Top margin 1

advertisement
IP/02/1267
Brussel, 4 September 2002
Commissie verwijst onderzoek inzake overname van
Hollandsche Beton Groep door Koninklijke BAM
NBM naar Nederlandse Mededingingsautoriteit
De Europese Commissie heeft de beoogde overname van de Nederlandse
bouwmaatschappij Hollandsche Beton Groep N.V. (HBG) door concurrent
Koninklijke
BAM
NBM
N.V.
(BAM)
naar
de
Nederlandse
Mededingingsautoriteit verwezen, opdat het effect van de transactie op de
mededinging in de Nederlandse bouw- en asfaltmarkten nader kan worden
onderzocht.
Door de transactie gaan twee van de zes grootste bouwbedrijven in Nederland
samen. BAM is één van de grootste bouwbedrijven in de Benelux, actief in
ontwikkeling, bouw en onderhoud van huizen en utiliteitsbouw en de bouw van
infrastructuur en na de totstandkoming van de transactie zal het bedrijf tot de tien
grootste bouwbedrijven van Europa behoren. HBG heeft activiteiten in alle
aspecten van de bouw, in baggeren en in consultancy & engineering in een groot
aantal landen binnen en buiten Europa, met inbegrip van de Verenigde Staten van
Amerika. HBG is een dochtermaatschappij van de Spaanse onderneming Grupo
Dragados S.A. die voornemens is al zijn aandelen in HBG aan BAM over te
dragen. BAM heeft deze transactie aangemeld bij de Commissie in het kader van
Verordening (EEG) 4064/89.
Verzoek om verwijzing
Op 12 augustus 2002 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de
Commissie verzocht om verwijzing van de aangemelde concentratie voor wat
betreft het gedeelte van de transactie dat betrekking heeft op Nederland, ingevolge
artikel 9 van de Verordening. Volgens de NMa dreigt de voorgenomen concentratie
een machtspositie te creëren of te versterken op een aantal markten in de
bouwsector en op een aantal markten voor de productie van asfalt in Nederland.
Artikel 9 staat een verwijzing toe wanneer door een fusie een machtspositie dreigt
te ontstaan of te worden versterkt als gevolg waarvan de daadwerkelijke
mededinging op een afzonderlijke markt binnen een Lidstaat aanzienlijk zou
worden belemmerd.
De bevindingen van de Commissie op grond van het onderzoek in de eerste fase
zijn dat een dergelijke dreiging inderdaad zou kunnen bestaan voorzover dit een
mogelijke markt voor grote bouwprojecten betreft, waarop zowel BAM als HBG met
name een sterke positie hebben, alsmede op verscheidene regionale
asfaltmarkten.
De Commissie is van oordeel dat de NMa gelet op de eerdere ervaring met het
onderzoeken van concentraties in de Nederlandse bouwsector en de bij deze
instantie aanwezige marktkennis het meest geschikt is om het effect van deze
transactie op de mededinging in de Nederlandse bouw- en asfaltmarkten te
beoordelen.
Geen mededingingsproblemen in België
Het eerste fase onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat, met
uitzondering van die aspecten van de transactie welke naar de NMa zijn verwezen,
de transactie geen aanleiding geeft tot mededingingsproblemen. Dit geldt met name
voor de Belgische bouwsector, waarin partijen eveneens beide activiteiten
ontplooien.
2
Download