de Dienstwijzer in MS word

advertisement
Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze
werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan
invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Van den Boom Assurantiën Gemert B.V..
Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze
dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
Wie zijn wij?
Naam en adresgegevens
Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.
Gelind 28
5421 BN GEMERT
Postbus 142
5420 AC GEMERT
Bereikbaarheid
U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon:
0492363345
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.vandenboomass.nl
In geval van nood zijn wij buiten
kantoortijden bereikbaar via
telefoonnummer 06-53150311
Wij bezoeken u graag. Daarvoor maken we
dan een afspraak wanneer het u schikt. U
bent ook van harte welkom op ons kantoor.
Op werkdagen zijn de openingstijden van
09.30 tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met
ons ook een afspraak buiten kantoor uren
maken.
Onze communicatie met u voeren wij in
het Nederlands en kan op verschillende
manieren plaatsvinden: schriftelijk, per email, telefonisch of in een persoonlijk
gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren.
Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite.
Hierop treft u regelmatig informatie en tips
aan. Ga naar
http://www.vandenboomass.nl
Lidmaatschap en registraties
Ons kantoor is bij verschillende
organisaties geregistreerd. De belangrijkste
zijn:



AFM
Kifid
KvK
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de
wet toezicht op ondernemingen die actief
zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren
en pensioenen. Ons kantoor bij de AFM
geregistreerd onder nummer 12006555.
Voor vragen over toezicht kunt u terecht
bij het meldpunt Financiële Markten via
telefoonnummer 0900-5400540 (5ct/min).
Kifid Klachtenprocedure
Wij doen onze uiterste best u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u
toch een klacht hebben over onze
dienstverlening dan verzoeken wij u ons
daar zo spoedig mogelijk over te
informeren.
Alle klachten worden behandeld volgens
een interne klachtenprocedure. Wilt u
nadere informatie over deze interne
klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons
opvragen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u
zich wenden tot het klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
[email protected] www.kifid.nl
Ons aansluitnummer bij Kifid is
300.003675. Ons kantoor heeft zich
geconformeerd aan de bindendheid van de
uitspraken van de Geschillencommissie
Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke
rechter wenden.
Kamer van Koophandel
In het handelregister Kamer van
Koophandel staan wij geregistreerd onder
nummer 17047019.
Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te
adviseren en te bemiddelen in financiële
producten en diensten van diverse
aanbieders, voor onze particuliere en
zakelijke relaties. Hierna leest u op welke
gebieden wij u van dienst kunnen en
mogen zijn.
Aard van onze dienstverlening
Financiële dienstverlening vergt een
integrale aanpak die uitgaat van uw
specifieke situatie en rekening houdt met
uw persoonlijke wensen.
Ons kantoor heeft de vereiste
vergunningen en biedt u deskundige
advisering en bemiddeling op het gebied
van:
- Schadeverzekeringen
- Levensverzekeringen
- Inkomensverzekeringen
- Hypotheken / hypothecaire planning
- Spaarrekeningen
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil
zeggen dat wij geen enkele contractuele
verplichting hebben om u te adviseren om
te kiezen voor de financiële producten van
bepaalde verzekeraars, banken of
hypotheekverstrekkers.
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige
onderneming. Geen enkele bank,
verzekeraar of andere aanbieder van
financiële producten heeft stemrechten of
een aandeel in ons kapitaal.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de
financiële producten die
verzekeringsverzekeraars en banken
voeren.
Hierbij werken wij met een aantal
voorkeursverzekeraars. Wij bepalen zelf
wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in
onze advisering.
Hoe komen wij tot een advies?
Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting
om financiële producten bij één of meer
financiële instellingen onder te brengen.
Wij zijn dus volledig vrij in onze
advisering.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een
bank of een verzekeringsmaatschappij,
heeft een eigendomsbelang of zeggenschap
in onze onderneming. Deze vrijheid om u
te kunnen adviseren wat wij in uw belang
vrinden, gaat hand in hand met onze
vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van
financiële producten en diensten. Wij
werken met speciale
vergelijkingsprogramma's die het mogelijk
maken om een objectieve analyse te maken
van nagenoeg de gehele markt.
Uit al deze aanbieders zullen wij een
aanbod selecteren dat goed past bij uw
persoonlijke wensen. Deze vergelijking
maken wij op basis van een groot aantal
factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte
van de premie onder. Maar ook de
kwaliteit van de voorwaarden en de
ervaring met de instelling hoe die zich
opstelt indien een beroep wordt gedaan op
een uitkering. Omdat wij op deze wijze
werken, kunnen wij als een ongebonden,
objectieve bemiddelaar voor u optreden.
Wat kunt u van ons verwachten?
Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent
dat wij samen met u een overzicht maken
van de financiële risico’s waar u mee te
maken heeft en dat wij u kunnen adviseren
over de financiële producten die naar ons
oordeel aansluiten bij uw wensen en
persoonlijke omstandigheden. Vervolgens
kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een
financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u
begeleiden bij het afsluiten van de
geadviseerde producten. Wij nemen
contact op met aanbieders van financiële
producten en vragen een offerte op. U kunt
dan via onze bemiddeling dit financiële
product kopen.
Bemiddelen en adviseren
Wij bemiddelen en adviseren zowel in
eenvoudige als meer ingewikkelde
producten (complexe producten).
Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de
inboedel- en opstalverzekering.
Advies complex product
Indien u ons om advies vraagt over een
complex product (zoals b.v.
levensverzekeringen en hypotheken), dan
gaan wij eerst vrijblijvend met u aan tafel
zitten om uw wensen te inventariseren, een
klantprofiel op te stellen en af te spreken
wat we van elkaar verwachten.
Na hierover met elkaar overeenstemming
te hebben bereikt, gaan wij voor u aan de
slag. Wij verwijzen u naar onze
Tarievenwijzer.
Klantprofiel
Een klantprofiel is wettelijk verplicht en
houdt in dat wij u o.a. vragen gaan stellen
over uw huidige en toekomstige financiële
positie. Daarnaast brengen wij uw kennis,
ervaring en uw doelstellingen op financieel
gebied in kaart en stellen uw
risicobereidheid vast.
Passend advies
Op basis van dit klantprofiel geven wij u
dan een passend advies over de financiële
producten die u naar onze mening nodig
heeft en die op de markt door financiële
instellingen (verzekeraars of banken)
worden aangeboden.
Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij
contact leggen met de desbetreffende
aanbieder(s) en de financiële
overeenkomst(en) tot stand brengen.
Tijdens de looptijd van de financiële
overeenkomst(en) houden wij u op de
hoogte van wezenlijke wijzigingen in de
door u afgesloten producten.
Hoe zit het met onze kosten?
De kosten van onze dienstverlening
worden op verschillende wijzen vergoed.
Informatie over onze beloning
U betaalt voor onze dienstverlening via de
premie of via een declaratie (fee) of een
combinatie van beide.
Beloning op basis van provisie
Met name bij schade- en
inkomensverzekeringen is onze beloning
onderdeel van de premie die u betaalt.
Indien er extra diensten aan u worden
geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in
rekening worden gebracht, informeren wij
u hierover vooraf. Wij verwijzen u naar
onze Tarievenwijzer.
Beloning op basis van declaratie (fee)
In plaats van provisie, kunnen wij ook met
u een tarief (fee) afspreken voor onze
dienstverlening op basis van declaratie.
Dit kan op basis van het aantal gewerkte
uren of via een standaardtarief. Daarnaast
betaalt u voor het product zelf een premie,
rente of inleg. U vindt onze tarieven in
onze Tarievenwijzer.
Voordat wij aan een opdracht beginnen,
geven we u een indicatie van zowel de
inhoud van de dienstverlening, als de
kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen
u hiervan op de hoogte. Op het moment dat
meerwerk ontstaat ten opzichte
van de aangenomen opdracht, stellen wij u
op de hoogte van de financiële
consequenties die dit voor u heeft.
Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van
financiële diensten optimaal te kunnen
behartigen, vragen wij ook een aantal
zaken van u.
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk
van de informatie die u ons verstrekt. In de
relatie die wij met u hebben vragen wij van
u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons
regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er
wijzigingen zijn in de samenstelling van
uw personeelsbestand, of u recentelijk
grote investeringen hebt gedaan in het
pand of in de machines. De informatie die
wij van u ontvangen is mede bepalend voor
de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
De financiële portefeuille van uw
onderneming is pas compleet als alle
onderdelen bekend zijn. Het is mogelijk
dat u bepaalde financiële producten voor
uw bedrijf elders hebt afgesloten en ook
elders laat begeleiden. Om uw belangen
optimaal te kunnen behartigen is het voor
ons echter belangrijk een totaalbeeld te
hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet
attent zouden maken op een bepaald risico
omdat ij konden denken dat u dit elders al
geregeld had. Daarom vragen wij u mee te
werken aan het vervolmaken van het
totaalbeeld van uw financiële
dienstenpakket.
Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te
informeren over wijzigingen binnen uw
bedrijf, die van invloed kunnen zijn op het
pakket van financiële diensten. Denkt u
bijvoorbeeld aan een verhuizing, nieuwe
producten die u vervaardigt of uitbreiding
van het wagenpark.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële
dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat
wij u informatie zenden. Soms gaat het
daarbij om informatie die wij op basis van
een wettelijke verplichting aan u
verzenden. Maar ook kunnen wij u
informatie toesturen omdat wij denken dat
u zich daarmee nog beter kunt oriënteren
op bestaande of nieuwe financiële
producten en diensten. Wij vragen u al
onze informatie aandachtig door te nemen
en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en
andere contracten altijd zelf te controleren
en vast te stellen of deze zijn opgesteld
conform uw wensen. Vanzelfsprekend
controleren wij deze documenten ook.
Betalingen van hypotheken
Alle betalingen, die u in verband met een
afgesloten hypotheek bent u verschuldigd
bent aan de geldverstrekker(s), dient u
rechtstreeks te voldoen, normaliter via
automatische incasso. Wij raden u aan de
betalingen tijdig te verrichten resp. zorg te
dragen voor voldoende saldo op uw
betaalrekening. Achterstand in betaling
levert later hoge inhaalbetalingen op, of
mogelijk zelfs problemen met de
geldverstrekker.
Betalingen van Verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies (per
maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via
ons kantoor doen d.m.v. automatische
incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan
de verzekeringsmaatschappij. Per polis
zullen wij daarover afspraken met u
maken.
Als u de premies via ons betaald, heeft u
direct aan uw betalingsverplichting
tegenover de verzekeraar voldaan. De
verzekeringsdekking blijft dus altijd
ongewijzigd van kracht.
Blijft betaling (aan ons ) uit, dan kan de
verzekeraar de dekking opschorten of zelfs
beëindigen. Mocht deze situatie zich
dreigen voor te doen, dan zullen wij u
tijdig waarschuwen
Persoonsgegevens
om uw belangen op het gebied van
financiële diensten te behartigen, zullen
wij u om een aantal persoonsgegevens
vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om.
De verwerking van persoonsgegevens
heeft ons kantoor aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens
(CBP).
Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied
van financiële diensten zo goed mogelijk.
Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat
kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit
kenbaar te maken aan de directe van ons
kantoor. In de meeste gevallen zullen wij
uw klacht snel kunnen verhelpen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u
zich wenden tot het klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
[email protected] www.kifid.nl
Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze
klanten op het brede terrein van financiële
diensten. Onze dienstverlening omvat meer
dan wij u in deze dienstwijzer kunnen
aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet
ons om een verdere toelichting te vragen.
Wij zijn u graag van dienst.
Download