Concept Kredietunie

advertisement
DOSSIER
Kredietunie
BLN gaat, in overleg met de landelijke werkende Vereniging van Kredietunies in
Nederland, de haalbaarheid en levensvatbaarheid onderzoeken van de oprichting van
een Kredietunie voor en door ondernemers in de Binnenvaart.
De behoefte aan een toegankelijke en stabiele kredietverlening aan onze sector neemt
toe nu de bestaande (groot) banken zich meer en meer behoudender en extra kritisch
opstellen bij het verstrekken van leningen aan het MKB en in versterkte mate aan de
ondernemingen in de Binnenvaart. Een gevolg is dat er voor gezonde ondernemingen
een tekort aan financiële middelen is. Deze bedrijven zijn hierdoor onvoldoende in staat
om te investeren en te innoveren. Daarnaast speelt de financiering van de opvolging een
steeds grotere rol.
Hoog tijd om als ondernemers zelf het initiatief te nemen en de krachten te bundelen om
de duurzame financiering van de Binnenvaartsector te waarborgen door het oprichten
van een regionale coöperatieve spaar- en leenkas: “De Kredietunie Binnenschippers
Nederland” (KBN).
Ook in tijden dat de bancaire financiering weer makkelijker verstrekt wordt is het goed
om minder afhankelijk van deze bron van financiering te zijn. De kredietverlening door
de KBN zal zich in eerste instantie beperken tot € 250.000,-. Uitbreiding naar grotere
bedragen zal op termijn onderzocht worden.
Een Kredietunie is een Coöperatieve vereniging onder uitgesloten aansprakelijkeid (u.a)
en functioneert op non-profit basis en mede op basis van de maatschappelijke
betrokkenheid van de leden, de zgn. “common bond”.
Kredietnemers en Kredietgevers zijn als lid mede-eigenaar van de coöperatie dus van de
KBN.
Om geld in te brengen voor kredietverlening kunnen leden één of meer obligaties
kopen. Daarmee storten kredietgevers een bepaald bedrag in de kas van de kredietunie.
Deelname aan een kredietunie als krediet gevend lid is interessant voor ondernemers,
die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt: die zelf mee willen bepalen aan
wie hun ingebrachte geld worden uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Die als
vakgenoten het ondernemerschap van de kredietnemer kunnen beoordelen en pas
daarna naar zekerheden kijken. Kredietgevende leden ontvangen een rentevergoeding
voor het risico dat ze lopen en zij zijn betrokken bij de vraag aan wie hun geld wordt
uitgeleend.
Er wordt in de komende periode publieke en private ondersteuning met geld, faciliteiten
én persoonlijke inzet gezocht van:
 Tenminste een 50-tal maatschappelijk geëngageerde binnenvaart ondernemers,
als inleggers van gelden.
 10-20 (Oud)ondernemers als vrijwilligers voor de bestuursorganen van de
kredietvereniging, als ervaren coaches voor de krediet vragende leden alsmede
een (oud)notaris, (oud)accountant, (oud)bankier, (oud)advocaat e.d. voor de
RvT en de RvA.
 Betrokken partijen uit de logistieke keten en of Gemeentelijke/Provinciale
overheid die dit initiatief ondersteunen met een startsubsidie, promotie,
faciliteiten en de beschikbaarstelling fondsen met langere looptijden dan 5 jaar.
Download