Een Romeinse munt uit Schagen

advertisement
Een Romeinse munt uit Schagen
■w
Blj ee" onderzo,;k ln het ê.ebied dat bouwrijp werd gemaakt voor de
uitbreiding van het industrieterrein 'Lagedijk' werd in mei 1978 een
grote hoeveelheid inheems aardewerk en botten uit de Romeinse tijd
aangetroffen. Uit een slootkant werden vele duizenden fragmenten ge¬
borgen die soms een totale reconstructie op papier toelieten (fig. 1).
Opmerkelijk was tevens de aanwezigheid van vrij veel 'echt' Romeins
aardewerk, dat meestal 'import' wordt genoemd; in tegenstelling tot het
ter plaatse gemaakte, meestal veel zachtere en grovere aardewerk. Be¬
houdens terra sigillata (fig. 2), amphora, wijnkruik, wrijfschaal, kookpot
en andersoortige baksels kwamen er tevens enkele fragmenten glas te¬
voorschijn.
ö
5
Enkele inheemse potten uit de Romeinse tijd.
De opmerkelijkste vondst was echter toch wel een zeer vergaan en
onooglijk muntje, dat bij nadere bestudering een zilveren denarius bleek
te zijn ges agen in Rome tussen 140 en 143 onder keizer Antoninus
Fius Uig. 31. Al deze vondsten van Romeinse fabrikage houden echter
geenszins in dat ter plekke ook inderdaad Romeinen hebben verbleven.
Toen keizer Claudius (41-54 n. Chr.) zijn in Noord-Germanië gelegerde
troepen de opdracht gaf zich terug te trekken op de Rijn (een ver¬
dedigingslinie die drie eeuwen zou standhouden) was dat voor de bewo¬
ners van Noord en Noord-West Nederland een hele opluchting Zij
hadden zich immers steeds zo verzet tegen de belastingen die zij de
Romeinen moesten betalen. Dit nauwe contact echter had ook de een¬
voudig levende Friese boer laten proeven van de luxe waarmede zelfs de
gewone Romein zich omringde: mooi hard en glad aardewerk, sieraden
en glas. Reeds tijdens de jaren van bezetting is er, getuige archeologische
bevindingen, ruilhandel geweest tussen Romein en Fries
Download