disciplinecodes toepassingscodes

advertisement
IWETO
DISCIPLINECODES
TOEPASSINGSCODES
Disciplinecodes
2
DISCIPLINECODES
Classificatieschema wetenschapsgebieden
gebaseerd op de 'Common European Research Classification'
OVERZICHT
Klik tweemaal op de discipline om de code op te zoeken
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
MENSWETENSCHAPPEN
Menswetenschappen
3
Wijsbegeerte
3
Theologie
3
Geschiedenis en kunst
3
Kunstgeschiedenis
4
Filologie
4
SOCIALE WETENSCHAPPEN
Algemene Biomedische Wetenschappen
9
Biofysica
9
Genetica, cytogenetica
9
Microbiologie, bacteriologie, virologie, mycologie
9
Ecologie 10
Plantkunde
10
Dierkunde
10
Landbouwkunde
10
Sociale Wetenschappen
5
Geneeskunde, mens en vertebraten
10
Rechtswetenschappen
5
Diagnostiek
11
Politieke en administratieve wetenschappen
5
Economie
5
Sociologie
6
Psychologie
6
Pers- en communicatiewetenschappen
6
Pedagogiek en didactiek
6
Orthopedagogiek
7
Sociale geneeskunde
7
EXACTE WETENSCHAPPEN
Wiskunde
7
Fysica
7
Chemie
8
Fysicochemie
8
Biochemie, metabolisme
8
Aardwetenschappen, geofysica
8
Paleontologie
8
Ruimtewetenschappen
9
TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN
Toegepaste Wetenschappen
12
Materiaaltechnologie
12
Elektronica en elektrotechniek
12
Burgerlijke bouwkunde
12
Milieutechnologie
12
Transporttechnologie
13
Chemische technologie en ingenieurstechniek
13
Andere
13
Disciplinecodes
3
CODELIJST DISCIPLINES
MENSWETENSCHAPPEN - H000
H100
Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen
H105
Bibliografie
H110
Paleografie, bibliologie, epigrafie, papyrologie
H001
Wijsbegeerte
H120
Systematische wijsbegeerte, ethiek, wijsgerige esthetica, metafysica, epistemologie, ideologie
H125
Wijsgerige antropologie
H130
Geschiedenis van de wijsbegeerte
H135
Fenomenologie
H140
Wijsgerige logica
Wiskundige logica: zie P110
Artificiële intelligentie: zie P176
H150
Wijsbegeerte van specifieke wetenschappen
Epistemologie: zie H120
Wijsbegeerte en de sociale wetenschappen: zie S100
Wijsbegeerte van de technologie: zie T100
Wijsbegeerte van de biomedische wetenschappen: zie B100
H155
Moraalwetenschappen
H002
Theologie
H160
Algemene, systematische en praktische christelijke theologie
Wijsbegeerte van de theologie: zie H150
Geschiedenis van de christelijke kerken: zie H180
H165
Canoniek recht
H170
Bijbelwetenschappen
H180
Geschiedenis van de christelijke kerken
H190
Niet-christelijke godsdiensten
H003
Geschiedenis en kunst
H200
Geschiedenistheorie
Wijsbegeerte van de geschiedenis: zie H150
H210
Geschiedenis van de oudheid
H220
Middeleeuwse geschiedenis
H230
Moderne geschiedenis (tot ongeveer 1800)
H240
Hedendaagse geschiedenis (ongeveer 1800-1914)
H250
Hedendaagse geschiedenis (vanaf 1914)
H260
Geschiedenis van de wetenschappen
Geschiedenis van de ideeën: zie H130
Geschiedenis van de technologie: zie T100
Geschiedenis van de sociale wetenschappen: zie S100
Geschiedenis van de biomedische wetenschappen: zie B100
Taalgeschiedenis: zie H355
Geschiedenis van de landbouw: zie B435
H270
Sociale en economische geschiedenis
Ook indelen naar tijdvakken: zie H210 tot H250
H271
Politieke geschiedenis
H280
Lokale en regionale geschiedenis, geschiedkundige aardrijkskunde
Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde: zie S230
H290
Koloniale geschiedenis
Ook indelen naar tijdvakken: zie H230 en H341
H300
Rechtsgeschiedenis
Godsdienstgeschiedenis: zie H180 en H190
Disciplinecodes
H310
Kunstgeschiedenis
H311
Schilderkunst
H312
Beeldhouw- en bouwkunst
H313
Kunstkritiek
Literatuurkritiek: zie H390
H314
Conservatie en restauratie van kunstwerken
H315
Esthetica
Wijsgerige esthetica: zie H120
H320
Musicologie
H330
Dramaturgie
H340
Archeologie
H341
Prehistorie
Chronologie, dateringstechnieken: zie T510
H345
Egyptologie
H346
Numismatiek en sigillografie
H347
Genealogie en heraldiek
H004
Filologie
H350
Linguïstiek
Wijsbegeerte van de taal: zie H150
H351
Fonetiek, fonologie, prosodie
H352
Grammatica, semantiek, semiotiek, syntaxis
H353
Lexicologie
H355
Taalgeschiedenis
H360
Vreemde talenonderwijs
H361
Neurolinguïstiek
H362
Psycholinguïstiek
H363
Sociolinguïstiek
H365
Vertaalwetenschappen
H370
Onomastiek
H380
Vergelijkende linguïstiek
Vergelijkende, historische linguïstiek: zie H355
H390
Algemene en vergelijkende literatuurstudie, literatuurkritiek, literatuurtheorie
Dramaturgie: zie H330
H400
Folklore, mondelinge literatuur
Lokale en regionale geschiedenis: zie H280
Culturele antropologie, etnologie: zie S220
H401
Dialectologie
H410
Indo-Europese talen en literatuur van Klein-Azië, Indo-Iraans
H420
Oudgriekse taal- en letterkunde
H421
Modern Griekse taal- en letterkunde
H440
Latijnse taal- en letterkunde
H460
Franse taal- en letterkunde
H480
Italiaanse taal- en letterkunde
H490
Spaanse taal- en letterkunde
H491
Portugese taal- en letterkunde
H500
Algemene Romaanse filologie
H510
Keltische taal- en letterkunde
H520
Algemene Germaanse filologie
H530
Duitse taal- en letterkunde
H540
Nederlandse taal- en letterkunde
Vlaamse taal- en letterkunde: zie H401 en H540
H560
Friese taal- en letterkunde
H570
Engelse taal- en letterkunde
H581
Deense taal- en letterkunde
H582
Noorse taal- en letterkunde
H583
Zweedse taal- en letterkunde
H584
Finse taal- en letterkunde
H590
Baltische taal- en letterkunde
H595
Russische taal- en letterkunde
4
Disciplinecodes
5
H600
Taal- en letterkunde van Klein-Azië, Kaukasische taal- en letterkunde, Baskisch, Sumerisch
Indo-Europese talen: zie H410
H610
Hamito-Semitische taal- en letterkunde
H620
Oeral en Altaïsche taal- en letterkunde
H630
Paleosiberische taal- en letterkunde, Koreaans, Japans
H640
Taal- en letterkunde van Zuid- en Zuid-Oost Azië, Chinees
H650
Austronesische en Papoea taal- en letterkunde
H660
Afrikaanse taal- en letterkunde
H670
Amerikaanse taal- en letterkunde; Creoolse talen
Amerikaans Engels: zie H570
SOCIALE WETENSCHAPPEN - S000
S100
S110
S111
S112
S114
S115
Geschiedenis en wijsbegeerte van de sociale wetenschappen
Rechtswetenschappen
Administratief recht
Mensenrechten
Rechtsvergelijking
Rechtsfilosofie en -theorie
Rechtsgeschiedenis: zie H300
S120
Milieurecht
S121
Jeugdrecht
S122
Mediarecht
S123
Informaticarecht
S124
Intellectuele rechten, auteursrecht
S130
Burgerlijk recht: personen, familie, huwelijksstelsels, erfenissen, schenkingen, goederen, verbintenissen,
zekerheden
S136
Transportrecht
S137
Verzekeringsrecht
S140
Publiek recht
S141
Fiscaal recht
S142
Gerechtelijk privaatrecht
S143
Sociaal recht
S144
Handelsrecht
S145
Notarieel recht
S146
Arbeidsrecht
S148
Grondwettelijk recht
S149
Strafrecht en strafvordering
S150
Internationaal privaat en publiek recht
S151
Lucht-, zeevaart- en ruimterecht
S155
Europees recht
Canoniek recht: zie H165
S160
Criminologie
S170
Politieke en administratieve wetenschappen
Politieke geschiedenis: zie H271
S175
Polemologie
Pers- en communicatiewetenschappen : zie S265
S180
Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek
S181
Financiële wetenschappen
Boekhouding: zie S192
S182
Actuariële wetenschappen
Actuariële wiskunde: zie P160
S183
Conjunctuureconomie
S184
Economische planning
S185
Handels- en industriële economie
S186
Internationale handel
S187
Landbouweconomie
S188
Ontwikkelingseconomie
S189
Organisatiewetenschappen
S190
Bedrijfsbeleid
Disciplinecodes
S191
S192
S195
S196
6
Marktstudie
Boekhouding
Ontwikkelingssamenwerking
Sociale economie
Economische geschiedenis: zie H270
S210
S211
S212
S213
S214
S215
Sociologie
S270
S271
S272
S273
Pedagogiek en didactiek
Sociologie van de wetenschap
Arbeidssociologie, bedrijfssociologie
Sociale structuren
Sociale veranderingen, agologie
Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Sociale geneeskunde: zie S290
Sociale pedagogiek: zie S285
Sociaal recht: zie S143
S216
Gehandicaptenzorg - voorzieningen en hulpmiddelen
Orthopedagogiek: zie S286
S220
Culturele antropologie, etnologie
Sociolinguïstiek: zie H363
S230
Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde
Geschiedkundige aardrijkskunde: zie H280
Sociale psychologie: zie S263
Pers- en communicatiewetenschappen: zie S265
Criminologie: zie S160
Sociale economie: zie S196
Sociale geschiedenis: zie H270
S240
Stedebouw en ruimtelijke ordening
Planologie: zie T260
Landschapsarchitectuur: zie T250
S250
Demografie
S260
Psychologie
Menselijke ethologie: zie B381
Psychonomie: zie B760
Artificiële intelligentie: zie P176
Psycholinguïstiek: zie H362
S261
Differentiële en persoonlijkheidspsychologie
S262
Ontwikkelingspsychologie
S263
Sociale psychologie
S264
Experimentele psychologie
S266
Bedrijfspsychologie
Psychopathologie: zie B650
S265
Pers- en communicatiewetenschappen
Vakdidactiek
Lerarenvorming
Lichamelijke opvoeding, motorische ontwikkeling, sport
Musculo-skelettair systeem: zie B580
Biometrie, biomechanica: zie B110 en B115
S274
Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
S280
Volwassenenvorming, permanente vorming
S281
Computergesteund onderwijs
Vreemde talenonderwijs: zie H360
S282
Vergelijkende en historische pedagogiek
S283
Psychopedagogiek
S284
Experimentele pedagogiek
S285
Sociale pedagogiek
Disciplinecodes
S286
7
Orthopedagogiek
Gehandicaptenzorg: zie S216
Fysische geneeskunde, motorische revalidatie,
rehabilitatie: zie B710
S290
Sociale geneeskunde
Sociolinguïstiek: zie H363
Sociale geschiedenis: zie H270
Sociale psychologie: zie S263
EXACTE WETENSCHAPPEN - P000
Geschiedenis en wijsbegeerte van de wetenschappen en de geneeskunde: zie H260 en H150
P001
P110
P120
P130
P140
P150
Wiskunde
Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek
Getaltheorie, veldentheorie, algebraïsche meetkunde, algebra, groepentheorie
Functies, differentiaalvergelijkingen
Reeksen, Fourier analyse, functieanalyse
Meetkunde, algebraïsche topologie
Topologische groepen: zie P120
P160
Statistiek, operationeel onderzoek, programmatie,
actuariële wiskunde
Actuariële wetenschappen: zie S182
P170
Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle
Biomathematica, cybernetica: zie B110 en B115
P175
Informatica, systeemtheorie
P176
Artificiële intelligentie
Computertechnologie: zie T120
Bio-informatica: zie B110
Wiskundige logica: zie P110
Wiskundige fysica: zie P190
P002
Fysica
P180
Metrologie, fysische instrumentatie
Medische instrumentatie: zie B140
P190
Wiskundige en algemene theoretische fysica, klassieke mechanica, quantummechanica, relativiteit,
gravitatie, statistische fysica, thermodynamica
P200
Elektromagnetisme, optica, akoestiek
P210
Elementaire deeltjesfysica, quantumveldentheorie
P211
Hogere energie interacties, kosmische stralen
P220
Kernfysica
Nucleaire technologie: zie T160
P230
Atomaire en moleculaire fysica
Lasertechnologie: zie T165
P240
Gas- en vloeistofmechanica, plasma's
Vloeibaar en vast helium: zie P250
P250
Gecondenseerde toestand: structuur, thermische en mechanische eigenschappen, kristallografie, faseevenwichten
P260
Gecondenseerde toestand: elektronische structuur, elektrische, magnetische en optische eigenschappen,
supergeleiding, magnetische resonantie, relaxatie, spectroscopie
P265
Halfgeleiderfysica
Astrofysica: zie P523
Geofysica: zie P005
Fysicochemie: zie P400
Biofysica: zie B002
Moleculaire biofysica: zie B120
Fysiologische biofysica: zie B130
Klinische fysica, tomografie, radiologie,
medische instrumentatie: zie B140
Radiobiologie en nucleaire geneeskunde: zie B145
Disciplinecodes
P003
P300
P305
P351
P352
P360
P370
P380
P390
P395
P400
8
Chemie
Analytische chemie
Milieuchemie
Structuurchemie
Oppervlakte- en grenslaagchemie
Anorganische chemie
Macromoleculaire chemie
Nucleaire chemie
Organische chemie
Organometaalchemie
Fysiochemie
Kristallografie: zie P250
Elektrochemie
Fotochemie
Lasertechnologie: zie T165
P410
Theoretische chemie, quantumchemie
Agrochemie: zie B434
Klinische chemie: zie B190
P004
Biochemie, metabolisme
P310
Proteïnen, enzymologie
P320
Nucleïnezuren, proteïnesynthese
P330
Bio-energetica
P340
Lipiden, steroïden, membranen
Biopolymeren: zie T390
P005
Aardwetenschappen, geofysica
P420
Mineralogie
Kristallografie: zie P250
P421
Petrologie, petrografie
P422
Geochemie
P430
Geologie, minerale afzettingen
Geotechniek: zie T221
P440
Tektoniek, orografie, geodynamica
P441
Fysica van het inwendige der aarde, seismologie
P442
Chemie van het inwendige der aarde, vulcanologie
P443
Geomagnetisme
Aëronomie: zie P530
P450
Stratigrafie, geochronologie
P460
Sedimentologie, erosie
P461
Hydrologie, hydrografie, glaciologie
P470
Hydrogeologie
P480
Atmosferische fysica, meteorologie, klimatologie, aërologie
P500
Fysische en chemische oceanografie
Mariene biologie: zie B260
P510
Fysische aardrijkskunde, geomorfologie, pedologie
Geschiedkundige aardrijkskunde: zie H280
Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde: zie S230
Wiskundige aardrijkskunde: zie P516
Fytogeografie: zie B290
Zoögeografie: zie B230
P515
Geodesie
P516
Topografie, cartografie, fotogrammetrie, wiskundige aardrijkskunde
P517
Gravimetrie
P006
Paleontologie
Plantenpaleontologie, palynologie: zie B300
Kosmische stralen: zie P530
Chronologie, dateringstechnieken: zie T510
P401
P402
Disciplinecodes
P007
P520
9
Ruimtewetenschappen
Plaatsbepalende en fundamentele astronomie
Kosmische stralen: zie P530
Remote sensing: zie T181
P521
Hemelmechanica
P522
Kosmologie
P523
Astrofysica
P524
Fysica van de zon
P525
Zonnestelsel
P526
Radioastronomie en astronomie andere stralingen
P527
Galactisch onderzoek en interstellaire materie
P528
Extra-galactisch onderzoek
P530
Aëronomie (kosmische stralen inbegrepen)
Geomagnetisme: zie P443
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN - B000
B001
B100
Algemene biomedische wetenschappen
Geschiedenis en wijsbegeerte van de biomedische wetenschappen, theoretische biologie, algemene
evolutieleer
Bio-informatica, medische informatica, biomathematica, biometrie
Biomechanica, cybernetica
B110
B115
B002
Biofysica
B120
Moleculaire biofysica
B130
Fysiologische biofysica
B140
Klinische fysica, radiologie, tomografie, medische instrumentatie
B145
Nucleaire geneeskunde, radiobiologie
Radiofarmaca: zie T411
Genetische effecten: zie B220
Biochemie, Metabolisme: zie P004
Proteïnen, enzymologie: zie P310
Nucleïnezuren, proteïnesynthese: zie P320
Bio-energetica: zie P330
Lipiden, steroïden, membranen: zie P340
Biopolymeren: zie T390
B190
Klinische chemie
Hormonen: zie B370 en B480
Endocrinologie: zie B480
Serologie: zie B500
B191
Plantenbiochemie
Biotechnologie: zie T490
Stikstoffixatie: zie B433
B200
Cytologie, oncologie, carcinologie
Anatomopathologie: zie B520
B210
Histologie, cytochemie, histochemie, weefselcultuur
B220
Genetica, cytogenetica
Klinische genetica: zie B790
Veredeling van dieren: zie B400
Veredeling van planten: zie B390
B225
Plantengenetica
B230
Microbiologie, bacteriologie, virologie, mycologie
Stikstoffixatie: zie B433
Plantenparasitologie: zie B250
Parasitologie van mens en dier: zie B240
B235
Protozoölogie
B240
Parasitologie van mens en dier
B250
Entomologie, plantenparasitologie
Fytopathologie: zie B390
B260
Hydrobiologie, mariene biologie, hydro-ecologie, limnologie
Disciplinecodes
B003
Ecologie
B270
Plantenecologie
Hydro-ecologie: zie B260
Paleo-ecologie: zie B300 en B330
B280
Dierenecologie
B004
Plantkunde
B290
Systematische plantkunde, taxonomie, morfologie, fytogeografie, chemotaxonomie. Fysiologie van nietvasculaire planten
Fysiologie van vasculaire planten: zie B310
B300
Plantenpaleontologie, fylogenie, palynologie
B310
Fysiologie van vasculaire planten
B005
Dierkunde
B320
Systematische zoölogie, taxonomie, zoögeografie
B330
Dierenpaleontologie, fylogenie
B340
Dierenanatomie, dierenmorfologie
Groei van dieren: zie B350
B350
Ontwikkelingsbiologie, groei van dieren, ontogenie, embryologie
B360
Dierenfysiologie
Biochemie: zie P004
Ontwikkelingsfysiologie: zie B350
B361
Fysiologie van invertebraten
Biochemie: zie P004
B370
Endocrinologie van invertebraten
Endocrinologie van vertebraten: zie B480
B380
Dierlijke ethologie, dierenpsychologie
B381
Menselijke ethologie
B006
Landbouwkunde
B390
Plantenteelt, tuinbouw, veredeling, gewasbescherming, fytopathologie
Plantengenetica: zie B225
B400
Zoötechniek, veeteelt
Diergeneeskunde: zie B750
B401
Pluimveeteelt
B402
Aquacultuur, visteelt
B410
Bodembeheer, landbouwhydrologie
Pedologie: zie P510
B420
Voeding
Levensmiddelentechnologie: zie T430
B430
Bosbouw
B431
Tropische landbouw
B432
Sierplantenteelt
B433
Stikstoffixatie
B434
Agrochemie
B435
Geschiedenis van de landbouw
Landbouwmachines, boerderijbouw: zie T420
Landbouweconomie: zie S187
B007
Geneeskunde, mens en vertebraten
Algemene biomedische wetenschappen: zie B100 en B240
B440
Anatomie, morfologie (mens)
Anatomie, morfologie (dier): zie B340
B450
Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (mens)
Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (dier): zie B350
Tandontwikkeling: zie B730
B460
Fysische antropologie
Menselijke genetica: zie B220
B470
Fysiologie
Biochemie: zie P004
Neurofysiologie: zie B640
Voeding: zie B420
B480
Endocrinologie, secretiesystemen, diabetologie
10
Disciplinecodes
B490
Hematologie, extracellulaire vloeistoffen
B500
Immunologie, serologie, transplantatie
B510
Infecties
Microbiologie: zie B230
B520
Algemene pathologie, anatomopathologie
Carcinologie, oncologie: zie B200
Nucleaire geneeskunde: zie B145
B530
Cardiovasculair systeem
B540
Ademhaling
B550
Gastro-enterologie
B560
Urologie, nefrologie
B570
Obstetriek, gynaecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit
B580
Musculo-skelettair systeem, reumatologie, motoriek
Orthopedie: zie B600
B590
Anesthesiologie, intensieve zorgen
B600
Heelkunde, orthopedie, traumatologie
Neurologische heelkunde: zie B640
B610
Otorinolaryngologie, audiologie, auditief systeem en spraak
B620
Oftalmologie
B630
Dermatologie, venerologie
B640
Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie
Neurolinguïstiek: zie H361
B650
Psychiatrie, klinische psychologie, psychosomatiek
B660
Pediatrie
Ontwikkelingsbiologie, teratologie: zie B450
Kinderpsychatrie: zie B650
B670
Gerontologie
B680
Volksgezondheid, epidemiologie
Sociale geneeskunde: zie S290
B685
Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
B690
Arbeidsgeneeskunde, industriële geneeskunde
B700
Milieugeneeskunde
B710
Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
Lichamelijke opvoeding, motorische ontwikkeling, sport: zie S273
Orthopedagogiek: zie S286
B720
Huisartsengeneeskunde, medische opleiding
B725
Diagnostiek
Radiologie, NMR, topografie: zie B140
Klinische genetica: zie B790
Nucleaire geneeskunde: zie B145
Radiofarmaca: zie T 411
B726
Klinische biologie
Klinische chemie: zie B190
Serologie: zie B500
Anatomopathologie: zie B520
B730
Odontologie, stomatologie
B740
Farmacologie, formacognosie, farmacie, toxicologie
Klinische biologie: zie B726
Radiofarmaca: zie T411
B750
Diergeneeskunde: heelkunde, fysiologie, pathologie, klinische studies
B760
Psychonomie
B770
Gerechtelijke geneeskunde
B780
Tropische geneeskunde
B790
Klinische genetica
11
Disciplinecodes
TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - T000
T100
T110
Geschiedenis en wijsbegeerte van de technologie
Instrumentatie
Fysische instrumentatie: zie P180
T111
Beeldvorming en -verwerking
Radiologie, NMR, tomografie: zie B140
T115
Medische technologie
Biomechanica: zie B115
Medische instrumentatie: zie B140
T120
Systeemtechnologie, computertechnologie
T121
Signaalverwerking
Beeldverwerking: zie T111
Systeemtheorie: zie P175
Cybernetica: zie B115
Computerwetenschappen: zie P170
T125
Automatisatie, robotica, regeltechniek
T130
Productietechnologie
T140
Energie-onderzoek
T150
Materiaaltechnologie
T151
Optische materialen
Lasertechnologie: zie T165
T152
Composietmaterialen
T153
Keramische materialen en poeders
Amorfe materialen: zie P265 en T171
Polymeren: zie T390
Metallische materialen: zie T450
T155
Deklagen en oppervlaktebehandeling
T160
Nucleaire technologie en ingenieurstechniek
T165
Lasertechnologie
T001
Elektronica en elektrotechniek
T170
Elektronica
T171
Microëlektronica
Computerwetenschappen: zie P170
Computertechnologie: zie T120
Informatica: zie P175
T180
Telecommunicatie
T181
Remote sensing, teledetectie
T190
Elektrotechniek
Regeltechniek: zie T125
T191
Hoogfrequentietechniek, microgolffrequenties
T200
Thermische ingenieurstechnieken, toegepaste thermodynamica
T210
Toegepaste mechanica, reologie, toegepaste elasticiteits- en plasticiteitsleer
Motoren en aandrijfsystemen: zie T455
T211
Toegepaste akoestiek, trillingen
T212
Toegepaste hydraulica en hydrodynamica
T213
Vacuümtechnologie
T002
Burgerlijke bouwkunde
T220
Burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, offshore techniek
T221
Bodem- en rotsmechanica, geotechniek
T230
Constructie van gebouwen
T240
Architectuur, binnenhuisarchitectuur
T250
Landschapsarchitectuur
T260
Planologie
Stedebouw en ruimtelijke ordening: zie S240
T270
Milieutechnologie, controle van de verontreiniging
Milieuchemie: zie P305
Milieugeneeskunde: zie B700
12
Disciplinecodes
T003
T280
T290
T300
T310
13
Transporttechnologie
Technologie van het wegvervoer
Technologie van het spoorvervoer
Technologie van de scheepvaart
Technologie van de luchtvaart
Burgerlijke bouwkunde: zie T002
Motoren en aandrijfsystemen: zie T455
T320
Ruimtetechnologie
Ruimtewetenschappen: zie P007
T330
Militaire wetenschappen en technologie
T340
Mijnbouw
T350
Chemische technologie en ingenieurstechniek
T360
Biochemische technologie
T370
Koolwaterstofchemie, petrochemie, brandstof- en explosieventechnologie
Motoren en aandrijfsystemen: zie T455
T380
Technologie van natuuroliën, vetten en was
T390
Polymeertechnologie, biopolymeren
T400
Fijne chemicaliëntechnologie, kleurstoffen
Agrochemie: zie B434
T410
Farmaca en aanverwante technologie
T411
Radiofarmaca
Andere
T420
T430
T440
T450
T455
T460
T470
T480
T490
T500
T510
Landbouwtechnologie, landbouwmachines, boerderijbouw
Levensmiddelentechnologie
Technologie van niet-metallische mineralen
Metaaltechnologie, metallurgie, metaalproducten
Motoren en aandrijfsystemen
Hout- en papiertechnologie
Textieltechnologie
Technologie van andere producten
Biotechnologie
Veiligheidstechniek
Chronologie, dateringstechnieken
Toepassingscodes
14
TOEPASSINGSCODES
Classificatieschema toepassingsgebieden gebaseerd op de
EG "Nomenclature pour l'Analyse et la comparaison des Budgets
et programmes Scientifiques" (NABS)
OVERZICHT
Klik 2x op de toepassing om de juiste code op te zoeken
1.
Exploratie en exploitatie van het aardse milieu
15
2.
Infrastructuur, ruimtelijke ordening en stedebouw
15
3.
Milieuvervuiling en milieusanering
15
4.
Bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid
15
5.
Energieproductie en energiedistributie, rationeel energieverbruik
16
6.
Landbouwtechnologie en landbouwproductiviteit
16
7.
Industriële technologie en industriële productiviteit
16
8.
Maatschappelijke structuren en relaties
16
9.
Exploratie en exploitatie van de ruimte
17
13. Defensie
17
Toepassingscodes
15
LIJST TOEPASSINGSCODES
1.
EXPLORATIE EN EXPLOITATIE VAN HET AARDSE MILIEU
O100
O110
O120
O130
O140
O150
O160
O190
Onderzoek van algemene aard
Mijnbouwprospectie, aardolieprospectie, aardgasprospectie
Zeebodem, continentaal platform, diepzeebodem, mariene prospectie
Aardkorst, aardmantel
Hydrology
Zeeën, oceanen
Atmosfeer, klimatologie, meteorologie
Overig onderzoek over exploratie en exploitatie van het aardse milieu
2.
INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW
O200 Onderzoek van algemene aard
O210 Ruimtelijke ordening, stedebouw
O220 Ontwerp, bouw, inrichting en gebouwen
Bouwmaterialen, industriële bouwprocédés: zie O720
O230 Burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, waterbouwkunde, spoorwegbouw, kunstwerken, infrastructuurwerken
Bouwmaterialen: zieO720
O240 Verkeer, vervoer (transport)
O250 Telecommunicatiesystemen
Bouw van telecommunicatie-infrastructuur: zie O230
Telecommunicatie-apparatuur: zie O772
Satellietcommunicatie: zie O920
O260 Watervoorziening, wateranalyse, waterbehandeling, afvalwaterbehandeling, zeewaterontzilting
Bouw waterleidingen: zie O230
O290 Overig onderzoek over infrastructuur, ruimtelijke ordening, stedebouw
3.
MILIEUVERVUILING EN MILIEUSANERING
O300
O310
O320
O330
O340
O350
O360
O370
O390
Onderzoek van algemene aard
Watervervuiling
Luchtvervuiling
Bodemvervuiling en ondergrondvervuiling
Geluidshinder, trillingen
Radioactieve straling
Thermische vervuiling
Milieuvervuiling door vaste afvalstoffen
Overige milieuvervuiling
4.
BESCHERMING EN BEVORDERING VAN DE MENSELIJKE GEZONDHEID
O400 Onderzoek van algemene aard
O410 Medisch onderzoek, diagnostiek, therapie
O420 Preventieve geneeskunde
O430 Biomedische technologie, farmacologie
Farmaceutische industrie: zie O742
O440 Arbeidsgeneeskunde
O450 Voedingsleer, voedingshygiëne
O460 Verslaving, toxicomanie
O470 Sociale geneeskunde
O480 Organisatie van de gezondheidszorg
O490 Overig medisch onderzoek
Toepassingscodes
5.
ENERGIEPRODUCTIE EN ENERGIEDISTRIBUTIE, RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK
O500
O510
O520
O530
O540
O550
O590
Onderzoek van algemene aard
Fossiele brandstoffen en derivaten
Kernsplitsing
Kernfusie
Nieuwe energiebronnen, energierecuperatie
Rationeel energiegebruik, energiebesparing
Overig onderzoek over energie
6.
LANDBOUWTECHNOLOGIE EN LANDBOUWPRODUCTIVITEIT
O600
O610
O620
O630
O640
O650
O660
O690
Onderzoek van algemene aard
Veeteelt
Visvangst en aquacultuur
Diergeneeskunde
Landbouw en tuinbouw
Bosbouw en houtproductie
Onderzoek ter bevordering van de voedingswaarde der landbouwproducten
Overig landbouwkundig onderzoek
7.
INDUSTRIELE TECHNOLOGIE EN INDUSTRIELE PRODUCTIVITEIT
O700 Onderzoek van algemene aard
O710 Verhoging van de industriële productiviteit en van het concurrentievermogen
O720 Fabricagetechnieken, procestechnieken, ingenieurstechniek, materiaalondezoek
O730 Winning en eerste bewerking van niet energetische mineralen en afgeleide producten
Mijnbouwprospectie, aardolieprospectie, aardgasprospectie: zie O110
Mariene prospectie: zie O120
O740 Productie der chemische nijverheid
O741 Petrochemische en carbochemie
O742 Farmaceutische producten
O750 Transportmaterieel
O751 Vliegtuigbouw
O752 Materieel voor het wegvervoer
O753 Rollend spoorwegmaterieel
O754 Scheepsbouw
O760 Informatica (hardware, software), kantoormachines
O770 Elektrotechniek, elektronica
O771 Elektrische constructie, elektronica
Computers: zie O760
O772 Telecommunicatieapparatuur
O780 Overige metaalverwerkende nijverheid, precisie-instrumenten
O781 Machinebouw
O782 Medische en orthopedische apparaten
O790 Overige verwerkende nijverheid
O791 Voedingsnijverheid, levensmiddelentechnologie, genotsmiddelenindustrie
O792 Textielnijverheid
O793 Recyclage van afval
8.
MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN EN RELATIES
O800
O810
O820
O830
O840
O850
O860
O870
O890
Onderzoek van algemene aard
Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
Cultuur
Bedrijfsbeheer, openbare administratie
Verbetering van arbeidsvoorwaarden
Sociale zekerheid, maatschappelijk werk
Politieke structuur van de samenleving
Sociale evolutie, sociale conflicten
Overig onderzoek over maatschappelijke structuren en relaties
9.
EXPLORATIE EN EXPLOITATIE VAN DE RUIMTE
16
Toepassingscodes
O900
O910
O920
O930
O940
O990
Onderzoek van algemene aard
Wetenschappelijke exploitatie van de ruimte
Toepassingen, weersatellieten, communicatiesatellieten, teledetectie
Lanceerinrichtingen
Ruimtevaart, ruimtestations, ruimtelaboratoria
Overig ruimteonderzoek
13.
DEFENSIE
O013
Defensie
17
Download