Persbericht Stichting BKR waarschuwt consumenten tegen

advertisement
PERSBERICHT
Stichting BKR waarschuwt consumenten tegen onnodig hoge
kosten
Tiel - 7 februari 2017 Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen
dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid
van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal
aan bedrijven die claimen consumenten - tegen betaling van hoge kosten - van hun
registratie te kunnen ‘bevrijden’.
Juridische druk
Stichting BKR verzorgt in Nederland het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Er
zijn bedrijven die claimen dat zij consumenten van hun terechte registratie af kunnen
helpen. Hiervoor worden vaak zeer forse bedragen in rekening gebracht bij
consumenten die per definitie in een financieel kwetsbare positie verkeren.
Geldverstrekkers worden door dergelijke partijen juridisch en anderszins onder druk
gezet om terechte registraties tóch te verwijderen. Eerdere signalen die BKR opving,
zijn onlangs krachtig bevestigd door het consumentenprogramma Radar waaruit blijkt
dat er heel veel klachten van consumenten zijn omdat zij veel geld betalen zonder
resultaat.
Geschiedvervalsing
Een registratie is objectieve informatie over iemands betalingsverleden. Peter van
den Bosch, bestuurder van stichting BKR zegt: “Correcte informatie ‘wegpoetsen’ is
geschiedvervalsing, waarvan de consument uiteindelijk de dupe wordt. Ook
geldverstrekkers moeten kunnen vertrouwen op juiste en volledige informatie voordat
zij een krediet of hypotheek aan een consument toekennen”.
Volledig beeld is van maatschappelijk belang
Stichting BKR benadrukt dat kredietregistratie ervoor zorgt dat kredietverstrekkers
samen met de consument een nog betere afweging kunnen maken bij de aanvraag
voor een lening. Een toetsing bij BKR is voor kredietverstrekkers een hulpmiddel om
die specifieke, individuele afweging te maken of het verantwoord is om krediet te
verlenen. Indien kredietregistratie geen correct beeld meer geeft, omdat terechte
registraties worden aangepast, kunnen consumenten in financiële problemen raken
die mogelijk tot een problematische schuldsituatie leiden.
Mét achterstandsregistratie tóch krediet
De kredietverstrekker heeft de zorgplicht om een volledig beeld te verkrijgen rondom
de financiële situatie van de consument. Peter van den Bosch: “Dit houdt in dat
betalingsproblemen in het verleden moeten worden meegewogen, maar in beginsel
geen reden ‘op zich’ zijn om geen krediet te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld ook
mogelijk om bij herstelde achterstanden onder voorwaarden een NHG garantie te
verkrijgen.” Andersom kan het ook geen reden zijn om wel krediet te verstrekken,
door betalingsproblemen in het verleden niet mee te wegen, enkel en alleen omdat
betalingsproblemen ten onrechte niet meer zichtbaar zijn in de kredietregistratie.
Verscherpt toezicht
Gezien het grote maatschappelijke belang, ziet BKR scherp toe op de juistheid van
tussentijds aangepaste registraties en/of bijzonderheden. Zo dienen geldverstrekkers
vanaf 1 februari een uitgebreide schriftelijke verklaring aan te leveren aan BKR,
indien zij menen dat een registratie toch moet worden aangepast of verwijderd.
PERSBERICHT
Consumentenwaarborg
Het kan voorkomen dat consumenten het niet eens zijn met hun registratie.
Consumenten kunnen dan contact opnemen met hun kredietverstrekker. Komt de
consument er met hen niet uit dan verwijst BKR naar de onafhankelijke en
laagdrempelige Geschillencommissie. Uitgebreide informatie en een stappenplan is
te vinden in de brochure op de website van BKR (www.bkr.nl).
Noot voor redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Peter Hermsen via 06 – 22 99 53 97.
Over stichting BKR
Stichting BKR bevordert het financieel welzijn van maatschappij en consumenten
door het bieden van betrouwbare en veilige informatie. Stichting BKR beheert
daarvoor diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is. Dit
informatiesysteem bevat gegevens over vrijwel alle vormen van verstrekt krediet. In
praktijk komt het er op neer dat nagenoeg iedere volwassene in Nederland ‘bekend’
is bij stichting BKR. Gelukkig is het overgrote deel (91%) van de mensen positief
bekend bij stichting BKR. Op grond daarvan wordt het makkelijker krediet te
verkrijgen en draagt het tevens bij aan lagere rentetarieven. Voor Nederlanders die
met een achterstand op hun hypotheek of andere kredieten geregistreerd staan (9%),
wordt het niet onmogelijk krediet te verkrijgen, maar wel lastiger. Een bank zal in
dergelijke gevallen om uitleg vragen.
Stichting BKR is ook actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied
van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt stichting BKR samen met het
ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van
Schulden:een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te
bereiken die hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van problematische schulden.
Stichting BKR respecteert de individuele privacy en werkt binnen de hoogst mogelijke
(ISO) normen voor privacy- en databescherming. Ook volgt stichting BKR het
‘Society Trusted Data’ principe. Dit betekent dat de maatschappij en consumenten er
op kunnen vertrouwen dat het Centraal Krediet Informatiesysteem van stichting BKR
geen gebruik maakt van openbare data die verkregen kunnen worden via
bijvoorbeeld het internet of andere ‘derden’. Consumenten kunnen via hun mijnBKRomgeving exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.
Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt stichting BKR al meer dan
50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Stichting BKR is in 1965 opgericht en
gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100
gemotiveerde werknemers werkt stichting BKR aan het financieel welzijn van
consument en bedrijf.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards