31) 800723
(33) Australië
(54) RAINSCREEN APPARATUS AND
METHOD
(47) 08.06.2011
(22) 26.02.2008
(72) Fernandez Fernandez, Javier te
36213 VIGO (PONTEVEDRA), Spanje (31) 3822007
(ES)
(32) 12.03.2007
(51) E04F 11/025
(33) Oostenrijk
Nummer 24/11
74
15 juni 2011
(54) ABDECKUNG FÜR EIN IM FREIEN
BEFINDLICHES BECKEN
(32) 19.10.2007
(47) 08.06.2011
(33) Frankrijk
(47) 08.06.2011
(54) Dispositif pour la manoeuvre d'une
porte ou analogue, formé à partir de
profilés
(73) Arnhold, Hans te 63755 ALZENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Armstark, Richard te 4780
SCHÄRDING, Oostenrijk (AT)
(72) Armstark, Richard te 4780
SCHÄRDING, Oostenrijk (AT)
(73)
(51) E04H 4/16
(11) EP1472425
(72)
(21) EP03731932.4
(22) 16.01.2003
(51)
(31) 349231 P
(32) 18.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SWIMMING POOL CLEANER
(47) 08.06.2011
(73) Smartpool Incorporated te
LAKEWOOD, NJ 08701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Arnhold, Hans te 63755 ALZENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NORSK HYDRO ASA te 0240 OSLO,
Schroecker, Rainer te 71229
Noorwegen (NO)
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
Monfort, Bernard te 31400
DUITSLAND (DE)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(51) E06B 5/10
E05B 65/20
(11) EP1381748
E05B 65/10
(21) EP02720097.1
E05B 63/20
E05B 63/00
(22) 19.03.2002
E05B 47/00
(31) 0110164
E05B 15/00
(32) 25.04.2001
EP2179116
(33) GROOT BRITTANNIË
EP08786717.2
(54) FRAME ASSEMBLY AND A METHOD
31.07.2008
FOR SECURING A PANE AGAINST
102007038648
IMPACT
(47) 08.06.2011
(11)
(21)
(22)
(31)
(72) HUI, Joseph W.T. te CUPERTINO, CA (32) 15.08.2007
95014, Verenigde Staten van Amerika (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(54) TÜRSCHLOSS
(51) E04H 9/02
(47) 08.06.2011
(11) EP2118407
(73) Dorma GmbH + Co. KG te 58256
(21) EP07713434.4
ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 06.02.2007
(54) SLIDING PENDULUM SEISMIC
ISOLATOR
(47) 08.06.2011
(73) Alga S.P.A. te 20121 MILANO, Italië
(IT)
(72) SPECKAMP, Hans-Rainer te 58339
BRECKERFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(73) Madico, Inc. te WOBURN, MA 01801,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) WEBB, Martin, FrameGard Anchoring
Systems Limited te MOULTON PARK,
NORTHAMPTONSHIRE NN3 6WL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E06B 9/58
E06B 9/17
(11) EP2246516
(21) EP08718471.9
(22) 15.02.2008
(51) E04H 9/10
(51) E05C 9/02
E05B 9/00
E05B 65/10
E05B 47/00
E05B 45/06
(11) EP2145064
(11) EP1997986
(21) EP08737200.9
(21) EP08152303.7
(54) END CAP FOR BLIND COMPRISING
ENTRY GUIDE
(22) 18.04.2008
(22) 05.03.2008
(47) 08.06.2011
(31) 0709319
0709569
0800652
0803661
(31) 202007003890 U
(73) Gaviota Simbac, S.L. te 03630 SAX
ALICANTE, Spanje (ES)
(72) MARIONI, Agostino te I-20121
MILANO, Italië (IT)
(32) 15.05.2007
18.05.2007
15.01.2008
28.02.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) PROTECTIVE SHELTER
(47) 08.06.2011
(73) Hesco Bastion Limited te LEEDS,
YORKSHIRE LS9 0NP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) HESELDEN, James te LEEDS
YORKSHIRE LS9 0NP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 16.03.2007
(32) 11.02.2008
(33) Spanje
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GUILLEN CHICO, Francisco te E03630 SAX, Spanje (ES)
(54) Schloss, insbesondere Panikschloss
mit Nussbetätigungsstellungssensor
(51) E21B 4/00
(47) 08.06.2011
(73) Carl Fuhr GmbH & Co. KG te 42579
HEILIGENHAUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2201206
(21) EP08806711.1
(22) 03.10.2008
(31) 0719764
0816471
(72) Tönges, Reiner te 42579
HEILIGENHAUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 10.10.2007
09.09.2008
(51) E06B 9/88
E05F 15/20
E05F 15/16
(54) SHAFT SEAL FOR DOWN-HOLE
TOOLS
(11) EP2148036
(21) EP09012956.0
(51) E05B 15/16
E05B 1/00
(22) 14.06.2005
(11) EP2050899
(32) 15.06.2004
(21) EP08352020.5
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.10.2008
(54) Steuerung für Wickler von
Rolladengurten
(31) 0707312
(31) 200800360
(31) 102004028659
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(47) 08.06.2011
(73) Caledyne Limited te BRIDGE OF
DON, ABERDEEN AB23 8JX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MURRAY, Mark te ABERDEEN AB15
9HD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E21B 10/62
E21B 10/42
E21B 10/00
Nummer 24/11
75
(11) EP2024599
(31) 746656
(21) EP07761022.8
(32) 10.05.2007
(22) 20.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 795290 P
(54) METHODS AND DEVICES FOR
TREATING MULTIPLE-INTERVAL
WELL BORES
(32) 27.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
(54) MODULAR FIXED CUTTER EARTH(73)
BORING BITS AND MODULAR
FIXED CUTTER EARTH-BORING BIT
BODIES
(72)
(47) 08.06.2011
(73) TDY Industries, Inc. te PITTSBURGH,
PA 15222, Verenigde Staten van
(51)
Amerika (US)
(72) MIRCHANDANI, Prakash, K. te
HOUSTON, TX 77095, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WALLER, Michale, E. te
HUNTSVILLE, AL 35811, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WEIGOLD, Jeffrey, L. te
HUNTSVILLE, AL 35188, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MOSCO, Alfred, J. te SPRING, TX
77379, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) E21B 21/06
E21B 21/00
(11) EP2232004
(21) EP08861254.4
(22) 15.12.2008
(31) 20076546
(32) 19.12.2007
(33) Noorwegen
(54) A COLLECTING DEVICE AND A
METHOD OF USING SAME
(47) 08.06.2011
(73) OTT Subsea Bag Technology AS te
4098 TANANGER, Noorwegen (NO)
(72) INCORONATO, Arne te N-4056
TANANGER, Noorwegen (NO)
(51) E21B 33/126
E21B 33/06
E21B 19/06
(11) EP1730383
15 juni 2011
SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DB Netz AG te 60468 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Burger, Werner te 77963
SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK
08.06.2011
DUITSLAND (DE)
Edelmann, Thomas te 77815 BÜHL,
Halliburton Energy Services, Inc. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUNCAN, OK 73533, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
Breidenstein, Matthias te 65611
EAST, Loyd, E., Jr. te TOMBALL, TX
OBERBRECHEN,
77377, Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
E21B 49/06
(51) F01L 1/344
E21B 44/04
(11) EP2136041
E21B 43/112
E21B 33/13
(21) EP09005039.4
E21B 29/06
(22) 06.04.2009
(11) EP2048322
(31) 102008028846
(21) EP09151873.8
(32) 19.06.2008
(22) 08.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 372490
(32) 09.03.2006
(54) Ventil zum Verschwenken einer
Nockenwelle
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(54) An assembly for cutting into a well
tubular
(73) Hydraulik-Ring GmbH te 97828
MARKTHEIDENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(73) MAERSK OLIE OG GAS A/S te 1263
COPENHAGEN K, Denemarken (DK) (72) Knecht, Andreas te 72127
KUSTERDINGEN,
(72) Brink, David Ian te DOHA, Qatar (QA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Heijnen, Wilhelmus Hubertus Paulus
(DE)
Maria te 55442 STROMBERG,
Pohl, Dirk te 72138
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KIRCHENTELLINSFURT,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16L 1/26
Gautier, Patrick te 70599
E21B 41/04
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1956184
DUITSLAND (DE)
(21) EP08250480.4
Todt, Markus te 06791
ZSCHORNEWITZ,
(22) 08.02.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0702550
(DE)
(32) 09.02.2007
Eimert, Jan te 73733 ESSLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(DE)
(54) Method and apparatus for pipeline
connection
(51) F01L 9/02
F01L 1/46
(21) EP05732188.7
(47) 08.06.2011
(22) 18.03.2005
(73) Subsea 7 Norway NUF te 4876
GRIMSTAD, Noorwegen (NO)
(11) EP2133518
(72) Bird, William Tobias te 4046
HAFRSFJORD, Noorwegen (NO)
(22) 21.04.2009
(51) E21D 9/00
E21D 19/04
(32) 10.06.2008
(31) 521252 P
(32) 19.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPEAR TYPE BLOW OUT
PREVENTER
(47) 08.06.2011
(11) EP1972753
(21) EP09005578.1
(31) 102008027650
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.03.2008
(54) Ventilsteuerung für ein
Gaswechselventil in einer
Brennkraftmaschine
(72) ANGMAN, Per, G. te CALGARY,
ALBERTA T2H 2B7, Canada (CA)
(31) 102007014104
(47) 08.06.2011
(32) 21.03.2007
(51) E21B 34/14
E21B 34/12
E21B 33/124
E21B 33/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) MAN Diesel & Turbo SE te 86153
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2145076
(47) 08.06.2011
(21) EP08736889.0
(73) HERRENKNECHT
AKTIENGESELLSCHAFT te 77963
(73) Tesco Corporation te CALGARY,
ALBERTA T2H 2B7, Canada (CA)
(22) 02.04.2008
(21) EP08004673.3
(54) Verfahren zum Aufweiten eines
Tunnels und Vorrichtung zum
Durchführen des Verfahrens
(72) König, Nikolaus te 82278
ALTHEGNENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F01M 1/00
Nummer 24/11
76
(11) EP2217794
Salomonsson, Per te 427 38
BILLDAL, Zweden (SE)
Andersson, Lennart te 432 95
VARBERG, Zweden (SE)
Persson, Per te 433 41 PARTILLE,
Zweden (SE)
(21) EP08863162.7
(22) 12.12.2008
(31) 102007060273
(32) 14.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ÖLWANNE
(47) 08.06.2011
(73) ElringKlinger AG te 72581
DETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hummel-Formen GmbH te 73252
LENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FRANZ, Ralf te 72574 BAD URACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HUMMEL, Volker te 73252
LENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16N 29/04
F01M 11/10
(11) EP1956203
(21) EP08150823.6
(22) 30.01.2008
(31) 0753155
0753156
0753157
(32) 09.02.2007
09.02.2007
09.02.2007
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(51) F01N 3/20
F01N 11/00
B01D 53/94
(54) Piston-type internal combustion
engine
(47) 08.06.2011
(73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Hinz, Andreas te 439 32 ONSALA,
Zweden (SE)
(51) F02F 1/40
F01P 3/20
F01P 3/02
(11) EP2145088
(21) EP08788144.7
(22) 08.04.2008
(31) 0755051
(21) EP07744996.5
(32) 14.05.2007
(22) 11.06.2007
(33) Frankrijk
(31) 2006174859
(54) MOTEUR DE VEHICULE
AUTOMOBILE COMPORTANT UN
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
INNOVANT
(32) 26.06.2006
(33) Japan
(54) ENGINE EXHAUST EMISSION
CONTROL DEVICE
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(73) Nissan Diesel Motor Co., Ltd. te
AGEO-SHI SAITAMA 362-8523,
Japan (JP)
Bosch Corporation te TOKYO 1508360, Japan (JP)
(72) LEFORT, Olivier te F-91390
MORSANG-SUR-ORGE, Frankrijk
(FR)
SIMON, Franck te F-92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) KATOU, Toshikazu te AGEO-SHI,
SAITAMA 362-8523, Japan (JP)
MATSUNAGA, Hideki te AGEO-SHI,
SAITAMA 362-8523, Japan (JP)
SAWAKI, Toshiki te
HIGASHIMATSUYAMA-SHI,
SAITAMA 355-8603, Japan (JP)
(51) F02D 13/02
F02B 23/10
(51) F01N 13/18
(11) EP2110529
(21) EP09305312.2
(22) 10.04.2009
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
S.A. te 78140 VÉLIZY
(47)
VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)
(73)
(72) Cavallaro, Gabriel te 78000,
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(72)
Delannoy, Argan te 93200, SAINTDENIS, Frankrijk (FR)
El Fassi, Mehdi te 75012, PARIS,
(51)
Frankrijk (FR)
(11)
(51) F01N 3/20
(21)
F01N 3/08
(22)
(11) EP2071144
(31)
(21) EP09004214.4
(32)
(22) 09.09.2004
(33)
(31) 0302418
(54)
0303201
(33) Zweden
Zweden
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2034148
(54) Dispositif et procède d'estimation de la (31) 0852495
consommation d'huile d'un moteur de (32) 14.04.2008
véhicule
(33) Frankrijk
(47) 08.06.2011
(54) Procédé de fabrication d'une bride
(32) 09.09.2003
25.11.2003
15 juni 2011
d'échappement plate
08.06.2011
Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(11) EP2076662
(21) EP07825467.9
(22) 23.10.2007
(31) 2006291044
(32) 26.10.2006
(33) Japan
(54) DIRECT INJECTION SPARK
IGNITION INTERNAL COMBUSTION
ENGINE AND METHOD FOR
CONTROLLING SAME
(47) 08.06.2011
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te
TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan
(JP)
(72) ASHIZAWA, Takeshi te AICHI-KEN
471-8571, Japan (JP)
07.07.2008
(51) F16F 15/26
F04B 35/04
F04B 35/01
F04B 17/04
F02B 75/40
F02B 75/32
F02B 75/06
F01B 11/02
102007039836
(11) EP2094958
23.08.2007
(21) EP07834821.6
Cloarec, Frederic te 92210 SAINT
CLOUD, Frankrijk (FR)
F01P 1/06
EP2191115
EP08774822.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 09.08.2007
VERFAHREN UND
(31) 54905006
ENTSPRECHENDE VORRICHTUNG
839281 P
ZUR KÜHLUNG EINES
(32) 09.08.2006
STEUERGERÄTES EINES
22.08.2006
FAHRZEUGS
(33) Nieuw-Zeeland
(47) 08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(54) A RECIPROCATING PISTON
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
MACHINE WITH OSCILLATING
DUITSLAND (DE)
BALANCING ROTORS
(72) BUDISCAK, Benoit te 74343
(47) 08.06.2011
SACHSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Whisper Tech Limited te
DUITSLAND (DE)
CHRISTCHURCH, 8011, NieuwFIGUTH, Thomas te 70378
Zeeland (NZ)
Nummer 24/11
(72) CLUCAS, Donald, Murray te
CHRISTCHURCH, 8011, NieuwZeeland (NZ)
(51) F02M 35/10
(11) EP1878906
(21) EP07112110.7
(22) 10.07.2007
77
(47) 08.06.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BOECKING, Friedrich te 70499
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 14.07.2006
(51) F04B 53/08
F04B 17/04
F01N 3/20
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1878920
(54) Ansaugeinrichtung für eine
Brennkraftmaschine
(21) EP06253638.8
(47) 08.06.2011
(54) Reducing agent dosing pump
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(72) STREICHER, Bernd te 70794
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NUSSBAUMER, Ralf te 73230
KIRCHHEIM UNTER TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEINZ, Rudolf te 71272
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MENNICKEN, Michael te 71299
WIMSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAPP, Holger te 71254 DITZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FALTIN, Christian te 70825
KORNTAL-MUENCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EISENMENGER, Nadja te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hoshino, Nobuaki te KARIYA-SHI
AICHI-KEN, Japan (JP)
Ota, Masaki te KARIYA-SHI AICHIKEN, Japan (JP)
Wang, Xiaoliang te KARIYA-SHI
AICHI-KEN, Japan (JP)
(31) 202006011026 U
(22) 12.07.2006
15 juni 2011
HINRICHS, Jan te 61381
FRIEDRICHSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECKER, Uwe te 35510 BUTZBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PARSCH, Willi te 64342 SEEHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FAGERLI, Björn te 61191 RODHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F04C 29/06
F04C 18/344
(11) EP1936199
(21) EP07022561.0
(73) Delphi Technologies Holding S.à.r.l. te (22) 21.11.2007
4940 BASCHARAGE, Luxemburg
(31) 102006058839
(LU)
(72) Madeira, Pedro Miguel Pereira te
(32) 13.12.2006
(72)
Cooke,
Michael
te
GILLINGHAM
71679 ASPERG, BONDSREPUBLIEK
KENT, ME7 1DR, GROOT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
(54) Schmiermittelgedichtete
(51) F02M 63/00
Drehschiebervakuumpumpe
(51) F04B 27/08
F02M 47/02
(47)
08.06.2011
(11)
EP1887224
(11) EP2232044
(73)
Pfeiffer Vacuum GmbH te 35614
(21)
EP07015194.9
(21) EP08870365.7
ASSLAR, BONDSREPUBLIEK
(22)
02.08.2007
(22) 03.12.2008
DUITSLAND (DE)
(31) 2006213043
(31) 102008003348
(72) Schneider, Thomas te 35581
(32) 04.08.2006
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
(32) 07.01.2008
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Wagner, Jürgen te 57629
(54) Power transmission mechanism
(54) KRAFTSTOFFINJEKTOR
MÜSCHENBACH,
(47) 08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(DE)
(73) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
JIDOSHOKKI te KARIYA-SHI, AICHI- (51) F04F 5/46
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
KEN 448-8671, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
F04F 5/16
(51) F04B 1/04
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(11) EP1563187
(21) EP03775101.3
(22) 31.10.2003
(31) 10251803
(32) 07.11.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOMPRESSOR
(47) 08.06.2011
(73) ixetic Bad Homburg GmbH te 61352
BAD HOMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10705636.8
(22) 18.02.2010
(31) 0903666
0903667
0903675
(32) 04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) A FAN
(47) 08.06.2011
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) GAMMACK, Peter te MALMESBURY
WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F04F 5/46
F04F 5/16
EP09726240.6
(72) SCHÄFER, Tilo te 55566 DAUBACH,
F04D 29/62
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
02.02.2009
F04D 25/08
(DE)
102008000824
(11) EP2274520
WEBER, Georg te 63329
26.03.2008
(21) EP10705633.5
EGELSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 18.02.2010
DI VITO, Thomas te 61273
PUMPE, INSBESONDERE
(31) 0903665
WEHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
KRAFTSTOFFHOCHDRUCKPUMPE
(32) 04.03.2009
DUITSLAND (DE)
(11) EP2271838
(21)
(51) F16K 17/16
F16K 17/04
F04B 49/03
F04B 49/02
F04B 27/10
F04D 25/08
(11) EP2276933
Nummer 24/11
78
15 juni 2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A FAN
(32) 10.01.2003
(54) A FAN ASSEMBLY
(47) 08.06.2011
(33) Zwitserland
(47) 08.06.2011
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Tür- oder Fensterbeschlag mit
Rastelement
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HELPS, Daniel te WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) GAMMACK, Peter te MALMESBURY
WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT
(51) F15B 20/00
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2212565
DYSON, James te MALMESBURY
(21) EP08846081.1
WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 22.10.2008
(51) F04F 5/46
F04F 5/16
F04D 29/66
F04D 29/62
F04D 25/08
(11) EP2265825
(21) EP10706038.6
(22) 18.02.2010
(31) 0903671
0903673
(32) 04.03.2009
04.03.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) A FAN ASSEMBLY
(47) 08.06.2011
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) COOKSON, Matthew te WILTSHIRE
SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
SIMMONDS, Kevin te WILTSHIRE
SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
NICOLAS, Frederic te WILTSHIRE
SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) F04D 29/12
F04D 29/10
(11) EP1809906
(21) EP05850782.3
(22) 20.10.2005
(31) 620588 P
(31) 0758480
(32) 23.10.2007
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME HYDRAULIQUE POUR
AERONEF
(47) 08.06.2011
(73) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
(73) Glutz AG te 4500 SOLOTHURN,
Zwitserland (CH)
(72) KOHL, Albert te CH-3012 BERN,
Zwitserland (CH)
UNGEWISS, Steffen te CH-4587
AETINGEN, Zwitserland (CH)
(51) F16B 23/00
(11) EP1924776
(21) EP06803576.5
(22) 14.09.2006
(31) 718023 P
515676
(32) 16.09.2005
05.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MORVAN, Roger te F-31150
Verenigde Staten van Amerika
GRATENTOUR, Frankrijk (FR)
(54) FASTENER HEAD
DUBOIS, Nicolas te F-31880 LA
SALVETAT SAINT-GILLES, Frankrijk (47) 08.06.2011
(FR)
(73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW,
LONJON, Cédric te F-31600 LHERM,
IL 60026, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
(51) F16B 39/10
(72) BASKERVILLE, Taurris, D. te
F16B 2/06
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2048375
NEBL, David, R. te GLENVIEW, IL
(21) EP08161367.1
60026, Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.07.2008
(US)
DOHM, Stephen, R. te GLENVIEW, IL
(31) 2007261878
60026, Verenigde Staten van Amerika
2008131126
(US)
(32) 05.10.2007
VAN INGEN, James, M. te
19.05.2008
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
(33) Japan
Staten van Amerika (US)
Japan
(51) F16D 1/10
(54) Supporting bracket and nut holder
B25G 3/18
(47) 08.06.2011
(11) EP1692408
(73) Buresuto Kogyo Co., Ltd. te TOKYO,
Japan (JP)
(21) EP04812783.1
(72) Sugaya, Keiichi te TOKYO, Japan
(JP)
Kato, Junichi te TOKYO, Japan (JP)
(31) 730804
(22) 02.12.2004
(32) 09.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PUMP SECONDARY SEAL
(51) F16B 19/02
F16B 12/20
F01D 9/02
F01D 25/24
(47) 08.06.2011
(11) EP1978265
(54) CONNECTING MEMBERS AND
METHODS FOR CONNECTING
IMPLEMENTS TO EXTENSION
POLES
(73) Waterco Limited te RYDALMERE,
NSW 2166, Australië (AU)
(21) EP07425193.5
(47) 08.06.2011
(32) 20.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 02.04.2007
(72) TANDON, Pradeep, Kumar te BELLA (54) A maintenance method of a plurality of
VISTA, NSW 2153, Australië (AU)
gas turbine units
(51) F04F 5/46
(47) 08.06.2011
F04F 5/16
(73) ANSALDO ENERGIA S.P.A. te 16152
F04D 29/44
GENOVA, Italië (IT)
F04D 25/08
(72) Bertino, Gianluigi te 16031
(11) EP2271845
BOGLIASCO, Italië (IT)
(21) EP10705637.6
(51) F16B 21/18
(22) 18.02.2010
(11) EP1581749
(31) 0903680
(21) EP03776755.5
(32) 04.03.2009
(22) 23.12.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 362003
(73) Unger Marketing International, LLC te
BRIDGEPORT CT 06610, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BENSUSSAN, Bernard Leon te
MONROE, CT 06468, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16D 3/26
B24B 7/22
B24B 7/18
B24B 41/047
B23Q 1/54
A47L 11/14
(11) EP1985876
(21) EP07106682.3
Nummer 24/11
(22) 23.04.2007
79
(33) Japan
(54) Grinding holder in a machining device (54) Rollback seal
15 juni 2011
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Saadeddin, Kais te 44866 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weimann, Claus te 58300 WETTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Brendecke, Thomas te 31228 PEINE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) HTC Sweden AB te 614 22
SÖDERKÖPING, Zweden (SE)
(73) NOK Corporation te MINATO-KU
TOKYO 105-8585, Japan (JP)
(72) Kilgren, Kåre te 179 96 SÄVSJÖ,
Zweden (SE)
Thyssell, Håkan te 614 34
SÖDERKÖPING, Zweden (SE)
Sunesson, Johan te 582 27
LINKÖPING, Zweden (SE)
(72) Nakamura, Takafumi c/o NOK
CORPORATION te NIHONMATSUSHI FUKUSHIMA, Japan (JP)
Ookouchi, Kakeru c/o NOK
CORPORATION te NIHONMATSUSHI FUKUSHIMA, Japan (JP)
(51) F16D 25/08
(11) EP1970589
(51) F16D 66/02
F16D 65/097
(51) F16H 61/04
F16H 3/12
(21) EP08002920.0
(11) EP2205886
(11) EP1995494
(22) 18.02.2008
(21) EP08842335.5
(21) EP08305128.4
(31) 102007011778
(22) 09.10.2008
(22) 25.04.2008
(32) 12.03.2007
(31) 102007049981
(31) 0755178
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 18.10.2007
(32) 22.05.2007
(54) Nehmerzylinder
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(47) 08.06.2011
(54) BREMSBELAG EINER
SCHEIBENBREMSE
(54) Boite de vitesses à crabots autoéjectants à dérivation de couple par
un rapport supérieur et procédé de
changement de rapport associé
(73) Schaeffler Technologies GmbH & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (47) 08.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(DE)
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Rammhofer, Thomas te 77880
DUITSLAND (DE)
SASBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Altmeppen, Berthold te 77830
BÜHLERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KREUZEDER, Robert te 84329
WURMANNQUICK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
S.A. te 78140 VELIZY
VILLACOUBLAY, Frankrijk (FR)
(51) F16D 48/06
(51) F16D 65/12
(72) Mitchell, Clément te 92250, LA
GARENNE COLOMBES, Frankrijk
(FR)
Lelasseux, Xavier te 92150,
SURESNES, Frankrijk (FR)
(11) EP2013503
(11) EP2198179
(21) EP07728467.7
(21) EP08785373.5
(51) F16H 7/08
(22) 25.04.2007
(22) 06.08.2008
(31) 102006019824
(31) 102007048442
(32) 28.04.2006
(32) 10.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG
EINER DREHMOMENTKENNLINIE
EINER AUTOMATISIERTEN
REIBUNGSKUPPLUNG
(54) INNENBELÜFTETE
BREMSSCHEIBE FÜR
SCHEIBENBREMSEN
(47) 08.06.2011
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PETZOLD, Rainer te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HERTER, Peter te 88212
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BITZER, Franz te 88048
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16J 15/32
F16D 65/14
F16D 65/00
(11) EP2208907
(21) EP10150108.8
(22) 05.01.2010
(31) 2009007164
(32) 16.01.2009
(47) 08.06.2011
(72) WANINGER, Robert te 85055
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16F 9/512
(11) EP2109725
(21) EP08727574.9
(22) 11.01.2008
(31) 886686 P
(32) 26.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SLIDING RACK RATCHET
TENSIONER
(47) 08.06.2011
(73) BorgWarner, Inc. te AUBURN HILLS,
MI 48326-2872, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BARVE, Anand, Arun te ITHACA,
NEW YORK 14850, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP06021931.8
(51) F16H 25/20
B60G 7/00
B60G 17/015
(22) 19.10.2006
(11) EP2077406
(31) 102005055801
(21) EP07832664.2
(32) 21.11.2005
(22) 28.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2006356683
(54) Schwingungsdämpfer mit
amplitudenselektiver
Dämpfungseinrichtung
(32) 29.12.2006
(11) EP1788276
(47) 08.06.2011
(73) ThyssenKrupp Bilstein Suspension
GmbH te 58256 ENNEPETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Götz, Ole te 38112
(33) Japan
(54) EXPANSION ACTUATOR
(47) 08.06.2011
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 1078556, Japan (JP)
(72) SUYAMA, Koichi c/o HONDA R&D
CO., LTD. te WAKO-SHI SAITAMA
Nummer 24/11
351-0193, Japan (JP)
(51) F16H 37/04
F16H 3/12
F16H 3/093
(11) EP1977140
(21) EP07731515.8
(22) 24.01.2007
(31) 0600678
(32) 25.01.2006
(33) Frankrijk
(54) GROUPE MOTOPROPULSEUR A
MOTEUR AUXILIAIRE RACCORDE
SUR UN ARBRE INTERMEDIAIRE
DE LA BOITE DE VITESSES
80
AND WHEEL HYDRAULIC SHOVEL
(47) 08.06.2011
(73) Hitachi Construction Machinery Co.,
Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO 1120004, Japan (JP)
15 juni 2011
(73) Swagelok Company te SOLON, OH
44139, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Williams, Peter C. te CLEVELAND
HEIGHTS OH 44121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HARAMOTO, Hideki te TSUCHIURAKuhns, Howard C.B. te AURORA OH
SHI, IBARAKI 300-0011, Japan (JP)
44202, Verenigde Staten van Amerika
SATAKE, Hidetoshi te ISHIOKA-SHI,
(US)
IBARAKI 315-0013, Japan (JP)
McMillan, David A. te
TATSUNO, Yukihiro te TSUKUBA-SHI,
STREETSBORO OH 44241,
IBARAKI 305-0821, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika (US)
ICHIMURA, Kazuhiro te CHIYODAMACHI, NIIHARI-GUN, IBARAKI 315-, (51) F16L 33/34
Japan (JP)
(11) EP2047169
(51) F16H 63/48
(21) EP07735537.8
(47) 08.06.2011
(11) EP2218946
(22) 18.04.2007
(73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(21) EP10152342.1
(31) VI20060213
(22) 02.02.2010
(32) 07.07.2006
(72) RAOUL, Michel te F-78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
(31) 2009034658
(33) Italië
(32) 17.02.2009
(51) F16H 48/22
(33) Japan
(11) EP1931894
(21) EP06790250.2
(54) Vehicular control apparatus and
method for shift-by-wire device
(54) INTEGRAL PIPE AND FITTING
ASSEMBLY OF POLYMER
MATERIAL, AND METHOD OF
MAKING SAME
(22) 29.09.2006
(47) 08.06.2011
(31) 6602005 U
(73) JATCO Ltd te FUJI-SHI, SHIZUOKA
417-8585, Japan (JP)
(32) 29.09.2005
(33) Oostenrijk
(54) DIFFERENTIALGETRIEBEEINHEIT
FÜR KRAFTFAHRZEUGE MIT
AKTIVER STEUERUNG DER
ANTRIEBSKRAFTVERTEILUNG
(47) 08.06.2011
(73) Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG &
Co. KG te 8041 GRAZ, Oostenrijk
(AT)
(72) KASSLER, Helmut te A-8570
VOITSBERG, Oostenrijk (AT)
(51) F16H 61/30
(11) EP1821005
(21) EP06425096.2
(22) 17.02.2006
(54) Hydraulic servo for a gear change
(47) 08.06.2011
(72) Nagashima, Fumitaka c/o JATCO Ltd
te FUJI-SHI SHIZUOKA 417-8585,
Japan (JP)
Ueda, Yoshiaki c/o JATCO Ltd te
FUJI-SHI SHIZUOKA 417-8585,
Japan (JP)
Oshiro, Ryusuke te SHIZUOKA-SHI
SHIZUOKA 424-0844, Japan (JP)
Suwabe, Tomoyuki c/o JATCO
Engineering Ltd te FUJI-SHI
SHIZUOKA 417-0002, Japan (JP)
(51) F16K 37/00
(11) EP1985901
(21) EP08154871.1
(22) 21.04.2008
(31) 102007019396
(32) 23.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Magneti Marelli S.p.A. te CORBETTA (54) Ventil mit Zustandsanzeige
(47) 08.06.2011
(MI), Italië (IT)
(73) Klotsche, Harald te 61273
(72) Lorenzoni, Marcello te 40132
WEHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
BOLOGNA, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
Mengoli, Nerio te 40033
CASALECCHIO DI RENO, Italië (IT) (72) Klotsche, Harald te 61273
Giorgini, Stefano te 40061
WEHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
MINERBIO, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 61/47
(51) F16L 19/10
F16H 61/421
(11) EP1503129
F16H 61/4157
(21) EP04026362.6
F16H 61/4017
(11) EP1500850
(22) 14.04.1998
(21) EP03717566.8
(31) 834255
54186
(22) 11.04.2003
(31) 2002126313
(32) 26.04.2002
(33) Japan
(47) 08.06.2011
(73) FITT SPA te 36066 SANDRIGO
(VICENZA), Italië (IT)
(72) MEZZALIRA, Rinaldo te 36066
ANCIGNANO DI SANDRIGO, Italië
(IT)
(51) F16L 37/60
F16L 37/47
(11) EP2204600
(21) EP08291264.3
(22) 31.12.2008
(54) Prise de gaz pour raccordément entre
un réseau fixe d'alimentation de fluide
gazeux et un appareil alimenté par le
fluide gazeux
(47) 08.06.2011
(73) Eaton Hydraulics SAS te 74112
ANNEMASSE CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Jenkins, George te NAPERVILLE,
ILLINOIS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F17C 13/08
F17C 1/02
(11) EP2010815
(21) EP07724475.4
(22) 23.04.2007
(31) 102006018639
(32) 21.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VON EINEM AUSSENBEHÄLTER
UMGEBENER UND ZUR AUFNAHME
EINER KRYOGENEN FLÜSSIGKEIT
DIENENDER INNENBEHÄLTER
(47) 08.06.2011
(32) 15.04.1997
02.04.1998
(73) Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG &
CO. KG te 8041 GRAZ, Oostenrijk
(AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) HAUSBERGER, Klaus te 8042 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(54) TRAVEL CONTROL DEVICE OF
(54) Ferrule with relief to reduce galling
HYDRAULICALLY DRIVEN VEHICLE,
HYDRAULICALLY DRIVEN VEHICLE, (47) 08.06.2011
(51) F17C 13/12
(11) EP2147242
Nummer 24/11
(21) EP08827994.8
(22) 11.04.2008
(31) 748079
(32) 14.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH PRESSURE GAS TANK HEAT
MANAGEMENT BY CIRCULATION
OF THE REFUELING GAS
(47) 08.06.2011
81
INIETTATI S.P.A. te 60022
CASTELFIDARO, Italië (IT)
(72) ARMANNI, Piero te I-47100 FORLI',
Italië (IT)
(11) EP1946011
(22) 23.10.2002
(21) EP06821756.1
(31) 0125424
(22) 03.11.2006
(32) 23.10.2001
ROOMS AND APPARATUS
THEREOF
(47) 08.06.2011
(21) EP06122369.9
(73) Ingegneria Ambientale Srl te 00198
ROMA, Italië (IT)
(31) 102005053048
(32) 04.11.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitsabschottung einer
Brennkammmer eines
Dampferzeugers
(47) 08.06.2011
(72) MAZZANTI, Uranio te I-01017
TUSCANIA (VT), Italië (IT)
DE FILIPPIS, Paolo te I-00162
ROMA, Italië (IT)
SCARSELLA, Marco te I-00137
ROMA, Italië (IT)
(51) F24F 7/06
F24F 13/32
(73) Hitachi Power Europe GmbH te 47059 (11) EP2274558
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10705639.2
DUITSLAND (DE)
(22) 18.02.2010
(72) Sterns, Hans Gerhard, Dipl. Ing. te
(31) 0903686
45663, RECKLINGHAUSEN,
(32) 04.03.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
Dose, Lothar, Dipl. Ing. te 51674,
(54) A FAN ASSEMBLY
WIEHL, BONDSREPUBLIEK
(47) 08.06.2011
DUITSLAND (DE)
(51) F28D 19/04
F23L 15/02
(11) EP1584869
(21) EP04008219.0
(22) 05.04.2004
(54) Dreh-Regenerator
(47) 08.06.2011
(73) Balcke-Dürr GmbH te 57482
WENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F25C 3/04
(11) EP1444469
(11) EP1826482
(22) 16.10.2006
MATSUURA, Tetsuya, Kanaoka
Factory te SAKAI-SHI, OSAKA 5918511, Japan (JP)
(51) F24F 3/16
B01D 53/85
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO-KU (31) RM20050552
TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(32) 07.11.2005
(72) HANDA, Kiyoshi te RAYMOND, OH
(33) Italië
43067-9705, Verenigde Staten van
(54) BIOLOGICAL PROCESS FOR
Amerika (US)
PURIFYING AIR IN CONFINED
(51) F22B 37/40
F22B 37/24
15 juni 2011
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY, WILTS SN16 0RP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HUTTON, Blair te WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
NIRO, Adriano te WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
KNOX, Alexander te WILTSHIRE
SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BROUGH, Ian te WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP02801964.4
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SNOW MAKING
(47) 08.06.2011
(73) Acer Snowmec Limited te ASTON,
BIRMINGHAM B6 5RQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) CLULOW, Malcolm, George te
BIRMINGHAM B6 5RQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WINNETT, David te BIRMINGHAM B6
5RQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F41A 3/48
(11) EP1764575
(21) EP06019271.3
(22) 14.09.2006
(31) 102005044020
(32) 14.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verschluss
(47) 08.06.2011
(73) Blaser, Horst te 88316 ISNY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blaser, Horst te 88316 ISNY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F41A 5/02
F41A 3/64
F41A 3/54
F41A 3/44
(11) EP2063214
(21) EP08169725.2
(22) 21.11.2008
(31) 0708220
(32) 23.11.2007
(33) Frankrijk
(72) Flender, Manfred te 57258
FREUDENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F24F 11/02
A47C 21/04
A47C 19/22
(51) F24C 3/08
F24C 3/02
F23D 14/06
(21) EP03703199.4
(11) EP1616132
(31) 2002031861
(21) EP04726733.1
(32) 08.02.2002
(22) 09.04.2004
(33) Japan
(72) Thoral-Pierre, Karine te 41210
NEUNG SUR BEUVRON, Frankrijk
(FR)
Clement, Benoît te 45650 SAINT
JEAN LE BLANC, Frankrijk (FR)
(31) PS20030016
(54) SLEEPING CAPSULE
(51) F41A 17/44
(32) 18.04.2003
(47) 08.06.2011
(11) EP1278038
(33) Italië
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(21) EP02015223.7
(54) GAS COOKER BURNER OF
IMPROVED TYPE
(47) 08.06.2011
(73) SOMIPRESS - SOCIETA' METALLI
(11) EP1473523
(22) 05.02.2003
(72) MATSUSHIMA, Junji, Kanaoka
Factory te SAKAI-SHI, OSAKA 5918511, Japan (JP)
(54) Dispositif de protection balistique
(47) 08.06.2011
(73) TDA ARMEMENTS S.A.S. te 45240
LA FERTÉ SAINT-AUBIN, Frankrijk
(FR)
(22) 09.07.2002
(31) MI20011514
(32) 17.07.2001
(33) Italië
Nummer 24/11
(54) Safety device for portable firearms
(47) 08.06.2011
(73) BENELLI ARMI S.p.A. te I-61029
URBINO(PESARO), Italië (IT)
(72) Burigana, Lucio te 33080
ROVEREDO IN PIANO, Italië (IT)
(51) F41G 1/387
(11) EP1983291
(21) EP06708865.8
(22) 02.02.2006
(54) ACCESSORY FOR INSTALLING,
POSITIONING AND FIXING A
TELESCOPIC SIGHT ON A
SPORTING RIFLE
(47) 08.06.2011
82
15 juni 2011
MORRISTOWN, NJ 07962, Verenigde (51) G01C 15/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP1759172
(72) BHATNAGAR, Ashok te RICHMOND, (21) EP05756836.2
VIRGINIA 23235, Verenigde Staten
(22) 21.06.2005
van Amerika (US)
(31) 04014704
WAGNER, Lori, L. te RICHMOND,
VIRGINIA 23231, Verenigde Staten
(32) 23.06.2004
van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
HURST, David A. te RICHMOND,
VIRGINIA 23233, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) F42B 15/01
(11) EP2095060
(21) EP07872426.7
(22) 20.12.2007
(31) 0655787
(73) Gamo Outdoor, SL te 08830 SANT
(32) 21.12.2006
BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), (33) Frankrijk
Spanje (ES)
(54) PROJECTILE GUIDE MUNI D'UN
(72) CASAS SALVA, Francesc te 08830
MANCHON POUR LE MONTAGE
SANT BOI DE LLOBREGAT, Spanje
D'UN SYSTEME DE GUIDAGE
(ES)
(47) 08.06.2011
(51) F41H 5/14
(73) Societe Des Ateliers Mecaniques De
F41H 5/00
Pont Sur Sambre te 59138 PONT
(11) EP1766319
SUR SAMBRE, Frankrijk (FR)
(21) EP05708182.0
(72) MARTIN, Christian te 93193 LIVRY
GARGAN, Frankrijk (FR)
(22) 17.02.2005
(54) SCANNERSYSTEM UND
VERFAHREN ZUR ERFASSUNG
VON OBERFLÄCHEN
(47) 08.06.2011
(73) Leica Geosystems AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(72) BRAUNECKER, Bernhard te CH-9445
REBSTEIN, Zwitserland (CH)
STEGMAIER, Peter te CH-6946
PONTE CAPRIASCA, Zwitserland
(CH)
KIPFER, Peter te CH-9437
MARBACH, Zwitserland (CH)
(51) G01C 21/32
(11) EP2191233
(21) EP08802420.3
(22) 19.09.2008
(31) 102007045082
(32) 21.09.2007
(31) 20040526
(51) G01C 1/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 14.04.2004
(11) EP1549909
(33) Finland
(21) EP03722467.2
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM AKTUALISIEREN VON
KARTENDATEN
(54) METHOD AND SHIELD STRUCTURE (22) 14.04.2003
AGAINST FLYING BODIES AND
(31) 02022820
SHOCK WAVES
(32) 12.10.2002
(47) 08.06.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Suojasauma OY te 70460 KUOPIO,
(54) ELEKTRONISCHE ANZEIGE- UND
Finland (FI)
STEUERVORRICHTUNG FÜR EIN
(72) REINIKAINEN, Mikko te FI-04260
MESSGERÄT
KERAVA, Finland (FI)
(47) 08.06.2011
KARPPINEN, Mikko te FI-00760
HELSINKI, Finland (FI)
ANDELL, Henri te FI-02600 ESPOO,
Finland (FI)
KARHU, Jenni te FI-61450
KYLÄNPÄÄ, Finland (FI)
NIEMINEN, Erno te FI-02150 ESPOO,
Finland (FI)
KAUPPI, Jani te FI-00510 HELSINKI,
Finland (FI)
LAITONEN, Henri te FI-02110
ESPOO, Finland (FI)
NORRGÅRD, Linda te FI-02610
ESPOO, Finland (FI)
VIRTA, Henry te FI-04200 KERAVA,
Finland (FI)
(51) F41H 5/04
(11) EP1989502
(21) EP06852013.9
(22) 08.12.2006
(73) Leica Geosystems AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(72) KERN, Gerhard te A-6840 GÖTZIS,
Oostenrijk (AT)
SCHNEIDER, Klaus te A-6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
VORBURGER, Pius te CH-9442
BERNECK, Zwitserland (CH)
HINDERLING, Jürg te CH-9437
MARBACH, Zwitserland (CH)
(47) 08.06.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MEYER, Steffen te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUPP, Jürgen te 90425 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VAUPEL, Thorsten te 34576
HORNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01C 23/00
(11) EP2148175
(21) EP09164839.4
(51) G01C 9/32
(22) 07.07.2009
(11) EP1740906
(31) 178508
(21) EP05736217.0
(32) 23.07.2008
(22) 18.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 826854
(54) Aircraft display systems and methods
for enhanced display of landing
information
(32) 16.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(31) 321576
(54) DARK-BANDED VIAL FOR USE
WITH LEVEL
(32) 29.12.2005
(47) 08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Empire Level Mfg. Corporation te
MUKWONAGO, WI 53149, Verenigde (72) Suddreth, John G. te MORRISTOWN,
NJ 07962-2245, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(72) FORAN, Thomas, P. te
Gannon, Aaron J. te MORRISTOWN,
SHOREWOOD, WISCONSIN 53211,
NJ 07962-2245, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(54) RESTRAINED BREAST PLATES,
VEHICLE ARMORED PLATES AND
HELMETS
(47) 08.06.2011
(73) Honeywell International Inc. te
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 24/11
He, Gang te MORRISTOWN, NJ
07962-2245, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Feyereisen, Thea L. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) G01D 5/38
G01D 5/347
(11) EP2021740
(21) EP07732549.6
(22) 25.04.2007
(31) 0608812
(32) 04.05.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ROTARY ENCODER APPARATUS
(47) 08.06.2011
83
(31) 0108698
0117948
(32) 06.04.2001
24.07.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) OPTICAL SLIT
(47) 08.06.2011
(73) Renishaw plc te WOTTON-UNDEREDGE GLOUCESTERSHIRE GL12
8JR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SMITH, Brian John Edward te YATE,
BRISTOL BS37 7LF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WOOLFREY, Andrew Mark te
GLOUCESTERSHIRE GL12 7AP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Renishaw PLC te WOTTON-UNDER- (51) G01M 7/00
EDGE GLOUCESTERSHIRE GL12
(11) EP1326066
8JR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP02080563.6
(72) HOLLOWAY, Alan James te
(22) 30.12.2002
WOTTON-UNDER-EDGE
GLOUCESTERSHIRE GL12 7AG,
(31) 41441
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 08.01.2002
(51) G01F 23/26
G01F 23/24
B41J 2/175
(11) EP1523662
(21) EP03741101.4
(22) 08.07.2003
(31) TO20020601
(32) 10.07.2002
(33) Italië
(54) SYSTEM FOR DETECTING THE
LEVEL OF LIQUID IN A TANK
(47) 08.06.2011
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Support system for ground vibration
testing of a large flexible structure
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(33) Italië
(54) Method and devices for improving the
flash dynamic combustion reaction for
the elemental analysis of C H N S O
(47) 08.06.2011
(73) Eurovector S.p.A. te 20144 MILANO,
Italië (IT)
(72) Boursier Niutta, Stefano te 80121
NAPOLI, Italië (IT)
Sisti, Leonardo te 27050 REDAVALLE
(PAVIA), Italië (IT)
(51) G01N 33/03
G01N 27/22
(11) EP1324036
(21) EP02024373.9
(22) 02.11.2002
(31) 10163760
(32) 28.12.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Messvorrichtung zum Messen des
Zustandes von Ölen und Fetten
(47) 08.06.2011
(73) ebro Electronic GmbH te 85055
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Klün, Wolfgang te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) The Boeing Company te CHICAGO, IL
60606-2016, Verenigde Staten van
(51) G01N 33/543
Amerika (US)
G01N 33/53
G01N 33/487
(72) Miller, Mark E. te REDONDO, WA
G01N 15/02
98054, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1553410
Valko, John J. te BELLEVUE, WA
(21) EP04030954.4
98006, Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.12.2004
(US)
(31) 2004002390
(51) G01N 9/00
(32) 07.01.2004
(11) EP2246688
(47) 08.06.2011
(72) SCARDOVI, Alessandro, c/o Olivetti I- (21)
Jet S.p.A te I-11020 ARNAD, Italië (IT)
(22)
(51) G01F 23/24
(54)
(11) EP1493002
(47)
(21) EP03717286.3
(73)
(22) 09.04.2003
(31)
15 juni 2011
EP09159014.1
(33) Japan
29.04.2009
(54) Apparatus for immunoassays and
application thereof
Fluid density measurement device
08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) SYSMEX CORPORATION te KOBENEST INTERNATIONAL N.V. te
SHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP)
WILLEMSTAD, CURAÇAO,
(72)
Kawate, Yasunori te KAKOGAWA-SHI
Nederlandse Antillen (AN)
10215818
HYOGO 675-0104, Japan (JP)
Drobkov,
Vladimir
te
MOSCOW
10.04.2002
Matsumoto, Teruya te KAKO-GUN
1212609, Russische Federatie (RU)
HYOGO 675-1126, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Melnikov, Vladimir te N. NOVGOROD
Otsubo, Kayoko te KOBE-SHI
603074, Russische Federatie (RU)
VORRICHTUNG ZUR ERKENNUNG
HYOGO 654-0006, Japan (JP)
Shustov,
Andrey
te
6545
KH
EINES VORGEGEBENEN
NIJMEGEN
FÜLLSTANDS EINES MEDIUMS IN
(51) G01N 33/537
EINEM BEHÄLTER
G01N 33/533
(72) Drobkov, Vladimir te 1212609
C07K 16/26
MOSCOW, Russische Federatie (RU)
08.06.2011
Melnikov, Vladimir te 603074 N.
(11) EP1817584
ENDRESS + HAUSER WETZER
NOVGOROD, Russische Federatie
GmbH + Co. KG te 87484
(21) EP05852305.1
(RU)
NESSELWANG, BONDSREPUBLIEK
(22) 29.11.2005
Shustov,
Andrey
te
6545
KH
DUITSLAND (DE)
NIJMEGEN
(31) 998927
BELLER, Johann te 87672
(32) 29.11.2004
(51)
G01N
31/12
ROSSHAUPTEN,
G01N 30/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(11) EP0989401
(54) ANTIBODIES AND PEPTIDE
ANTIGENS FOR PRODUCING
(21) EP99830552.8
G01J 3/04
ANTIBODIES HAVING A SELECTIVE
(22) 06.09.1999
EP1373842
BINDING SPECIFICITY TO
(31) BS980068
EP02722406.2
BIOACTIVE INTACT PARATHYROID
HORMONE (PTH) 1-84
(32) 23.09.1998
08.04.2002
Nummer 24/11
84
(47) 08.06.2011
(21) EP05779948.8
(73) Zahradnik, Richard J. te DANA
POINT, CA 92673, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Lavigne,, Jeffrey R. te SAN JUAN
CAPISTRANO, CA 92675, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 15.04.2005
(31) 562819 P
(32) 15.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MAP-2 PROTEOLYTIC
BREAKDOWN PRODUCTS AS
(72) Zahradnik, Richard J. te DANA
DIAGNOSTIC BIOMARKERS FOR
POINT, CA 92673, Verenigde Staten
NEURAL INJURY
van Amerika (US)
Lavigne,, Jeffrey R. te SAN JUAN
(47) 08.06.2011
CAPISTRANO, CA 92675, Verenigde
(73) University of Florida Research
Staten van Amerika (US)
Foundation, Inc. te GAINESVILLE, FL
(51) G01N 33/569
32611, Verenigde Staten van Amerika
G01N 30/86
(US)
Banyan Biomarkers te ALACHUA, FL
(11) EP2203744
32615, Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08843131.7
(US)
(22) 22.10.2008
(72) WANG, Ka-Wang, Kevin te
(31) 07301485
GAINSVILLE, FL 32607, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 23.10.2007
HAYES, Ronald te GAINESVILLE, FL
(33) Europees Octrooi Bureau
32608, Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD FOR MEASURING THE
(US)
BIOLOGICAL DIVERSITY OF A
LIU, Ming-Chen te GAINESVILLE, FL
SAMPLE
32608, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.06.2011
OLI, Monika te GAINESVILLE, FL
(73) Institut National de la Recherche
32605, Verenigde Staten van Amerika
Agronomique (INRA) te 75341 PARIS
(US)
CEDEX 07, Frankrijk (FR)
(72) LOISEL, Patrice te F-34170
CALTELNAU LE LEZ, Frankrijk (FR)
HAEGEMAN, Bart te B-3300 TIENEN,
België (BE)
HAMELIN, Jérôme te F-11200
ORNAISSONS, Frankrijk (FR)
HARMAND, Jérôme te F-34210 LA
LIVINIERE, Frankrijk (FR)
GODON, Jean-Jacques te F-11200
MONTSERET, Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/68
G01N 33/66
(11) EP2135091
(21) EP08745856.8
(22) 15.04.2008
(31) 923677 P
(32) 16.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MS METHODS TO EVALUATE
GLYCANS
(47) 08.06.2011
(73) Momenta Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02142, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BOSQUES, Carlos, J. te
ARLINGTON, MA 02476, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WASHBURN, Nathaniel, J. te
BELMONT, MA 02478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHU, Xiangping te NORTH
GRAFTON, MA 01536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARSONS, Ian, Christopher te
BELMONT, MA 02478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/68
C07K 14/755
C07K 14/47
15 juni 2011
(54) DISPOSITIF D'ESSAI EN
COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE
(47) 08.06.2011
(73) Institit Français des Sciences et
Technologies des Transports, de l'
Aménagement et des réseaux te
69675 BRON CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) KLINGLER, Marco te 59000 LILLE,
Frankrijk (FR)
RIOULT, Jean te F-59000 LILLE,
Frankrijk (FR)
GHYS, Jean-Pierre te F-59310
SAMEON, Frankrijk (FR)
(51) G01R 33/035
G01R 33/022
G01R 33/00
(11) EP1527349
(21) EP03783835.6
(22) 07.08.2003
(31) 2002950624
(32) 07.08.2002
(33) Australië
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MAGNETIC FIELD DETECTION
(47) 08.06.2011
(73) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL RESEARCH
ORGANISATION te CAMPBELL, ACT
2601, Australië (AU)
(21) EP03784692.0
(72) TILBROOK, David te LINDFIELD,
NEW SOUTH WALES 2070, Australië
(AU)
(22) 06.08.2003
(51) G01R 33/035
(31) 02078277
(11) EP1950578
(32) 07.08.2002
(21) EP07106654.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 20.04.2007
(54) MODULATION OF PLATELET
ADHESION BASED ON THE
SURFACE EXPOSED BETA-SWITCH
LOOP OF PLATELET
GLYCOPROTEIN IB-ALPHA
(31) 563035
(11) EP1527346
(47) 08.06.2011
(73) Ablynx N.V. te 9052 ZWIJNAARDE,
België (BE)
(32) 24.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Superconductive quantum
interference device (squid) system for
measuring magnetic susceptibility of
materials
(47) 08.06.2011
(72) HUIZINGA, Eric, Geert te NL-3992 JA
(73) Hong, Chin-Yih Rex te 104 TAIPEI,
HOUTEN
Taiwan (TW)
DE GROOT, Philip, Gerrit te NL-1411
Horng, Herng-Er te 104 TAIPEI,
JX NAARDEN
Taiwan (TW)
TSUJI, Shizuko te NL-3511 PX
Yang, Hong-Chang te 104 TAIPEI,
UTRECHT
Taiwan (TW)
ROMIJN, Roland, Antonius, Paulus te
Yang, Shieh-Yueh te SINDIAN CITY,
NL-4007 NM TIEL
231 TAIPEI COUNTY, Taiwan (TW)
SCHIPHORST, Marion, Eveline te NL3572 CP UTRECHT
(72) Chieh Jen-Jie te KAOHSIUNG CITY
SIXMA, Jan, Johannes te NL-3583
804, Taiwan (TW)
GM UTRECHT
Hung Angelo Chen-Jong te 97007
GROS, Piet te NL-3514 HV
BEAVERTON, OR, Verenigde Staten
UTRECHT
van Amerika (US)
(51) G01R 29/08
(11) EP1283990
(51) H01L 43/12
G01R 33/09
(21) EP01921485.7
(11) EP1860450
(22) 05.04.2001
(21) EP06729152.6
(51) G01N 33/68
C12Q 1/37
(31) 0006193
(22) 15.03.2006
(32) 16.05.2000
(11) EP1747282
(33) Frankrijk
(31) 2005077010
2005088828
Nummer 24/11
2005091616
2005091617
2005098498
2005131857
2005350487
(32) 17.03.2005
25.03.2005
28.03.2005
28.03.2005
30.03.2005
28.04.2005
05.12.2005
85
(47) 08.06.2011
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) Cheon, Mun-Ki te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
15 juni 2011
Schets, Sicco te 07749 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zeitner, Uwe te 99423 WEIMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01S 7/481
(51) G01V 5/00
(11) EP1980870
(11) EP1390779
(21) EP08102741.9
(21) EP02740473.0
(22) 19.03.2008
(22) 17.04.2002
(31) 102007017631
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(31) 10122279
(32) 13.04.2007
(32) 08.05.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Optoelektronischer Sensor und
Verfahren zur abgeschirmten
Signalübertragung
(54) RÖNTGENANLAGE MIT EINER
RÖNTGENSTRAHLQUELLE, EINER
DETEKTORANORDNUNG UND
EINER BLENDE
(54) MAGNETIC SENSOR AND
MANUFACTURING METHOD
THEREOF
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 08.06.2011
(51) G01S 7/486
(11) EP1787147
(11) EP1825294
(21) EP05797597.1
(21) EP05817590.2
(22) 26.08.2005
(22) 09.12.2005
(31) 0451919
(31) 04030085
(32) 27.08.2004
(32) 18.12.2004
(33) Frankrijk
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LENTILLE A FOCALE VARIABLE
(54) EINKANAL-HETERODYNDISTANZMESSVERFAHREN
(47) 08.06.2011
(11) EP1989566
(21) EP06708988.8
(47) 08.06.2011
(22) 28.02.2006
(73) Leica Geosystems AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(47) 08.06.2011
(73) YAMAHA CORPORATION te
HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA 4308650, Japan (JP)
(72) NAITO, Hiroshi, c/o Yamaha
Kagoshima te AIRA-GUN,
KAGOSHIMA 8996202, Japan (JP)
SATO, Hideki, c/o YAMAHA
CORPORATION te SHIZUOKA, 4308650, Japan (JP)
WAKUI, Yukio, c/o YAMAHA
CORPORATION te SHIZUOKA, 4308650, Japan (JP)
OMURA, Masayoshi, c/o YAMAHA
CORPORATION te SHIZUOKA, 4308650, Japan (JP)
(51) G01S 5/14
G01S 1/00
(54) METHODS AND APPARATUSES
FOR ASSISTED NAVIGATION
SYSTEMS
(47) 08.06.2011
(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO,
Finland (FI)
(72) WIROLA, Lauri te FI-33820
TAMPERE, Finland (FI)
SYRJÄRINNE, Jari te FI-33700
TAMPERE, Finland (FI)
ALANEN, Kimmo te FI-37500
LEMPÄÄLÄ, Finland (FI)
(47) 08.06.2011
(73) Smiths Heimann GmbH te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Hug, Gottfried te 79183 WALDKIRCH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) STUDER, Wolfgang te 65366
(DE)
GEISENHEIM, BONDSREPUBLIEK
Torabi, Dr. Bahram te 79100
DUITSLAND (DE)
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
KIRSTEN, Erwin te 55218
DUITSLAND (DE)
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
Marra, Martin te 79117 FREIBURG,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G02B 3/14
(DE)
(72) BENZ, Paul te CH-9444
DIEPOLDSAU, Zwitserland (CH)
HINDERLING, Jürg te CH-9437
MARBACH, Zwitserland (CH)
DE-LANGE, Martin te CH-8593
KESSWIL, Zwitserland (CH)
(73) Varioptic te 69007 LYON, Frankrijk
(FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) BERGE, Bruno te F-69002 LYON,
Frankrijk (FR)
PESEUX, Jérôme te F-69360
SOLAIZE, Frankrijk (FR)
(51) G02B 3/14
G02B 27/48
(11) EP2201412
(51) G01S 7/521
G01S 15/89
G01H 9/00
A61B 8/00
(21) EP08839142.0
(11) EP2015105
(32) 16.10.2007
(51) G01S 3/00
(21) EP07112399.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1482322
(22) 13.07.2007
(21) EP04009613.3
(22) 22.04.2004
(31) 2003034906
2003063398
(32) 30.05.2003
09.09.2003
(31) 872751
(54) SPECKLE REDUCTION USING A
TUNABLE LIQUID LENS
(54) Opto-electrical ultrasound sensor and
(47) 08.06.2011
system
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
(47) 08.06.2011
Frankrijk (FR)
(73) eZono AG te 07745 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dunbar, Allen te 07749 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Apparatus and method for determining
Sobrino, Eliseo te 07749 JENA,
geographical location relative to a
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
designated geographical location
(DE)
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(22) 15.10.2008
(72) FRAHM, Robert, Eugene te
FLEMINGTON NJ 08822, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LOPEZ, Omar, Daniel te SUMMIT NJ
07901, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G02B 6/02
C03B 37/03
Nummer 24/11
C03B 37/02
86
15 juni 2011
(11) EP1604237
(51) H02G 15/076
G02B 6/44
(33) Japan
(21) EP04714200.5
(11) EP1431793
(22) 24.02.2004
(21) EP03425666.9
(54) Two dimensional scanning apparatus
and scanning type image displaying
apparatus using the same
(31) 392652
(22) 15.10.2003
(47) 08.06.2011
(32) 20.03.2003
(31) RM20020636
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 20.12.2002
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(51) H01Q 15/00
G02B 6/122
B01J 13/00
(11) EP1793259
(72) Ishihara, Keiichiro te TOKYO, Japan
(33) Italië
(54) SPUN OPTICAL FIBER WITH LOW
(JP)
POLARIZATION MODE DISPERSION (54) Cable junction box, particularly for
(51) G03B 11/04
AND METHOD OF MAKING THE
optical fibre cables
G02B 27/00
SAME
(47) 08.06.2011
G02B 13/00
(47) 08.06.2011
(73) FIBOT HOLDING LTD. te PIETA'MSD (11) EP2018588
(73) Corning Incorporated te CORNING
- MALTA, Malta (MT)
(21) EP06821448.5
NY 14831, Verenigde Staten van
(72) Vella Gregory, Joseph Fibot Holding
(22) 14.11.2006
Amerika (US)
Ltd. te PIETA' MSD MALTA, Malta
(31) 433572
(72) CHEN, Xin te CORNING, NEW YORK
(MT)
14830, Verenigde Staten van Amerika (51) H04N 5/225
(32) 15.05.2006
(US)
G02B 7/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
LI, Ming-Jun te HORSEHEADS, NEW
G02B 7/02
(54) LENS CLEANER
YORK 14845, Verenigde Staten van
G02B 25/02
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
G02B 21/36
MEYER, Jesse, C. te AVON,
(73) Sony Ericsson Mobile
G02B 21/06
CONNECTICUT 06001, Verenigde
Communications AB te 221 88 LUND,
G02B 13/24
Staten van Amerika (US)
Zweden (SE)
(11)
EP1288694
PALMER, Oscar te LELAND, NC
(72) FAGRENIUS, Nils Gustav te SE28451, Verenigde Staten van Amerika (21) EP02714492.2
24010 DALBY, Zweden (SE)
(US)
(22) 05.04.2002
PALMQVIST, Sven Rune Fredrik te
(51) H04M 1/02
(31) 2001107770
SE-24592 STAFFANSTORP, Zweden
G02B 6/08
2002027708
(SE)
2002027709
WEDEL, Johan Martin te SE-244 63
(11) EP2008133
FURULUND, Zweden (SE)
(32) 05.04.2001
(21) EP06808912.7
WALDT, Carl Magnus te SE-244 31
05.02.2002
(22) 29.09.2006
KÄVLINGE, Zweden (SE)
05.02.2002
(31) 278843
RALIN, Eva Tina te SE-21150
(33) Japan
MALMÖ, Zweden (SE)
(32) 06.04.2006
Japan
HAKANSSON, Sten Ola te
(33) Verenigde Staten van Amerika
Japan
KITCHENER ONTARIO N2G 4Z9,
(54) MOBILE TELEPHONE INCLUDING
(54) CAMERA AND UNIT FOR CAMERA
Canada (CA)
DISPLAYS WITH IMAGE LIFTER
(47) 08.06.2011
(51) G02C 5/22
(47) 08.06.2011
(73) SCALAR CORPORATION te TOKYO (11) EP2082282
(73) Sony Ericsson Mobile
151-0053, Japan (JP)
(21) EP07805018.4
Communications AB te 221 88 LUND, (72) Yamamoto, Masao c/o Scalar
(22) 01.10.2007
Zweden (SE)
Corporation te TOKYO 151-0053,
(31) 0609302
(72) WAHLSTROM, Per te S-212 31
Japan (JP)
MALMO, Zweden (SE)
(32) 24.10.2006
(51) G02B 23/24
(11) EP1975656
(21) EP07006702.0
(22) 30.03.2007
G02B 15/22
(21) EP06024843.2
(22) 30.11.2006
(31) 2005347817
(32) 01.12.2005
(54) Metamaterials and resonant materials
based on liquid crystal dispersions of (33) Japan
(54) Objective lens for endoscope
colloidal particles and nanoparticles
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(33) Frankrijk
(54) ELEMENT DE CHARNIERE
ELASTIQUE A GRANDE AMPLITUDE
POUR MONTURE DE LUNETTES
(47) 08.06.2011
(73) COMOTEC te 39400 MOREZ,
Frankrijk (FR)
(72) MEDANA, Guido te 31049
VALDOBBIADENE, Italië (IT)
(51) G02C 7/02
(73) INSTITUT JOZEF STEFAN te 1000
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
University of Ljubljana te 1000
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(11) EP2263114
(72) Yamamoto, Chikara te KITA-KU
SAITAMA-SHI SAITAMA, Japan (JP)
(22) 05.03.2009
(72) Musevic, Igor te 1275 SMARTNO PRI
LITIJI, Slovenië (SI)
Skarabot, Miha te 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI, Slovenië (SI)
Zumer, Slobodan te 1000
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
Ravnik, Miha te 1000 LJUBLJANA,
Slovenië (SI)
(51) H04N 9/31
G02B 26/10
(21) EP09722598.1
(31) 102008015189
(32) 20.03.2008
(11) EP1566972
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05250975.9
(22) 21.02.2005
(54) UMSKALIERUNG DES
SOLLASTIGMATISMUS FÜR
ANDERE ADDITIONEN
(31) 2004042278
(47) 08.06.2011
(32) 19.02.2004
Nummer 24/11
(73) Rodenstock GmbH te 80469
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ALTHEIMER, Helmut te 87650
BAISWEIL-LAUCHDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECKEN, Wolfgang te 81541
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BICHLER, Robert te 47839
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ESSER, Gregor te 81735 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZIMMERMANN, Martin te 85253
ERDWEG-KLEINBERGHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BROSIG, Jochen te 85604
ZORNEDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UTTENWEILER, Dietmar te 82057
ICKING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04N 9/31
H04N 5/64
G03B 21/10
G02B 13/22
G02B 13/18
G02B 13/06
(11) EP1984782
(21) EP07717106.4
(22) 30.01.2007
(31) 276106
459537
460813
(32) 14.02.2006
24.07.2006
28.07.2006
87
15 juni 2011
(33) Japan
BRASSUS, Zwitserland (CH)
(54) PATTERN FORMING MATERIALS
AND PATTERN FORMATION
METHOD USING THE MATERIALS
(51) G05B 19/05
G05B 19/042
(47) 08.06.2011
(21) EP08021860.5
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO
442-742, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2075655
(22) 17.12.2008
(31) 102007063291
(72) KIM, Joo-Ho te IBARAKI, Japan (JP)
TOMINAGA, Junji te IBARAKI, Japan
(JP)
KUWABARA, Masashi te IBARAKI,
Japan (JP)
(32) 27.12.2007
(51) G03F 7/16
B41C 1/18
B41C 1/05
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1642715
(21) EP04730635.2
(22) 30.04.2004
(31) 2003272490
(32) 09.07.2003
(33) Japan
(54) METHOD AND DEVICE FOR
MANUFACTURING RELIEF
PRINTING PLATE TERMINAL FOR
SEAMLESS PRINTING
(47) 08.06.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitssteuerung
(47) 08.06.2011
(72) Nikolai, Horst-Dieter te 64720
MICHELSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rug, Volker te 64720 MICHELSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05B 19/402
B25J 9/16
(11) EP2013670
(21) EP07728607.8
(22) 27.04.2007
(31)
(73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te
TOKYO 100-8440, Japan (JP)
(32)
(72) WATANABE, Miyoshi te 4170851,
Japan (JP)
(33)
KISHIDA, Tomohiro te OITA 870-0173,
Japan (JP)
(54)
(51) G03F 7/20
(11) EP2053463
(21) EP07119107.6
102006019917
796354 P
28.04.2006
28.04.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
METHOD AND APPARATUS FOR
ENSURING THE DIMENSIONAL
CONSTANCY OF MULTISEGMENT
PHYSICAL STRUCTURES DURING
ASSEMBLY
(22) 23.10.2007
(47) 08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Detection of contamination in EUV
systems
(73) Airbus Operations GmbH te 21129
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PROJECTION LENS AND
PORTABLE DISPLAY DEVICE FOR
GAMING AND OTHER
APPLICATIONS
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België (BE)
(47) 08.06.2011
(72) Jonckheere, Rik te 2812, MUIZEN,
België (BE)
Goethals, Anne-Marie te 3050, OUD(47) 08.06.2011
HEVERLEE, België (BE)
(73) 3M Innovative Properties Company te
Lorusso, Gian Francesco te 3061,
ST. PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
LEEFDAAL, België (BE)
Staten van Amerika (US)
Pollentier, Ivan te 3201, LANGDORP,
België (BE)
(72) RODRIGUEZ, Ernesto, M., Jr. te
SAINT PAUL, MINNESOTA 55133(51) G04B 23/12
3427, Verenigde Staten van Amerika
G04B 21/12
(US)
G04B 21/10
HUGHES, Patricia, M. te SAINT
(11) EP1739509
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(21) EP05105715.6
Verenigde Staten van Amerika (US)
LU, Kai Chang te BIRMINGHAM
(22) 27.06.2005
WEST MIDLANDS B73 6ST, GROOT (54) Pièce d'horlogerie comportant un
BRITTANNIË (GB)
dispositif de commande d'un
(51) G11B 7/26
G03F 1/08
B41M 5/26
(11) EP1567915
(21) EP03754229.7
(22) 20.10.2003
(31) 2002308679
(32) 23.10.2002
mécanisme de sonnerie muni d'un
élément élastique de transmission
(47) 08.06.2011
(73) MONTRES BREGUET S.A. te 1344
L'ABBAYE, Zwitserland (CH)
(72) Goeller, Eric te 25370, LES
HÔPITAUX VIEUX, Frankrijk (FR)
Chevalier, Jérôme te 1348, LE
(72) STARK, Ulrich te 21682 STADE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHRICKEL, Jörg te 21717
DEINSTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAATZ, Oliver te 28844 WEYHE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GROSS, Dirk te 21680 STADE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05B 19/418
(11) EP2198352
(21) EP07819223.4
(22) 12.10.2007
(54) VERFAHREN ZUM
KONFIGURIEREN EINER
ANORDNUNG ZUM SCHÜTZEN,
STEUERN ODER ÜBERWACHEN
EINER ELEKTRISCHEN SCHALTODER
ENERGIEVERSORGUNGSANLAGE
(47) 08.06.2011
(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 24/11
88
15 juni 2011
DUITSLAND (DE)
ANGELES, CA 90067, Verenigde
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
Staten van Amerika (US)
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
ARAZI, Matan te LOS ANGELES, CA
van Amerika (US)
90049, Verenigde Staten van Amerika (72) MANADATH, Abdulhameed A. te
(US)
NORTH CAROLINA 27519, Verenigde
G05B 23/02
SULLIVAN, Dave, L. te CANOGA
Staten van Amerika (US)
PARK CA 91304, Verenigde Staten
EP2185986
KLEIN, Anthony D. te RALEIGH,
van Amerika (US)
NORTH CAROLINA 27615, Verenigde
EP08830934.9
TINARI, Philip, A. te BEVERLY HILLS,
Staten van Amerika (US)
22.08.2008
CA 90212, Verenigde Staten van
MCILVAINE, Michael Scott te
Amerika (US)
0757518
RALEIGH, NORTH CAROLINA
BROOKLER, David, E. te LOS
27614, Verenigde Staten van Amerika
12.09.2007
ANGELES, CA 90035, Verenigde
(US)
Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(51)
G06F 9/38
PROCEDE DE TRAITEMENT D'UNE (51) H05K 7/14
G06F 9/32
REQUETE D'EFFACEMENT D'UN
G06F 1/18
G06F 15/80
CODE DE DEFAUT STOCKE EN
(11) EP1793305
G06F 15/163
MEMOIRE D'UN CALCULATEUR
EMBARQUE A BORD D'UN
(21) EP06125435.5
(11) EP1821200
VEHICULE AUTOMOBILE, ET
(22) 05.12.2006
(21) EP07250646.2
PROCEDE ET SYSTEME D'AIDE A
(31)
293967
(22) 15.02.2007
LA MAINTENANCE D'UN TEL
VEHICULE
(32) 05.12.2005
(31) 355495
355513
08.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
788265 P
Peugeot Citroën Automobiles SA te
(54) Method and system for mounting
797345 P
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
circuit boards to a base board
441818
Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
441784
LOPEZ, Thierry te F-78700
441812
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
CONFLANS-STE-HONORINE,
SCHENECTADY, NY 12345,
(32) 16.02.2006
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika (US)
16.02.2006
31.03.2006
G05D 7/06
(72) Slaton, David S. te HUNTSVILLE, AL
03.05.2006
G05D 27/02
35803, Verenigde Staten van Amerika
26.05.2006
G05D 16/20
(US)
26.05.2006
B29C 49/78
(51) G06F 7/00
26.05.2006
EP1355215
(11) EP1412845
(33)
Verenigde Staten van Amerika
EP03008024.6
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP02731874.0
11.04.2003
Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.05.2002
Verenigde Staten van Amerika
0204960
(31) 291203 P
Verenigde Staten van Amerika
19.04.2002
955474
Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.05.2001
Dispositif de régulation du débit et/ou
17.09.2001
(54) Method and apparatus for handling
de la pression d'un fluide
inputs to a single-chip multiprocessor
(33) Verenigde Staten van Amerika
system
08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika
(72) DUFAURE, Thierry te 12053 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Olilab Ltd te NORTH POINT HONG
KONG, China (CN)
(54) MODULAR TELEMATIC CONTROL
UNIT
(47) 08.06.2011
(54) TIMESHARED ELECTRONIC
CATALOG SYSTEM AND METHOD
(11) EP1979807
(21) EP03103364.0
(21) EP07717493.6
(22) 12.09.2003
(47) 08.06.2011
(22) 31.01.2007
(31) 20021661
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 343764
(32) 17.09.2002
(32) 31.01.2006
(33) Finland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for controlling terminal
equipment
(73) VNS Portfolio LLC te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
(72) Dupuis, Alain te 74350 CRUSEILLES, (47) 08.06.2011
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
(73) Intellisist, Inc. te BELLEVUE, WA
98005, Verenigde Staten van Amerika (72) Moore, Charles H. te SIERRA CITY,
(51) G06F 1/00
CALIFORNIA 96125, Verenigde
(US)
(11) EP1240573
Staten van Amerika (US)
(72)
ODINAK,
Gilad
te
BELLEVUE,
WA
(21) EP00992685.8
Fox, Jeffrey Arthur te BERKELEY,
98005, Verenigde Staten van Amerika
CALIFORNIA 94710, Verenigde
(22) 05.12.2000
(US)
Staten van Amerika (US)
LANGENBECK, Stephen, H. te
(31) 170283 P
Rible, John W. te SANTA CRUZ,
SNOHOMISH, WA 98290, Verenigde
577268
CALIFORNIA 95060-4215, Verenigde
Staten
van
Amerika
(US)
(32) 10.12.1999
Staten van Amerika (US)
23.05.2000
(51) G06F 9/315
(51) G06F 9/50
G06F 9/308
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1434131
G06F 9/302
Verenigde Staten van Amerika
(72) HAZI, Ariel te LOS ANGELES, CA
90066, Verenigde Staten van Amerika (54) REGISTER-BASED SHIFTS FOR A
UNIDIRECTIONAL ROTATOR
(US)
WEINBERG, Paul, N. te LOS
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) TeliaSonera Finland Oyj te 00510
Nummer 24/11
89
HELSINKI, Finland (FI)
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Glaum, Jeffery te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Plagge, Mark te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tonkelowitz, Mark te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Markley, Michael te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Patel, Sachin te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Shell, Scott te REDMOND,
WASHINGTON 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Gurtov, Andrei te 01450, VANTAA,
Finland (FI)
(51) G06F 17/30
G06F 11/20
G06F 11/14
(11) EP2052338
(21) EP06815934.2
(22) 02.10.2006
(31) 500809
(32) 07.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DYNAMIC BULK-TO-BRICK
TRANSFORMATION OF DATA
(47) 08.06.2011
(73) Mimosa Systems Inc. te SANTA
CLARA CA 95054, Verenigde Staten
van Amerika (US)
15 juni 2011
(32) 30.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CACHE FOR AN ENTERPRISE
SOFTWARE SYSTEM
(47) 08.06.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY 10504,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) CLISBY, Peter Lee te MALTON
NORTH YORKSHIRE Y017 6XD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04Q 3/52
G06F 13/40
(11) EP2208143
(21) EP08842837.0
(22) 17.10.2008
(31) 0707412
(51) G06F 11/20
(32) 23.10.2007
(72) D'SOUZA, Roy, P. te SANTA CLARA,
CA 95054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAVI, T., M. te SANTA CLARA, CA
95054, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2187309
(33) Frankrijk
(21) EP09251182.3
(54) STRUCTURE ET PROCEDE DE
SAUVEGARDE ET DE RESTITUTION
DE DONNEES
(51) G06F 11/20
G06F 11/14
(33) Japan
(11) EP2172842
(21) EP09251127.8
(22) 17.04.2009
(31) 2008251347
(32) 29.09.2008
(33) Japan
(54) Management computer used to
construct backup configuration of
application data
(47) 08.06.2011
(22) 24.04.2009
(31) 2008286049
(32) 07.11.2008
(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives te 75015
(54) Remote copying management system,
PARIS, Frankrijk (FR)
method and apparatus
(72) BLANC, Frédéric te F-91440 BURES
(47) 08.06.2011
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
DAVID, Raphaël te F-91440 BURES
(73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO,
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
Japan (JP)
(72) Maki, Nobuhiro te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Yamamoto, Hiroshi te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
(51) G06F 11/36
(11) EP1582985
(21)
(73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO,
(22)
Japan (JP)
(31)
(72) Irisawa, Misako te CHIYODA-KU
TOKYO, 100-8220, Japan (JP)
(32)
Maki, Nobuhiro te CHIYODA-KU
(33)
TOKYO, 100-8220, Japan (JP)
(54)
Asano, Masayasu te CHIYODA-KU
TOKYO, 100-8220, Japan (JP)
Okada, Wataru te CHIYODA-KU
(47)
TOKYO, 100-8220, Japan (JP)
(73)
(51) G06F 11/14
(11) EP1544739
(47) 08.06.2011
EP05102449.5
29.03.2005
815019
31.03.2004
(51) H04L 15/14
G06F 15/80
G06F 15/173
G06F 13/42
G06F 1/32
(11) EP1821217
(21) EP07250648.8
(22) 15.02.2007
(31) 355495
355513
Verenigde Staten van Amerika
(32) 16.02.2006
16.02.2006
Test case inheritance controlled via
attributes
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
08.06.2011
(54) Asynchronous computer
communication
MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 08.06.2011
(73) VNS Portfolio LLC te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Robinson, Michael Paul te
REDMOND, WA WASHINGTON
98052, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Potter IV, Orville Jay te REDMOND,
WA WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gerber, Peter te REDMOND, WA
WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Method and apparatus for custom
software image updates to nonvolatile storage in a failsafe manner
(51) G06Q 10/00
G06F 17/30
G06F 12/08
(22) 24.04.2006
(11) EP1817674
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05850809.4
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
CACHING NETWORK FILE
SYSTEMS
(21) EP04029093.4
(22) 08.12.2004
(31) 530184 P
837250
(32) 16.12.2003
01.05.2004
(47) 08.06.2011
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WA 90852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Rogers, Andrew te REDMOND,
(22) 15.11.2005
(31) 999369
(72) Moore, Charles H. te CALIFORNIA
96125, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 17/30
(11) EP1875394
(21) EP06769877.9
(31) 674609 P
(32) 25.04.2005
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(73) Network Appliance, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LANGO, Jason, Ansel te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ENGLISH, Robert, M. te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EASTHAM, Paul, Christoper te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHENG, Qinghua te SUNNYVALE,
CA 94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
QUIRION, Brian, Mederic te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GRIESS, Peter te SUNNYVALE, CA
94089, Verenigde Staten van Amerika
(US)
AMDUR, Matthew, Benjamin te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AYYAR, Kartik te SUNNYVALE, CA
94089, Verenigde Staten van Amerika
(US)
TSAI, Robert, Lieh-Yuan te
SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 3/033
G06F 17/30
(11) EP1683050
(21) EP04791607.7
(22) 28.10.2004
(31) 0325158
(32) 28.10.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
90
EINDHOVEN
(51) G06F 17/30
(11) EP1997043
(21) EP07752633.3
(22) 07.03.2007
(31) 371459
(32) 08.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
15 juni 2011
Lewis, John H. te LEBANON, OHIO
45036, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wagner, Gary S. te INDEPENDENCE,
KENTUCKY 41051, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G06K 7/00
G06K 19/07
(11) EP2171637
(21) EP08794238.9
(54) TECHNIQUES FOR USE OF A
SYSTEM-UNIQUE IDENTIFIER IN AN (22) 22.07.2008
ARCHITECTURE HAVING A FILE
(31) 200700189
SYSTEM UTILIZING DISTRIBUTED (32) 24.07.2007
METADATA SERVERS
(33) Slovenië
(47) 08.06.2011
(54) RADIO FREQUENCY
(73) Harmonic Inc. te SAN JOSE, CA
IDENTIFICATION SYSTEM
95134, Verenigde Staten van Amerika
PROVIDED FOR ACCESS
(US)
CONTROL
(72) MITARU, Alexandru te BEAVERTON, (47) 08.06.2011
OR 97007, Verenigde Staten van
(73) Kunc, Vinko te 1000 LJUBLJANA,
Amerika (US)
Slovenië (SI)
(51) G06F 19/00
Vodopivec, Andrej te 1000
A61M 5/178
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
(11) EP1912132
(72) Kunc, Vinko te 1000 LJUBLJANA,
Slovenië (SI)
(21) EP07021633.8
Vodopivec, Andrej te 1000
(22) 04.04.2006
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
(31) 668647 P
(51)
G07D 7/12
668681 P
G06K 7/10
681252 P
716166 P
(11) EP1618514
718545 P
(21) EP04725704.3
(32) 06.04.2005
06.04.2005
16.05.2005
12.09.2005
19.09.2005
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(33) Verenigde Staten van Amerika
RETRIEVING INFORMATION FROM
Verenigde Staten van Amerika
AN INFORMATION SOURCE
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73) Lee, Yisia Young Suk te LONDON
(54)
Systems and methods for managing
SW15 3HW, GROOT BRITTANNIË
information relating to medical fluids
(GB)
and containers therefor
(72) Lee, Yisia Young Suk te LONDON
(47) 08.06.2011
SW15 3HW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(73) MALLINCKRODT, INC. te
HAZELWOOD, MO 63042, Verenigde
(51) G06F 17/30
Staten van Amerika (US)
(11) EP1692629
(72) Fago, Frank M. te MASON, OHIO
(21) EP04799283.9
45040, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 30.11.2004
Wilson, David W. te LOVELAND,
(31) 527476 P
OHIO 45140, Verenigde Staten van
04100622
Amerika (US)
(32) 05.12.2003
Gibson, Chad M. te MASON, OHIO
17.02.2004
45040, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Bausmith, William E. te TERRACE
Europees Octrooi Bureau
PARK, OHIO 45174, Verenigde Staten
(54) SYSTEM & METHOD FOR
van Amerika (US)
INTEGRATIVE ANALYSIS OF
Ortenzi, Vernon D. te BURLINGTON,
INTRINSIC AND EXTRINSIC AUDIOKENTUCKY 41005, Verenigde Staten
VISUAL DATA
van Amerika (US)
(47) 08.06.2011
Haynes, Elaine E. te ST. LOUIS,
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
MISSOURI 63116, Verenigde Staten
5621 BA EINDHOVEN
van Amerika (US)
Borgemenke, Elaine te MORROW,
(72) DIMITROVA, Nevenka te 5656 AA
OHIO 45152, Verenigde Staten van
EINDHOVEN
Amerika (US)
TURETSKY, Robert te 5656 AA
(22) 05.04.2004
(31) 03009605
(32) 29.04.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND DEVICE FOR THE
AUTHENTICATION OF DOCUMENTS
AND GOODS
(47) 08.06.2011
(73) SICPA HOLDING SA te 1008 PRILLY,
Zwitserland (CH)
(72) VASIC, Milan te CH-1201 GENEVA,
Zwitserland (CH)
MÜLLER, Edgar te CH-1700
FRIBOURG, Zwitserland (CH)
(51) G06K 7/10
(11) EP2100252
(21) EP06842810.1
(22) 29.12.2006
(54) LASER LIGHT BEAM SCANNING
DEVICE FOR READING CODED
INFORMATION AND SCANNING
OPTICAL ELEMENT FOR SUCH
DEVICE
(47) 08.06.2011
(73) Datalogic Scanning Group S.r.l. te
40012 LIPPO DI CALDERARA DI
RENO (BO), Italië (IT)
(72) OLIVA, Guido Maurizio te 45100
ROVIGO, Italië (IT)
VINCENZI, Donato te 44042 CENTO,
Italië (IT)
QUATTRINI, Paolo te 40010
PADULLE, Italië (IT)
(51) G06K 9/00
Nummer 24/11
G06F 17/30
(11) EP2203869
(21) EP08738025.9
(22) 29.04.2008
(31) 933611
91
België (BE)
Dewaele, Piet te 2640 MORTSEL,
België (BE)
Suetens, Paul te 2640 MORTSEL,
België (BE)
(32) 01.11.2007
(51) G06T 5/20
G06T 5/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2223284
(54) GENERATING MUSIC PLAYLIST
BASED ON FACIAL EXPRESSION
(21) EP08868091.3
(47) 08.06.2011
(31) 07123839
(22) 15.12.2008
(73) Sony Ericsson Mobile
(32) 20.12.2007
Communications AB te 221 88 LUND,
(33) Europees Octrooi Bureau
Zweden (SE)
(54) IMAGE FILTERING
(72) ANDREASSON, Markus Måns Folke
te S-SE- 226 48 LUND, Zweden (SE) (47) 08.06.2011
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(51) G06Q 10/00
(11) EP2126813
(21) EP07825092.5
(22) 11.09.2007
(31) 684166
(32) 09.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
CO 80305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NARAYANSWAMY, Ramkumar te
BOULDER, CO 80303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WACH, Hans, Brandon te
LONGMONT, CO 80501, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06T 5/40
(11) EP1814079
(21) EP06025674.0
(22) 12.12.2006
(31) 102006003596
(32) 25.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Korrektur der Helligkeit eines durch
(72) PHELIPPEAU, Harold te NL-5656 AG
eine Sensormatrix erzeugten Rohbilds
EINDHOVEN
(47) 08.06.2011
BARA, Stefan te NL-5656 AG
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
EINDHOVEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TALBOT, Hugues, G., F. te NL-5656
(DE)
AG EINDHOVEN
AKIL, Mohamed te NL-5656 AG
EINDHOVEN
(54) PORTABLE COMMUNICATION
(51) G06T 5/20
DEVICE AND METHOD FOR MEDIAG06T 5/00
ENHANCED MESSAGING
(11) EP1952344
(47) 08.06.2011
(21) EP06790859.0
(73) Sony Ericsson Mobile
(22) 19.10.2006
Communications AB te 221 88 LUND,
(31) 739000 P
Zweden (SE)
(32) 23.11.2005
(72) MEIBY, Linda, J. te SE-217 56
MALMO, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
NAJDENOVSKI, Robert te S-241 35
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
ESLÖV, Zweden (SE)
ENHANCING DIGITAL IMAGES
(51) G07F 17/42
(47) 08.06.2011
G06Q 20/00
(73) Cedara Software Corp. te
(11) EP2183713
MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1S7,
(21) EP08779067.1
Canada (CA)
(22) 30.07.2008
(72) GEIGER, Paul te TORONTO,
ONTARIO M5R 2X3, Canada (CA)
(31) 07113541
ACCOMAZZI, Vittorio te TORONTO,
(32) 31.07.2007
ONTARIO M6S 5A6, Canada (CA)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G06T 5/00
(54) ISSUING ELECTRONIC VOUCHERS
(11) EP2008242
(47) 08.06.2011
(21) EP07760048.4
(73) Nederlandse Organisatie voor
(22) 03.04.2007
Toegepast -Natuurwetenschappelijk
(31) 788801 P
Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
(72) VEUGEN, Thijs te NL-2272 WN
VOORBURG
DANES, Luuk te NL-3572 XP
UTRECHT
15 juni 2011
(32) 03.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Reichenbach, Jürgen te 79312
EMMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hafner, Carl Joseph te 79276 REUTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zwölfer, Ulrich te 79341 KENZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06T 7/00
A61B 8/00
(11) EP2208182
(21) EP08848759.0
(22) 05.11.2008
(31) 987796 P
45307
(32) 14.11.2007
16.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
QUANTITATIVE 3D CEUS ANALYSIS
(47) 08.06.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5656 AE EINDHOVEN
(72) KRUECKER, Jochen te BRIARCLIFF
MANOR NEW YORK 10510-8001,
Verenigde Staten van Amerika (US)
XU, Sheng te BRIARCLIFF MANOR
NEW YORK 10510-8001, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06T 7/00
G06T 3/00
(54) OPTICAL IMAGING SYSTEMS AND
METHODS UTILIZING NONLINEAR
AND/OR SPATIALLY VARYING
IMAGE PROCESSING
(11) EP1956552
(47) 08.06.2011
(11) EP1779325
(21) EP07102011.9
(73) OmniVision CDM Optics, Inc. te
BOULDER, CO 80303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05779850.6
(22) 09.02.2007
(54) Visual enhancement of interval
changes using a temporal subtraction (72) JOHNSON, Gregory, E. te BOULDER,
CO 80303, Verenigde Staten van
technique
Amerika (US)
(47) 08.06.2011
DOWSKI, Edward, R., Jr. te
(73) AGFA-GEVAERT te 2640 MORTSEL,
LAFAYETTE, CO 80026, Verenigde
België (BE)
Staten van Amerika (US)
KUBALA, Kenneth, S. te BOULDER,
(72) Seghers, Dieter te 2640 MORTSEL,
(51) G06T 7/00
(22) 05.08.2005
(31) 04103825
(32) 09.08.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AN IMAGE REGISTRATION
METHOD AND APPARATUS FOR
MEDICAL IMAGING BASED ON
MULTIPLE MASKS
Nummer 24/11
(47) 08.06.2011
(73) Bracco Suisse SA te 6928 MANNO,
Zwitserland (CH)
(72) ROGNIN, Nicolas Bracco Research
SA te PLAN-LES-OUATES 1228
GENÈVE, Zwitserland (CH)
ARDITI, Marcel Bracco Research SA
te PLAN-LES-OUATES 1228
GENÈVE, Zwitserland (CH)
MESSAGER, Tristan Bracco
Research SA te PLAN-LES-OUATES
1228 GENÈVE, Zwitserland (CH)
THIRAN, Jean-Philippe te CH-1806
ST-LÉGIER, Zwitserland (CH)
CAMPOS, Ruth te CH-1022
CHAVANNES-PRES-RENENS,
Zwitserland (CH)
(51) G06T 17/00
G06T 15/00
(11) EP1238371
(21) EP00983961.4
(22) 05.12.2000
(31) 454516
(32) 06.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A TRANSFORM, LIGHTING AND
RASTERIZATION SYSTEM
EMBODIED ON A SINGLE
SEMICONDUCTOR PLATFORM
(47) 08.06.2011
92
(32) 07.07.2005
15.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
Japan
(47) 08.06.2011
(54) Selection of a part in image showing
three dimensional object
(47) 08.06.2011
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(11) EP1742181
(21) EP06253522.4
(22) 05.07.2006
(31) 2005198855
2006166273
(54) Detector with blinders
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DiPoala, William S. te FAIRPORT, NY
14450, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Satoh, Naoyuki te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA, Japan (JP)
Kagawa, Masaaki te TOKYO, Japan
(JP)
Yamagata, Junichi te KOSHIGAYASHI, SAITAMA, Japan (JP)
(51) G08B 13/24
G08B 13/196
(51) G07C 9/00
(31) 637973 P
311556
(11) EP1646937
(21) EP04778354.3
(22) 16.07.2004
(31) 488645 P
505640 P
(32) 18.07.2003
24.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTROLLING ACCESS TO AN
AREA
(47) 08.06.2011
(73)
(73) Nvidia Corporation te SANTA CLARA,
CA 95050, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(72) LINDHOLM, John te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
MOY, Simon te MOUNTAIN VIEW, CA
94040, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DAWALLU, Kevin te NASHVILLE TN
37212, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51)
YANG, Mingjian te SUNNYVALE, CA
94085, Verenigde Staten van Amerika
(US)
MONTRYM, John te LOS ALTOS, CA (11)
94024, Verenigde Staten van Amerika (21)
(US)
(22)
KIRK, David te SANTA CLARA, CA
95050, Verenigde Staten van Amerika (31)
(US)
(32)
SABELLA, Paolo te PLEASANTON,
(33)
CA 94588, Verenigde Staten van
(54)
Amerika (US)
PAPAKIPOS, Matthew te PALO ALTO,
CA 94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VOORHIES, Douglas te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde Staten
(47)
van Amerika (US)
(73)
FOSKETT, Nicholas te MOUNTAIN
VIEW, CA 94041, Verenigde Staten
(72)
van Amerika (US)
(51) G06T 19/00
15 juni 2011
CoreStreet, Ltd. te CAMBRIDGE, MA
02140, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2144209
(21) EP09173423.6
(22) 20.12.2005
(32) 21.12.2004
19.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System for monitoring security
systems
(47) 08.06.2011
(73) Checkpoint Systems, Inc. te
THOROFARE, NJ 08086, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Ivins, David te BRACKNELL,
BERKSHIRE RG42 6PW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Lacsamana, Nathaniel te MULLICA
HILL, NJ 08062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rapp, Michael te 64397 MODAUTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Macchia, James te WASHINGTON
TOWNSHIP, NJ 07676, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LIBIN, Phil te CAMBRIDGE, MA
02140, Verenigde Staten van Amerika
(US)
MICALI, Silvio te BROOKLINE, MA
02146, Verenigde Staten van Amerika
(US)
ENGBERG, David te WASHINGTON,
DC 20002, Verenigde Staten van
(51) G08B 13/24
Amerika (US)
E05B 73/00
G07C 9/00
E05B 49/00
B60R 25/00
EP2212862
EP08852175.2
20.11.2008
07121464
23.11.2007
Europees Octrooi Bureau
(11) EP2122595
(21) EP07860865.0
(22) 05.12.2007
(31) 1032994
1034134
(32) 05.12.2006
16.07.2007
(33) Nederland
Nederland
SCHLÜSSELSCHALTER ZUM
EINBAU IN EINE
FAHREINRICHTUNG UND
VERFAHREN ZUM BEDIENEN DES
SCHLÜSSELSCHALTERS
(54) METHOD FOR MONITORING,
TRACKING AND THEFT
PROTECTING OF OBJECTS TO BE
SECURED
08.06.2011
(73) Combi Ink B.V. te 5243 SR
ROSMALEN
Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
FELDER, Hugo te CH-6033
BUCHRAIN, Zwitserland (CH)
(51) G08B 13/193
(11) EP1587040
(47) 08.06.2011
(72) BERKHOUWER, Marcel Martinus Dirk
te 2771 MT BOSKOOP
HENDRIKX, Jacques Jacobus
Gerardus Maria te 5242 HT
ROSMALEN
(21) EP05007856.7
(51) G08G 1/0968
G01C 21/34
(22) 11.04.2005
(11) EP2225746
(31) 562163 P
(21) EP08804950.7
(32) 14.04.2004
(22) 01.10.2008
Nummer 24/11
(31) 102007057715
93
G10L 15/02
(32) 30.11.2007
(11) EP2008269
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07732389.7
(54) VERFAHREN ZUR
ROUTENBESTIMMUNG UND
ANORDNUNG DAZU
(22) 11.04.2007
(47) 08.06.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0607368
(32) 12.04.2006
(11) EP2130205
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP08719719.0
(54) Speech driven prompt system and
method
(22) 17.03.2008
(47) 08.06.2011
(54) PROCEDES DE GENERATION D'UN (73) LOQUENDO SpA te 10100 TORINO,
Italië (IT)
GRAPHE DE CONNECTIVITE
D'ELEMENTS D'UN AEROPORT
(72) MASSIMINO, Paolo te 10149
POUR L'AIDE AU ROULAGE ET
TORINO, Italië (IT)
DISPOSITIFS ASSOCIES
COPPO, Paolo te 10149 TORINO,
Italië (IT)
(47) 08.06.2011
VECCHIETTI, Marco te 10148
(73) THALES te 92200 NEUILLY-SURTORINO, Italië (IT)
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) MICHEL, François te F-33160 SAINT (51) H04B 3/23
G10L 21/02
MEDARD EN JALLES, Frankrijk (FR)
DUBOURG, Bernard te F-33185 LE
(11) EP2234105
HAILLAN, Frankrijk (FR)
(21) EP09155895.7
(51) G09F 9/302
(22) 23.03.2009
(11) EP1779358
(54) Background noise estimation
(21) EP05756905.5
(47) 08.06.2011
(22) 22.06.2005
(73) Harman Becker Automotive Systems
GmbH te 76307 KARLSBAD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102004039794
(32) 16.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR
DARSTELLUNG UND/ODER
ANZEIGE VON VERSCHIEDENEN
PROZESS-UND/ODER
REGELGRÖSSEN
(47) 08.06.2011
(72) Christoph, Markus te 94315,
STRAUBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B 7/14
G11B 7/085
G11B 7/007
(11) EP2136367
(73) ENDRESS + HAUSER WETZER
(21) EP09251206.0
GmbH + Co. KG te 87484
NESSELWANG, BONDSREPUBLIEK (22) 28.04.2009
DUITSLAND (DE)
(31) 2008161127
(72) KONRAD, Michael te 87459
(32) 20.06.2008
PFRONTEN, BONDSREPUBLIEK
(33) Japan
DUITSLAND (DE)
WOLF, Georg te 87616
(54) Multilayer optical disk recording
MARKTOBERDORF,
apparatus and multilayer optical disk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
reproducing apparatus
(DE)
(47) 08.06.2011
(51) H04N 5/278
H04N 5/222
G10L 15/26
(72) Yamazaki, Shigeru te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(51) G11B 7/24
G11B 27/32
G11B 23/40
G11B 23/36
(47) 08.06.2011
(72) MUELLER, Guido te 06484
QUEDLINBURG, BONDSREPUBLIEK (73) Sysmedia Ltd te HORLEY SURREY
RH6 9ST, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
LAEDKE, Michael te 31141
(72) LAMBOURNE, Andrew te
HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
FLAMSTEAD, HERTFORDSHIRE
DUITSLAND (DE)
AL3 8DE, GROOT BRITTANNIË (GB)
STUEBNER, Guido te 30455
RANSON, Paul te BRACKLEY,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
NORTHAMPTONSHIRE NN13 7BU,
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G08G 5/06
(51) G10L 19/00
G01C 23/00
(11) EP2087485
(11) EP2171702
(21) EP06829172.3
(21) EP08786483.1
(22) 29.11.2006
(22) 25.07.2008
(54) MULTICODEBOOK SOURCE
(31) 0705521
-DEPENDENT CODING AND
DECODING
(32) 27.07.2007
(33) Frankrijk
15 juni 2011
(31) 07104673
(32) 22.03.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) OPTICAL DISK AND STORAGE BOX
FOR OPTICAL DISCS
(47) 08.06.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5621 BA EINDHOVEN
(72) PASQUARIELLO, Donato te NL-5656
AE EINDHOVEN
VAN DEN OETELAAR, Ronald, J., A.
te NL-5656 AE EINDHOVEN
(51) G11B 7/252
G11B 23/40
B41M 5/30
(11) EP1834325
(21) EP05854750.6
(22) 20.12.2005
(31) 29324
(32) 04.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COLOR FORMING COMPOSITIONS
WITH IMPROVED MARKING
SENSITIVITY AND IMAGE
CONTRAST AND ASSOCIATED
METHODS
(47) 08.06.2011
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KASPERCHIK, Vladek P. te
CORVALLIS, OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika (US)
GORE, Makarand P. te CORVALLIS,
OREGON 97330, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G11B 7/26
G11B 7/13
G11B 7/0045
G11B 20/10
(11) EP1394780
(21) EP02720471.8
(22) 17.04.2002
(31) 2001126305
(32) 24.04.2001
(33) Japan
(54) OPTICAL DISC MEDIUM, OPTICAL
DISC RECORDING/REPRODUCING
APPARATUS AND METHOD
(47) 08.06.2011
(73) Sony Corporation te TOKYO 1410001, Japan (JP)
(73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO, (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Japan (JP)
(72) KOBAYASHI, Seiji, c/o SONY
Nummer 24/11
CORPORATION te SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141-0001, Japan (JP)
(51) G11C 7/00
(11) EP2176865
(21) EP08786937.6
(22) 06.08.2008
(31) 836210
(32) 09.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROVIDING ENERGY REDUCTION
WHEN STORING DATA IN A
MEMORY
(47) 08.06.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY 10504,
Verenigde Staten van Amerika (US)
94
Japan (JP)
Sakaguchi, Yasuhiro, c/o Takasago
Research & Development Center te
TAKASAGO, HYOGO-KEN 676-8686,
Japan (JP)
Kobayashi, Toshiro, c/o Hiroshima
Research & Development Center te
NISHI-KU, HIROSHIMA,
HIROSHIMA-KEN 733-8553, Japan
(JP)
Yasui, Toyoaki, c/o Hiroshima
Research & Development Center te
NISHI-KU, HIROSHIMA,
HIROSHIMA-KEN 733-8553, Japan
(JP)
(51) H02H 9/04
H01H 37/76
H01C 7/12
(11) EP2208208
(72) CHAINER, Timothy, Joseph te
(21) EP08846127.2
PUTNAM VALLEY, NEW YORK
10579, Verenigde Staten van Amerika (22) 30.10.2008
(US)
(31) 102007051856
102008013448
(51) H01L 45/00
H01L 27/24
G11C 13/02
(11) EP1780728
(21) EP07002959.0
(22) 19.11.2002
(31) 988984
(32) 19.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Memory cell for use in an integrated
circuit
(47) 08.06.2011
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE, ID
83707-0006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 30.10.2007
10.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.05.2005
05.07.2005
05.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Modul der Leistungselektronik
umfassend einen Kondensator
(47) 08.06.2011
(73) EPCOS AG te 81669 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GRIMM, Wilhelm te 91154 ROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÜBSCHER, Wilhelm te 89547
HELDENFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VETTER, Harald te 89520
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 1/00
(47) 08.06.2011
(32) 24.12.2008
(73) Dehn + Söhne GmbH + Co. KG te
92318 NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Frankrijk
(21) EP06090058.6
(22) 19.04.2002
(22) 13.04.2006
(31) 2001121799
(31) 102005020106
(32) 19.04.2001
(32) 25.04.2005
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method of manufacturing a billet for
forming a radioactive-substance
storage member and square pipe
(54) Elektromagnet für ein
Zugsicherungssystem
(72) Ohsono, Katsunari, c/o Kobe Shipyard
& Machinery Works te HYOGO-KU,
KOBE, HYOGO-KEN 652-8585,
Japan (JP)
Murakami, Kazuo, c/o Kobe Shipyard
& Machinery Works te HYOGO-KU,
KOBE, HYOGO-KEN 652-8585,
(31) 102005020320
102005031366
102005031367
(11) EP2202767
(21) EP02008268.1
(73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD. te TOKYO 100-8315, Japan (JP)
(22) 13.04.2006
(54) ÜBERSPANNUNGSABLEITER MIT
EINEM GEHÄUSE UND
MINDESTENS EINEM
ABLEITELEMENT, INSBESONDERE
EINEM VARISTOR
(72) EHRHARDT, Arnd te 92318
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
(72) Moore, John T. te BRISTOW,
DUITSLAND (DE)
VIRGINIA 20136, Verenigde Staten
EHRLER, Jens te 92318 NEUMARKT,
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Brooks, Joseph F. te NAMPA, IDAHO
(DE)
83651, Verenigde Staten van Amerika
SCHREITER, Stefanie te 92318
(US)
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21F 3/00
G21F 1/08
(51) H01F 7/06
C22C 32/00
H01F 5/04
C22C 1/10
H01F 5/02
(11) EP1251526
(11) EP1744330
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(73) Bombardier Transportation GmbH te
13627 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Still, Ludwig te 64683 EINHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01G 2/10
(11) EP1878032
(21) EP06742243.6
(21) EP09179588.0
(22) 17.12.2009
(31) 0859055
(54) Dispositif de surveillance de la
température d'un élément
(47) 08.06.2011
(73) STMicroelectronics (Rousset) SAS te
13790 ROUSSET, Frankrijk (FR)
(72) Fornara, Pascal te 83910
POURRIERES, Frankrijk (FR)
Rivero, Christian te 13080 LUYNES,
Frankrijk (FR)
(51) H01H 9/44
H01H 9/34
H01H 71/02
H01H 11/00
(11) EP1998350
(21) EP08007015.4
(22) 09.04.2008
(31) 102007025537
(32) 31.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrisches Installationsschaltgerät
mit einer Lichtbogenblaseinrichtung
(47) 08.06.2011
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schulz, Bernhard te 69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dickgiesser, André te 69207
SANDHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 13/48
H01H 13/06
Nummer 24/11
95
(11) EP2209131
(21) EP05804229.2
(21) EP09014951.9
(22) 28.11.2005
(22) 02.12.2009
(32) 14.01.2009
(54) CONTACT CONFIGURATIONS FOR
MEMS RELAYS AND MEMS
SWITCHES AND METHOD FOR
MAKING SAME
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(54) Gerät mit wenigstens einem
Bedienelement
(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(31) 102009004975
(47) 08.06.2011
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Yltchev, Georgy te 79194
GUNDELFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schulz, Thomas te 79183
WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Döbele, Christian te 79115
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 13/88
H01H 13/70
H01H 13/14
H01H 13/02
H01H 11/00
15 juni 2011
(51) H01J 37/28
H01J 37/02
(11) EP1587128
(21) EP04008972.4
(22) 15.04.2004
(54) Apparatus and method for
investigating or modifying a surface
with a beam of charged particles
(47) 08.06.2011
(72) WEBER, Alexis, Christian te
(73) Carl Zeiss SMS GmbH te 07745
CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde
JENA, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
SLOCUM, Alexander, H. te NH 03304,
(72)
Edinger, Klaus te 64646
Verenigde Staten van Amerika (US)
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
LANG, Jeffrey te SUDBURY, MA
DUITSLAND (DE)
01776, Verenigde Staten van Amerika
Sellmair, Josef te 64354 REINHEIM,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KOTILAINEN, Sami te CH-5200
(DE)
BRUGG, Zwitserland (CH)
Hofmann, Thorsten te 63110
LI, Jian te FREMONT CA 94539,
RODGAU, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) H01J 7/20
(51) H01J 37/153
H01J 7/18
(11) EP1717840
(11) EP2115762
(21) EP08719130.0
(21) EP06112193.5
(22) 12.02.2008
(22) 04.04.2006
(31) MI20070301
(31) 1028699
1029066
(11) EP1879205
(32) 16.02.2007
(21) EP06731584.6
(33) Italië
(22) 11.04.2006
(54) AIR-STABLE ALKALI OR ALKALINE- (33) Nederland
EARTH METAL DISPENSERS
Nederland
(47) 08.06.2011
(54) Particle-optical appliance provided
(31) 2005133802
(32) 02.05.2005
(33) Japan
(54) MEMBER FOR PUSH-BUTTON
SWITCH AND METHOD OF
MANUFACTURING THE SAME
(47) 08.06.2011
(73) SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD. te
TOKYO 103-0023, Japan (JP)
(72) TAKAHASHI, Masahide te TOKYO
1030023, Japan (JP)
KUWABARA, Tomohiko te TOKYO
1030023, Japan (JP)
NAGASAWA, Tsutomu te TOKYO
1030023, Japan (JP)
EGAWA, Toshihiko te TOKYO
1030023, Japan (JP)
(51) H01H 47/22
H01H 47/00
H01H 33/38
(11) EP2107583
(21) EP08154119.5
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(73) SAES GETTERS S.p.A. te 20020
LAINATE (MILANO), Italië (IT)
(72) LONGONI, Giorgio te 2052 MONZA
ML, Italië (IT)
AMIOTTI, Marco te I-20010
CORNAREDO, Italië (IT)
(51) H01J 17/49
H01J 17/04
(11) EP2099051
(21) EP08852955.7
(22) 12.11.2008
(31) 2007301493
(32) 21.11.2007
(33) Japan
(54) PLASMA DISPLAY PANEL
(47) 08.06.2011
(73) Panasonic Corporation te KADOMASHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)
(72) MIZOKAMI, Kaname te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
04.04.2008
ISHINO, Shinichiro te OSAKA-SHI,
Medium voltage circuit breaker with
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
capacitor bank supervisor.
SAKAMOTO, Koyo te OSAKA-SHI,
08.06.2011
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
ABB Technology AG te 8050 ZÜRICH,
SHIOKAWA, Akira te OSAKA-SHI,
Zwitserland (CH)
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
KADOU, Hiroyuki te OSAKA-SHI,
Suardi, Gabriele te I-24060, ENDINE
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
GAIANO (BG), Italië (IT)
OOE, Yoshinao te OSAKA-SHI,
Bresciani, Massimo te I- 24020 VILLA
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
DI SERIO (BG), Italië (IT)
KAWARAZAKI, Hideji te OSAKA-SHI,
H01H 59/00
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
H01H 1/00
UETANI, Kazuo te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
EP1955346
(32) 05.04.2005
18.05.2005
with aberration-correcting means
(47) 08.06.2011
(73) FEI COMPANY te HILLSBORO,
OREGON 97124-5793, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Henstra, Alexander te 3544 SB
UTRECHT
(51) H01J 37/28
(11) EP2033206
(21) EP07756002.7
(22) 26.04.2007
(31) 811621 P
(32) 07.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SLIDER BEARING FOR USE WITH
AN APPARATUS COMPRISING A
VACUUM CHAMBER
(47) 08.06.2011
(73) FEI Company te HILLSBORO, OR
97124-5793, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PERSOON, Johannes, Antonius,
Hendricus te 5583 GX WAALRE
ENGELEN, Andreas, Theodorus te
5629 KH EINDHOVEN
LICHTENEGGER, Siegfried te 5655
JZ EINDHOVEN
VAN DOOREN, Petrus, Henricus,
Joannes te 5625 AM EINDHOVEN
(51) H01J 49/42
G01N 27/64
(11) EP1884980
(21) EP07020127.2
Nummer 24/11
(22) 07.12.2005
(31) 0426778
0510914
637835 P
96
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STOCKUM, Werner te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
15 juni 2011
Ltd. te SINGAPORE 609602,
Singapore (SG)
(11) EP1717865
(72) German, Randall M. te STATE
COLLEGE, PA 16801, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tan, Lye-King te SINGAPORE
730826, Singapore (SG)
Johnson, John te STATE COLLEGE,
PA 16803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Mass spectrometer
(21) EP06006084.5
(51) H01L 23/48
(47) 08.06.2011
(22) 24.03.2006
(11) EP1978557
(73) Micromass UK Limited te
MANCHESTER M22 5PP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 0508407
(21) EP08006196.3
(32) 26.04.2005
(22) 29.03.2008
(32) 07.12.2004
27.05.2005
21.12.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 29/78
H01L 29/417
H01L 29/41
H01L 21/336
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Bateman, Robert Harold te
(54) Method of making a transistor
KNUTSFORD CHESHIRE WA16 8NP,
(47) 08.06.2011
GROOT BRITTANNIË (GB)
Giles, Kevin te STOCKPORT
(73) Semiconductor Components
CHESHIRE SK6 5DW, GROOT
Industries, LLC te PHOENIX,
BRITTANNIË (GB)
ARIZONA 85008, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H01L 21/20
H01L 21/02
(11) EP1898449
(21) EP06120181.0
(22) 06.09.2006
(54) Compound semiconductor devices
and methods of manufacturing the
same
(47) 08.06.2011
(73) Siltron Inc. te GUMI-SHI
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
(KR)
LG Display Co., Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU SEOUL, ZuidKorea (KR)
(11) EP1535318
(21) EP03798875.5
(32) 04.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Leistungshalbleitermodul in
Druckkontaktausführung sowie
Verfahren zur Herstellung desselben
(47) 08.06.2011
(72) Moens, Peter te 9620 ZOTTEGEM,
België (BE)
Tack, Marnix te 9820 MERELBEKE,
België (BE)
(73) SEMIKRON Elektronik GmbH & Co.
KG te 90431 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 7/20
H01L 23/40
(72) Steger, Jürgen te 91355 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ebersberger, Frank te 90518
ALTDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2010500
(21) EP07727781.2
(22) 04.04.2007
(31) 102006018716
(32) 20.04.2006
(51) H01L 23/522
H01L 23/485
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1866962
(54) ANORDNUNG ZUR
KONTAKTIERUNG VON
(72) Yi, Gyu-Chul te GYEONGSANGBUKLEISTUNGSHALBLEITERN AN
DO, 790-751, Zuid-Korea (KR)
EINER KÜHLFLÄCHE
An, Sung-Jin te GYEONGSANGBUK(47) 08.06.2011
DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Yong-Jin te
(73) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
te 74673 MULFINGEN,
(KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lee, Dong-Kun te
(DE)
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea (72) MASCHKE, Matthias te 74523
(KR)
SCHWÄBISCH HALL,
(51) H01L 31/0236
H01L 21/306
C09K 13/06
C09K 13/02
(31) 102007016222
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHNEEWEISS, Hartmut te 97980
BAD MERGENTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ULMER, Anja te 74572
BLAUFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06727747.5
(22) 27.03.2006
(31) 666038 P
(32) 28.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARBON NANOTUBE BOND PAD
STRUCTURE AND
MANUFACTURING METHOD
THEREOF
(47) 08.06.2011
(73) Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd. te HSIN-CHU, 300-77,
Taiwan (TW)
(72) WYLAND, Chris te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95131-1706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 04.09.2002
(51) H01L 23/427
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1296373
(51) H01L 29/49
H01L 21/8238
H01L 21/336
H01L 21/324
H01L 21/28
(54) ÄTZPASTEN FÜR
SILIZIUMOBERFLÄCHEN UND
-SCHICHTEN
(21) EP02392016.8
(11) EP1683187
(22) 28.08.2002
(21) EP04810633.0
(47) 08.06.2011
(31) 315306 P
(22) 09.11.2004
(32) 28.08.2001
(31) 707018
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 14.11.2003
(22) 08.08.2003
(31) 10241300
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KÜBELBECK, Armin te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLEIN, Sylke te 64380 ROSSDORF,
(54) Advanced microelectronic heat
(33) Verenigde Staten van Amerika
dissipation package and method for its (54) STRESSED SEMICONDUCTOR
manufacture
DEVICE STRUCTURES HAVING
(47) 08.06.2011
GRANULAR SEMICONDUCTOR
MATERIAL
(73) Advanced Materials Technologies, Pte
Nummer 24/11
97
(47) 08.06.2011
(22) 14.03.2001
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY 10504,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(31) 544834
(72) DORIS, Bruce, B., c/o IBM United
Kingdom Limited te HAMPSHIRE,
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BELYANSKY, Michael, P. te BETHEL,
CT 06801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOYD, Diane, C. te
LAGRANGEVILLE, NY 12540,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CHIDAMBARRAO, Dureseti te
WESTON, CT 06883, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GLUSCHENKOV, Oleg te
POUGHKEEPSIE, NY 12601,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) H01L 29/739
H01L 29/10
H01L 29/08
H01L 27/04
H01L 27/02
(32) 15.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 31/075
(11) EP1650812
(21) EP04747712.0
(21) EP02003971.5
(22) 12.07.2004
(22) 19.06.1995
(31)
(32) 22.06.1994
(33) Japan
(54) Vertical MOS semiconductor device
(47) 08.06.2011
(73) Fuji Electric Systems Co., Ltd. te
TOKYO 141-0032, Japan (JP)
(32)
(33)
(54)
(47)
(72) Yamazaki, Tomoyuki te KAWASAKI(73)
KU, KAWASAKI 210, Japan (JP)
Obinata, Shigeyuki te KAWASAKI-KU,
(72)
KAWASAKI 210, Japan (JP)
Otsuki, Masahito te KAWASAKI-KU,
KAWASAKI 210, Japan (JP)
Momota, Seiji te KAWASAKI-KU,
KAWASAKI 210, Japan (JP)
Fujihira, Tatsuhiko te KAWASAKI-KU,
KAWASAKI 210, Japan (JP)
(51) H01L 31/0236
G02B 1/11
(11) EP1845562
(21) EP06252031.7
TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY,
510, Taiwan (TW)
(51) H03K 19/173
H01L 45/00
G11C 13/02
(54) Multijunction photovoltaic cell with thin
(11) EP1501124
first (top) subcell and thick second
(21) EP03719228.3
subcell of same or similar
semiconductor material
(22) 25.04.2003
(47) 08.06.2011
(31) 2002129283
2002346129
(73) The Boeing Company te CHICAGO, IL
60606-2016, Verenigde Staten van
(32) 30.04.2002
Amerika (US)
28.11.2002
(72) King, Richard R. te NEWBURY PARK, (33) Japan
CA 91320, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
(54) SOLID ELECTROLYTE SWITCHING
Karam, Nasser H. te NORTHRIDGE,
DEVICES, FPGA AND MEMORY
CA 91326, Verenigde Staten van
DEVICES USING THE SAME, AND
Amerika (US)
METHOD OF MANUFACTURING
Joslin, David E. te VALLEY VILLAGE,
THE SAME
CA 91607, Verenigde Staten van
(47) 08.06.2011
Amerika (US)
(11) EP1209745
(31) 13974894
15 juni 2011
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 332-0012, Japan (JP)
(72) SAKAMOTO, Toshitsugu te MINATOKU, TOKYO 108-8001, Japan (JP)
AONO, Masakazu te 2-1, HIROSAWA
2003279491
WAKO-SHI, SAITAMA 351-0198,
2003358362
Japan (JP)
24.07.2003
HASEGAWA, Tsuyoshi te 2-1,
17.10.2003
HIROSAWA WAKO-SHI, SAITAMA
Japan
351-0198, Japan (JP)
Japan
NAKAYAMA, Tomonobu te 2-1,
HIROSAWA WAKO-SHI, SAITAMA
Method for making a silicon based thin
351-0198, Japan (JP)
film solar cell
SUNAMURA, Hiroshi te MINATO-KU,
08.06.2011
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
KANEKA CORPORATION te OSAKAKAWAURA, Hisao te MINATO-KU,
SHI, OSAKA 530-8288, Japan (JP)
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
SUGIBAYASHI, Naohiko te MINATOSawada, Toru te UJI-SHI, KYOTO
KU, TOKYO 108-8001, Japan (JP)
6110025, Japan (JP)
Koi, Yohei te OTSU-SHI, SHIGA
(51) H01M 4/58
5200103, Japan (JP)
H01M 4/136
Sasaki, Toshiaki te OTSU-SHI, SHIGA
H01M 10/052
5200104, Japan (JP)
(11) EP2187467
Yoshimi, Masashi; te KOBE-SHI,
(21) EP09014302.5
HYOGO 6512243, Japan (JP)
Goto, Masahiro te OTSU-SHI, SHIGA (22) 16.11.2009
5200104, Japan (JP)
(31) 2008294707
Yamamoto, Kenji te KOBE-SHI,
(32) 18.11.2008
HYOGO 6512277, Japan (JP)
(22) 12.04.2006
(51) H01L 35/16
(33) Japan
(54) Manufacturing method for an antireflective substrate
(11) EP1794818
(54) Cathode active material, cathode, and
nonaqueous secondary battery
(47) 08.06.2011
(22) 26.08.2005
(21) EP05817315.4
(73) Tatung Company te TAIPEI CITY 104, (31) 931295
Taiwan (TW)
(32) 31.08.2004
Tatung University te TAIPEI CITY 104,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Taiwan (TW)
(72) Lin, Chiung-Wei te TAIPEI CITY 104 (54) SILVER-CONTAINING P-TYPE
SEMICONDUCTOR
TAIWAN, China (CN)
Teng, Chein-Fu te TAIPEI CITY 104
TAIWAN, China (CN)
Chen, Yi-Liang te TAIPEI CITY 104
TAIWAN, China (CN)
(51) H01L 31/068
H01L 31/0304
(11) EP1134813
(21) EP01106191.8
(47) 08.06.2011
(73) Board of Trustees of Michigan State
University te EAST LANSING,
MICHIGAN 48824, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) KANATZIDIS, Mercouri, G. te
OKEMOS, MI 48864, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HSU, Kuei-Fang te YUANLIN
(47) 08.06.2011
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(72) Ohira, Koji te OSAKA-SHI OSAKA
545-8522, Japan (JP)
Nishijima, Motoaki te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Tanaka, Isao te KYOTO-SHI KYOTO
606-8501, Japan (JP)
Koyama, Yukinori te KYOTO-SHI
KYOTO 606-8501, Japan (JP)
(51) H01M 4/92
H01M 4/90
H01M 4/86
B01J 23/86
B01J 23/46
B01J 23/28
Nummer 24/11
98
15 juni 2011
(11) EP2176908
(33) Frankrijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08791848.8
(31) 2007192443
(54) ÉLECTRODE POUR PILE À
COMBUSTIBLE UTILISANT UN
MATÉRIAU COMPOSITE
CONDUCTEUR
(54) BATTERY HAVING FLUID MANAGER
AND SLIDING VALVE WITH
FRICTION REDUCTION MEMBERS
(32) 24.07.2007
(47) 08.06.2011
(22) 23.07.2008
(73)
(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et
FUEL CELL ELECTRODE CATALYST,
aux Énergies Alternatives te 75015
METHOD FOR EVALUATING
PARIS, Frankrijk (FR)
(72)
PERFORMANCE OF OXYGEN(72) JOUSSE, Franck te F-37000 TOURS,
REDUCING CATALYST, AND SOLID
Frankrijk (FR)
POLYMER FUEL CELL COMPRISING
SALAS, Jean-Felix te F-37250
(51)
THE FUEL CELL ELECTRODE
MONTBAZON, Frankrijk (FR)
CATALYST
(11)
MARSACQ, Didier te F-38000
08.06.2011
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(21)
MAZABRAUD, Philippe te F-45000
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te
(22)
ORLEANS, Frankrijk (FR)
TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan
(54)
(JP)
(51) H01M 8/02
UENO, Yukiyoshi te TOYOTA-SHI
(11) EP2102929
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(21) EP08706003.4
IISAKA, Hirofumi te TOYOTA-SHI
(22) 25.01.2008
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (47)
H01M 8/02
EINER DICHTUNGSANORDNUNG
EP1695408
(73)
FÜR EINE
EP04807625.1
BRENNSTOFFZELLENEINHEIT UND
DICHTUNGSANORDNUNG FÜR
16.12.2004
EINE BRENNSTOFFZELLENEINHEIT (72)
2003419805
(47) 08.06.2011
17.12.2003
(73) ElringKlinger AG te 72581
Japan
DETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
FUEL CELL AND FUEL CELL STACK
DUITSLAND (DE)
08.06.2011
(72) MAIER, Uwe te 72760 REUTLINGEN, (51)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HONDA MOTOR CO., LTD. te
(11)
(DE)
TOKYO 107-8556, Japan (JP)
KIEFER, Thomas te 76275
(21)
TSUNODA, Tadashi c/o Kabushiki
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(22)
Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho te
DUITSLAND (DE)
SAITAMA 3510193, Japan (JP)
(31)
(51) H04M 1/02
H01M 8/24
(32)
H01M 8/04
H01M 8/12
(33)
H01M 8/00
H01M 8/02
(54)
(11) EP2232621
EP1768205
(21) EP08865433.0
EP06380251.6
(22) 23.12.2008
20.09.2006
(31) 0760348
(47)
200502329
(32) 24.12.2007
(73)
27.09.2005
(33) Frankrijk
Spanje
(54) DISPOSITIF DE PROTECTION DE
Solid-oxide fuel cell with ferritic
(72)
PILE A COMBUSTIBLE
support
(47) 08.06.2011
08.06.2011
(73) STMicroelectronics (Tours) SAS te
Ikerlan, S. Coop. te 20500
37100 TOURS, Frankrijk (FR)
MONDRAGON, Spanje (ES)
Commissariat à l'Énergie Atomique et
Laresgoiti Rementeria, Ander te
aux Énergies Alternatives te 75015
48250 IURRETA, Spanje (ES)
PARIS, Frankrijk (FR)
Villarreal Sarria, Igor te 01010
(72) ROY, Mathieu te F-37300 JOUE-LESVITORIA (ARABA), Spanje (ES)
TOURS, Frankrijk (FR)
(51)
Rodriguez Martinez, Lide te 48007
LAURENT, Jean-Yves te F-38420
BILBAO (BIZKAIA), Spanje (ES)
DOMENE, Frankrijk (FR)
(11)
H01M 8/02
(51) H01M 8/04
H01M 4/96
(21)
H01M 12/08
H01B 1/24
(22)
H01M 12/06
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(47) 08.06.2011
(11) EP1303886
(21) EP01958158.6
(22) 23.07.2001
(31) 0009667
(32) 24.07.2000
Eveready Battery Company, Inc. te ST
LOUIS, MISSOURI 63141, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAILEY, John, C. te COLUMBIA
STATION OH 44028, Verenigde
Staten van Amerika (US)
H01M 8/04
EP2127007
EP07711474.2
09.02.2007
VERSORGUNGSSYSTEM UND
WARNVORRICHTUNG FÜR EINEN
BRENNSTOFFZELLENSTAPEL
SOWIE VERFAHREN ZUR
KONTROLLE DES
VERSORGUNGSSYSTEMS
08.06.2011
Daimler AG te 70327 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pasera, Uwe te 73732 ESSLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Steinhübl, Simon te 73271
HOLZMADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
H01M 8/10
EP1275166
EP01927203.8
18.04.2001
197741 P
18.04.2000
Verenigde Staten van Amerika
MEMBRANE ELECTRODE
ASSEMBLY HAVING ANNEALED
POLYMER ELECTROLYTE
MEMBRANE
08.06.2011
3M Innovative Properties Company te
ST. PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HAMROCK, Steven, J. te SAINT
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEWIN, John, L. te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAO, Shane, S. te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
H01M 10/48
H01M 10/42
EP2115809
EP08708593.2
01.02.2008
(11) EP2198473
(31) 0700827
(21) EP08867427.0
(32) 06.02.2007
(22) 23.09.2008
(33) Frankrijk
(31) 860156
(54) MODULE DE BATTERIE, PACK DE
MODULES
(32) 24.09.2007
Nummer 24/11
(47) 08.06.2011
(73) Batscap te 29500 ERGUÉ-GABÉRIC,
Frankrijk (FR)
(72) COLIN, Jacques te F-29000
QUIMPER, Frankrijk (FR)
SELLIN, Christian te F-29900
CONCARNEAU, Frankrijk (FR)
JESTIN, Jean-Jacques te F-29170
FOUESNANT, Frankrijk (FR)
(51) H01M 10/48
H01M 10/0525
(11) EP2194600
(21) EP09173708.0
(22) 22.10.2009
(31) 2008310105
(32) 04.12.2008
(33) Japan
99
(72) Neumann, Dirk te 89081 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weckerle, Martin te 89081 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01Q 3/26
H01Q 21/00
H01Q 1/32
H01Q 1/28
H01Q 1/27
(11) EP1927157
(21) EP06813798.3
(22) 28.08.2006
(31) 230376
(32) 20.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTENNA TRANSCEIVER SYSTEM
(54) Rechargeable battery protection
integrated circuit device, rechargeable (47) 08.06.2011
battery protection module using the
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
rechargeable battery protection
MASSACHUSETTS 02451-1449,
integrated circuit device, and battery
Verenigde Staten van Amerika (US)
pack
(72) NEWBERG, Irwin L. te PACIFIC
(47) 08.06.2011
PALISADES, CA 90272-2800,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Mitsumi Electric Co., Ltd. te TAMACHANG, Ike Y. te SANTA MONICA,
SHI, TOKYO 206-8567, Japan (JP)
CA 90405-2518, Verenigde Staten van
(72) Takeda, Takashi te TOKYO 206-8567,
Amerika (US)
Japan (JP)
(51) H01Q 7/00
(51) H01Q 1/12
H01Q 1/22
F16B 7/18
H01L 23/538
E04H 12/10
G06K 19/077
(11) EP2151887
(11) EP1564839
(21) EP09009966.4
(21) EP05000752.5
(22) 01.08.2009
(22) 14.01.2005
(31) 200801693 U
200801692 U
(31) 2004033293
(32) 01.08.2008
01.08.2008
(33) Japan
(32) 10.02.2004
15 juni 2011
(47) 08.06.2011
(73) Ahn, Jiho te SEOUL 150-782, ZuidKorea (KR)
(72) Ahn, Jiho te YONGDEUNGPO-GU,
150-782 SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Bankov, Sergey te 125009 MOSCOW,
Russische Federatie (RU)
Davydov, Alexander te KANISCHEVO,
Russische Federatie (RU)
(51) H01R 4/50
F16G 11/10
(11) EP2255407
(21) EP09721187.4
(22) 04.03.2009
(31) 0804546
0811008
(32) 12.03.2008
17.06.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) WIRE ETC, CONNECTORS
(47) 08.06.2011
(73) GRIPPLE LIMITED te SHEFFIELD S4
7UQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SHAWCROSS, Brian, Edward te
NOTTINGHAMSHIRE DN22 7HR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
GIEMZA, Lee, Mark te WAKEFIELD
WF4 3PF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01R 4/62
H01R 4/26
H01R 4/18
(11) EP2208258
(21) EP08849150.1
(22) 12.11.2008
(31) 2007298437
(32) 16.11.2007
(33) Japan
(54) Semiconductor chip with coil antenna
and communication system with such (54) PRESS-CLAMPING STRUCTURE
FOR PRESS-CLAMPING ALUMINUM
a semiconductor chip
Antennenmast
ELECTRIC WIRE TO TERMINAL
(47) 08.06.2011
08.06.2011
(47) 08.06.2011
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO
TELEVES, S.A. te 15706 SANTIAGO
(73) Yazaki Corporation te MINATO-KU
100-8280, Japan (JP)
DE COMPOSTELA, Spanje (ES)
TOKYO 108-8333, Japan (JP)
(72) Hasebe, Takehiko te CHIYODA-KU
Lago Rama, Manuel te 15706
(72)
KUWAYAMA, Yasumichi te
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
SHIZUOKA, Japan (JP)
Goto, Yasushi te CHIYODA-KU
Spanje (ES)
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
(51) H04Q 1/14
Uesaka, Kouichi te CHIYODA-KU
H01Q 3/26
H01R 9/24
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
H01Q 1/24
(11) EP1382088
Yazawa, Yoshiaki te CHIYODA-KU
EP2107637
(21) EP02748651.3
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
EP09156963.2
Torigoe, Makoto te CHIYODA-KU
(22) 05.04.2002
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
31.03.2009
(31) 10120720
(33) Spanje
Spanje
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 0805826
40887 P
(51) H01Q 25/00
H01Q 19/19
(32) 31.03.2008
31.03.2008
(11) EP1798814
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06124095.8
(54) ERDUNGSVORRICHTUNG SOWIE
VERTEILEREINRICHTUNG
(22) 14.11.2006
(47) 08.06.2011
(31) 20050114512
20060106048
(73) CCS Technology, Inc. te
WILMINGTON, DE 19803, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Antenna array and corresponding
method
(47) 08.06.2011
(32) 29.11.2005
31.10.2006
(73) Ubidyne, Inc. te WILMINGTON, DE
(33) Zuid-Korea
19801, Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(US)
(54) Antenna and antenna-feeder device
(32) 27.04.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MATTHIES, Jürgen te 58455
WITTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREUER, Mike te 59065 HAMM,
Nummer 24/11
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01R 13/703
(11) EP1760844
(21) EP06017093.3
(22) 17.08.2006
(31) 102005041472
(32) 01.09.2005
100
15 juni 2011
(73) Cree, Inc. te DURHAM, NORTH
CAROLINA 27703, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Hilleke, Dieter, Dipl.-Ing. te 57413
FINNENTROP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stecura, Darius, Dipl.-Ing. te 45731
(72) Haberern, Kevin W te CARY, NC
WALTROP, BONDSREPUBLIEK
27511, Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Schlicht, Thomas, Dipl.-Ing. te 58093
Rosado, Raymond te APEX, NC
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
27502, Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Bergmann, Michael J te CHAPEL
HILL, NC 27516, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Emerson, David T te DURHAM, NC
27707, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stecker oder Kuppler einer
Steckverbindung für die Anwendung
im Fahrzeugbereich mit einer
Kurzschlussbrücke
(51) H02K 1/27
(11) EP1695429
(21) EP04804745.0
(22) 09.12.2004
(31) 10357502
(47) 08.06.2011
(51) H01T 19/00
(32) 09.12.2003
(73) Hirschmann Automotive GmbH te
6830 RANKWEIL-BREDERIS,
Oostenrijk (AT)
(11) EP1919048
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07020765.9
(54) ELEKTRISCHE MASCHINE
(72) Geismayr, Georg te 6833 WEILER,
Oostenrijk (AT)
Bürk, Thomas te 75378 BAD
LIEBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 24.10.2007
(47) 08.06.2011
(31) CR20060022
(73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH te 81739 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 03.11.2006
(33) Italië
(54) Corona treatment device
(72) DE FILIPPIS, Pietro te I-20124
MILANO, Italië (IT)
Corona System Group S.R.L. te
ABEL, Falko te 93089 AUFHAUSEN,
26013 CREMA (CR), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Benelli, Diego te 26013 CREMA (CR),
KALAVSKY, Michal te 0411 KOSICE,
Italië (IT)
Slovakije (SK)
H02G 3/04
(51) H02P 1/50
EP2030295
H02K 3/16
EP07788943.4
H02K 21/46
H02K 19/08
12.04.2007
(11)
EP1798844
0605595
(51) H01R 43/26
(47) 08.06.2011
(11) EP1810378
(73)
(21) EP05809941.7
(22) 21.10.2005
(72)
(31) 621229 P
(32) 22.10.2004
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11)
(54) PUSH-PULL PLUGS AND TOOLS
(21)
(47) 08.06.2011
(22)
(31)
(73) Panduit Corp. te TINLEY PARK, IL
60477, Verenigde Staten van Amerika (32) 22.06.2006
(US)
(33) Frankrijk
(72) CAVENEY, Jack, E. te HINSDALE, IL (54) COUVERCLE DE GOULOTTE POUR
60521, Verenigde Staten van Amerika
FILS ELECTRIQUES POURVU D'UN
(US)
ELEMENT DE MAINTIEN DES FILS,
HARTMAN, Scott, R. te OAK
GOULOTTE POURVUE D'UN TEL
FOREST, IL 60452, Verenigde Staten
COUVERCLE ET UTILISATION DE
van Amerika (US)
CETTE GOULOTTE DANS
DAVIS, David, R. te RICHTON PARK,
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
IL 60471, Verenigde Staten van
(47)
08.06.2011
Amerika (US)
(73)
Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE(51) H01S 5/323
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
H01S 5/028
(11) EP1830416
(21) EP06124077.6
(22) 18.12.2003
(31) 435213 P
434914 P
434999 P
435211 P
(72) CARMONA, Pedro te 78180
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
ROY, Arnaud te 92160 ANTONY,
Frankrijk (FR)
(51) H02G 3/14
H01H 9/02
(11) EP1811623
(32) 20.12.2002
20.12.2002
20.12.2002
20.12.2002
(21) EP06021918.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.12.2005
(22) 19.10.2006
(31) 102005062487
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrisches/elektronisches
Installationsgerät
(21) EP06001772.0
(22) 27.01.2006
(31) 2005123426
(32) 14.12.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Self magnetizing motor
(47) 08.06.2011
(73) LG Electronics Inc. te
YONGDUNGPO-GU SEOUL, ZuidKorea (KR)
(72) Shim, Jang-Ho te YANGCHEON-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Lee, Sung-Ho te DONGAN-GU
ANYANG GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Jae-Min te DONGJAK-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Choi, Jae-Hak te SEODAEMUN-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Park, Jin-Soo te NAMDONG-GU
INCHEON, Zuid-Korea (KR)
(51) H02P 21/00
F04D 15/00
F04D 13/06
(11) EP2133991
(21) EP08010443.3
(22) 09.06.2008
(54) Methods of forming semiconductor
(54) Kreiselpumpenaggregat
devices including mesa structures and (47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
multiple passivation layers and related (73) Insta Elektro GmbH te 58509
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK (73) Grundfos Management A/S te 8850
devices
BJERRINGBRO, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
(47) 08.06.2011
Nummer 24/11
(72) Aarestrup, Jan Carøe te 8850
BJERRINGBRO, Denemarken (DK)
Rasmussen, Keld Folsach te 8620
KJELLERUP, Denemarken (DK)
(51) H03D 7/14
(11) EP2054999
(21) EP07826004.9
(22) 08.08.2007
(31) 06118655
(32) 09.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
101
(47) 08.06.2011
LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Reime, Gerd te 75328 SCHÖMBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CLASSON, Brian K., te PALATINE, IL
(DE)
60067, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Reime, Gerd te 75328 SCHÖMBERG,
BLANKENSHIP, Yufei W., te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STREAMWOOD, IL 60107, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 7/033
DESAI, Vipul A., te PALATINE, IL
H03L 7/091
60067, Verenigde Staten van Amerika
H03L 7/081
(US)
(11) EP2114011
(51) H04B 1/04
(21)
(54) SIGNAL PROCESSOR COMPRISING (22)
A FREQUENCY CONVERTER
(31)
(47) 08.06.2011
(32)
(73) ST-Ericsson SA te 1228 GENÈVE,
(33)
Zwitserland (CH)
EP09305327.0
17.04.2009
(54) OUTPUT NETWORKS IN
COMBINATION WITH CHIREIX
SYSTEM
(47) 08.06.2011
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) LEJON, Thomas te S-186 45
VALLENTUNA, Zweden (SE)
(51) H03K 17/30
G09G 3/32
(11) EP1743423
(21) EP05731776.0
(22) 21.04.2005
(31) 565494 P
(32) 26.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THRESHOLD VOLTAGE
ADJUSTMENT IN THIN FILM
TRANSISTORS
(47) 08.06.2011
(73) Polymer Vision Limited te 5656 AE
EINDHOVEN
(11) EP2178219
28.04.2008
(21) EP08290986.2
Europees Octrooi Bureau
(22) 20.10.2008
(51) H04N 9/00
H04N 7/00
H04N 5/00
H03M 7/40
(54) A method for broadband matching and
a network element thereof
(47) 08.06.2011
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Pascht, Andreas Dr.-Ing. te 73614
SCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bitzer, Thomas Dipl.-Ing. te 73614
SCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Matz, Ralf Dipl.-Ing. te 71566
ALTHÜTT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04B 1/40
(11) EP1995964
(11) EP2154787
(21) EP08016033.6
(21) EP08162333.2
(22) 07.04.1992
(22) 13.08.2008
(31) 7768691
4948392
5146692
(54) Wireless device having fast-receive
mode for measuring received signal
strength (RSSI) for higher time
division multiple access (TDMA)
multislot classes
(32) 10.04.1991
06.03.1992
10.03.1992
(47) 08.06.2011
(33) Japan
Japan
Japan
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(54) DECODING VARIABLE-LENGTH
ENCODED DATA
(72) Tran, Phat Hong te WATERLOO
ONTARIO N2K 4A7, Canada (CA)
Kravets, Oleksiy te KITCHENER
ONTARIO N2E 3Z8, Canada (CA)
(47) 08.06.2011
(73) Mitsubishi Electric Corporation te
TOKYO, 100-8310, Japan (JP)
(72) Mishima, Hidetoshi te
NAGAOKAKYO-SHI KYOTO 617,
Japan (JP)
Itow, Takashi te NAGAOKAKYO-SHI
KYOTO 617, Japan (JP)
(72) CANTATORE, Eugenio te NL-5621 BA (51)
EINDHOVEN
(11)
(51) H03K 17/94
(21)
(11) EP1430603
(22)
(21) EP02777176.5
(31)
(22) 21.09.2002
(32)
(31) 10146996
(33)
(32) 25.09.2001
(54)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHALTUNG MIT EINER
OPTOELEKTRISCHEN
ANZEIGEEINHEIT
H03H 7/38
H03F 1/56
08155294
(72) VAN ZEIJL, Paulus, T., M. te NL-5656 (54) Cycle slip detection for timing
recovery
AG EINDHOVEN
DE JONG, Gerben, W. te NL-5656 AG (47) 08.06.2011
EINDHOVEN
(73) Thomson Licensing te 92130 ISSYJEURISSEN, Dennis te NL-5656 AG
LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
EINDHOVEN
(72) Chen, Xiao-Ming te 30165
(51) H03F 3/68
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
H03F 3/217
DUITSLAND (DE)
H03F 1/32
Theis, Oliver te 30655 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2011231
(DE)
(21) EP06733453.2
(22) 21.04.2006
15 juni 2011
H03M 13/11
EP1745551
EP05737553.7
19.04.2005
839995
(51) H04B 1/58
(11) EP1195913
(21) EP00402752.0
(22) 05.10.2000
(54) Amplifier arrangement
(47) 08.06.2011
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) De Wilde, Wim André Paula te 2000
ANTWERP, België (BE)
06.05.2004
(51) H04L 27/26
H04B 1/713
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1949551
METHOD AND APPARATUS FOR
ENCODING AND DECODING DATA
(21) EP06827089.1
(22) 27.10.2006
(47) 08.06.2011
(31) 731128 P
(73) Motorola Mobility, Inc. te
(32) 27.10.2005
Nummer 24/11
102
15 juni 2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP02795280.3
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR
GENERATING A PERMUTATION
FOR FORWARD LINK HOPPING IN
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(22) 30.12.2002
(47) 08.06.2011
(54) VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG
DER LATENZZEIT BEI DER
INTERAKTIVEN
DATENKOMMUNIKATION ÜBER EIN
SATELLITENNETZWERK
(11) EP1869807
(47) 08.06.2011
(32) 14.04.2005
(73) Rock, Klaus te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rock, Ute te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) PALANKI, Ravi te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KHANDEKAR, Aamod te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92122,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) H04L 5/20
H04L 5/06
H04L 5/00
H04L 27/26
H04L 12/28
H04L 1/08
H04B 3/02
(11) EP2043274
(31) 10200165
(32) 04.01.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Rock, Klaus te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rock, Ute te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 10.07.2006
(51) H04B 10/158
H04B 10/155
H01S 5/50
H01S 5/40
H01S 5/10
(33) China
(11) EP1695466
(54) TRANSMISSION METHOD
TOGETHER WITH MULTI PAIRS OF
LINES, SENDER AND RECEIVER
THEREOF
(21) EP04789012.4
(21) EP07764159.5
(22) 04.07.2007
(31) 200610061579
(47) 08.06.2011
(22) 23.09.2004
(31) 741134
(32) 19.12.2003
D'ERRICO, Antonio te I- SAN
SEVERO (FG), Italië (IT)
DI PASQUALE, Fabrizio te 56100
PISA, Italië (IT)
(51) H04W 52/22
H04B 17/00
(21) EP06724181.0
(22) 10.04.2006
(31) 105797
(54) SIR PREDICTION METHOD AND
APPARATUS
(47) 08.06.2011
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) REIAL, Andres te S-211 17 MALMÖ,
Zweden (SE)
CAIRNS, Douglas, A. te DURHAM,
NC 27705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04H 60/25
H04H 20/40
(11) EP1658689
(21) EP04764470.3
(22) 25.08.2004
(31) 10339537
(32) 26.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RADIO MIT ANZEIGE FÜR
(33) Verenigde Staten van Amerika
TEXTINFORMATIONEN, DIE AUF
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
WEITERE
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (54) INTEGRATION OF LASER
SOURCES AND DETECTORS FOR A
TEXTINFORMATIONSOBJEKTE
GUANGDONG 518129, China (CN)
PASSIVE OPTICAL NETWORK
VERWEISEN
(72) FANG, Liming te GUANGDONG
(47)
08.06.2011
(47) 08.06.2011
518129, China (CN)
(73) NOVERA OPTICS, INC. te PALO
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(51) H04B 7/185
ALTO, CA 94306-1609, Verenigde
Förderung der angewandten
(11) EP2203988
Staten van Amerika (US)
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07821338.6
(72) SORIN, Wayne, V. te MOUNTAIN
(DE)
VIEW,
CA
94040,
Verenigde
Staten
(22) 15.10.2007
van
Amerika
(US)
(72)
ZINK, Alexander te 96135
(31) 200702496
VAKOC, Ben, J. te CAMBRIDGE, MA
STEGAURACH, BONDSREPUBLIEK
(32) 21.09.2007
02140, Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(33) Spanje
PROSCH, Markus te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) BEAMFORMING TECHNIQUE FOR (51) H04B 10/213
DUITSLAND (DE)
BROADBAND SATELLITE
H04B 10/17
KORTE, Olaf te 90542 IGENSDORF,
COMMUNICATIONS
(11) EP1665588
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 08.06.2011
(21) EP04766762.1
(DE)
(73) Fundacio Privada Centre Tecnologic (22) 10.09.2004
REICHENBÄCHER, Michael te 90469
de Telecomunicacions de Catalunya
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(31)
MI20031742
te 08860 CASTELLDEFELS, Spanje
DUITSLAND (DE)
(ES)
(32) 11.09.2003
KILIAN, Gerd te 91056 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) ZORBA BARAH, Nizar te 08860
(33) Italië
(DE)
CASTELLDEFELS (BARCELONA),
(54) LOOPED OPTICAL NETWORK WITH
JAUMANN, Thomas te 91085
Spanje (ES)
ASE LIGHT RECIRCULATION AND
WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK
REALP CAMPALANS, Marc te ELINK AND NETWORK
DUITSLAND (DE)
08860 CASTELLDEFELS
SURVIVABILITY CONTROL SYSTEM
FRÜHWALD, Thomas te 90489
(BARCELONA), Spanje (ES)
(47) 08.06.2011
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
PEREZ-NEIRA, Ana, Isabel te EDUITSLAND (DE)
(73) Ericsson AB te 164 80 STOCKHOLM,
08860 CASTELLDEFELS
Zweden (SE)
(BARCELONA), Spanje (ES)
(51) H04H 60/73
H04H 60/27
(72) BOGONI, Antonella te I-45100
(51) H04L 29/06
H04H 20/42
MONTOVA (MN), Italië (IT)
H04B 7/185
SACCHI, Giovanni te I-20125
(11) EP2007044
(11) EP1466425
MILANO, Italië (IT)
Nummer 24/11
(21) EP07012299.9
(22) 22.06.2007
(54) System and method for broadcast
media tagging
(47) 08.06.2011
(73) Bayerische Medien Technik GmbH te
81539 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Biehn, Rainier te 85521 OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Küfner, Mathias te 85716 UNTERFÖHRING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Krapp, Christian te 86156 AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04J 3/16
(11) EP2148476
(21) EP08734076.6
(22) 16.04.2008
(31) 200710090273
(32) 17.04.2007
(33) China
(54) A METHOD FOR TRANSPORTING
THE CLIENT SIGNAL IN THE
OPTICAL TRANSPORT NETWORK
AND AN EQUIPMENT THEREOF
(47) 08.06.2011
103
OREGON 97330, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GRASLEY, Scott D. te CORVALLIS
OREGON 97330, Verenigde Staten
van Amerika (US)
15 juni 2011
(22) 23.03.2006
(31) 88130
(32) 23.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 12/24
(54) Available bandwidth estimation
(11) EP2026503
(47) 08.06.2011
(21) EP08700059.2
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 07.01.2008
(31) 200710064411
(32) 14.03.2007
(33) China
(54) SYSTEM, APPARATUS AND
METHOD FOR TRACKING DEVICE
(47) 08.06.2011
(72) Padhye, Jitendra D. te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Padmanabhan, Venkata N. te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(51) H04L 12/28
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(11) EP1609271
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP04749634.4
(72) SUN, Tongjiang te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(22) 01.04.2004
(51) H04L 12/24
(31) 404064
(11) EP2110987
(32) 02.04.2003
(21) EP09157877.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.04.2009
(32) 16.04.2008
(54) ARRANGEMENT IN A ROUTER FOR
GENERATING A ROUTE BASED ON
A PATTERN OF A RECEIVED
PACKET
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 08.06.2011
(54) Connectivity fault management traffic
indication extension
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN JOSE,
CA 95134-1706, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 45302 P
(47) 08.06.2011
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
GUANGDONG 518129, China (CN)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) DONG, Limin te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) Saltsidis, Panagiotis te 118 29,
WU, Qiuyou te SHENZHEN
STOCKHOLM, Zweden (SE)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Ding, Zhemin te 171 72, SOLNA,
Zweden (SE)
(51) H04M 3/56
Nolish, Kevin te PITTSBURGH, PA
H04L 29/06
15237, Verenigde Staten van Amerika
H04L 12/18
(US)
(11) EP2208309
(51) H04L 12/24
(21) EP07843624.3
(11) EP2225852
(22) 01.10.2007
(21) EP08868636.5
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
(22) 22.12.2008
MANAGING VIRTUAL
COLLABORATION SYSTEMS
(31) TO20070938
SPREAD OVER DIFFERENT
(32) 24.12.2007
NETWORKS
(33) Italië
(47) 08.06.2011
(54) A SYSTEM FOR MANAGING AND
(73) Hewlett-Packard Development
SUPERVISING NETWORKED
Company, L.P. te HOUSTON, TX
EQUIPMENT ACCORDING TO THE
77070, Verenigde Staten van Amerika
SNMP PROTOCOL, BASED ON
(US)
SWITCHING BETWEEN SNMP
(72) BEERS, Ted W. te CORVALLIS
MANAGERS
OREGON 97330, Verenigde Staten
(47) 08.06.2011
van Amerika (US)
(73) SELEX COMMUNICATIONS S.P.A. te
DEROCHER, Michael D. te
16151 GENOVA, Italië (IT)
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) SABBATINI, Giancarlo te I-00166
ALLEN, Brad te CORVALLIS
ROMA, Italië (IT)
OREGON 97330, Verenigde Staten
BRUNO, Vittorio te I-00182 ROMA,
van Amerika (US)
Italië (IT)
BREWSTER, Jon A. te CORVALLIS
(51) H04L 12/26
OREGON 97330, Verenigde Staten
(11) EP1705834
van Amerika (US)
GORZYNSKI, Mark E. te CORVALLIS (21) EP06111617.4
(72) Thubert, Pascal te F-06480 LA
COLLE SUR LOUP, Frankrijk (FR)
Molteni, Marco te 06600 ANTIBES,
Frankrijk (FR)
Wetterwald, Patrick te 06370
MOUANS SARTOUX, Frankrijk (FR)
Levy-Abegnoli, Eric, M. te F-06560
VALBONNE, Frankrijk (FR)
(51) H04L 12/56
H04L 12/28
(11) EP1169817
(21) EP00920080.9
(22) 03.04.2000
(31) 127889 P
443712
(32) 05.04.1999
19.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) EDGE DEVICE AND METHOD FOR
INTERCONNECTING SS7
SIGNALING POINTS (SPS) USING
EDGE DEVICE
(47) 08.06.2011
(73) Tekelec te CALABASAS, CA 91302,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) MILLER, Paul, Andrew te RALEIGH,
NC 27614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAVISHANKAR, Venkataramaiah te
APEX, NC 27502, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 12/56
H04L 12/50
H04L 12/28
Nummer 24/11
(11) EP1847072
(21) EP06719874.7
(22) 30.01.2006
(31) 59010
(32) 16.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
104
15 juni 2011
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) JIANG, Wenyu te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ENGSTRAND, Rolf te S-127 36
SKÄRHOLMEN, Zweden (SE)
(51) H04L 12/58
G06F 13/00
(51) H04L 12/56
(11) EP1248422
(11) EP1718009
(54) SYSTEM FOR SCHEDULING SCANS
(21) EP06008868.9
OF INTERIOR NODES OF A
(22) 28.04.2006
NETWORK DOMAIN FOR
REACHABILITY EVENTS
(31) 2005133761
(47) 08.06.2011
(32) 28.04.2005
(21) EP01270039.9
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN JOSE, (33) Japan
CA 95134-1706, Verenigde Staten van (54) Transmission rate control in a wireless
Amerika (US)
network
(72) SHAH, Himanshu te MILPITAS,
(47) 08.06.2011
CALIFORNIA 95035, Verenigde
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA-KU
Staten van Amerika (US)
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
NALAWADE, Gargi te SAN JOSE, CA
95134, Verenigde Staten van Amerika (72) Usuda, Masafumi NTT DoCoMo, Inc.
(US)
te CHIYODA-KU TOKYO 100-6150,
Japan (JP)
(51) H04L 12/40
Umesh, Anil NTT DoCoMo, Inc. te
(11) EP2073451
CHIYODA-KU TOKYO 100-6150,
(21) EP08021854.8
Japan (JP)
Nakamura, Takehiro NTT DoCoMo,
(22) 17.12.2008
Inc. te CHIYODA-KU TOKYO 100(31) 102007062387
6150, Japan (JP)
(32) 22.12.2007
(51) H04W 28/22
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H04L 12/56
(54) Verfahren zum Übertragen von
(11) EP2114038
Feldbus-Daten sowie Feldbus(21) EP09006020.3
Kommunikationssystem
(22) 30.04.2009
(47) 08.06.2011
(31) 2008119861
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
(32) 01.05.2008
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PROCESSING PLURAL DIVIDED EMAILS
(72) Schaller, Ralf te 64385
REICHELSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 12/423
H04L 12/42
H04J 3/06
(54) Radio base station and mobile
communication method
(47) 08.06.2011
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(32) 21.12.2005
(72) Hayashi, Takahiro te TOKYO 1006150, Japan (JP)
Hanaki, Akihito te TOKYO 100-6150,
Japan (JP)
Goto, Yoshikazu te TOKYO 100-6150,
Japan (JP)
Takagi, Yukiko te TOKYO 100-6150,
Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H04L 12/56
(54) Kommunikationsstruktur
(11) EP2005671
(47) 08.06.2011
(21) EP07755271.9
(73) Bosch Rexroth AG te 70184
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 09.04.2007
(11) EP1802043
(21) EP06020361.9
(22) 28.09.2006
(31) 102005061155
(72) Schultze, Stephan, Dr. te 97816
LOHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/56
H04L 12/18
(11) EP1730898
(21) EP04704377.3
(22) 22.01.2004
(54) ACCESS CONTROL FOR
MULTICAST CHANNEL REQUEST
(47) 08.06.2011
(22) 03.12.2001
(31) 2000371805
(32) 06.12.2000
(33) Japan
(47) 08.06.2011
(73) NTT DoCoMo, Inc. te TOKYO 1006150, Japan (JP)
(72) WATANABE, Yuko te NARA-SHI,
NARA 631-0834, Japan (JP)
TSUTSUMI, Madoka te SETAGAYAKU, TOKYO 156-0052, Japan (JP)
YAZAKI, Hidetoshi te YOKOSUKASHI, KANAGAWA 239-0841, Japan
(JP)
HIGUCHI, Takeshi te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 235-0034, Japan
(JP)
(51) H04L 12/58
(11) EP2224653
(21) EP09153827.2
(22) 26.02.2009
(54) System and method for switching
between messaging clients
(47) 08.06.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Vymenets, Leonid te MISSISSAUGA,
ONTARIO L4W OB5, Canada (CA)
Chen, Henry Yao-Tsu te WATERLOO
ONTARIO N2K 4B4, Canada (CA)
(51) H04L 27/26
(11) EP2101459
(21) EP08159461.6
(22) 01.07.2008
(31) 35921 P
(32) 12.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 791970 P
(54) Method and apparatus for
investigating whether a given signal is
received in a given set of OFDMA
resource elements
(32) 13.04.2006
(47) 08.06.2011
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(54) ESTIMATING WIRELESS
Zweden (SE)
PROCESSING DEVICE QUEUE
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
LENGTH AND ESTIMATING SIGNAL
RECEPTION QUALITY IN A
(72) Lindoff, Bengt te SE-237 36
WIRELESS NETWORK
BJÄRRED, Zweden (SE)
Rydén, Tobias te SE-224 56 LUND,
(47) 08.06.2011
Zweden (SE)
(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING
(51) H04M 1/57
CORPORATION te CALIFORNIA
H04L 29/06
94103-4813, Verenigde Staten van
G06F 9/06
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 24/11
(11) EP1346542
105
(22) 05.10.2001
(54) PROCEDE DE DIFFUSION
MULTICAST VERS AU MOINS UN
TERMINAL UTILISATEUR NOMADE
D'UN RESEAU IP MOBILE
(31) 0024623
(47) 08.06.2011
(21) EP01974462.2
(32) 07.10.2000
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP07114692.2
(22) 21.08.2007
(54) Methods, apparatuses, system, and
related computer program product for
user equipment access
(73) FRANCE TELECOM te 75015 PARIS, (47)
Frankrijk (FR)
(73)
METHOD AND SYSTEM FOR
(72) NOISETTE, Yoann te F-14320 MAYS
COMMUNICATIONS WITH REMOTE
SUR ORNE, Frankrijk (FR)
EMBEDDED APPLICATIONS
BELOEIL, Luc te F-14440 DOUVRES (72)
LA DELIVRANDE, Frankrijk (FR)
08.06.2011
AUVRAY, Sébastien te F-SW1W 9RP (51)
Amscreen Group Limited te
LONDON, Frankrijk (FR)
HORWICH BOLTON LANCASHIRE
(11)
(51)
H04L 29/06
BL6 6HG, GROOT BRITTANNIË (GB)
H04L 12/46
(21)
WHITEHEAD, Stephen, Craig te
H04L 12/18
CHESHIRE W815 8LR, GROOT
(22)
(11) EP1869865
BRITTANNIË (GB)
(54)
(21) EP06758362.5
H04L 29/06
G06F 21/00
(22) 13.04.2006
EP1986399
(47)
(31) 107532
(33) GROOT BRITTANNIË
(54)
15 juni 2011
(21) EP08154997.4
(32) 15.04.2005
(22) 23.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 738703
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DISTRIBUTING GROUP DATA IN A
TUNNELED ENCRYPTED VIRTUAL
PRIVATE NETWORK
(32) 23.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for detecting
malicious program code
(47) 08.06.2011
08.06.2011
Nokia Siemens Networks Oy te 02610
ESPOO, Finland (FI)
Räsänen, Juha A. te 02660, ESPOO,
Finland (FI)
H04L 29/08
H04L 29/06
EP2224663
EP09153643.3
25.02.2009
Systems and methods for facilitating
push-to-talk (PTT) communications
using sip-based messaging
08.06.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Shatsky, Alexander te WATERLOO
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
(51) H04W 12/04
H04L 29/06
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN JOSE, (11) EP2239919
CA 95134, Verenigde Staten van
(21) EP09157671.0
Secure Computing Corporation te ST.
Amerika (US)
(22) 08.04.2009
PAUL MN 55108-1511, Verenigde
(72) WEIS, Brian E. te SAN JOSE,
(54) Systems, devices and methods for
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 95128, Verenigde
securely transmitting a security
Alme, Christoph te 33100
Staten van Amerika (US)
parameter to a computing device
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
VILHUBER, Jan te SAN JOSE,
(47) 08.06.2011
DUITSLAND (DE)
CALIFORNIA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
H04M 3/42
SULLENBERGER, Michael Lee te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
H04M 1/66
SAN JOSE, CALIFORNIA 95117,
Canada (CA)
H04L 29/06
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72)
Brown, Michael S te WATERLOO
EP2088798
DETIENNE, Frederic R.P. te B-4690
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
GLONS, België (BE)
EP07785377.8
Little, Herbert A te WATERLOO
(47) 08.06.2011
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 24.07.2007
(51) H04L 29/06
(31) 200610140321
(11) EP1755310
(32) 27.11.2006
(21) EP06254341.8
(33) China
(22) 18.08.2006
(54) A METHOD FOR PROCESSING
(31) 200510090919
CALL AND A SERVICE CONTROL
200510119756
DEVICE AND A CALL PROCESSING (32) 19.08.2005
SYSTEM
03.11.2005
(47) 08.06.2011
(33) China
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(72) YIN, Xin te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZHANG, Yukui te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04L 29/06
H04L 12/18
(11) EP1825653
(21) EP05822917.0
(22) 28.11.2005
(31) 0413524
(32) 17.12.2004
(33) Frankrijk
China
(54) Methods and apparatuses for
processing SIP requests in an IMS
network comprising an AS
(47) 08.06.2011
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
(51) H04L 29/12
H04L 29/06
H04L 12/28
(11) EP2223508
(21) EP08850714.0
(22) 17.11.2008
(31) 07120851
(32) 16.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) EXCHANGING CONTROL CODES
BETWEEN SIP/IMS AND UPNP
NETWORK ELEMENTS
(47) 08.06.2011
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(73) Nederlandse Organisatie voor
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
Toegepast -Natuurwetenschappelijk
GUANGDONG 518129, China (CN)
Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
(72) Wu, Yajuan Huawei Administration
(72) STOKKING, Hans Maarten te NLBuilding te SHENZHEN 518129
2545 HK DEN HAAG
GUANGDONG, China (CN)
WALRAVEN, Fabian Arthur te NLZhu, Fenqin Huawei Administration
9711 VM GRONINGEN
Building te SHENZHEN 518129
DEN HARTOG, Frank Theodoor Henk
GUANGDONG, China (CN)
te NL-2381 LX ZOETERWOUDE
(51) H04L 29/12
H04L 29/06
(11) EP2028812
ZHU, Yetao te NL-2628 VK DELFT
(51) H04M 1/725
Nummer 24/11
106
(11) EP1976251
(47) 08.06.2011
(21) EP08005783.9
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 27.03.2008
(31) 2007082243
(32) 27.03.2007
(33) Japan
(54) Communication apparatus
(47) 08.06.2011
(72) Pain, Thierry te 06250 MOUGINS,
Frankrijk (FR)
Krawczyk, Rodolphe, Résidence du
Parc de Vaugrenier te 06270
VILLENEUVE LOUBET, Frankrijk (FR)
(51) H04N 5/335
H04N 5/235
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te
NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467-8561, (11) EP1142314
Japan (JP)
(21) EP00969899.4
(72) Ukon, Tsutomu te NAGOYA-SHI
(22) 19.10.2000
AICHI 467-8562, Japan (JP)
(31) 31665099
(51) H04M 1/725
31960599
2000015981
(11) EP1616430
(32)
08.11.1999
(21) EP04726159.9
10.11.1999
(22) 07.04.2004
25.01.2000
(31) 10317438
(33) Japan
(32) 15.04.2003
Japan
Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM ERSTELLEN
EINES NUTZERPROFILS
BEZUEGLICH DER AUSWAHL VON
MENUEPUNKTEN DES
MOBILFUNKENDGERAETS
(47) 08.06.2011
(73) Vodafone Holding GmbH te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLEMENS, Gaida te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEIN, Silke te 64683 EINHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 1/00
(11) EP1753219
(21) EP06016531.3
(22) 08.08.2006
(31) 2005229058
2005229062
(32) 08.08.2005
08.08.2005
(33) Japan
Japan
(54) PHOTOSENSOR SYSTEM AND
DRIVE CONTROL METHOD
THEREOF
(47) 08.06.2011
(73) CASIO COMPUTER CO., LTD. te
SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543,
Japan (JP)
G01S 7/486
(21) EP03293234.5
(22) 19.12.2003
(31) 0300600
(32) 21.01.2003
(33) Frankrijk
(54) Procédé de détection d'un signal
lumineux et chaine de détection lidar
ARIMURA, Takeshi te CHUO-KU
TOKYO 104-8610, Japan (JP)
(51) H04N 7/26
(11) EP1145492
(21) EP99930834.9
(22) 30.06.1999
(31) 91475 P
97156 P
143780
(32) 30.06.1998
19.08.1998
31.08.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PACKETIZING SIGNIFICANCE
INFORMATION
(47) 08.06.2011
(73) Mediatek Inc. te TAIWAN, Taiwan
(TW)
Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA
545, Japan (JP)
(72) CHAI, Bing-Bing te PLAINSBORO, NJ
08536, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SODAGAR, Iraj te NORTH
BRUNSWICK, NJ 08902, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) NAKAMURA, Yoshiaki te OME-SHI,
TOKYO 198-0036, Japan (JP)
KOSHIZUKA, Yasuo te FUSSA-SHI,
TOKYO 197-0003, Japan (JP)
(51) H04N 7/64
H04N 7/50
H04N 7/24
(51) H04N 5/44
H03J 1/00
(21) EP06701800.2
(11) EP2229771
(31) 05100235
(21) EP08859160.7
(32) 17.01.2005
(22) 07.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1842381
(22) 12.01.2006
(31) 200708537
(54) SYSTEM, TRANSMITTER,
RECEIVER, METHOD AND
SOFTWARE FOR TRANSMITTING
(33) Turkije
AND RECEIVING ORDERED SETS
(54) A BROADCAST RECEIVING DEVICE
OF VIDEO FRAMES
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(32) 10.12.2007
(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(72)
(54) Image processing apparatus, image
output method, and computer program (51)
product
(11)
(47) 08.06.2011
(21)
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143(22)
8555, Japan (JP)
(31)
(72) Horiuchi, Yoshimine te TOKYO 143(32)
8555, Japan (JP)
(33)
(51) H04N 3/14
(11) EP1441507
15 juni 2011
YASLAN, Hasan, Samet te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5621 BA EINDHOVEN
2000053305
(72) VAN DER STOK, Petrus, D., V. te NL5656 AA EINDHOVEN
STEFFENS, Elisabeth, F., M. te NL5656 AA EINDHOVEN
KOZLOV, Sergei te NL-5656 AA
EINDHOVEN
BRANDSMA, Ewout te NL-5656 AA
EINDHOVEN
29.02.2000
(51) H04N 9/64
Japan
(11) EP1525752
H04N 5/76
EP1263224
EP00911411.7
28.03.2000
(54) METHOD AND DEVICE FOR
CONTROLLING REPRODUCTION
OF ADVERTISEMENT
(21) EP03764061.2
(47) 08.06.2011
(32) 17.07.2002
(73) Dentsu Inc. te TOKYO 105-7001,
Japan (JP)
(72) IIJIMA, Akio te TOKYO 158-0092,
Japan (JP)
KAI, Akihiko te TOKYO 120-0014,
Japan (JP)
(22) 10.07.2003
(31) 02077884
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) NON-LINEAR PICTURE
PROCESSING
(47) 08.06.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
Nummer 24/11
5621 BA EINDHOVEN
(72) PASQUALINI, Giuseppe te NL-5656
AA EINDHOVEN
CASALE, Carlo te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(51) H04Q 11/04
H04L 12/28
(11) EP0984658
(21) EP99440230.3
(22) 20.08.1999
(31) 19840329
(32) 04.09.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
107
(54) INSERTION OF ADVERTISEMENT
CONTENT INTO A TEXT MESSAGE
(47) 08.06.2011
15 juni 2011
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 64/00
(11) EP1557058
(73) Roamware, Inc. te SAN JOSE, CA
(21) EP03809548.5
95128, Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.10.2003
(US)
(31) 417265 P
(72) JIANG, John te DANVILLE, CA
94506, Verenigde Staten van Amerika (32) 09.10.2002
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
HAN, Zongwei te SAN JOSE, CA
95128, Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR
TRACKING THE LOCATION OF
(US)
MULTIPLE MOBILE RADIO
(51) H04W 36/08
TRANSCEIVER UNITS
(11) EP2244502
(47) 08.06.2011
(54) Telekommunikationssystem mit
Vermittlungseinrichtung und
Datenkonzentrator für den Zugang
zum Internet
(21) EP09158269.2
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(22) 20.04.2009
(54) Handover method
(73) Naxos Data LLC te LAS VEGAS, NV (73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
89119, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Aziz, Danish te 70535, STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Rothenhöfer, Karl te 71229
(DE)
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
Ambrosy, Anton te 75233,
DUITSLAND (DE)
TIEFENBRONN, BONDSREPUBLIEK
König, Günther, Dr. te 70825
DUITSLAND (DE)
KORNTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 36/08
Kulzer, Helmut te 71254 DITZINGEN, (11) EP2003915
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07011458.2
(DE)
(22) 12.06.2007
(51) H04R 25/00
(54) Method for determining if a handover
H04R 1/42
needs to be executed for a mobile
H04R 1/40
terminal of a wireless cellular
G01S 7/527
telecommunication network from a
G01S 3/801
first base station to a second base
G01S 15/89
station
A61B 8/00
(73) MDF HOLDINGS, INC. te LAS
VEGAS, NV 89121-2257, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MCALEXANDER III, Joseph, C. te
ANNA, TX 75409-3824, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 84/02
H04W 64/00
(11) EP1926336
(21) EP07015957.9
(22) 24.11.1992
(31) 806695
(32) 12.12.1991
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Spatial division multiple access
wireless communication systems
(47) 08.06.2011
(73) Intel Corporation te SANTA CLARA,
CA 95052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Roy, Richard H. III. te MOUNTAIN
VIEW 94040 CALIFORNIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ottersten, Bjorn E. te 18163 LIDINGO,
Zweden (SE)
(11) EP2218267
(47) 08.06.2011
(21) EP08850601.9
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Mitsubishi Electric R&D Centre
Europe B.V. te 1119 NS SCHIPHOL
RIJK
MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
(54) HOUSING FOR MICROPHONE
ARRAYS AND MULTI-SENSOR
DEVICES FOR THEIR SIZEOPTIMIZATION
(72) Voyer, Nicolas te 35708 RENNES
CEDEX 07, Frankrijk (FR)
Bonneville, Hervé te 35708 RENNES
CEDEX 07, Frankrijk (FR)
(47) 08.06.2011
(51) H04W 48/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2053879
(54) Apparatuses and methods for
assignment and allocation of mixedtype combinations of slot
(22) 10.11.2008
(31) 07450197
(32) 12.11.2007
(73) Technische Universität Graz te 8010
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(21) EP07021031.5
Forschungsholding TU Graz GmbH te (22) 26.10.2007
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
(54) Compressed signalling of parameter
(72) KUBIN, Gernot te A-8046 GRAZ,
values for base stations
Oostenrijk (AT)
KÉPESI, Marián te 92901 DUNAJSKA (47) 08.06.2011
STREDA, Slovakije (SK)
(73) Nokia Siemens Networks Oy te 02610
STARK, Michael te A-8010 GRAZ,
ESPOO, Finland (FI)
Oostenrijk (AT)
(72) Breuer, Volker, Dr. te 16727
(51) H04W 4/14
(11) EP2149271
(21) EP08742950.2
(22) 16.04.2008
(31) 907746 P
(32) 16.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
BÖTZOW, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stadler, Thomas te 1130 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Ulrich, Thomas te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vesely, Alexander te 8330
FELDBACH, BONDSREPUBLIEK
(51) H04W 72/04
(11) EP2091293
(21) EP09152877.8
(22) 13.02.2009
(31) 29181 P
(32) 15.02.2008
(47) 08.06.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Venkob, Satish te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Naqvi, Noushad te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04W 76/02
(11) EP2127446
(21) EP08728761.1
(22) 31.01.2008
(31) 887590 P
21975
Nummer 24/11
108
(32) 31.01.2007
29.01.2008
DIEGO, CALIFORNIA 92122,
Verenigde Staten van Amerika (US)
GORE, Dhananjay, Ashok te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92122,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
REDUCING CALL SETUP DELAY BY (51) H05B 33/04
H05B 33/02
ADJUSTING SIB7 AND SIB14
SCHEDULING FREQUENCY
(11) EP1137325
(47) 08.06.2011
(21) EP01104040.9
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CHAN, Patrick Chun Chung te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CATOVIC, Amer te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NARANG, Mohit te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NG, Alvin Siu-chung te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 20.02.2001
15 juni 2011
(32) 24.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A SYSTEM, METHOD AND
COMPUTER-READABLE MEDIUM
FOR DISPLAYING LIGHT
RADIATION
(47) 08.06.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5621 BA EINDHOVEN
(31) 2000082889
(72) KWISTHOUT, Cornelis W. te 5656 AE
EINDHOVEN
(32) 23.03.2000
(51) H05B 41/295
(33) Japan
(11) EP1932398
(54) Fixing member, electroluminescent
(21) EP06776652.7
device using the member and backing (22) 07.08.2006
substrate for the device
(31) 102005047985
(47) 08.06.2011
(32) 06.10.2005
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OSAKA, Japan (JP)
(54) DYNAMISCHE WENDELHEIZUNG
(51) H04W 76/04
(72) Mashiko, Hiroaki te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
Nishii, Hiroyuki te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(11) EP1464196
(51) H05B 33/08
(21) EP02794451.1
(11) EP2127487
(22) 31.12.2002
(21) EP08719623.4
(31) 42873
(22) 10.03.2008
(32) 08.01.2002
(31) 07104061
(72) GELLER, Arthur te 88138
HERGENSWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAYRHOFER, Markus te A-6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.03.2007
(54) An improved CONTROL - HOLD
MODE in a remote station
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) H05B 41/42
H05B 41/392
(54) SUPPLY CIRCUIT
(11) EP1962565
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(21) EP07019688.6
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics N.V. te
5621 BA EINDHOVEN
(22) 09.10.2007
(72) HO, Sai Yiu Duncan te SAN DIEGO,
CA 92128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WEI, Yongbin te SAN DIEGO, CA
(72) WENDT, Matthias te NL-5656 AA
92129, Verenigde Staten van Amerika
EINDHOVEN
(US)
VAN DER BROECK, Heinz, W. te NLSINNARAJAH, Ragulan te SAN
5656 AA EINDHOVEN
DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten
SAUERLAENDER, Georg te NL-5656
van Amerika (US)
AA EINDHOVEN
(51) H04W 76/04
(11) EP1779598
(51) H05B 37/03
H05B 33/08
(21) EP05776415.1
(11)
(22) 14.07.2005
(21)
(31) 590112 P
22144
(22)
(32) 21.07.2004
22.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47) 08.06.2011
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(31) 102007008395
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorschaltgerät mit
Leistungsumschaltung
(47) 08.06.2011
(73) Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
te 73660 URBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Cernek, Markus te 71404 KORB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP2237644
Bulling, Martin te 73527
EP09157074.7
SCHWÄBISCH GMÜND,
01.04.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Monitoring unit for a high-power LED,
and signaling device
(51) H05G 2/00
(47) 08.06.2011
G03F 7/20
(73) Thales Security Solutions & Services
GmbH te 70435 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2170020
(72) Telefont, Heinz te 3500,
KREMS/EGELSEE, Oostenrijk (AT)
(31) 2008249574
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H05B 37/02
H04N 5/64
(33) Japan
(72) TEAGUE, Edward, Harrison te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92130,
Verenigde Staten van Amerika (US)
KHANDEKAR, Aamod te SAN
(21) EP07826811.7
(54) A METHOD OF PROVIDING A GAP
INDICATION DURING A STICKY
ASSIGNMENT
(47) 08.06.2011
(11) EP2077064
(22) 22.10.2007
(31) 06122789
(21) EP09012287.0
(22) 28.09.2009
(32) 29.09.2008
(54) Extreme ultraviolet light source device
and method for generating extreme
ultraviolet radiation
(47) 08.06.2011
(73) USHIO DENKI KABUSHIKI KAISHA
Nummer 24/11
109
15 juni 2011
te TOKYO 100, Japan (JP)
PACKAGE
(54) ABSCHIRMGEHÄUSE MIT
EINPRESSPINS SOWIE
(72) Teramoto, Yusuke te GOTENBA-SHI (47) 08.06.2011
VERFAHREN ZU DESSEN
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
(73) Intel Corporation te SANTA CLARA,
HERSTELLUNG
Mizokoshi, Hiroshi te GOTENBA-SHI
CA 95052, Verenigde Staten van
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
(47)
08.06.2011
Amerika (US)
Yokoyama, Takuma te GOTENBA-SHI
(73)
Continental Automotive GmbH te
(72) FIGUEROA, David, G. te MESA, AZ
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
30165 HANNOVER,
85206, Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H05K 3/46
(US)
(DE)
H05K 1/11
LI, Yuan-Liang te CHANDLER, AZ
85224, Verenigde Staten van Amerika (72) MEYER, Frank te 93083
(11) EP1672970
(US)
OBERTRAUBLING,
(21) EP06003111.9
XIE, Hong te PHOENIX, AZ 85045,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.10.2000
Verenigde Staten van Amerika (US)
(DE)
PUSCHER, Wolfgang te 93073
(31) 30330599
(51) H05K 7/20
NEUTRAUBLING,
30330699
(11) EP1834515
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30330799
(DE)
2000029988
(21) EP05851466.2
(32) 26.10.1999
26.10.1999
26.10.1999
08.02.2000
(22) 09.11.2005
(51) H05K 9/00
(31) 30704
(11) EP1130953
(32) 06.01.2005
(21) EP00957089.6
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 11.09.2000
(54) COOLING APPARATUS, SYSTEM,
AND ASSOCIATED METHOD
(31) 25779199
(47) 08.06.2011
(33) Japan
(54) Multi-layer printed circuit board and
(73) The Boeing Company te CHICAGO, IL
method of manufacturing multi-layered
60606, Verenigde Staten van Amerika
printed circuit board
(US)
(47) 08.06.2011
(72) ASFIA, Julie, F. te HUNTINGTON
BEACH, CA 92646, Verenigde Staten
(73) IBIDEN CO., LTD. te OGAKI-SHI,
van Amerika (US)
GIFU-KEN 503-0917, Japan (JP)
CHEN, Chung-Lung te THOUSAND
(72) Kawasaki, Yogo te GIFU 503-0973,
OAKS, CA 91360, Verenigde Staten
Japan (JP)
van Amerika (US)
Satake, Hiroaki te GIFU 503-0961,
CAI, Qingjun te THOUSAND OAKS,
Japan (JP)
CA 91360, Verenigde Staten van
Iwata, Yutaka te GIFU 503-0961,
Amerika (US)
Japan (JP)
Tanabe, Tetsuya te GIFU 503-0961,
Japan (JP)
(51) H05K 7/20
H01L 23/46
(32) 10.09.1999
(54) ELECTROMAGNETIC SHIELD
PLATE, ELECTROMAGNETIC
SHIELD STRUCTURE, AND
ENTERTAINMENT DEVICE
(47) 08.06.2011
(73) Sony Computer Entertainment Inc. te
TOKYO 107-0052, Japan (JP)
(72) HAMA, Toshikatsu, c/o Sony
Computer Entertainment Inc. te
MINATO-KU, TOKYO 107-0052,
Japan (JP)
MURASAWA, Osamu, c/o Sony
Computer Entertainment Inc. te
MINATO-KU, TOKYO 107-0052,
Japan (JP)
(51) H05K 5/02
H01J 17/49
(11) EP2193701
(11) EP1381013
(22) 24.09.2008
(21) EP03743757.1
(31) 1034420
(51) H05K 13/08
H05K 13/04
H05K 13/02
(22) 02.04.2003
(32) 24.09.2007
(11) EP1821589
(31) 2002102339
(33) Nederland
(21) EP06013575.3
(32) 04.04.2002
(22) 30.06.2006
(54) PLASMA DISPLAY DEVICE
(54) DIRECTLY INJECTED FORCED
CONVECTION COOLING FOR
ELECTRONICS
(47) 08.06.2011
(47) 08.06.2011
(33) Japan
(73) Panasonic Corporation te KADOMASHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)
(73) Thales Nederland B.V. te 7550 GD
HENGELO
(54) Electronic component mounting
apparatus
(33) Japan
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) 2005192116
(32) 30.06.2005
(72) BROK, Gerrit Johannes Hendrikus
(47) 08.06.2011
Maria te NL-7521 VJ ENSCHEDE
(73) Hitachi High-Tech Instruments Co.,
WITS, Wessel Willems te NL-8012
Ltd. te ORA-GUN, GUNMA-KEN, 370VW ZWOLLE
0596, Japan (JP)
MANNAK, Jan Hendrik te NL-7326 SE
APELDOORN
(72) Watanabe, Akio te GUNMA 373-0042,
H05K 7/10
LEGTENBERG, Rob te NL-7557 HC
Japan (JP)
H01L 23/50
HENGELO
Kawai, Akihiro te GUNMA 372-0011,
Japan (JP)
EP1374652
(51) H05K 9/00
Ono, Tetsuji te GUNMA 370-0533,
EP02709493.7
H01R 13/658
Japan (JP)
11.02.2002
(11) EP1922910
Kameda, Makio te SAITAMA 3660801, Japan (JP)
821699
(21) EP06777951.2
Oyama, Kazuyoshi te TOCHIGI 32629.03.2001
(22) 25.07.2006
0335, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102005042131
(51) H05K 13/04
SHUNT POWER CONNECTION FOR (32) 05.09.2005
(11) EP1793660
AN INTEGRATED CIRCUIT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KAWAGUCHI, Takao te HIRAKATASHI, OSAKA 573-0049, Japan (JP)
FUJIMURA, Toshio te
HIGASHIOSAKA-SHI, OSAKA 5798014, Japan (JP)
(51)
(21) EP08804643.8
Nummer 24/11
110
(21) EP06024781.4
(47) 08.06.2011
(22) 30.11.2006
(73) Hitachi High-Tech Instruments Co.,
Ltd. te ORA-GUN, GUNMA-KEN, 3700596, Japan (JP)
(31) 2005345114
(32) 30.11.2005
(33) Japan
(54) Electronic component mounting
apparatus
(72) Watanabe, Akio te OTA-SHI GUNMA
373-0042, Japan (JP)
Kawai, Akihiro te ISESAKI-SHI
GUNMA 372-0011, Japan (JP)
15 juni 2011
Ono, Tetsuji te ORA-GUN GUNMA
370-0533, Japan (JP)
Kameda, Makio te FUKAYA-SHI
SAITAMA 366-0801, Japan (JP)
Oyama, Kazuyoshi te ASHIKAGA-SHI
TOCHIGI 326-0335, Japan (JP)
Ieizumi, Kazuyoshi te OTA-SHI
GUNMA 373-0813, Japan (JP)
Nummer 24/11
111
15 juni 2011
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(32) 28.11.2007
(72) ESTELL, David, A. te SAN MATEO,
(33) Verenigde Staten van Amerika
A01G 1/06
CA 94403, Verenigde Staten van
(54) Mould member for moulding threeEP2044832
Amerika (US)
dimensional products, system and
HARDING, Fiona, A. te SANTA
EP08017454.3
methods of manufacturing a mould
CLARA, CA 95050, Verenigde Staten
member.
03.10.2008
van Amerika (US)
(73) Marel Townsend Further Processing
200700473
(47) 06.04.2011
B.V. te 5831 AV BOXMEER
03.10.2007
(51) C09D 5/16
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
België
C07F 9/80
(72)
Eerden van der, Hendricus Franciscus
Branch carrier.
C07D 213/89
Jacobus Maria te 5421 PS, GEMERT
A01N 33/20
B. Rombouts Beheer B.V. te 5527 JT
Boom, Wilhelmus Gerardus Maria te
A01N 25/12
HAPERT
5823 AL, MAASHEES
(11) EP1571905
Drs. Griebling te Tilburg
(47) 06.04.2011
Rombouts, Peter Karel Maria te 5527 (21) EP03796787.4
(51) B05B 5/08
JT HAPERT
(22) 09.12.2003
B05B 13/02
Rombouts, Norbert Johan Leonard te (31) 325195
A23P 1/08
5527 JT HAPERT
A23L 1/318
(32) 20.12.2002
23.02.2011
A23B 4/32
(33) Verenigde Staten van Amerika
A23B 4/30
C12N 15/85
(54) SMALL PARTICLE COPPER
A23B 4/28
C12N 15/12
PYRITHIONE.
A22C 25/00
A61K 49/00
A22C 21/00
(73) Arch Chemicals, Inc. te NORWALK,
A61K 38/55
A22C 18/00
CT 06856-5204, Verenigde Staten van
A01K 67/027
A22B 5/00
Amerika
(US)
EP1728423
A21C 9/04
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
EP06007794.8
(11) EP1938692
(72) WALDRON, Craig te MARIETTA, GA
19.06.2001
30064, Verenigde Staten van Amerika (21) EP08075223.1
212534 P
(US)
(22) 08.04.2005
MARTIN, Rober, J. te MONROE, CT (31) 1025995
20.06.2000
06468, Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 21.04.2004
(US)
Transgenic animal model of
OBERSON, Sonia, R. te SHELTON, (33) Nederland
neurodegenerative disorders.
CT 06484, Verenigde Staten van
(54) Adding an additive to a product
THE GOVERNING COUNCIL OF THE
Amerika (US)
suitable for human consumption.
UNIVERSITY OF TORONTO te
BANNON, Christopher, J. te
(73)
Marel Stork Poultry Processing B.V. te
TORONTO, ONTARIO M5S 1A1,
MANCHESTER, CT 06040, Verenigde
5831 AV BOXMEER
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 20.04.2011
(72)
Kuijpers, Andries J.M. te 5843 AB
St. George-Hyslop, Peter H. te
(51) A22C 7/00
WESTERBEEK
TORONTO, ONTARIO M5P 3G3,
(11) EP1977648
van Esbroeck, Maurice E.T. te 6681
Canada (CA)
AR BEMMEL
(21)
EP08075654.7
Fraser, Paul E. te TORONTO,
van den Nieuwelaar, Adrianus J. te
ONTARIO M6S 3L9, Canada (CA)
(22) 26.04.2005
5421 XG GEMERT
Westaway, David te ETOBICOKE,
(31) 1026171
(47) 23.03.2011
ONTARIO M9B 5K3, Canada (CA)
(32) 11.05.2004
02.03.2011
(51) A22C 21/06
(33) Nederland
(11) EP1222858
A01K 67/027
(54) Moulding.
(21) EP02075107.9
EP1469721
(73) Marel Townsend Further Processing
(22) 14.01.2002
EP01986449.5
B.V. te 5831 AV BOXMEER
(31) 1017100
26.09.2001
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 677822
768080
(32) 02.10.2000
23.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Werkwijze voor het bepalen van de
immunogeniteit van eiwitten die een
veranderde immunogene reactie
produceren.
(32) 12.01.2001
(72) Meskendahl, Dirk te 47559
KRANENBURG, BONDSREPUBLIEK (33) Nederland
DUITSLAND (DE)
(54) Method and device for processing a
Van der Eerden, Hendricus, F. J. M. te
cluster of organs of a slaughtered
5421 PS GEMERT
animal.
(47) 09.03.2011
(73) Stork P.M.T. B.V. te Boxmeer
(51) A22C 7/00
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2064956
(72) Drabbels, Bastiaan Wilhelmina
Johannes Elizeus J. te 5821 AJ
VIERLINGSBEEK
van den Nieuwelaar, Adrianus
Josephes te 5421 XG GEMERT
(21) EP08169746.8
(22) 24.11.2008
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA
94304, Verenigde Staten van Amerika (31) 987273
(US)
Nummer 24/11
Halfman, Mark Johan te 7255 MR
HENGELO
(47) 07.06.2006
(51) A23C 19/16
(11) EP1922936
112
OHIO 45414, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WATKINS, Bruce, A. te WEST
LAFAYETTE, INDIANA 47906,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 20.04.2011
(21) EP06425746.2
(51) C09B 61/00
A61K 9/10
A61K 8/67
An aqueous dispersion and its use for
A61K 31/07
the anti-mould treatment of rinded
A23L 1/303
cheese.
A23L 1/275
Agpolymer S.a.s. di Vittorio Capra e
A23L 1/0522
C. te 10131 TORINO, Italië (IT)
A23L 1/05
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
A23L 1/00
A23K 1/16
Capra, Vittorio te 10131 TORINO,
Italië (IT)
(11) EP2111125
02.03.2011
(21) EP08707899.4
(22) 30.10.2006
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) A23F 5/42
A23F 5/24
A23C 11/00
(22) 15.01.2008
(11) EP1903885
(32) 16.01.2007
30.03.2007
(21) EP06762311.6
(22) 30.06.2006
(31) 178873
(32) 11.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS TO
ENHANCE FOAM GENERATION
AND QUALITY THROUGH
DISPENSER.
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) SHER, Alexander, A. te DUBLIN, OH
43017, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRAY, Jonathan, A. te MUNDELEIN,
IL 60060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIVINGS, Simon te CH-1073
SAVIGNY, Zwitserland (CH)
THAKUR, Beli te NEW MILFORD, CT
06776, Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEDRAL, Elaine, Regina te
SHERMAN, CT 06784, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 09.03.2011
(51) A23K 1/16
(31) 07100633
07105349
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) LIQUID FORMULATIONS
COMPRISING CAROTENOIDS.
15 juni 2011
(22) 06.04.2005
(31) 04076195
04076247
04078520
(32) 20.04.2004
26.04.2004
24.12.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) TASTE IMPROVING SUBSTANCES.
(73) Givaudan Nederland Services B.V. te
1411 GP NAARDEN
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) RENES, Harry te NL-8241 AS
LELYSTAD
WINKEL, Chris te NL-1402 GL
BUSSUM
DE LAMARLIERE, Caroline te NL1411 HN NAARDEN
KÖNIG, Thorsten te NL-1054 EJ
AMSTERDAM
VAN OMMEREN, Esther te NL-8241
AS LELYSTAD
TONDEUR, Sander te NL-1231 CE
LOOSDRECHT
(47) 02.03.2011
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (51) A23L 2/02
A23L 1/305
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A23B 7/14
(DE)
(11)
EP1949800
(72) KÖPSEL, Christian te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FELDTHUSEN JENSEN, Jesper te
55268 NIEDER-OLM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.03.2011
(51) A23L 1/18
A23L 1/164
A23L 1/105
A21D 13/08
(21) EP06823088.7
(22) 07.11.2006
(31) 2005321887
(32) 07.11.2005
(33) Japan
(54) METHOD OF PRODUCING GABACONTAINING FERMENTED
PRODUCT.
(11) EP1429626
(73) Hiroshima University te
HIGASHIHIROSHIMA-SHI
HIROSHIMA, 739-8511, Japan (JP)
(21) EP02760163.2
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 12.09.2002
(72) SUGIYAMA, Masanori te
HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA 7320063, Japan (JP)
(31) 200101354
200200052
(32) 18.09.2001
14.01.2002
(47) 27.04.2011
(51) A24F 17/00
(33) Denemarken
Denemarken
(11) EP1509097
(54) ENZYMATIC TREATMENT OF
STARCHY FOOD PRODUCTS FOR
SHORTENING THE TEMPERING
STEP.
(22) 21.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) USE OF PET FOOD
COMPOSITIONS.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Sustainable Trading Limited te
Maidstone, Kent, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1750522
(21) EP05754077.5
(22) 26.05.2005
(31) 855080
(32) 27.05.2004
(73) THE IAMS COMPANY te DAYTON,
OHIO 45414, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SPENDLER, Tina te DK-2730
HERLEV, Denemarken (DK)
NIELSEN, Jack, Bech te DK-2900
HELLERUP, Denemarken (DK)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(47) 09.03.2011
(72) KELLEY, Russell, Lee te EATON,
OHIO 45320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEPINE, Allan, John te DAYTON,
(51) A23L 1/227
A23L 1/226
(11) EP1758468
(21) EP05733970.7
(21) EP03752865.0
(31) 0211605
(32) 21.05.2002
(54) Blokken met sigarettenvloeipapieren.
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) HARRISON, Jonathan te
MAIDSTONE, KENT, ME17 1TF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
ROWDEN, Mark Andrew te FEN
DRAYTON, CAMBRIDGESHIRE, CB4
5SH, GROOT BRITTANNIË (GB)
Nummer 24/11
113
(47) 31.01.2007
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) D04B 1/26
A41B 11/00
(72) PONZINI, Eligio te I-20146 MILANO,
Italië (IT)
(11) EP1554940
(47) 04.05.2011
(21) EP02755849.3
(51) A47C 1/032
(22) 06.08.2002
(11) EP2165627
(54) METHOD OF MANUFACTURING
SOCKS.
(21) EP09010170.0
(22) 06.08.2009
(73) Takeda Leg Wear Co., Ltd. te FUJIMI- (31) 97121 P
SHI, SAITAMA 354-0011, Japan (JP)
365544
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 15.09.2008
(72) TAKEDA, Susumu te FUJIMI-SHI,
SAITAMA 354-0011, Japan (JP)
TAKEDA, Daisuke te FUJIMI-SHI,
SAITAMA 354-0011, Japan (JP)
04.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
15 juni 2011
(31) 07109579
07109580
08102148
08102149
08102147
(32) 05.06.2007
05.06.2007
29.02.2008
29.02.2008
29.02.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Chairs with flexible spring backrest.
(54) METHOD FOR PREPARING A
BEVERAGE OR LIQUID FOOD.
(51) A42B 1/04
A41D 3/00
(73) Charoenapornwatana, Chokchai te
SAMUTPRAKARN 10130, Thailand
(TH)
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP1867243
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP07301104.1
(72) Charoenapornwatana, Chokchai te
SAMUTPRAKARN 10130, Thailand
(TH)
(72) YOAKIM, Alfred te 1806 ST-LÉGIERLA CHIÉSAZ, Zwitserland (CH)
DENISART, Jean-Paul te 1093 LA
CONVERSION, Zwitserland (CH)
RYSER, Antoine te 1006 LAUSANNE,
Zwitserland (CH)
(47) 23.03.2011
(22) 12.06.2007
(31) 0652134
(32) 14.06.2006
(47) 09.03.2011
(33) Frankrijk
(51) A47F 5/00
A47F 3/04
A47B 49/00
(54) Hood with system for tightening
around the head, upper body garment
(11) EP2091391
comprising such a hood.
(73) ETABLISSEMENTS GUY COTTEN te (21) EP07835202.8
29910 TREGUNC, Frankrijk (FR)
(22) 13.11.2007
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 0602400
(72) Cotten, Guy te 29900
CONCARNEAU, Frankrijk (FR)
(32) 13.11.2006
(47) 02.03.2011
(54) SHELF ASSEMBLY.
(51) A44C 5/14
(11) EP1588641
(73) Enjoy Group AB te 840 60 BRÄCKE,
Zweden (SE)
(21) EP05450047.5
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(22) 15.03.2005
(72) ANDERSSON, John te 1605
FREDRIKSTAD, Noorwegen (NO)
SJÖLANDER, Håkan te 840 60
BRÄCKE, Zweden (SE)
(31) 3042004
(32) 22.04.2004
(33) Oostenrijk
(33) Zweden
(47)
(54) Fastening device for attaching the end (51)
of a band to an object.
(11)
(73) Hirsch Armbänder GmbH te 9020
(21)
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
23.03.2011
A47F 5/08
(47) 06.04.2011
(51) A47J 37/12
(11) EP2026686
(21) EP07747499.7
(22) 11.06.2007
(31) 1031979
(32) 11.06.2006
(33) Nederland
(54) DEEP-FRYER WITH DRAWER FOR
KEEPING DEEP-FRIED FOOD
WARM.
(73) Princess Household Appliances B.V.
te 4818 PA BREDA
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) VAN LOON, Gerardus, Adrianus te
4661 HX HALSTEREN
(47) 06.04.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 11.12.2007
(51) B01D 39/16
A47L 9/16
A47L 9/14
A47L 9/10
(72) Sima, Wolfgang te 9074
KEUTSCHACH, Oostenrijk (AT)
(54) SUSPENSION DEVICE FOR
PRESENTING OBJECTS.
(11) EP1917895
(21) EP06022951.5
(47) 09.03.2011
(73) Visplay International AG te 4132
MUTTENZ, Zwitserland (CH)
(22) 03.11.2006
(51) A46B 7/04
A46B 5/00
(11) EP1441617
(21) EP02785266.4
(22) 22.10.2002
(31) MI20012245
(32) 25.10.2001
(33) Italië
(54) SUPPORT FOR INTERDENTAL
BRUSHES AND SIMILAR
INSTRUMENTS FOR ORAL
HYGIENE.
(73) PONZINI S.p.A. te 20020 LAZZATE
(MILANO), Italië (IT)
EP2219498
EP07845621.7
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) WALTER, Herbert te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JERABEK, Harald te 79395
NEUENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 09.03.2011
(51) A47J 31/22
A47J 31/06
(11) EP2155019
(21) EP08749541.2
(22) 11.04.2008
(54) Antibacterial Vacuum Cleaner Filter
Bag.
(73) Eurofilters Holding N.V. te 3900
OVERPELT, België (BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Sauer, Ralf te 3900 OVERPELT,
België (BE)
Schultink, Jan te 3900 OVERPELT,
België (BE)
(47) 09.03.2011
(51) A47L 13/16
(11) EP1537819
(21) EP04257211.5
(22) 18.11.2004
Nummer 24/11
114
(31) 2003401277
2004285814
(31) 626966
702189
(32) 01.12.2003
30.09.2004
(32) 25.07.2003
05.11.2003
(33) Japan
Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Cleaning sheet.
(54) OCCLUSION CLIP.
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN,
Japan (JP)
(73) Microline Surgical, Inc te BEVERLY
MA 01915, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Tanaka, Yoshinori, c/o Technical
Center te MITOYO-GUN KAGAWAKEN 769-1602, Japan (JP)
(72) DENNIS, William, G. te
JACKSONVILLE, FL 32246,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 16.03.2011
(47) 13.04.2011
(51) A61L 2/24
A47L 15/23
(51) A61B 17/08
(11) EP1743566
(21) EP02800483.6
(21) EP06012479.9
(22) 03.10.2002
(22) 19.06.2006
(31) 970323
(31) 102005033110
(32) 03.10.2001
(32) 15.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rinsing machine.
(54) INSTRUMENTS FOR AUTOLOGOUS
TRANSPLANTATION.
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Verigen AG te 63263 NEUISENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1437969
(72) Hein, Wolfgang te 33613 BIELEFELD, (72) ASCULAI, Samuel S. te TORONTO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ONTARIO M5T 2W9, Canada (CA)
(DE)
IDOURAINE, Ahmed te CHANDLER,
Kethers, Frank te 32791 LAGE,
AZ 85249, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
GIANNETTI, Bruno, M. te 53347
BONN, BONDSREPUBLIEK
(47) 18.05.2011
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 6/00
(47) 02.03.2011
(11) EP1859739
(51) A61B 17/32
(21) EP06728633.6
(11) EP1803406
(22) 28.02.2006
(21) EP07075181.3
(31) 2005053491
(22) 10.02.2003
2005254990
(31) 366224 P
(32) 28.02.2005
103104
02.09.2005
(33) Japan
Japan
(32) 22.03.2002
22.03.2002
(54) 3-D IMAGE SYNTHESIZING
METHOD AND DEVICE.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
15 juni 2011
WISCONSIN 53143, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Rush, Benjamin L. te EVANSTON
ILLINOIS 60201, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Karathalios, Tasos G. te CHICAGO
ILLINOIS 60607, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Brauer, Jacob S. te CHICAGO
ILLINOIS 60614, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Monson, Rodney H. te WINTHROP
HARBOR ILLINOIS 60096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sugalski, Eric C. te CHICAGO
ILLINOIS 60607, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Isaacs, Dickon te CHICAGO ILLINOIS
60622, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tappel, James G. te HICKORY
CORNERS MICHIGAN 49060,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Enders, Thomas F. te MOUNTAIN
VIEW CALIFORNIA 94043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Chow, Benjamin M. te SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94109,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Energy Cruse, II te FOSTER CITY
CALIFORNIA 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Brenneman, Scott A. te MENLO PARK
CALIFORNIA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 30.03.2011
(51) B25D 9/02
B25D 17/08
A61B 17/92
A61B 17/16
(11) EP1883361
(21) EP05737626.1
(22) 17.05.2005
(54) Slaggereedschap, in het bijzonder
voor chirurgische toepassing.
(73) IMT Integral Medizintechnik AG te
6373 ENNETBÜRGEN, Zwitserland
(CH)
Grünig&Elmiger AG te 6102
MALTERS, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) GRÜNIG, Daniel te CH-6103
SCHWARZENBERG, Zwitserland
(54) Handle assembly for powered surgical
(CH)
High Energy Accelerator Research
apparatus.
Organization te 305-0801 TSUKUBA(47) 02.03.2011
SHI, IBARAKI, Japan (JP)
(73) GYRUS ENT, L.L.C. te BARTLETT,
(51) G01B 7/004
TENNESSEE 38133, Verenigde
Ir. Lips c.s. te Den Haag
A61B 19/00
Staten van Amerika (US)
ANDO, Masami te IBARAKI 3050074,
(11) EP2039315
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Japan (JP)
(21) EP08075963.2
MAKSIMENKO, Anton te IBARAKI,
(72) Johnston, Constance E. te EADS
(22) 15.05.2006
3050801, Japan (JP)
TENNESSEE 38028, Verenigde
SUGIYAMA, Hiroshi te IBARAKI,
Staten van Amerika (US)
(31) 130423
3050822, Japan (JP)
Ryan, Phillip A. te MEMPHIS
(32) 16.05.2005
YUASA, Tetsuya te YAMAGATA,
TENNESSEE 38111, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
9920027, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Mills,
Carrie
D.
te
ATOKA
(54) Position tracking using quasi-dc
11.05.2011
TENNESSEE 38004, Verenigde
magnetic fields.
A61B 17/08
Staten van Amerika (US)
(73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND
Mykleby, Perry R. te COLLIERVILLE
EP1648310
BAR, CA 91765, Verenigde Staten
TENNESSEE 38017, Verenigde
EP04757136.9
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
21.07.2004
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Burroughs, Andrew C. te KENOSHA
Nummer 24/11
(72) Govari, Assaf te 34400 HAIFA, Israël
(IL)
Altmann, Andres Claudio te 34614
HAIFA, Israël (IL)
Ephrath, Yaron te 37501 KARKUR,
Israël (IL)
(47) 09.03.2011
(51) A61C 17/22
(11) EP1661530
(21) EP05024996.0
(22) 16.11.2005
(31) 102004057566
(32) 30.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Battery powered toothbrush.
(73) Braun GmbH te 61476 KRONBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Birk, Andreas te 61476 KRONBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wasow, Sören te 55118 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
115
(54) Inrichting voor de behandeling van
(21) EP07823785.6
bekkenorgaanverzakking bij de vrouw. (22) 07.09.2007
(73) Contipi Ltd. te 38900 CESARIA
(31) 0653635
INDUSTRIAL AREA, Israël (IL)
(32) 08.09.2006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Frankrijk
(72) ZIV, Elan te 52648 RAMAT GAN,
(54) PNEUMATIC VITREOTOME.
Israël (IL)
(73) Corneal Innovation te 75002 PARIS,
(47) 02.03.2011
Frankrijk (FR)
(51) A61F 2/44
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1638485
(72) GAGNEPAIN, Cédric te F-74370
(21) EP04755766.5
PRINGY, Frankrijk (FR)
ANDRE, Jean-Marc te F-73230
(22) 21.06.2004
SAINT ALBAN LEYSSE, Frankrijk
(31) 480276 P
(FR)
(32) 20.06.2003
(47) 02.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61Q 19/00
(54) DEVICE FOR DELIVERING AN
A61K 8/92
IMPLANT THROUGH AN ANNULAR
(11)
EP2011483
DEFECT IN AN INTERVERTEBRAL
DISC.
(21) EP08104171.7
(73) Intrinsic Therapeutics, Inc. te
WOBURN, MA 01801, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 06.09.2005
(72) GORENSEK, Bogomir te
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
LAMBRECHT, Gregory, H. te NATICK,
MA 01760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KAVANAUGH, Sean te EASTHAM,
MA 02642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOORE, Robert, K. te NATICK, MA
01760, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2004263879
(47) 02.03.2011
(32) 10.09.2004
(51) B24C 1/06
A61L 31/16
A61L 31/14
A61F 2/90
(47) 30.03.2011
(51) A61Q 11/02
A61C 19/04
A61B 1/247
A46B 15/00
(11) EP1792581
(21) EP05782224.9
(33) Japan
(54) DENTAL PLAQUE DETECTION
SYSTEM AND DENTAL PLAQUE
DETECTION METHOD.
15 juni 2011
(22) 30.05.2008
(31) 102007031697
(32) 06.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Pharmaceutical or cosmetic
preparation.
(73) Walter RAU Neusser Öl und Fett AG
te 41460 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Brinkmann, Bernd te 41812,
ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.03.2011
(51) A61K 9/08
(11) EP1684715
(21) EP04810445.9
(11) EP1402849
(22) 05.11.2004
(73) Lion Corporation te TOKYO 130-8644, (21) EP02021067.0
(31) 517981 P
Japan (JP)
(22) 20.09.2002
(32) 05.11.2003
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Stent met ruw oppervlak en werkwijze (33) Verenigde Staten van Amerika
(72) FUJIKAWA, Haruhiko, LION
voor vervaardiging ervan.
(54) COMPOSITIONS COMPRISING
CORPORATION te TOKYO 1308644, (73) Abbott Laboratories Vascular
NERAMEXANE.
Japan (JP)
Enterprises Limited te Dublin, Ierland
(73)
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA te
SAITOH, Kouichi, LION
(IE)
60318 FRANKFURT,
CORPORATION te TOKYO 1308644,
Albert Schömig te München,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 02.03.2011
(DE)
(51) A61F 2/00
(11) EP1734892
Adnan Kastrati te München,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05718876.5
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 17.03.2005
(72) Schömig, Albert Prof. Dr. te 80638
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kastrati, Adnan Prof. Dr. te 81925
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
von Oepen, Randolf Dr. te 72074
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 553966 P
553965 P
555979 P
602636 P
(32) 18.03.2004
18.03.2004
25.03.2004
19.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 23.04.2008
(51) A61F 9/007
(11) EP2061411
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) DEDHIYA, Mahendra, G. te
POMONA, NY 10970, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MAHASHABDE, Shashank te
KENDELL PARK, NJ 08824,
Verenigde Staten van Amerika (US)
YANG, Yan te ROSLYN HEIGHTS, NY
11577, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GOEL, Anshu te LEVITTOWN, NY
11756, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SEILLER, Erhard te 61130
NIDDERAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAUPTMEIER, Bernhard te 63571
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 24/11
DUITSLAND (DE)
116
(21) EP05811366.3
15 juni 2011
(US)
(47) 06.04.2011
(22) 01.12.2005
(47) 23.03.2011
(51) A61P 3/06
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/40
(31) 0426489
(32) 02.12.2004
(51) A61P 11/00
A61K 31/4412
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2191831
(54) PERFLUOROCARBON LIQUIDS TO
REMOVE CARCINOGENS.
(21) EP09252572.4
(73) Matsumoto, Kaizen Robert te 18
CHELSEA REACH TOWER,
WORLDS END ESTATE, CHELSEA
LONDON SW10 0EG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 113107 P
228943 P
553292
428393
(11) EP1499297
(21) EP02702654.1
(22) 13.03.2002
(31) 200100069
(32) 14.03.2001
(33) Slovenië
(74) Ir. Klavers te Almere
(54) PHARMACEUTICAL FORMULATION
(72) Matsumoto, Kaizen Robert te 18
COMPRISING ATORVASTATIN
CHELSEA REACH TOWER,
CALCIUM.
WORLDS END ESTATE, CHELSEA
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. te 1526
LONDON SW10 0EG, GROOT
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 02.03.2011
(72) KERC, Janez te 1000 LJUBLJANA,
Slovenië (SI)
MATEJA, Salobir te 1000
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
BAVEC, Sasa te 1000 LJUBLJANA,
Slovenië (SI)
(47) 09.03.2011
(51) A61P 3/04
A61P 25/30
A61P 25/28
A61P 25/24
A61P 25/18
A61P 25/16
A61P 25/06
A61P 15/00
A61P 1/08
A61K 45/06
A61K 31/496
A61K 31/00
(11) EP1712225
(21) EP06015782.3
(22) 29.01.2002
(31) 770210
(51) A61P 9/14
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 7/10
A61P 37/02
A61P 15/10
A61K 31/616
A61K 31/205
(11) EP1656131
(21) EP04737684.3
(22) 08.07.2004
(31) 200300408
(32) 15.07.2003
(33) België
(54) USE OF BETAINE FOR TREATING
INTERMITTENT CLAUDICATION.
(73) Messadek, Jallal te 4000 LIÈGE,
België (BE)
(72) Messadek, Jallal te 4000 LIÈGE,
België (BE)
(47) 02.03.2011
(51) C07D 405/14
C07D 401/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
C07D 401/04
(54) Substituted carbostyril derivatives as
A61P 35/00
5-HT 1A receptor subtype agonists for
A61K 31/4439
the treatment of bipolar disorder.
A61K 31/4035
(32) 29.01.2001
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Uwahodo, Yasufumi te TOKUSHIMASHI, TOKUSHIMA 771-1151, Japan
(JP)
Jordan, Shaun te FREDERIC,
MARYLAND, MD 21704, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kikuchi, Tetsuro te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 771-0104, Japan (JP)
Tottori, Katsura te TOKUSHIMA 7711345, Japan (JP)
Hirose, Tsuyoshi te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 770-0021, Japan (JP)
(47) 06.04.2011
(51) A61P 35/00
A61K 31/02
(11) EP1830827
(11) EP2076260
(21) EP07838415.3
(22) 14.09.2007
(31) 845227 P
(32) 15.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.11.2009
(32) 10.11.2008
27.07.2009
03.09.2009
22.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Modifying pirfenidone treatment for
patients with atypical liver function.
(73) Intermune, Inc. te BRISBANE, CA
94005-1021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Bradford, Williamson Ziegler te ROSS
CALIFORNIA 94957, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Szwarcberg, Javier te SAN MATEO
CALIFORNIA 94402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 30.03.2011
(51) A61P 31/06
A61K 31/4704
A61K 31/47
(11) EP1830850
(21) EP05815816.3
(22) 08.12.2005
(31) 04078529
05105008
(32) 24.12.2004
08.06.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Chinolinederivaten voor de
behandeling van latente tuberculose.
(73) Janssen Pharmaceutica NV te 2340
BEERSE, België (BE)
(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk
Marcel te 2340 BEERSE, België (BE)
KOUL, Anil te 2340 BEERSE, België
(BE)
(47) 16.03.2011
(54) N-METHYLAMINOMETHYL
(51) A61P 35/00
ISOINDOLE COMPOUNDS AND
A61K 31/517
COMPOSITIONS COMPRISING AND
A61K 31/4985
METHODS OF USING THE SAME.
(11) EP1965801
(73) CELGENE CORPORATION te
(21) EP06820574.9
SUMMIT, NJ 07901, Verenigde Staten
(22) 19.12.2006
van Amerika (US)
(31) 0526132
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
0610708
(72) MULLER, George, W. te RANCHO
(32) 22.12.2005
SANTA FE, CA 92067, Verenigde
31.05.2006
Staten van Amerika (US)
CHEN, Roger, S.C. te EDISON, NJ
(33) GROOT BRITTANNIË
08820, Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
Nummer 24/11
(54) COMBINATION OF AZD2171 AND
PEMETREXED.
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) WEDGE, Stephen, Robert te
MACCLESFIELD CHESHIRE, SK10
4TG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 23.03.2011
(51) G01N 33/96
G01N 33/576
G01N 33/569
C12Q 1/70
C12Q 1/68
A61L 2/00
A61K 35/14
(11) EP0769954
(21) EP96910855.4
(22) 06.05.1996
(31) 77895
(32) 08.05.1995
(33) Oostenrijk
(54) Geneesmiddel met verzekerde
kwaliteit, dat één of meerdere
plasmaderivaten bevat.
(73) Baxter Aktiengesellschaft te Wien,
Oostenrijk (AT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
117
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) HENOT, Frédéric te B-1040
BRUXELLES, België (BE)
LEGON, Thierry te B-3360 KORBEEK
LO, België (BE)
(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
DUCHATEAU, Jean te B-7060
UNIVERSITY OF ARKANSAS te
SOIGNIES, België (BE)
LITTLE ROCK, AR 72207-3608,
(47)
30.03.2011
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51)
A61K 47/48
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11)
EP1594548
(72) Shaughnessy, John, D Arkansas
Cancer Research Center te LITTLE
(21) EP04703628.0
ROCK, AR 72205, Verenigde Staten (22) 20.01.2004
van Amerika (US)
(31) 442125 P
(47) 09.03.2011
(32) 24.01.2003
(51) A61K 38/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1596880
(54) ANTHRACYCLINE-ANTI-CD74
(21) EP03814319.4
ANTIBODY CONJUGATES.
(22) 22.12.2003
(73) Immunomedics, Inc. te MORRIS
(54) Molecular determinants of myeloma
bone disease and uses thereof.
(31) 436046 P
436027 P
515776 P
519467 P
525175 P
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 23.12.2002
23.12.2002
30.10.2003
12.11.2003
26.11.2003
(47) 09.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) EIBL, Johann te A-1180 WIEN,
Oostenrijk (AT)
SCHWARZ, Otto te A-1190 WIEN,
Oostenrijk (AT)
DORNER, Friedrich te A-1230 WIEN,
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
Oostenrijk (AT)
FOR SUPPRESSING FIBROCYTE
IGEL, Herwig te A-1190 WIEN,
DIFFERENTIATION.
Oostenrijk (AT)
(73)
William Marsh Rice University te
(47) 30.07.2003
HOUSTON, TX 77251-1892,
(51) A61P 25/28
Verenigde Staten van Amerika (US)
A61K 35/76
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1853285
(72) GOMER, Richard te HOUSTON, TX
(21) EP06734085.1
77081, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 31.01.2006
PILLING, Darrell te PEARLAND, TX
(31) 648383 P
77584, Verenigde Staten van Amerika
(32) 01.02.2005
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 09.03.2011
(54) METHOD FOR TREATING
(51) A61K 39/35
INFLAMMATION ASSOCIATED WITH
A61K 38/01
AMYLOID DEPOSITS AND BRAIN
(11)
EP1641488
INFLAMMATION INVOLVING
ACTIVATED MICROGLIA.
(21) EP04740162.5
(73) Ramot at Tel-Aviv University Ltd. te
(22) 22.06.2004
61392 TEL AVIV, Israël (IL)
(31) 03014020
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) SOLOMON, Beka te 46399
HERZLIYA, Israël (IL)
GOREN, Orna te 73142 SHOHAM,
Israël (IL)
(47) 16.03.2011
(51) A61K 45/00
A61K 39/00
A61K 38/00
(11) EP1913952
(21) EP07118621.7
(22) 04.12.2003
(31) 431040 P
(32) 05.12.2002
15 juni 2011
03029356
530629 P
(32) 23.06.2003
19.12.2003
19.12.2003
PLAINS, NJ 07950, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) GRIFFITHS, Gary L. te NORTH
POTOMAC, MD 20878, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 47/48
(11) EP1463529
(21) EP02805243.9
(22) 20.12.2002
(31) 20014653
(32) 20.12.2001
(33) Tsjechië
(54) PH-sensitive polymeric conjugates of
an anthracycline cancerostatic drug
for targeted therapy.
(73) k.s. Zentiva, k.s. te 102 37 Praha,
Tsjechië (CZ)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Karel ULBRICH te 140 00 Prague,
Tsjechië (CZ)
Tomás ETRYCH te 152 00 Praha,
Tsjechië (CZ)
Blanka RIHOVA te 140 00 Prague,
Tsjechië (CZ)
Markéta JELINKOVA te 142 00 Praha,
Tsjechië (CZ)
Marek KOVAR te 148 00 Praha,
Tsjechië (CZ)
(47) 19.08.2009
(51) A61K 49/00
(11) EP1420830
(21) EP02796368.5
(22) 25.04.2002
(31) 287124 P
(32) 27.08.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EPITOPE COMPOSITION FOR
ENTERIC ADMINISTRATION
PREPARED BY HYDROLYSIS OF
ANTIGENIC STRUCTURES WITH
CHYMOTRYPSIN.
(73) THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION te BOSTON
MASSACHUSETTS 02115, Verenigde
Staten van Amerika (US)
THE BRIGHAM AND WOMEN'S
HOSPITAL, INC. te BOSTON, MA
02115, Verenigde Staten van Amerika
(73) BIOTECH TOOLS S.A. te 1120
BRUXELLES, België (BE)
(54) OCULAR DIAGNOSIS OF
ALZHEIMER'S DISEASE.
Nummer 24/11
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
118
(51) A61L 27/22
A61F 2/06
A61F 2/04
A61F 2/02
(72) GOLDSTEIN, Lee, E. te
MARBLEHEAD, MA 01945, Verenigde
(11) EP1957125
Staten van Amerika (US)
CHYLACK, Leo T., Jr. te DUXBURY, (21) EP06805713.2
MA 02331, Verenigde Staten van
(22) 14.09.2006
Amerika (US)
(31) 102005054943
(47) 09.03.2011
(32) 17.11.2005
(51) A61K 51/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 51/04
(54) METHOD FOR PRODUCING A
A61K 47/48
HOLLOW PROFILE USING A
(11) EP1237584
CROSS-LINKED, GELATINOUS
(21) EP00980133.3
MATERIAL AND IMPLANTS IN THE
FORM OF HOLLOW PROFILES.
(22) 05.12.2000
(31) 995978
(32) 06.12.1999
(33) Noorwegen
(54) RECEPTOR BINDING
CONJUGATES.
(73)
(74)
(72)
(47)
(73) GELITA AG te 69412 EBERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) AHLERS, Michael te 69412
EBERBACH, BONDSREPUBLIEK
Anticancer Therapeutic Inventions AS
DUITSLAND (DE)
te 0314 OSLO, Noorwegen (NO)
(47) 30.03.2011
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(51) C12N 5/071
HENRIKSEN, Gjermund te N-3050
A61P 9/00
MJONDALEN, Noorwegen (NO)
A61L 27/38
LARSEN, Roy, H. te N-1356
(11)
EP1838840
BEKKESTUA, Noorwegen (NO)
(21)
EP05849967.4
13.04.2011
15 juni 2011
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(54) Porous implant grain or granule.
(73) Tigran Technologies AB te 205 12
MALMÖ, Zweden (SE)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Bjursten, Lars Magnus te 216 11
LIMHAMN, Zweden (SE)
Mjöberg, Bengt te 271 35 YSTAD,
Zweden (SE)
Axén, Niklas te 740 21 JÄRLÅSA,
Zweden (SE)
(47) 23.03.2011
(51) A61M 25/01
(11) EP1803480
(21) EP06256600.5
(22) 28.12.2006
(31) 323376
(32) 29.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Deflectable catheter with a high
modulus fiber puller element.
(73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND
BAR, CA 91765, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B08B 9/00
A61L 2/28
A61B 19/00
(22) 22.11.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 630243 P
692054 P
(11) EP2051745
(32) 22.11.2004
17.06.2005
(72) McDaniel, Benjamin D. te IRVINE,
CALIFORNIA 92618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ponzi, Dean M. te GLENDORA,
CALIFORNIA 91741, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Drysen, Darrell te PASADENA,
CALIFORNIA 91107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07724798.9
(22) 02.05.2007
(31) 6142006 U
(32) 14.08.2006
(33) Oostenrijk
(54) Device for verifying the cleaning and
disinfection result of diagnostic and
surgical instruments which are
especially cleaned in automatic
washers.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF CULTURED THREEDIMENSIONAL TISSUE FOR
TREATING CONGESTIVE HEART
FAILURE.
(73) Theregen, Inc. te SAN FRANCISCO
CA 94131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 21.12.2001
(72) SIANI-ROSE, Michael te SAN
FRANCISCO, CA 94131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KELLAR, Robert, S. te FLAGSTAFF,
AZ 86004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NAUGHTON, Gail, K. te SAN DIEGO,
CA 92101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WILLIAMS, Stuart, K. te TUSCON, AZ
85718, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 0004854
(47) 09.03.2011
(32) 22.12.2000
(51) A61L 27/56
A61L 27/06
(73) Helmut, Pach te 6521 FLIESS,
Oostenrijk (AT)
(72) Helmut, Pach te 6521 FLIESS,
Oostenrijk (AT)
(47) 09.03.2011
(51) A61L 27/06
(11) EP1345637
(21) EP01272430.8
(33) Zweden
(54) SURFACE MODIFICATION OF
IMPLANTS FOR HEALING IN BONE
AND SOFT TISSUE.
(11) EP1980276
(72) Nygren, Hakan te 427 38 BILLDAL,
Zweden (SE)
(32) 22.02.2007
22.02.2007
06.11.2007
(21) EP08151660.1
(22) 20.02.2008
(73) TioTec AB te 540 16 TIMMERSDALA, (31) 0700457
Zweden (SE)
902500 P
PCT/SE2007/000984
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(47) 02.03.2011
(47) 09.03.2011
(51) C07D 487/00
C07D 401/00
A61P 25/00
A61K 31/55
(11) EP1802372
(21) EP05803913.2
(22) 12.10.2005
(31) 618715 P
(32) 14.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CGRP RECEPTOR ANTAGONISTS.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(72) PAONE, Daniel, V. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHAW, Anthony, W. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POTTEIGER, Craig, M. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 04.05.2011
(51) C07C 69/68
C07C 69/675
Nummer 24/11
C07C 59/62
C07C 59/13
C07C 43/178
C07C 43/13
A61Q 13/00
A61L 9/015
(11) EP2200701
(21) EP08783474.3
(22) 05.09.2008
(31) 970676 P
(32) 07.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
119
LS28 9NQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BROUGHTON, Simon 236 Broad
Lane te LANCASHIRE OL16 4PR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
NAYLOR, Gareth, Ian 88 Willowfield
Road te WEST YORKSHIRE HX2
7JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.03.2011
(51) C25D 1/08
B01D 39/10
(11) EP1790405
(21) EP06076766.2
15 juni 2011
(32) 30.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dome pump spray assembly.
(73) Gojo Industries, Inc. te AKRON, OH
44311, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Sayers, Richard C. te AKRON, OH
44312, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Proper, Scott T. te STOW, OH 44224,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 09.03.2011
(22) 22.09.2006
(51) G06K 9/20
B07C 3/10
(31) 1030081
(11) EP1922158
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIER,
Zwitserland (CH)
(32) 30.09.2005
(21) EP06776757.4
(33) Nederland
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 11.08.2006
(54) Sieve material of metal, and method
for its production.
(31) 102005040689
(73) STORK VECO B.V. te 6961 LB
EERBEEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DIMETHYLCYCLOHEXYL
DERIVATIVES AS MALODOR
NEUTRALIZERS.
(72) FLACHSMANN, Felix te 8600
DUEBENDORF, Zwitserland (CH)
GAUTSCHI, Markus te 8117
FÄLLANDEN, Zwitserland (CH)
SGARAMELLA, Richard, P. te
HOBOKEN, NEW JERSEY 07030,
Verenigde Staten van Amerika (US)
MCGEE, Thomas te CHITTERING,
W.A. 6084, Australië (AU)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Knol, Harm Gerrit te 7274 DZ
GEESTEREN
(47) 30.03.2011
(51) A63F 3/06
(51) F01N 3/20
B01D 53/94
B01D 53/90
(11) EP1453580
(11) EP2111287
(21) EP02804628.2
(21) EP07857007.4
(22) 10.10.2002
(22) 20.12.2007
(31) 339194 P
(31) 102006061377
(32) 11.12.2001
(32) 23.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LOTTERY TICKET PLAY ACTION
GAME.
(54) USE OF AQUEOUS GUANIDINIUM
FORMIATE SOLUTIONS FOR THE
SELECTIVE CATALYTIC
REDUCTION OF NITROGEN
OXIDES IN EXHAUST GASES OF
VEHICLES.
(47) 02.03.2011
(73) Scientific Games Products (Canada)
ULC te MONTREAL, QC H1N 3V5,
Canada (CA)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) AlzChem Trostberg GmbH te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MILLER, Dennis, James te SAN
ANTONIO, TX 78249, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
ALLEN, Susan te SALEM, OR 97306,
(72) HAMMER, Benedikt te 83342
Verenigde Staten van Amerika (US)
TACHERTING, BONDSREPUBLIEK
(47) 02.03.2011
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 19/00
KRIMMER, Hans-Peter te 84558
KIRCHWEIDACH,
(11) EP1474217
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03714715.4
(DE)
(22) 23.01.2003
SCHULZ, Bernd te 84478
WALDKRAIBURG,
(31) 0202990
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 08.02.2002
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
JACOB, Eberhard te 82152
KRAILLING, BONDSREPUBLIEK
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
DUITSLAND (DE)
DEGASSING LIQUIDS.
(73) Ciba Specialty Chemicals Water
Treatments Limited te BRADFORD,
WEST YORKSHIRE BD12 0JZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 09.03.2011
(51) B05B 11/00
B05B 1/34
(11) EP2181771
(72) VEAL, Jonathan, Heath te HALIFAX
(21) EP09174594.3
WEST YORKSHIRE HX2 7EG,
(22) 30.10.2009
GROOT BRITTANNIË (GB)
POWELL, Martin, David 23 Priestley (31) 290412
Drive, Pudsey te WEST YORKSHIRE
(32) 26.08.2005
(54) METHOD FOR IDENTIFYING
POSTAL MAILINGS.
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BERGER, Gisbert te 12487 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WORM, Katja te 13053 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WILKE, Wolf-Stephan te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 02.03.2011
(51) C23C 2/24
C23C 2/14
B21C 47/34
(11) EP2203265
(21) EP08801900.5
(22) 08.09.2008
(31) 102007045202
(32) 21.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE AND METHOD FOR
STABILISING STRIP EDGES.
(73) SMS Siemag AG te 40237
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) DE KOCK, Peter te 46117
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JABS, Ronald te 47447 MOERS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KUHLMANN, Joachim te 57223
KREUZTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 02.03.2011
(51) B23H 7/08
(11) EP1949995
(21) EP08150738.6
(22) 28.01.2008
Nummer 24/11
(31) 0752951
(32) 29.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Electrode wire for electric discharge
machining.
(73) THERMOCOMPACT te 74370 METZ
TESSY, Frankrijk (FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Ly, Michel te 74000 ANNECY,
Frankrijk (FR)
Sanchez, Gérald te 74000 ANNECY,
Frankrijk (FR)
120
Krink, Volker te 03238
FINSTERWALDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 02.03.2011
15 juni 2011
(32) 11.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SHAVING RAZORS AND SHAVING
CARTRIDGES.
(51) B23Q 7/04
B23Q 3/155
(73) The Gillette Company te BOSTON,
MA 02199, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1862255
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(21) EP06011424.6
(72) WALKER, Vincent, P. te
BRIDGEWATER, MA 02324,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CORBEIL, Corey, E. te ATTLEBORO,
MA 02703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAWLE, Stephen te WESTON,
NEWBURY BERKSHIRE RG20 8JS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 01.06.2006
(54) Combinatie van een verwisselbaar
gereedschap en een manipulator.
(47) 02.03.2011
(73) Wila B.V. te 7241 DB LOCHEM
(51) F27B 9/02
B23K 3/08
B23K 1/08
B23K 1/008
B08B 3/12
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(11) EP2029307
(47) 16.03.2011
(21) EP07729289.4
(51) B28D 1/12
B24D 5/12
(11) EP1720686
(22) 19.05.2007
(31) 871062006
19402006
(11) EP1937440
(22) 24.02.2005
(32) 29.05.2006
27.11.2006
(21) EP06809031.5
(31) 787289
(22) 16.10.2006
(32) 26.02.2004
(31) 202005016385 U
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 19.10.2005
(54) SHAVING BLADE UNIT.
(54) SOLDERING ARRANGEMENT
COMPRISING SOLDERING
MODULES AND AT LEAST ONE
MOBILE AND INTERCHANGEABLE
SOLDERING STATION WHICH CAN
BE INSERTED INTO A SOLDERING
MODULE ; CORRESPONDING
STAND-BY STATION.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) The Gillette Company te BOSTON,
MA 02199, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Kirsten Soldering AG te 6330 CHAM,
Zwitserland (CH)
(72) BÖGLE, Paul, Christian te 79224
UMKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Zwitserland
Zwitserland
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) WILLENEGGER, Hans Otto te 6340
BAAR, Zwitserland (CH)
GHIDOTTI, Bruno te 6331
HUENENBERG, Zwitserland (CH)
(47) 02.03.2011
(51) H05H 1/34
B23K 35/38
B23K 10/00
(72) Rouweler, Franciscus Wilhelmus te
6828 AS ARNHEM
Bruggink, Gerrit te 7255 XL
HENGELO (GLD)
(54) ABRASIVE CUTTING DISC AND
ABRASIVE CUTTING ELEMENT
HERETO.
(73) Heger GmbH European Diamond
Tools te 79423 HEITERSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 20.04.2011
(51) B26B 21/44
B26B 21/40
(21) EP05714052.7
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(51) B24D 9/08
B24D 13/14
B24B 55/10
(72) PRUDDEN, John te ESSEX, MA
01929, Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAWLE, Stephen te NEWBURY,
BERKSHIRE RG20 8JS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
STEWART, Anne te READING,
BERKSHIRE RG8 7JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
NICOLL, Roy te WOKINGHAM,
BERKSHIRE RG41 5NU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1488888
(47) 23.03.2011
(21) EP04356090.3
(51) H02K 7/12
B29B 9/06
B01J 2/20
(47) 16.03.2011
(22) 08.06.2004
(11) EP1849550
(31) 0307396
(21) EP07004739.4
(32) 16.06.2003
(22) 08.03.2007
(33) Frankrijk
(21) EP06721254.8
(31) 102006018858
(54) Appliance comprising a grinding disc
for portable power grinder.
(22) 16.05.2006
(31) 8492005
(73) MBH Developpement Sarl te Saint
Vincent de Boisset, Frankrijk (FR)
(32) 18.05.2005
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) GRANULATING DEVICE.
(72) Bottazzi, Marc te 42120 SAINT
VINCENT DE BOISSET, Frankrijk
(FR)
(73) EREMA Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen Gesellschaft
m.b.H. te 4052 ANSFELDEN-LINZ,
Oostenrijk (AT)
(32) 24.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor plasmasnijden.
(73) Kjellberg Finsterwalde Plasma und
Maschinen GmbH te 03238
FINSTERWALDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Laurisch, Frank te 03238
FINSTERWALDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Steudtner, Thomas te 03249
SONNEWALDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.03.2008
(11) EP1881887
(33) Oostenrijk
(51) B26B 21/40
B26B 21/22
B26B 21/00
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1722937
(47) 09.03.2011
(21) EP05724916.1
(51) F16J 15/10
F16J 15/00
B29C 45/37
(22) 08.03.2005
(31) 799946
(72) SCHULZ, Helmuth te A-4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Nummer 24/11
B29C 33/42
121
15 juni 2011
(51) B29C 71/00
B01L 3/00
(31) 102007035406
(11) EP2018947
(21) EP07743135.1
(11) EP1385692
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 11.05.2007
(21) EP02763970.7
(31) 2006133559
(22) 05.04.2002
(54) Method for coating a wall surface and
wall surface coating.
(32) 12.05.2006
(31) 281929 P
(33) Japan
(32) 06.04.2001
(54) MOLD FOR GASKET, METHOD FOR (33) Verenigde Staten van Amerika
MANUFACTURING THE GASKET,
(54) POLYMER SURFACE
AND GASKET.
MODIFICATION.
(73) NOK Corporation te MINATO-KU
TOKYO 105-8585, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) ASAI, Kazuyuki te ASO-SHI,
KUMAMOTO 8692231, Japan (JP)
SHOJIMA, Daihachi te ASO-SHI,
KUMAMOTO 8692231, Japan (JP)
KOHATSU, Kenta te ASO-SHI,
KUMAMOTO 8692231, Japan (JP)
(47) 27.04.2011
(51) B65C 3/06
B65B 9/14
B29C 63/42
(11) EP2104604
(73) Fluidigm Corporation te SOUTH SAN
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) HUANG, Jiang te SAN JOSE, CA
95129, Verenigde Staten van Amerika
(US)
XIAO, Shoujun te SAN MATEO, CA
94404, Verenigde Staten van Amerika
(US)
UNGER, Marc, A. te SAN MATEO, CA
94080, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 02.03.2011
(32) 26.07.2007
(73) LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co.
KG te 48282 EMSDETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Krühler, Wolfgang te 48282
EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.03.2011
(51) B60B 5/02
B60B 21/08
(11) EP1448398
(21) EP02804070.7
(22) 27.11.2002
(31) 334220 P
(32) 29.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITE BICYCLE RIM WITH
SEAMLESS BRAKING SURFACE.
(22) 10.01.2008
(51) B41J 29/393
B41J 2/125
B41J 2/045
(31) 1033245
(11) EP1584473
(73) Compositech, Inc. te SPEEDWAY, IN
46224, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 17.01.2007
(21) EP05102390.1
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33) Nederland
(22) 24.03.2005
(72) ORDING, Andrew te CARMEL, IN
46032, Verenigde Staten van Amerika
(US)
POERTNER, Joshua, R. te
BRENTWOOD, TN 37027, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08705048.0
(54) DEVICE FOR FORMING SLEEVE(31) 1025895
LIKE FOIL ENVELOPES FROM A
(32) 07.04.2004
CONTINUOUS FLAT STRIP OF FOIL
(33) Nederland
MATERIAL.
(73) Fuji Seal International, Inc. te OSAKA (54) A print method and printer suitable for
the application of this method.
(47)
532-0003, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(73) Océ-Technologies B.V. te 5914 CC
VENLO
(72) Hoeben, Wilhelmus, Johannes,
Franciscus te NL- 5751 GN DEURNE (72) Boesten, Hubertus M.J.M. te 6074 ES,
MELICK
(47) 09.03.2011
(47) 09.03.2011
(51) B29C 67/00
(51) B41J 3/60
(11) EP1660306
B41J 2/32
(21) EP04786317.0
(11) EP1655140
(22) 17.08.2004
(21) EP05107779.0
(31) 0310300
(22) 24.08.2005
(32) 29.08.2003
(31) 2004090139
(33) Frankrijk
(32) 06.11.2004
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION (33) Zuid-Korea
OF A THREE-DIMENSIONAL MULTIMATERIAL COMPONENT BY MEANS (54) Thermal Printer.
OF INK-JET-TYPE PRINTING.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid(73) Centre National de la Recherche
Korea (KR)
Scientifique (C.N.R.S.) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) LEJEUNE, Martine te F-87100
LIMOGES, Frankrijk (FR)
NOGUERA, Rémi te F-87000
LIMOGES, Frankrijk (FR)
CHARTIER, Thierry te F-87220
FEYTIAT, Frankrijk (FR)
OUDJEDI, Maksoud te F-87000
LIMOGES, Frankrijk (FR)
(47) 02.03.2011
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Min, Byung-sun te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 02.03.2011
(51) D21H 27/20
B44C 7/00
B44C 1/10
B41M 3/18
13.04.2011
(51) B61D 45/00
B60P 7/15
(11) EP1786656
(21) EP05795085.9
(22) 06.09.2005
(31) 607721 P
218984
(32) 07.09.2004
02.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPRESSIBLE CARGO BAR.
(73) Burns Bros., Inc. te LAKE OSWEGO,
OR 97035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SCOTT, Gary M. te LAKE OSWEGO,
OR 97035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 09.03.2011
(51) B61D 17/20
(11) EP1682394
(21) EP04790223.4
(22) 08.10.2004
(31) 0323795
(11) EP2018975
(32) 10.10.2003
(21) EP08009661.3
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 28.05.2008
(54) FIRE PROTECTION WALL.
Nummer 24/11
(73) Bombardier Transportation GmbH te
10785 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) QUEGWER, Dietmar te 02827
GÖRLITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRENZEL, Armin te 09236
LAUSSNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOEBNER, Christian te 16761
HENNINGSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FELS, Gehard te 02827 GÖRLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAMACHER, Werner te 52074
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OBST, Matthias te 02827 GÖRLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 02.03.2011
(51) B62M 9/10
(11) EP1767450
(21) EP06026769.7
(22) 14.12.2005
(31) 905075
122
15 juni 2011
(21) EP07846966.5
(47) 02.03.2011
(22) 03.12.2007
(31) UD20070041
(51) B65D 85/20
B65D 5/50
(32) 21.02.2007
(11) EP2058237
(33) Italië
(21) EP08019174.5
(22) 03.11.2008
(54) DOSING MACHINE FOR
CONTROLLED DOSAGE OF PASTY (31) 18052007
PRODUCTS.
(32) 09.11.2007
(73) Sluis Cigar Machinery BV te Kampen (33) Oostenrijk
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Box for packing screws and a
(72) De Bortoli, Alessandro te 33019
screwdriver set to fit the screws.
TRICESIMO, Italië (IT)
(73) Simmer, Jane-Beryl te 4810
Tosolini Paolo te 33040 POVOLETTO,
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
Italië (IT)
(72) Rubenzer, Hanspeter te 4810
(47) 02.03.2011
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
(51) B65B 19/24
(47) 02.03.2011
B65B 11/30
(51) B65D 85/10
(11) EP2193995
B65D 75/62
(21) EP09177542.9
B65D 65/30
B65D 5/54
(22) 30.11.2009
(11)
EP1837282
(31) BO20080727
BO20090377
(21) EP06711564.2
(32) 02.12.2008
10.06.2009
(22) 11.01.2006
(33) Italië
Italië
(32) 14.01.2005
(31) 2005007841
(33) Japan
(54) Packing method and unit for folding a
(54) CIGARETTE PARCEL AND SHEETsheet of packing material about a
Verenigde Staten van Amerika
LIKE PACKAGE MATERIAL
parallelepiped-shaped article.
THEREFOR.
Bicycle sprocket with a laterally
(73) G.D Societa' per Azioni te BOLOGNA,
projecting gear change tooth.
(73)
Japan Tobacco, Inc. te TOKYO 105Italië (IT)
8422, Japan (JP)
SHIMANO INC. te OSAKA 590-8577, (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Japan (JP)
(72) TANBO, Hitoshi te MIDA-KU, TOKYO,
(72) Biondi, Andrea te 40133 BOLOGNA,
1308603, Japan (JP)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Italië (IT)
IZAWA, Akihide te MIDA-KU, TOKYO,
Squarzoni, Michele te 44100
Oishi, Toshinari te SAKAI OSAKA,
1308603, Japan (JP)
FERRARA, Italië (IT)
599-8273, Japan (JP)
KAMIYA, Tomohiro te TSU-SHI,
Degliesposti, Paolo te 40133
Kamada, Kenji te OSAKA, 545-0012,
SHIZUOKA, 4328038, Japan (JP)
BOLOGNA, Italië (IT)
Japan (JP)
(47)
23.03.2011
Ventura, Maurizio te 40056
Numata, Shingo te SAKAI OSAKA,
CRESPELLANO, Italië (IT)
599-8273, Japan (JP)
(51) B65D 5/66
B65D 5/64
(47) 16.03.2011
02.03.2011
(32) 14.12.2004
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) B63B 17/06
B63B 17/00
(51) B65B 9/04
B65B 47/08
(11) EP1671889
(11) EP2195230
(11) EP2011734
(22) 08.12.2005
(21) EP08784430.4
(21) EP08011950.6
(22) 28.08.2008
(22) 02.07.2008
(31) 102004061149
102005031270
(31) 200701226
200800486
(31) 102007031527
(32) 29.08.2007
03.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Denemarken
Denemarken
(54) SHIP WITH A CONTAMINANT
SEPARATION DEVICE.
(73) P/f Faroe Maritime Technic te 900
VÁGUR ISLANDS, Faeröer (FO)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) JOENSEN, Kaj te 900 VÁGUR,
Faeröer (FO)
(47) 02.03.2011
(51) B65B 37/20
B65B 37/10
B65B 3/32
(11) EP2125525
(32) 06.07.2007
(54) Verpakkingsmachine en werkwijze
voor het vervaardigen van
verpakkingen uit een folie.
(21) EP05026793.9
(32) 16.12.2004
05.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for closing the lid of a carton
box.
(73) Beewen, Udo te 57076 SIEGEN,
(73) Multivac Sepp Haggenmüller GmbH &
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Co. KG te 87787
(DE)
WOLFERTSCHWENDEN,
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Beewen, Udo te 57076 SIEGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(DE)
(72) Ehrmann, Elmar te 87730 BAD
GRÖNENBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 02.03.2011
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 8/18
Kirmse, Herbert te 87787
B65D 41/04
WOLFERTSCHWENDEN,
(11) EP2008938
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06731952.5
(DE)
Nummer 24/11
123
15 juni 2011
(22) 17.04.2006
(31) 2005260661
(54) CAN CONTAINER WITH SCREW.
(32) 08.09.2005
(73) Pocheco SAS te 59510 FOREST SUR
MARQUE, Frankrijk (FR)
(73) DAIWA CAN COMPANY te TOKYO
103-8240, Japan (JP)
(33) Japan
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) CIGARETTE BOX AND OUTER
BLANK OF THE SAME.
(72) DE SNOECK, Franck te F-59880
SAINT SAULVE, Frankrijk (FR)
BOUSSELLAOUI, Yazid te F-59200
TOURCOING, Frankrijk (FR)
DRUON, Emmanuel te F-7500
TOURNAI, België (BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MASUDA, Masami te SHIZUOKASHI, SHIZUOKA 424-0888, Japan
(JP)
MOCHIZUKI, Kazuyuki te
SAGAMIHARA-SHI, KANAGAWA
229-1183, Japan (JP)
TAKEDA, Naoki te SAGAMIHARASHI, KANAGAWA 229-1183, Japan
(JP)
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO 1058422, Japan (JP)
(47) 09.03.2011
(51) B65D 85/50
(22) 22.07.2002
(51) B65D 19/42
(11) EP1799589
(31) 01810750
(11) EP2004502
(21) EP05791925.0
(32) 31.07.2001
(21) EP07732203.0
(22) 10.10.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 29.03.2007
(31) 1027213
(31) 0606267
(32) 11.10.2004
(54) Liftinstallatie met een meetsysteem
voor het bepalen van de absolute
cabinepositie.
(32) 29.03.2006
(33) Nederland
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Pallet with wheels.
(54) Verpakking voor langstelige
snijbloemen.
(11) EP2125562
(11) EP1816092
(21) EP07109528.5
(21) EP08708685.6
(21) EP07075077.3
(22) 04.06.2007
(22) 05.02.2008
(22) 30.01.2007
(31) 06115311
(31) 202007002960 U
(31) 1031094
(32) 12.06.2006
(32) 28.02.2007
(32) 07.02.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Nederland
(54) PACKAGING FOR HYGIENE
PRODUCTS.
(54) Conveyor system.
(54) Werkwijze en inrichting voor het
reduceren van het energieverbruik
van een liftinstallatie.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) TOSAKA, Masahiko te MINATO-KU, (47) 23.03.2011
TOKYO, 105-8422, Japan (JP)
(51) B66B 1/34
NAKAMURA, Tetsuya te MINATO-KU,
(11) EP1412274
TOKYO, 105-8422, Japan (JP)
(21) EP02745033.7
(47) 23.03.2011
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) DS Smith Plastics Limited te RUGBY (73) Pagter & Partners International B.V. te (72) BIRRER, Eric te CH-6003 LUZERN,
4704 SE ROOSENDAAL
WARWICKSHIRE CV21 1HL, GROOT
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
BRITTANNIË (GB)
ESSINGER, Heiko te 787239
RIELASINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72)
KEIJZERS,
Franciscus,
Adrianus,
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
DUITSLAND (DE)
Maria
te
NL-4849
BH
DORST
(72) WHITEHEAD, David te BRISTOL
MÜLLER, Frank te 44229
BRUIJNS,
Jeroen,
Johan
te
NL-4761
BS37 7YW, GROOT BRITTANNIË
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
KS
ZEVENBERGEN
(GB)
DUITSLAND (DE)
DE PAGTER, Janus, Adriaan, Willem
SPAREY, Ray te GLOUCESTER GL4
te
NL-4704
SE
ROOSENDAAL
(47)
09.03.2011
0NP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47)
06.04.2011
(51)
B66B 1/34
(47) 27.04.2011
B66B 1/20
(51)
B65G
47/31
(51) B65D 75/58
B65G 15/10
(11) EP1876129
B65D 75/56
(73) SCA Hygiene Products GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) VANDERLANDE INDUSTRIES
NEDERLAND B.V. te 5466 RB
VEGHEL
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Lindeger, Urs te CH 6030, EBIKON,
(72) Van Rijt, Bram Antonius Carolus te
Zwitserland (CH)
5571 RL BERGEIJK
Vertogen,
Martinus
Johannes
Maria
te
(47)
09.03.2011
(72) EILERT, Diana te 68239 MANNHEIM,
5411 GC ZEELAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B66C 1/18
(47) 16.03.2011
(DE)
(11) EP1451091
OHLSSON, Kristin te 68526
(51) B65H 39/14
(21) EP02782594.2
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
B65H 29/66
DUITSLAND (DE)
(22) 03.12.2002
B65H 29/00
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 06.04.2011
(11) EP1940712
(31) 220701
(51) B65D 85/10
B65D 77/28
B65D 5/44
A24F 19/10
A24F 19/00
A24F 15/18
(21) EP06808063.9
(32) 03.12.2001
(22) 04.09.2006
(33) Zwitserland
(31) 0509170
(54) LIFTING BELT SLING.
(32) 08.09.2005
(73) mamutec AG te 6300 ZUG,
Zwitserland (CH)
(11) EP1923327
(21) EP06782814.5
(22) 18.08.2006
(33) Frankrijk
(54) WINDING METHOD AND MACHINE
FOR THE STORAGE OF FLAT
ELEMENTS.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) HESS, Ruedi te CH-5306
TEGERFELDEN, Zwitserland (CH)
Nummer 24/11
(47) 02.03.2011
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
124
15 juni 2011
(54) POLYALUMINUM CHLORIDE AND
(47) 19.01.2011
ALUMINUM
CHLOROHYDRATE,
B66D 1/74
(51) C02F 1/76
PROCESSES AND COMPOSITIONS:
B66D 1/04
C02F 1/56
HIGH-BASICITY AND ULTRA HIGHC02F 1/52
EP2147887
BASICITY PRODUCTS.
(11)
EP2084109
EP08425506.6
(73) NEXTCHEM, LLC te WEST POINT,
(21)
EP07848317.9
MS 39773, Verenigde Staten van
24.07.2008
Amerika
(US)
(22)
04.10.2007
Winch for nautical use.
Pratt, William E. te MOREHEAD CITY, (31) 0608751
Harken Italy S.p.A. te Limido
NC, Verenigde Staten van Amerika
Cornasco, Italië (IT)
(32) 05.10.2006
(US)
Stevens, Joseph, J., III te WEST
Ferguson te Amersfoort
(33) Frankrijk
POINT, MS 39773, Verenigde Staten (54) TWO-LAYER COMPACTED SOLID
Merello, Andrea te 16145 GENOVA,
van Amerika (US)
Italië (IT)
PRODUCT FOR WATER
Symons, Peter Gordon te
Cazzaro, Michele te 21023 BESOZZO
POTABILIZATION AND
WILLIAMSVILLE,
NY
14221,
(VARESE), Italië (IT)
PREPARATION METHOD.
Verenigde Staten van Amerika (US)
02.03.2011
(73) Eurotab te 42170 SAINT JUST SAINT
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
RAMBERT, Frankrijk (FR)
C01B 7/04
(72) PRATT, William, E. te NC, Verenigde (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
B01J 8/06
Staten van Amerika (US)
(72) BRANLARD, Paul te 69005 LYON,
EP1581457
STEVENS, Joseph, J., te WEST
Frankrijk (FR)
POINT, MS 39773, Verenigde Staten
EP03789225.4
RUBINSTENN, Gilles te 75005
van Amerika (US)
11.12.2003
PARIS, Frankrijk (FR)
SYMONS, Peter, Gordon te
10258180
WILLIAMSVILLE, NY 14221, Canada (47) 23.03.2011
(CA)
12.12.2002
(51) C03B 9/16
(47) 02.03.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2094614
(51) C01B 39/48
METHOD FOR PRODUCING
(21) EP07853120.9
C01B 39/46
CHLORINE BY OXIDISING
(22) 13.11.2007
C01B 39/06
HYDROGEN CHLORINE IN A
C01B 39/02
GASEOUS PHASE.
(31) 639931
B01J 29/89
BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(32) 15.12.2006
B01J 29/88
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
B01J 29/70
(DE)
(54) INVERT MECHANISM FOR A
(11) EP1751057
OLBERT, Gerhard te 69221
GLASSWARE FORMING MACHINE.
DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK (21) EP04750373.5
(73)
Owens-Brockway Glass Container
DUITSLAND (DE)
(22) 20.04.2004
Inc. te PERRYSBURG, OH 43551WALSDORFF, Christian te 67059
(54) UZM-8 AND UZM-8HS
2999, Verenigde Staten van Amerika
LUDWIGSHAFEN,
CRYSTALLINE ALUMINOSILICATE
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ZEOLITIC COMPOSITIONS AND
(72) MOHR, Paul B. te WATERVILLE, OH
(DE)
PROCESSES USING THE
43566, Verenigde Staten van Amerika
HARTH, Klaus te 67317
COMPOSITIONS.
(US)
ALTLEININGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) UOP LLC te DES PLAINES, IL 60016- (47) 09.03.2011
DUITSLAND (DE)
6100, Verenigde Staten van Amerika
STRÖFER, Eckhard te 68163
(51) C07C 7/08
(US)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1868971
(72) KNIGHT, Lisa, M. UOP LLC te DES
FIENE, Martin te 67150
PLAINES, IL 60016, Verenigde Staten (21) EP06739660.6
NIEDERKIRCHEN,
van Amerika (US)
(22) 24.03.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEWIS, Gregory, J. UOP LLC te DES
(DE)
PLAINES, IL 60016, Verenigde Staten (31) 104990
van Amerika (US)
23.03.2011
(32) 13.04.2005
MILLER, Mark, A. UOP LLC te DES
(33) Verenigde Staten van Amerika
C01G 25/00
PLAINES, IL 60016, Verenigde Staten
C01B 9/02
(54) Oplosmiddelextractie van butadieen.
van Amerika (US)
C01B 9/00
MOSCOSO, Jamie, G. UOP LLC te
(73) Equistar Chemicals, LP te HOUSTON,
A61Q 15/00
DES PLAINES, IL 60016, Verenigde
TX 77010, Verenigde Staten van
A61K 8/44
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
A61K 8/28
GISSELQUIST, Jana, L. UOP LLC te (72) BRIDGES, Joseph, P. te HOUSTON ,
A61K 8/26
DES PLAINES, IL 60016, Verenigde
TEXAS 77059, Verenigde Staten van
EP1981807
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
PATTON, R., Lyle UOP LLC te DES
EP07717246.8
WILLIAMS, Solon, B. te KINGWOOD,
PLAINES, IL 60016, Verenigde Staten
TEXAS 77345, Verenigde Staten van
04.01.2007
van Amerika (US)
Amerika (US)
756848 P
WILSON, Stephen, T. UOP LLC te
UNTERBRINK, Byron, B. te CORPUS
829804 P
DES PLAINES, IL 60016, Verenigde
CHRISTI, TEXAS 78410, Verenigde
619483
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
JAN, Deng-Yang UOP LLC te DES
06.01.2006
(47)
16.03.2011
PLAINES, IL 60016-6101, Verenigde
17.10.2006
Staten van Amerika (US)
03.01.2007
(51) C07D 301/14
KOSTER, Susan, C. UOP LLC te DES
C07C 4/24
Verenigde Staten van Amerika
PLAINES, IL 60016, Verenigde Staten
C07C 15/085
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 24/11
125
(11) EP1375458
PFLIEGER, Philippe te F-68130
SCHWOBEN, Frankrijk (FR)
(21) EP02702780.4
(22) 07.03.2002
(47) 02.03.2011
(31) 2001071782
(51) C07D 231/54
A61K 31/416
(32) 14.03.2001
(33) Japan
(54) METHOD OF RECOVERING
CUMENE.
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260, Japan
(JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) TSUJI, Junpei te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 299-0125, Japan (JP)
KATAO, Masaaki te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 290-0023, Japan (JP)
(47) 18.05.2011
(51) C07C 59/255
C07C 51/41
C07C 217/34
A61P 27/02
A61K 31/133
15 juni 2011
(47) 23.03.2011
(51) C07D 301/12
C07C 9/04
C07C 7/04
(11) EP1973891
(11) EP1902034
(21) EP06830700.8
(21) EP06755930.2
(22) 18.12.2006
(22) 01.06.2006
(31) MI20052491
775780 P
(31) MU06592005
696433 P
MU13702005
MU03442006
744071 P
MU06892006
(32) 02.06.2005
01.07.2005
31.10.2005
09.03.2006
31.03.2006
03.05.2006
(33) India
Verenigde Staten van Amerika
India
India
Verenigde Staten van Amerika
India
(32) 27.12.2005
23.02.2006
(33) Italië
Verenigde Staten van Amerika
(54) A PROCESS FOR EPOXIDIZING
PROPENE.
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THE DOW CHEMICAL COMPANY te
MIDLAND, MICHIGAN 48674,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(72) GÖBBEL, Hans-Georg te B-2920
KALMTHOUT-NIEUWMOER,
(11) EP1708987
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05701093.6
(DE)
BASSLER, Peter te 68519
(22) 14.01.2005
(54) NOVEL CANNABINOID RECEPTOR
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) MI20040145
LIGANDS, PHARMACEUTICAL
DUITSLAND (DE)
COMPOSITIONS CONTAINING
(32) 30.01.2004
TELES, Joaquim, Henrique te 67166
THEM, AND PROCESS FOR THEIR
OTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK
(33) Italië
PREPARATION.
DUITSLAND (DE)
(54) L-(-)-MOPROLOL L-(+)-TARTRATE. (73) Glenmark Pharmaceuticals S.A. te
RUDOLF, Peter te 68526
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. te 00181
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
ROMA, Italië (IT)
MÜLLER, Ulrich te 67435 NEUSTADT,
(74) Ir. Klavers te Almere
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Quintelier te DIEGEM
(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan
(DE)
(72) PINZA, Mario te I-20094 CORSICO
te NAVI MUMBAI-400709, India (IN)
FORLIN, Anna te I-35010 VIGONZA,
(MILANO), Italië (IT)
BALASUBRAMANIAN, Gopalan te
Italië (IT)
MAUGERI, Caterina te I-00141
SECUNDERABAD-500 003, India (IN)
SCHULZ, Malte te 21723 HOLLERNROMA, Italië (IT)
GULLAPALLI, Srinivas te HOUSING
TW., BONDSREPUBLIEK
CAZZOLLA, Nicola te I-00041
SOCIETY, SECTOR 28 VASHI 400DUITSLAND (DE)
ALBANO LAZIALE, Italië (IT)
706, India (IN)
WEIDENBACH, Meinolf te 21706
JOSHI, Neelima, Khairatkar te NEAR
(47) 16.03.2011
DROCHTERSEN,
HARI NIWAS, PANCHPAKHADI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C07D 213/40
THANE-400 602, India (IN)
(DE)
NARAYANAN, Shridhar te THANE
(11) EP2007726
SCHWAB, Ekkehard te 67434
(WEST) -400 607, India (IN)
(21) EP07712127.5
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(47) 30.03.2011
DUITSLAND (DE)
(22) 29.01.2007
GERLACH, Till te 67071
(51) C07D 249/12
(31) 06101372
LUDWIGSHAFEN,
(11) EP2197856
(32) 07.02.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08831603.9
(33) Europees Octrooi Bureau
KRUG, Georg te 69509
(54) BENZAMIDE AND HETEROARENE (22) 18.09.2008
MÖRLENBACH, BONDSREPUBLIEK
DERIVATIVES AS CETP
(31) 973669 P
DUITSLAND (DE)
INHIBITORS.
(32) 19.09.2007
(47) 16.03.2011
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 405/14
BASEL, Zwitserland (CH)
(54) METHODS FOR PRODUCTION OF
C07D 403/14
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
1,2,4-TRIAZOL-3-ONE.
C07D 403/12
(72) FAEH, Christoph te CH-8008
C07D 401/14
(73) Albemarle Corporation te BATON
ZUERICH, Zwitserland (CH)
C07D 401/12
ROUGE, LA 70801, Verenigde Staten
KUEHNE, Holger te 79540
A61P 3/04
van Amerika (US)
LOERRACH, BONDSREPUBLIEK
A61K 31/4439
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
(11) EP1957479
LUEBBERS, Thomas te 79540
(72) BELMONT, Stephen, E. te BATON
LOERRACH, BONDSREPUBLIEK
ROUGE LA 70810, Verenigde Staten (21) EP06830046.6
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
(22) 20.11.2006
MATTEI, Patrizio te CH-4125
CHUBB, John, E., III te
(31) 05111478
RIEHEN, Zwitserland (CH)
PENNSYLVANIA FURNACE PA
MAUGEAIS, Cyrille te F-68100
16865, Verenigde Staten van Amerika (32) 30.11.2005
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
(US)
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 24/11
126
15 juni 2011
(54) 1,5-SUBSTITUTED INDOL-2-YL
AMIDE DERIVATIVES.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(72) AISSAOUI, Hamed te 68840
DIDIER, Delphine te B-1050
PULVERSHEIM, Frankrijk (FR)
BRUXELLES, België (BE)
BOSS, Christoph te 4123
GEERTS, Yves te B-1160
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
BRUXELLES, België (BE)
BASEL, Zwitserland (CH)
GUDE, Markus te 4123 ALLSCHWIL,
CORNIL, Jérôme te B-6120
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Zwitserland (CH)
NALINNES, België (BE)
NETTEKOVEN, Matthias te 79639
KOBERSTEIN, Ralf te 79539
(47) 16.03.2011
GRENZACH-WYHLEN,
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
(51) C07D 453/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
A61P 25/28
(DE)
SIFFERLEN, Thierry te 68116
A61P 25/18
PLANCHER, Jean-Marc te F-68220
GUEWENHEIM, Frankrijk (FR)
A61K 31/439
HAGENTHAL-LE-BAS, Frankrijk (FR) (47) 02.03.2011
RICHTER, Hans te 79639
(11) EP2217597
(51) C07D 417/06
GRENZACH-WYHLEN,
(21) EP08835512.8
C07D 405/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.09.2008
C07C
229/26
(DE)
A61P 31/04
ROCHE, Olivier te F-68220
(31) 976724 P
A61K 31/427
FOLGENSBOURG, Frankrijk (FR)
(32) 01.10.2007
A61K 31/4196
RUNTZ-SCHMITT, Valerie te F-68170
(33) Verenigde Staten van Amerika
RIXHEIM, Frankrijk (FR)
(11) EP1877403
TAYLOR, Sven te F-68400
(54) Chinuclidine-4-ylmethyl-1H-indool-3(21) EP06746245.7
RIEDISHEIM, Frankrijk (FR)
carboxylaatderivaten als liganden voor
(22) 01.05.2006
de alfa-7-nicotinerge
02.03.2011
acetylcholinereceptor voor de
(31) 676932 P
C07D 401/14
behandeling van de ziekte van
(32)
03.05.2005
C07D 401/12
Alzheimer.
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61P 35/00
(73)
COMENTIS, INC. te SOUTH SAN
A61P 29/00
(54) MONO-LYSINE SALTS OF AZOLE
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
A61K 31/4045
COMPOUNDS.
Staten van Amerika (US)
EP2203440
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. te
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
TOKYO 112-8088, Japan (JP)
EP08804373.2
(72) PFISTER, Jurg, R. te LOS ALTOS CA
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
18.09.2008
94024, Verenigde Staten van Amerika
(72) GAO, Qi te WALLINGFORD,
(US)
07116889
CONNECTICUT 06492, Verenigde
VENKATRAMAN, Meenakshi, S. te
21.09.2007
Staten van Amerika (US)
FREMONT CALIFORNIA 94555,
Europees Octrooi Bureau
CHEN, Chung-Pin, H. te MADISON,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Remmers van de interactie tussen
CONNECTICUT 06443, Verenigde
ZHANG, Xiaoming te SUNNYVALE
MDM2 en P53
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94087, Verenigde
FAKES, Michael, G. te BELLE MEAD,
Staten van Amerika (US)
Janssen Pharmaceutica, N.V. te 2340
NEW JERSEY 08502, Verenigde
BEERSE, België (BE)
(47) 30.03.2011
Staten van Amerika (US)
PONCELET, Virginie Sophie te F(51) C07D 471/04
PENDRI, Yadagiri, R. te SOUTH
27106 VAL DE REUIL CEDEX,
C07D 235/04
GLASTONBURY, CONNECTICUT
Frankrijk (FR)
A61P 35/02
06073, Verenigde Staten van Amerika
COUPA, Sophie te F-27106 VAL DE
A61P 35/00
(US)
REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
A61K 31/4188
KIAU, Susanne te NORTH
STORCK, Pierre-Henri te RAMSGATE
A61K 31/4184
BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902,
KENT CT11 8BB, GROOT
Verenigde Staten van Amerika (US)
(11) EP1874770
BRITTANNIË (GB)
VAKKALAGADDA, Blisse te NORTH (21) EP06724286.7
SCHOENTJES, Bruno te F-27106
BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902,
VAL DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(22) 12.04.2006
Verenigde Staten van Amerika (US)
23.03.2011
(31) 0507575
(47) 30.03.2011
(51) C07D 515/04
C07D 417/14
C07D 405/12
A61P 25/00
A61K 31/397
(51) C09K 11/06
C07D 409/14
(32) 14.04.2005
(11) EP2144901
(54) PHENYLACETAMIDES SUITABLE AS
PROTEIN KINASE INHIBITORS.
(11) EP2069332
(22) 07.05.2008
(21) EP07826034.6
(31) 07447030
(22) 15.08.2007
(32) 08.05.2007
(31) PCT/IB2006/052814
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 15.08.2006
(54)
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(73)
(54) AZETIDINE COMPOUNDS AS
OREXIN RECEPTOR
ANTAGONISTS.
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP08774046.0
(74)
(72)
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BOLD, Guido te CH-5073 GIPFOBERFRICK, Zwitserland (CH)
FURET, Pascal te F-68800 THANN,
OLIGOTHIOPHENE DERIVATIVES.
Frankrijk (FR)
Université Libre de Bruxelles te 1050
GUAGNANO, Vito te CH-4054
BRUXELLES, België (BE)
BASEL, Zwitserland (CH)
Université de Mons te 7000 MONS,
MCCARTHY, Clive, Novartis AG te
België (BE)
CH-4056 BASEL, Zwitserland (CH)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
VAUPEL, Andrea te CH-4125
LEROY, Julie te B-1080 BRUXELLES,
RIEHEN, Zwitserland (CH)
België (BE)
(47) 09.03.2011
SERGUEEV, Sergeui te B-1160
(51) C07D 471/04
BRUXELLES, België (BE)
A61P 19/00
Nummer 24/11
A61P 17/00
A61P 11/00
A61K 31/437
(11) EP2046787
(21) EP07766400.1
(22) 31.07.2007
(31) 0615286
0706790
0714815
127
Frankrijk (FR)
Legraverend, Michel te 92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
Strnad, Miroslav te 779 00
OLOMOUC, Tsjechië (CZ)
(47) 02.03.2011
(51) C09D 7/12
C07D 487/04
(11) EP1844049
(32) 01.08.2006
05.04.2007
30.07.2007
(21) EP06707786.7
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(32) 02.02.2005
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(31) 05100703
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP05730345.5
(22) 30.03.2005
(31) 557492 P
601534 P
620072 P
648625 P
651778 P
(32) 30.03.2004
13.08.2004
18.10.2004
31.01.2005
10.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LONG WAVELENGTH SHIFTED
BENZOTRIAZOLE UV-ABSORBERS
(54) PROCESS FOR PREPARING
AND THEIR USE.
OXYCODONE HYDROCHLORIDE
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
Glaxo Group Limited te
HAVING LESS THAN 25 PPM 14BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
HYDROXYCODEINONE.
(DE)
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
(72) FRITZSCHE, Katharina te 79576
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
WEIL AM RHEIN,
ALLEN, David George te
(74)
Quintelier te DIEGEM
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
(72)
CHAPMAN, Robert te
(DE)
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB)
DOWNINGTOWN, PA 19335,
BRAIG, Adalbert te 79589 BINZEN,
ASTON, Nicola Mary te WARE
Verenigde Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HERTFORDSHIRE SG12 0DP,
RIDER, Lonn, S. te FOSTER, RI
(DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
02825, Verenigde Staten van Amerika
FREY, Markus te CH-4310
BARNETT, Rodger Phillip te WARE
(US)
RHEINFELDEN, Zwitserland (CH)
HERTFORDSHIRE SG12 0DP,
HONG, Qi te SHARON, MA 02607,
FISCHER, Walter te CH-4153
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika (US)
REINACH, Zwitserland (CH)
CHUDASAMA, Reshma Manesh te
KYLE, Donald te NEWTOWN, PA
(47) 23.03.2011
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
18940, Verenigde Staten van Amerika
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C07D 487/14
(US)
DAY, Caroline Jane te STEVENAGE
A61P 25/16
KUPPER, Robert te EAST
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
A61P 25/14
GREENWICH, RI 02818, Verenigde
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61K 31/519
Staten van Amerika (US)
EDLIN, Christopher David te
(11) EP1937687
(47)
09.03.2011
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB) (21) EP06804036.9
(51) C07D 489/02
KINDON, Leanda Jane te
A61P 25/04
(22) 21.09.2006
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
A61K 31/485
(31) 720027 P
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11)
EP2003134
TRIVEDI, Naimisha te STEVENAGE (32) 23.09.2005
(21)
EP08157739.7
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
(33) Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22)
09.11.2000
(54) 7-[2-[4-(6-FLUORO-3-METHYL-1,206.04.2011
(31)
164364 P
BENZISOXAZOL-5-YL)-1164536 P
PIPERAZINYL]ETHYL]2-(1C07D 473/16
164505 P
PROPYNYL)-7H-PYRAZOLO-[4,3-e]A61P 35/00
[1,2,4]-TRIAZOLO-[1,5-c]-PYRIMIDIN- (32) 09.11.1999
A61K 31/52
5 AMINE.
09.11.1999
EP1308447
09.11.1999
(73) Schering Corporation te
EP02293256.0
KENILWORTH, NJ 07033, Verenigde (33) Verenigde Staten van Amerika
29.11.1996
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
9514237
Verenigde Staten van Amerika
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
01.12.1995
(54)
Hydromorphinone compositions.
(72) BOYLE, Craig, D. te NJ 08876,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Frankrijk
(73) Abbott Laboratories te ABBOTT
CHACKALAMANNIL, Samuel te
PARK, ILLINOIS 60064-6008,
Nieuwe purinederivaten die met name
CALIFON, NJ 07830, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika (US)
anti-proliferatieve effecten hebben, en
Staten van Amerika (US)
biologische toepassingen daarvan.
(74)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
SHAH, Unmesh, G. te GREEN
Centre National de la Recherche
BROOK, NJ 08812, Verenigde Staten (72) Harclerode, William, H. te ASBURY,
Scientifique (C.N.R.S.) te 75796
NJ 08802, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
LACHOWICZ, Jean, E. te BERKELEY
Institut Botanique Expérimentale te
Gault, Robert te GROSS POINTE
HEIGHTS, NJ 07922, Verenigde
165 02 PRAHA 6, Tsjechië (CZ)
WOODS, MI 48236, Verenigde Staten
Staten van Amerika (US)
van Amerika (US)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 30.03.2011
Sandison, Mark, D. te DEARBORN,
Meijer, Laurent te 29650 ROSCOFF, (51) C07D 489/08
MI 48124, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
C07D 489/00
Amerika (US)
Bisagni, Emile te 91400 ORSAY,
(11) EP1730151
(47) 02.03.2011
(54) PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE
COMPOUNDS, AND THEIR USE AS
PDE4 INHIBITORS.
(73)
(22) 23.01.2006
15 juni 2011
Nummer 24/11
128
(51) C07H 19/23
A61P 37/02
A61P 35/00
A61P 33/02
A61P 31/04
A61K 31/7042
(51) C07K 7/08
C07K 14/575
A61K 38/22
(11) EP1539783
(22) 11.01.2006
(21) EP03792904.9
(31) 644840 P
(22) 21.08.2003
(32) 18.01.2005
(31) 52091902
(33)
(32) 21.08.2002
(54)
(11) EP1844070
(21) EP06700451.5
(33) Nieuw-Zeeland
(54) INHIBITORS OF NUCLEOSIDE
PHOSPHORYLASES AND
NUCLEOSIDASES.
(73)
(74)
(73) ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
(72)
MEDICINE OF YESHIVA
UNIVERSITY te BRONX NEW YORK
10461, Verenigde Staten van Amerika
(US)
INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED te
PARNELL, AUCKLAND 1033, NieuwZeeland (NZ)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) EVANS, Gary Brian te LOWER HUTT,
Nieuw-Zeeland (NZ)
FURNEAUX , Richard Hubert te
WILTON WELLINGTON, NieuwZeeland (NZ)
LENZ, Dirk Henning te
WELLINGTON, Nieuw-Zeeland (NZ)
SCHRAMM, Vern L. te NEW
ROCHELLE, NY 10805, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TYLER, Peter Charles te
NORTHLAND WELLINGTON, NieuwZeeland (NZ)
ZUBKOVA, Olga Vladimirovna te
WELLINGTON, Nieuw-Zeeland (NZ)
(47) 13.04.2011
(51) C07K 14/71
C07K 14/52
(11) EP1668030
(21) EP04735139.0
(22) 27.05.2004
(31) 2003051846
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(32) 15.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DESIGNED DEIMMUNIZED
MONOCLONAL ANTIBODIES FOR
PROTECTION AGAINST HIV
EXPOSURE AND TREATMENT OF
HIV INFECTION.
(73) United Biomedical, Inc. te
HAUPPAUGE, NEW YORK 11788,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika (US)
United Biomedical Asia te HSIN CHU
PEPTIDES WITH NEUROPEPTIDE-2
HSIEN 303, Taiwan (TW)
RECEPTOR (Y2R) AGONIST
ACTIVITY.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
(72) LYNN, Shugene te YANGMEI JEN,
BASEL, Zwitserland (CH)
TAOYUAN 326, Taiwan (TW)
WANG, Chang Yi te COLD SPRING
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
HARBOR, NY 11724, Verenigde
DANHO, Waleed te WAYNE, NJ
Staten van Amerika (US)
07470, Verenigde Staten van Amerika
(47)
09.03.2011
(US)
EHRLICH, George te NEW YORK, NY (51) C08C 19/38
10003, Verenigde Staten van Amerika
C08C 19/22
(US)
C08C 19/02
FRY, David, C. te LANGHORNE, PA
(11) EP1439194
19047, Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04100056.3
(US)
KHAN, Wajiha te EAST HANOVER,
(22) 09.01.2004
NJ 07936, Verenigde Staten van
(31) 341864
Amerika (US)
(32) 14.01.2003
SWISTOK, Joseph te NUTLEY, NJ
07110, Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Amino-terminated polybutadienes.
(47) 02.03.2011
(51) C12N 15/73
C12N 15/13
C07K 16/00
A61K 39/395
(11) EP1695985
(21) EP05077948.7
(22) 03.04.1998
(31) 833504
(32) 07.04.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for forming humanised
antibodies by random mutagenesis.
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Cray Valley USA, LLC te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Chao, Herbert te PAOLI, PA 19301,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Drexler, Alain te PHILADELPHIA, PA
19341, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Schmidhauser, John C. te PAOLI, PA
19301, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tian, Nan te WILMINGTON, DE
19803, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.03.2011
(51) C09D 175/04
C08G 83/00
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Zuid-Korea
C08G 18/75
(72) Wells, James A. te BURLINGAME, CA
A METHOD OF IMPROVING
C08G 18/10
94010, Verenigde Staten van Amerika
EFFICACY OF BIOLOGICAL
(11) EP1794204
(US)
RESPONSE-MODIFYING PROTEINS
(21) EP05792028.2
Baca, Manuel te FOSTER CITY, CA
AND THE EXEMPLARY MUTEINS.
94404,
Verenigde
Staten
van
Amerika
(22) 17.09.2005
Medexgen Co., Ltd. te SEOUL 133(US)
791, Zuid-Korea (KR)
(31) 102004046508
Presta, Leonard G. te SAN
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 23.09.2004
FRANCISCO, CA 94109, Verenigde
CHUNG, Yong-Hoon te SEOUL 138Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
170, Zuid-Korea (KR)
(47) 09.03.2011
(54) WATER-DISPERSIBLE HIGHLY
LEE, Hak-Sup te GANGREUNG-SI,
FUNCTIONAL POLYISOCYANATES.
GANGWON-DO 210-190, Zuid-Korea (51) C12N 15/13
(73)
BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
C07K
16/46
(KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07K 16/28
YI, Ki-Wan te GURI-SI, GYEONGGI(DE)
A61P 31/18
DO 471-802, Zuid-Korea (KR)
A61K 39/395
HEO, Youn-Hwa te EUNPYEONG(72) WAGNER, Eva te 67346 SPEYER,
GU, SEOUL 122-806, Zuid-Korea
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1583558
(KR)
(DE)
(21) EP03786626.6
KIM, Jae-Youn te SEOUL 151-879,
BRUCHMANN, Bernd te 67251
(22) 10.11.2003
Zuid-Korea (KR)
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 342959
DUITSLAND (DE)
02.03.2011
(32) 26.07.2003
(33)
15 juni 2011
Nummer 24/11
129
KÖNIGER, Rainer te CLIFTON PARK, (72) Nicol, Pascal te 69230 SAINT GENIS
NY 12065, Verenigde Staten van
LAVAL, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Cochet, Jacques te 38150 CHANAS,
SCHÄFER, Harald te 68219
Frankrijk (FR)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(47) 02.03.2011
DUITSLAND (DE)
(51) C09D 5/08
(47) 16.03.2011
C08K 3/22
(51) C08G 73/06
C08K 3/00
C07D 265/16
(11) EP2195373
(11) EP1476493
(21) EP08832271.4
(21) EP03702069.0
(22) 16.09.2008
(22) 10.01.2003
(31) 973237 P
(31) 80738
(32) 18.09.2007
(32) 23.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CURABLE COMPOSITIONS
CONTAINING BENZOXAZINE.
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MUSA, Osama, M. te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 09.03.2011
(51) H01L 21/312
C09D 183/04
C08G 77/12
TOWNSHIP OH 45044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 02.03.2011
(22) 04.10.2002
(31) 66261
(11) EP1366113
(32) 22.10.2001
(21) EP02700455.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.02.2002
(54) ETCH-STOP RESINS.
(31) 0104175
0106307
(21) EP02776148.5
(47) 13.04.2011
(51) C09C 1/36
(11) EP2052036
(21) EP07796548.1
(22) 28.06.2007
(31) 492587
(32) 25.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Verbeterde werkwijze voor het
bereiden van titaandioxidepigment.
(73) Tronox LLC te OKLAHOMA CITY OK
73126-8859, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54) CORROSION INHIBITOR MATERIAL
(72) GOPARAJU, Venkata, Rama, Rao te
BASED ON PERMANGANATE
EDMOND, OKLAHOMA 73013,
SODALITE, PRIMER COMPOSITION
Verenigde Staten van Amerika (US)
AND COATED METAL.
HOSKINS, Ronnie te YUKON, OK
(73) The Shepherd Color Company te
73099, Verenigde Staten van Amerika
CINCINNATI, OH 46527, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
PILLARS, Darci, N. te MOORE,
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
OKLAHOMA 73160, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BOOCOCK, Simon te LIBERTY
(51) H01L 51/30
H01L 51/00
C09K 11/06
C09K 11/00
C08K 5/56
C08G 83/00
(11) EP1442071
15 juni 2011
(47) 13.04.2011
(51) C09D 5/03
C09D 127/12
C08J 3/16
(11) EP1064335
(21) EP99912626.1
(22) 17.03.1999
(31) 78503 P
270922
(32) 18.03.1998
16.03.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Dow Corning Corporation te
(54) USE OF MULTICOMPONENT
MIDLAND, MI 48686-0994, Verenigde (32) 20.02.2001
PARTICLES OF FLUOROPOLYMER
Staten van Amerika (US)
14.03.2001
AND HIGH TEMPERATURE
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) GROOT BRITTANNIË
RESISTANT NON-DISPERSED
GROOT BRITTANNIË
POLYMER BINDER AS COATINGS.
(72) BOISVERT, Ronald te SANDY HOOK,
CT 06482, Verenigde Staten van
(54) METAL-CONTAINING DENDRIMERS. (73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
Amerika (US)
COMPANY te WILMINGTON, DE
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
GRIGORAS, Stelian te MIDLAND, MI
19898, Verenigde Staten van Amerika
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
48640, Verenigde Staten van Amerika
(US)
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(US)
The University Court of the University (72) BROTHERS, Paul, Douglas te
HA, David te MIDLAND, MI 48642,
of St. Andrews te ST. ANDREWS,
CHADDS FORD, PA 19317,
Verenigde Staten van Amerika (US)
FIFE KY16 9AJ, GROOT
Verenigde Staten van Amerika (US)
HARKNESS, Brian te MIDLAND, MI
BRITTANNIË (GB)
KERBOW, Dewey, Lynn te
48640, Verenigde Staten van Amerika
LANDENBERG, PA 19350, Verenigde
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(US)
Staten van Amerika (US)
YEAKLE, Craig te MIDLAND, MI
(72) BURN, Paul, Leslie te OXFORD OX1
MCKEEN, Laurence, W. te SEWELL,
48640, Verenigde Staten van Amerika
3QY, GROOT BRITTANNIË (GB)
NJ 08080, Verenigde Staten van
(US)
CHRISTOU, Victor, Opsys Limited te
Amerika (US)
OXFORD OX5 1PF, GROOT
(47) 23.03.2011
(47)
09.03.2011
BRITTANNIË (GB)
(51) C08L 25/04
LO, Shih-Chun, The Dyson Perrins
(51) C09J 153/02
C08J 9/20
Laboratory te OXFORD OX1 3QY,
C08L 53/02
C08J 9/14
GROOT BRITTANNIË (GB)
C08F 297/04
C08F 12/08
PILLOW, Jonathan, Nigel, Gerard,
(11) EP1702017
Opsys Limited te OXFORD OX5 1PF,
(11) EP2105457
(21) EP04804930.8
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP08356055.7
LUPTON, John, Mark, Max Planck
(22) 17.12.2004
(22) 27.03.2008
Institute te 55128 MAINZ,
(31) 03104998
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Process for the preparation of
(32) 31.12.2003
(DE)
expandable polystyrene.
SAMUEL,
Ifor,
David,
William
te
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
NORTH HAUGH, FIFE FY16 9SS,
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(54) LOW VISCOSITY, HOT-MELT
GROOT BRITTANNIË (GB)
Nummer 24/11
STABLE ADHESIVE
COMPOSITIONS.
(73) KRATON Polymers Research B.V. te
1030 BH AMSTERDAM
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) DE KEYZER, Noel, R.M., Kraton
Polymers Research SA te B-1348
OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE,
België (BE)
SOUTHWICK, Jeffrey, George te
HOUSTON, TX 77094, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VAN DIJK, Cornelis M., Kraton
Polymers Research BV te NL-1031
CM AMSTERDAM
(47) 13.04.2011
(51) C09K 11/64
130
CHESHIRE CH2 4NU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 02.03.2011
(47) 04.05.2011
(11) EP1854869
(21) EP02709979.5
(21) EP06113694.1
(22) 25.01.2002
(22) 09.05.2006
(54) Water-soluble, liquid-containing
pouch.
(31) 200100128
200100679
300863 P
(73) The Procter & Gamble Company te
CINCINNATI, OH 45202, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 25.01.2001
01.05.2001
27.06.2001
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(33) Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102007018099
(32) 17.04.2007
(47) 23.03.2011
(21) EP08736105.1
(22) 11.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(72)
(47)
(51) C12N 1/20
C02F 3/34
RED-EMITTING LUMINOPHORE
C02F 3/12
AND LIGHT SOURCE COMPRISING
SUCH A LUMINOPHORE.
(11) EP2018417
OSRAM Gesellschaft mit
(21) EP07731332.8
beschränkter Haftung te 81543
(22) 20.04.2007
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 0603792
DUITSLAND (DE)
(32) 27.04.2006
BECKER, Daniel te 86199
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(54) NOVEL MICROORGANISM FOR
FIEDLER, Tim te 81377 MÜNCHEN,
TREATING WASTEWATER AND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CORRESPONDING METHOD.
(DE)
(73)
Eco Solution te 93230 ROMAINVILLE,
JERMANN, Frank te 86343
Frankrijk (FR)
KÖNIGSBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
(72) DA COSTA, Alexandre te 77176
POHL, Bianca te 81379 MÜNCHEN,
SAVIGNY LE TEMPLE, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
02.03.2011
(DE)
ZACHAU, Martin te 82269
(51) C12N 15/11
GELTENDORF, BONDSREPUBLIEK
C12N 15/00
DUITSLAND (DE)
A61K 31/713
09.03.2011
(11) EP2128248
(51) C10L 1/04
(21) EP09166406.0
(11) EP1869146
(22) 03.02.2003
(21) EP06725704.8
(31) 353203 P
353381 P
436238 P
438608 P
(22) 11.04.2006
(31) 05252255
(32) 11.04.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS TO BLEND A MINERAL
AND A FISCHER-TROPSCH
DERIVED PRODUCT ONBOARD A
MARINE VESSEL.
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR DEN
HAAG
(72) ANSELL, Claire te CHESTER,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CLARK, Richard Hugh te CHESTER
CHESHIRE CH2 4NU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HEINS, Richard John te CHESTER
Taylor, Margaret F. te HOPKINTON,
MA 01748, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C11D 3/36
C11D 3/20
C11D 17/04
(72) De Buzzaccarini, Francesco te 2870,
BREENDONK, België (BE)
Coosemans, Steven Jozef Louis te
1910, KAMPENHOUT, België (BE)
Gualco, Lorenzo Matteo Pierre te
1120, BRUSSELS, België (BE)
(11) EP2134810
15 juni 2011
(32) 01.02.2002
01.02.2002
23.12.2002
07.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Oligonucleotide compositions with
enhanced efficiency.
(73) Life Technologies Corporation te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Woolf, Tod M. te NATICK, MA 01760,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) C12N 15/10
(11) EP1356037
(54) A LIBRARY OF A COLLECTION OF
CELLS.
(73) Evolva Ltd. te 4123 ALLSCHWIL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GOLDSMITH, Neil te OXFORD OX4
1NX, GROOT BRITTANNIË (GB)
SORENSEN, Alexandra, M., P.,
SantAna te DK-2840 HOLTE,
Denemarken (DK)
NIELSEN, Soren, V., S. te DK-3450
ALLEROD, Denemarken (DK)
(47) 09.03.2011
(51) G01N 33/574
G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 5/16
C12N 15/12
C07K 16/18
C07K 14/47
A61K 39/00
A61K 38/17
A01K 67/027
(11) EP1967586
(21) EP08154530.3
(22) 26.01.2001
(31) 178560 P
(32) 26.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 84P2A9: A prostate and testis specific
protein highly expressed in prostate
cancer.
(73) Agensys, Inc. te SANTA MONICA, CA
90404, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Jakobovits, Aya te BEVERLY HILLS,
CA 90210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Afar, Daniel E.H. te BRISBANE, CA
94005, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Challita-Eid, Pia M. te ENCINO, CA
91436, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Levin, Elana te LOS ANGELES, CA
99034, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mitchell, Steve Chappell te SANTA
MONICA, CA 90405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hubert, Rene S. te LOS ANGELES,
Nummer 24/11
CA 90026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
131
(47) 09.03.2011
15 juni 2011
KYUNGSANGBUK-DO 790-784, ZuidKorea (KR)
(21) EP05822785.1
(51) C12P 21/00
C12N 5/10
C12N 15/62
C12N 1/21
C12N 1/15
C07K 19/00
C07K 14/435
A61K 38/17
(22) 13.12.2005
(11) EP2173890
(31) 10024990
(31) 102004061696
(21) EP08773567.6
(32) 19.05.2000
(32) 22.12.2004
(22) 20.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 07012219
71705
(54) Werkwijze en inrichting voor het
inductief harden van krukassen.
(32) 21.06.2007
14.05.2008
(73) Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH
te Aalen-Wasseralfingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 09.03.2011
(51) C12R 1/15
C12N 15/52
C07K 14/34
(11) EP1828384
(54) MUTANT OF THE PROB GENE
FROM CORYNEFORM BACTERIA.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HANS, Stephan te 49078
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BATHE, Brigitte te 33154
SALZKOTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THIERBACH, Georg te 33613
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.03.2011
(51) C12P 13/00
(11) EP1537222
(21) EP03785237.3
(22) 11.08.2003
(31) 402436 P
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) BIOLOGICAL ACTIVE PROTEINS
HAVING INCREASED IN VIVO
AND/OR VITRO STABILITY.
(73) Technische Universität München te
80290 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SKERRA, Arne te 85354 FREISING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THEOBALD, Ina te 85354 FREISING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHLAPSCHY, Martin te 85354
FREISING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 09.08.2002
(47) 16.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/543
C12Q 1/68
(54) ENZYMATIC PROCESSES FOR THE
PRODUCTION OF 4-SUBSTITUTED (11) EP1644527
3-HYDROXYBUTYRIC ACID
(21) EP04774078.2
DERIVATIVES.
(22) 05.07.2004
(73) Codexis, Inc. te REDWOOD CITY, CA (31) 2003045523
94063, Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.07.2003
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Zuid-Korea
(72) DAVIS, S., Christopher te SAN
FRANCISCO, CA 94110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GRATE, John, H. te LOST ALTOS, CA
94024, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRAY, David, R. te WALNUT CREEK,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRUBER, John, M. te MOUNTAIN
VIEW, CA 94043, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HUISMAN, Gjalt, W. te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MA, Steven, K. te FOSTER CITY, CA
94404, Verenigde Staten van Amerika
(US)
NEWMAN, Lisa, M. te REDWOOD
CITY, CA 94061, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SHELDON, Roger te NL-2281 VA
RIJSWIJK
WANG, Li, A. te PALO ALTO, CA
94306, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) CUCURBITURIL DERIVATIVEBONDED SOLID SUBSTRATE AND
BIOCHIP USING THE SAME.
(73) Postech Foundation te POHANG-SHI,
KYUNGSANGBUK-DO 790-784, ZuidKorea (KR)
(74) Ir. Klavers te Almere
(47) 09.03.2011
(51) C21D 9/30
C21D 1/10
(11) EP1285098
(21) EP01933964.7
(22) 15.05.2001
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) ZAHN, Andreas te 79359 RIEGEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.12.2003
(51) H01M 8/12
C23C 4/18
C23C 4/02
(11) EP1601810
(21) EP04708710.1
(22) 06.02.2004
(31) 10309968
(32) 07.03.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING A
LAYER SYSTEM COMPRISING A
METALLIC CARRIER AND AN
ANODE FUNCTIONAL LAYER.
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH te
52425 JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) VASSEN, Robert te 52134
HERZOGENRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HATHIRAMANI, Dag te 52428
JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUCHKREMER, Hans, Peter te
52525 HEINSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TIETZ, Frank te 52428 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DÖRING, Jens-Erich te 41539
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIEGERT, Roberto te 52428 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TRAEGER, Franziska te 44789
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STÖVER, Detlev te 52382
NIERDERZIER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KIM, Kimoon te POHANG-CITY,
KYUNGSANGBUK-DO 790-784, ZuidKorea (KR)
KANG, Jin-Koo te SUWON-CITY,
GYEONGGI-DO 443-470, Zuid-Korea
(KR)
JEON, Woo-Seong te YEONGTONGGU, SUWON CITY, GYEONGGI-DO
443-733, Zuid-Korea (KR)
JON, Sang-Yong te GWANGJU-CITY
500-712, Zuid-Korea (KR)
NARAYANAN, Selvapalam te
POHANG-CITY, KYUNGSANGBUKDO 790-784, Zuid-Korea (KR)
OH, Dong-Hyun te POHANG-CITY,
KYUNGSANGBUK-DO 790-784, Zuid(47) 30.03.2011
Korea (KR)
BAEK, Kangkyun te POHANG-CITY, (51) D06F 67/04
Nummer 24/11
132
(11) EP2152953
KREBS, Dave te EAST SCHODAEK,
NY 12063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08748806.0
(22) 23.05.2008
(31) 200700758
(32) 23.05.2007
(33) Denemarken
(47) 09.03.2011
(51) D21F 7/08
(11) EP2067896
(21)
(54) A METHOD IN THE OPERATION OF
(22)
SPREADER CLAMPS.
(54)
(73) Jensen Denmark A/S te 3700
RÖNNE, Denemarken (DK)
(73)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
EP07023459.6
04.12.2007
Method for manufacturing a machine
felt and machine felt.
Heimbach GmbH & Co.KG te 52353
DÜREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NIELSEN, Steen te DK-3700 RØNNE,
Denemarken (DK)
CORDUA, Kim te DK-3700 RØNNE, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Denemarken (DK)
(72) Best, Walter, Dr. te 52351 DÜREN,
ANDERSEN, Henrik te DK-3760
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GUDHJEM, Denemarken (DK)
(DE)
MADSEN, Niels, Peter te DK-3700
Burmeister, Axel te 52159 ROETGENRØNNE, Denemarken (DK)
ROTT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 20.04.2011
Molls, Christian te 52070 AACHEN,
(51) D21C 9/16
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D21C 9/10
(DE)
(11) EP1322814
(47) 27.04.2011
(21) EP01969897.6
(22) 14.09.2001
(51) D21H 21/40
B42D 15/00
(31) 0011831
(11) EP1849915
(32) 18.09.2000
(21) EP07300972.2
(33) Frankrijk
(22) 23.04.2007
(54) METHOD FOR BLEACHING PAPER
PULP.
(31) 0651528
(32) 28.04.2006
(73) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA
(33) Frankrijk
MATIERE VEGETALE te 75008
(54) Drager die ten minste één
PARIS, Frankrijk (FR)
veiligeidselement omvat dat zodanig
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
is ingericht dat het een optische illusie
(72) DELMAS, Michel te 31320
creëert.
AUZEVILLE-TOLOSANE, Frankrijk
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te 75009
(FR)
PARIS, Frankrijk (FR)
AVIGNON, Gérard te 47310
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ESTILLAC, Frankrijk (FR)
(72)
Rancien, Sandrine te 38140, LA
(47) 09.03.2011
MURETTE, Frankrijk (FR)
(51) D21F 7/10
Nivol, Williams te 38480, PONT DE
D21F 1/00
BEAUVOISIN, Frankrijk (FR)
(11) EP1792007
(47) 02.03.2011
(21) EP05740184.6
(22) 04.05.2005
(31) 843745
(32) 12.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SEAM FOR MULTIAXIAL
PAPERMAKING FABRICS.
15 juni 2011
(22) 23.11.2007
(31) 0623450
(32) 24.11.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SEABED ORGANIC MATERIAL
RELOCATING APPARATUS.
(73) Drabble, Ray te EMSWORTH
HAMPSHIRE PO10 8PZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Drabble, Ray te EMSWORTH
HAMPSHIRE PO10 8PZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 09.03.2011
(51) E02F 9/06
(11) EP1888849
(21) EP06741314.6
(22) 02.06.2006
(31) 200500293
(32) 06.06.2005
(33) België
(54) APPARATUS WITH FLEXIBLY
MOUNTED SPUD CARRIAGE.
(73) Dredging International N.V. te 2070
ZWIJNDRECHT, België (BE)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Clymans, Etienne te 2830
WILLEBROEK, België (BE)
(47) 02.03.2011
(51) E03C 1/14
E03C 1/122
(11) EP1593783
(21) EP05076030.5
(22) 02.05.2005
(31) 1026100
(32) 03.05.2004
(33) Nederland
(54) Assembly of a wall and a tube
arranged therein.
(73) Easy Sanitairy Solutions B.V. te 7581
EZ LOSSER
(51) E02D 29/12
(74) Quintelier te DIEGEM
(11) EP2079881
(21) EP07858585.8
(72) Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph
te 7581 AL LOSSER
(22) 15.10.2007
(47) 16.03.2011
(31) 0654345
(51) E03D 9/03
(32) 18.10.2006
(11) EP2123833
(33) Frankrijk
(21) EP09008188.6
(73) ALBANY INTERNATIONAL CORP. te
(54) Manhole frame with cover hinged
ALBANY, NEW YORK 12204,
thereto.
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73)
Norinco te 60149 ST. CREPIN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
IBOUVILLERS, Frankrijk (FR)
(72) KORNETT, Glenn te BONNEAU, NC
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
29431, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LACROIX, Pascal te 60600 AGNETZ,
RYDIN, Bjorn te S-242 97 HÖRBY,
Frankrijk (FR)
Zweden (SE)
(47) 02.03.2011
JONASSON, Bodil te S-302 34
(51) E02F 3/92
HALMSTAD, Zweden (SE)
E02F 3/88
RAE, Sandra te MATCHAM, NSW
2250, Australië (AU)
(11) EP2084334
OXLEY, Frank te SARATOGA, NSW
(21) EP07824707.9
2251, Australië (AU)
(22) 09.11.2001
(31) 10057325
10113036
20113329 U
20116295 U
(32) 17.11.2000
17.03.2001
17.08.2001
04.10.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 24/11
133
(54) Release device for releasing fluid
agents.
DUITSLAND (DE)
HASSKERL, Thomas te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLASS, Rudolf te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖSS, Werner te 64347 GRIESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Butter-Jentsch, Ralph te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Menke, Roland te 40822
METTMANN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mühlhausen, Hans-Georg te 40597
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pessel, Frank te 40215
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lehmann, Detlef te 40699
HOCHDAHL-ERKRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gräßer, Ltuz te 52223 STOLBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 09.03.2011
(51) E04B 9/12
(11) EP1869265
(21) EP06723648.9
(47) 23.03.2011
(51) E06B 9/11
A47B 43/00
(11) EP1929114
(21) EP06776947.1
(22) 18.08.2006
(31) 202005015289 U
(54) TORQUE REDUCTION TOOL.
(73) Weatherford/Lamb, Inc. te HOUSTON
TEXAS 77027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) TULLOCH, Rory, McCrae te
ABERDEEN AB10 6SF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BAIN, James te MONTROSE DD10
0TX, GROOT BRITTANNIË (GB)
HAITES, Binnert Ruerd te
ABERDEEN AB15 9AL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WARDLEY, Mike te ABERDEEN AB30
1EQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F01D 5/22
F01D 11/00
(54) Kastmeubel.
(73) REHAU AG + Co te 95111 REHAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1706592
(21) EP05700848.4
(22) 12.01.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 04001108
(72) GRIESSHAMMER, Klaus te 95111
REHAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 20.01.2004
(51) E21B 17/06
(32) 25.03.2005
(11) EP2024600
(33) Italië
(21) EP07733122.1
(54) INVERTED T-SHAPED PROFILE
BAR PROVIDED WITH AN
IMPROVED COUPLING ELEMENT.
(22) 07.06.2007
(73) ATENA S.p.A. te 30020 GRUARO,
VE, Italië (IT)
(32)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33)
(72) BARBUIO, Mauro te I-30020 GRUARO, Italië (IT)
(54)
(47) 04.05.2011
(73)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TURBINE BLADE AND GAS
TURBINE EQUIPPED WITH A
TURBINE BLADE OF THIS TYPE.
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 423076
423081
(51) E04H 4/00
E04C 2/54
(11) EP1573150
(21) EP03740478.7
(22) 25.07.2003
(31) 10243062
(74)
(32) 16.09.2002
(72)
(72) THEIL, Alexander te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZIETEK, Michael te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GAUL, Heinrich te 64546
MÖRFELDEN-WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRESS, Hans-Jürgen te 68782
BRÜHL, BONDSREPUBLIEK
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) VE20050010 U
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 15.01.2000
(47) 09.03.2011
(47) 30.03.2011
(54) ARTICLES MADE OF PMMA
MOLDING COMPOUND.
(31) 0000817
(32) 28.09.2005
(22) 23.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
15 juni 2011
(72) BALDAUF, Stefan te 80999
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
08.06.2006
BOLMS, Hans-Thomas te 45481
08.06.2006
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
HÄNDLER, Michael te 40699
CONSUMABLE DOWNHOLE TOOLS.
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
LERNER, Christian te 45701
INC. te DUNCAN, OKLAHOMA
HERTEN, BONDSREPUBLIEK
73533, Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
MCR Oil Tools, LLC te ARLINGTON, (47) 09.03.2011
TX 76001, Verenigde Staten van
(51) F01N 3/20
Amerika (US)
F01N 11/00
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP2034147
SWOR, Loren, C. te DUNCAN, OK
73533, Verenigde Staten van Amerika (21) EP07744952.8
(US)
(22) 08.06.2007
STARR, Phillip, M. te DUNCAN, OK
(31) 2006174860
73533, Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.06.2006
(US)
SMITH, Don te WILSON, OK 73463,
Verenigde Staten van Amerika (US)
WILKINSON, Brian, K. te DUNCAN,
OK 73533, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROBERTSON, Michael, C. te
ARLINGTON, TEXAS 76015,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Japan
(54) ENGINE EXHAUST EMISSION
CONTROL DEVICE.
(73) Nissan Diesel Motor Co., Ltd. te
AGEO-SHI SAITAMA 362-8523,
Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1246997
(72) KATOU, Toshikazu te SAITAMA 3628523, Japan (JP)
MATSUNAGA, Hideki te SAITAMA
362-8523, Japan (JP)
(21) EP01900480.3
(47) 16.03.2011
(47) 02.03.2011
(51) E21B 17/10
(22) 05.01.2001
Nummer 24/11
134
15 juni 2011
(51) F16K 5/06
F16K 35/14
F16K 11/16
B01D 35/00
(31) 0408156
(21) EP08776236.5
(32) 23.07.2004
(22) 04.07.2008
(33) Frankrijk
(11) EP1731809
(54) Assembly including at least two
coaxial pipes and method of
realisation of such an assembly.
(31) 20070100456
23596
(21) EP06011192.9
(22) 31.05.2006
(31) 202005009175 U
(73) SAIPEM S.A. te 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR)
(32) 10.06.2005
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schakelinrichting voor meervoudige
behandelingsinrichtingen.
(32) 13.07.2007
31.01.2008
(33) Griekenland
Verenigde Staten van Amerika
(54) FLEXIBLE WEB TO CONFRONT
ROCKET PROPELLED GRENADES.
(72) PIONETTI, François-Régis te F-50450
LA BALEINE, Frankrijk (FR)
(73) Soukos Robots S.A. te 411 10
LARISA, Griekenland (GR)
(47) 02.03.2011
(73) Boll & Kirch Filterbau GmbH te 50170 (51) F16M 13/02
KERPEN, BONDSREPUBLIEK
F16M 11/10
DUITSLAND (DE)
(11) EP2116755
(74) Quintelier te DIEGEM
(21) EP09159736.9
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) SOUKOS, Konstantinos te GR-411 10
LARISA, Griekenland (GR)
(47) 02.03.2011
(72) Cartarius, Karsten te 52391
VETTWEISS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baers, Guido te 50189 ELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 08.05.2009
(47) 02.03.2011
(32) 08.05.2008
10.07.2008
30.11.2008
25.02.2009
(31) 399857
(31) 707078
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) DETERMINING OPTIMAL WELL
LOCATIONS FROM A 3D
RESERVOIR MODEL.
(32) 19.11.2003
(54) Lifting device of a display apparatus.
(51) F16L 13/02
(11) EP1685344
(21) EP04811539.8
(22) 19.11.2004
(31) 20080043078
20080066779
20080120211
20090015819
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73)
(54) FLOW SENSOR TUBE ASSEMBLY
AND METHOD FOR CONNECTING A
TUBE TO A BASE MEMBER.
(74)
(73) EMERSON ELECTRIC CO. te ST.
(72)
LOUIS MISSOURI 63136, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) DILLE, Joseph, C. te TELFORD, PA
18969-2148, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 09.03.2011
Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO 442742, Zuid-Korea (KR)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Park, Jae Hoo te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Yoon, Boo Keun te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Sang Hak te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Tae, Gi Hyun te KYUNGKI-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Bong Joo te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(51) G01B 1/00
E21B 49/00
(11) EP1389298
(21) EP00966771.8
(22) 20.09.2000
(32) 21.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) ExxonMobil Oil Corporation te
FAIRFAX, VA 22037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CULLICK,Alvin Stanley te AUSTIN,
TEXAS 78730, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VASANTHARAJAN, Sriram te
PLANO, TX 75093, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DOBIN, Mark, W. te THE
WOODLANDS, TX 77382, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 02.03.2011
(51) G01L 5/10
G01L 1/22
(51) F16L 37/00
B62D 33/063
(47) 09.03.2011
(11) EP1888959
(51) F23Q 2/16
(22) 18.10.2005
(11) EP1368594
(31) 102005045024
(21) EP01978742.3
(32) 12.09.2005
(22) 29.10.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0104622
(54) MODULAR CONSTRUCTION
MEASUREMENT AXLE.
(21) EP06732925.0
(22) 20.02.2006
(31) 1029030
(32) 12.05.2005
(33) Nederland
(54) A hydraulic system.
(73) Actuant Corporation te GLENDALE,
WISCONSIN 53209-3703, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) OUDELAAR, Tone te NL-7588 SB
BEUNINGEN (OV)
SCHASFOORT, Ivo te NL-7591 LH
DENEKAMP
(47) 06.04.2011
(51) F16L 59/20
(11) EP1771679
(21) EP05784027.4
(22) 01.07.2005
(32) 24.02.2001
(11) EP1922533
(21) EP05795048.7
(73) EBM Brosa Messgeräte GmbH &
Co.KG te 88069 TETTNANG,
CHILD RESISTANT GAS LIGHTERS.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Swedish Match Lighters B.V. te 9403
(DE)
AM ASSEN
(72) FUTTERER, Bernd te 88214
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
Sewalt, Carel te NL-9591 TE
DUITSLAND (DE)
ONSTWEDDE
(47) 09.03.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54)
(73)
(74)
(72)
(47) 04.05.2011
(51) F41H 5/02
F41H 11/05
F41H 11/04
F41H 11/02
(11) EP2167903
(51) G01L 27/00
G01H 3/00
(11) EP1362229
(21) EP02704814.9
(22) 13.02.2002
(31) 0102063
Nummer 24/11
(32) 15.02.2001
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR CALIBRATING A
PRESSURE SENSOR, IN
PARTICULAR AN INFRASOUND
PRESSURE SENSOR.
135
A61M 31/00
A61B 5/00
(11) EP1805518
(21) EP05815307.3
(22) 14.10.2005
(31) 967220
(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et
(32) 19.10.2004
aux Énergies Alternatives te 75015
(33) Verenigde Staten van Amerika
PARIS, Frankrijk (FR)
(54) FIBER OPTIC FOR SENSING
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
ANALYTES AND METHOD OF
(72) ALCOVERRO, Benoît te F-33700
MAKING SAME.
MÉRIGNAC, Frankrijk (FR)
LAURENT, Jérôme te F-91370
VERRIERES LE BUISSON, Frankrijk
(FR)
(47) 06.04.2011
(73) Becton, Dickinson & Company te
FRANKLIN LAKES, NJ 07417-1880,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) JACOBSON, Ross, W. te
HILLSBOROUGH, NC 27278,
Verenigde Staten van Amerika (US)
WEIDEMAIER, Kristin te RALEIGH,
NC 27613, Verenigde Staten van
EP2201359
Amerika (US)
EP08803830.2
ALARCON, Javier te DURHAM, NC
27704, Verenigde Staten van Amerika
08.09.2008
(US)
VE20070072
HERDMAN, Christopher te DURHAM,
16.10.2007
NC 27707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Italië
KEITH, Steven te CHAPEL HILL, NC
DEVICE FOR GENERATING MICRO27514, Verenigde Staten van Amerika
AND NANOFLOW MOBILE PHASE
(US)
GRADIENTS FOR HIGH(47)
02.03.2011
PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY.
(51) G01N 33/58
(51) G01N 30/38
G01N 30/34
G01N 30/32
G01N 30/10
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Dani Instruments S.p.A. te 20093
COLOGNO MONZESE, Italië (IT)
C07F 19/00
C07F 15/00
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1828777
(72) CAPPIELLO, Achille te I-61029
URBINO, Italië (IT)
(21) EP05813702.7
(47) 23.03.2011
(31) 04078328
(51) G06F 19/00
G01N 33/487
A61B 5/00
(32) 08.12.2004
(11) EP1101111
(22) 01.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Gelabelde
overgangsmetaalcomplexen.
15 juni 2011
bloedmonsters.
(73) Kratzer, Michael te 80799 MUNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VDG von der Goltz GmbH te 83370
SEEON, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) KRATZER, Michael te 80799
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FREIHERR VON DER GOLTZ, Volker
te 83370 SEEON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 02.03.2011
(51) G01S 5/02
(11) EP2071354
(21) EP07405354.7
(22) 13.12.2007
(54) System and method for locating a
mobile communication terminal in a
geographical area.
(73) Swisscom AG te 3050 BERN,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Versteeg, Ernst te 3014 BERN,
Zwitserland (CH)
(47) 02.03.2011
(51) G01S 13/87
(11) EP1384092
(21) EP02741689.0
(22) 06.05.2002
(31) 288493 P
(32) 04.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
DETECTION AND FEATURE
EXTRACTION IN PASSIVE
COHERENT LOCATION.
(22) 30.07.1999
(73) Kreatech Biotechnology B.V. te 1032
LG AMSTERDAM
(73) Lockheed Martin Corporation te
GAITHERSBURG, MD 20879,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(31) 94895 P
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP99938895.2
(32) 31.07.1998
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(72) BAUGH, Kevin, W., Lockheed Martin
(72) LACOMBE, Marie te F-94220
Corp. te GAITHERSBURG, MD
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
20879, Verenigde Staten van Amerika
(FR)
ANALYTE TEST INSTRUMENT
(US)
OPDAM, Franciscus, Johannes, Marie
SYSTEM INCLUDING DATA
BENNER, Robert, H., Lockheed
te
NL-1824
GA
ALKMAAR
MANAGEMENT SYSTEM.
Martin Corp. te GAITHERSBURG, MD
TALMAN, Eduard, Gerhard te NLABBOTT LABORATORIES te
20879, Verenigde Staten van Amerika
2353 RV LEIDERDORP
ABBOTT PARK IL 60064-3500,
(US)
VEUSKENS, Jacky, Theo, Maria te BVerenigde Staten van Amerika (US)
3500 HASSELT, België (BE)
(47) 02.03.2011
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 02.03.2011
(51) G03B 27/72
KRISHNASWAMY, Sarath te
G02B 3/00
(51) G01N 35/10
CHELMSFORD, MA 01824,
G02B 27/00
G01N 33/49
Verenigde Staten van Amerika (US)
G02B 1/08
(11) EP1766420
GUINEY, Patrick te CONCORD, MA
(11) EP1835312
01742, Verenigde Staten van Amerika (21) EP05769605.6
(21) EP07103867.3
(US)
(22) 12.07.2005
(22) 09.03.2007
18.05.2011
(31) 102004033654
(31) 102006012034
G01N 33/68
(32) 12.07.2004
782089 P
G01N 33/66
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 33/566
(32) 14.03.2006
G01N 33/543
G01N 33/542
(54) Inrichting en werkwijze voor het
automatisch onderzoeken van
14.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 24/11
Verenigde Staten van Amerika
136
SHATIN, HONG KONG, China (CN)
(54) Illumination device for a
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
microlithographic projection apparatus (72) Hamawaki, Yoshihiko te KOBE 651having an element made of uniaxial
2271, Japan (JP)
crystal and having a plurality of
Hatta, Yoshihisa te KOBE 651-2271,
refractive or diffractive structures
Japan (JP)
extending along an axis being parallel
Matsushita, Yasuhiro te KOBE 651or perpendicular to the crystal axis.
2271, Japan (JP)
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
(47) 23.03.2011
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) G03G 15/16
DUITSLAND (DE)
B41N 10/04
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(11) EP2095191
(72) Schuster, Karl-Heinz te 89551
(21) EP07854967.2
KÖNIGSBRONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 05.12.2007
(DE)
(31) 609014
Hartmaier, Jürgen te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (32) 11.12.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Maul, Manfred te 73434 AALEN,
(54) INTERMEDIATE TRANSFER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MEMBER AND METHOD FOR
(DE)
MAKING SAME.
Schmerek, Dieter te 73460
(73)
Hewlett-Packard Development
HÜTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Company, L.P. te HOUSTON, TX
DUITSLAND (DE)
77070, Verenigde Staten van Amerika
Müller, Detlev te 73479 ELLWANGEN,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Hahnemann, Otto te 86720
(72) SORIA, Meir te 76101 NESS ZIONA
NÖRDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
REHOVOT, Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
LEE, Shirley te SAN DIEGO,
Marianek, Frank te 73447
CALIFORNIA 92127-1899, Verenigde
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
RUDOY, Yevgenia te 76101 NESS
Weiss, Gundula te 73434 AALEN,
ZIONA REHOVOT, Israël (IL)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AVADIC, Frida te 76101 NESS ZIONA
(DE)
REHOVOT, Israël (IL)
Fiolka, Damian te 73447
KLEIN, Nava te 76101 NESS ZIONA
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
REHOVOT, Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
(47) 16.03.2011
(47) 04.05.2011
(51) G05G 9/047
(51) G02B 17/06
G05G 1/04
(11) EP1701194
(11) EP2021895
(21) EP04807454.6
(22) 21.12.2004
(31) 2003426617
(32) 24.12.2003
(33) Japan
(11) EP1750164
(21) EP06118504.7
(22) 07.08.2006
(31) 2005227724
(32) 05.08.2005
(33) Japan
(21) EP07814691.7
(22) 05.09.2007
(31) 824769 P
879253 P
879469 P
946716 P
937993 P
850015
(32) 06.09.2006
07.01.2007
08.01.2007
27.06.2007
29.06.2007
04.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR DETERMINING A
CURSOR POSITION FROM A
FINGER CONTACT WITH A TOUCH
SCREEN DISPLAY.
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) ORDING, Bas te SAN FRANCISCO,
CA 94131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FORSTALL, Scott te MOUNTAIN
VIEW, CA 94040, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CHRISTIE, Greg te SAN JOSE, CA
95129, Verenigde Staten van Amerika
(US)
LEMAY, Stephen O. te SAN
FRANCISCO, CA 94122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHAUDHRI, Imran te SAN
FRANCISCO, CA 94102, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07733677.4
(47) 20.04.2011
(22) 11.05.2007
(31) 0609399
06270048
(51) G06F 9/44
G06F 3/12
G06F 17/30
(32) 12.05.2006
12.05.2006
(21) EP03256837.0
(54) PROJECTION OPTICAL SYSTEM
AND EXPOSURE APPARATUS WITH (33) GROOT BRITTANNIË
THE SAME.
Europees Octrooi Bureau
(73) NIKON CORPORATION te CHIYODA- (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING
KU TOKYO 100-8331, Japan (JP)
TO AN ACTIVE STICK APPARATUS.
(72) TAKAHASHI, Tomowaki te TOKYO
(73) BAE Systems PLC te LONDON SW1Y
100-8331, Japan (JP)
5AD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 09.03.2011
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(51) G02F 1/1335
15 juni 2011
(72) TAYLOR, Adam te ROCHESTER
KENT ME1 2XX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WELLS, Daniel, John te
ROCHESTER KENT ME1 2XX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
INGLETON, Martyn te ROCHESTER
KENT ME1 2XX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1435570
(22) 29.10.2003
(31) 2002315781
(32) 30.10.2002
(33) Japan
(54) Method for operation mode
notification.
(73) Oki Data Corporation te TOKYO 108,
Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Ochi, Kengo, c/o Oki Data Corporation
te TOKYO 108, Japan (JP)
(47) 02.03.2011
(51) G06K 19/07
(11) EP1688867
(54) Color filter structure and display
device using the color filter, and
manufacturing method thereof.
(47) 09.03.2011
(21) EP05022205.8
(22) 12.10.2005
(73) TPO Hong Kong Holding Limited te
(51) G06F 3/048
G06F 3/01
(11) EP2067094
(32) 04.02.2005
(31) 51857
Nummer 24/11
137
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1998354
(54) Dual universal integrated circuit card
(UICC) system for a portable device.
(21) EP07018751.3
(22)
(73) Ho, Chun-hsin te TAIPEI 106, Taiwan (31)
(TW)
(32)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(33)
(72) Ho, Chun-hsin te TAIPEI 106, Taiwan
(54)
(TW)
(47) 02.03.2011
(51) G08B 13/196
G08B 13/194
G06T 7/00
G01V 8/10
(11) EP1504427
(21) EP03723561.1
(22) 25.04.2003
(31) 0201243
382870 P
(32) 25.04.2002
21.05.2002
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2148367
756682
(21) EP09008701.6
01.06.2007
(22) 03.07.2009
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102008034468
Electrical switching apparatus, and
stored energy assembly and time
delay mechanism therefor.
(32) 24.07.2008
(73) Eaton Corporation te CLEVELAND
OHIO 44114-2584, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Chen, Steven Zhenghong te
ALLENGHENY, PA 15108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Benke, James Jeffrey te ALLEGHENY,
PA 15205, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Otis, Collin Christopher te
MCDONALD, PA 15057, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 16.03.2011
(51) H01J 37/26
H01J 37/20
(73) Secumanagement B.V. te 2260 AD
LEIDSCHENDAM
(21) EP04017632.3
(11) EP1503398
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 26.07.2004
(72) HEYDEN, Anders te S-240 10 DALBY,
Zweden (SE)
SJÖ, Eva te S-247 31 SÖDRA
SANDBY, Zweden (SE)
BENCKERT, Henrik te S-212 13
MALMÖ, Zweden (SE)
(31) 10335504
(47) 02.03.2011
(73) Carl Zeiss NTS GmbH te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1132926
(21) EP00956797.5
(22) 30.08.2000
(31) 24524099
(32) 31.08.1999
(33) Japan
(54) TRANSPARENT CONDUCTIVE
MULTILAYER BODY AND TOUCH
PANEL COMPRISING THE SAME.
(73) TEIJIN LIMITED te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(51) H01L 25/07
H01L 23/367
24.09.2007
(54) SENSOR ARRANGEMENT AND
METHOD FOR CALIBRATING THE
SAME.
(51) H01H 13/70
H01B 5/14
G06F 3/033
B32B 7/02
15 juni 2011
(32) 31.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electron beam apparatus with
specimen holder.
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Semiconductor power module.
(73) Semikron Elektronik GmbH & Co. KG
Patentabteilung te 90431
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Knebel, Markus te 90587
TUCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.03.2011
(51) H01M 8/02
(11) EP1873852
(21) EP06291083.1
(22) 30.06.2006
(54) Conducting plates for fuel cell
elements.
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te 75007
PARIS, Frankrijk (FR)
ArcelorMittal - Stainless & Nickel
Alloys te 93200 SAINT DENIS,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Claude, Eric te 38600 FONTAINE,
Frankrijk (FR)
Bousquet, Richard te 58660
COULANGES LES NEVERS,
Frankrijk (FR)
Platen, Gilles te 58000 NEVERS,
Frankrijk (FR)
Roussel, Claude te 38130
ECHIROLLES, Frankrijk (FR)
(72) Hiller, Stephan te 73434 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Niebel, Harald te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 02.03.2011
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 8/06
König, Richard te 74585 ROT AM
H01M 8/04
SEE, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1787348
DUITSLAND (DE)
(21) EP05782441.9
(47) 09.03.2011
(22) 06.09.2005
(51) H01J 61/86
(31) 102004046004
H01J 61/35
102004059776
H01J 61/30
(11) EP2172961
(32) 17.09.2004
07.12.2004
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP09169339.0
(72) MIKOSHIBA, Hitoshi, Teijin Ltd, Tokyo
Res.Center te HINO-SHI, TOKYO
191-0065, Japan (JP)
KON, Tatsuichiro, Teijin Ltd, Tokyo
Res. Center te HINO-SHI, TOKYO
191-0065, Japan (JP)
YAHATA, Kazuo, Teijin Ltd, Tokyo
Res. Center te HINO-SHI, TOKYO
191-0065, Japan (JP)
HARA, Hiroshi, Teijin Ltd, Tokyo
Research Center te HINO-SHI,
TOKYO 191-0065, Japan (JP)
(22) 03.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2008226796
(54) FUEL CELL SYSTEM.
(32) 04.09.2008
(73) Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. te 51147 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.03.2011
(51) H01H 71/44
(33) Japan
(54) Luminous vessels for high luminance
discharge lamps.
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) KINDERVATER, Christof te 70563
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Watanabe, Keiichiro te NAGOYA-SHI
BRINNER, Andreas te 71277
AICHI 467-8530, Japan (JP)
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
(47) 13.04.2011
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Nummer 24/11
NEDELE, Martin te 72768
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 02.03.2011
138
(47) 02.03.2011
15 juni 2011
to a cable channel.
(51) H01S 3/225
H01S 3/0971
(73) B.V. Kunststoffenindustrie Attema te
4203 NJ GORINCHEM
(11) EP1137132
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) H01M 10/54
(21) EP01106068.8
(72) De Hoog, Antonie te 4213 DE DALEM
(11) EP1472756
(22) 12.03.2001
(47) 16.03.2011
(21) EP03703755.3
(31) 2000072201
(51) H02G 3/14
(22) 09.01.2003
(32) 15.03.2000
(11) EP1311042
(31) 347216 P
(33) Japan
(21) EP02018468.5
(32) 09.01.2002
(54) Excimer or molecular fluorine laser
devices.
(22) 16.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR REMOVING AN
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA te
ELECTROLYTE FROM AN ENERGY
CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004,
STORAGE AND/OR CONVERSION
Japan (JP)
DEVICE USING A SUPERCRITICAL (72) Kakizaki, Koji te OYAMA-SHI,
FLUID.
TOCHIGI-KEN, OYAMA, Japan (JP)
(73) Eco-Bat Indiana, LLC te
Tada, Akifumi te OYAMA-SHI,
INDIANAPOLIS, IN 46241, Verenigde
TOCHIGI-KEN, OYAMA, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(47) 20.04.2011
(74) Ir. Klavers te Almere
(51)
(72) Sloop, Steven E. te BEND, OR 97701,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(11)
(47) 16.03.2011
(21)
(51) H01R 4/24
H01R 12/58
(11) EP1905127
(21) EP06762657.2
(22) 17.07.2006
(31) 102005033998
(32) 21.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H02B 15/00
H01H 23/14
EP1973208
EP08102675.9
(22) 17.03.2008
(31) 102007012883
102007034011
(32) 17.03.2007
20.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for operating and
programming switches, in particular
light switches.
(54) INSULATION DISPLACEMENT
PLUG-IN CONNECTOR AND DEVICE
FOR TELECOMMUNICATIONS AND (73) Aizo AG te 35578 WETZLAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DATA TECHNOLOGY.
(DE)
(73) ADC GmbH te 14167 BERLIN,
Beck, Wilfried te 35578 WETZLAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(72) KLEIN, Harald te 10318 BERLIN,
Hoverstadt, Ludger te 35578
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
LOUWAGIE, Dominic, joseph te
Hofmann, Christoph te 35578
EDEN PRAIRIE, MN 55346,
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
MULLER, Manfred te 13187 BERLIN, (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Beck, Wilfried te 65191 WIESBADEN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 06.04.2011
(DE)
Hofmann, Christoph te 35578,
(51) H01R 39/38
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
H01R 39/24
DUITSLAND (DE)
(11) EP1654787
Hoverstadt, Ludger te 35578,
(21) EP04763871.3
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 06.08.2004
(47)
11.05.2011
(31) 20312458 U
(32) 13.08.2003
(51) H02G 3/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1881577
(54) BRUSH BLOCK FOR
TRANSMITTING CURRENTS.
(21) EP07075620.0
(73) Walter Kraus GmbH te 86167
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 1032222
(72) BÜLTER, Olaf te 86551 SULZBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 20.07.2007
(32) 21.07.2006
(33) Nederland
(31) 20118064 U
20119272 U
(32) 08.11.2001
28.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electrical installation box.
(73) Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
te 58579 SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Heins, Peter te 58566 KIERSPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Overbeck, Hans-Dieter te 51709
MARIENHEIDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Quardt, Dirk, Dipl.-Ing. te 58638
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmidt, Wieland, Dipl.-Ing. te 58553
HALVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schulte, Hans te 58553 HALVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Spelsberg, Holger, Dipl.-Ing. te 58509
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Werkshagen, Bernd te 58579
SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.03.2011
(51) H04Q 9/00
G01D 4/00
(11) EP1246500
(21) EP02002226.5
(22) 30.01.2002
(31) 10115552
10122537
10142964
(32) 28.03.2001
09.05.2001
01.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for switching off temporarily
not necessary functions of an
electronic utility meter.
(73) Techem Energy Services GmbH te
65760 ESCHBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Fastening plug for fastening a support (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
unit for electrical installation material (72) Hansing, Martin, Dipl.-Ing. te 65931
Nummer 24/11
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.03.2011
(51) H04W 8/22
(11) EP2077006
(21) EP07825482.8
(22) 24.10.2007
(31) 863042 P
865281
(32) 26.10.2006
01.10.2007
139
frequency selection based on
spectrum etiquette.
(11) EP2053897
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(22) 30.08.2006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 30.08.2005
(51) H04W 52/02
(11) EP2140699
(21) EP08717899.2
(54) NETWORK SUPPORT FOR NONCOMPLIANT MOBILE TERMINALS
AND CORE NETWORK NODES.
(31) 07005614
(72) OLSSON, Lasse te 444 91
STENUNGSUND, Zweden (SE)
RAMLE, Peter te 435 31
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
AHLSTRÖM, Lars Gunnar Folke te
421 39 VÄSTRA FRÖLUNDA,
Zweden (SE)
SUNDELL, Hans-Olof te 430 90
ÖCKERÖ, Zweden (SE)
(47) 09.03.2011
(51) H04W 16/10
(11) EP1786221
(21) EP06023241.0
(22) 08.11.2006
(31) 735972 P
526454
(32) 10.11.2005
25.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for dynamic
(21) EP09000366.6
(31) 2005250389
(72) Ji, Baowei, c/o Samsung Electronics (33) Japan
Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI- (54) Transmission control method, mobile
station, radio base station, and radio
DO, Zuid-Korea (KR)
network controller.
(47) 02.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
15 juni 2011
(22) 17.03.2008
(32) 19.03.2007
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Usuda, Masafumi te TOKYO 1006150, Japan (JP)
Umesh, Anil te TOKYO 100-6150,
Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 30.03.2011
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
CONFIGURING MODE TIMERS.
(51) H04W 88/18
(73) Siemens Networks GmbH & Co. KG
te 81541 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP02728393.6
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) CHANG, Xin te SHENZHEN 518054,
China (CN)
HALFMANN, Rüdiger te 67697
OTTERBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HU, Zhen Ping te CHAOYANG
DISTRICT BEIJING 100102, China
(CN)
LUO, Jijun te 81549 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
QIU, Wei te BEIJING 100102, China
(CN)
SHI, Hong Kui te NANJING 210009,
China (CN)
(47) 02.03.2011
(51) H04W 72/12
(11) EP1374606
(22) 01.03.2002
(31) 273439 P
915968
(32) 05.03.2001
26.07.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PREVENTING
DELIVERY OF UNWANTED SHORT
MESSAGE SERVICE, SMS,
MESSAGES.
(73) Tekelec te CALABASAS, CA 91302,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) ALLISON, Rick, L. te APEX, NC
27502, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 25.05.2011
Nummer 24/11
140
15 juni 2011
SPC: Certificaten.
RVG 21080
(11)
C300048
(21)
C300048
(22)
19.07.2001
(54)
Samenstellingen tegen malaria.
(73)
Novartis AG te Bazel, Zwitserland
(CH)
INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
AND EPIDEMIOLOGY te Fengtai,
Beijing,, China (CN)
(74)
Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag
(94)
21.01.2014
(68)
EP0500823
(95)
(92)
25.09.1997
25.09.1997
(11)
C990005
(21)
C990005
(22)
24.02.1999
(54)
Pyrazolopyrimidinonen als antianginale middelen.
(73)
Pfizer Inc. te New York, New York,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
Mr. G.L. Kooy c.s. te Den Haag
(94)
Artemetherum en Lumefantrinum,
desgewenst in de vorm van een fa (68)
rmaceutisch aanvaardbaar zout, in (95)
het bijzonder Artemetherum en
Lumefantrinum
(93)
54594
(93)
22.01.1999
(92)
RVG 25773
(92)
23.01.2001
(11)
C350004
(21)
C350004
(22)
17.07.2002
(54)
Aromatische verbindingen.
(73)
Bayer Aktiengesellschaft te ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74)
Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag
(94)
03.02.2015
(68)
EP0460575
(95)
Trifloxystrobin.
(93)
9144/B
(93)
04.02.2000
22.06.1998
(92)
(93)
EU/1/98/077/001
EU/1/98/077/002
EU/1/98/077/003
EU/1/98/077/004
EU/1/98/077/005
EU/1/98/077/006
EU/1/98/077/007
EU/1/98/077/008
EU/1/98/077/009
EU/1/98/077/010
EU/1/98/077/011
EU/1/98/077/012
21.06.2013
EP0463756
Sildenafil, desgewenst in de vorm
van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder
Sildenafil Citraat.
EU/1/98/077/001
EU/1/98/077/002
EU/1/98/077/003
EU/1/98/077/004
EU/1/98/077/005
EU/1/98/077/006
EU/1/98/077/007
EU/1/98/077/008
EU/1/98/077/009
EU/1/98/077/010
EU/1/98/077/011
EU/1/98/077/012
(92)
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
(92)
12289 N
12288 N
54642
(92)
29.03.2002
29.03.2002
(11)
(21)
(22)
C980001
C980001
06.01.1998
(93)
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
14.09.1998
(11)
C300486
(21)
C300486
(22)
03.06.2011
(54)
1-Bifenylmethylimidazoolderivaten,
de bereiding en therapeutische
toepassing daarvan.
(71)
Daiichi Sankyo Company, Limited
te Tokyo, Japan (JP)
(73)
Daiichi Sankyo Company, Limited
te Tokyo, Japan (JP)
(54)
Therapeutische heterocyclische
verbindingen.
(73)
AstraZeneca AB te Södertälje,
Zweden (SE)
(74)
Mr. G.L. Kooy c.s. te Den Haag
(94)
06.03.2012
(68)
EP0486666
(74)
(95)
Zolmitriptanum, desgewenst in de
vorm van een fysiologisch
aanvaardbaar zout of van een
solvaat.
Drs. M.J. Hatzmann c.s. te Den
Haag
(94)
20.02.2017
(68)
EP0503785
(93)
PL 12619/0116
(95)
(93)
07.03.1997
Combinatie van
olmesartanmedoxomil, desgewenst
in de vorm van een farmaceutisch
aanvaardbaar zout,
amlodipinebesylaat and
(92)
RVG 21079
Nummer 24/11
hydrochloorthiazide.
(93)
79810.00.00-79814.00.00
(93)
16.12.2010
141
(92)
RVG 106667
RVG 106671-74
RVG 106682-86
15 juni 2011
(92)
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
Nummer 24/11
142
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
15 juni 2011
Nummer 24/11
143
15 juni 2011
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum
publicatie EP2
1016525
1016525
F24F 12/00
02.11.2000
09.06.2011
Verzoek
02.05.2001
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek om advies
EP0681475
A61K 31/535
28.04.2011
Oppositie
27.10.2010
27.10.2010
EP1126573
H02J 3/01
29.04.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1137789
C12N 15/82
27.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1294836
C11D 1/00
03.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1298207
C12N 15/10
04.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1377091
EP1377091
H04Q 7/32
02.11.2006
21.09.2006
Oppositie
Oppositie
21.12.2005
21.12.2005
EP1448141
A61F 13/494
03.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1459065
G01N 33/53
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1691933
B05B 13/06
08.06.2011
Verzoek herstel
vorige toestand
24.03.2010
24.03.2010
EP1694276
H04N 7/173
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1716104
C07C 253/10
28.04.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1800669
A61K 9/36
18.04.2011
Oppositie
21.07.2010
21.07.2010
EP1805077
B63B 25/24
29.04.2011
Oppositie
11.08.2010
11.08.2010
EP1807031
A61F 13/00
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1820632
EP1820632
EP1820632
B31B 1/88
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
Oppositie
Oppositie
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1863839
C07K 14/605
04.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1893810
D21H 27/02
04.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1905115
H01M 8/04
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1911574
B31F 1/07
27.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1919419
A61F 13/42
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1969875
H04B 7/185
02.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP1981358
A23L 1/29
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP1987097
C08L 23/06
27.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP2000063
A47J 31/40
04.05.2011
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP2062949
C09D 11/10
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP2086928
C07C 273/04
28.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP2092008
EP2092008
C08K 3/36
20.04.2011
20.04.2011
Oppositie
Oppositie
04.08.2010
04.08.2010
EP2111423
C08G 18/76
26.04.2011
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
EP2137497
EP2137497
G01D 4/00
20.04.2011
20.04.2011
Oppositie
Oppositie
28.07.2010
28.07.2010
Nummer 24/11
144
15 juni 2011
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie
publicatie EP2 publicatie
NL1
VB1
1020096
A01C 23/00
04.12.2002
20.09.2010
10.06.2011
Rapport
nieuwheidsonderzo
ek
Uitspraak advies
Uitspraak advies
07.04.2010
2000905
A01G 9/26
09.07.2008
07.06.2011
Rapport
nieuwheidsonderzo
ek
Uitspraak advies
02.02.2011
EP0681487
A61M 5/00
10.06.2011
Beslissing verzoek
herstel
02.01.2002
09.03.2011
EP0975696
C08L 23/10
08.06.2011
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.09.2003
02.08.2004
EP1064935
A61K 9/20
08.06.2011
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.07.2008
06.05.2009
EP1068842
A61F 2/82
08.06.2011
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.08.2008
03.11.2008
EP1098533
H04N 7/08
10.06.2011
Beslissing verzoek
herstel
02.03.2009
14.07.2010
EP1197732
G01F 1/84
24.02.2011
Oppositie
afgewezen
01.05.2007
01.04.2008
EP1226409
G01G 13/06
31.01.2011
Oppositie beëindigd
01.03.2007
02.01.2008
EP1300407
C07D 453/02
08.06.2011
Octrooi (gewijzigd)
verleend
03.05.2004
01.03.2005
Nummer 24/11
145
15 juni 2011
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1014095
Wittens Advisory Ltd.
AngioDynamics, Inc
27.05.2011
A61F 2/24
1035492
Fuji Seal International, Inc
27.05.2011
B29C 63/42
1035494
Fuji Seal International, Inc
27.05.2011
B29C 53/42
2001303
Rookvrijroken B.V.
30.05.2011
A47J 36/38
EP0507190
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A23L 1/226
EP0565709
Hewlett-Packard Company (a 27.05.2011
Delaware Corporation)
C09D 11/00
EP0583651
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
A23L 1/226
EP0633142
Hewlett-Packard Company (a 27.05.2011
Delaware Corporation)
B41J 2/01
EP0655904
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/06
EP0669323
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/42
EP0747721
MITAC INTERNATIONAL CORP. 01.06.2011
G01C 15/00
EP0761817
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
C11B 9/00
EP0794169
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
C07C 67/62
EP0823418
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/42
EP0857723
Symrise AG
30.05.2011
C07D 317/70
EP0861822
Symrise AG
30.05.2011
C07C 67/08
EP0862907
Symrise AG
30.05.2011
A23J 1/14
EP0864563
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/48
EP0886148
MITAC INTERNATIONAL CORP. 01.06.2011
G01S 5/14
EP0893702
NOPARFI
01.06.2011
MITAC INTERNATIONAL CORP.
G01S 1/04
EP0900781
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A23B 4/14
EP0908439
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/46
EP0978510
AlzChem Trostberg GmbH
01.06.2011
C07D 251/26
EP1008593
Symrise AG
30.05.2011
A61K 8/18
EP1072493
Celaya Emparanza y Galdós
Internacional, S.A.
27.05.2011
B61L 15/02
EP1100824
Helsinn Therapeutics (U.S.),
Inc.
30.05.2011
A61K 38/05
EP1109881
Dragoco Gerberding & Co
Aktiengesellschaft
Ruhrgas Aktiengesellschaft
Symrise AG
Ruhrgas Aktiengesellschaft
30.05.2011
C10L 3/00
EP1129356
CATCH INCORPORATED
01.06.2011
C12Q 1/527
EP1162942
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/42
EP1209994
Samas Innovation B.V.
Kinnarps AB
26.05.2011
A47C 1/032
EP1250122
Symrise AG
30.05.2011
A61K 7/06
30.05.2011
Nummer 24/11
146
15 juni 2011
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1258200
Symrise AG
30.05.2011
A23L 1/226
EP1269983
Symrise AG
30.05.2011
A01N 31/02
EP1307404
M-I EPCON AS
Schlumberger Norge AS
26.05.2011
C02F 1/24
EP1329495
Symrise AG
E.ON Ruhrgas AG
30.05.2011
C10L 3/00
EP1335784
M-I EPCON AS
Schlumberger Norge AS
26.05.2011
B01D 17/028
EP1339697
Symrise AG
30.05.2011
C07D 235/18
EP1375491
Symrise AG
30.05.2011
C07D 311/94
EP1376494
Universal Entertainment
Corporation
01.06.2011
G07F 17/32
EP1400517
Symrise GmbH & Co. KG
Symrise AG
30.05.2011
A61Q 17/04
EP1893886
ContiTech Vibration Control
GmbH
J. Meinert GmbH
17.05.2011
B63H 21/30
EP1945276
PuriCore International
Limited
01.06.2011
A61B 1/12
Nummer 24/11
147
15 juni 2011
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1450655
Schaerer AG
31.05.2011
A47J 31/24
EP1472963
Schaerer AG
31.05.2011
A47J 31/40
EP1594980
454 Life Science Corporation 01.06.2011
C07H 21/00
EP1699538
Qiagen Canada Inc.
B01D 7/02
27.05.2011
Nummer 24/11
148
15 juni 2011
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1023639
09.06.2011
C08J 9/16
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
1033014
09.06.2011
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
1033269
09.06.2011
C08J 9/224
Ertecee B.V. te Oldenzaal
1033719
09.06.2011
C08J 9/18
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
1034074
30.05.2011
F25C 1/22
W. Schoonen Beheer B.V. te Nuenen
Bijzonder stuk
1035880
30.05.2011
F25C 5/00
W. Schoonen Beheer B.V. te Nuenen
Bijzonder stuk
1036039
09.06.2011
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
1037008
09.06.2011
Pandhouder
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
EP1272053 08.06.2011
A23L 1/0528
Coöperatie AVEBE U.A. te 9641 GK
VEENDAM
EP1314753 09.06.2011
C08J 9/35
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
EP1396519 09.06.2011
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
EP1486530 09.06.2011
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Pandhouder
EP1693413 09.06.2011
C08L 25/06
SYNBRA TECHNOLOGY B.V. te 4871
NM ETTEN-LEUR
Pandhouder
EP1856986 08.06.2011
A23L 1/0522
Coöperatie Avebe U.A. te 9641 GK
VEENDAM
Pandhouder
EP2130038 08.06.2011
G01N 30/60
Coöperatie Avebe U.A. te 9641 GK
VEENDAM
Pandhouder
Pandhouder
Nummer 24/11
149
15 juni 2011
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
1001561
1001725
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027481
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027482
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1001782
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027495
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1004515
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027500
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1004516
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027522
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1004522
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027526
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1004585
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027531
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1004656
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027546
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1007508
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027585
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1007521
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1029197
06.06.2011 Einde wettige duur
1007597
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1029202
07.06.2011 Einde wettige duur
1007606
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1029217
08.06.2011 Einde wettige duur
1010625
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1029219
08.06.2011 Einde wettige duur
1010680
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030319
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1013438
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030328
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1013471
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030329
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1013532
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030331
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1013557
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030336
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1013559
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030369
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1016584
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030375
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1016682
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030388
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1016683
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030395
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1016693
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030410
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019282
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030419
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019308
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030423
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019321
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030427
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019328
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030432
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019336
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030448
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019374
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030449
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019375
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030469
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1019411
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030485
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1021811
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030518
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1021822
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030522
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1021904
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030527
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1021953
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030536
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1021989
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030540
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1022000
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030550
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1022008
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030559
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1022022
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1030560
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1022023
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032760
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024693
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032807
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024703
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032810
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024795
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032882
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024828
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032888
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024832
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032902
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024839
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032905
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1024895
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032910
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027388
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032921
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027413
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032932
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027426
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032941
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027432
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1032971
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027433
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1033403
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1027473
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034614
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
150
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1034616
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
15 juni 2011
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1034620
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034623
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034625
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034633
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034634
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034639
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034640
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034646
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034647
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034648
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034655
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034658
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034661
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034663
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034664
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034670
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034674
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034682
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034683
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034684
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034685
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034689
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034695
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034697
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034702
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034703
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034706
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034708
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034717
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034720
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034724
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034726
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034727
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034730
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034735
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034739
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034742
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034743
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034748
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034750
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034751
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034752
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034758
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034759
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034761
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034762
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034765
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034766
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1034781
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
1035300
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
194546
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
194713
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
194731
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
194977
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000304
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
151
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Nummer
(11/21)
Datum
Datum
Reden
2000306
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488471 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000320
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488928 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000325
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488950 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000331
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0489338 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000341
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0489450 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000343
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490086 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000345
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490138 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000347
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490156 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000975
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490198 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000976
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490726 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000984
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0490868 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000986
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0491173 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000987
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0495168 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000991
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0498111 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2000994
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0500823 05.06.2011 Einde wettige duur
2001004
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0511341 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2001019
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0511408 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2001022
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0513286 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2001025
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0513380 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2001039
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0514587 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
2001040
01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0515648 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
C300114
30.05.2011 Einde wettige duur
EP0516902 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0460631 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0516909 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0460675 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0521169 08.06.2011 Einde wettige duur
EP0460769 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0522204 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0460770 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0525156 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0460940 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0528039 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0460948 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0531387 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0461045 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0532594 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0461533 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0532687 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0461574 08.06.2011 Einde wettige duur
EP0532690 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0461718 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0532692 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0461737 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0533790 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0461958 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0533840 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0462065 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0536197 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0462445 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0540767 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0463756 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0540775 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0465832 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0541129 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0485264 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0541472 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0485578 05.06.2011 Einde wettige duur
EP0541496 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0485847 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0542174 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486050 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0542175 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486065 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0542633 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486087 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0542701 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486324 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0545149 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486384 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0545230 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486647 07.06.2011 Einde wettige duur
EP0545586 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486666 06.06.2011 Einde wettige duur
EP0546326 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0486954 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0548006 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0487148 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0548531 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0487288 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0549142 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0487999 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0557357 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488071 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0557368 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488171 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0558522 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0488288 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0558523 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
152
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP0558638 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654209 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0558832 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654279 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0559682 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654473 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0561815 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654481 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0565537 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654686 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0566717 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654769 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0566721 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0654901 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0568706 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0655203 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0596474 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0655266 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0596579 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0655475 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0597532 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0655620 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0597544 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0656178 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0598297 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0656309 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0598969 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0656584 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0599189 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657171 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0599558 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657172 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0599586 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657173 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0599694 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657364 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0600258 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657368 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0600314 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657530 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0600439 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0657871 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0600714 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0658679 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0601362 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0659651 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0601633 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0661022 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0603114 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0663388 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0603517 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0664417 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0605783 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0667830 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0607744 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0668769 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612228 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0668800 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612234 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0668968 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612246 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0669127 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612248 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0669524 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612322 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0669884 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0612346 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0669897 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0613149 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670044 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0613398 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670097 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0614348 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670683 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0615558 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670706 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0616609 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670863 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0620893 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0670957 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0623267 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0671052 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0624153 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0672161 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0625195 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0673432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0626750 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0674317 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0647186 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0674497 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0651230 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0675725 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0652426 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0679140 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0652903 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0679168 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653145 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0680697 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653174 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0681633 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653243 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0682569 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653319 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0694310 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653429 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0696548 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653492 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0697045 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0653558 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0704034 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
153
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP0710444 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0772963 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0710648 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0773062 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0710995 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0773191 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0711597 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0773376 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0711961 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0773594 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0712690 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0774285 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0712691 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0774315 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0712857 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0774791 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0712896 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0775649 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0712973 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0775684 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713000 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0775821 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713003 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0775843 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713071 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0776691 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713158 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0776746 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713246 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0777311 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713290 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0778047 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713291 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0778487 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713642 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0779230 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0713867 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0784454 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0714147 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0787819 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0714170 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0788350 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0714727 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0789578 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0715033 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0789641 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0715359 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0790776 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0715841 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0791080 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0715999 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0792165 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0716126 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0792259 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0716147 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0792260 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0716404 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0792288 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0716967 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0792389 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0718372 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0793634 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0718509 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0793678 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0720296 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0793684 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0720430 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0793689 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0721103 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0793721 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0728155 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0794701 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0728268 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0794702 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0729340 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0794751 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0729407 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0795072 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0729598 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0795084 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0730559 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0795606 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0730574 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0796127 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0730726 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0797392 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0730727 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0797567 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0730770 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0797602 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0731657 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0800514 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0731787 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0804085 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0731976 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0809625 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0732934 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0812575 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0734403 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0839739 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0737786 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0841065 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0741513 29.11.2010 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0841086 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0743860 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0841136 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0753298 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0841465 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0771816 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0842983 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
154
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP0843049 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0921388 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0843370 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0922712 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0843469 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0922733 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844031 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0923271 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844138 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0930464 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844159 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0931225 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844280 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0934480 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0937259 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0844740 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0938388 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0845206 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0938548 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0845397 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0938714 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0845421 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0939780 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0845845 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0939848 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0847881 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0941085 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0848311 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0941259 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0852137 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0941332 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0853181 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0942792 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0860073 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0942901 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0862628 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0944540 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0862700 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0946525 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0862753 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0946526 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0862828 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0948584 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0862843 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0949923 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0863737 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0951531 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0864099 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0952805 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0864183 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0952920 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0865288 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0953414 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0865376 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0955805 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0865415 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0955881 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0865458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0957876 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0866658 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0958257 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0866699 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0959918 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0868213 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0964705 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0868435 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0969770 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0868490 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0970924 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0868857 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0971540 08.02.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0870548 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0973382 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0870833 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0977427 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0870839 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0979823 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0871357 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0985387 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0873054 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0988100 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0873477 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0988534 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0873526 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0999259 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0877819 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0999629 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0878980 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0999631 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0886513 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1000000 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0913117 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1000577 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0914770 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1001073 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0915000 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1001098 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0917304 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1001423 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0917838 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1002608 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0918095 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1002637 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0919471 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1002913 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0919757 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1003285 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP0919833 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1003340 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
155
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1004357 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1097764 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1004652 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1097796 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1004700 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1098917 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1004972 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1099366 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1005959 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1099575 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1006333 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1100111 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1006661 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1100259 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1008586 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1100292 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1008616 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1100299 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1008844 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1101511 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1011540 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1101623 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1013854 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1103186 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1014374 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1103490 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1017053 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1104179 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1028689 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1104835 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1029138 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1106277 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1029661 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1109597 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1030563 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1110850 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1030607 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1111392 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1030730 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1117274 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1030736 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1118403 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1030747 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1118976 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1030850 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1119284 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1032401 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1119630 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1032545 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1120999 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1032596 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1122434 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1032621 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1128724 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1032867 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1128827 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1034249 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1128919 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1034332 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1129065 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1035884 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1129137 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1036104 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1129278 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1036228 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1130029 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1037539 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1130562 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1037873 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1130986 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1038390 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131070 03.02.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP1040150 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131152 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1043317 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131275 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1044968 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131297 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1047399 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131336 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1049820 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131408 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1050283 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1131488 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1051183 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133146 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1051262 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133252 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1051401 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133285 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1056543 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133286 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1061978 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133290 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1062214 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133347 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1062237 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133370 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1064846 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133385 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1066743 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133545 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1071408 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1133662 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1081148 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1135113 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1091205 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1135354 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1094744 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1135531 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
156
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1135735 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1227206 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1136556 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1227764 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1137397 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1227794 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1137495 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1227840 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1137570 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1228132 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1137744 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1228309 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1139882 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1228310 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1140487 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1228677 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1140828 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1228678 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1142458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1229863 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1145432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230140 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1149251 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230227 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1150279 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230329 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1151815 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230343 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1152706 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230390 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1155113 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230543 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1156911 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1230790 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1157678 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1231849 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1159274 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1232003 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1159344 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1232492 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1167236 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1233058 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1169650 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1233786 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1175677 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1233940 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1180552 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1234116 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1187582 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1235711 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1188460 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1235780 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1197438 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1237499 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1197753 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1237562 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1204092 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1237705 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1205107 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1237904 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1205446 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1238135 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1205727 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1238179 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1205776 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1238185 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1205923 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1238241 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1206044 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1238440 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1207258 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1240214 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1207400 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1240385 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1208907 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1240394 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1209209 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1241523 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1209296 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1242156 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1209330 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1242564 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1209709 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1244447 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1211069 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1244448 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1211554 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1245049 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1213215 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1246728 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1216981 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1247217 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1216982 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1247905 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1217126 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1248738 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1217467 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1252011 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1219266 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1255465 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1219336 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1259813 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1220445 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1263451 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1221026 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1265837 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1226266 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1272188 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1226327 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1286172 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
157
Reden
EP1288111 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1294574 30.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP1298395 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1307907 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1308444 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1308572 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1309568 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1310317 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1310405 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1310422 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1310595 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1310623 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1312264 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1312608 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1312743 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1312857 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1313124 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1314366 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1314947 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1315009 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1316546 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1316647 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1317769 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1318357 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1318551 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1318601 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1319582 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1319715 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1321516 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1321555 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1323441 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1323742 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1325792 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1327562 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1330292 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1330458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1332633 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1333173 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1333411 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1333723 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1333945 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1334041 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1334096 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1334375 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1335728 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1335810 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1336249 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337518 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337535 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337564 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337701 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337888 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1337977 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339336 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339413 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339441 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
158
Reden
EP1339458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1339468 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339476 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339491 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339711 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339858 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1339881 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1339940 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1340022 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1340023 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1340118 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1340362 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1340762 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1341223 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1341424 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1341774 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1341837 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1341910 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1342322 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1343682 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1343696 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1343790 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1343994 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1344054 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1344208 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1344237 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1345841 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1346106 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1346618 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1347957 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1349632 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1349742 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1349833 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1349893 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1351554 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1353965 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1354036 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1359121 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1359423 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1360437 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1365688 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1370624 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1373201 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1374317 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1381898 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1385805 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1389645 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1390684 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1392630 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1393677 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1397311 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1405295 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1413059 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1417676 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1418271 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1418575 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
159
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1418853 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1450763 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1419473 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1451155 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1421846 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1451442 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1421854 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1451443 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1422043 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1451586 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1422252 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1453419 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1422361 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1453810 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1422362 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1453827 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1422986 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1453912 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1423310 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1454471 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1423361 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1454719 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1424002 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1455141 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1424016 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1456138 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1424080 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1456174 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1424857 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1457035 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1424858 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1457130 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1426170 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1458364 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1426237 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1458472 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1427900 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1458791 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1428247 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1459969 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1428696 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1461111 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1431419 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1461451 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1435578 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1461569 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1441688 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1461831 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1441689 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1462451 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1442126 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1465141 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1443882 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1465142 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1443894 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1465143 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1444218 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1465864 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1444432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1465890 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1444459 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1466178 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1444685 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1468284 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1444876 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1471953 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1445253 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1472217 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1446369 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1479469 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1446379 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1479998 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1446383 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1483274 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1446387 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1483550 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1446399 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1485896 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1446425 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1486345 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1446551 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1488216 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1446870 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1505891 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1446949 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1508262 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1447009 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1509704 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1447458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1509993 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1448324 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1510767 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1448547 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1513683 03.02.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP1448549 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1514546 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1448620 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1516100 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1448817 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1517982 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1448868 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1518441 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1449327 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1520533 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1449416 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1521627 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1450635 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1527316 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1450724 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1528645 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
160
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1529442 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1565463 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1529469 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1565684 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1530090 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1566042 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1530337 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1567313 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1531577 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1567429 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1532279 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1567464 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1532924 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1567477 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1533337 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1567518 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1533399 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1567589 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1535463 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1567667 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1535820 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1568020 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1536400 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1569638 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1536465 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1569911 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1537896 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1572289 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1538236 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1572389 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1538485 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1572758 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1539070 30.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP1575715 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1540145 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1575728 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1541594 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1577388 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1541606 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1578866 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1541607 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1578968 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1541639 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1579366 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1542213 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1579375 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1544113 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1579390 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1544331 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1580796 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1544803 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1581185 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1546212 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1582055 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1546583 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1582548 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1549496 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1583573 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1552173 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1589864 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1553284 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1590548 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1555208 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1592839 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1555499 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1597088 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1556504 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1599487 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1557362 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1600293 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1558458 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1604557 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1558749 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1605805 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1558931 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1607420 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1560473 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1608515 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1561105 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1609038 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1561820 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1610038 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1561821 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1611424 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562161 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1611664 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562547 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1615866 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562642 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1615967 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562670 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1616390 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562958 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1617988 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1562964 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1621825 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1563243 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1623265 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565056 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1627099 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565268 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1630997 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565296 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1631138 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565408 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1632258 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565440 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1632271 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565451 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1632653 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
161
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1637182 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1683156 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1638881 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1683412 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1639641 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1683820 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1640008 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1683857 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1641419 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1684604 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1641897 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1684683 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1642615 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1684851 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1644592 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1684874 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1647580 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1684888 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1648637 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1685142 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1649768 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1685356 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1651122 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1685424 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1652017 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1687099 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1653633 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1687185 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1655145 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687263 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1655752 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687305 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1656921 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687348 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1657037 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687610 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1657529 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687856 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1658795 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1687862 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1658796 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1689410 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1658972 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1689528 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1659212 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1689708 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1659216 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1689712 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1659609 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1689834 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1659621 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1689934 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1659647 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1690289 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1661666 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1690838 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1662536 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1691695 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1663105 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1692451 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1666195 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1694141 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1667359 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1694215 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1668556 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1694356 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1669015 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1694717 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1669152 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1695321 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1669286 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1696543 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1669793 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1696769 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1670687 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1696802 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1671949 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1697573 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1672276 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1697675 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1674374 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1697710 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1674595 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1698070 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1674596 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1700112 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1674821 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1701887 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1676244 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1701888 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1679960 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1703858 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1680524 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1704269 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1680716 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1713501 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1681973 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1722197 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682107 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1722499 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682349 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1725595 11.04.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP1682403 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1730052 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682476 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1738791 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1682499 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1740492 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682810 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1740676 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
162
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1755154 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1803940 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1760107 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1805627 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1760379 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1807198 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1760634 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1808123 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1762186 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1809454 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1762453 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1809638 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1762814 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1810258 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1764420 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1810292 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1765660 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1811087 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1771422 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1811909 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1773156 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1812533 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1773808 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1815238 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1776169 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1815300 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1777310 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1815493 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1778302 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1815550 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1778573 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1815592 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1778837 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1817392 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1779031 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1818278 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1779157 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1819432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1779340 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1819459 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1781385 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1819567 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1781708 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1819804 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1783380 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1820025 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1783422 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1824571 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1783533 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1824703 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1783694 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1824704 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1784932 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1824924 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1785122 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1825613 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1785244 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1825651 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1785367 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1827180 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1785436 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1827425 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1785635 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1827744 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1785761 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1827929 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1786014 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1827966 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1786442 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1828009 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1786757 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1828182 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1787757 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1828300 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1787780 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1828519 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1787784 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1829105 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1790236 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1831967 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1790402 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1833308 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1790434 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1833689 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1791955 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1835799 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1792359 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1836752 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1792822 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1836973 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1793574 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1841968 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1795322 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1844289 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1795442 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1844878 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1796889 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1844980 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1797655 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1845751 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1798166 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1847330 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1798283 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1847570 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1800172 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1849891 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1800573 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1850863 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1801047 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1851456 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
163
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP1854453 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1945848 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1855095 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1948081 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1856933 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1949788 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1857568 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1951188 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1857574 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1951322 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1858065 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1951330 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1858943 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1956145 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1860717 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1957366 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1861430 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1957740 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1863872 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1957838 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1867295 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1959858 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1867882 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1960062 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1868697 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1960729 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1871641 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1961361 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1874144 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1962891 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1877536 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1963160 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1880182 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1966037 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1881309 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1966743 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1882025 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1966930 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1885564 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1967600 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1888251 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1969176 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1890558 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1969755 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1890643 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1972655 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1891652 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1974711 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1892253 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1982762 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1893432 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1990986 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1893843 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1992225 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1895201 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1992542 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1897586 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1994527 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1897651 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1996602 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1902138 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1998447 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1903046 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1998907 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1903321 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1999534 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1904714 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2002877 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1912828 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2003347 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1913918 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2006340 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1913957 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2006438 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1917880 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2010231 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1918981 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2010518 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1919469 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2011859 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP1920933 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2016366 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1920934 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2016688 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1921115 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2017421 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1923684 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2022912 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1924630 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2025638 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1925397 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2025803 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1925488 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2026627 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1926125 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2028115 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1930453 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2028437 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1933590 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2028764 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1935272 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2028924 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1938861 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2031909 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1944354 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2032888 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1945380 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2032936 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1945716 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2033312 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
164
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP2033599 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2109190 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2034106 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2111401 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2035383 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2113438 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2035742 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2113781 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2037566 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2114659 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2038082 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2114771 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2039251 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2114827 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2039287 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2115898 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2042294 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2116285 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2046215 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2116446 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2046453 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2117263 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2047151 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2118343 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2052132 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2118385 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2052995 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2118420 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2054215 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2122032 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2054885 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2123561 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2057027 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2123578 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2059181 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2125456 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2060303 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2126599 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2061114 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2127499 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2064306 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2127614 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2065060 01.06.2011 Vervallen wegens niet betalen jaartaks
EP2127955 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2070328 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2129708 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2070902 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2130716 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2071745 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2132734 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2073438 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2132751 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2073454 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2133047 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2073952 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2133536 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2075632 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2133921 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2076897 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2134241 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2077022 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2134670 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2079078 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138023 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2079889 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138346 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2081843 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2140986 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2081920 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2141432 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2088914 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2141463 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2089457 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2141474 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2089968 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2142422 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2091835 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2143976 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2093109 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2144283 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094066 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2144838 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094396 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2145862 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094765 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2146891 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094959 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2147854 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2095291 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2148803 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2095910 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2149176 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2096344 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2150765 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2096992 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2153227 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2098809 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2158098 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2100799 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2159889 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2100993 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2160378 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2102056 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2161167 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2102484 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2161920 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2104540 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2162605 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2104936 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2167699 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
Nummer
(11/21)
Datum
165
Reden
Nummer
(11/21)
15 juni 2011
Datum
Reden
EP2168821 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2184622 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2171777 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2188325 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2171812 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2188551 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2173196 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2191282 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2174373 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2193249 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2174413 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2193273 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2174736 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2194943 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2175329 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2195271 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2175593 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2195814 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2175905 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2196344 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2176848 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2198523 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2177810 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2201076 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2179167 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2205791 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2179877 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2205846 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2179919 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2206911 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180348 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207694 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180791 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2208358 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2181013 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2208361 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2182228 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2226613 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2182499 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2242415 16.02.2011 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 24/11
VRB: Verbeteringen.
166
15 juni 2011
Download