gemeenteraad 13 oktober 2014

advertisement
GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2014
TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (artikel 21 gemeentedecreet)
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen vorige vergadering.
De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.
2.
Brandweer - gemeentelijk reglement houdende vaststelling van:
a. Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van
tijdelijke aard;
b. Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte
petroleumgassen, aardgas en / of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele
installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem.
In zitting van 15 september 2008 werd door de gemeenteraad het reglement goedgekeurd
betreffende de vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking
tot publiek toegankelijke inrichtingen.
Dit reglement is niet van toepassing op instellingen van tijdelijke aard. Omdat instellingen
van tijdelijke aard ook risicovol kunnen zijn, is het aangewezen om ook voor deze
inrichtingen aanvullende veiligheidsmaatregelen op te leggen.
Het bestaande reglement is evenmin van toepassing op occasionele installaties met vloeibaar
gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele
installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem.
In het voorliggend reglement worden nu richtlijnen opgesteld ter bescherming tegen branden paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard en worden er veiligheidsmaatregelen
opgelegd voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas,
elektriciteit en het gebruik van fotovoltaïsche zonne-energie.
De richtlijnen inzake de bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van
tijdelijke aard zijn van toepassing op alle evenementen van tijdelijke aard die plaats vinden
in openlucht, in tenten die toegankelijk zijn voor meer dan 99 personen of in gebouwen die
niet beantwoorden aan het reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen.
Tot evenementen van tijdelijke aard behoren o.a.:
kermissen en circussen
markten, foren braderijen, horeca
horeca-activiteiten
toneelvoorstellingen, concerten en fuiven evenals handelsbeurzen en tentoonstellingen
in gebouwen die normaal niet bestemd zijn voor deze activiteiten.
Het reglement voorziet in de voorschriften inzake de inplanting en evacuatie van de
inrichtingen mbt :
de toegankelijkheid van de ruimtes voor de hulpdiensten: zo moet elke
evenementenruimte tot op ten minste 60 m door voertuigen van de hulpdiensten
kunnen worden benaderd via de openbare weg of een weg die voldoet aan de eisen
gesteld in artikel 5 van dit reglement (minimale vrije breedte, minimale draaistraal,
helling, draagvermogen, enz)
het toegelaten aantal personen per m² (max. 3 personen per m² netto-oppervlakte mag
niet worden overschreden), aantal uitgangen en evacuatiewegen en de voorwaarden
waaraan deze moeten voldoen (art. 6 van het reglement)
constructievoorschriften voor trappen, podia, tribunes
constructievoorschriften van tenten, met of zonder verdieping (constructiematerialen,
bekledingen, signalisatie, veiligheidsverslichting
Tevens wordt een overzicht gegeven van de voorgeschreven brandbeveiligingsmiddelen en
andere te nemen voorzorgsmaatregelen (blustoestellen, gebruik van toestellen voor bakken,
braden en frituren, verbod op stroomgeneratoren, kachels, …), evenals de voor te leggen
attesten.
In een tweede afdeling worden de veiligheidsvoorschriften mbt elektriciteits- en
gasinstallaties en zonne-energie bepaald.
Deze maatregelen dienen nageleefd te worden bij het gebruik van occasionele installaties
met gas, elektriciteit (vb. marktkramen) en foto-voltaïsche zonne-energie, zowel voor
installaties op openbaar als op privé-terrein, in open lucht of in een inrichting.
Het betreft een bijzondere technische reglementering waarvoor verwezen wordt naar de
artikelen 22-24 van het reglement.
Het reglement treedt in werking op 1 november 2014.
Bij elke inbreuk die een acuut gevaar betekent op de openbare veiligheid, wordt een tijdelijk
verbod tot ingebruikname bevolen, dit tot het moment van hercontrole.
BESLISSING
Het gemeentelijk reglement houdende de vaststelling van:
Richtlijnen ter bescherming van brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke
aard;
Veiligheidsmaatregelen
occasionele
installaties
met
vloeibaar
gemaakte
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele
installaties voorzien van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem;
wordt goedgekeurd.
3.
Wijziging gebruikersreglement cultureel centrum ‘De Mastbloem’.
Het reglement voor het gebruik van het CC De Mastbloem omvat de modaliteiten inzake
reservatie, gebruik, onderhoud en veiligheid van het cultureel centrum en de voormalige
refter van de aanpalende schoolgebouwen.
Er wordt voorgesteld om het gebruikersreglement te optimaliseren met een voorrangsregeling
voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Tevens wordt geopteerd voor een administratieve
vereenvoudiging door het afschaffen van voorschotfacturen en worden er nog een aantal
bijkomende modaliteiten voor het gebruik van het gebouw voorzien.
Wat de voorrangsregeling betreft, wordt in artikel 7 voorzien dat de gebruikers van categorie
B (dit zijn o.m. de erkende Kruishoutemse verenigingen) die 3 opeenvolgende én
voorafgaande jaren op een repetitieve of jaarlijks terugkerende datum het CC hebben
gehuurd, voorrang krijgen in hun reservatieaanvraag.
2
Ze dienen hun reservatie wel minstens 1 jaar voor de datum van hun activiteit verder
concreet te maken om van deze voorrangsregeling te kunnen genieten.
In geval van samenloop op eenzelfde datum van activiteiten door verschillende verenigingen,
zal voorrang worden verleend aan de vereniging die het meeste aantal opeenvolgende jaren
De Mastbloem huurde op deze terugkerende of repetitieve datum.
Verder wordt bepaald dat er geen gasflessen mogen worden gebruikt en gestockeerd en
worden een aantal afspraken gemaakt omtrent het onderhoud (poetsgerief, afval van de
activiteit, enz.).
De procedure omtrent de waarborg, ten belope van het verschuldigde huurbedrag die
minimaal 14 dagen voor aanvang dient te worden betaald, wordt geschrapt wordt
vereenvoudigd tot het betalen van huurgeld.
BESLISSING
Het gewijzigde reglement betreffende het gebruik van het CC De Mastbloem wordt
goedgekeurd.
4.
Retributieverordening op het gebruik van het cultureel centrum ‘De Mastbloem’ –
termijn 01/01/2015 - 31/12/2019.
Zoals hoger reeds vermeld, wordt in het gebruikersreglement voorzien in een administratieve
vereenvoudiging door het afschaffen van de voorschotfactuur die de reservatiebevestiging tot
op heden vergezelde.
Hierdoor dient nog slechts 1 factuur voor het gebruik van het CC te worden opgemaakt.
Tevens wordt de retributie geïndexeerd. Dit is gedurende jaren niet gebeurd. De
huurtarieven zijn sinds de ingebruikname ongewijzigd gebleven en waren zeer goedkoop ten
opzichte van de huur van gelijkaardige infrastructuur zowel binnen als buiten de gemeente.
Door de grote toevloed aan reservatievragen worden de vrije weekenddagen in het CC zeer
schaars, waardoor verenigingen in elkaars vaarwater komen bij de keuze van een
reservatiedatum.
Door het afschaffen van de meerdaagse tarieven worden de gebruikers aangezet om de
reservatieduur te beperken.
BESLISSING
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van het cultureel centrum “De Mastbloem”
voor een termijn beginnend op 1 januari 2015 en eindigend op 31 december 2019.
Deze retributie is van toepassing op alle gebruikers vermeld in het gebruikersreglement, met
uitzondering van de categorie A (zijnde het gemeentebestuur en de instellingen en
organisatie die afhangen van het gemeentebestuur).
Het gemeentebestuur kan aan de gebruikers van de categorieën B (Kruishoutemse en
regionale verenigingen en Kruishoutemse privé-personen of instellingen die een publieke
culturele of vormende activiteit organiseren) en C (niet Kruishoutemse privé-personen of
instellingen die een publieke culturele activiteit organiseren) vrijstelling van de retributie
verlenen.
Deze beslissingen worden vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voor een overzicht van de tarieven wordt verwezen
retributieverordening die ter inzage ligt van de raadsleden.
naar
de
bijlage
bij
de
3
5.
Reglement voor de subsidiëring van de plaatselijke jeugd(werk)initiatieven in
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepalingen van het provinciaal
jeugdbeleid.
Het
bestaande
reglement
betreffende
jeugd(werk)initiatieven dateert reeds van 2008
wetgeving met betrekking tot de nieuwe
meerjarenplanning en het verdwijnen van
jeugdbeleidsplan.
de
subsidiëring
van
de
plaatselijke
en dient te worden aangepast aan de huidige
onderrichtingen inzake de gemeentelijke
de verplichting tot de opmaak van een
Het reglement regelt de verdeling van de jaarlijkse kredieten die door de Vlaamse overheid
worden voorzien ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd die tevens gekoppeld
zijn aan het meerjarenplan 14-19 van de gemeente.
Het budget voorzien voor de Vlaamse Beleidsprioriteit 1 (ondersteunen van jeugdwerk in
algemene zin) wordt conform dit reglement verdeeld onder erkende Kruishoutemse
jeugdverenigingen of -initiatieven.
Het budget voorzien onder Vlaamse Beleidsprioriteit 3 wordt aangewend ter ondersteuning
van jeugdwerk en occasionele projecten met aandacht voor deze 3 e beleidsprioriteit.
Het reglement vermeldt o.m. de voorwaarden waaraan de plaatselijke jeugdgroeperingen
moeten voldoen om erkend te worden als jeugdwerkinitiatief en worden de regels bepaald
voor de verdeling van de middelen die het gemeentebestuur ontvangt voor het opstellen en
uitvoeren van het jeugdbeleid binnen het meerjarenplan.
Beleidsprioriteit 1
Van de subsidie die de gemeente jaarlijks ontvangt van de Vlaamse regering voor het
ondersteunen van het jeugdwerk in het algemeen, wordt een toelage van 5.500 EUR
voorbehouden voor de organisatie van de gemeentelijke SWAP- en speelpleinwerking (scholing
en vergoeding vrijwilligers, aankoop materialen, algemene werkingskosten, enz.).
Aansluitend voorziet het gemeentebestuur ook zelf jaarlijks in een bijkomend bedrag uit
eigen middelen ter financiering van de SWAP- en speelpleinwerking.
Tevens wordt een krediet van 750 EUR voorbehouden voor de ondersteuning van de
kadervorming binnen het jeugdwerk.
Mocht dit krediet ontoereikend zijn, dan kan het gemeentebestuur beslissen om een
bijkomend bedrag te voorzien in eigen middelen.
10 % van het resterende bedrag wordt vervolgens voorzien als werkingssubsidie voor Jeugdhuis
Nuitgang.
Het resterende krediet wordt vervolgens verdeeld onder de erkende Kruishoutemse
jeugdwerkinitiatieven volgens de reeds gekende verdeelsleutels (kamp, ledenaantal en
frequentie van activiteiten).
Ten opzichte van het vroegere reglement verdwijnt thans de verdeelsleutel ‘infrastructuur’.
De verdeelsleutel ‘ledenaantal’ wordt hoger gewaardeerd, de verdeelsleutel ‘frequentie’
blijft gelijk en de verdeelsleutel ‘kamp’ wordt aangepast zodat enkel de kampen die meer
dan 5 dagen inhouden meetellen.
De maximale toelages voor kadervorming worden verhoogd van € 31 of € 62 (individuele
aanvragen) en € 62 (kadervorming voor vereniging) naar respectievelijk € 35, € 70 en € 100.
Deze verhoging gebeurt omdat deze bedragen reeds lange tijd niet meer geïndexeerd zijn en
de voorgestelde bedragen beter zullen aansluiten bij de reële kostprijs van een
kadervorming.
4
Beleidsprioriteit 3
Van de subsidies die de gemeente jaarlijks ontvangt van de Vlaamse regering voor het voeren
van een beleid met aandacht voor de 3 de beleidsprioriteit (aandacht voor jeugdcultuur)
wordt jaarlijks :

een deel voorbehouden voor de werkingstoelagen van erkende Kruishoutemse
jeugdbewegingen die specifieke aandacht hebben voor deze 3 e beleidsprioriteit.

een krediet van € 1.700 voorbehouden voor de inrichting van occasionele projecten met
aandacht voor de 3e beleidsprioriteit.

het resterende bedrag wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de inrichting
van projecten en initiatieven met aandacht voor deze beleidsprioriteit.
BESLISSING
Het gewijzigde reglement betreffende
jeugd(werk)initiatieven wordt goedgekeurd.
de
subsidiëring
van
de
plaatselijke
Het ontwerp van gewijzigd reglement ligt ter inzage van de raadsleden.
6.
Goedkeuren van de geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019 en aktename
van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Eligius.
Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Eligius werd door de gemeenteraad
goedgekeurd in zitting van 14 oktober 2013. In dezelfde zitting heeft de gemeenteraad akte
genomen van het budget 2014.
In zitting van 12 mei 2014 heeft de gemeenteraad akte genomen van de budgetwijziging 2014.
Thans worden aan de gemeenteraad de geactualiseerde meerjarenplanning 2014 – 2019 en de
budgetwijziging nr. 2/2014 voorgelegd.
Wat de exploitatietoelage 2014 betreft, werd deze in het meerjarenplan en in het budget
2014 bepaald op 76.193,02 EUR.
De geactualiseerde meerjarenplanning 14-19 en de budgetwijziging nr. 2 houden geen
wijzigingen in aan het exploitatiebudget.
Wat het investeringsbudget betreft, wordt het meerjarenplan geactualiseerd met de verkoop
van een hoeve met gronden te Gyverinckhove, waardoor een geraamde ontvangst van 290.000
EUR wordt ingeschreven onder het privaat patrimonium van het investeringsbudget.
Deze ontvangst uit verkoop van privaat patrimonium zal voor 90.000 EUR worden aangewend
voor grote herstellingen aan de Sint-Eligiuskerk.
De resterende 200.000 EUR wordt
gereserveerd voor investeringsbeleggingen.
Deze wijzigingen houden geen aanpassingen in aan de gemeentelijke investeringstoelagen.
BESLISSING
De geactualiseerde meerjarenplanning 2014 – 2019 wordt goedgekeurd en er wordt akte
genomen van de budgetwijziging nr.2/2014 van de kerkfabriek Sint-Eligius.
5
7.
Goedkeuren van de geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019 en aktename
van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand.
Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand werd door de
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 14 oktober 2013. In dezelfde zitting heeft de
gemeenteraad akte genomen van het budget 2014.
Thans worden aan de gemeenteraad de geactualiseerde meerjarenplanning 2014 – 2019 en de
budgetwijziging nr. 1/2014 voorgelegd.
Wat de exploitatietoelage 2014 betreft, werd deze in het meerjarenplan en in het budget
2014 bepaald op 8.843,89 EUR.
De geactualiseerde meerjarenplanning 14-19 en de budgetwijziging nr. 1 houden geen
wijzigingen in aan het exploitatiebudget.
Wat het investeringsbudget betreft, wordt het meerjarenplan geactualiseerd met de verkoop
van een perceel grond waardoor een geraamde ontvangst van 345.800 EUR wordt
ingeschreven onder het privaat patrimonium van het investeringsbudget.
Deze ontvangst uit verkoop van privaat patrimonium wordt aangewend voor grote
herstellingen, decoratiewerkzaamheden en erelonen aan de woning van de pastoor.
Naast deze inhoudelijke wijziging, diende er ook een technische aanpassing te gebeuren aan
de jaarrekening 2013 die zorgt voor het verschuiven van de ontvangst van een
investeringstoelage van 2013 naar 2014 ten bedrage van 24.405,28 EUR.
Deze wijzigingen houden geen aanpassingen in aan de gemeentelijke investeringstoelagen.
BESLISSING
De geactualiseerde meerjarenplanning 2014 – 2019 wordt goedgekeurd en er wordt akte
genomen van de budgetwijziging nr.2/2014 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand.
8.
Aktename van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Eligius.
De exploitatietoelage 2015 in het meerjarenplan bedraagt 82.544 EUR. Deze voorzien in het
budget 2015 bedraagt 69.031,40 EUR.
Wat de investeringen betreft, wordt in 2015 voorzien in :
o
de renovatie van het dak van de Sint- Eligiuskerk te financieren met een gemeentelijke
investeringstoelage van 273.242 EUR;
o
het vernieuwen van de ramen in de Sint-Gabriëlkerk te financieren met een
gemeentelijke investeringstoelage van 25.000 EUR.
De gemeenteraad dient het budget 2015 niet goed te keuren aangezien de toelagen passen
binnen het meerjarenplan.
BESLISSING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Eligius.
6
9.
Aktename van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Dionysius.
De exploitatietoelage 2015 bedraagt zowel in het meerjarenplan als in het budget 2015
0 EUR.
Wat de investeringen betreft, wordt in 2015 voorzien in :
o
de renovatie van de toren van de kerk te financieren met een gemeentelijke
investeringstoelage van 15.000 EUR.
De gemeenteraad dient het budget 2015 niet goed te keuren aangezien de toelagen passen
binnen het meerjarenplan.
BESLISSING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Dionysius.
10.
Aktename van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Machutus.
De exploitatietoelage 2015 in het meerjarenplan bedraagt 8.136,90 EUR. Deze voorzien in
het budget 2015 bedraagt 0 EUR.
Er worden in 2015 evenmin investeringen voorzien
De gemeenteraad dient het budget 2015 niet goed te keuren aangezien de toelagen passen
binnen het meerjarenplan.
BESLISSING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Machutus.
11.
Aktename van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand.
De exploitatietoelage 2015 voorzien in het meerjarenplan bedraagt 21.376,60 EUR. Deze
voorzien in het budget 2015 bedraagt 4.165,43 EUR.
Wat de investeringen betreft, wordt in 2015 voorzien in :
o
de renovatie van het kerkgebouw waarbij de kostprijs wordt geraamd op 272.500 EUR
en waarbij de gemeente 20 % of 54.500 EUR ten laste neemt.
De gemeenteraad dient het budget 2015 niet goed te keuren aangezien de toelagen passen
binnen het meerjarenplan.
BESLISSING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van
Bijstand.
7
12.
Aktename van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus.
De exploitatietoelage 2015 bedraagt zowel in het meerjarenplan als in het budget 2015
30.735 EUR.
Wat de investeringen betreft, wordt in 2015 voorzien in :
o
de restauratie van een schilderij te financieren
investeringstoelage van 11.800 EUR.
met
een
gemeentelijke
De gemeenteraad dient het budget 2015 niet goed te keuren aangezien de toelagen passen
binnen het meerjarenplan.
BESLISSING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus.
GEHEIME ZITTING
13.
Gemeentelijke brandweer: aanstelling van drie stagiairs-brandweerman.
De gemeenteraad heeft in zitting van 16 juni 5 betrekkingen vacant verklaard van stagiairbrandweerman/-vrouw bij het vrijwillig brandweerkorps.
Er werden 3 kandidaturen ontvangen, met name van de heren Thibaut Desegher, Miguel
Smetryns en Sebastien Verbrugge.
BESLISSING
De volgende kandidaten worden per 1 november aangesteld als stagiair-brandweerman :
o
Dhr. Thibaut Desegher
o
Dhr. Miguel Smetryns
o
Dhr. Sebastien Verbrugge.
8
Download