Notulen MRvergadering 18 maart 2014 openbaar

advertisement
Agenda MR vergadering 18 maart 2014
Aanwezig: Marjolijn, Willemien, Conny, Anouk, Frank en Chrianne.
Afwezig: Jim (met kennisgeving)
Notulant: Chrianne
1 Notulen MR 15-01-2014
Notulen zijn vastgesteld.
Willemien komt kennismaken met de oudergeleding van de MR.
Frank legt uit dat directie normaal gesproken om 20.00 uur aansluit omdat de MR dan vanaf 19.30 de
gelegenheid heeft om de agendapunten vooraf samen door te spreken.
2 Post MR
Digitale post: Marjolijn heeft een mail vanuit de MR mail gestuurd. Voorheen was zij
verantwoordelijk voor het verspreiden van deze mail. Er wordt wisselend door de leden naar de MR
mail gekeken.
Er is in januari het volgende afgesproken: vanaf nu betekent het dat alle leden voor de vergadering
ook de mail van MR centraal bekijken.
De MR rekening is opgeheven. Op de rekening van basisschool Leeve stond nog geld. Wat kunnen we
met het geld op deze rekening nog doen? Kan dit nog uitgegeven worden? Hoelang mogen de
reserves op de rekening blijven staan? Dit is onduidelijk. Anouk vraagt bij Eric Hendriks na hoelang dit
geld beschikbaar blijft. Tevens wordt gevraagd waaraan dit geld allemaal besteed mag worden. Ook
wordt de vraag gesteld of er geld gespaard mag worden of dat alles uitgegeven moet worden.
12 maart is er een mail vanuit de GMR gestuurd. Zij zijn het niet eens met de opheffing van de MR
rekening. Onderstaande mail is de reactie vanuit de GMR:
Geacht College ,
Naar aanleiding van uw adviesvraag betreffende de MR budgetten van 26 februari 2014 ontvangt u
hierbij ons advies zoals besproken in onze vergadering van 10 maart 2014.
Met betrekking tot uw aanvraag willen wij aanvullen dat ook de memo van 14 januari 2014
conform uw mondelinge mededeling in ons overleg van 11 februari2014, is ingetrokken.
De door u voorgestelde nieuwe regeling zoals opgenomen in uw memo met kenmerk '14.0102A
GMR_bijlage memo uitvoering betalingsverkeer MR.docx' vinden wij lastig leesbaar. Het
voorgenomen besluit is hierin niet helder verwoord. Daarnaast ontbreken de afwegingen welke het
CvB in deze heeft gemaakt.
Ook constateren we dat hetgeen omschreven is nog niet volledig voldoet aan de WMS, zoals
afgesproken hebben wij dit door onze jurist laten controleren. De door u voorgestelde procedure bij
geschillen is in strijd met de WMS.
Derhalve kunnen wij op dit moment niet anders dan negatief adviseren met betrekking tot deze
regeling. Aangezien wij er belang aan hechten dat, na de eerdere overhaast uitgevoerde voorlopige
besluiten, hierin duidelijkheid gegeven wordt hebben wij onderstaand voorstel geformuleerd. Dit
voldoet aan de WMS en het moge duidelijk zijn dat als u dit overneemt en ons opnieuw ter
advisering voorlegt u een positief advies tegemoet kunt zien.
Tenslotte, bezijden de inhoudelijke adviesvraag, zien wij graag van het CvB op welke wijze zij
uitvoering wil geven aan de aanbeveling van de accountant zoals in uw adviesvraag aangegeven.
Het (zonder overleg) opheffen van de MR-bankrekeningen geeft in onze ogen onvoldoende invulling
aan deze aanbeveling.
Voorstel GMR inzake de MR budgetten
Nieuwe regeling MR gelden
De MR maakt een activiteitenplan voor het schooljaar met een bijbehorende begroting passend
binnen de gelden conform CAO en levert deze ter info aan bij de directeur.
Uitgaven welke gedaan worden binnen deze begroting worden door de MR geaccordeerd en bij de
directeur aangeleverd. De directeur draagt zorg voor betaling en interne afhandeling, maar heeft
geen zeggenschap over de besteding.
Indien er bij de jaarafrekening een overschot ontstaat geldt onderstaande regeling (banksaldo
MRen).
Bij een geschil deelt de MR dit schriftelijk aan de directeur mede, voorzien van een inschatting van
de kosten (of deze inschatting wordt zo spoedig mogelijk verstrekt). Er is geen sprake van
goedkeuring door de directeur, maar ook niet van het CvB.
Banksaldo MRen per ultimo 2013
De MRen dienen een plan voor besteding van deze gelden ten behoeve van de medezeggenschap in
bij de directeur. Indien het bestedingsdoel medezeggenschap is worden de benodigde gelden
gereserveerd voor de MR. Op deze manier is het ook voor kleinere scholen mogelijk om opleiding te
volgen, het jaarbudget is hiervoor immers vaak niet toereikend. Hetgeen hiervoor niet wordt benut
komt ten goede aan de school.
Boekjaarbegroting
De directeur 'vertaalt' het MR-jaarplan en MR-begroting in de schoolbegroting per boekjaar. Bij de
adviesvraag aan de MR inzake de begroting wordt specifiek aandacht besteed aan deze 'vertaling'.
Indien u naar aanleiding van het vorenstaande inhoudelijke vragen heeft zijn wij uiteraard bereid
deze te beantwoorden.
In afwachting van uw, hopelijk spoedige, nieuwe adviesvraag verblijven wij.
Met vriendelijke groet,
Namens GMR Swalm & Roer
Remco van Bergen,
Voorzitter
Begroting moet goed bijgehouden worden. Contact tussen penningmeester en directie is van belang
om het budget in de gaten te houden.
Frank vraagt aan Sabine Hannik (voorzitter OR) na of er gelden van Reshare naar de MR overgezet
zijn.
Willemien geeft aan dat de GMR gesproken heeft over de opheffing van de plusklas. Er is sprake van
een financiële disbalans. Er zijn geen financiën meer voor de plusklas. De plusklas draait dit jaar voor
het laatste jaar. Dan heeft de plusklas 3 jaar gedraaid i.p.v. 4 jaar. De GMR is het hier niet mee eens.
Onderstaande mail is de reactie vanuit de GMR:
Geacht College ,
In uw schrijven van 13 februari 2014 geeft u aan ons advies met betrekking tot de plusklas niet over
te nemen en uw voorgenomen besluit om te zetten in een besluit.
Hierbij heeft u geen poging gedaan om toch tot een positief advies van ons te komen. Tevens
constateren we dat u hierover reeds heeft gecommuniceerd, als zou het besluit inmiddels
rechtsgeldig zijn. Hierbij neemt u de termijn conform de WMS niet in acht. Aangezien wij uw besluit
onvoldoende beargumenteerd vinden hebben wij in onze vergadering van 10 maart 2014 besloten
dit onderwerp voor te leggen aan de geschillencommissie. U zult nader geïnformeerd worden over
de hiermee samenhangende kosten. Lopende deze procedure verzoeken wij u alle communicatie
met betrekking tot uw besluit uiterlijk 14 maart te rectificeren, wij verwachten hiervan een afschrift
te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Namens GMR Swalm & Roer
Remco van Bergen
3 Stichting Swalm en Roer mededelingen
Het laatste half jaar is er meer openheid vanuit de GMR. Er wordt meer gepubliceerd.
Anouk wil de GMR agenda en notulen bekijken (screenen). Dit nemen we als agendapunt op. Op die
manier kunnen we dit beter volgen en indien nodig (pro)actief reageren.
We hebben vanaf vorige week de CITO resultaten binnen. We zitten iets boven het landelijk
gemiddelde. We gaan iets vooruit t.o.v. vorig schooljaar. We hebben n.a.v. de analyses bekeken waar
de knelpunten zaten en hoe we hier ons onderwijs op moesten aanpassen.
Jos de Vriend (nieuwe bestuurder Swalm en Roer) gaat samen met Kees Dekker alle scholen langs om
kennis te maken. De interim periode is dan afgelopen. Jos de Vriend komt 15 april kennismaken met
basisschool Leeve.
Willemien neemt niet actief deel aan het directieoverleg. Ze volgt dit wel op afstand. Ze heeft met
de agendacommissie afgesproken indien er zaken zijn die voor onze school van belang zijn, ze dit wil
weten. Dan wil ze hierover geïnformeerd worden en indien noodzakelijk gaat ze wel naar het
overleg. Er heeft nog geen clusteroverleg plaatsgevonden.
Anouk wil graag weten hoeveel leden er volgend schooljaar in de MR zitting moeten nemen. Ze wil
dit graag weten i.v.m. de eventuele verkiezingen die uitgeschreven moeten worden. In mei moeten
we de verkiezingen uitschrijven zodat de nieuwe leden in juni bepaald kunnen worden. Onze
voorkeur heeft 3 ouderleden en 3 leerkrachtleden. In het team moeten we het aantal leden
bespreken. Conny geeft aan Willemien door dat dit op de eerstvolgende teamvergadering moet
komen als agendapunt. Marjolijn wil zich herkiesbaar stellen. De vervanging voor Chrianne i.v.m.
zwangerschap wordt ook besproken (op de teamvergadering).
De verkiezing wordt via ISY bekend gemaakt. Conny neemt dit voor de leerkrachtgeleding op zich.
Frank neemt dit voor de oudergeleding op zich. De informatie m.b.t. de verkiezing is te vinden op
MR Centraal.
Er komt op ISY nog een bericht rondom de afwezigheid van Marie-José. Willemien licht aan de
oudergelding toe wat er exact met Marie-José aan de hand is. Als MR sturen we een bloemetje naar
Marie-José.
4 Huishoudelijk reglement en het jaarverslag
Dit reglement moet steeds in de eerste vergadering op de agenda staan. Op die manier wordt ook
steeds de rolverdeling besproken.
Het nieuwe reglement moet op de website komen.
Marjolijn geeft aan dat we dit helemaal moeten aanpassen. Marjolijn vraagt aan Claudia om dit aan
te passen.
Jaarverslag wordt niet als zinvol ervaren door Marjolijn en Chrianne omdat het een samenvatting is
uit de notulen. Vanuit WMS en het huishoudelijk reglement moeten we dit doen. Chrianne en
Marjolijn vullen het jaarverslag na iedere vergadering aan. Aan het eind van het schooljaar maken we
dit verslag definitief. Dan plaatsen we dit pas op de site. Ieder schooljaar wordt een nieuw
jaarverslag gemaakt.
5 Werkplannen
De tussenevaluatie van het schoolwerkplan heeft in het team plaatsgevonden. We sturen deze
tussenevaluatie naar de oudergeleding. Chrianne vraagt aan Willemien om deze naar iedereen van
de MR te sturen. Oudergeleding kan nog per mail reageren. Oudergeleding stemt dit samen af en
sturen vervolgens 1 reactie naar Chrianne.
6 Info cursussen CNV Visie Missie MR
Dit schuiven we door naar volgend schooljaar.
7 Info over cursussen m.b.t. financieel beleid
Voorkeur heeft een cursus a.d.h.v. aanvraag op maat. Van belang is dat we onze doelstelling heel
concreet hebben. De cursus moet ons ook opleveren waar wij behoefte aan hebben.
We moeten een moment zoeken waarbij alle MR leden aanwezig kunnen zijn bij de cursus. Dit moet
ook afgestemd worden met de cursusleider van het CNV Onderwijs Academie. Onze voorkeur gaat
uit naar het aanbod partnerschap.
- Waar hebben wij als MR invloed op m.b.t. de begroting?
- Hoe lees ik een begroting?
- Welke rechten en mogelijkheden hebben we (per onderdeel v/d begroting)?
We moeten nagaan wanneer het partnerschap ingaat. Anouk vraagt dit na en mailt dit naar de MR.
Vervolgens vindt dan de eventuele aanmelding plaats.
8 Formatiepunt oudergeleding
Overleg met Willemien heeft plaatsgevonden over de gang van zaken rondom de verschuivingen qua
leerkrachten. We hadden dit vooraf moeten communiceren met de oudergeleding van de MR. Dat
was correcter geweest. Nu hebben ze het moeten lezen op ISY.
9 Protocol afname Cito's Beleid ernstige dyslecten en toetsen
Afkorting en in het protocol uitwerkingen. Dit moet Blanche aanpassen. Chrianne geeft dit aan
Blanche door. Vervolgens moet Blanche dit aan de MR leden doormailen. De oudergeleding keurt het
protocol goed als de afkortingen toegevoegd worden. Frank zorgt ervoor dat het
instemmingsformulier ondertekend wordt.
10 Feedback GMR avond Passend onderwijs
Voldeed niet aan de verwachtingen. Het was rommelig en ongeorganiseerd. Er was onvoldoende
voorbereiding, de vragen vanuit de ouders en leerkrachten konden nauwelijks beantwoord worden.
Het schoolondersteuningsprofiel van je school moet wellicht gewijzigd worden n.a.v. het plan dat
vanuit het samenwerkingsverband geschreven wordt. Dit is op dit moment allemaal nog niet helder.
11 MR gelden hoe te besteden
In het team bespreken wat mogelijk is. Is Kurzweihl een mogelijkheid? Welke andere alternatieven
zijn er nog? Conny geeft aan Willemien door dat dit punt op de volgende teamvergadering terug
moet komen.
12 Wat er verder nog ter tafel komt
13 Rondvraag
-
Download