formulier-verzoek-inhuur-uitzendkracht-freelancer-detachering

advertisement
Faculteit der Geesteswetenschappen
Verzoek inhuur uitzendkracht/freelancer/detachering
Instituut-/Dienst gegevens
Instituut/Dienst
<Kies uit lijst>
Afdeling
Leidinggevende
SAP Kostenplaats
Personalia
Achternaam
Titel(s)
Voornamen
M/V
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Huisnr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres privé
Gegevens aanstelling
Periode aanstelling
t/m
Functienaam
Soort account
Werkplekgegevens
o
VUW account (toegang tot alle VUW-diensten (computers, netwerk, internet, e-mail, e.d.)
en tot alle ULCNdiensten (Blackboard, ULip, Surfspot e.d.)
o
Mail-only account (de medewerker krijgt een e-mailadres en heeft toegang tot de digitale
collectie van de UB, maar heeft verder geen toegang tot VUW-diensten)
Gebouwnummer:
Kamernummer:
Toestelnummer:
Ondertekening WD Instituut / Hoofd Dienst
Ondertekening leidinggevende
Datum
Datum
Naam
Naam
Handtekening
Handtekening
Formulier met daarbij: kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs), overeenkomst en VAR (freelancer).
Document1
Blad 1/2
Formulier verder in te vullen door P&O en FEZ:
FEZ
Geldstroom
1/2/3
t.l.v. SAP kostenplaats
Van
Handtekening
Naam
Tot
Financiering
Datum
P&O-adviseur
Ruimte voor opmerkingen/naam uitzendbureau:
Naam:
Datum:
Handtekening:
Medewerker P&O
SAP gegevens
Personeelsnummer
:
Formatieplaatsnummer :
Ingevoerd door:
Paraaf
Datum
Controle door:
Paraaf
Datum
Document1
Blad 2/2
FTE
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards