Sika® Injection-201-CE

advertisement
Technische fiche
Editie 1, 2010
Identificatie no. 02 07 05 01 000 0 000003
Versie no. 23032010
Sika® Injection-201-CE
Sika Injection-201-CE
®
Elastische PUR-Injectie hars voor permanente waterdichting
Product
Construction
Omschrijving
Sika Injection-201-CE is een zeer laag viskeuze, elastische en oplosmiddelvrije
polyurethaan injectie hars. Bij contact met water vormt dit een uniforme, gesloten
en daardoor waterdichte poriën structuur die elastisch en flexibel is.
Toepassingen
Sika Injection-201-CE wordt toegepast voor een permanente waterafdichting met
enige flexibiliteit om gelimiteerde bewegingen op te vangen in droge, vochtige of
watervoerende scheuren en voegen in beton, metselwerk en natuursteen.
Sika Injection-201-CE kan worden toegepast voor het injecteren van het Sika
Injectoflex-System (niet opnieuw injecteerbaar!).
Voor gebruik in watervoerende scheuren met hydrostatische druk, is vooraf
injecteren met Sika Injection-101-RC noodzakelijk.
Eigenschappen /
Voordelen
Permanent elastisch, kan gelimiteerde bewegingen ondergaan.
Geen krimp in continue droge omstandigheden.
Door een lage viscositeit kan het indringen in scheuren van >0.2 mm breedte.
Uitgeharde Sika Injection-201-CE is inert en chemisch bestendig.
Oplosmiddelvrij, milieu vriendelijk, toepasbaar in grondwater beschermde
gebieden.
Bij koude temperaturen (< +10°C), kan Sika Injection-201-CE versneld worden
door het gebruik van Sika Injection AC20.
Kan worden geïnjecteerd als een 1-component systeem (indien er geen
versneller wordt toegepast!).
Proeven
Testrapporten /
Certificaten
German KTW drinkwater certificaat
Productinformatie
Vorm
Uiterlijk / Kleur
Component A :
Component B :
kleurloos
donkerbruin
Verpakking
Component A :
Component B :
10 en 20 kg
10,6 en 21,2 kg
Opslag
Opslagcondities
Opslaan in originele- verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking,
droog tussen +5°C en +30°C.
Houdbaarheid
36 maanden
1
Sika® Injection-201-CE
1/4
Technische gegevens
Basis
Oplosmiddelvrije, water reactieve 2-componenten polyurethaan hars.
Densiteit
Component A:
Component B:
~ 1,00 kg/l
~ 1,07 kg/l
(+20°C)
(+20°C)
Viscositeit
Mengsel:
~ 100 mPa·s
(bij +20°C)
Systeeminformatie
Nota op de uitvoering
Voorbereiding van de
ondergrond
Oppervlakken van holten en scheuren enz. moeten schoon, vrij van losse delen,
stof, olie en enige andere hechting verstorende stoffen. Vuil dient er te worden
uitgeblazen met luchtdruk.
Toepassingsvoorwaarden /
Beperkingen
Ondergrondtemperatuur
Minimum +5°C / Maximum +35°C
Omgevingstemperatuur
Minimum +5°C / Maximum +35°C
Uitvoering
Mengverhouding
1 : 1 in volumedelen
Mengen
Giet de componenten A en B leeg in een mengvat en meng langzaam en grondig
gedurende minstens 2 minuten (max. 250 omw./min.) tot een homogeen mengsel is
bereikt. Volg de veiligheidsmaatregelen. De componenten worden geleverd volgens
de vereiste mengverhouding van 1 : 1 in volumedelen.
De gedeeltelijke hoeveelheden kunnen worden afgemeten in aparte blikken.
Na het mengen het materiaal in de pomp gieten, rustig roeren en verwerken binnen
de verwerkingstijd.
Indien de ondergrond- en/of omgevingstemperatuur < +10°C zijn, kan Sika
Injection-AC20 worden toegevoegd om de reactietijd te versnellen.
Dosering van Sika
Injection-AC20 in %
gewichtsdelen Sika
Injection-201-CE
Comp. A
Reactietijd tabel Sika Injection-201
Materiaaltemperatuur
+5°C
+10°C
+20°C
0,0%
~ 180 min
~ 180 min
~ 135 min
0,5%
~ 60 min
~ 55 min
~ 38 min
~ 29 min
~ 32 min
~ 24 min
~ 16 min
~ 17 min
~ 13 min
3,0%
~ 13 min
~ 14 min
~ 10 min
5,0%
~ 9 min
~ 7 min
~ 5 min
1,0%
Reactietijd
2,0%
De gegevens zijn laboratorium waarden en kunnen verschillen afhankelijk van het
object en de omstandigheden ter plaatse.
Verwerking /
Gereedschap
Gebruik een injectie pomp die geschikt is voor 1-component producten zoals Sika
Injectionpump EL-1, EL-2, Hand-1 of Hand-2.
2
Sika® Injection-201-CE
2/4
Reiniging gereedschap
Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur met Sika-Colma Reiniger
om polyurethaan resten te verwijderen onmiddellijk na gebruik.
Laat geen Sika-Colma Reiniger achter in de injectiepomp.
Uitgehard en/of uithardend materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Opmerkingen i.v.m. de
Het waterdichtingsproces is verdeeld in drie fasen:
verwerking / Beperkingen
Injectie:
De tijd benodigd voor het injectie materiaal om te vloeien onder druk naar de
vereiste vocht/water houdende gebieden.
Inductie:
De tijd vanaf mengen tot het starten van de reactie.
Reactie in contact met water:
De periode waarin de viscositeit van het mengsel toeneemt en de schuimvorming
plaatsvindt.
of
Reactie in droge condities:
De periode waarin de viscositeit van het mengsel toeneemt en de doorharding
(zonder schuimvorming) plaatsvindt.
Voor waterindringing die niet kan worden gestopt met Sika Injection-201-CE kan de
snel schuimende PUR injectie hars Sika Injection-101-RC worden geïnjecteerd tot
de waterstroom stopt.
Waardenbasis
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op
laboratoriumtesten.
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden
waar wij geen controle over hebben.
Lokale beperkingen Noteer
dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als
gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.
Gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van
chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad
die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.
Herinnering
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en
gehanteerd.
Wettelijke
informatie
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan
worden op verzoek verstrekt.
3
Sika® Injection-201-CE
3/4
CE markering
0761 - CPD
Sika Services AG
Tüffenwies 16
CH - 8048 Zürich
Switserland
09
076 – CPD - 0062
EN 1504-5
Opvulmaterialen voor scheuren in beton
U (D1) W (2) (1/2/3) (9/30)
Rek: > 10%
5
Waterdichtheid bij 2 x 10 Pa
Verwerkbaarheid:
Breedte van de scheur: ≥ 0,2 mm
Vochtigheidsgraad van de scheuren: nat, vochtig en
droog
Corrosiegedrag:
Er zijn geen corrosie-effekten zichtbaar
Gevaarlijke bestanddelen:
Conform 5,4
Sika nv
Pierre Dupontstraat 167 Tel. +32 2 726 16 85
BE-1140 Evere
Fax +32 2 726 28 09
België
www.sika.be
4
Sika® Injection-201-CE
4/4
Download