Document

advertisement
Stern Groep N.V.
Henk van der Kwast
Analistenbijeenkomst
23 augustus 2012
Agenda
Belangrijke gebeurtenissen 2012
Resultaten 1e halfjaar 2012
Financiële positie per 30 juni 2012
Beoogde organisatiestructuur eind 2012
Update Strategisch Plan
Op naar 2013
Prognose 2012
Belangrijke gebeurtenissen
2012
Belangrijke gebeurtenissen 2012
Overname Ford Amsterdam per 1 februari 2012
Verkoop Fiat activiteiten in Amsterdam aan Van Kouwen
Reorganisatie Ford Amsterdam, Vireo Auto, SternPixel nagenoeg
afgerond
Stern 2 nog niet uit de problemen
Nieuw personeels-/salarisadministratiepakket Profit (AFAS)
Herfinanciering geregeld tot eind juni 2013
Wijzigingen Raad van Commissarissen:
Maart 2012: Adriaan Roggeveen
Oktober 2012: Maja Sanders
4
Resultaten
1e halfjaar 2012
Resultaten
(x € 1.000)
H1-2012
H1-2011
Netto omzet (exclusief BPM)
531.587
502.365
Kosten van handelsgoederen
442.210
412.024
89.377
90.341
2.049
2.842
-85.832
-85.947
5.594
7.236
56
101
Rentelasten (per saldo)
-2.472
-2.299
Resultaat voor belastingen
3.178
5.038
13
-758
3.191
4.280
Bruto winst
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Resultaat deelnemingen
Belastingen resultaat
Resultaat na belastingen
Balans activa
(x € 1.000)
30-06-2012
31-12-2011
30-06-2011
ACTIVA
Immateriële vaste activa
31.228
31.365
31.431
Operationele materiële vaste activa
137.565
128.751
121.081
Auto's voor lease en verhuur
130.103
117.273
117.592
Financiële vaste activa
32.962
32.496
32.410
VASTE ACTIVA
331.858
309.885
302.513
Voorraden - gereed product en goederen
143.640
178.613
159.489
51.798
20.624
33.295
Belastingen en overlopende activa
5.140
5.270
5.932
Liquide middelen
1.283
782
1.038
VLOTTENDE ACTIVA
201.861
205.289
199.755
TOTAAL ACTIVA
533.719
515.174
502.267
Handelsdebiteuren
Balans passiva
(x € 1.000)
30-06-2012
31-12-2011
30-06-2011
144.339
149.375
148.440
1.450
1.528
2.100
Langlopende verplichtingen
42.928
41.091
42.408
Kortlopende verplichtingen
345.002
323.180
309.319
TOTAAL PASSIVA
533.719
515.174
502.267
Groepsvermogen
Voorzieningen
Netto omzet en bedrijfsresultaat per
divisie
Omzet
Bedrijfsresultaat
(x € 1.000)
H1-2012
H1-2011
H1-2012
H1-2011
SternDealers
510.479
477.075
2.366
5.194
71.739
69.109
2.531
2.447
980
1.061
696
(405)
Intercompany omzet
(51.611)
(44.880)
-
-
Totaal
531.587
502.365
5.593
7.236
SternDiensten
Overige
Afzet per cluster (in aantallen x 1.000)
Afzet nieuwe
personenauto's
Stern 1
Stern 2
Stern 3
Stern 4
Stern 5
Stern 6
Totaal Stern
Totaal markt (NL)
Marktaandeel
Afzet nieuwe
bedrijfswagens
H1-2012
H1-2011
H1-2012
H1-2011
1.210
1.735
5.094
3.389
2.212
1.208
957
2.424
4.284
3.280
1.960
1.146
761
153
711
656
274
-
687
192
552
481
334
-
14.848
332.122
14.051
328.545
2.555
33.956
2.386
33.581
4,5%
4,3%
7,5%
7,1%
Solvabiliteit
30-06-2012
31-12-2011
Dealerlease (normatief)
10,0%
10,0%
Autoverhuur (normatief)
15,0%
15,0%
Overige activiteiten
33,4%
35,1%
Stern Groep
27,0%
29,0%
Nieuwe organisatiestructuur eind 2012
Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (1)
SternTotaal: bewerking grootzakelijke markt, inclusief
marketing en communicatie (SternMedia) en nieuwe
media (SternPixel)
ACC gesplitst in Reporting & Analysis (Stern Groep) en
Controlling & Compliance
Concerndiensten: Controlling & Compliance, Operational
Excellence & Lean en Personeelszaken & Pay-rolling
SternDiensten splitsen in SternFinance en SternUniverseel
SternFacilitair: ICT, Gebouwenbeheer, Milieu en Inkoop
13
Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (2)
Stern Groep
__________
SternTotaal
Stern Vastgoed
SternDealers
Stern Concerndiensten
SternFinance
SternUniverseel
Stern Facilitair
14
Update Strategisch Plan
Update Strategisch Plan
SternUniverseel: ontwikkelen van meer automerk
onafhankelijke activiteiten (SternPoint,
SternParts)
SternFinance: versneld uitbouwen (SternLease,
SternMobility)
SternDealers: versterken van de marktpositie van
de merkenclusters, meer aandacht voor aftersales
16
Op naar 2013
Op naar 2013 (1)
Nieuwe concurrentie- en distributieregels vanaf 1 juni 2013
met voornamelijk consequenties voor salescontracten
Behoefte aan eigen identiteit, eigen beleid en eigen
strategie
Noodzaak meer vanuit de klant en de markt te denken en
te handelen dan vanuit de wensen van de fabrikanten
Positioneren SternTotaal incl. SternMedia en SternPixel
Autonome groei en klinkende resultaten worden steeds
belangrijker
Op naar 2013 (2)
SternDealers
Stern 1: autonoom groeien in groter rayon
Stern 2: problemen fixen, alles uit de kast!
Stern 3: verder integreren na overname Ford Amsterdam
Stern 4: autonoom groeien in groter rayon
Stern 5: nieuwbouw Purmerend, acquisities?, meer
merken?
Stern 6: gestaag verder groeien en Vireo integreren met
Falco onder Stern 2?
Op naar 2013 (3)
SternFinance
SternLease: doorgroeien naar meer dan 10.000 auto’s
Meer of hernieuwde aandacht voor de financiёle
mobiliteitsproducten
Laden van de Stern Mobility Card
Op naar 2013 (4)
SternUniverseel
SternPoints uitrollen
SternPlaza bij meerdere SternPoints
SternParts oprichten
SternRent vergroenen
SternSchade geleidelijk uitbreiden
Prognose 2012
Prognose 2012
Geen formele prognose
Alle issues bij Stern 2 worden nog dit jaar gefixed
Handhaven ruime liquiditeit en solvabiliteit
Download