Appendix K - Watersportverbond

advertisement
STANDAARDMODEL VOOR DE AANKONDIGING VAN EEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
Dit Standaardmodel voorziet in een beproefde aankondiging, die woordelijk gebruikt moet worden voor een
Nationaal Kampioenschap dat op één enkele baan zal worden verzeild.
Deze Aankondiging is in niet onbelangrijke mate op een “klassieke’ olympische baan of een trapezium baan
geënt, maar andere banen kunnen natuurlijk ook beschreven en gebruikt worden.
Sommige bepalingen zijn vereist. Deze zijn gemerkt met een sterretje.
Kijk voor het gebruik van deze leidraad eerst naar regel J1 en beslis welke bepalingen nodig zijn.
Laat alle niet toepasbare en onnodige bepalingen vervallen. Selecteer de voorkeurskeuze als er een keuze
is. Vul daarna de plaatsen in waar een aaneengesloten lijn staat (_________)en selecteer de bewoording
van uw voorkeur als een keuze of optie getoond wordt tussen haakjes ([_________]).
Hernummer de artikelen niet (eventueel ‘binnen ’ een artikel wèl) maar vermeld weggevallen artikelnummers
als ‘reserve’.
De hieronder genoemde onderwerpen, wanneer van toepassing, moeten met de aankondiging worden
gepubliceerd, maar moeten niet als een genummerde bepaling in de aankondiging worden opgenomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Een inschrijfformulier, dat getekend moet worden door de eigenaar van de boot of zijn
vertegenwoordiger, dat woorden bevat als: 'Ik verklaar te zijn gehouden aan de Regels voor
Wedstrijdzeilen en alle andere regels, die op dit evenement van toepassing zijn '.
Bij een internationaal evenement de voorschriften van de nationale autoriteit, die van toepassing
zijn, in het Engels.
Een lijst van de sponsors, indien van toepassing.
Informatie betreffende huisvesting en kamperen.
Informatie over de mogelijkheden om maaltijden te verkrijgen.
Leden van het wedstrijdcomité en leden van [het protestcomité] [de jury].
Speciale vereisten voor aanleggen of opslag.
Mogelijkheden voor het repareren van boten en zeilen en watersportwinkels.
Beschikbaarheid van charterboten.
Aankondiging
voor het
[Open] Nederlands Kampioenschap
In de _______klasse
georganiseerd door _________________
in samenwerking met het Watersportverbond
van ________ tot en met _________________ 2014 op _____________
NB Bij een open kampioenschap moet de Aankondiging in het Engels worden geschreven.
______________________________________________________________________________________
1.
DE REGELS
1.1*
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen.
.
1.2*
Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
1.3
De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: ____________. De wijzigingen zullen volledig in de
wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels
wijzigen.
1.4
De klassenvoorschriften van de __________ klasse worden als volgt gewijzigd:______, volgens
regel 87.
1.5
In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
1.6*
Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet lid zijn een vereniging of andere
organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en voorzien zijn van de vereiste licentie.
2
RECLAME
Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit. NB Voor nationale klassen moet toestemming aan het Watersportverbond
gevraagd worden
3*.
DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1
De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n):_________________.
3.2
Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier in te vullen
en het samen met het vereiste inschrijfgeld vóór _________ op te sturen naar _____________.
3.3
Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden
geaccepteerd:__________________.
4.
INSCHRIJFGELD
4.1
De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:
Klasse
Inschrijfgeld
________
__________
________
__________
_________
4.2
__________
Andere te betalen bedragen:
_________________
_________________
5.
KWALIFICATIES EN FINALES
Indien op de sluitingsdatum ___ of meer boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie worden
verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden.
6.
PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
6.1*
Registratie:
Dag en datum ___________van _______ tot _______.
6.2
Meting en controles:
Dag en datum ________van _______tot ________.
Deelnemers dienen beschikbaar te zijn met hun boot om __[tijd]________ op
_[plaats]____________
6.3*
6.4
Data van de wedstrijden:
Datum
Klasse________
Klasse_________
________
wedstrijden
wedstrijden
________
wedstrijden
reservedag
________
reservedag
wedstrijden
________
wedstrijden
wedstrijden
________
wedstrijden
wedstrijden
________
wedstrijden
wedstrijden
Aantal wedstrijden:
Klasse
Aantal
Wedstrijden per dag
_______
_________
__________
_______
_________
__________
6.5*
De tijd voor het waarschuwingssein voor de[oefenwedstrijd] [eerste wedstrijd] [iedere dag]is
_________.
7*
METING
Iedere boot moet een geldige [meetcertificaat] [handicapcertificaat] tonen.
(OF)
Iedere boot moet een geldige [meetcertificaat [handicapcertificaat] tonen.
In aanvulling hierop [kunnen] [zullen] de volgende metingen worden uitgevoerd ______________.
8
WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf _______ op ___________in ______________.
9
LOCATIE
9.1
Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
9.2
Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.
10
BANEN
De te zeilen banen zijn als volgt
Olympische driehoeksbaan / Trapezoïde baan / Op en Neer baan
(OF)
De tekeningen in Aanhangsel C tonen de banen, bij benadering, de hoeken tussen de rakken, de
volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet
worden gehouden.[de lengte van de baan zal ongeveer________ zijn].
11
STRAF SYSTEEM
11.1
Voor de __________ klasse(n) is regel 44 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door
de Eén-Ronde Straf.
NB Bepaling 11.1 alleen laten staan bij multihulls of slecht manoeuvrerende boten. Voor de meeste
open eenheidsklassen moet deze bepaling geschrapt worden.
11.2
Beslissingen van [het protestcomité] [de jury] zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5.
Het Watersportverbond heeft hier conform regel 70.5 (a) en de bepaling van het Watersportverbond
hierbij toestemming voor verleend.
NB Deze toestemming wordt alleen onder bepaalde voorwaarden gegeven en alleen voor eventuele
kwalificatiewedstrijden.
12
SCOREN
12.1*
Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.
12.2
(a)
(b)
(c)
(d)
13
Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal
zijn van zijn wedstrijdscores.
Wanneer 5 tot 9 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
Wanneer 9 tot 13 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.
Wanneer 13 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn
van zijn wedstrijdscores met aftrek van de drie slechtste scores.
HULPSCHEPEN
Hulpschepen moeten kenbaar zijn door____________.
14
LIGPLAATSEN
Boten moeten op de hun toegewezen plaats [op de wal] [in de haven] liggen.
15
BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN
Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het
wedstrijdcomité.
Dit artikel schrappen als alleen zwaardboten aan het kampioenschap deelnemen.
16.
DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden
gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de
wedstrijdserie.
Dit artikel schrappen als alleen zwaardboten aan het kampioenschap deelnemen.
17.
RADIOCOMMUNICATIE
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen
die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van
toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.
18*.
PRIJZEN
De verantwoordelijke persoon van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en
ontvangt de bijbehorende medaille(s) en de Blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond
Andere prijzen zullen als volgt worden gegeven: ______.
NB:Bij een klassenkampioenschap dit wijzigen in: De verantwoordelijke persoon van de winnende
boot verkrijgt de titel Klassen Kampioen en ontvangt de Rode Kampioenswimpel van het
Watersportverbond.
19.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of
na de wedstrijdserie.
20.
VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum
bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
21
OVERIGE INFORMATIE
Voor overige informatie kan contact op worden genomen met ___________________.
Aanhangsel A: De plaats van de haven
Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden
(Aanhangsel C: De banen)
Download