de verborgen schat in elk industrieel bedrijf

advertisement
WHITE PAPER DOOR:
RUTGER VAN DER MALE, COMMERCIEEL MANAGER INDUSTRIE
HENRI VELDHUIS, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
DE VERBORGEN SCHAT
IN ELK INDUSTRIEEL
BEDRIJF
EFFICIËNTER, VEILIGER
EN BEDRIJFSZEKERDER
OPEREREN MET BETER
INFORMATIEMANAGEMENT
2
De verborgen schat in elk industrieel bedrijf
Direct en adequaat reageren bij calamiteiten. Benodigde vergunningen altijd bij
de hand hebben. Niet meer zoeken naar technische tekeningen. Storingen direct
verhelpen. Om dit alles te bereiken moeten industriële bedrijven hun interne data op
orde hebben. In de praktijk laat de kwaliteit van de opgeslagen data bij industriële
bedrijven vaak te wensen over en is er sprake van verzuiling van informatie.
Door het gebruik van verouderde interfaces is de wijze waarop de data wordt gepresenteerd niet van deze tijd. Aan de
vooravond van Industrie 4.0 staat de sector voor een enorme data challenge. Hoe kunnen industriële bedrijven deze
uitdaging het beste aangaan? Door stapsgewijs te bouwen aan een industrie informatiesysteem dat met alle bestaande
databases communiceert en alle data binnen een fabriek ontsluit. Zo ontdekken én benutten zij de verborgen schat
die zij in huis hebben: interne data. Wie direct kan beschikken over correcte informatie opereert efficiënter, veiliger en
bedrijfszekerder.
GROEIENDE INFORMATIEBEHOEFTE
Industriële bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data. Tegelijkertijd hebben zij een groeiende
informatiebehoefte die wordt bepaald door drie belangrijke drivers: compliance, continuïteit en kosten. Voor de industrie
zijn het voldoen aan wetgeving, het managen van risico’s en efficiënt werken van groot belang. Een centrale rol hierin
speelt de toegankelijkheid van de juiste informatie op het juiste moment. Het ontsluiten van alle data met betrekking tot
de ‘license to operate’ biedt zekerheid doordat alle noodzakelijke informatie altijd direct opvraagbaar is. Goed databeheer
betekent ook minder risico’s en efficiënt werken: industriële bedrijven verminderen de kans op fouten en verhelpen
storingen snel en op tijd volgens het principe ‘first time right’.
INDUSTRIE 4.0
Het belang van data en het adequaat managen van data in de industrie neemt de komende jaren alleen maar toe.
Bedrijven in de maakindustrie, maar ook in de chemie, tankopslag en food staan aan de vooravond van de vierde
industriële revolutie. In Industrie 4.0 communiceren alle installaties met elkaar en is data cruciaal om machines aan te
sturen, te monitoren, te onderhouden en te optimaliseren.
SHEQ Manager, food:
“Bij een incident hebben we een halve dag nodig
om de goede informatie te vinden”
De verborgen schat in elk industrieel bedrijf
3
HOE ZIET DE INFORMATIE CHALLENGE ERUIT DIE DE INDUSTRIE MOET AANGAAN?
INDUSTRY DATA CHALLENGE
Het probleem is echter dat de huidige IT systemen bij de meeste industriële bedrijven niet in staat zijn om goed te
voorzien in de complexe informatiebehoefte. Het gevolg: een gebrek aan overzicht en geen grip op risico’s, inefficiëntie in
werkprocessen en een perceptie van onveiligheid. Wat maakt dat de huidige ICT-systemen de data niet op een effectieve
manier kunnen omzetten naar informatie? Met andere woorden: hoe ziet de data challenge eruit die de industrie moet
aangaan?
VERZUILING VAN DATA
Een belangrijk issue is de verzuiling van data. Aan elk industrieel object is veel data gerelateerd, zoals de meest recente
technische tekeningen (‘as builts’), specificaties en ontwerpberekeningen, data rond vergunningen, wetgeving en
compliance, werkprocedures, veiligheidsvoorschriften, gegevens over bodemgesteldheid en eventuele verontreiniging en
meet- en inspectierapporten. Al deze data is opgeslagen in verschillende databases. Hierdoor gebeurt de inwinning, de
registratie en het bijhouden van dezelfde gegevens vaak dubbel. Bijv. een inspectiedatabase en een tekeningensysteem
leggen beiden de positie van een object vast. Zelfs als deze afzonderlijk goed op orde zijn, dan nog is het moeilijk om voor
één bepaald object in de fabriek een combinatie van relevante data, bijvoorbeeld meetrapporten, as built tekeningen en
werkprocedures, op te vragen. Door de verzuiling van data in verschillende databases zijn ‘informatie dwarsdoorsnedes’
moeilijk te maken. De databases zijn historisch ontstaan en in het verleden is geen rekening gehouden met deze
informatiebehoefte. De wijze van datamanagement is niet alleen gebruiksonvriendelijk, maar leidt ook tot inefficiëntie: het
is een tijdrovende zaak om inzicht te krijgen in de prestaties van een object en bovendien zijn conflicterende data moeilijk
op te sporen.
DATA VAN ONVOLDOENDE KWALITEIT
Een tweede uitdaging is de kwaliteit van de data. Industriële bedrijven hebben alle data die met compliance te maken
heeft vaak wel op orde, maar lopen regelmatig tegen het feit aan dat de kwaliteit van bijvoorbeeld technische tekeningen
te wensen overlaat. De fabriek of de individuele objecten kunnen in de loop der tijd regelmatig zijn aangepast, zonder dat
daarbij steeds (of in onvoldoende mate) een update is gemaakt van de tekeningen. Hierdoor is niet duidelijk wat de ‘as
built’ situatie is.
INFORMATIEBEHOEFTE NIET DUIDELIJK
Een derde issue in de data challenge is dat het voor industriële bedrijven vaak lastig is om de eigen informatiebehoefte te
bepalen. Bij een storing in de fabriek is het niet duidelijk welke relevante data nodig is om de oorzaak van de storing snel
te achterhalen. Door het ontbreken van duidelijke procedures moet er onnodig lang aan een oplossing worden gewerkt
en wordt slechts een laag percentage storingen first time right verholpen. Terwijl bij calamiteiten meestal de procedures
duidelijk zijn en bekend is waar de tekeningen en data over bijvoorbeeld vluchtroutes en gevaarlijke stoffen zich bevinden,
is de werkwijze bij storingen en engineeringprojecten regelmatig nog niet goed beschreven.
VEROUDERDE INTERFACES
Tot slot maakt de industrie gebruik van sterk verouderde interfaces. Data wordt nog altijd gepresenteerd in spreadsheets,
lijsten en andere documenten, terwijl presentaties in 3D en 4D inmiddels mogelijk zijn. De presentatietechniek die de
industrie momenteel hanteert, zijn gebruiksonvriendelijk, bemoeilijken het vinden van data en maken data minder
inzichtelijk.
HET OP ORDE BRENGEN VAN DE INTERNE DATA RESULTEERT IN BETERE INFORMATIE,
MEER VEILIGHEID EN GRIP OP COMPLIANCE
SLUITENDE BUSINESS CASE
Industriële bedrijven erkennen het probleem van de verzuiling van data, de gebrekkige kwaliteit van de gegevens,
het moeilijk kunnen omschrijven van de informatiebehoefte en de verouderde interface. Tegelijk zal er pas worden
geïnvesteerd in een datamanagementsysteem, als dit bijdraagt aan het credo efficiënter, veiliger en bedrijfszekerder.
Het goede nieuws is dat dergelijke investeringen al snel een sluitende business case opleveren. Het op orde brengen
van de interne data resulteert in een verbeterde kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van informatie. Daarnaast
verhogen industriële bedrijven de interne veiligheid en krijgen zij een betere grip op compliance. Bovendien zorgt beter
datamanagement ervoor dat er minder fouten worden gemaakt en er gemakkelijker wordt samengewerkt.
Moderne interfaces tot slot, maken het werken met data meer visueel, intuïtiever, efficiënter en dus
gebruikersvriendelijker. Bovendien geldt: elke stap in het op orde brengen van de data sluit aan bij een niet te stoppen
ontwikkeling in de industrie waarbij installaties met elkaar communiceren met gebruikmaking van data. De huidige stand
van de informatietechnologie is hiervoor geen belemmering.
BESTAANDE DATABASES ONTSLUITEN
Industriële bedrijven zitten echter niet te wachten op nóg een ICT-systeem naast de databases die zij al hebben. Een nieuw
ICT-systeem of database is ook niet nodig als de data uit bestaande systemen makkelijker gevonden kan worden, beter
wordt benut en op een eenvoudige manier op het juiste moment ter beschikking wordt gesteld aan de gebruiker. Zo’n
‘industrie informatiesysteem’ communiceert met alle bestaande databases en ontsluit alle data binnen een fabriek.
4
De verborgen schat in elk industrieel bedrijf
Maintenance Manager, raffinaderij:
“Op onze site hebben we 111 databases met technische data”
STAP VOOR STAP
Een industrie informatiesysteem kan uitstekend stapsgewijs worden opgebouwd waardoor de investeringen over een
langere periode kunnen worden verdeeld . Een belangrijke eerste stap is het bepalen van de informatiebehoefte. Door het
formuleren van duidelijke procedures bij bijvoorbeeld storingen en inspecties krijgt een industrieel bedrijf inzicht in de
benodigde data en waar de informatie zich deze bevindt. Hierna volgt de tweede stap; wanneer de informatiebehoefte
is bepaald, kunnen hierin prioriteiten worden gemaakt. Dat maakt inzichtelijk welke databases op orde moeten zijn.
Als laatste stap kan een bedrijf vervolgens zijn data in volgorde van prioriteit stapsgewijs opschonen en het industrie
informatiesysteem inrichten. Zo zal het bepalen van de informatiebehoefte uiteindelijk leiden tot efficiënter werken omdat
de data op orde en direct beschikbaar is in plaats van dat er op verschillende plekken naar informatie gezocht moet
worden. Ook kan een vergunningensysteem worden ingericht waarbij alles wat met compliance en de license to operate te
maken heeft - wetgeving, vergunningen, meetrapporten – in één database wordt gezet.
BENUT DE VERBORGEN SCHAT
Veel industriële bedrijven hebben hun interne data nog niet goed op orde. Hier liggen enorme kansen om de efficiency,
veiligheid en continuïteit sterk te verbeteren. Kansen die geen enkel industrieel bedrijf mag missen met het oog op
Industrie 4.0. De data challenge is weliswaar omvangrijk, maar kan stapsgewijs worden aangegaan. Dat begint met het
bepalen van de informatiebehoefte en het hierin stellen van prioriteiten. Vervolgens moeten de bestaande databases
worden geactualiseerd en via een moderne interface aan elkaar gekoppeld worden. Industriële bedrijven kunnen zelf
bepalen hoe groot of klein de stappen zijn die zij willen zetten in het beter ontsluiten van hun interne data. Elke stap doet
ertoe, omdat zij daarmee de verborgen schat in hun bedrijf ontdekken én benutten.
Technical Manager, chemie:
“De interface naar informatie stamt uit de jaren ‘90”
SWECO IN DE INDUSTRIE
Sweco heeft een jarenlange ervaring in het adviseren van de industriële sector en levert tijdens de gehele levenscyclus
van industriële installaties een substantiële bijdrage aan het verhogen van de beschikbaarheid, veiligheid en
duurzaamheid. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat data hierin een cruciale rol speelt. Sweco weet hoe de databases
van industriële bedrijven ingericht moeten zijn en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van informatiesystemen
zoals GeoWeb, Obsurv en Meridian. Met behulp van deze systemen verricht Sweco in opdracht van industriële
bedrijven taken als het beheer van externe infrastructuur en buitenruimtes op bedrijfsterreinen en het leveren van
data voor monitoring en onderhoud, het beheer van assets in een gebruiksvriendelijk GIS systeem, het ontsluiten van
relevante documenten voor personeel en derden, het ontsluiten van bodemdata zoals bodemgesteldheid, bodemwater,
bodembemonstering, vervuiling, ondergrondse kabels en leidingen.
RUTGER VAN DER MALE
Rutger van der Male is Commercieel manager Industrie bij Sweco. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in verschillende
functies op het snijvlak van techniek, innovatie en commercie. Voordat hij bij Sweco kwam, werkte hij bij een regionale economische ontwikkelingsmaatschappij waar hij verantwoordelijk was voor de opzet van logistiek projectenprogramma. Rutger is een breed geïnteresseerde, enthousiaste verbinder en is als zodanig betrokken bij diverse
samenwerkingsverbanden in de industrie.
T +31 88 811 58 58
E [email protected]
HENRI VELDHUIS
Henri Veldhuis is Business Development manager bij Sweco. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van
ICT toepassingen binnen de kennisvelden van Sweco. Henri heeft een scherp oog voor trends en ontwikkelingen in de
ingenieursadviesbranche en op het gebied van ICT. Hij weet hierbij de cruciale dwarsverbanden te leggen. Wat Henri
motiveert is om met ICT het werk van specialisten sneller, beter, transparanter en eenvoudiger te maken.
T +31 88 811 40 80
E [email protected]
De verborgen schat in elk industrieel bedrijf
5
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden
van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen,
efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en
schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij
onze klanten voor elke situatie de juiste expertise.
Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over
de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadviesen architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro
(pro forma 2015) en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.
Kijk voor een overzicht van onze vestigingen
op www.sweco.nl/contact
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards