- Cultuurfonds Rijk van Nijmegen

advertisement
Projectnaam:
Staat van baten en lasten
Begroot
Baten
Te ontvangen bijdragen en
contributies
Subsidies
Verkoop
Toegezegde bedragen
Andere inkomsten
Totale baten
Lasten
Materialen
Organisatie
Ureninzet
Promotie
Acquisitie
10% van 20%
(administratiekosten)
Totaal lasten
Resultaat
Eventuele rentebaten en –lasten
Resultaat
Werkelijk
Download