gezond werkplan en persoonlijke gegevens

advertisement
Aegon Gezond Werkplan en Aegon Ziekteverzuimverzekering
Persoonlijke gegevens, hoe gaat
Aegon daarmee om?
Informatie voor de werkgever
Privacy is en blijft actueel. Regelmatig krijgen wij vragen over de gegevens die wij van onze klanten nodig hebben en wat wij met die
gegevens doen. Uw privacy en die van uw werknemers is voor ons zeer belangrijk. Wij gaan daar zeer zorgvuldig mee om. Dit eist de Wet
bescherming persoonsgegevens ook van ons. Graag informeren wij u hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van uw werknemers. U
leest ook welke gegevens en documenten u ons wel of juist niet moet geven.
Verwerking persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die u aan ons geeft, verwerken wij zoals afgesproken in de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit geldt ook voor de partijen waar wij mee samenwerken. Uw
gegevens gebruiken wij onder andere voor:
• de acceptatie en uitvoering van uw verzekering;
• statistische analyses;
• het voorkomen en bestrijden van fraude;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij hebben een aparte afdeling Security. Zij controleren op regelmatige basis de veiligheid van onze administratiesystemen en ons in- en
externe dataverkeer. Daarmee zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig bij ons zijn.
Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van uw (ex-)werknemer?
Bij offreren, accepteren en arbeidsongeschiktheid vragen wij om persoonlijke gegevens van uw (ex-) werknemers. Onderdeel van die
persoonlijke gegevens zijn gezondheidsgegevens.
Wat zijn gezondheidsgegevens?
De Wet bescherming persoonsgegevens legt het begrip gezondheidsgegevens uit. Deze wet verstaat daaronder niet alleen de gegevens
waarop het medisch beroepsgeheim rust (zoals de aard, de oorzaak en de behandeling van de ziekte), maar alle gegevens over de
geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon. Dit is zo strikt dat iemands ziek zijn op zich al een gezondheidsgegeven is.
Welke gezondheidsgegevens mag Aegon ontvangen?
Voor de uitvoering van de ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen hebben wij informatie nodig. Wij mogen daarom administratieve gegevens
ontvangen voor het maken van offertes, het accepteren van verzekeringen en de beoordeling van claims.
Voor het offreren en accepteren van verzekeringen is dat bijvoorbeeld welke werknemers ziek of arbeidsongeschikt zijn en de mate van
arbeidsongeschiktheid. Voor claims op ziekteverzuimverzekeringen bijvoorbeeld de naam en geboortedatum van de zieke werknemer, de
verzuimperiode, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de loonwaarde. En voor claims op WIA-verzekeringen bijvoorbeeld de naam- en
adresgegevens, geboortedatum en UWV-documenten van uw (ex-) werknemer.
Acceptatie van uw werknemers
Wij accepteren uw werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop is één uitzondering: uw werknemer kan kiezen om niet deel te
nemen aan een WIA-verzekering. Dan tekent de werknemer een afstandsverklaring.
S 42492 a februari 2014
Komt uw werknemer later terug op zijn beslissing? Dan mogen wij deze werknemer wel medisch beoordelen. Deze beoordeling gebeurt
door onze medisch adviseur en zijn medewerkers. Alleen zij mogen en kunnen de medische gegevens van uw werknemer inzien.
Re-integratie
In het kader van het (mee)financieren van re-integratieactiviteiten kan het voorkomen dat wij gegevens willen inzien. Dit om te beoordelen
of (mee)financieren van een interventie een snellere re-integratie bevorderd. Wij mogen aan u bijvoorbeeld vragen of de activiteiten uit het
plan van aanpak zijn uitgevoerd en wanneer. Het plan van aanpak zelf mogen wij niet inzien. Ook uw bedrijfsarts of arbodienst kan
hierover gegevens met ons uitwisselen. Dit moet dan wel vastliggen in het contract tussen u en uw bedrijfsarts of arbodienst. Ook hier
gaat het alleen om administratieve gegevens. Zoals het tijdstip, de start en de duur van het re-integratietraject. Informatie over de inhoud
van het re-integratietraject mogen wij niet vragen of ontvangen.
Waar mag Aegon wel naar vragen bij arbeidsongeschiktheid?
• Of u de gegevens van een zieke werknemer aan ons doorgeeft.
• Administratieve gegevens over de ziekmelding (bijvoorbeeld de geboortedatum en adresgegevens van de zieke werknemer, de
•
•
•
•
•
•
•
verzuimperiode, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de loonwaarde).
De te verwachten duur van arbeidsongeschiktheid.
Of u terugkeer in de eigen of een aangepaste functie verwacht.
Of er in de afgelopen vijf jaar sprake was van een SV-uitkering, zoals WIA, WAO of WAJONG.
Of iemand anders aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid.
Of de stappen uit de Wet verbetering poortwachter zijn gemaakt en worden opgevolgd.
Of u tevreden bent over uw bedrijfsarts of arbodienst.
UWV-documenten.
Waar mag Aegon niet naar vragen bij arbeidsongeschiktheid?
• Informatie over de aard of oorzaak van de ziekte.
• Informatie over een arbeidsconflict.
• Informatie over een bedrijfsongeval.
• Informatie over de beperkingen.
• Informatie over geadviseerde behandelingen door de bedrijfsarts of arbodienst.
Deze informatie staat vaak vermeld in documenten als het plan van aanpak, de probleemanalyse en het arbeidsdeskundig rapport. Deze
documenten mogen wij daarom niet opvragen of ontvangen. Ontvangen wij deze informatie toch? Dan vernietigen wij deze.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met uw adviseur. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].
Of bel Aegon op (088) 344 00 53 (keuze 2). U bereikt Aegon op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Aegon Schadeverzekering N.V.,
Postbus 6
2501 AC Den Haag
www.aegon.nl
Aegon Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister 27085000
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.
Download