Aandachtspunten voor landbouwers met beheerovereenkomsten

advertisement
Aandachtspunten voor landbouwers met beheerovereenkomsten
We sommen hieronder de belangrijkste administratieve fouten op die leidden tot het mislopen van een
vergoeding in 2011. Ook geven we twee specifieke tips mee voor de campagne van 2012.
Elk jaar worden controles uitgevoerd op de beheerovereenkomsten aan de hand van de gegevens
over de perceelsregistratie uit de verzamelaanvraag. Landbouwers die een papieren
verzamelaanvraag indienden, worden op de hoogte gebracht van eventuele fouten of tekortkomingen
door het Agentschap voor Landbouw en Visserij via het zogenaamde incoherentierapport.
Landbouwers die hun verzamelaanvraag digitaal indienden via het e-loket, krijgen onmiddellijk op het
scherm een foutboodschap te zien bij het invullen van hun aanvraag.
Top 5 van administratieve fouten in 2011
 Het niet indienen van de verzamelaanvraag: alle landbouwers die een beheerovereenkomst
sluiten, moeten hun verzamelaanvraag indienen bij het ALV. Dus ook de landbouwers die een
beheerovereenkomst sluiten met alleen de beheerpakketten voor het aanplanten of
onderhouden van heggen of hagen.
Hoewel die kleine landschapselementen - heggen of hagen - niet apart geregistreerd moeten
worden, moeten de landbouwers er jaarlijks een verzamelaanvraag voor indienen om de juiste
kruiscontroles te kunnen verrichten.
Zes landbouwers die geen verzamelaanvraag hadden ingediend, ontvingen geen vergoeding
en de reeds uitbetaalde vergoedingen werden teruggevorderd.
 Melden van percelen die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een
vergoeding: sommige landbouwers met een variabele beheerovereenkomst “niet-kerende
bodembewerking (NK2)” of “Water (BW3)” melden de uitvoering van die maatregelen op
percelen die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een vergoeding. Variabele
beheerovereenkomsten hebben als kenmerk dat elk jaar, via de verzamelaanvraag, gemeld
wordt op welke percelen de beheerovereenkomst zal toegepast worden. Niet alle percelen
komen evenwel in aanmerking. De variabele beheerovereenkomst Erosiebestrijding “nietkerende bodembewerking (NK2)” kan alleen toegepast worden op erosiegevoelige percelen.
Die percelen hebben in de verzamelaanvraag het kenmerk ‘sterk, matig, licht of andere’.
Een twintigtal percelen had dit kenmerk niet en is daardoor niet weerhouden voor het
berekenen van een vergoeding. Voor de variabele beheerovereenkomst Water werden vijftig
percelen gemeld die niet liggen binnen het kwetsbaar gebied water. Alleen percelen met de
bemestingsnorm Water komen in aanmerking voor het berekenen van de vergoeding.
Als de verzamelaanvragen via het e-loket worden ingediend, wordt in die gevallen een
boodschap getoond waaruit blijkt dat het perceel niet in aanmerking komt voor de variabele
beheerovereenkomst. Melden na 31 mei is in geen enkel geval toegestaan, dus als de
maatregel daadwerkelijk wordt uitgevoerd op het perceel, is het aangewezen de bijkomende
bestemming toch tijdig op te geven.
 Minimale oppervlakte van de variabele beheerovereenkomst Water (BW3) of nietkerende bodemwerking (NK2) werd niet gerespecteerd: 63 landbouwers kregen een
inhouding van 5% op de berekende vergoeding opgelegd omdat de minimale oppervlakte
overeengekomen in de beheerovereenkomst niet gerespecteerd werd.
 Overnames: elk jaar duiken bij de administratieve controles problemen op naar aanleiding
van het behandelen van overnames. Bij de overname van een perceel of bij een volledige
bedrijfsovername wordt dikwijls opgemerkt dat de overname van de percelen al is
geregistreerd, maar de overname van de beheerovereenkomst zelf nog niet. Om problemen
en sancties te vermijden, is het belangrijk dat de VLM tijdig op de hoogte wordt gebracht bij de
overname van een beheerovereenkomst. Bij bedrijfsovernames waarbij de overnemer de
percelen registreert vanaf 1 januari, is het de overnemer die de percelen en de bijkomende
bestemmingen moet aangegeven.
Om een vergoeding te krijgen voor een beheerovereenkomst, moet het perceel een volledig
kalenderjaar in gebruik zijn. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens uit de
perceelsregistratie. Percelen met een startdatum na 1 januari of een stopdatum voor 31
december, kunnen geen vergoeding krijgen.
 Het wijzigen van de registratie van vaste beheerovereenkomsten: vaste
beheerovereenkomsten hebben als kenmerk dat ze gesloten worden voor een vaste plaats en
een vaste oppervlakte. Vaste beheerovereenkomsten corresponderen altijd met één perceel.
Die percelen worden voorgedrukt op de verzamelaanvraag met de juiste, bijkomende
bestemming. De ligging van het voorgedrukte perceel of de oppervlakte mag niet gewijzigd
worden, tenzij om duidelijke fouten te corrigeren. Een wijziging aanbrengen, waardoor het
perceel een kleinere oppervlakte heeft dan de oppervlakte uit de beheerovereenkomst,
kan leiden tot een sanctie. Dat was het geval bij 20 percelen.
Aandachtspunten voor de campagne van 2012
 Dien tijdig de verzamelaanvraag in: vanaf dit jaar zullen ook voor de vaste
beheerovereenkomsten kortingen toegepast worden als de verzamelaanvraag niet werd
ingediend vóór 21 april 2012. Tot en met 16 mei leidt dit tot een vermindering van de
vergoeding met 1% per werkdag vertraging. Bij een indieningsdatum na 16 mei wordt geen
vergoeding meer uitbetaald voor geen enkele beheerovereenkomst (en ook niet voor andere
rechtstreekse steunbedragen en agromilieumaatregelen).
 Meld tijdig een overname aan de VLM: een gedeeltelijke of volledige overname van een
beheerovereenkomst moet schriftelijk gemeld worden aan de VLM door zowel de overlater als
de overnemer. De overnamedatum van de beheerovereenkomst is gelijk aan de datum
waarop de overnemer de gronden in gebruik neemt volgens de verzamelaanvraag. Als de
VLM binnen de 5 maanden na de overnamedatum niet op de hoogte wordt gebracht van de
overname van de beheerovereenkomst, zal de overname van de beheerovereenkomst niet
aanvaard worden. Dat kan leiden tot het beëindigen van de beheerovereenkomst en het
terugvorderen van de reeds uitbetaalde vergoedingen.
Download