Verslag bijeenkomst stuurgroep

advertisement
Verslag bijeenkomst stuurgroep Scholenvoordetoekomst
Dinsdag 27 september 2016
Tijdstip: 13.00 tot 14.30
Locatie: HZ Vlissingen
Aanwezig:
Afwezig:
Henk Zielstra (voorzitter), Rinus Voet, Cees Corstanje, Edwin Kint, Ad Vis, Nelly
de Bruijne (vervanger Kees van Damme), Marjan Glas, Wim Brouwer, Pim van
Kampen, Ewald de Keijzer, René Dellebeke (gedeeltelijk), Mike van de
Wijnckel (gedeeltelijk), Cora Dourlein (notulist).
Kees van Damme (langdurig ziek),
Nr Datum
Actie
Door wie
Planning
06-11-2014
Per halfjaar overzicht in vast
format maken of de
doelstellingen gehaald
worden.
Marjan
Doorlopend
3
06-11-2014
In Stuurgroep de doelen
bespreken zoals
geformuleerd in de
themawerkgroepen en
vergelijken met de
doelstellingen in het
oorspronkelijke plan dat aan
de subsidieverstrekker is
gestuurd.
Allen
Doorlopend
8
26-02-2015
Allen
Aangeven welke
bijeenkomsten in het kader
van kennisdeling zijn bezocht
Overzicht gedeclareerde uren Marjan
doorsturen naar leden
Allen
Declaraties inleveren
2
25 28-06-2016
26 28-06-2016
Gereed
doorlopend
08-07-2016
20-09-2016
08-07-2016
10-07-2016
1
27 27-09-2016
28 27-09-2016
29 27-09-2016
30 27-09-2016
31 27-09-2016
Budgetten vaststellen voor
de themawerkgroepen
Communiceren of er nog geld
over is na juli 2017
Bijeenkomst 22 december
verzetten
Overzicht verstrekken van
alle gemaakte kosten
Doorgeven aan Mike van de
Wijnckel dat offerte akkoord
is
Marjan/René
21-10-2016
Marjan
10-11-2016
Cora
07-10-2016
René
Dellebeke
20-12-2016
Marjan
30-09-2016
1. Welkom en vaststellen agenda
Henk heet iedereen welkom. Geen aanvullingen op de agenda.
2. Verslag 28 juni 2016
Geen opmerkingen. Verslag bij deze vastgesteld.
3. Mededelingen
- Marjan is naar Landelijke bijeenkomst geweest. Het onderdeel van DUO waar wij mee te
maken hebben heet tegenwoordig DUSi. Ministerie was ook aanwezig. Eind januari komt
format om hen te rapporteren. Het document is ook voor intern gebruik. Ze zijn benieuwd
naar de voortgang maar er komt geen financiële afrekening als niet alle doelen behaald zijn.
Ad is heel benieuwd naar het format, de ervaring leert dat het vaak ingewikkeld is en er heel
veel moet worden ingevuld.
- 24 november is er weer andere landelijke bijeenkomst op stuurgroepniveau. Hoe de doelen
van de samenwerkingsverbanden verduurzamen. Wie wil er mee? Ad Vis gaat mee.
- We gaan een toekomstconferentie organiseren. Waarschijnlijk niet meer haalbaar dit
schooljaar. Het wordt daarom woensdag 4 oktober 2017. Vanaf 15.00 uur tot in de avond,
met eten erbij.
- Wim wordt volgende week zaterdag 65 jaar en 6 mnd. Stopt dan bij de HZ en dus ook bij de
stuurgroep. Gaat wel zijn promotie onderzoek afmaken binnen de HZ. Wil dat verbinden aan
de PLG’s die gaan starten. Komt hier nog mee terug als dat lukt.
Henk bedankt Wim voor zijn werk tot nu toe voor SvdT.
4. Financiën en overzicht van uren schoolbestuurcoördinatoren en van de
themaleiding
René geeft toelichting op de cijfertjes. Er is nog geld over van de eerste twee jaar. Voorstel is
om dit niet gelijk te gebruiken maar te reserveren of te gebruiken voor de overgang naar een
eventueel nieuw samenwerkingsverband. Hoeft in ieder geval niet retour naar ministerie in
juli 2017. Aan de hand van de werkplannen wordt nu eerst bekeken of financieel alles voor
schooljaar 16/17 nodig is om de werkplannen uit te kunnen voeren.
2
Werkplan maken voor 2 jaar overlaten aan de werkgroepen?
Henk: Plannen kunnen looptijd hebben van 1 of 2 jaar afhankelijk van de activiteiten en de
doelstellingen die daarvoor zijn gesteld. Geen verdubbeling van het geld dat beschikbaar is
maar uitsmeren van de activiteiten over langere periode. Er is wel een maximum aan het
geld per school.
Besluit: Eerst inventariseren wat de plannen voor dit jaar voor financiële consequenties
hebben en budgetten toekennen. Daarna kijken of er nog geld over is voor het tweede jaar
van de plannen om verduurzaming door te zetten.
Marjan zal dit duidelijk communiceren naar de programmagroep.
Ad wil overzicht van de kosten van alles. Alle medewerkers ook van de HZ meenemen. René
gaat dit verzorgen.
5. Vooruitblik/Verduurzamen
Wat wil de stuurgroep gerealiseerd zien in juli 2017. “Hoe is mijn organisatie sterker
geworden door dit project”.
De 3 hoofddoelen staan vast. Hoe is jullie beeld hierbij.
Cees C.: We gaan hierover discussiëren bij de Brainspace en daar komen de beelden uit die
belangrijk zijn.
Nelly en Rinus: Scholen zitten bij elkaar om over thema’s te praten. Uitwisselen, samen
ontdekken geeft veel meerwaarde. Hoe moeten we dit verduurzamen. Hierin moeten we
willen investeren en hiervoor zijn middelen nodig.
Verder sluit iedereen zich hierbij aan.
Ewald: thema’s zijn faciliterend geweest, nu op papier zetten hoe zij hier voordeel hebben
gehaald.
Ad: toegevoegde waarde van PLG’s. Moeten we doorontwikkelen. Kennisdeling door scholen
is heel mooi.
Wim B.: verduurzaming moet nog goed geregeld worden. PLG’s zijn mooie middelen en daar
komt veel valorisatie uit.
Netwerk is belangrijk, scholen delen daarin kennis. Pabo moet hierin ook meedoen.
6. Brainspace
Mike van de Wijnckel komt toelichting geven op Brainspace.
Hij doet vaker projecten over onderwijs en educatie. Bijvoorbeeld middelbare scholen in
Zeeuws-Vlaanderen over samenwerking en leefbaarheid vanuit een breder perspectief.
Voorstel is om op 6 en 7 april 2017 Brainspace voor SvdT te organiseren. Brainspace kan
leiden tot verduurzaming.
Vragen over offerte? De stuurgroepleden willen eerst een toelichting over de dag.
Aan de hand van een centraal thema in een aantal stappen komen tot onderwerpen
waarover gepraat kan worden. Dit alles leidt tot actiepunten. Deze actiepunten zijn niet
vrijblijvend maar worden opgepakt na de Brainspace door hen die deze punten
formuleerden.
Diversiteit aan deelnemers maakt het rijker in uitkomst. Uit themawerkgroepen, stuurgroep,
PO, Pabo, MBO, schoolbesturen buiten SvdT. Voor het merendeel mensen die actief
bijdragen aan SvdT. Het gaat over mensen die in verschillende organisaties werken.
Ad: Hoe maak je selectie van de uit te nodigen mensen? Mensen uit de buitenste schil
3
hebben te weinig kennis van het programma en kunnen negatief kritisch zijn.
Mensen van buiten het programma kunnen op de toekomstconferentie komen en daar hun
mening geven over alle onderwerpen.
De stuurgroep gaat beslissen over de offerte en laat dat aan Mike weten.
Henk: Kunnen we instemmen met de offerte van Mike?
Ad: Externe facilitators kunnen van de HZ komen, die zijn er genoeg in huis. Dat scheelt in de
kosten.
De stuurgroepleden gaan akkoord met de offerte.
Mensen moeten actief betrokken zijn bij het programma SvdT. Om 60 personen bij elkaar te
krijgen heb je aan de werkgroepen, de Pabo en studenten al genoeg mensen.
Buitenste schil komt aan bod bij de toekomstconferentie.
7. Rondvraag en sluiting
In verband met kerstvieringen de bijeenkomst van 22 december verzetten naar andere
datum in december.  datumprikker.
Henk sluit de vergadering.
8. Datum volgende vergadering
Dinsdag
20 december 2016
15.00 tot 16.30 uur
Archipel Vlissingen
4
Download